Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| 1ρ ΡΑΤβΟΙΟΟΙτΈ 

ΟυΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ, 

8Κϋ ηίΒυΟΤΗΕΟΑ ϋΝίνΚΚδΑυδ, ΙΝΤΕΟΠΑ, ϋΝΙΡΟΚΜΙδ, εΟΜΜΟΟΑ,ΟΕεΟΝΟΜίεΑ, 

ΟΜ^ΙΙ»! 88. ΡΑΤΚΙΙΙΙ. ΟΟϋΤΟΒΙΗ 8ϋΒΙΡΤ0ΚΙ}»(!1]Ε Ε0£ΙΕ8ΙΑ8ΤΙ€0Αυΐ. 

81ΤΒ Ι.ΑΤΙΙΙΟΒΌΜ, 81ΤΒ ΟΒΑΟΟΒΌΗ, 

Ουί ΑΠ ΜΥΌ ΑΡ0$Τ011€0 ΑΌ ΤΕΜΡΟΙΙΑ ΟΟΝΟΙΙΙΙ ΤΗΙΰΕΝΤΙΝΙ Μ ΛΓ Ν Ο 1545) ΡΚΟ ΙΑΤίΝ18, 
ΕΤ ΟΟϋΟΙΙΙΙ ΙΤΙΟΗΕΝΤΙΝΙ (ΑΝΝ. 1459) ΡΒΟ βΚΜ€18 ΓΙΟΚϋΕΚϋΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟΙ,ΟαίΟΑ 

ΟΜΝΙΙΙΜ ^}\}^Ε ΕΧ8Τ1ΤΕΙΙΕ ΜΟΝυΜΕΝΤΟΙίυΜ ^ΑΤII01.I^^ΰ ΤΠΑΟΙΤΙΟΝΙδ ΡΕΚ ΟυίΝΟΕΟΙΜ ΡΚΙΜΑ 

Ε^^1.Εδ1^Ε δ^ε^ι^1.Α ετ ΑΜΓΐ.ιυ8, 

11ΙΧΤΑ Ε0ΙΤΙ0ΝΕ8 ΑΟευΚΑΤΙββΙΜλΒ, ΙΝΤΕΚ 6Ε ΰΙΤϋΟυΒ ΝΟΝΝυΐ.1.18 εθηΐ€1ΒΙΙ8 ΙΐΑΝυ8εΚ|ΡΤΙ8 €0ίΙ.λΤλ8, ΡΕΚΟυΑΜ 0ΙΙ.Ι€ΕΝ« 

ΤΕΗ £λ8Τ16ΑΤΑ; 0188ΕΚΤΑΤΙ0ΝΙΒυ8, €0ΙΙΜΒΝΤΑΙΙΙΙ8, ΥΑΚΗδΟυΒ ίΕΟΤίΟΝΙΒυδ €0ΝΤ1ΝΕΜΤΕΗ ΙίΙ.υ8ΤηλΤΑ; ΟΜΝΙΒΙ» 

ΟΡΕΜΙΒυβ Ρ08Τ ΑΜΡίΙ881ΙΙΑ8 ΕΟΙΤι6νΕ8 Ου^Ε ΤΚΙΒϋβ Νθνΐ88ΐΜ1δ 8>ΕευίΙ8 ΟΕΒΕΝΤΙΠΙ ΑΒΒΟΙ,υΤΑβ ΟΕΤΕεΤΙΒ, ΑΙΚΤΓΑ ; 

ΙΝΟΐείΒΙΈ ΡΑΠΤίευίΑΒίΒΟβ ΑΝΑΜΤΙ€18, δΙΝβυίΟδ βΙΥΕ Τ0Μ08 8ΐνΕ ΑυεΤ0ΒΕ8 ΑI.I^υ^υ8 ΜΟΜΕΜΤΙ 8υΒ8Ε0υΕΝΤΙ• 

Βυβ, οονατα; εΑΡΐτυι.18 ιντκα ΐΡδυιι ΤΕχτυΜ βιτε 0ι8ρο8ιτι8, νεονον βτ τιτυι,ΐδ δίΝβυυ^ΒυΜ ΡΑβίΝΑκυκ 

ιΙΑΒΟΙΝΕΜ βυΡΕΒΙΟΒΕΜ 018ΤΙΝ0υΕΝΤΐΒυ8 8υΒ1ΕεΤΑΜ0υΒ ΜΑΤΕΒΙΑΜ 8ΐ6ΝΐηεΑΜΤΙΒυ8, ΑΟΟΕΝΑΤΑ ; ΟΡΒΚΙΒΙΙ• 
€υΜ 0υΒ118, Τΐηΐ ΑΡΟεΒΥΡΠΙΒ, ΑΙ^ΙΟΠΑ ΤΕΒΟ ΑυεΤΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ ΟΒΟΙΝΒ ΑΟ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΕΙΙ Ε£α.Β81Α8ΤΙ• 

ελΜ ΡΟίίΕΝΤΙΒίη, ΑΜΡίΙΡίεΑΤΑ ; 

Ι>υεΕΙ«ΤΙ8 ετ ΑΜΡΜΠΒ Ι,ΟεϋΡΙ,ΕΤΑΤΑ ΙΝΒ1€ΙΒυ8 ΑυβΤΟΚυΜ 8ΐευΤ ετ ΟΡΕΚυΜ, ΑίΡΙίΑΒΕΤίεΐδ, εΒλΟ!ΙΟΙ.Ο<>ΐα8, 8ΤΑΤ1• 

8ΤΙΓ.Ι8, δΤΝΤΗΕΤΐεΐ8, ΑΜΑΙ.ΤΤΐεΐ8, Α!ΙΑΙ«06ΐεΐ8, ΙΝ ΟυΟΟςυΒ ΒΕΙ.16Ι0Ν18 ΡΙΙΝετυΜ, ΙΚ>€ΜΑΤΐεΓΜ, ΜΟΚΑίΒ, ΜΤΙΙΒ- 

οιευΜ, εΑΝΟΝίουΜ, οιβείρυΝΑΒΕ, Βΐ8Τ0ΒΐευΜ, ετ ευκετΑ αι.ια εινκ υίίΑ ΒχεΕΡτιο?ΐΒ; 8ει> ΡΒ^Β8ΒΒΤIΗ 
ουοΒυδ ΐΝοιεΐΒΐ;8 ιμμεν8Ι8 ετ ΟΕΝΕΒΑΐ,ίΒυΒ. Α1.ΤΕΒ0 8οΐίΐεΒτ ΚΕΚυΜ , ουο εοΝβυι.το, ουίΒΟΟίΒ 

ΝΟΝ 80ίΓΜ ΤΑί18 ΤΑΜδΥΒ ΡλΤΕΒ , ΥΕΒυΜ ΕΤΙΑΜ υκυβΟυίδΟυΒ ΡΑΤΒυΜ, ΝΒ υΝΟ ΟυίΟΕΜ 0Μ18Β0, 
ΙΝ ΟΙΌΠίΙΒΕΤ ΤΗΕΜΑ 8€Β1Ρ8ΕΒΙΤ, υΚΟ ΙΜΤυίΤυ €0Ν8ΡΐεΐλΤυΒ ; ΑίΤΕΒΟ (Η^ΚΙΡΤϋΚ^Κ 

δΑ^1<^ε, Εχ ουο ι,ΕετοΒΐ εοΜΡΕΚίΒΕ 8ΐτ ΟΒΥΐΟΜ ουίΝΑΜ ΡΑΤΒΕ8 ΕΤ ΙΝ ουίϋυδ ΟΡΕΚυίΙ 
8υοΒΐΐΜ ι,οειβ 8ΐΝ€υί08 8ΐΝευι.0Βυιι ι^ΐΒΒΟκυΜ 8. δεκίΡτυΒΑ νΕΒ8υ8, α ρβιμο 

6ΕΝΕ8Ε08 υδΟυΕ ΑΟ Ν0νΐ881ΜυΜ ΑΡ0εΑίΤΡ818, εΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ : 
ΕΟΙΤΙΟ ΑεΓΧ'ΒΑΤ188ΙΜΑ, ε^ΕΤΕΒΙδΟυΒ ΟΜΝΙΒϋδ ΡΑείίΕ ΑΝΤΕΡΟΝΕΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝϋλΝΤυΒ εΠΑΒΑεΤΕΒυΐΙ Ν1ΤΙΙ»1ΤΑ8| 

οιίΑΒΤ^ε ουΑί.ιΤΑδ, ιντε€βιτα8 ΤΒχτυδ, ΡΕΚΡΕετιο εοκκΕετιΟΝίδ» ορεβιιμ ΒΒευδΟΒυΜ τομ ταβιεταβ, 

ΤΙΙΜ ΝΓΜΕηυδ, ΡΟΒΗΑ ΥΟίυΜΙΝυΜ ΡΕΒΟυΑΜ εΟΗΜΟΟΑ ΒΙΒίΟυΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟβΙ^Ε ΟΕευΒδυ εΟΝβΤΑΝΤΒΚ 

8ΙΜΙΙ.18, ΡΒΕΤ1Ι ΕΧΙΟυίΤΑδ, ΡΒ^ΕδΕΒΤIΜ^υΕ ΙδΤΑ εΟΙΙ,ΕεΤΙΟ, ΙΙΝΑ, ΜΕΤΗΟΒίεΑ ΒΤ εΠΒΟΝΟΙ,ΟβίεΑ» 

δΕΧεΕΝΤΟΒυΜ ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒυΐΙ ΟΡυδευίΟΒΟΜΟΟΒ ΗλεΤΕΝ1)8 ΒΙΟ ΙΙ^υε βΡΑΒδΟΒίηΐν 

ΡΒίΜυΜ ΑυΤΕΜ ΙΝΝ08ΤΒΑ ΒΙΒΜΟΤΙΙΕεΑ, ΒΧ ΟΡΕΒΙΒυδ ΕΤ 1188. ΑΟ 0ΙΙΝΕ8 ^ΕΤΑΤΕΒ, 

ίοεοδ, ι,ΐΝβυΑδ ΡΟΒίΐΑδουΒ ΡΕΚτίΝΕΝτίΒυδ, εοΑουΝΑτοΒυΜ. 

δΕΒΙΕ8 6Η^6Α ΡΗΙΟΒ, 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΚΟΟΕυΝΤ ΡΑΤΒΕ8, ϋΟΟΤΟΗΕβ δΓ.ΒΙΡΤ0ΒΚ8(}υ£ £^ΓXΕ8I^Ε ^Κ^Ε^^Ε 

Α δ. ΒΑΚΝΑΒΑ Αϋ ΡΗΟΤίϋΜ, 

ΑΟαυΚΑΝΤΕ ϋ.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΙιΙΙοΙΙΐ€€« €ΐ€Η ιιιιΙτ€ΐηΜΤ, 

8ΐνΒ Γυκ3υυιι εοΜΡίΛΤοιιυιι ιν 5ΐΝβυι.08 βείΒΝΤϋΒ Βεει.Β5ΐΑ8ΉεΑ ιιαηοβ κοιτοηκ. ΡΑΤηοΙ.ΟΟΙΑ. ΑΟ ΐη!$ΤΑΒ ΙΡ8108 Εεεΐ.Β8Ι«, ΙΝ 0υΑ8 ΡΑΒΤΒ8 ΒίνίΟΙΤΟΚ, ΑίΙΑ ΝΒΜΡΒ Ι,ΑΤΙΝΑ. ΑίΙΑ ΟΒ^Βεθ-Ι.ΑΤΐΝΑ. 
ίΑΤΙΝΑ, ;αΜ ΡΕΝΙΤυδ ΒΧ ΑΒΑΤΑ, ΟυΟΑΟ ΡλΙΜΑΜ δΒλΙΕΜ, ΥΙβΙΝΤΙ-ΟυΐΝΟυΕ ΕΤ 0υεΕΝΤΙ8 ΤΟΙ.υΜΙΝΙΒυ& ΗΟίΒ δϋΑ 
8ΤΑΤ , ΜΟΧΥΕ ΡΟδΤ ΡΕΒΑεΤΟδ ΙΝΟΐεΕδ δΤΑΒΙΤ, Αε ΟυίΝΟΟΒ-ΥΐεΐΝΤΙ-εΒΝΤυΜ ΕΤ ΜΙΙ.Ι.Β ΡΒΑΝεΐδ ΥΒΝΙΤ. 6Β^^^Α 
Ι>(;ΡΙΙΓ,Ι ΕΟΙΤΙΟΝΕ ΤΥΡΙδ ΜΑΝΟΑΤΑ ΕδΤ. ΡΒΙΟΒ ΟΒ^ΒευΜ ΤΕΧΤυΚ υΝΑ ευΜ ΥΕΒ8Ι0ΝΕ ίΑΤΙΝΑ Ι.ΑΤΕΒΑΜ8 ΑΜΡίΡ.- 
εΤΙΤυΒ , ΕΤ ΑΟ ΝΟΥΕΜ ετ εΕΝΤυΜ Υ0Ι.υΜ1Νλ ΡΕΗΥΕΝΙΤ, 8Ε0 8ΙΝΕ ΙΝΟΐείβυδ ; Ρ08ΤΕΒΙΟΒ ΑΙΙΤΕΜ ΒΑΝε ΥΕΒ810ΝΒ« 
ΤλΝΠΙΜ ΚΧΙΙΙΒΕΤ. ΙΙ)ΕΟΟΙ1Ε ΙΝΤΒΑ ΟυίΝΟυΕ ΕΤ ΟΟΙΝΟΟΑ€1ΝΤΑ ▼ΟΙ.υΜΙΝΑ ΒΕΤΙΝΒΤυΒ ; υΤΒΑΟυΒ Υ10Ε81ΜΑ ΟυΑΒΤΑ 

οΐΓ. 1)ι:γ.εμββι8 1860 ομμνο ΑΡΡλΒυΕΚλτ. υκυΜουοοουΒ ΥΟίυΜΕΝ ^Β^Εεο-I.ΑΤ1ΝυΜ οετο, υΜΐιιιουοοουΒ μεββ 

Ι.ΛΤΙΜ:»! ΟυίΝΟυΕ ΡΒΑΝεΐδ δΟίυΗΜΟΟΟ ΕΜίτυΒ : ΙΤΒΟΒΙΟυΒ ΥΕΒΟ, νΤ ΡΒΕΤ11 Ιΐυΐυδ ΒΕΝΕΡίείΟ ΡΒυΑΤΓΒ ΕΜ- 
Ι-ΙΟΙΙ, (:0ΙΧΕ€ΤΙ0ΝΕΜ ΙΝΤΕΟΒΑΜ δΙΥΕ ΟΒ^ΐεΛΜ 8ΙΥΕ ΙΛΤΙΝΑ», 326 ΥΟΙ,υΜΙΝΙΒυδ ΡΚΟ Α1ΙΡΙ.Ι0Κ1 ΕΒΙΤΙΟΝΕ ΕΤ 27^ 
ΡΒ<ι ΗΙΝΟΒΙ ΑΒδΟυΕ ΙΝΟΐείΒυδ εΟΝδΤΑΝΤΕΜ, εοΐΙΡΑΒΕΤ ΜΒεΕδδΒ ΕΒΙΤ, δΕευβ ΕΝ1Μ ευΐυδΟυΧ Υ0Ι.υΐΙΙΝ18 ΑΜΡίΙ- 
ΤΙΟΙΝΚΜ ΝΚΟΝΟΜ ΕΤ ΙΗΡΡίείΧΤΑΤΕδ ΥΑΒΙΑ ΡΚΕΤΙΑ ^Ε^υΑΒυΝΤ. ΑΤΤΑΜΕΝ, 81 0018 ΕΜΑΤ ΙΝΤΕ6ΒΒ ΕΤ 8Ε0Β8ΙΜ 
ΟΟΙ.ίΚΓ.ΤΙΟΝΚΜ Γ.Β.ΐΓ.Ο-Ι.ΑΤΙΝΑΜ, ΥΕ1. ΕΑΜΡΕΜ ΕΧ ΟΒ^^εΟ 1.ΑΤΙΝΕ ΥΕΒ8ΑΗ, ΤΙΙΜ ΟΙΌΟΟΙΙΕ ΥΟίυΗΕΝ ΡΒΟ ΝΟΥΕΜ ΥΙ.Ι. 
ΡΒΟ »Ε\ ΡΚΛΧΓΙδ ΟΒΤΙΝΚΒΙΤ. ΙδΤ^Β εΟΝΟΙΤΙΟΒΕδ δΕΒΙΕΒΟδ ΡΑΤΒΟI.Ο€I^Ε ΝΟΝΟυΜ ΕΧείΙδΙΒ ΑΡΡίΐεΑΝΤυΒ. ΡΛΤΒΟΙΟαίΛί βη£€Μ Τ0Μυ8 ΧίΜ. 8. Γ.ΗΕΟΟΚΙϋδ ΝΥί^δΕΝϋδ. 

κχαιπκηΑτυκ κτ υενιτ ΑΡϋπ ^.-ρ. μκ-νκ επιτοκκμ, 

ΙΝ ΥΙΑ ΠΙΟΤΑ 0'ΑΜΒ0Ι8Κ, (ΛΑΜ ΡΠΟΡΕ ΙΌΚΤΑΜ Ι^υΤΕΤΙΛ) ΡΑΚΙδΙΟΚυΜ ΜΜΛΙΟ ϋΈΝ^ΕΙί 
ΝΟΜΙΝΑΤΑΙΙ, 8Ευ ΡΕΊΊΤ-ΜΟ^ίΤϋΟυΟΕ, Μ]ΝΟ νΕΚΟ 1ΝΤΗΑ λΚΕιΝΙΑ ΡΑΕ15ΙΝΑ. ■ν^ 1863 

\λ3 ΤήΑΜΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙΙΟΑ. 8Μ€ϋΙΑ 1Υ-Ψ, ΑΝΝυ8 401. &Ι.ΕΝΰΗϋ& Αυοτο&υιι ετ ορε&ιπιι ουι ιν Ηοβ τοηο χι,νι οοΝνίΝΕΝτυκ. Ομβ $ΙβΜα ρηρηοίαη(»τ, €α ιίϋΛό ρήηααη ήιίη ορετα βηροτϋ Νιι$$ί!ηΊ ωιηραταιί. δ. ΟΚΕΟΟΚΙΟδ, ΝΥδδΕΝϋδ ΕΡΙδΟΟΡΟδ. 11 δοκίΡΤΑ ι>οβιΐΑΤΐβΑ (οοηΐίηυ&ΐίο). 

0^ βηΙιηΑ βΙ Γ6$υπ*οοΐ!οιΐ6 Οίβίοβϋβ ςμί 
^η$^^ϊ}\\α^Μαβ^^ΐιX^ Λ βάΗίοηβ ΙοθΙι- 
ηί3 εΐιΗβΙΙβηί'ΐνοΝΙί; «όΙΙ|ΐΙ& οαύη Α 
οιΚΗβ βηηο 180 Ι^ϋϋίΗυΰ ϋΜΐϋ ΙοαϊΑ. 
060Γ^υ$ ΚΓβϋίηςβΓυδ. 

Ρ^ ίπΓθηΐίϋϋδ ςυί ρρφίη&ΙυΓΟ θϋηρίνιηΙαΓ• 161 

ΟΟΟΗΑΤΙΟΑ ουΒΙΑ. 

* Τ65ΐίπιοηΐ8 βίΙνβΓδυδ Ιυ(1®ο?»ίηΙβΓρΡ6ΐβ 
6ΐ 86ΐιοϋβ5ΐ6 Ι,ΑυΓβηΙίο Ζαοθςηίο. 193 

1)6 5βηβ1θ ΤΓίηίΙβΙβ,ηυοίΙ δρίΓ•1υ$ ΒβηοΙύβ 
811 Οβυδ. Ε$1 6ρί8ΐοΙ& 189 δ. Βθδίΐϋ. • ^35 

Οβ (ϋ06Γ6ηΐί& 6856ηϋββ 61 })7ρ08ΐβ8608. 

Εδ( βρίδίοΐθ 38 δ. Βαδίΐϋ. 235 

Οβ&ηίιηθ θ(1 Τ&ΐίβηυιη. ΕχδΙβΙ ίη!βΓθρ6Γ& 
δ. θΓ6£;οΓϋ ΤΙι&ιιαι&ΙαΓβΐ• 235 

Α8€&ΤΙ€Α ΒΤ Μΐ8€Ε1ΧΑΝΕΑ• 

Οβ ρΓοίβδδίοηβ ΟΗπδΙίθηβ. 237 

06 Ρ(?γΓ60(8 ΓΙιηδΙίβηί ΐν)Γ0[ΐβ. -251 

Ώβ ιη$1ϋυΙο ε(ιπ8ΐίΑηο. . 287 ' 

Α(1ν6Γ8υ8 608 ςαί οβδΙί^Αΐίοηβδ «"ξτβ ίβ- 
ΓϋηΙ. , 307 

Β6 νίΓβίηί|&ΐ6, ΕρίδΙοΐΑ- 6Τΐΐ0ΓΐΑΐ0Γί(1•''«€Η 

ΓΓυ^\νξΐ>/|ι:: Γ:::•:;\ ::•::••: 317 

ΑάνβΓ^η^ ΡΙ)2 ςύί £β[ΑΙ^όη} Αητ^ηΓηΙ* 41 5 

0ΒΑΤΙ0ΝΕ8. 
• •» ••• • • •*• • • 

Ι.•Β5δ•ρΙίυρβι'ίΒυ§ βιήβη(1ί8. 
II 06 ρ8υρ6ΓίΙ)υ8 βηιαηιΐίδ. 
ϋοηίΓΑ ίϋΓηίεθηοδ. 


• •• • 

• • • • • • . • • • :*«34 
454 
454 
490 Ώβ ιηοΓίϋίδ. 498 

ΑάΗοΓίΑΐΟΓίβ β(1 ροβηϋβηΐί&π)• 539 

Ιϋ ρηηοίρίιϋη {β]αηίθΓυαι^; 539 

Ιη 0ρο8ΐοΙο8 Ρβΐηιιη 61 ΡΑΙαηι. 539 

Γ^&ΛΧΓϋ ΜΑη)6}ΐΦ08. 54(1 

Ιη 8υ8ΐη θΓ(]1η8ΐΐοη6ΐη• 543 

06 (Ι6ϋ3ΐ6 ΡίΙϋ 61 δρίηΐυδ δβηβϋ. 554 

Ιη ΒβρΙΐδαιυαι εΗπδΙί. 577 
Ιη εΐΐΓΐβΙΐ ΗβδϋΓΓθοίίοηβηι ογ&Ι. (ΐαίηηυβ. 599 

Ιη Αδοεηδίοηβπι εΗπδΙί. 690 

1)6 δρΐήΐα δ&ηοΐο. 695 

Ιη δ. 8ΐ6ρ1)&ηυαι ρποΙοπι&Μ^Γβπΐ• 702 

Ιη 6υηΐ(ΐ6ηι. 722 

Οβ δ. ΤΗβΟίΙΟΓΟ αΐ8Γΐ7Γ6. 735 

ΙηΧ£ ηΐ8Γΐ^τΓ68. 749 

Ιη 608(1601. 774 

Ιη Ι8υ(ΐ6ηι ίΓ8ΐηδ Βηδϋϋ. 787 

06 ΥίΐΑ δ. Ρθ1ή8 Ερ)ΐΓ»αι δ^Η; 819 

Ε>6 Μβΐ6ΐίο βρίδοορο. 851 

Ιη ίυη6Γ6 ΡυΙϋ^)6η/Β. 863 

]η ίϋη6Γ6 Ρΐ86ί1ΐ8θ ιηιρ. 878 

Πθ ΥίΙβ Β. βΓ6Κ0Γϋ Τΐΐ8υηΐ8ΐιΐΓβί. 893 

1>β ΥΐΙβ δ. ΜηοΓίηβΒ. 959 

* ΕρίδΙοΙβΒ. 999 

ΡΓ8βαΐ6ηΙ& 6Χ ΟρβήΙΐΙΙδ (]6ρ6Γ(ϋ(ί8. 1 107 
ΟϋΒΙΑ. 

Ιη άιβιη ΝβΙ&Ιβπι Οοηιίηί. 1123 
Οβ οοουΓδυ Οοηιίηί, άο ΟοίρβΓβ ΥΐΓβίηβ 

61 (ΐ6]ιΐδ(ο ΙοδβρΙι. 1151 

ΥβήοΓϋοι ηοΙβΒ. 1182 

Ιηάβχ 8η&1}'1ί6αδ. 1250 Υίά€ αά €αΙΰ€ηί ΗηΪΗίΊοηϋ €Οΐ(αίϊοη(ΐιη οτάΐηη ηοή €ηιη ν€ί€ή. ΓύϊΐΑΐϊ$. — £χ Τγρί5 λ-Ρ. ΜΙΟΝΕ. 41 8. ΟΠΕΓιΟΙΚΙ ΝΥ88ΡΛΊ 12 ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ^*) ΠΑΤΡΟΣ ΗΜί2Ν 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ 

ΠΕΡΙ ΨΓΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΑΣΕΩΣ Ο ΑΟΓΟΣ 

ο λεγόμενος 
ΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΑ. 

δ. Ρ. Ν. ΟΒΕΟΟΜΙ 

ΕΡΙ8ε0Ρ1 ΝΥδδΕΝΙ 

ΌΕ ΑΝΙιΜΑ ΕΤ ΚΕδϋΚΚΕΟΤΙΟΝΕ ΒΙΑΙΟΟϋδ ουι πίδεΕίΒίτυκ ΜΑΟΚΙΝΙλ* (Τβχΐϋΐη οοηΙοΙίΐΒϋδ οηιη βάίΐίοηβ ίοβη. Ο^φί ΕΓΛίπ^βπ, ςίΜΒ ρΓοώίΙ ΐΑηϋί^ΙιαΙί, 1840, ίο-β•. εοιτ ) €αιη {η|;βη8 ΙΙΙβ ΊηΙβΓ 8λΐιοΐθ8 ΒαβίΠυββχ 1ιΐ]ΐη3η8 
ιτίΐ8 8(1 Οβυηι ιηί^ΓλβββΙ, 6ΐ οοιηιηιιιπβ ο^ιυβΑ Ιυοίυβ 
Εοοίοβίίβ 6Χ8ΐίΐί8$6ΐ, Αίςοβ βΐίαπι ηαηο βοτοΓ 6ΐ 

ΠΙ1β(8ΐΓ{| Τΐ1« «αρ6Γβΐ68 68861» 6^0 ηυίίΐβΐη 8ΐυ(]ίθδ6 

41ΜΙΠΙ, υΐ ϋΐιιη ί11& €οιηιηυηΐ€8Γ6ΐη €3ΐ3ΐηίΐ3ΐ6ΐη, 
ιηοηβ ίπαΐΓίδ βοοβρί&ιη. Αο ιηίΙΓι, ΐαηΐο βοοβρίο 
^βΐηιηβηΐο , &ηίιηυ8 ▼6ΐ)6ηΐ6ηΐ6Γ &ηχίυ8 αίςυβ ϋο- 

1θΓ6 €0ηΓ66ΐΐΙ8 6Γ3ΐ» 6( 8Η(|ϋβΠ1 βΟΟίυΠΙ ΐ36Γ7ΐη3Γυη) 

Γ6ςπίΓ6ΐ)8πι ςυί φςηβ ιηβιϊηυιιι «ςπίυϋίηίδ οηιιβ 
•α8είρ6Γ6ΐ Αίςυβ β^ο. ΙΙΐ βυΐβιη αΙΐβΓ 8]ΐ6Γί ΓυΙιηυ8 
4ιι €οη8ρ66ΐιι, ηιίΐιί ςυίϋβιη ιη3§Ϊ8ΐΓα νΊ88 ΓβΓπουΐΙ 
ιηίιηΐ <1ο1θΓ6ίη : 6ΐ6ΐιΊιη ]3ΐη 6ΐί8πι ίρβΑ ιηοΓίίΓβΓΟ 
ιηθΓΐ)θ €0ΓΓβρ(8 6Γ8ΐ. Αΐ ί1ΐ8 ςιΐ6ΐη8(]ηΐ(Μΐυπι 6ςυο- 
Γϋπι ι*6([6Ν(1οηιιη 8Γΐί8 ρβΓίΓι ΓαεβΓβ δοΐβιιΐ» οιιιη 
Ρ6ηηί8ίδ86ΐ ιηίΐιί υΐ ίηιροΐυ (ΙθΙΟΓίδ ρ3υ1ί8ρ6Γ ΐΓαηβ- 

ν6Γ8υ8 8§ςΓ6Γ, ρ08ΐ6& ΟΓ8ΐΙθη6 ΙΠβ Γ6ρήΐη6Γ6 Αίςυβ 

{\) Τον έτ άγίοις, 1ιΐ86ηρΓιο €οά, πί$. Α, βίτβ 
ϋ/^βη6α<;/ιία»ι,€υη] 68 ηυφίη οαίΐίδ €οηιρ3Γ6ΐ, εοη86η* 
ΙΗ, 1)18*1 ηυθ(1 ριο Νύσσης ΐ6£;ίΐιΐΓ Νυσσαέως, 60(ΐ6ΐ)ΐ 

ΙβηβΙΙ• 1160 ρΓ<εΐ6Γ δΟΓίρΙΟΓυΠ) 66€ΐ65ί88ΐί€0ΓυΐΙ1 ηιο• 

Γ6ΐη, ςυί 8χρ6 6Γ6£;0Γίυπι ηοβίΓυιη τ6ν Νυσσαέα 8ΐ) 
6ρί8θθρ8ΐηδ 80(16 αρρβίΐαηΐ. Ο^ίη^β (]68υιιΐ ί[)ί(ΐ6πι 
Τ€γΙ>8 6ΧΐΓ6ΐη3, 6 λεγόμενος λ^γος τά Μαχρίνια. Τί- 
1«ιΙυ8 ίη ηΐ8. Β. 86υ ΙΙα$$£Ηηαηίαηο οΐινίυβ, 8ΐΐο 
ιηο<Ιο 6θηο6ρ(υ8, ίΐα Ιΐ8ΐ>6ΐ : ΑιάΛεζις της όσιας 
ΜακρΙτης μ8τά του Ιδιον άδεΛ^ον τον άγίον Γρη* 
τορίον Χ€ρΙ ψυχής. Εθ(ΐ6ΐιι ιηο(1ο δυίιίαβ γ6Γ6γ(, 
οΓβικοπυηι ηοδίΓυιη 80Γίρ3Ί8δ6 μαχρ^ τίνα χαΐ περι- 
χαλλ^ πρ6ς τ^ν άβελφήν Μαχρίνην περί (^χής λέ- 
γον. Εχ ηιιο οΐίαιη πιβιιΐΓοδίυιη 68&, <ιυού βΐ γ68 ίρ88 
6Γ6<Ι6Γ6 ]υ1)6ΐ, (ϋβίοκυπι Ιιαηο ηοη ςυί(Ι&ιη Γ6ν6Γα 
ΙιιΙβί' ΟΓε^οΓίιιιη βΐ ΜποππΑΐη ]ΐ8ΐ)ΐ<υ/η, ββ^Ι {πβ^^Γ 

<Ιΐ886Γΐ3ΐίηΐΐί5 3 ΟτΟΙ^ΟτΊο €01180Πρ<υ/η 65542 « Α Επειδή του Ανθρωπίνου β(ου πρ6ς θεδν μετέστη δ 
ΤΒολΟς έν &γ(οις Βασίλειος, χαίχοινή πένθους αφορμή (2) 
ταΤς Έχχλησίαις έγένετο, περιήν β^ ίτι τφ βίφ ή 
Αδελφή χα\ διδάσχαλος, έγώ μέν {|ειν (3) χατά σπου> 
δήν χοινωνήσων έχείνητης έπ\τφ άδελφφ συμφοράς. 
ΚαΙ μοι (4) περΐ(ί)δυνος ήν ή ψυχή, προς τοιαύτην 
ζημ(αν ύπεραλγουσα, χα( τίνα των δαχρύων χοινω- 
ν^ν έπεζήτουν τ6ν Ισον Εχοντα μοι της λύπης ΛχΟος. 
Ός δ^ έν όφθαλμοΐς ήμεν (5) αλλήλων, έμο\ μέν 
άνεχΕνει τ6 πάθος προφανεΤσα τοις όφΟαλμοΓς ή δι- 
δάσχαλος * χα\ "χαρ ήδη χα\ αυτή τ9{ πρδς θάνατον 
ά^^ωστί^ συνε(χετο. Ή δέ χατά τους της Ιππιχης 
Ιτηστή μονάς ένδουσά μοι πρ6ς ολίγον παρενεχΟήναι 
τ|) (&ύμη (6) του πάθους, άναστομοΟν έπεχε(ρει μετά 
ταύτα τφ λίγψ, χαθάπερ χαλινφ τινιτψ ίδίψλογισμφ 

Β τ6 άταχτοΰν της ψυχής (7) άπευθύνουσα , κα\ ην 

{%) "Αφορμή. 1(3 Γ680Γίρ8ί ρΓΟ χαΐόρμή, η (10(1 ίη 
6(1ίΙί8 6Γ3ΐ, αυοΐθΓίΐ3ΐ6 ΐΏδ. υ1πυ8ς(ΐ6, 8ΐουΙ οΐ νοΓ^ίο 

1•8ΐίπ3 63ΐη(ΐ6Π1 ¥0060) Γ60ΐ6 6ΧρΓ68δίΐ, (](10(1 ΟΐίβΠι 
ϋΙΙΙΙ» Οογ) 0ΐ)86Γν3τί. 

ί5) 'Ι^ειν. 1(3 Γ60ΐ6 ηΐδ. υΐΓυιΐ)(ΐυ6 ρπο εΛίΐο εΓην. 

(4) Μοι 8^ηοδθίΙ η6υΐ6Γ €0(ΐ6χ, (ΐυοϋ ΐαηιοη Ιο- 
ουπ) 1)ϋΙ)οΓ6 ροΐ6δΙ. 

(5) "Ήμεν, Ι13 οιηη'ιηο δθπ1)6η(1ϋη) 6δΙ, ρητού πΐβ 
υΐΓθςυ6 ιηδ. ρΐΌ ημών, ^υο(Ι 6(1ίΐ3 εχΐιίϋβηΐ. 

(6) 'Ρύμχι. ΡεηηυΐΗνι Ιιοο ουηι Ιεοΐίοηο 6(]ίΐ3 
^μη, 3(1 6Χ6ΐιιρΙυιη Πι8. ιιΐΓίυδ(ΐυ6. Πβ .ιΟβοΐυβ 
οηίιιί ίηιρείυ, άβ ςυο Ιιίο 86Γη)0 6δ1, ΓΟοΓιιΐδ !)«€ 
ςυί(ΐ6Πΐ νοχ ιΐ8υΓρ3ΐυΓ, ςυ3ΐη 3ΐΐ6Γ3 ίΙΐ3 (&ώμη. 

(7) Της 'ΐίτυχής. Ηοο Γ3ΐίοη6δ ^Γ3η)ΐΐ)3ΐίοχ Γοςιιί- 
Γυιιΐ ρΓΟ νυ1|;3ΐ3 ί60ΐίοηβ τ{) ψυχ||, ςιΐ3ΐη τ6 άτα- 
χτοΰν» ουί νοχ ί1ΐ8 ]υη{;ίΐυΓ, ηοη 3(1ηιίΙΐίΐ• -.1 ι λ' .( ΡΑΤΚΟΙ,ΟΟΙτΕ 

ΟϋΕδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ, 

δΚϋ ηΐηυΟΤΗΕΟΑ ϋΝΙΥΚηδΑυδ, ΙΝΤΕΟΙΙΑ, υΜΡΟΚΜΙδ. ΟΟΜΜΟΟΑ,ΟΕεΟΝΟΜΙΟΑ, 

ΟΜΝΙΙΙΙΗ 88. Ρ4ΤΒ(]ΙΙ, 006ΤΟΒΙΙ3Ι 86ΒΙΡΤΟΒΙ}Η01]Ε Ε€αΕ8ΙΑ8ΤΙ£0Β(]Ι. 

81ΥΒ ίΑΤΙΝΟΒϋΜ, 8ΙΥΒ ΟΒιΚεΟΒυΜ, 

Ουί ΑΒ ΜνΟ ΑΡΟΒΊΟΙΙΟΟ ΑΌ ΤΕΜΡΟΒΑ €ΟΝ€ΙΙΙΙ ΤΚΙΌΕΝΤΙΙίί (^4^I^^V0 1ϊ$ϋ5) ΡΚΟ ΙΑΤΙΝΙδ, 
ΕΤ ΟΟαωΐΙΙ ΡΙΟΚΕΝΤΙΝΙ (ΑΝΝ. 1459) ΡΆΟ ΟΚΜΟίΕ ΡΙΟΚϋΕΗΌΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ 0ΗΙΙΟΝΟΙ.ΟΟΙ0Α 

ΟΜΝΙΙΙΜ ΰυ^Έ ΕΧ8ΤΙΤΕΗΕ ΜΟΝυΜΕΝΤΟΚυΜ 6ΑΤΙ101.Ι6;ϊ; ΤΠΑΟΙΤΙΟΝΙδ ΓΕη ΟυίΝΟΕείΜ ΡΒ1ΗΛ 

Ε^^I.Εδ1^Ε δ^εευΐΑ ετ ΑΜΓΐ.ΐϋδ, 

ιιιχτλ Ε0ΙΤΙ0ΝΒ8 λεευκΑΤίββίΜλβ, ιντεκ 8β εϋϋΟΐΐΒ ΝΟΝΝυιι.18 εοοιείΒυβ ΜλΝυβεκίΡΤίβ εοίίλΤλβ, κηοϋΑΜ ϋΐυ€ΒΝ• 

ΤΕΒ εΑ8ΤΙβΑΤΑ; ΟΙδδΕΒΤΑΤίΟϋΙΒυβ, εΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙδ, νΑΗ1Ι80ΙΙΒ ίΕΟΤίΟΝΙΒυδ εΟΝΤΙΝΕΝΤΕΒ 1ίίυ8ΤΒλΤΑ; ΟΜΜΙΒΙ» 
0ΡΕΒ1ΒΙ18 Ρ05Τ ΑΙΙΡΙ.Ι881ΜΑ8 ΕΒΙΤΙΟΝΕΒ ^υΛ ΤΒΙβυβ 1Ι0νΐ88ΐΜΙ8 8>ΒεΐΙ1.Ι8 ΒΕΒΕΝΤυΒ ΑΒ801«υΤΑ8 ΟΕΤΕεΤΙΒ, ΑΟΟΤΑ; 

ΐΝΐιίείΒυβ ΡΑπτιευίΑΒίΒυβ αναι^υτιοιβ, 8ΐΝ0υι.08 8ιτε τομοβ βιυε ΑυετοΒΕΒ Α1«ι^υ^υ8 μοηεντι 8υΒ8ΕουΕΜΤΐ- 
Βυβ, οοματα; εΑΡΐτυι.18 ιντκα ΐΡΒυΜΤΕίτυιι βιτε βιβροβιτιβ, νεονον βτ τιτυι.18 ΒίΝουυίΒυΜ ΡΑβίΝΑΚίιιι 

ιΙΑΒΟΙΝΕΜ ΒυΡΕΒΙΟΒΕΜ 0Ι8ΤΙΝβΙΙΚΝΤΙΒυ8 8υΒ^Ε^ΤΑΜ^υΒ ΜΑΤΕΒΙΑΜ 8ΐβΝΙΡΐεΑΝΤΙΒυ8, ΑΟΟΒΝλΤΑ ; ΟΡΒΗΙΒΙΙβ 
€υΜ ΟυΒΙΙΒ, ΤυΜ ΑΡΟΟΒΥΡΒΙΒ, ΑΙ^ΙΟΠΑ ΤΕΒΟ ΑΙίεΤΟΒΙΤλΤΕ ΙΝ 0Β01ΝΒ ΑΟ ΤΗΑ01Τ10ΝΕΜ Ε€(ΧΒ8ΙΑ8Τ1- 

(ΙΑΜ ΡΟίίΕΝΤΙΒΙ», ΑΜΡίΙΡΙΟΑΤΑ ; 

Ι>υεΒ(ΙΤΙ8 βτ ΑΜΠ^ΙΟΒ ίΟεΠΡίΒΤΑΤΑ ΙΝΒίείΒΙΙΒ ΑΟεΤΟΒυΐΙ 8ΐευΤ ΕΤ ΟΡΕΒΟΜ, ΑίΡΙΙΑΒΒΤίεΐΒ, εΒΗ0Ν0Ι.0€1€Ι8, 8ΤΑΤ1• 

8ΤΙΓ.Ι8, 8ΤΝΤΗΕΤΐεΐ8, ΑΝΑίΤΤΙΟΙδ, ΑΝΑ1«0βΐεΐ8, ΙΝ ΟυΟΟΟΰΒ ΒΕίΙβΙΟΝΙδ ΡΙΙΪίετυΗ, ΒΟ€ΜΑΤΐενΜ, ΜΟΒΑίΒ, ίΙΤΟΒ- 

οιευιι, εΑΝΟΜίευΜ, οίδείΡΐ,ΐΝΑΒΒ, ΗΐδτοΒίευΜ, βτ ευκετΑ αι^ια βινβ υιΧΑ ΒχεΕΡτιοΝΒ; βεβ ρ»ι»ββτμ 
ουοΒυδ ΐΝοιεϋυδ ιηιιεμ818 ετ βΕΝΕΒΑΐ.ΐΒυ8. ΑίΤΕΒΟ δειυεΒτ ΚΕΚυΜ , ουο εοΝβυΐ-το* ουιοοοι» 

ΝΟΝ δΟίυΜ ΤΑΙ.Ι8 ΤΑίΙδΥΕ ΡΑΤΕΒ , ΥΕΒυΐΙ ΕΤΙΑΗ ΙΠΐυδΟυίδΟυΒ ΡΑΤΒυΜ, ΗΒ ϋΝΟ ΟυίΟΕΗ 0ΜΙ88Ο, 

ΙΝ ουοοίίΒΕτ ΤΗΕΜΑ 8εΒΐΡ8ΕΒΐτ , ΟΝΟ ίΝΤϋΐτο εοΝδΡίεΐΑτιΐΒ ; ΑίΤΕΒΟ δΟΚΙΡΤυΚ^ 

δΑ^Κ^£, Εχ ουο ίΕετοκι εοΜΡΕΒίΒΕ 8ΐτ οβυιομ ουίΝΑΐι ρατβεβ ετ ΙΝ ουιιιυδ οΡΒΒίηι 

βυοΒίΐΜ ίοείδ δίΝβυίΟδ ΒίΝουίΟΒυιι ίΐΒκοκιιιι 8. 8εΒIΡτυΒ^[ ΥΒΒδίΐδ, α ρβιμο 

6ΕΝΕ8Ε08 ΙΙβΟυΕ ΑΟ ΝΟΥΙΒδΙΜΟΜ ΑΡΟεΑίΥΡδΙΒ, εΟΜΜΒΝΤΑΤΙ 81ΝΤ : 
ΕΠΙΤΙΟ ΑεΓ.υΒΑΤΙδδΙΜΑ, ε^ΕΤΕΒΙδΟΟΕ 0ΙΙΝ1ΒΙΙ8 ΡΑείίΕ ΑΝΤΕΡΟΝΕΝΟΑ, 81 ΡΕΚΡΕΝΟΑΝΤυΚ εΐΙΑΒΑεΤΕΒϋΙΙ ΝΙΤΙΜΤΑΒ^ 

ειίΑΒτ,ε ουΑΜΤΑβ, ιντεοβιταβ τΕχτυδ, ΡΕΚΡεετιο εοΒΒΕετιΟΝίδ, οΡΕΒυκ ΚΒευδΟΒυΜ τομ τακιβταβ, 

ΤΙΙΜ ΝΓΜΕΒΙΙδ, ΡΟΒΜΑ ΥΟίυΐΙΙΝΙΙΜ ΡΕΒΟΟΑΜ εΟΜΗΟΟΑ ΒΙΒΙΟυΕ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒ01Λ)βυΒ ΟΕείΙΒδυ εΟΜΤΑΝΤΒΚ 

8ΙΜΙΙ.Ι8, ΡΒΕΤΙΙ ΕΧΙΟΙΙΙΤΑδ, ΡΒ^ε8ΕΚΤIΜ^IIΒ Ι8ΤΑ εΟίΙ^ΕεΤΙΟ, ΟΝΑ, ΜΕΤΗΟΟίεΑ ΒΤ εΠΚΟΝΟίΟΦίεΑ, 

8ΕΧεΕΝΤ0ΒυΜ ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒΙΙΜ ΟΡυδευίΟΒΙΙΙΙΟΙΙΕ ΗΑεΤΕΝυδ Ηΐε Ιίίΐε 8ΡΑΒ80ΚυΜ« 

ΡΗίΜυΜ ΑυΤΕΜ ΙΝ ΝΟδΤΗΑ ΒΙΒίΙΟΤΙΙΒα, ΒΧ ΟΡΕΒΙΒυδ ΒΤ 1188. ΑΟ 0ΙΙΝΒ8 ^ΕΤΑΤΕΒ, 

Ι.0ε08, ίΙΝΰυΑδ ΡΟΒΙΙΑΒΟυΒ ΡΒΑΤΙΝΕΝΤΙβυδ, εΟΑΟΟΝΑΤΟΒυΜ. 

δΕΒΙΕδ βΒ^ΕΟΑ ΡΚΙΟΒ, 

ΙΝ ΟυΑ ΡΚΟΟΕυΜΤ ΡΑΤΒΕ8, ΒΟΟΤΟΚΕβ δΟΒΙΡΤΟΒΚδΟυΕ ΕαίΚ8I^Ε ^Β^Ε^^Β 

Α δ. ΒΑΚΝΑΒΑ ΑΟ ΡΗΟΤίϋΜ, 

ΑΟαυκΑΝΤΕ ^.-ρ. μιονε. 

ΒΙΙιΙΙοΙΙΐ€€η €ΐ€τί ηηΙτβιΐΜΚ» 

8ΐνΕ ευΒδυυΜ εοΜΡίΒτολυΜ ΐΝ 8η«θυι.08 βείΕΝτυκ κεοι^βίΑΒπεΑ ηαμο3 κοιτοββ. ΡΑτηοι.οείΑ. απ ινηταβ ιρδίϋδ ΒεείΕδυΒ, ιν οοαβ ραβτβ8 οΐΥίοιτυκ, αι.ια νβμρβ ι.ατινα• α^ια εΒ^Βεο-ίΑΤίΝΑ. 

ίΑΤΙΝΑ, ^ΑΜ ΡΕΝΙΤυδ ΒΧΑΚΑΤΑ, ΟΙΐΟΑΟ ΡΒΙΜΑΜ 5ΒΒΙΒΙΙ, ΥΐΟΐΝΤΙ-ΟυΐΝΟυΒ ΕΤ ΟΙίεΒΝΤΙΒ ΥΟΙ.ΙΙΜΙΝΙΒυ& ΜΟΙ.Β ΒΙΙΑ 
8ΤΑΤ , ΜΟΧΥΕ ΡΟδΤ ΡΕΒΑεΤΟδ ΙΝΟΐεΕδ 8ΤΑΒ1Τ, Αε <Η1ΙΝ(Η)Β-ΥΐεΐΝΤΙ-εΒΝΤ0ΙΙ ΒΤ ΜΙίίΒ ΡΒΑΝεΐβ ΥΒΝΙΤ. ^Β^Ε^Α 
ΟϋΡίΐεΐ ΕΟΙΤΙΟΝΕ Τ1Ρ18 ΜΑΝΒΑΤΑ Ε5Τ. ΡΒ10Β 6Β^ΒευΐΙ ΤΒΧΤυΜ ϋΝΑ ευΜ ΥΒΚ8Ι0ΝΒ ίΑΤΙΝΑ Ι^ΑΤΕΒΑΜΒ ΑΜΡίΚ* 
εΤΙΤϋΒ , ΕΤ ΑΟ ΝΟνΕΜ ΕΤ εΕΝΤυΜ νΟΙ.ϋΜΙΝλ ΡΕΒΥΕΝΙΤ, 8Β0 8ΙΝΕ ΙΝΟΐείΒϋδ *, ΡΟ8ΤΒΒΙ0Κ ΑΟΤΕΜ ΠΑΝε ΥΕΒ8Ι0ΝΒΙΙ 
ΤλΝΤΙΙΜ ΚλΙΜΒΕΤ. ΙΙ)ΕΟΟΙ1Β ΙΝΤΒΑ ΟυίΝΟΰΒ ΕΤ 0ΟΙΝ0υΑ€ΙΝΤΑ ΥΟίΟΜΙΝΑ ΚΒΤΙΝΒΤυΚ ; υΤΒΑΟυΒ ΤΙΟΕδΙΜΑ ΟυΑΒΤΑ 
ΟΙΕ 1>ΐ:ΓΕΜΒΒΙδ 1860 ΟΜΜΝΟ ΑΡΡΑΒΙΈΒΑΤ. υΝϋΗΟυΟΟΟυΒ ΥΟίΟΜΕΝ «ΒϋεΟ-ίΑΤΙΝυΜ ΟεΤΟ, υΝυΐΙΟυοΟΟυΒ ΜΕΒΒ 

ίλτίΝΐ!)! ουΐΝ(ΐυΕ ΡΒΑΝεΐΒ 80Ι.11ΗΜΟΟΟ ΕΜίτυΒ : υτΒΟΒίςυΕ ΥΕΒΟ, υτ ΡΒΕΤΙΙ ηυαυδ ΒΕΝΕΡίειο ρΒυΑτυΒ βμ- 

ΙΊΟΚ, (:0Ι.Ι.ΕβΤΙ0ΝΒΜ ΙΝΤΕΟΒΑΜ 8ΐνκ ^Β^ΕεΛ|| 81ΥΕ υΐιΤΙΝΑΜ, 526 ΥΟίϋΙΙΙΝΙΒυδ ΡΒΟ ΑΗΡΙ.ΙΟΒΙ ΕΟΙΤΙΟΝΕ ΕΤ 272 
ΡΒΟ ΜΙ.ΝΟηΐ ΑΒ$θυΕ ΙΝΟΐείβυδ εΟΝδΤΑΝΤΕΗ, εΟΗΡΑΒΕΤ ΝΒεΕδβΒ ΕΚΙΤ, δΕευβ ΒΝ1Μ εI^^II8^υΒ Υ0Ι.0ΙΙΙΝΙ8 ΑΜΡίΙ- 
τι ΙΗΝΚΜ ΝΚΠΝΟΝ ΕΤ ΜΡΡΐεΐ]Ι.ΤΑΤΕ8 ΥΑΒΙΑ ΡΒΕΤΙΑ ^ΕΟΐΙΑΒυΝΤ. ΑΤΤΑΜΕΝ, 81 ΟΙΙΙδ ΕΜΑΤ ΙΝΤΕβΒΒ ΕΤ δΒΘΒδίΗ 
ΓΟΙΧΙΧΤΙΟΝΚΜ εΒ^£Γ.Ο•Ι. ΑΤΙΝΑΗ, ΥΕί ΕΑΜΟΕΜ ΕΧ εΒ^ΕεΟ ίΑΤΙΝΕ ΥΕΒ8ΑΙΙ, ΤυΜ ΟυΟΟΟυΕ Υ01.Ι11ΙΕΝ ΡΒΟ ΝΟΥΕΜ ΥΙΙ. 
ΡΒΟ Ι^ΕΙ ρηΛΝΓ.Ιδ ΟΡΤΙΝΚΒΙΤ. Ι$Τ^Β εΟΝΟΙΤΙΟΗΕδ ΒΕΒΙΕΒυδ ΡΑΤΒΟίΟευΒ ΝΟΝΟυΜ ΕΧευβΙΒ ΑΡΡίΐεΑΝΤυΒ. ΡΑτηοιοαίΜ οκΜϋ/Ε τοΜυ8 χίπ. 8. Γ.ΚΕΟΟΚΙϋδ ΝΥ^δΕΝϋδ. 

κχαιπκπΑτυπ κτ υενιτ ΑΡϋπ ^.-ρ. μιγ.νκ εοιτοκκμ, _^^ 

ΙΝ ΥΙΑ ΠΙΟΤΑ ΰ'ΑΗΒ0Ι8Κ, ()\ΛΜ ΡΚΟΡΕ ΡΟΙΙΤΑΜ 1.υΤΕΤΙ^£ ΡΑΚΙδΙΟΒΙΙΜ νυΐ^Ο ΟΎΝΡΕϋ 
ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ» δΕυ ΓΕΊΊΤ-ΜΟΧΤΕΟυΟΕ, Μ3Νϋ νΕΙΙΟ 1ΝΤΗΑ λΚΟΝΙΑ ΡΑΙΟδΙΝΑ. \ 1863 ι . ι Ανίδ ΙΜΡΟΒΤΑΝΤ. 

Ο'ιρΓ^ΐ αηί (ΙββΙοΐΑ ρΓονΙίΙβηΙίοΙΙΡϋ ηιιί Γ^ί«8οηΐ 1β ηιοπιΐί, γογρπιρπΙ 1γ8 (κιητοβ 3ΐι-(!βίί8ΐι.ς Λ» ΓοπΙίηιιίΓΑ βρ ΓοιιΙ 
88118 €οηΐηΐ(1ίοΙίοη<ι ρΙιι>» ου ηαοίηβ ΓοΠεβοί ιιπιιιΙ)Γβιι<(68. 1.68 ΛΐβΙί€Γ$ (ΙαίΙιοΙίφια ηο ρουνιιίοηΐ^υέΓο έοΗαριιβΓ ^ γο 
ι•3θΙΐβΙ ίΐίνί» (Ιο Ιουρ ϋΐίΐίΐό. ΤβηΙύΙ οη 8 ηίύ 1*>(ιγ βχίβίοιίΰβ οιι ΙουΓ ίιη()0Γΐ3ηε6 ; ΙηπΙύΙυη 8 (ϋΐ ηυ'ϊΐβ ΐ'ΙαίβηΙ Γρπη(••ϋ 
011 φΐΊΙβ ϊΐΐηίρηΐ ΓέΐΓΡ (ΌρρηΊαηΙ Ιΐ8 ροιίΓδαίνρηΙ ΙΡϋΓ οοΓΓίίτβ (1ρρϋϊ8 21 βηβ, οΐ 1θ8 ρΓΟίΙιιοΐΙοη» αυί βυ βο 

ΡΙΠΟΙ 

ΗΜη 

•Γ^ίικίΓΡ. €ρρρηϋ3ηΙ, ρϋπηϊ Ιθ8 ΓβΙοπιηίρβ βυχηηείΐρβ ϊΝεβ 80ΐιΙ ΐΓουνέ$ βη 1)ΐιΐΐρ, ίί ρη 08ΐ ^ρυχ^ςιπ οηΐ (διό Γοή ιί- 
ΜίθΠρπίΡΐιΙ Κφόΐέβ», ρ3Γ€β ςιΓ6ΐ»ηΐ ρΐιιβ 08ρίΐ8ΐ68, Ιοογ ρΠρΙ ρηίΓαίηβϊΙ ρ1ϋ8 Λα ροηβύηυρηερβ. Πβ ρρ1ίΐ8 Ρΐ ίρπβπ'β 
«)ηΓυΓΓ6ΐιί8 ηβ 8θηΙ(Ιοη€ 8θ)ΐ8Γϋέ8, ρ8Γ ΙβϋΓ οοΓΓββροηϋίΐπΰβ ου ΐ6υΓ8 νοναροηπ», ^ί τέρόΐΡΓ ρβηουΐ •|ϋβ ηοβ ΚϋίΐΙοπβ 
λίβιρηΐ πϋΐ €θΓή^ύ68 βΐ ιη»! ίηιρΓίπιόββ. Νβ ρουν^ηΐ αΚαηαΡΓ Ιβ Γοηϋ όβδ Οιητϋςρβ, ςυί, ροιίΓ 13 ρΙυρ;ΐΓΐ, ιιρ 8οηΙ 
ριιρ Ιβ< οΙιβΓβ-ίΓοευνΓΡ (1π Γβΐΐιοΐίοίδηιρ ρρΓοηιπΐ8 ρουπ Ιβΐ8 (Ιϋπβ Ιοηβ 1ρ8 Ιρηηρδ οΐ (Ιβπβ Ιοοδ Ιρβ ρ8ν8, Π ΓβΙΙβίί Μρπ .1» «ϊοϋΙ)Ιο €οην$ ά'Ε'ϋήίητβ ΜίηΙββΙάβ ΤΙΐ(!οΙθ(ββ Γιιγρπι ΐΐΓύδβνρε ΐχ οοΓΓΡοΐίοιι ίη8πΓ088ηΐβ ϋοη^ιόρ ώιΓδ ΙΡ8 ΊπίρΗ- 
ιηβΓίβδ Ιι ρΓβ8Γ|ΐΐ6 ΙοιιΙ ερ ςιιί δ'όάίΐο; Π Ρ8ΐ νταί αυδδί αιΓυη ορηβιη ιιο[ηΙ>Γ6 (1*8υΙτΡ8 νοίιιιηβδ, 8ρρ8Γΐρη8ηι ίι ϋίνρηββ 
]*ιϊΙ)Ιίθ;ιΙϊοη8, ίυΓοηΙ ΙπιρΠιη^.δ ου ΐΓπρ ηοΪΓ ου ΐΓορ οΐ8ηε. λίαϊβ , (Ιερυίδ γ68 Ιριπρβ έ1οί{;η08, Ιβ8 ιηέθ8ηί(|υΡ8 οΐιΐ 
εό<1ύ Ιρ ΐΓβναϋ βυχ ρΓ0Η$Ρ8 2ι 1)Γ38, ρΙ ΓιιηρΓΡ88ΐοιι ηυ! ρη 80γΙ, 88η8 61γρ (]υ Ιυχρ, 8ΐΐρη(1υ ηπρ |ρ Ιυχρ ίυΓΡΓβίΐ οΐβιιβ 
ϋΡ8 οκνΓ3ΚΡ8 ϋ'υηρ Ιβΐΐρ ππιιιγρ, Ρ8ΐ ρ8ΓΓ8ίΐρηιοιιΙ οοπνρη3ΐ)1ρ 8ου8 Ιουβ Ιρ8 ΓβρροΠβ. Ου3ηΐ 3 13 εοΓΓΡΟΐίοη, ίΐ Ρ8ΐ 
(Ιρ Γ3ίΙ ηυ'ρΐΐρ ιΓ3 ίαπΐ;Π8 έΐύ ροπύρ $ί Ιοΐυ (Ι3η8 8υευη8 έίΐίΐίοη βηείρηηρου εούίριηροΓβΐηβ. Εΐοοπιιηρηΐ ρη 8ΡΓ3ΐΙ-ϋ 
αηίΓΡηίΡπΙ , βρΓύδ Ιου1θ8 Ιθ8 ρρίποδ βΐ ΙουΐΡ8 1ρ8 (1ύρρη8Ρ8 φΐβ υουδ 8υ1)ϊ88θη8 ρουΓ 3ΐηνρΓ ^ ρυπ^^ΡΓ ηο8 έρΓΡυνρ8 (Ιβ 
ΐουΐΡ8 Ι'αυίΡΗΤ ίΊΐ3ΐ)Ηυ(1ρ, οιι 1.γρο^Γ3ρ1ιΪΡ, ηιόπιρ ι1ηπ«; 1ρ8 ιηοϋΐουπρβ ιηβίδοηδ, Ρ8ΐ (Ιρ ηο οογπκργ ςυβ οίρυχ ύρΓΡυνεβ 
61 ϋ'ρπ ροηΓοΓΡΓ υιιο ΐΓθ:8ίόπ)0 8νρε 18 δροοηϋο, 83η8 βνοΐΓ ρρύρϋΓό ρη πρη Ιβ ιη8ηυ8επΐ(]6 Ι^υίβυτ. 
1)308 Ι68 Λΐ€ΐί€η €αΙΙιοΙί(^ηη Ι3 (ΙίίΓιίΓΡηερ Ρ8ΐ ρΓΡ$(]υ6 ίη(ϊ(ΐιιιηί)ρη8υΓ3ΐ)ΐ6. Αυ ιηο^νρη (Ιβ ροΓΓΡΡίρυΓβ Ι^ΙβηοΙιίβ 8θα9 

•υπ 
ΙΐΙ 

Γθ1ΐ3- 

ΐίοηηβηΐ ινοε Ιι 8βε»η(1ρ. θα 8;^ίΐ ϋρ πιρπιρ βη ςυβπρ, ρη Ρο1ΐ3ΐΐοηη3π1 ατβε 18 ιϊργρρ. Οη ΓΡηουνρΙΙβ Ια ηιδπιβ ορέ- 
ταΐίοη ΡΠ ςυίηΐβ, ρη εοΐΐβΐΐοηπβηΐ ηνορΐ8ςϋ3Γΐβ Γρ$ ρο1ΐ8ΐίοηηϋπΐΡΐιΐ8 οηΐ ρουΓ 1)ϋ( ιΐβ νοΪΓ 81 8ΐιουηβ ιΙρ8 Γ8υΐΡ8 

Ιαηΐ (Ιρ Γγ3Ί8 ρΙ (Ιβ 8θίη8, Γ3ίΐ-ο11ρ ηπρ Ι3 ρΙηρ3Γΐ ()Ρ8 Ειϋΐίουβ (1θ8 ΛΙ^Ιΐεη €αΙΙιοΙί(ΐΗ€$ ΐ8Ϊ88Ρηΐ 1)ίοη .Όίη (]ΡΓΠϋΓΡ<^4Ίρ9 
ρρι1ρ8 π^ήπ1^ άΡ8 εό1οΙ)ΓΡ8 ηι^ηέ(1ΐε1ίη8 Μ3ΐ)ΐΙ1ηη ΡΙ ΜοηΐΓ3αεοη βΐ (]ο8 οοΙΜ)γρ8 ϋϋ8υί1ρ$ Ρρίβυ ΡΙ ςίΓπιοηιΙ. Ο^β Ι*οη 
εοπψΒΓρ, βη ΡίΓρΐ, πΊπιροτίΡ (]υρΙΐΡ6 ΓρυΙΙΐΡδ (Ιβ Ιρυη (}(ϋΐίοη8 βνρε ΓβΙΙβδ ϋββ ιιόίΓΡβ ςυί ΐβυΓ εοτΓΡ8[•οη(1οηΙ, ρπ £γρ€ 
εουηπρ οη ΐΑϋη, οη 80 εοην9ίηεΓ8 ςιιο ΓίηνΓ3ί^ΡΐηΙ)ΐ86ΐβ Ρ8ΐ ηηβ ΓύηΙΙΙύ. 
1)ΉίΙΐρυΓ$, 068 88ν3ηΙ<« ύπιΐποηΐ8, ρ1υ8 ρι^οεευρύδ (1υ 8βη^ (1ρ8 1ρχ1β8 (]υο (]β Ιβ ραΠίο (νρο^Γ8ρΙιί(](}6 ΡΙ π*ύΐ8ηΙ 

ί)θίιιΙ οοΓΓΡεΙβυΓδ (Ιο ρΓηΓρ8$ίοη, Ιί^ηίοηΙ, ηοπ εο ηυβ ροΓΐ3{ρηΙ Ιρ8 ρρΓ6υνρ8, ιηοίδ ερ ςυί (ΙοναίΙ 8'ν Ιγοιιυογ, Ιριιτ 
ιαιιΐρ ίπίοΐΐίμρπερ 8υρρΙ<';3ηΙ βυχ ΓβιιΐΡδ (]ρ Γρ(ϋΙϊοη. ϋβ ρΐυβ Ιοβ Βόηόιϋεΐίηη, εοπιηιρ Ιθ8 ϋΟ!$Μίΐρ8, ορόρϋΐοπΐ ρποδςυο 
ΐοιι]ηιΐΓ<; διίΓ ιΐοδ πΐϋΠΐΐδΟΓίΙδ, ε<ιυ8Ρ ροτρόΐυοίΐο όρ 13 πιυΐϋρίκ'ίΐό (1ρ8 ΠιυΙοδ, ρρηιΐ8ηΙ ηπρ |Ρ8 ΑΐβΙΐΰη ναΐΗοϋφιβ», 
(ΙοηΙ Ιρ ρΓορπρ ρ<)1 βυτίοπΐ (Ιο ΐΌ.««8υ'ϋ ΙΙΟΓ 13 Ί γ.ίιΙϊΙ{οι), η*ορΡΓΡπΐ 1(> [)1ιΐ8 δυπνρυΐ (]ΐιο δΠΓ ιΐι 8 ίιιιρΓϊιικξδ. 

\.ο |{. Ι». 1)0 Βίΐείι, ^«^8η^ι^ ΙϊοΙΙί'ΠίΓίδίο ί3β {{πιχοΠοδ. ηοηβ •'οπ\3ΐΙ. Π ^ 8 (]αο1φΐο Ιοπιρ»*, η'ανοίΓ ρυ ΐΓΟυνρρ ρη 
ί]ιχ-ΙιυίΙ πιοίδ (1'«Ηπ«ίβ, Ηιΐβ ί^ειιΐβ [ηιιΐε άπηδ ηο»ΓΡ ΡαΐΥθΙοφ€ ΙηΐίΜ. Μ. Οοηζίιι^;ρΓ, [)ΓοΓο8?ίΐΜΐΓ ίΐο ΤΙιόοΙο^Ιρ 3 ΓΙ.ηϊ- 
νΡΓδίΙύ ϋο \νιΐΓζ1>ουΓ9, οΐ Μ. ΚοϊδΗΐηαπη, Υίο^ίΓΡ Οι^πΡΓηΓοΙβ Ι8 πιΓΐπΐϋ νϊΗο, ηουδ πΐ3η(]3ΪρηΙ, ^ Ι3 Λλ\^ (]υ 19]υϊ11ρΙ, 
πΆνοΐΓ ρυ ύί,'ΜίοπίΡΐι ι κυΓ|»π>.ιιι(ΓΡ ηηβ 9€ηΙβ [ανίε, δοίΐ (1;:ιΐ8 Ιβ Ιπϋη δοίΐ ύ3η8 Ιβ §[Γοε (Ιβ ηοίΓΡ (ϊουΐιΐο ΡαΙνοΙο(ίίβ. 1)ηΓιη, 
Ιο 83ν»υΙ Ρ. Ρίίπι, ΐν'πίΜΐίΓΐίη (]6 ^^οίοδίηο, ο( Μ. βοπεΚ;^, (ΙΪΓοείουΓ ϋ(.>8 ΛηηαΙΰ» άε ρΙιϋοΒορΗΊβ οΐιτέΐίβινίιε^ ηιΐ8 3υ 
(Ιί'ίΗ (Ιο ηουδ εοηνηίηίΓΟ ϋ'υηβ κουΐρ ΡΓΓουΓ 1.νρο|{Γ3ρΙιί(ΐυο, οηΐ όΐύ ΙοΓούβ ϋ'βνουρΓ ςυο πουδ π'βνίοηδ ρ38 ΐΓορ 
ρη'ίδΐιπιύ (]ρ ηοίΓο ραΓίαϊΐρ εοΓΓοείίοη. ϋ3ΐΐ8 Ιο 0ΐΡΓ§;<ν8(: (Γουνριιΐ «Ιο 1)οη!« Ιαΐίηϊδίοδ ρΐ ()ο Ι)οη8 ΙΐρΐΙύηΐδίΡδ. ΡΙ, εο ςυί 
«»Ι ρΐιι*» Γ3Γ0. (]Ρ8 Ιιοιηηηοδ ΐΓύπ-ροίϊϊΙίΓδΡΐ ΐΓΡ8-ρΓ3ΐϊίϊυθ8, οΐι 1)ΐρπ ! ηουδ 1«'υΓ ρΐΌΓΠΡίΐοηδ υηρ ρΓίηιβ ι]β 25 ερηΙίηΐΡ8 
ρ;ΐΓ εΗΐΐηυο Γ«ιυΐΡ (ΐη'ϋδ (ΙέεοηνΓΐΓοηΙ (Ι3η8 ηΊιηροΓίΡ Ιρςυοΐ (Ιβ ι.ο<< νοίυοιοδ, βυΓίουΙ (1;ιη8 1ρ8 ^Γοε8. 

ΜμΙι^γι• γρ ςυί ρΓίτοϋβ, ΐΈ(1ίΐΡυΓ (Ιοδ ϋοίΐη εοηψίβίδ, βοπίαηΐ (Ιο ρ'υδ ου ρΐυδ ΓΙπιροΓίαηορ Ρΐ ηι^πιο Ι3 ηόοΡ88ίΐ6 
Η'υηρ εοΓΓΡείίοη ρ,ΊΓΠηΐΙο ρουτ φΓυη ουντη^ο δοίΐ ν»;Γίΐ3ΐ)Ιρηιοηΐ υΐΙΙβ ρΐ οδΐϊπιαΜρ. βρ ϋντο (Ιρρυΐδ ρΐυδ ϋ'υη «η, Ρΐ 
ΡδΙ Γύδοΐυ (Ιο δΡ Ηνητ ^υ8ηυ'ϋ Ι3 Πη & υηο ορΟΓ;ιΙίοη Ιοης^υο, ρύπίϋΐρ Ρΐ οούΐΡϋίΡ, δΛνοίτ, Ια ΓΟ\ΐ8ίοΓι ρηΠΐτΡ 6ΐ 
ιιηΐνΡΓδοΙΙο ιΙρ δΡδ ίηηοιηΙίΓπΜρδ εΐίιΐιύί;. Αίηδί οΙΐ3ευη (Ιρ βΡδ νοΙυιιΐΡδ, 8υ ΓϋΓ οΐ ίι ηΐΡδυΓο (ϊπΊΙ Ιοβ ΓοηιοΙ δουδ ρροδδο, 
ΡδΙ Γ0Γπ{^6 ηηοΐ ρουΓ πιοί ίΙ'υιι ^ουι λ Ι'3υΐΓβ. Ου3Γ3πΐΡ Ιιοιηηιοδ ν δοτιΐ ου >• δΡΓοηΙ οε(|υρύ8 ροπίίβηΐ 10 3η'ϊ, οΙ υηο 
ΜΗυπΐβ ςυί ηβ 83υΓ8ΪΙ οΙγρ ηιοΙηίΐΓβ (Γυη (Ιβηιΐ ιηίΙΗοη ύβ ΓΓπηεδ ρΜ εοη•«αθΓΡΡ » ΟΡΙ ίιηροΓΐ3ΐιΙ ι•οηΙΠ)1ρ. ϋβ εΡίΙβ 
ηιαηϊΡΓΡ, |ρ8 ΓυΙ>Ιίε;ιΙίοπ8 (Ιρ8 Αΐ€ΐί6Τ$ ϋαΐΐιοΐίφια, (\\\Ί ό&}1ϊ 8Ρ (ΐΗΐϊη^υ3ί6ηΙ ρπιγρ ΙουΙρδ ρ3Γ Ι» 8υρ(!'Π0Γί(έ (Ιο ΙουΓ 
ΐ'θΓΓ(ΐοΜ()η, η*8υΓοαΙ(ΙΡ ΗνβΙ^'β, βουδ ερ Γ3ρηοη, (ΐ8ηδ 3υευη Ιοπιρδ πι (Ι^ιυβ βυΐ'ηη ρπ^δ; ε3Γ Γ|υοΙ ΡδΙ ΓριΙίίΡυΓ ηυί 
ρουΓηιϊΙ ρΐ νουιΐΓ3ίΙ 8Ρ ϋνΓΡΠ ΑΓΒΪΐδ (:01-Ρ ίι (1ρ8 ΐΓ3ν8υχ δι κϊρηηΙοδηηΡδ οΐ (1'υη ρπχ δί ρχθΓΐ)ίΐ3ηΙ? II ίαυΐ 
εΡΓίβδ ΟΐΓΡ Ι)!Ρΐι ρόπόΐτό (1*υη6 νοε8ΐίοη (ϋνίυρ ϋι εοΙ ρίΓοΙ, ρ<»υΓ ηο ΠίΟυΙρΓ ηί ιίρνβηΐ Ι3 ροίπρηΐ (ΙρνβηΙ \'δ (Ιι'ρρπδρ 
ϊπιηιοϋϊ1ίδ3ϋ Ιβδ ΓβυΐΡδ, βΐΐρπιΐυ ηυ'υη οΓΐεΙιό (Ιρ ηΐϋ(3ΐ η'ρβί ροίιιΐ ύΐ3δΐί(|υι>; ρ.ΐδ(1υ ΙουΙ, ίΙ ίηίΓοΗυίΙ Ι3 οΡΓΓρεΙΐυη, 
ι•3Γ ου 3 ΐΓουνύ Ιβ πιο>'Ρη (Ιο Ιο εοΓπκβΓ ]αδ4ΐυ'ίί ρχΓιυιΗίοη (Ιρ ΓβυΙοδ. Ι'ΙΚ 1>Γου β (^Ιό πονυ ρ3Ρ Μ. ΰηείι, Ιβ Ογρο 
>ϋΓ (1ο8 Οτροδ. Ιρ ΓηΙΙη ΡΙ Ιο ΓΓηπεαίδ ρβΓ Ιρδ ρπρπιΐΡΡδ εοΓΓΡεΙοπΓδ (Ιρ Ιϋ ο;ιρίΐ3ΐΡ οη οο« Ι3πκυρ8. 
Νοπδ 8νοη8 ]ά ε»θ8οΐ3ΐίοη (Ιρ ρούνοΐΓ ΠπΙγ ιρΙ ανη ρατ Ιβδ π•Πρ\ίοπδ δϋϊνΗπίοδ : Εη1]η, ηοΐρρ ρχρπιρίρ ε Οπι ραπ 

^0Γ8ηΙΡΓ Ι 

ίρ ΟϋτάΐΙ 
τϊΐ€χ (Ιβ ΓΓυχ( 

ουνΓ3Κβ8 (Ιο εο , „ . , -ι 

ιτ8ίη1ρ (Ιο 8β ηο,νβρ (Ιβηδ οΡδ 3ΐ)!ιηΡδ δηπδ Γοη(1 ρΐ δβπδ ΓΪνβδ; πΐ3ί8 οη β Ιΐπί ραΓ 86 γι}?(ιπρρ α ηουδ ίηιΐΐΡΓ. Βιοη ρΐ"δ, 
βοϋδ ηοίΓρ ΐπιρυΐδίοο, (Ι'βυΐΓβδ ΕιΙΐίΡυΓβ 86 ρρύρ3Τ6ηΙ 8υ ΒνΛία'χτε υηίνορδοί, 3ϋχ Ωέα»ΐοη$ όα ίουΐεδ Ιοδ Γ.οπβΓΟι:ηΐΐ(>»ί*, 

ΓοηΙ, 

ΒΟίΙ 

«οΡΓρ'είο 8ϋΓ8ίΓ8 1)ίοίίΐ(>(, 06 ΓύΙ-00 *ΐ"'* ι» ΙυηιΛ'ΓΟ (Ιεβ ΰ€θ1θ8 αυί 50 δοηΐ ΓαίΙβ» ου (^υί δβ ΓοΓοηΐ οιιεοτο. 

ΤΒΑ01ΤΪ0 ΟΑΤΗΟΙ,ΚΑ 

8Μ€νΐΑ /Κ- Γ, ΑΝΝΌ8 ΜΜ. 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜίΙΝ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 8. Ρ. Ν. ΟΚΕΟΟΒΙΙ ΕΡΙδεΟΡΙ ΝΥδδΕΝΙ ΟΡΕΒΑ Οϋ^ ΒΕΡΕΚΙΒΙ ΡΟΤϋΕΒϋΝΤ ΟΜΝΙΑ. 

( ΈΔ. ΜοΓβΙΙ. 1638.) 

ΗΙΙΙΙ6 ΒΒΐιυο εολΚΒοτιυδ κτ ΑοευΒΑτιυβ εοιτα βτ μοι.τι8 αοοτα. ι 

■ ί ΑΟΟϋΒΑΝΤΕ α.-Ρ. ΜΙ61ΗΕ, Β1ΒΕ1•Τ0Ε€Λ εΕΒΒΙ ΙΙΝίνΒΒβΛ, 


ΟυλβυυΐΙ εθΜΡΙ.ΕΤΟΒυΐΙ ΙΝ 81Μ6υΐ.09 «ΟΙΒΙΙΤΙΛ Εε€Ι.Ε8ΙΑ5Τ1€Α ΒΑΙ105 ΕΟΙΤΟΠΒ• Τ0Μυ8 ΤΕΚΤΙϋδ. ΤΕΝΒυΝΤ ΤΕΙΑ νοίυΜΙΝΑ 33 ΠΙΑ!Ι€18 6ΑίΙ4€Ι8. ΕχευοΕΒΑτυκ ετ υενιτ ΑΡυο ^.-ρ. μιονε εοιτοκεμ, 

ΙΜ VI Α ΠΚΓΓΑ /)Μ ΜϋΟ/^Κ, ΟΙ.ΙΜ ΡΗΟΡΚ ΡΟΚΐΑΜ Ι.υΤΚΤΙ^Ε ΡΑΗΙ8Ι0ηΐ]Μ νυίΟΟ ΰΈ^ΙΡΒΆ 
ΝΟΜΙΝΛΤΛΜ, δΕυ ΡΕΤΙΤ-ϋΟΝΤηΟϋΟΕ, ΝϋΝΟ ΥΕΙΙΟ 1ΜΤ1ΙΑ ΜΙΕΝΙΑ ΡΑΚΙ5ΙΝΑ. 

,1863 ΤίΐΑίΗΤΙΟ ΟΑΊΉΟΙΙΟΑ. 8Μ€ΌΙΑ ΙΥ-Υ, ΑΝΝϋΞ 401. ι 

ΑυστοΗίπι βτ ορεηιτη ουι ιν ήοο τόμο χι,νι οοΝΠΐίΕΝτυΗ. Οα€Ρ ΜίηΙα ρΓίτηοΙαηίατ, εά ϋϋΛύ ρήηαοΛ ήθη αρετα βτβ§ϋτ'ύ Ν\ί$$€.η\ €θίηραηιι(. δ. ΟΚΕ0ΟΗΙ08, ΝΥδδΕΝΟδ ΕΡΙδΟΟΡϋδ. δΟΒίΡΤΑ οοβΜΑΤιοΑ (οοηΐίηυ&ΐίο). 

Οβ^ βηΐιηβ βΙ Γ6$υπτ«1ίοιΐ6 ΌίβΙρβνβ ςαί 
Ιη$ααϊ}\\ΛχηΐίψΓίίΛ 61 6(Ι)ιίοη6 ΙοθΙι- 

αυΜ» βηηο 180 Ι^οΙίΙ&Ιιαϋ ά^\Χ ΙοθΙΗ. 
υβΟΓκίαβ ΚΓ&ϋίη^βπίδ. 1 1 

Οβ ίηίΑηΙίϋϋδ ηαί ρπΒΐηαΙαΓΟ βϋπρίαηΙαΓ. 161 

ΟΟΟΜΑΤΙΟΛ ΟυΒΙΑ. 

* ΤβδΙίιηοηίβ β(1ν6Γ8υ$ ΙυάΦΟ^» ίηΙβΓρΓβΙβ 
6ΐ 5βΙιοΙίΑ5ΐ6 ΙηυΓβηΙίο Ζβοβκηίο. 

Ι>6 δβηβΙιιΤπηίΙιΑβ,ηυοά δρίΓ•Ιϋ5 58ηοΙύ3 
511 Οβυδ. Ε5ΐ 6ρί$1οΙβ 189 8. ββ^ίΐϋ. • 

Οβ ()ΐ£Γ6Γ6ηΐί& 6856ηΐΊ£β 61 Ιΐ7ρθ$ΐ85608. 

ΕβΙ βρίδίοΐβ 38 δ. β&$ί1ϋ• 
Οββηίιηβ 8<1 Τ&ΐίοηαιη. ΕχδΙθ! ίηΙβΓΟρβΓβ 
δ. Οηβ^οΓϋ ΤΗβυαι&ΙαΓΚί• 

Α8€ίΤΙ€Α ΒΤ ΜίδεΕΙΧΑΝΕΑ. 

Οβ ρΓοίβδδίοηβ Οιπδϋθηβ. 237 

06 ρϋΓίβοΙβ ΓΗΓί!>1ίθηί ΐν)ΓΐΏ&. 251 

Οβ ίη^ϋΐαίο ε^ΐΓίδΙίΑΠο. . 287 ' 

ΑάνβΓδυβ 60$ ςυί 6/ι$(ί^Αΐίοη65 Βϋζτβ ίθ- 
Γϋπΐ. , . 307 

1)6 νίΓ2ίηίΙ&ΐ6, Ερίδίοΐα 6Χ}ΐθΓΐ9ΐθΓί(1.''«(ίΗ 

ΓΓυ^•.νξ11ι4ς:: Γ!::•:/•.. \::\Λ 317 

Α(1ν6ΐ:^ιι$ νχ>^ ς^ί ϋΑ{ΑΙ^ιιηατ ΑηπίηΓηΙ.* 41 5 

0ΚΑΤΙ0ΝΕ8. 
• .•. ••• • • •*• • • 

εθΐβ(β }Φΐΐ}*^Γίθ^.Γ ;•', 

Ι . •Β5β •ϊ>)ιυρβΛΒϋδ Υώβηίΐίδ. 
II 06 ρβαρ6πΙ)υ8 βωαηϋίδ. 
ϋοηΐΓ& ίοΓΟίεθηοδ. Οβ ΐΏΟΓίαίδ. 

Α(11ΐ0Γΐ«ΐ0Γίβ 8(1 ροΒηιΙβηΙίβιη. 

ΙιΙ',ρηηοίρίιίηι {6)αηίθΓυιΐ]^. 

Ιιϊ 8ρο8!οΙο$ ΡβίΓαιη 6ΐ Ρ^^Ιαϊη. 

ΟαίιΐΓβ ΜΑη|€ΐια|03. 

Ιή δαβιη θΓαίη8Ϊίοη6ΐη• 

06 (Ι6ί1αΐ6 Ρϋϋ 61 δρίπίαδ δθηοϋ. 

1η ΒΑρΙίδίηυΐΏ εΐ)π$ΐί. 498 
539 
539 
539 
541 
543 
554 
577 Ιη ΟιήΛΐ ΒββυΓΓβοΙίοηβιη ΟΓβΙ. φΐίικιυβ. 599 193 
^35 
235 
235 1η Αβββηδίοηβιη εΐιηβΐΐ. 

1)β 8ρΐή1α $βηο(ο. 

Ια δ. 8(6ρΙ)αηιιιη ρΓΟίοαιαΓί/ρβοα. 

Ιη βυακίεηι. 

Ώβ 8. ΤΙΐ6θ(1θΓθ ιηαΓί/Γβ. 

Ιο XI. η]8Γΐ)ΤΓ68. 
Ιη 605(1601. 

Ιη Ιβυόβπα ίραΐΓίδ Β;ι$ίΙϋ. 

ϋβ νΚα δ. ΡαΙήβ ΕρΗΓκια δχΗ: 

Ιη ίυηβΓβ Ρυίοΐιβηβ). 

Ιη ΓυηβΓβ ΡΙβοίΙΙβ ίωη. 

1)6 νΐΐβ Β. βΓββοπί Τηααιη&ΙαΓβί. 

Ε>β νΐΐα 9. ΙϊαοΓίηβ. 

* ΕρΐδΙοΙ». 

ΡΓ«£ΐηβηΐ& 6Χ ορβιϋηΐδ (Ιβρβιχίίΐίδ. 

ΟϋΒΙΑ. 690 
695 
702 
722 
735• 
749 
774 
787 
819 
851 
863 
878 
893 
959 
999 
1107 ι • • 

• • 


• • - • • 

• •• • • 


" •' •:•«4 

454 
454 

490 Ιη (Ιίβιη ΝαΙαΙβιη Οοιηίπΐ. 1123 

Οβ οοοαρδϋ Οοπιίηί, <1β ΟοίρβΓβ ΥίΓβίηβ 
61 (16^ιι5ιο ΙοδβρΙι. 1151 

ΥβποΓϋΐη ηοΐ». 1182 

Ιηάβχ απ8ΐ}'1ΐ6υ5. 1250 Υίάύ αά οαΙαίΛ λκ/ιιι ίοηίι ϋοΙΙαίίοηίΐη οτ<Ιιιιί$ ηονι Γκηι ν€ΐ€ή. ΡιΐΗβϋβ. — £ζ Τγ|)ί5 ^.-Γ. Μ10ΜΕ. 1Ν ΟΡϋδΟϋΙ^ϋΜ δΕΟΙΈΝδ 

ΜΟΝΙΤϋΜ (ίο. ΟΙιπδΙ. Υίυΐτ^ Αηβΰάοία Οταοα ίαοτα €ί ρτοίαηα, ΐοιη. 11, Η2ΐιηΙ>αΓ£ί 17ϋ, ίη-8*.) ΟίΜο^ιυβ ςιιΊ Ιη(6Γ βΓββ^οΗαπι Ν]Τ886ηιιη) 6( Μ3θπη&ιη, δΟΓΟΓβιη ^1\ι$, άβ Αηίηια βί Ββίηττβοίίοηβ ^ ί^ΟΆ 
^x ο\λΐ\ι Β&5ίΙϋ Μ. οεοαςΐοηβ» ίηΐ6Γ0ββ5ί886 ΟρβίΙυΓ, ββιηρβΓ ΙβΰΙυ άί^^ηυβ πιίΐιί τί&υβ 68(, ο1> ίη(Ιυ$Ιπ8ΐιιΙ 
€1 άοοίΓίπΑΐη, ςυαηι 3(1 &Γ|;υιη6ηΙΐ 1ιιι]υ8 ΐΓ8€ΐ&Γιοη6ΐη ΡαΐβΓ ορΐίιηυ8 &ΐΙυΙϋ. ΡβΓβρεχΊ &υ(6ΐη, ΙοΙ&ηι οοπι- 
ηιοπίαΐίοηβιη ρΙυη1)υ8 Ιθ€ί8 ΐη υΐΓ3ί|υ6 6<1ίΐίοηβ Ρ&Π8ί6η8ί, ϊιηρπιηΊ^ τβΓΟ ιη ρΓίοΓβ, ρβδβίιηβ βοοερίΑΐη 
€ΐ 1ΐ3ΐ)ί1αιη €δ8β. Οιιοιΐ υΐ &ρρ3Γ6Γ6ΐ, ρ&Γΐ6ΐη ί11ίυ8 Ιοοιη ουιη νβΓβίοηβ Ι^3ΐίη& ρΓίδΙΐηα ηοΙί8(|υ6 ιηβί» 
6χ1π1)6ΐΐ(]3ΐη €βη$υί, ϋβίηιΐβ τ6Γ0 82ΐί8 ιηβ Γβα'δδβ ρυΐανί, 8ί ν&ΓΐβΙ&Ιβδ Ιβαίοηυιη Ι&ηΙυιη δυ1)ίη(1Ίε&Γ6ΐη. 
ΟΐΐΙβηηη ίρ$£ \\\•λ νΑΓίβίΑΐβδ 6χΙΓι1)βιιΙαΓ α ιηβ 6χ άαοΐιυδ (ίίνοΓδίδ ΰοφοιϋυδ, Γίδηυβ Ιμ)!)» ηοΐ«» 6Ι 
ιϋ ρΙαΓίιηυιη, δ&1ΐ6ΐη ίη ϋδ, φΐ» &1ίΰυ]υ8 δυηΐ ιηοιηβηΓι, δβουιη Ιηνίοβιη εοπδρΪΓ&ιιΐίϋυδ. ΑΙΙβΓ βοΓυηι 
οτη3ΐη6ηιυιη εδί ίηδίβηίδ Βί1)1ίοι1ΐ6€Φ, ηυ&πι ΊΙΙυδΙπδ Ζ3εΙ]3Π3δ €οηΓ3(1υδ &1> υίΓ6η1>3θ1ι» Εβίρυύΐίο» 
Μαΐηο-ΓΓ»ηεοΓιΐΓΐ3η» δβιΐ3ΐθΓ ηιβΓίΓίδδίιιιυδ , δ(3ΐθΓςυ6 Γ6ί ΓιΙΐ6Γ3η3β Ιιοάίβ ρΓΰΒοίραυδ, ηοη Ι3ΐη δ'ιΜ 
β6Γν3ΐ, ηιΐ3ηίΐ 6Γυ()ίΐΊ4 ςυοά 3(1 υδΐιηα οοηιιηιιηβιη 6δδ6 ]υΙ)€ΐ. δοΓ'ιρίυδ ίδ 6δΙ δχοιιΐο χιν Ίη οΗ3Γΐ3, ΓοππΑΐη- 
(^υε ΓοΓοΓΐ (ΐυ3Γΐι 0Γ()ίηΊδ, ρΓουΐ (ΙβδεΓίΜίΟΓ & (ΙοοΓίδδίιηο ^. ΗβιΐΓίεο Μ3ίο, ίη Β'ώΠοΙΙιβο» υίΓ6η1>3€ΐιί3ΐΐλ 
ηΐδΐ3 ραΓίο ιι, ρ3^. 425. Ροΐίο €0(ΐΊ€ί8 ΐΠίοδ 157 ίηείρίΐ Ηχο (ϋδριιΐ3ΐίο 6ΐ (ΙβοαΓΠΐ υδ(|υ6 3(1 ρ. 257. 
Ει Ιι'κ (ν6Γΐ)3 1ΐ3ΐ)εδ €1. Μ3ϋ) αάά'Μω ΜαγριηίόΗί ίηηί ναήβίαϋε Ιβείίοηηηι, ϋαΙΙίρταρΜ ρήηιαιη ηαηπίη 
ΰαίαηιηηιηηε αρηοΒΟβηΐβ», Αά ΰαΐϋβηι άί$ρΗίαίίοηι» ^ ηβηιρβ [οΐιο 251, 6, ο^^1ί^^1ίη< παραση μειώσεις τι- 
νές , δ('ΙιοΙΊ3 (]ΐι%(ΐ3ΐη, αά Ηηηε ιριιιιη ίΓα€ίαΙηηι, Ήοτνηι ίΰΗοΙίοτηηι αΐιηηα € τβρίοηε ΙεχίΗΒ ροηϊ ΟΒρέτηηί^ 
ηιοχ εηηι ηιατρίΐή$ εραίίΜη ηοη ΰαρβτβΐ οηιιιία, ΐφοία αά Ηηιΐϋ ροϋτ^ηιηηι (νϋτ^ Ιοΰαηι, Οβηίςιιβ ρ3υ1ο 
ροδί ιηοηεΙιΐΓ, $^Iιοι^α ίρ$ο οοάιοε €$»€ Γ€£βιιΙ;οΓα, €ί εβτο αάάίία, Αΐ(]ΐΐ6 ίδΐυά ςιιί(]βπι βχβοιρίαιη ουιη 
υ()ιΐο, εβί. υ06η1)3εΙιϋ ρΓβείΙιυδ 3(1(1υεΐυ6, εοηΐυΐίΐ ϋΙυδίΓίβ δίβηιΙιβΠυδ, ββΓβηίδδ'ιιηί Ροΐοηίβηιιη Γβ|^8 
ηηηί$ΐ6Γ τεδίιίβηδ ίη υΓΐ)6 3(1 Μοίηυπίΐ ΡΓαηεοΓυΠβηβ, 63ςυ6 ορ6Γ3 ρΓΟ 8ίη|[υΐ3Γί, ςυα ρο1ΙθΙ« ΙιαΓυηι 
οη^πΊκςπε ^^εηεπδ ϋιΐθΓ3πιηι ηοΐίΐΐα 61 άβχΐβΓίΙβίο (ΙίΙίββηΐβΓ 6( ΓβΙίείΙύΓ άΰίυηοΐιΐδ β8(, γ3ιό οηιηίηο 
κοδίΓη 2Βΐ3ΐ6 βχβπιρίο, εΐ νβΐ ί(]εο 3(1 ρο8ΐ6Γίΐ3ΐ6(η οιηηίηο ιη6ΐηθΓ3η(1ο. Έ^ο νβΓΟ ρ3Γί τίΐΌΓυιη Ιηεοιη- 
ρ3Γ3ΐ>Ί1ί ηοιι πιίηυδ πιεο, ςυ3ηι ρυ1)Πεο, ηοηιίηβ ρΓΟ ίβίο 1ίΙΐ6Γ38 ρΓονβΙιβηάί 8ΐυ(1ίο (^Γ3ΐί38 άβεοηΐβΓ 61 
οίΤίείοδε ροΓδοΙνο. ΑΙΐβΓ εοάεχ ρεΓνεηίΐ 3(1 πΐ6 ΙιβηβΩειο Εεν. Ζ3εΗ3πχ Η3886ΐπ)3ηηί, τ6Γΐ)ί (Ιίνίηί 3ρυ(1 
ΟΙιΙοηϋυΓ^εηβοδ ΐη >ν3(^Γί3 πιίηίδίη δοΙβΓίίβδίπιί (ΙβχΙβΓΠΠιίςυε, ςυί ε]υδ ιηίΐιί εορΐ3ηίΐ Ιί1)6Γ3ΐίΐ6Γ ΤεεΐΙ. 
Κ5ΐ ίΐΐο, Π160 ]υ(Ιίείο, β]υδ(ΐ6ΐη ϋΐ χίλΐίδ 6ΐ Γοηη» οιιιη ριίοΓβ, ίη εΙΐ3η3 (ΙίΙί^^βηΐεΓ βΐ ευΓ3ΐ6 6Χ3Γ3ΐυ•• 
ηΐ(|ΐΐ(; ί(1 1ΐ3ΐ)εηδ ρΓ.εείρυυηίΐ, ()υο(1, ουιη εοπιηΐ6ηΐ3ΐΐο ϊ^x^ άίβρυΐβΓιοηίδ ΓθΓπΐ3ΐη Γ6ΓεΓ3(, εοΙΙοςυβηΐΐυηι 
δβηηοηοδ (1«^9εηρΐίδ ΓυΙ)Γ0 οοΙΟΓβ (1ίδρ(ΐ(3ηΐίυπι 6Γ6|;οηί οΐ Μ3εηηββ ηοηιίηί1)υ8, 3 86 ίανίεβηι (ΙίβΙίη- 
^ικΊπΐυΓ. ΟυοΒ ςυί(]6ΐη γ65 8υ1>ίη(ΐ6 οοηΐ6χΐυ8 86Π6ΐιι οβΓε^ίβ ί11υ8ΐΓ3ΐ, 4υ6ηΐ3ϋαΐ0(Αιηι Τ6ΐ 6ζ βρβείπιίιιβ 
ς:ΐ0(] ίρδβ (]ε(1ί, ρ3ΐ6ΐ)Ίΐ. «ι 5. 6ηΕΓ.0ηΐΙ ΝΥ8δΕΜ 12 ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ί*> ΠΑΤΡΟΣ ΗΜί2Ν 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΤΣΣΗΣ 

ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΑΣΕΩΣ Ο ΑΟΓΟΣ 

ο λεγόμενος 
ΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΑ. 

8. Ρ. Ν. ΟΒΕΟΟΚΠ 

ΕΡΙδΟΟΡΙ ΝΤδδΕΝΙ 

ΒΕ ΑΝΙΜΑ ΕΤ ΒΕδϋΒΚΕΟΤΙΟΝΕ ΒΙΑΙΟΟϋδ ουι ιιΐ8€λΐΒΐτυκ ΜΑβΚΙΝΙΑ. (Τβιΐυιη οοηίοΐΐιηπβ οηιη βίΐίΐίοηβ ;οΛη. ΟβοΓ^ίί Κτ9ί)\η^^ή, φΐ» ρΓΟίϋίΙ Ιιηϋί^ΙιυΐΙ, 1840, ίη^•. εοΐτ ) Φαιή {η|[βη5 Ι1ΐ6 ΊηΙβΓ Μη€ΐ08 Β&βϋίυββχ Ιιαπιβη» 
Ύίυι &(Ι Οβυιη ιηί^^ΓΜββΐ, 6( οοπυηιιιιίβ 03υ88 Ιυείυβ 

εθ€ΐ68ϋβ βΧ8ΐίΐί886ΐ, &1<ΐυβ 611201 ΠυηΟ 80Τ0Γ 61 
Πϋβ(8ΐΓΑ Τΐΐ» 8υρ6Γ8ΐ68 68861, 0^0 ςΐΐί<!ΐ6ΐη 8ΐυ(]ίθ86 

ΙΙμπι, 111 ουιη ίΗ& οοπιιηυιι!€8Γ6ΐη 63ΐ&ιηίΐ3ΐ6ΐη, 
ιηοηβ ΓΓΑΐΗδ ^ιοοβρίβη. Αο ιηίΐιί, (απΙο αοεερίο 
^βΐηιηβηΐο , «ηίιηιιβ ▼6ΐΐ6ΐη6ηΐ6Γ 8ηχίυ8 αίςυβ ϋο- 
1θΓ6 οοηΓ6€ΐυ8 6Γαΐ, 61 οΗςυβπι βοΰίυιη ΙαβΓ^ηαΑΓυηι 
ΓβςυΐΓβύϋΐη ςυί χ<|υ6 ιη&((ηυιη »{[π(υϋΐηί8 οηπ8 
•α8θίρ6Γ6ΐ 3ΐςιΐ6 ο%ο. υΐ &υΐ6ΐη &1ΐ6Γ 8ΐΐ6Π Γυίηιυβ 
4ιι €0η8ρ6€ΐιι, ηιιΗί ςυΊίΐ6πι ιη3|;ί8ΐΓ& τίββ ΓΰΓποιιίΐ 
ληίιηΐ άοΙΟΓβιη : 6ΐ6ΐπιη ]3ΐη 6ΐί9πι ιρβ» ιηοηίίεΓΟ 
ιοογΙμ) 60ΓΓ6ρΐ& 6Γ3ΐ. Αΐ ΗΙ& ςυ6ΐιΐ3(]η]0(]υιιι 6ςυο- 
ηιηι τ6^6Ν(ΙθΓυιη »γΓι8 ρ6η1ί Γ^εβΓβ 8θΐ6ΐιΐ, οιιπι 
Ρ6πηί8ί886ΐ ιηίΗί υΐ ίηιρείυ άοίοιίδ ραυΠβρβΓ ΐΓ2ηδ- 
νεηυβ β|||Γ€Γ, ροβίβα ΟΓδίΐΐοηβ ιη6 ΓβρΗηιεΓΰ βίςυβ 

(1) Τον έτ άγίοις. 1η8εηρΓιο οοθ. ιη8. Α, 8ίτ6 
(/)^βιι6έΐέ:/ιία»ί,6υπι 6» ί|υ26ΐη 601118 εοηιροΓβι, εοη86η- 
ΙίΙ, 11181 (]υο(1 ρΐΌ Νύσσης Ιβ^ΊΐιΐΓ Νυσσαέως, 60(ΐ6ΐη 

8611811, η6€ ρΓ£ΐ6Γ ΒΟήρΙΟΓυΠΙ 66θΐ68ί38Γΐ60ΓυΐΙ1 Πΐυ• 

Γ6ΐη« ςυί 8χρ6 ΟΓε^οηυηι ηοβίΓυιη τ6ν Νυσσαέα αϊ) 
6ρί8θθρ3ΐα8 86(ΐ6 ίρροΐίαπί. Οέΐ'ιη^β ϋβδυιιΐ ί1>ίϋ6ΐη 
τβτίΜΐ 6ΧΐΓ6ΐη3, ό λεγόμενος λόγος τά Μαχρίνια. Τί• 
Ιιιΐυβ ίη 11)8. Β. 86υ Ηα$$€Ηηαηίαηο οΐινίυβ, αΐίο 
ησάο οοηο6ρ1υ8, ίΐα 1ΐ3ΐ>6ΐ : άιάΛεξις τής όσίεις 
ΜααρΙνης μετά τον Ιδιον άδεΛφον τον άγίον Γρη* 
τορίον χερΙ ψνχης. Εο<]6ΐη ιηο^ΐο δυίιίαδ γ6Γ6γΙ, 
€Γβ2θΗιιηι ηοδίΓυιη δ€Γίρ8ί886 μαχρόν τίνα χα\ περί- 
χαλλ^ πρ6ς τήν &βελφήν Μαχρίνην περ\ ψυχής λό- 
γον. £χ φΐο 6ΐί&ιη ηα^ιιΐΓεβίυιη 681, ςυοϋ 6ΐ γ68 ίρ8& 
€Γ6(ΐ6Γβ ]υΚ>6ΐ, (ΙίΑΐυκυπι Ιιυηο ηοιι ςυίάΰΐη Γ6ν6Γ& 
ίιιΐ6Γ βΓε^οπιιιη 6ΐ Ιΐ3εΓίη»ιη 1)>1)ί(υιη, 86(1 ίη8ΐ&Γ 
<ϋ§86Γΐαΐίοιιί8 Λ 6γο|;ογΊο οοηβεηρίυιη 68$6. Λ Έπει^ του ανθρωπίνου βίου πρ6ς θε^ν μετέτπ) ό 
πολΟς έν άγίοις Βασίλειος, χαίχοινή πένθους αφορμή] (2) 
ταΤς Έχχλησίακς έγένετο, πβριήν δΐ ίτι τφ βίφ ή 
αδελφή χα\ διδάσχαλος, έγώ μίν {|ειν (3) χατά σπου- 
δήν χοινωνήσων έχείνη της ΙπΙτφ άδελφφ συμφορ^ίς. 
Καί μοι (4) περιώδυνος ήν ή ψυχή, προς τοιαύτην 
(ημίαν ύπεραλγοΰτα, χαί τίνα των δαχρύων χοινω- 
ν^ν έτΓεζήτουν τ6ν Ισον Εχοντα μοι της λύπης ΛχΟβς. 
Ός δέ Ιν όφθαλμοίς ήμεν (5) Αλλήλων, έμο\ μ&ν 
άνεχίνει τ6 πάθος προφανεΤσα το7ς οφθαλμοί; ή δι- 
δάσχαλος * χα\ "(αρ ήδη χα\ αυτή τ|] πρδς θάνατον 
άρρωστί^ συνείχετο. Ή δέ χατά τους της Ιππιχης 
επιστήμονας Ινδουσά μοι πρ6ς ολίγον παρενεχΟήναι 
τ|) ^ύμη (6) του πάθους, άναστομουν έπεχείρει μετά 
ταΰτα τφ λόγψ, χαθάπερ χαλινψ τινιτψ ίδίψλογισμω 

Β τ6 άταχτουν της ψυχής (7) άπευθύνουσα , χα\ ήν 

{%) ^Αρορμή, 1ΐ3 Γ6δθηρ8ί ρΓΟ χα\όρμή, ηιιοι] ίη 
6<!ΙίΙί8 6Γ3ΐ, αιιοΐοΗίαΙβ πίδ. υίπυδςιιβ, 8ΐευΐ «ι νοΓ^ίο 
1.3ΓΙ1Ι» 6.ιηΐ(]6Π) νοο6ηι Γ6€ΐ6 6χρΓ68δίΙ, ςυοιΐ οΐϊαπι 

ϋΙ1»8 βεΓ'ΐ 0ΐ)86Τν3\Ί. 

(5) "Ηειν. [13 Γ66ΐ6 1118. υΐΓυιΐ)(|υ6 ρΓΟ 6^ίΐο εΓην. 

(4) Μοι 8£ηθ8θίΙ η6υΐ6Γ €0<ΐ6χ, ηυοϋ Ιαιηοη 1ο• 
ου πι Ι^ίΐ1>ϋΓ6 ροΐ68ΐ. 

(5) "Ημετ. 1ΐ3 οιηηΐηο 8θη1)6η(!υηι 68ΐ, ρΓ.τουπίε 
υίΓοςυε ιιΐ8. ρΐΌ ημών, ^υοά εάίΐΑ εχΐιίϋειιΐ. 

(6) 'Ρνμη, ΡβηηυΐΗΥΐ Ιιοο ουιη ΐ6€ΐίοιΐ6 6(ϋ1η 
^μη, 3(1 6Χ6ΐιιρ1υιη ηιβ. ιαΗυδςυβ. Πβ :ι0βοΐιΐ8 
601111 ίηιρείυ, άε ςυο Ιιίο βεηιιο 68ΐ, Γ6€ΐίιΐ8 Ιιβε 
ςυίϋεοι νοχ ιΐδΟΓραΐυΓ, ςυ3ΐη 3ΐΐ6Γ3 ί1ΐ3 ^ώμη. 

(7) Της τίτνχης. Ηοο Τ3ΐίοο68 ^Γβπιοιβίίοφ Γ6ςυί- 
ΓοηΙ ρΓΟ νυ1|(3ΐ8 Ι6θ1ίοη6 τ|) ψυχ||, ςιΐ3αι τ6 άτα- 
χτουν, ουί νοχ ίΠβ ]υοκίΐυΓ, οοο αϋιηίΙΙίΐ• 13 ΠΕ ΑΝΙΜΑ ΕΤ ΠΕδϋΠΒΕΟΤΙΟΝΕ. ί » 

α^ί| τδ άτΓθ(Γτολιχ6ν λόγιον (8) προφερόμενον (9), Α €θ1ιί1)€Γβ €θηα])ΜϋΓΓ3ΐίοηίΙ)υ8 δΐιίδ, Ιηηηυαιη δϋφίο 
τδ μί) δε?ν έπ\ των κεκοιμη μένων λυτιείσθαι* μόνων Γγομο ίηοοιηροδΊΐιιιη, ΙικΙβοοΓϋΐη βΐ ίηοΓάίηβΙιιιη 
γλρ τούτο των ούκ εχόντων έλιιίδα (10) χ>ί πάθος «ηίιηι (ϋΓΪ^^βηδ αΟβοΙυηι, ηο ρΓθΓβΓβΙ)3ΐ ηροδίο- 
είναι. Ιίοϋΐη ίΐΐαά ϋίοΐυηι, ηυοά ηοη λϊϊ%ι βΐ ηκΒΓβΓβ 

οροΓ(β3ΐ ρΓορίΑΓ ΠΙοβ , ςυί ο1)(1θΓΐηίν6πιήΐ ; βοΐίδ οηίιη ϋβ (|ηι δρβπι ηοη ΙιαΙ)ΗΓ6!ηΐ, ιά 3€εί(ΐ6Γβ δοΙβΓΟ. 
Α. Κάγώ περιζεούσης ίτι μοι τηςκαρδίας τι; λύπτ) Ο. Αΐηπββςο οηηι ΟΟΓ ηιίΐιΐ χ^ήίικίίηβ αΐ^ηβ άο- (ΙΙ)ΠώςΙ(ΐτιν, εΤπον,Ιν λνθρώποις τούτο κατορθωθη- 
ναι, ούτω; έν έκάστφ φυσικού τίνος πρδ; τδν θάνατον 
της διαβολής ύπαρχούσης, κα\ οΟτε των δρίϋ'λτων 
τους αποθνήσκοντας (12) εύκδλως καταδεχομένων τήν 
Οέαν, οΤς τεάν ιτροσίτ) (Ιδ) ό θάνατος άποφευγόντων 
έφ' δ σον οΤδν τε ; Άλ'λά κα\ των επικρατούντων νδμον 
Ιαχατον έν άδικίαις κα\ ίσχατον έν τιμωρίαις τούτο 
χρί'/δντων,τίς μηχανή τδ μηδέν ήγείσθαι τήν τοΰ ζ|)ν 
άναχώρησιν, κα\ έπ\ των 2ξω τινδς (14)*μήδτιγετών 
επιτηδείων, δταν τοΟ βίου λήγωσιν; *Ορώμεν δέ, εΐπον, 
κα\ π3σαν τήν άνθρωπίνην σ7α)υδήν (15) πρδς τοΟτο 
β/έπουσαν, δπω; άν έν τφ ζ9{ν διαμένοιμεν (16). Διά 
τοΰτο γάρ κα\ οΐκοι πρ6ς διαγωγήν (1 7) ήμίν έπινενδην- ΙθΓ6 βΐίαηι Ιυηο υηιΙΊςιιο ΓοΓΥβΓβΙ 6ΐ χ$Ιιΐ3Γ6ΐ, 
Οηο ρ2οΐο, ίηςυαηι , ροΐ65ΐ ί(1 ΐΑΐβΓ Ηοπιίηβδ ρηΒ- 
δΐ3Γί, ευπι 3(160 ηαΐυΓηΙίβ ςυχόαπι υηίευί(|υ6 «(]- 
Τ6Γ$ιΐδ πιΟΓίβπι €3ΐυπιηί3 9ΐηυβ ηυβΓβΙϋ ίηδίΐα δίΙ, 
80 ηβςυβ φΓι τ'κίεηΐ ιηοΓίοηΙβδ, δρ60ΐΑΓβ Γαβϋβ 
δυδϋηβΑηΙ, 61, (]υ11)ηδ ιηοΓδ ίπιηηίηοΐ, ςυοΑίΙ ο]υ8 
Ω6Γί ρο(68ΐ, 6απι Γ6Γυβί&ηΐ? Οαίη οΐίΑπι οιιπι 16|;68« 
φπ1>υ8 υΐίηιυΓ αο ΓοςίαιυΓ, ιιΐ ίη ιηαΙβΙΐΜίδ, ίΐα ίη 
δυρρΓιοίίδ Ηαηο βχΐΓβπι&η) ]υ(]ί€6ηΐ, ηυο ραοΐο, ςιιί• 
1)υδν6 Γ3ΐίοηΊ1>υδ βίΤιοί ροΐβδΙ, υΐ ηυίδ νβΐ ίη βχΐβπιο 
οι ϋΓιβηο αΐΐςυο νίΐφ δβρ&ΓαΐίοηΛπι οΐ Γβοβδδυηι ρΓο 
ηίΐπίο (1υ62ΐ, η6<!1υπι ίη ρΓορίηςιιίδ &ο ηβεβδδαΓίίδ, 
νίΐαο) βηίβηΐ'ώυδ ? ΥΙϋεπιυδ Αυίοιη, ίηςυαπίΐ, οηιηο τιι (18), ώς άν μη τω περιέχοντι (19) διά ψύξεως ή Β ςυοηυβ δΐυάίυηι Ιιοπιίηυη) οο 8ρ60ΐ3Γ6, υΐ ίη νίΙϋρθΓ- θιρμότητο: καταπονοΤτο τά σώματα. Γεωτιονία δέ τι 
άλλο χα\ οΟχ\ του ζ^ν έστι παρασκευή ; *Η δέ της ζωής 
φροντίς πάντως διά τδν του θανάτου φδβον γίνεται (20). 
Ή δέ Ιατρική πόθεν τιμία τοϊςάνθρώτΜίς εστίν ; Ούκ 
επειδή μάχεσθαί ττως διά τής τέχνης δοκεΤ πρδς τδν 
θάνατον; Θώρακες δέ, κα\θυρεο\ (21), κα\ κνημίδες, 
κ2\ κράνη, κα\ τά άμυντήρια (22) των δπλων, κα\ αΐ 
των τειχών περιβολα\, χα\ σιδηρδδετοι πύλαι, κα\ ή 
των τάφρων ά σφάλε ιι κα\ τά τοιαύτα, τί άλλο πλην 
διά τδν του θανάτου γίνεται φόβον (25) ; ΟΟτως ουν 
δντος φοβερού φυσικώς (24) του θανάτου, πώς Εστι ιη^ηοαπηυδ• Ναπ) ί(1αΓ60 άοπ)ΐοί1ί3 ηιιοίΐυο 3 ηο1>ί8, 
ηβ τοί Ρ6Γ χδΐυπι νβΐ ίΓΐ^ιυβ 3ΐ) 36Γ6 οίΓουπιΓυδο εοΓριΐδ 
3ηΐί$6Γ6ΐΐΙΓ 61 €θηίίθ6Γ6ΐ1ΙΓ, 3(1 ίηΙ)3ΐ>ίΐ3η(1υηι εχΰο^ί- 
Ι3ΐα δυηΐ. Α$Γί6υ11υΓ3 τβΓΟ ςυί(] 68ΐ 3ΐίιΐ(1, (]υΛηι τίΐπ: 
3ρρ3Γ3ΐιΐδ 61 δυ1>δ'κΙΊυηι ? Ν3ηι ΓυΓ3 3ΐςυ6 8θ]Ιί€ΐΐυ(Ιο 
4^ίΐχ π)6ΐυ ιηοΓίίβ ρΓΟΓδυδ 3(11)Ί1)6ΐυΓ. Οιιίιί ίΐοηι ηΐ6- 
(1ίοίη3 ? (ΐυ3 (16 03ΐΐ83 35 1ιοηΓπΓι1)υδ ίη ΙιοηοΓβ Ιΐ3• 
1)6ΐιιτ? Αηηοη ρΓηρΐ6Γ63 ςϋί3 ρυ^ηβΓβ (ΐιιθ(ΐ3πη- 
ιηο<1ο ουηι πΐ0Γΐ6 63 3Τ8 νί(]6ΐϋΓ ? ΤΙιοΓηοβδ ν6ΐΌ, 

1θΠ02β, €ΐ3Τρ6ί, ΟΓΓ02Β, §[3163 6ΐ ίηηΐ1Π10Γ3 3Γηΐλ 

(|υί1>ιΐ3 νίηι 1ιοπ)ίη6δ 3 0θΓροΓ6 ρΓορυΙδβηΙ, ηιυΓΟ• ^αδίως πεισθήναι τψ κελεύοντι άλυπον (25) διαμέ- € Γΐιηι ίΐ6ΐη 3ΐη1>ί1υδ, ροΠχ ΓοΓΓβχ, Γθδδ3Γυπι ηοιιηί- (8) Αόγιοτ. Μδ. Α ίη (6χΐυ 1]3ΐ>6ΐ θαύμα. Ιη ρηοη 
οπιηίηο ο&ΐ 3€ςιΓιθδΓ6η(1υιη. 

(9) Προφερόμενογ. ΒΙδ. Α ρΓ8ΡΐΏί|ΙίΙ ευθύς, ί. 6. 
€ νβ^ΐΊρίο, ίΐαΐίηι, ηοη ΙηεοηεΙηηβ ςυί(ΐ6Πΐ, δ6(1 13- 
ηιβη ρΐ'ΧίΟΓ ηηί'6δ(;ίΐ3ΐ6η[ΐ. 

.(10) ΈΛπί^α. λ|8, Β ^άάχΧ αναστάσεως. Ροηβδλβ 
6ΓοςοΓΐιΐδ 6ΐρΙίθ3ΐίοηίδ Ιοοο 3(1(1ί(Γα. Ρβυΐυδ 6ηΐηκΙ 
Τ|ΐ6δ«. IV, 15, ςιιί Ιοουδ Ιιίο Γ6δρίοίΐυΓ, ηοη (1ί86Γΐβ 
η)βρΐ0Γ3ΐ τίΒΐιντβαίοηεηι, 86(1 Ι3ηΐ6η ρΓΟουΙ <]ιι1>ίο 
Γ6δρί( ίΐ. ΓθΓΐ3δδ6 οΐίηι ([1θδδ6η)3 ΠηΙ, 61 6χ ιη3Γ^ίη6 
ίη Ιοχίιιηι Ιιίο ΐΓΓβρδίΙ. 

(ϋ) Τ{} Λύ.Ίχι ίη Ι6\1υ ηΐδ. Α 06δί(ΐ6Γ3ΐ(ΐΓ, 31 ίη 
ιη3Γξίη6 ιοδΙίιηίΙιΐΓ. 

(Μ) ^λΛθ0^η\σχογτας, Μδ. Β ρΓΟ οοπιροδίΐο βίηι- 
ρΐΐ'χ ΙιηΙ>6ΐ θνήακοντας. 

(15) ΙΙ/:Γσίη, 1ΐ3 δίτίρδί 3ΗΓΐοΐΊΐ3ΐ6 ηΐδ. υ1ηιΐδ(ΐη6, 
Γππι ίη οιΐίιίδ ΙοςαΙυΓπροσήει. Ου» ςυί(1οπι ν3Π6(38 
οχ ρΓηηιιηΐί.ιΓιοη6, (1ίνϋΓδ»$ νοεβίβδ 6θ(Ιοιη πιθ(1ο 

( ΐΓθΓθηΐ6, 01*13 68ΐ. 

114) Έλϊ τώτ §ζω τινές, Ιη βχίηηιο : ίΐ3 τ6Γδίο 
1.αΐίπ3 3η. 1015 €ί1ίΐ3, ηοη ίηΐθΓρΓ6ΐί8• 86(1 ΙίΙ)Γ3Γίί 
ΑΐιΙ ΐνρο(^Γ3ρΙιί νίΐίο, (]ΐιί ρΓο βχΐΘτηο, <|υθ(1η*8ΐίΐηί• 

οΐΐνίό 6ΓΓΟΓ6 ΙββίΙ €ΧίΓ€»ηθ. Κ3(]6ηΐ 6ηΐ6η(]3ΐίθ ί30ΐ3 

ΓϋΙ ίηβιΐΐΐ. ΡβΓΪδ. 3η. 1658. 

(15) ΣΛον^ι)γ. Ιη υΐΓ3(ΐιΐ6 6(1ίΓιοη6 Ιο^ίΙητ ζωήν, 
III ν6Γδίοπ6 3υΐ6Πΐ τβΠίΐυΓ ρ6Γ «ίικίιιιιιι, η(ΐ6οςιΐ6 
ί^χρΓίηπΙιΐΓ τ6 σπουδήν, ηποιΐ Αιΐο υΐΓίπδςυβ ηΐ8. ίη 
ΐΓΧίηπι Γ6€('ρί. Ροιίηδδο Νοηιιβηδ νιτ1>υηι ζξν Ι)ϋ- 

]ηδ 6ΓΓ0Π8 (Κ'038ίθ ίπίΐ 1ίΙ)Γ3Γίθ. 

(16) ^ιαμένοιμετ, 1ΐ3 ηΐΓυιη(|υ6 ηΐδ. ίη Ι6χΐη. ΑΙ 
ίη πΐ3Γ|;ίη6 του Α ΙφΙυΓ διαμένοιεν,ί.β. ρβτηιαηβαηί. 
υΐΓ3(|π6 ΐ6€(ίο Ιοεπηι Ιπ(τί ροΐ6δΐ. ΡΙαοΰΐ Ιβηιοη 
ΐιοη ρ3Γυηι Ιοείίο πΐ3Γ^ίιΐ3ΐί$(. 

{ίη άίαγωγήτ. Ιΐ3 υΐ6Γ()η6 γο(]6Χ. Αΐ νηντ^ο του 
Λ 6χ6ί1)6ΐ διαμονή ν, ριβΡίϋΓ Γοηι. Διαγωγή οηίηι ι1« νίΐ3ί ηιΐίοηίΐυδ 61 8ΐ3ΐη ηδυΓρ3π δοΐβΐ, ηηο Ιιίο γ6. 
βρίΰίΙυΓ. ΟηΐίοΗδ, ωιΐουηςιιβ ίδ Γιιίΐ, 3ηΐ6€0ΐΐ6ηΙο 
ΥϋΓΐκ) διαμένειν, 3(1 ΐιβηο 6ηιοη(ΐ3ΐίοη6ηι ^ηδοΐρίβη- 

(]3Π1 ρβΓάΐΙοί δ6 ρ3δδυ8 €δΙ. 

(18) "ΕΛίΥετότιτται. ΕιΙίΙ. Ρβπδ. 1615, ηιοηιίοδο 
λ3ΐ)6( Ιπινενόηται, ςυο(1 ίη 3ΐΐ€Γ3 3ηηί 1658 τεοΐβ 
6ηΐ6η()3ΐυπτ 6δΐ. 

(\^) ΠΒριέγ^)^τί. δίο Γ6δ0Γίρδί οχ Α 6ΐ Β, ρΓο 
περιόντι, ηηο<Ι οβί ίη 6(1Ίΐί8 : δοίίΐΰοΐ τ6 περιέχον, 
οΓΐ3η) δίη6 η()ιΙίΙο, ηδηΓρ3Γί δοΐυΐ (16 α^Γ^ η>ΓΜ)»/Ίι<ο, 
€6υ 1.3ΐίη3 νΰΓδίο τοηΐο οχρΓβδδίΙ. Ι.οο» νοίΓΓυηι ίομβ 
ίη ηοΐίδ ΟαΙαΙίβΓί 3(1 ΜπΓοί ΑηΙοηίηΊ ΠΙ), ιν, § 59« 
υ1)ί Ιο^ίδ ουδέ μέν Ιν τινι τοοπ{) κα\ έτερώσει του 
περιέχοντος. Ι(Ι('πτ ΜηΓουδ Ιίΐ). νιιι, § 54. ρ1ΐΓ3δΐη 
ο1ΙιρΙί€3ηι 8ΐιρρΐ6ΐ, πΙ)Ι Ιοςίδ τ6ν περιέχοντα αέρα. 
Ιΐ3 ηοδΙοΓ ρ3υ1ο ροδίίως άν περικρατήται τδ πνεύμα 
τψ7«ριέχοντι. 

(20) Αιάτίγτοϋ Θανάτου φό6ον γ/νετα/,^Ιία 
Γ€6ΐ6 6(1ίΙίο 3ηηί 1658 €οηδ€ΐιΐίΓη(6 ηΐί^. ιιΙΐΌ(|η«•, 
ρΓΟ 60(]υο(1 ίη 3ΐΐ6Γ3ί1ΐ3ηηηί 1615ΐΓρίΙυΓ, διά τδν 
του θανάτου ; γίνεται. Τίδέ Ιατρική φόΟοντυόθεν, ιΗγ. 
8€ϋίθ6ΐ νοχ φδβον (|ηχ 8ΐ3ΐίη) ροδΙ τί δέ ιατρική 8('- 
ςυίΙυΓ, Ιοουπι δηηηι, η68€ίο (ριοηιθ(1ο, ηιυΐ3νίι, ςυα 
ρΓορνίβΡ δβάί νίη«1)03ΐ3 €3Ί6Γα λ)6η6 ίΐυυηΐ. 

(21) θυρεοί, 1Ιθ€ ΓΟδΙΐΙϋί ρΓΧβυηΐο €0<1. Β ρΓΟ 
κυραΐοι. 

(22) "Αμυννήρια. £θ(1. Α ίη ιη3ΓΒίη6 βχΙιΐΐΜίΙ 
μυρία άμυντήρια. 

(25) Αιά τον του Θανάτου γίνεται φό€ον. 1ΐ> 
Τ6εΐ6 οίΐίΐίο 3ηηί 1653, ρΓΟ υο (]ηο<Ι ίΙΙβ 3ηιιί 1615 
Ιΐ3ΐ)6ΐ διά τών — φόβων. ϊλΛοϊϊϊ ρ1ΐΓ3ί(ί8 ρΓοχίηιβ ιη- 
ΐ6Γθ(1οιΐδ υιι3 6πηι €0(1(1. ηΐδδ. ηοδΐΓ3ηι Ηβηο νΊη(Ιί€3ΐ• 

(24) Φυσικώς, Ιη Ιοχίυ οοά. Α οιηίΙΙίΙυΓ, ίη πιΐΓ- 
(;ίη6 ν6Γ0 ΐ'6»ΐίΙυίΐηΓ. 

(25) "ΆΛνΛον, Οοϋοχ Α Ιγ^ΊΙ άλύπως άλυΐκον, ^5 δ. ΟΙΙΕΟΟΓΙΙΙ ΝΥδδΕΝΐ 46 

Ιίοηβδ, €9£ΐ6Γ3ηϋ6 €]ϋδΐϊοιη τηοά'ι ηιιη »Πα άο €3ΐΐ8α Α νειν έ-πΐ του κατοοχομενοα τΙ\ ::εριόντα; — Μ.Τί δέ. βυηΐ, ρΐ'χ^βΓςιιαιη ηιοΐα ιηοΓΐΊδ? €υηι ίςίΙυΓ ηαΐυ- 
Γ3ΐϋ(ΐΓ ηΐ0Γ$ αϋεο ΐ6ΓΓίΙ)ίΓΐ5 30 ΓοΓΠΐΊ(]3ΐ)ίΓι$ $Ίΐ, ςυ'ι 
ΪΛ€\\α ο1)ΐεπιρ6Γ3η ροΐβδί βί, ηυί ]υΙ)63ΐ 5ΐιροΓ8Γιΐ6ΐη 
οΐ) ηΙίΓΓίιΐδ ηιΟΓίοιη οχροΓίοιτι δβπτΓίΙιιϋίηίδ ρβΓΓΠβ- 
η6Γ0? — Μ.Ουίά ν6Γοςτΐ3ΐη3χίηΐ6 <]ο €3ϋ8α ΙίΙ)ί , 
ίηηπίΐ ηΐ3)^ί$ΐΓ3, ίρβα ρ6Γ δ6$ο πιογΙΊβ η6€6δ8ίΐ3$ 

αθ€ΓΊ)3 31(]Ι16 ΐηθΐ65ΐ3 \ί()6ΐυΓ ? ΝΟΠ Οπίπΐ 53118 68ΐ 

3(1 €ΓίπΓιπ3πιΙιιιη οΐ €οη(ΐιιοΓ6η(Ιιιιη οοπδυοίοίΐο 
€0Γυπι , ηπΊ τηϋοηβ ηιίηιΐδ ιπιιηίοΓ. — 0• 0»ίϋ οηίιη- 
'νβΓο , 3ηηοη Γβ8 (1ίςπ3 ηιατοηδ 68ΐ , 3(1 οαιη ίηΓ[υ3η[) 
6^0, ουΓΠ νί(ΙοιΐΗΐ8 6ΊΠ1, ςιΓι ραυίο 3ηΐ6 νΊν6ΐ)3ΐ οΐ 
1θ(]ΐΐ6ΐ)3ΐυΓ, δίηο δρίΓίΙιι, δίπθ νοεβ, ίηιηιοΙ)Ί1οηι 
Γοροηΐβ Γ30ΐυηίι, οιηηΊ3ηιΐ6 βί 86π5υιιιη η3ΐηΡ3ΐί3 
ν3$3 βΐ ίη8ΐΓυιιΐ6ηΐ3 οχ8ΐίηεΐ3, ηοη οευΐίδ, ηοιι 3υ- φησ\ν ή διδάσκαλο:, τί σο: μαλυτα λυ7π;ρδν αυτ^ 
έφ' έαυτοΟ, τ6 του θανάτου (26) δοκεϊ ; ου γάρ Ικα- 
νδν εΙς διαβολήν ή των άλογωτέρων συνήθειο. — Γ. 
Τ( μέν ουν ουκ Ιστι λύπης δξιον, ττρδς αύ^ην εΐπον 
έγώ , δταν βλέπωμεν (27) τ^ν τίως ζώντά τε χα\ 
φΟεγγόμενον, Λπνουν κα\ Λναυδον (28) και άκίνηίον 
ίώρόως γενόμενον, κα\ πάντα αυτών σβεσΟέντα •ϋ 
φυσικά αΙσΟητήρια , ουκ οψζως, ουκ άκο?)ς ενεργού- 
σης , ούκ άλλου τινδς ών ή αισΟησις τήν άντίληψιν 
Ιχει ; ^^ (29) κάν ττυρ προσενέγκης , καν σίδηρον, 
καν άνατέμτ^ς (50) διά ξίφους τ>^ σώμα , χάν τοις 
σαρκο€όροις προΟης (51), καν έγκρύψης χώματι, 
πρ^ς άπαντα (52) ομοίως ό κείμενος Εχει (35). "Οταν 
ουν έν τούτοις βλέπηται ( 54) ή μεταβολή , τ6 δ* ΓΪΙ)ΙΙ8, ηόιι 3Π() (]Π0ιΐα3πι εοΓυηι, ηυοπιπι 3ρρΓβ- " ζωτικών έκεϊνο αίτιον , ο τί ποτέ ήν, αφανές τε κα\ 

Ιιεηδίοηβηι, 5(ΐΙ)8ίιΙίιιιη 3ΐ(]ΐΐ6 3ΐιχίΙίυΓη 86Π8ΐΐ5 1ΐ3ΐ)ε(, 

ορεΓ3ηΙβ 3ΐ(]ΐΐ6 οίΓιοίιιιπ 8ΐιυιη Γ;ΐϋί6ηΐ6? ευί δίνβ 

Ί^ηντα δίνο Γογγπιπ 3ϋΐίΐονο3δ, δίνο §!αι1ίο οονρυδ 

ίηεί(ΐ3δ, δίνο 03ΓηΊνοηδ Γβπδ οΙ)]ίοί3δ, δίνο Ιηιηιί 

ύ6Γθ(1Ί3δ, 3(1 οηιιΓΐ3 δίηιΊΙίΐΟΓ ]αεεηδ οίΟΓίΙιΐΓ. Οιιιη 

Ιξϋητ ίη Ιπδ εοιίδίδίΟΓε ιηυΐ3ΐίυ νΊ(Ιθ3ΐπΓ, γΙ(»1ί8(ΐυβ 

ΪΙΙ3 εηυδ3, ςυχεπη(|πε ΐ3ηιΙοιη ί1ΐ3 6Γ3Ι, πφεηΐε 

νίδυί δΐι1)(1υοΐ3 3ΐ(]υο οχδΓιιιεΐ3 ίηοοΓίιιπι (]ΐιο εοη- 

€68δ6ΓΪ1, υ1)ί νεί Ιαΐ63ΐ, (]υ6ΐη3(Ιηΐ0(]ιιηι Ίιι ΙυεοΓη3 

ϋχδ1ίηεΐ3 Ωΐ, εαηι Ιΐηπιπιβ, ςποί ιηοίΐο ίη 03 3εε6ηδ3 

6Γ31, ηοηυβ ίη ο1Ι}'ε1ιηίο ηιαηοΙ, ηε(|ΐΐ6 3ΐίο ίΐηορί3ΐη 

ΐΓαηδίΙ 30 τοεοάΐΐ, δβά 3(1 εχίΓεηιυηι ίηΙοΓίΐυηι εΐ 

«1>ο1:Ιίοη6Πΐ τειΙίςίΙυΓ 3ΐππο Ιι*3ηδηΓΐ2Γ3ΐ, ςυί Ωεπ άδολον άΟρ^ς γένηται (5ο), καΟάπερ έπ\ λύχνου 
σβεσΟεντος τη; τΐως έξαπτομένης εφ* έαυτοΰ (50) 
φλογ?/ς ούτε έπι της Ορυαλλίδος μενού σης, ούτε έτέ- 
ρωΟί που μεΟισταμένης, άλλ' εΙς αφανισμών παντελή 
μεταχωρούσης , πώς άν γένοιτο την τοσαύτην μετα- 
βολήν ένεγκεϊν άλύπως μηδ£ν\, προδήλως 1περειδ<5- 
μενον (57); "Εςοδον γάρ ψυχής (58) άκούσαντες , τ6 
μέν ύπολειφΟ^ν (50) όρώμεν, τδ δ* χωρισΟΙν άγνοοΟ- 
μεν , αΰτ4 τε δ τί (40) ποτέ κατά τήν φύσιν έστ\, 
κα\ εΙς δ τι μεταχεχώρηκεν, ού γης, ουκ άίρος, ουχ 
ύδατος , ουκ άλλου τινδς τών στοιχείων έν έαυτψ 
δεικνύντος έκείνην την (41) δύναμιν την του σώμα- 
τος έκχωρήσασαν • ής ύπεξελΟούσης νεκρίν έστι τ6 
ύπολειφθέν (42) κα\ πρδς διαφΟοράν (45) ήδη Ικκεί- ρθ8δί(, υΐ (3ηΐ3πι ηιυΐαΐΐοηβηι, ςηί ηυΙΐ3 γ6 ε6Γΐ3 

εοηΟηηβΙυΓ, δίηβ 3ΐ4ίηιί (ΙοΙογο Γοιτε ρθ2$δίΙ? ΕχίΙα ^ μ^νον (41). 

βηίιη απίπιχ 3υιΙίΐο, ςιιοά ςυίίΐεπι Πΐΐίείηιη βδΐ, νί• 

άβηιυβ , ςυοϋ 3υ1ειη δ6ρ3Γ3ΐυηι 3ΐςη6 (Γΐ8]υηε1υιη 

6δΙ, Ιυιη ίρδίιπι ςυί(1 ι3η^^η1 δοευηϋηιη π;ι1αΐ'3ηι δΙΙ, Ιυηι ίη ηπίιΐ οοηοοδδεηΐ, 3ΐ<]υ6 Γβίΐηείιπη $11, 

ί£Π0Γ3ΐηυ8, ηοη αεΓβ, ηοη ΙεΓΓ3, ηοη 3ςπ3, ηοη 3ΐίο (]ΐιορί3Πΐ βίοηιβηΐο ίη βοδο οδίοηιίεηΐε ίΙΙηιη ρτχΙεΓ Γβπι, 61 νίΐίο 1ί1)Γ3Γίί, (]ηί ρΓίοΐ'βιη νοείδ 
οίυβϋβηι ΓθΓΠ)3ηι ίπεοηάΙΙε δερίρίαιη ύα\ατβ ηο- 

||;16Χ6Γ31. 

(26) Τό τον θανάτου, 1ΐ3 Ιοβο ειιιη η>δ. υΐΓ()(]υ6 
8ίη6 νοοβ άναγκαιον, (]ΐΐ3Πΐ ε(Γιΐ3 1ΐ3ΐ)θηΙ. Νΐ'φίο 
βηίηι Ηίο 3(1 η6ε(>5δίΐ3ΐ6ηι ηιΟΓίίδ δίπιρΙίεΐΙΟΓ, δ6(1 
αά 63, (\\\χ ηιοΓίίδ δπηΐ ίη υηίνβΓδίπη, ιοδρίείΙπΓ. 

(27) ΒΛέπωμε>\ [13 ιιΐΓυηΐ(]ϋϋ ηΐδ. ρρο βλέπομεν. 

(28) ΚαΙ άναυδον, 1ΐ3 ηΐδ. υΐΓυηΐ(]Π6, ςποα εΐ 
νβΓδίο 1.3ΐΙη3 πΐείο εχρί'ϋδδίΐ, ηυ3ηινίδ ίη βΓχεο 
βϋίΐο ηοη εχδ(6ΐ. 

(29) "^Ο υΐβΐ'(]υο εο(ΐ6χ 1ΐ3ΐ)εΐ ίη οίΐίΐίδ οιηίδδπιη, 
ςΐ(0(1 Ι3ΐίΐ6η νοΓδίο 1•3ΐίη» Ιι»1)βΐ. 

(50) 'Χνατέμχ^ς. Μδ. Α άνατέμνης. Ρι-ΐϋβ ρΓ«Γβ- 
τβηιΐυηι δη3(ΐ6ηΙ δ6ίΐηοηΐί3 \εΓΐ)3 ε/υδϋβηι Ιοιπροπδ 
«ροΟής 01 έγκρύ'ΧΓ,ς. 

(ό\) ΠροΘ^ς. 1ΐ3 βχ ηΐδ. Β 61 6χ Ιοοίίοηβ ηΐ3Γ|;Ί- 
ηαΐί τοΟ Α, ηυί ίη ΙοχΙη εχΐιίϋεΐ προσΟ|{ς ηιίηαβ 
)*6εΐ6. Ν3ηι (Ιο Γοϋηδ ίη είΙ)υιη ρΓοροδίΐίδ ηοη προσ- 
τίθημι, 86(1 ΑροτίΟημι υδυΓρ31ιΐΓ; ν. ε. 3ριι^ δορϋο- 
εΐ6Πΐ : 

Προθέττ^ άδεΛρφ δεϊΛνον οΙκείων τέκπιίτ, 

(52) "Αηαντα. ΐ:ο(!οχ Α ΙιιιΙιεΙ άπαν. 

(55; Ό κείμενος ^:χεί, Ι*οδΙθΓΐοΓοπι νοεεηι οχ 
υίΓΟίμιο €0(1. ΓΟδίίΐηί. Εαηι οηίηι δοηδυδ οιηηίηο 
Γοηπίπΐ. 

(52) ΠΛέΛηται, 1(3 ίΙΟΓυηι ρΓο βλέπεται, ί^υοιΐ 68( ίη 6(Γαο. 

(55) Γένηται. Μδ. Π Ιιηΐϊοΐ γεγένηται. 

(56) Έρ'^αντοΰ δίο Ι(*6ο ρρο οίΐίΐο αύτοΟ εηη) εο- 
()ίθίΙ)ΐΐδ Α οΐ β, ί|ηοππη Ιιϊο ΙοοίΙοποιη Ιδίηπι ίη ίρδο 
Ιοχίιι, Ιιΐε νοίΌ ίπ πϊηΓίτίικ» οχΙιίΙ)θΐ, €ΐι]ιΐδ Ιοοο ίη 
εοηίοχίιι ηιοικίοδο ΙοίξΐΙιπ' έπ' αύτίυν. 

(57) ΜηδενΙ ΛροδήΛίος έ:^ερει£ό^ιει•η^. Π:\ηε !(»- 
εΐίοιιοπι ΓΟδΓιΙιιο οχ ιπδ. ηίΓοίριο, ριο οιΙΐΓΐδ μή 
προδήλως ύπερειδίμενον. ίη ηΜί1)!ΐδ δ»'ΠΜΐηι Γγιι§Ιγ:ι 
ηυ3.*Γ3δ. Ιηιο ίρδπ νοίδΙο Ι^ηΐΙη» οηηΐ(1οπΐ('χρπ'5<^Ίΐίΐ3 
ΓΟίΙϋοηδ : ηαί ηηΙΙα τβ €€τΐα εοηβνηΐθΐητ, Ι.ο(|ϋίΐιΐΓ 
οηίηι 6ΓθέθΓίυδ ϋο Ιυ^οηΙβ ο]ηδηιο.ϋ, (|ηΊ ηυΙΙιιηι 
1ΐ3ΐ)εΙ δροί ρΐΜ*δί(Ιίπιη. 

(58) Ψνχης. ΚοδίΊΐηί οχ υΐΓθΓ|!ΐο εο<1., δίοαΐ οΐ 
τοΓδίο 1•3ΐΐπα οχρπηιίΐ. 

(39) ΎποΛειρΟέν. δίε 1οςοη(]ηηι ρρο ύποληφΟέν, 
ςυθ(1 ϋδΙίηο(1ίΐ. 1015.](ΐ1)οη1οηΐ8. Β(>ΐρο8(υΙ:ΗΐΐίΙ)η!; 
&Γ3Πΐηΐ3ΐίε96 Γ3ΐίοηί1ηΐδ, ίπιο οηιβηιΐηηΐβ 0(1ίι. 3ηπί 
Ϊ618. ΠοΓίναπ οηίηι (ΙοΙ)θΐ οχ ύπολείπω, ηοη οχ ύπο- 
λαμβάνω. 

(40) Αυτό τε δ τι. "Οτι ηοη η^^ηοδοίΐ Α, ί]ΐιο Ιλ- 
ιηοη 3(1 δοηδυηι ρΰΓβοίοη(1υηι οριΐδ (^δΐ. 

(41) Τήν, ίηΙοΓδΟΓϋί οχ η)8. υίΓοςηο. 

(Ι'Ι) ΎποΛει^Οέν. 1ΐ3 δΟΓίϋο ίΙΟΓαηι ρΓΟ ύπολη- 
φθέν, ςιιθ(1θδΙίη οϋίΐ. 4615. 

(45) ΑιαρΟνράν. Οο()οχ Α Ιΐ3ΐ)Γΐ δίηιρίοχ φΟορά'. 

(44) ^Εχχείμετον, Μδ. Β ΙιαϋοΙ έγκείμενον πιοη- 
άοδο. 17 

νίΐΠ, ^υ» βΧ^•0δ$6Γίΐ β ΟΟΓρΟΓΟ 

Γυρίίοιιΐ ]:ιηι ϋΧοο$ίΙυηι. ϋκ ΛΜΜΑ Ετ ΒΕδυκπεετιοΝΕ. 1» 

ςα;ι ο^ΓΟδ^α αίςυο $υ1)ί1υοΐ3 , (\ιιοά ΓβΙΊηςιιίΐυΓ , ιηοΓίιιιιηι 651 6( οογ• Γ. Ταΰταδίμου διεξιίντος (45) μεταξύ χατασεί- 
συα (46) ττ) χεφιήδοδάσκαλος— Μ.Μή τίςσε τοιοϋ- 
'^^ί • 9^1^^ » φόβος ύποτα(ΐάτσει χαΐ συνέχει (47) 
την διάνο(αν, ώ; ου διαμενού της εΙς άε\ (48) της ψυ- 
χή,-, άλλα συγχαταληγούσης τ^ διαλύσει τοΟ σώμα- 
'^ί>;;— Γ. Έγώδέ(χα\γάροθ7ϋω του πάθους τ6ν λογι- 
σμ>^ν άνεδεξάμην) (49) Ορασύτερ<5ν πως άπεκρινάμην, 
οΰ πάνυ περιαχεψάμενος τ6 λεγόμενον. Είπον γάρ 
έπ'.τάγμαίΐν έοιχέναι τάς θείας φωνάς, δι* ών τ6 μέν 
δϊίν πεπ^ίϊΟαι τ})ν ψυχήν είσαε\ διαμίνειν άναγκα- 
ί'ίμαΟα, ού μην λ(5γφ τιν\ τω τοιούτω προσήχΟημεν 
κνματι. 'Λλλ' Ιοικεν ήμϊν (ΰΟ) δουλικ:Τ^ς ξνδοθεν ό 
νους φίΟω τ6 χελευδμενον δέχζσΟαι, ουχ ^51) έκουσίχ 
τ•.νι όρμη τβΓς λεγομένοις συι^τίΟεσΟαι. "ϋΟεν χα\ 
βιρΰτεραι ήμϊν έπ\ των κατοιχουμένων αΐ λύπαι 
γίνονται [ούκ] ακριβώς επισταμένων (52) ημών, ειτ' έτι 
ΪΊτΧ (55) χαθ' αύτ6 τοΰτο τδ ζωοποΛν αίτιον, χα\ 
δπη , κα\ δπως , εΓτε ούκ εστίν οΰδαμη ουδαμώς. 
"Ιαας (54) γάρ ποιεί του αληθώς δντος άδηλία (55) 
τα; εφ* έκάτερον ύπολείψεις. Κα\ πολλοίς μέν τούτο, 
πολλοί; δι το εναντίον (50) δοκει. Κα\ είσί γέ τίνες 
πζρΛ τοϊ; "Ελλησιν ού μικράν έχοντες έπ\ φιλοσο- 
φία (57) την δόςαν, οΐ ταΰτα ώήΟησάν τε χάι άπ- 
εφήναντο. — Μ. Έα, φησί/ςούς έξωθεν λήρους , έν 
οΓς 6 του ψεύδους εύρέτης έπ\ βλάβη της αληθείας 
πιθανώς τάς ήπατημένας υπολήψεις συντίθησιν συ 
δ^ πρί»ς τοΰτο βλέτιε, δτι τδ ούτως περ\ ψυχής έχειν, 
οΰοΐν ά).Λ0 έστιν ή άλλ($τριον (58) πρδς την άρετήν 
έ/ε•.ν, κα\ πρδς τδ παρδν ήδύ μδνον βλέπειν τήν δέ 
τοις αιώσιν (59) ένΟεωρουμένην ζωήν άπ* ελπίδος 
ΓΟΐίϊϊΟαι , καθ* ήν μόνη (00) ή αρετή τδ πλεϊον έχει. 
— Γ. Κα\ πώς, έφην, γένοιτ' αν ήμίν παγία (01) τις 
καΐ αμετάθετος ή περ\ του διαμένειν τήνψυχήν δ(5ξα; 

(45) Ιιεζίόντος. Ηοο ικιαϋπ) ουιη ηι$. β ρρο έξ- 
ιόντος, ηιιο<1 βδΐ ίη 6(ΓιΙΪ8. Διεξιέναι οηίιη ιΐβ οπηΓΓα- 
ΐΊοιίϋ Γοπιιη ΓορΊο$3 βΐ Ιικ-υ1οηΙα υκιΐΓρ:^ΓΊ δοΐοΐ. 
Υίϋο Β. 6οιΙοΓγ. ΟΙοαπί ιιοΐ»8 η(1 ΡΙιΊΙο^ίΓαΐηιιι 1,^0, 
£ 2 Οέ7 νίΐί$ 5ορ/ιί3ίαηΐι)ΐ, 61 Ι^ιιϋον. ΟΓΟδοΙΙίαιπ ίη 
ΙΊΐίαίΓΟ τΐιβίυηηη ιιι, ο. 17. 

(10) Κατασείσασα, ^^^&^Γ\\)^η^1\\ι^^ ρυΐοοιιιηοοιί. 
Α <4(ΐ> ί" Ιί'χΐιι Ιιαπο ΙοΓίΊοηοιιι (1ίδϋΓΐ(*, ίη πιαΓ{[ίη6 
\(•Γ0 καταιιγά^ασα βχίπίχΐΐ, ηιιοϋ ροδΙοιΊυδ οχρίΐΰαΐ 
&1ΐ0Γη!η ιΠηιΙ. Ι Ιιιιιηηιιβ οηΐηι δίίοηΐίιιιη ίπΙοιΊ, οΐ 
ιιυί»ΐΓ& ηιηιΐϋΐη ΙϋΟΐϊο Ιαΐβ, ({ΐιοιΐ <ιτιί$• ί:κ-Ιο ροΓ ηΐ2ΐ- 
ηπιη ίιιιΐϊοίο, νβΐ βυαϋϋΐ νβΐ ίπιρβηη. Υίιΐο ΑοΙογ. 
XII, 17; Χ111, 10. οίο. οΐ οοηΓϋΐ' 1•αηι1)6η Βθ5. 3(1 
Νυν. Τ(.'&(:ιπι. ρ. 79. Ουιΐυχ Β ίη ίρ80 ΙβχΙυ Ιΰ^ίΙ 
χατασιγάσασα. 

(47) Συνέχει, Οοιίβχ Λ Ιι»1)61 συγχει, οοϋοϋΐ ΓβΓβ 

&ϋΙΙ&ΙΙ. 

(18ι ^ια/έε^•^ι>σ^}^ β/σαε/. Οοίΐοχ Α Ιο^ίΙ μενούσης 
είσαεί * Β \βΓθ μενούση: άεί. 

\ν}) \\γεί:εζΛμι\ν, ΟίκΚ-χ ιιίοπιυο Ιο^^ίΙ άνελ•- 
ξάμην, (]ΐιθ(1 ηιαϋπι. ΥΙϋοΐιΐΓ ϋΐΊίΐιιι ίιιΙϋΓΠΓϋδ 1<»1ίηυ8 
Ιμιο \ϋΓΐ)ΐιηι »ηΐ6 οουΐοβ ΙιαϋυίϋΒβ. ΥοΓίίΙ βηίηι, 

(.*.θ) 'ΙίμΙν ιΙοΓδί ίη οοίΐίοο Β. 

{Λ) Ογ/. Μ.ιΙο 1)00, (|ΐκηη ουδέ, ({ϋοιΐ οβί ίη 
.• ί'ΐΐδ. .νΐΐιτυπι Ιϋΐϋΐ ΐυοίυΓ πι», ιιίπιπί'ΐυβ. 

(5'2) "ΕΛ'.σζπμένων, ΕιϋΙϊο :ιπηί 1015, ηιοηιΐο&ο 
1 Γ.•.τ:αμέ^Λ3ς, (|ΐ/(ΐ(| ίη αΙΐοΓλ ί«πηί 1038 €Πΐ6η(ΐΑΐυιη9 
ρι ϋΐιαηΐο ηι>). πιγο(|ιιο. Α Ο. Πδΐίο οϋΐη β^ο (Ιίχΐβδοπι, ηιβηιι ίπΙοΗπι βΐΐοηϋο 
ίηιρβΓαΙο, πΐ3β1δΐΓη. — Μ. ΝυηφΓκΙ οίϋδπιοϋι, ίη- 
ςηίΐ, πιοΐυδ ιο ρ6ΓΐυΓΐ)3ΐ, οι ηιβηΐεηι Ιιιαηι αη^ίΐ, 
ςυ2ΐδί »ηΊπΐ2ΐ ηοη δβπιρβΓ ηιαηβαΐ, δβιΐ ηηη ουπι (Ιίβ- 
δοΐϋΐίοηβ οοΓροΓΪδ ίρδ» φΐθί]υβ «δδο ϋ6δίηδΙ? — Ο. 
Ε^ο Τ6Γ0 (οίβηίη) ηοηϋυπι αϊ) οΒ^πΙυϋίηβ 61 ροιίαρ• 
1)αΙίοη6 Γ2ΐίοη6ηι εοΙΙο^βΓαηι) αυάαείυδ ρΐΌΐβΓνίπβ- 
ςυβ ςυοίίαπιηιοϋο, ηαί(Ι ϋίεβΓβΙυΓ, ηοη ^^η10(1ιιιII 
€οηδί*1θΓίΐηδ, ΓΟδροηάί. ϊ)ίχί βηίηι, ϋίνίηαδ νοοββ 
ρρχεβρίΐδ βΐ βίΐίεΐίδ οδδβ δίπιίΐβδ, ςυί1)υ5 εΓΟίΙοΓβ 
ςυΐϋεηι εοςαηιυΓ, ηπίηιαηι οροΠβΓβ ίη ρεΓροΙυυπι 
ροΓίηαηβΓϋ, ηοιι Βπίβηι αΐίηιια ταΐΐοηβ αιί 6]υ$π)0(ϋ 
δβηΐϋηΐίαηι »(1ϋαεααιυΓ. 5ο<1 νίϋοΙυΓ ηο1)ί5 ηιβη» 
ίηίΓα ηοδ δβΓνίΙβηι ίη η)•άυιη ηιβίυ ρΓο1)3Γ& ςυοά 
]υΙ)ϋΙιΐΓ, ηοη νοΙυηίαΓίο ςυοιίαιη π)0ΐιι ϋδ, ({υ» (1ί- 

Β €3ΐιΐυΓ, αδδοηΓίΓί. Ιίικίο βΐίαπι Γι(, ιιΐ ([Γ&νίυδ πιογ- 
ΙυΟΓυηι ηοηήηο όοΐβαπιυδ, υηπι ρΐεηο €ΐ οχβοΙο ηοη 
δΰί^ηιυδ, δίΐηβ αϋΐιυο ρϋΓ δ6$6 Ιιχο νίνίΩοα €&υ8β* 
6ΐ υ1)ί , βΐ ςυοιηοιίο, αη νβΓΟ ηυδηο^ηι δίΐ υΐΐο ηιο- 
(Ιο. Ναπι ίηο6ΓΐΙΐυ(1ο 6]ιΐδ, ςυο(1 τονβΓα €&1, ρ&Γ68 
βίΤιΐ'ίΐ ίη νίΓΑπιςυβ ραΓίβιπ ορίηΊοηοδ. Αο ηιυΐΐίδ ςυί- 
(Ιοιη Ιιοο, πιυΐΐίδ νβΓΟ €οηΐΓαΓίυηι νί(](;ΙαΓ : 61 βυηΐ 
83η6 ^ρυ^ 6γχ€08 ηυίιίαιη ηοη ίη ραπνα ρΓορΙβΓ 
ρΐιίίοδορίήαπι βχίδΙίηιαΓιοηβ , (^ιή Ιιχο βΐ ορίηαΐί 
δΐΐϋΐ βΐ ρΓοηυηΙίίΐνοΓϋηΙ. —Μ. ΜίΙΙβ, ίηίΐϋίΐ, 6χΐ6Γ- 
ηαδ ηυ^^αδ , ίη ηαίϋπδ π)6ηϋ2ΐ€ίί ίηνβηΙΟΓ ίη άβ- 
Ιτίηιοηΐυηι νβηίαΐίδ ρΓθ1)αΙ)ϋίΐ6Γ ίαΐδ&δ ορίηίοαββ 
€θΐηροηίΐ. Τυ νβΓΟ Ιιιιο Γβδρίεβ, ςυοιΐ ίΐ3 <ϋβ &ηίηιλ 
δΰηΙΐΓβ ηίΐιίΐ βδΐ 9^1ίυ(1, ςηαηι α νίΓΐυΐο λΐίβηυοι 
βϋδβ , βΐ \ά (|υο(1 ίη ρΓΧδεη(ί& δυΒνβ βΐ ]υ€αηϋυΒΐ 

£• εδί , δοΐιιπι δρβεΟΓβ , εαηι 2υΐ6πι νίΐΑηι , ςπ» ίη 
ίηϋηΐΐίδ δ96ου1ίδ €0ηδίι1βΓ&ΙυΓ , ρϋΓ ςυ^ηι βοΐι 
νΪΓΐυδ 6η)ίηοΙ αΚίυεδυροΓίΟΓΟδΙιϋοδροΓαΓβ.— 6. Ει 

(53) Είτ^ ίη εστί. Η^ηο ΙεοΓιοηβπι 6ΐ ιηβ. Α δυ|[• 
ςοΓίΐ, ϋΐ δβπδυδ ΓβςυΐΓίΐ ρΓΟ εΓτε τί έστι ηιιοϋ βδΐ ιη 
0(1ίΙΙ«. ΙΙπίε εοίηι ορροηίΙυΓ ίη ^οςηεηΐΐϋιΐδ είτε ούχ 
έστιν. Υηποΐαδ οΠα €δΙ βχ (Ιηηί)ΐΐϋ νοεΐ1)υδ εΓτ" Ετι 
οΐ εΓτε τι Γ»οί1<ί ίπΙοΓ Ιοςοηάιιιη ίηΙοΓ δβ ρεΓΠΐυίαυ-' 
(Ιίδ. ΥΰΓδίο Ιιηΐίιια ηοδίΓαη) Ιοοίίοπβηι δ6(]ΐιίΙυΓ. 

(54) Ίσας. Ιΐα δεΓί1)εΓ6 ίιώϋΐ €1 ηΐδ. υίΓυπιςυβ 
οΐ δΓΠδΐΐδ ρΐ'ο Γσω:, ηυοιΙ ο$1 ίη βϋίΐίδ. 

(5Γ)) ^Α^η^ΐα, Ηυο Γοροδίιί οχ η!8. υίΓοςυο ρΐΌ 
ή δειλία, (]ΐιαηι λόοοπ) 0(1ίΐ;ι ιηαίοβχίήΐιοηΐ. Ιηΐ6ΓρΓ6β 
ΐΙιιΓιπυδ ροΓ ίηΰβτίίΐηά'ιηβιη νβΓίο.πί!, νΰΐ οαιηιΐβιη 
νυοοΗΐ ρΓ»ΐ οουΐίδ Ιιαίιιιίΐ, νοί οοηίεςίυΓΑ αδδοουΐϋβ 

€5ΐ. 

(50) Τύ εναντίον. Β! δ. Β ΙοβίΙ τουναντίον. 

(57) 'Κ,ΊΪ ^/νϊίσίίςί/ζ/. Ιΐα ^οΓίρδί βχ εοϋ. Β ρΐ'Ο 
έπι φιλοσοφίαν ({ηοιΙ ο^^ΐ ίη εϋίΐ. αηηί 1015. Ν&ηι «ίΐ 
ηπαΐ ο&ΐ αηηί 1058, ηΐϋηϋοβαηι βοιίρΐίοηοιη βηιβη- 
ϋ;ινίΙ. 

(58) ΆΧΙότριον, Μδ. Α Ι)η1>6ΐ άλλοτρίως, ίάςυβ 
ηΐϋΐίΐ'δ. 

(59) Το7ς αΙώσιν, Μδ. Α Ιη ηιαΓ^ίηο τοις &τ£λ<υ- 
τήτοις αΙώσιν. 

(00) Μόνη. δίο δηίρδί ρΓΟ μδ*/ην 6Χ ηΐδ. Α. ΥίΓίαΐί 
οηίιη δοΐί ΙΐλΌ ρΐ'λ'ΐ-ομαΐίνα Ιιοοίοοο νίηιΙίοαίηΓ. 

(01) Παγία, Ιΐα Γοοίβ ιηδ. ιιίΓυιηςιιο, ιιΐ οΐ ρϋΐιίο 
«Ίηηί 1058, ρρο πλαγία, <|ποΙ ο^ΐ ίη οιΐίΐ. αηηί 
1015. ΙΗτίναΐηΓ οηΐηι α πήγνυΛί, οΙ δοΓιϋίΐϋΐοηι 
ίηίοΓί. 19 5. βΚΕΧ^ΟΒΙΙ ΝΥ85ΕιΝ1 <20 

«|πο Ρ&010, ίηςυ&πι, Οπηαηι αΐίςιιαιη» »1»1)ΐΐ6ΐιι» Α ΑΙσΟάνομαι (62) γάρ χα\ αύτ6ς, δτι του καλλίστου Αχ&ιη 61 ίιηηιο1>ϋβηι 1ΐ2ί1>6Γ6 ρθ55ίιηυ$ ορίηίοηοιιι , 
(|ΐΐ2 αηίιιιαπι ΟΓβά&ιηυδ ρβηηαηβΓβ! Ναιη 61 ίρββ 
ββιιΐίο , ςιιοά Τ6 οοηη'ιυιη ρυ1ο1ΐ6Γππι& 1η ι^ί(2ί ( άβ 
νΊπυΐβ ΙοηυοΓ) νί(2ΐ Ιιοηαίηυιη €2ιπΙιιγ& ίιιβπΐ, ηίδί 
αΙί(|ΐΐ3 €6Γΐ& 61 ηοη ϋπιΜ^αα άε 1ΐ3ϋ γ6 βϋββ ίη 
1101)15 βΓΗίαΐΑ ίυβπΐ. Ουοηιοάο βηίΐΏ νΪΓΐυβ 1ι&1)6Γ6 
Ιοοπίπ ρο85ίΐ 1η 1ΐ8, ςυί Ιά ςυοίΐ 68(, ρΓ%$6ηΙί γίΐα 
€ΐΓευιηίί6η1>1 8ί1>ί ρ6Γ5υ38υπι Ιΐ8ΐ)6ηΙ , 6Ι ρθ8ΐ 6αηι 
η'ιΗΊΙ αη)ρΙιυ8δρ6Γ3ηΐ? — Μ. Εγ^ο ςυχΓβΓβ, π)η|;ί- 
8ΐΓ3 ιη(|υίΙ , οροιΊ6ΐ , υη(1β ηο5Ί8 οοηνεηίβηβ 61 ίϋο- 
ηβπηι (1β Ιι&ο ςηχβΐίοηβ ρπηοίρΊιιηι οΓαΐΊο 8υπιβΓ0 
ρο88ΐΐ. Αο , 81 ρΐ&οοΐ , 3ΐ)8 16 οοπίΓαπΑΓυπι ορίηίο- 
ηυηι Αίςυβ 86ηΐ6ηϋ3Γυηη ρΓορυ^η^Γιο 2ΐςυ6 άβίοη- 
810 8υ8εΊρίαΙυΓ. (Ναπι νίιίεο (|υθ(1 βΐί&ηι 3ΐι1αιυ8 1ί1)ί των κατά τήν ζωίιν (6δ) ( της αρετής λέγω ) ό των 
Ανθρώπων χηρεύσει βίος » εΐ μή τις αναμφίβολος (64) 
ή περ\ τούτου πίατις έν ήμΤν κρατυνθείη. Πώς γάρ 
Ιστι τήν άρετήν χώραν Ιχειν έφ' ών ή παρούσα ζο)^ 
περιγράφβιν τ6 είναι (65) ύπείληπται , κα\ πλέον 
ελπίζεται μετά ταύτην οΟδέν ; — Μ• Ούκοΰν ζητήσαι 
χρή, φησ\ν ή διδάσκαλος, δΟεν άν ήμίν τήν δέουσαν 
περ\ τούτων αρχήν ό λόγος λάβη (66). Κα\ ει δοκεί, 
παρά σου γενέσθω των εναντίων δογμάτων ή συμ- 
μαχία* όρω γάρ δτι σοι κα\ ύποκεκίνηται πρ^ς τοιαύ- 
την (67) καταφοράν ή διάνοια. ΕΓΘ* οδτως ό της αλη- 
θείας μετά τί^ν αντίθεσιν άναζητηθήσεται λίγος.— Γ. 
Έπειδί) τούτο έκέλευσε, παραιτήσαμε νος αυτήν μή 
κατά άλήΟειαν οΙηΟήναι τά παρ' ημών (68) άντιλέ- πιοΙυ8 681 , 3ε (^βδΐίΐ 6α$ Γώί (ΙβΓεΓΓΐ ρ3Γΐ68.) Οβίπϋβ ^ γεσθαι , άλλ* υπέρ του βεβαίως κατασκευασΟήναι τ6 
Ιιοο ϊαοάο ρο8ΐ ορρο8ίΐίοηβπι τβΓίίαΙίβ ταΐίο Γεςυι- περ\ ψυχής δόγμα, τών άντιπιπτόντων (69) πρδς τδν 
ΓοΙιΐΓ. — 6.ροδ16&(ΐυ&ηι&Μ(6ηιίΐ3ί2ΐ6€Γ6]υ88ί1,ϋ6- σκοτΒ^ν τούτον ύπεκλυθέντων (70)* 
|)Γ603ΐυ8 3ΐ)6α, η6, ηυ» 3 ηο1)ί3 οοηίΓαώεετβηΐυΓ, ρπο 86Π3 30 τ6Γ3 €οηΐΓ3(ϋοΐΙοηβ 3€€Ίρ6Γ6ΐ, 80(1 
ί(ΐ€ίΓ60 ριοΓοΓπ, υΐ (ίθ6ΐπη3 (Ιο 3ΐι1ιη3 βηηΊΐβΓ €0η8ΐΊΐιιβΓ6ΐυΓ, 36 ρΓθ1)3Γ6ΐυΓ, ορρο$ίΐί8 3(1 1ΐ3ηο 
ίηίβηΐίοηβιη 8θ1υΙί8 : Νοηηβ, 1π(ΐυ3η], Ηορο (ΙίχοπηΙ ςυί οοπίΓα- 
ΠΑηι ορΊηίοηοιη άεΓοηάυηΙ, ηυοά 60Γριΐ8,€υπι 
^οιηρο8ΐΙαηι 8ίΙ, ρΓΟΓδυβ, 6Χ ςυί^ιι8 6οη$ΐ3ΐ, 1η 
€3 (ϋ85θ1ν3ΐυΓ ? δοΙυΐ3 3υ1βηίΐ 63 (μι» 65ΐ ίη οογ- 
ρθΓ6, οΙοιηοηΙΟΓυπι εο3ΗΓιοη6 3ΐςυβ οοηοΓ6(ίοηβ, 
ιιηυηιςυθ(Ι(ΐιΐ6 , υΐ ρ3Γ 681, 3(1 ρΓορΓίιιιη ΓβΠυΓ, 
τβι^ΐΐ 6ΐ 1ηο]ίη3ΐ, ίρ53 η3ΐυΓ3 6ΐ6ηΐ6ηΙοηιπι ρβΓ 
&(ΐΓ3θϋοη6Πΐ ςιΐ3ηΐ(ΐ3ηι η6068δ3Γί3ηι εΐ , (]ΐ!0(1 οβί 
6]ιΐ8(]βηι ^βη6Π8, 8υιιιη Γβ(](ΐ6η1β. Ν3111 61 οιιιη 63- ^Η που (71), ίφην, ταύτα άν εΓποιεν ο! τψ 
έναντίω παριστάμενοι λόγί*), δτι τ6 σώμα σύνθετον δν, 
πάντως εΙς τά, έξ ών συνέστηκε, διαλύεται; ΛυΟείσης 
δέ τών στοιχείων τής έν τψ σώματι συ μφυΐας (72), ^πΐ 
τδ οΙκεΤον έν (75) έκάστψ γίνεται κατά τδ είκδς ή 
^οπή αυτής φύσεως τών στοιχείων, δι' ολκής (74) τίνος 
αναγκαίας τ?| όμογενεΐ τδ οΙκεΤον άποδιδούσης. Τφ τβ 
γάρ θερμψ πάλιν τδ έν ήμΤν (75) ένωθήσεται, κα\ 
τψ στε^^ψ τδ γεώδες , κα\ τών λοιπών έκάστψ (76) 1ί(1ο ΓυΓ8υ8 υηίοΐυΓ 1(1 (ΐυθ(1 ίη ηο1)ί8 681 6»1ί(1υπι , Ο πρδς τδ συγγενές ή μεταχώρησις γίνεται. Ή ούν ϋΐ 6ΙΙΠΙ 8θ1ί(]ο 36 (ΙυΓΟ ΙβΓΓουπι ; 3ΐί|υ6 6Χ Γ^Γκίπίβ 
υηυπΐ(|υθ4](|υ6 3(1 οο9η3ΐιιπι Γ6(]ί(;ίΙ(ΐΓ 61 Γ606(1ί(. 
Αη1πι3 6Γςο ρο8ΐπιθ(]αηι υ1)1 οπί ? Ν3ηι 8ί()ΐπ(ΐ6ΐη 
λΠςιιΊδ (]ί63ΐ 03ΠΙ ίη 6ΐοηΐ6η(ΐ8 6886, 63ηίΐ(]6ΐη 11ΐ3ηι 

6886 611Π1 Ηΐβ η666883Π0 €0η60(]6ΐ , 3ΐςυ6 3886η' 

Ιΐ6(υΓ. Νοη βηίηι η1ί(]υ3 6ΐιηι 3ΐί6ηο ηιίδΐίο Γΐ6Π 

Ρ088ΪΙ 6]118, ςυΟ^ 681 (]1ν6Γ82Β ηηΙΠΓϊΒ, 6ΐ 81 Ιΐ266 

ΙΙι βΐηΐ , ν3η3 ςυχίΐβπ) ρΓ0Γ8υ8 νί(1(;1)ίΙυΓ, υΐ (]υ2Β 
€001 οουΐΓ3Γη8 811 ηιΐ8ΐ3 ςυ3ΐίΐ3Γι1)υ8 : ςαοίΐ 3υ(6Πΐ 

(62) ΑΙσθάγομαι. δί6 Γ68€Γίρ8ί ρΓΟ αΓσθομαι υΐηυβ- 
ςη6 6(1ίΙίοηΐ8 , νι Πη^ηχ 6ΐ 3ΐΐ€ΐοηΐαΐ6 υΐπη8- 
ςυβ ηΐ8. 

(63) Γώτ κατά τήν ζωΫ{Υ. Ιΐ3 86Γίρ8ΐ τών ρΐΌ 
τ^ αυο(1 Ιΐ3ΐ>6ΐ β(Ιίΐίο 3ηηΊ 1615. 

(64) ^ΑναμζρίβοΛος, ΙΙβηο νοοοπ) ρΓΟ αμφίβο- 
λος, (ίαοά 68Γίη υΐΓη(ΐυ6 β(11ΐίοη6, Γβςυπίΐβΐ 86η8υ8 

6( Π18. υΐΓυΠ1()ΙΙ6. 

(65) Πβριγρά^βίΥ τό εΤγοί, 1ΐ3 6(1ΊΐίοΡ3η8. 1658, 
ιη6ΐιυ8ςυ3πι 3ΐΐβΓ3 υ1)ί Ι6{ζί8περίγραφε7ν,(ΐη3'. Ι3ηΐ6π 
ίη 60 Γ66ΐίυ8 Ιΐ3ΐ>6ΐ, Γ[υο(] ρΓΟ ζωήν ροηίΐ ζωή. 1η- 
Ιβηηΐ3Γΐ3πι 61 υΐ ρυΐο, ν6Π0Γ6Πΐ Ιοείίοηοιη 6χ1Γι56ΐ 
ηΐ8. υΐηιπΐ(|ΐΐ6, η]Βί ίΐ3 ΙιβΙ^ϋΐιΙ ν6Γΐ)3 : Ή παρούσα 
ζωή περιγραφή του εΤναι ύπείληπται. 86η8υ8 ϋΐΓΐη- 

€{06 Ιΐΐβΐη βδΐ, 86(1 Ρ3:>16γΊοΓ ρ1ΐΓ38ί8 6ΐ*26εί8ηΐ0 36- 

οΌαιπιο()3ΐίυΓ. 

(66) Αάβχι, Μ8. υΙπιηΐΓ|ηβ λάβοι. 

, {^^ύΠράςτοαύτην. Μ88. Α Βπρδςτήν τοιαύτην. 
.' (68) Π€ψ" ήμώτ. Ηθ6 ΓβδΓιΙυΙ ρΓΟ παρ" ήμ?ν νυ1β3ΐο. 
ϋοηβοηΐίΐ πιβ. υΐΓυιη(|υ6, 61 Γ3ΐίοη68 ςΓ3πια)3ΐΐ03β 
ΓβοηίΓυηΙ. 

(69) ΤωτάντίΛίΛτόννων, ΑΠίουΙαπ) ρΓΧΠίΙβί 3ϋ- 
£4θΠ(3ΐ6 ηΐ:>ι». ψυχή μετά τούτο πού δσται ; ΕΙ μέν γάρ (77) έν τοΤς 
στοιχείοις εΤναίτις λέγοι, τήν αυτήν είναι τούτοις 
χατ' ανάγκην συνθήσεται. Ού γάρ άν γένοιτο τις του 
έτεροφυούς πρδς τδ άλλότριον μίξις, κα\ , εΐ ταύτα 
εΓη , ποικίλη τις πάντιος άναφανήσεται ή πρδς τάς 
εναντίας μεμιγμένη τυοιδτητας, τδ δέ τυοικίλον απλούν 
οΟχ ίστιν, άλλ' έν συνθέσει θεωρείται πάντως. Π5ν 
δέ τδ σύνθετον κα\ διαλυτδν έξ ανάγκης • ή δ^ διάλυ- 
σις φθορά του συνεστώτδς έστι. Τδ δ* φΟειρόμενον (70) ΎΛβκΛνθέττωγ, διο ΐ68:6η(1ιιιη οιηηίηο ββΐ 
ρΓΟ 6άίΙο ύποκληθέντων ]υ1)οη(6 ιιΐ8. ιιίΓοςπρ. Ιϋβιη 

6ΧρΓ6δ8Ίΐ ίηΐ6ΓρΓ68 Ι^3Γΐηυ8, βΐ ρ98δίηΐ 0ΐ)86Γν68, 

«;6ηιιίη3Πΐ ΐ66('(οη6αι ίη τοΓδίοηο 6Χδΐ3Γ6, ηοη 3υΐ6ΐη 
Ιη ΙβχΙιι. 

(71) ^£ί Λον. Α(1 Ιΐ3Β6 ν6Γΐ)α ίη ηΐ3Γβίη6 €θ(1ίοί8 Α 
!ΐ3β6 ΐ68"ηΙυΓ : Ένθα άρχεται ώς άπδ τών εναντίων 6 
επίσκοπος , πρδς τήν οίκείαν άδελφήν διαλέγεσΟαι : 
1. 6. Ηίο ίνείρϋ €ρί$€ορα$ ίαηηηαηι ίη ζοηίΓαήαηι 
ίβηίβηΐιαηι οοηΐτα ίοτοτβηι «ιιατη άί&ρηίανβ. 

(72) Συμφνΐας, Οθ(ΐ6Χ Α Ιη ιβχΐυ Ιΐ3ΐ)6ΐ συμφο- 
ράς, π)6η(1ο86 : 31 Ιη η)3Γβίηβ Γ68ΐΊιυΙΐυΓ Ιεείίο {;6- 
ηϋϊη3. 

(73) Έν (Ι6ΐβ1 ηΐ8. ϋΐΓαηΐ(ϊυ6 : ηβίΐπβ 60 οριιβ 

681. 

(74) Δι' όΛκης. δίο 86π1)6Γ6 δοηβιΐδ ίιι1)βΙ, 61 1*3- 

(1ΐ»3 {ΐυθ(|υ6 ν6Γ3)0 6ΧρΓ688ίΐ. Ιΐ3ΐ)6ΐ ν6Γ0 6ΐί3ηΐ ηΐ8. 

(75) Έν ήμίν. 113 Γ66ΐβ 6(1. 3ηη1 1638, ρΓΟ Μβη- 
(1θ80 3]ΐ6Γΐυ8 έν ύμ?ν. 

(76) Έκάστφ. Ργο έκαστου 6(1ίΙθ, ρΓθ1)3ηΐ6 ηα• 
8ΐΓυηι η)8. υΐΓ0(ίιΐ6. 

(77) Γάρ, Αύάϊύι 6Χ Π)8. Α. 2•< . Ι>Ε ΑΝ1ΜΑ ΕΤ ΒΕδϋΚΚΕΟΤΙΟΝβ. 21^^ 

ούχ- άθάνατον* ή οΟτως γε &ν (78) χα\ ή σαρξ άΟά- )^ τ3Γίυιη 68(, βίπιρίβχ ηοη 651 , β6<1 ίη οοιηροβΙΓιοηβ νατος λέγοιτο, βίς τά, έξ ύν συνέστηκε , λυομένη, ΕΙ 
δέ &λλο τ{ που παρά ταΰτά έατι , που λόγος αυτήν 
είναι υποτίθεται , έν μίν τοΙς στοιχείοος βιά του έτε- 
ροφυώς αυτήν (79) ίχειν ούχ εύρισκομένην , Λλλου 
£& ούβεν^; έν τφ τιάσμψ δντος (80), Ι ν φ γένοιτ' &ν 
^ψυχή καταλλήλως (84) τΨ^ Ι^Ιφ φύσει έμβκοτεύουσα ; 
•Ο δΐ μηδαμή (82) έστιν, ουδέ (85) έστι πάντως. ρΓΟΓβυβ €0η5ί()6Γ&ΐϋΓ• Οιπι1(|υί(1 αοΐβαι οοοιρο&ίιυηι 
681 , η6θ688&Γίο ^υοςυβ <Ιί88θ1α1>ίΐ6 68Ι• Αι (Ιίββο- 
Ιυΐίο οοΓΓυρίίο 681 β]υ8 • <ΐιιθ(1 οοιηροβΗαιη 6•! ; 
ςυο^ αυΐβπι ΐΌΓταιηρΙΙυΓ, ηοη β8ΐ ίπιιηοηιΐβ ; η«η 
«Ηοςυίη €&Γ0 ςυοηυβ ίπιηΐ0Γΐ8ΐΐ8 ϋί€6Γ6ΐυΓ, υΙ ς»» 
ΒοΙναΐυΓ ίη 62ΐ.6χ ςυίϋυβ €θηδ(&1^ δίη λΐιίβηι &1ί- 
ςυ'κΐ ϋίνβΓΒυιη 681 &1> 6ΐ6α)6η1ΐ8, ιι1)ίη3ηι Γ&Ιίο 6301.. 6886 ροηίΐ, ςυ» ίη 6ΐ6ΐη6ηΐί8 (ΐυί(ΐ6ηι ρΓορ(6Γ6α, ςυΐΜΐ (ΙίτβΓδΦ βΐηυβ &Ι(6πυ8 η&ΐυπβ βίΐ, ηοη ίην6ηί&^ 
(1ΙΓ, αΐίυιΐ 8υΐ6Ηΐ ηϋιίΐ 8ίΐ ίη ηιυηόο , ίη ςυο 6856 «ηίπι» ρο88ίΐ , 6θην6ηί6ΐιΐ6Γ 6ΐ αά βυαπι παΙΟΓΑΐη 
αεοοιηιηοϋαΐβ νίν6η8 ? Ουοά &υ(6πι ηυ8ςυαπι β8ΐ , ηβ ρτοΓ8ΐΐ8 ςυίϋβπι 65ΐ• 

Μ. Κα\ ή διδάσκαλος ήρεμα το7ς [ίηΟεΤσιν έπιστε- Μ. Εΐ ηια^ιίδίΓΟ» υ1)ί ρααΐυίαπι ϋίΰΐίδ ίη^6ηιυί8'- 

νάξασα , Τάχα που ταύτα κα\ τά τοιαύτα, φησ\, ββΐ : ΙΙαο (αΐία ΓοΓΟδδίδ 3(]ν6Γ6υ8 Αρθ8ΐο1αηι , 
πρ6ς τδν •Απ<5στολοί/ έν Αθήναις ποτέ συστάντες β ίηςαίΐ , οΓιπι ΑΐΙ)6ηί8 606υηΐ68 δίοίοί 6ΐ Ερί€υΓ6ΐ 
προέφερον (84) Στωικοί τε κα\ Επικούρειοι. Κα\γάρ ρΓοΓβΓ6ΐ)ίηΙ. Εΐ6ηίηι αυϋΐο ίη Ιιβηο βθηίβηΐίαπι ΕρΙ- άχούω πρ^ ταΰτα μάλιστα τδν Έπίκουρον ταϊς 
ύπολήψεσι φέρεσθαι , ώς (85) τυχαία (81)) τις κα\ 
αυτόματος ή των δντων ύπενοήθη (87) φύσις, ώς ου- 
δεμιάς προνοίας (88) διά των πραγμάτων διγικού- 
σης (89). Κα\ διά τούτο κατά τδ άκόλουθον κα\ τήν 
άνΟρωπίνην ζωήν πομφόλυγος (90) δίκην φετο πνεύ- 
ματί τινι (91) του σώματος ημών περιταθέντος (92), 
ίως άν περιχρατήται τ6 ιτνευμα τψ περιέχοντι, τί| 
δέ διαπτώσει του δγκου καΐ τ6 έναπει)ημμένον (95) 
συγκατασβέννυσθαι.' "Ορος γάρ τούτψ (91) της των 
δντων φύσεως (93) τ6 φαινόμενον (96) ήν, κα\ μέτρον 
της του παντός καταλήψεως έποιεΤτο τήν αΓσθησιν (97), 
μεμυκώς παντάπασι τά τής ψυχής αισθητήρια , κα\ 6ϋΓυπ) ηι&χίηΐ6 ίη ορίηΊοηίΙ)υ8 Γΰπί 6ΐ ίπΰΙίη&Γί , 
ςυο<1 028υ 36 ΓοΓίυίΙο εοηοαΓδυ ςυο^αοι ρβΓ 86 οχ- 
8ΐΊΐ6πΙ 3ΐ(ΐυ6 606013 8ίΙ Γ6Γυηι η3ΐυΓ&, ςυαδί ηαΠ^ι 

ρΓ0νίϋ6ηΐί3 ρ6Γ Γ68 ρ6ΓΐΓ3ηδ63ΐ Οΐ ρ6ΓΠΙ66ΐ ; 6ΐ ί(Ι- 

€ΐΓθθ ρ6Γ οοηδοςυοπδ 1ιυηΐ3Μ3ηι ςυοςυο νίΙ&πι ίη. 
ηΐ0(]υιιι 1)υ1ΐ3β ρυΐ3ΐ)3ΐ δρίπία ςυοάβηι οοΓροΓβ ηο- 
δίΓΟ ίηθ3ΐο , 6356 Ι3η(1ίυ , ςυβηϋία €0ΐιί1)6Γ6ΐυΓ 61 
0θ6Γ06Γ6ΐυΓ 8ρίπ1ιΐ8 3ΐ) 36Γ6 , ςιιο €0ηΐίη6ΐυΓ : 91- 
ηιυΐ 3υ1ϋηι 3ΐ(|υ6 (ιιηιΟΓ ίΙΐ€ οοΙΙαρδυβ 61 ϋίδδοίηΐυ» 
68861 , ^^ ςϋοά ίηΐιΐδ 6θΜ1)ίΐυπι 6ΐ ίηΙβΓΟβρίυπι Γυί»- 
861, 6Χ8ΐίη£;υί. Τ6Γπιίηυδ 6ηίπ) οί αο Ιΐηίβ ΓβΓυηι 
η3ΐυΓΧ ί(1 , ηυοά 3ρρ3Γ6Γ6ΐ , 6Γ31 , 6( πιοϋυπι οοπι- 
ρΓ6ΐΐ6η8ίοηίδ Γ6Γυπ) ηηίν6Γ8ΐΐ3ΐΐ8 86ηδαπι 6886 ρυ*- πρ6ς ουδέν των νοητών τε κα\ ασωμάτων βλέπειν οΤδς ^ Ι3ΐ)3ΐ , 6ΐ οιιηι οΐ3υ83 ρβηίΐιΐδ 61 οΙ>Ιυδ3 1ι&1>63ΐ τε ων (98). ώσπερ ό (99) οΙκίσκφ τιν\ καθειργμένος 
τών ουρανίων θαυμάτων αθέατος μένει , τοΙς τοίχοις 
κα\ τω δρδφω Έφς τήν τών έξω θέαν (Ι) έμποδιζό- 
μενος. Άτεχνώς γάρ γήΐνοί τινές είσι τοίχοι τά αΕ- 
σθητά πάντα, δσα έν τψ παντ\ καθοράται, πρδς τήν 
τών νοητών θεωρίαν δι' εαυτών τους μικροψυχρτέ- 

(78) Οντως γβ άν. Μδ. Α ίη ηΐΑΓ^ίηΰ 6χ1ιί1)6ΐ 
ο!ίτω γάρ &ν. 

^9) Αϋτ^\γ (16161 πΐ8. υίΓυπιηυο. 

(80) ΆΧΛον δέ ονδετός έν τφ κόσμφ δντος. 
ΕΛΊΐ, 3ηηί 1615 1)3ΐ)6ΐ δντως, Π)3ΐ6. Μ^. Β 16^11 : 
άλλ' ουδέ ούδενδς δντος έν τω κδσμιρ. 

(81) I^α^αυ^^^ω^. Μδ. Β Ιβ^ίΙ κατάλληλος. υίΓυπίτ 
ςυβ Γ6€ΐ6. 

(82) ΜηδαμΓι. Μδ. Α μηδαμοΰ, Β ουδαμου, 
(85) Ουδέ. Μδ. Βΐ6)ζί( ουδέν βθ(ΐ6ηι 86ηδυ. 

(84) Προέφερον. Μδ. Α προσέφερον, 86η8α ηοη 
ϋίδδίιηίΐί. 

(85) Ώς. δίο Γ68€Πρ8ί ρΓΟ φ, ]ΐΐΙ)6ηΐ6 ΠΙ8• ΙΐίΓΟ- 

ου6. 

(86) Τυχαία. Ιΐ3 Τ60ΐ6 6(1ϋ. αηηί 1638, ιη3ΐβ αϊ- 
ΙβΓ3 ταχαια. 

(87) Ύχβνσί^Οτ\. Μδ. Α έπενοήθη. 

(88) Προνοίας, Μδ. Α πΐ6η<1ο86 παρανοίας ίη Ι6χ1ιι : 
31 Γ6€ΐ6 ίη ιη3Γ2ίη6 προνοίας. 

<89) άιτ{χούσι\ς. Ιΐ3 8Γ.ΓίΙ>6ηίΙυπλ 681 ουηι 6(1ί(ί 
1658 61 ηΐ88• ρΓΟ διοικούσης ρποπδ ίΠίυδ. δ6Γπισ. 
οηίπι Ιιί€ 681 (1β ρΓονίάΰηϋα (Ιίνίωι, οληυία ρ6Γ- 
ηΐ63η(6. 

(90) Ιϊομ'^όΛυγος. Ιη 03ΐ06 60(1. πΐ8. Α παραση- , , ^^^\^.^ 

ν-#υ διαφο^εΤται τό πνεύμα, καΐ ή πομφολυξ αφανί- 
ζεται, τουτ' έστιν ή ψυχή. Υίϋοο ίιίβηι 1ΐ0€ κΐιοΐίοη 3ηίπΐ2Β 86η8υυηι 1^383 3ΐςυϋ ίη8ΐΓϋπΐ6η(3 , 6Ι ηίΐιΐΐ 
60Γυπι , ς«96 ίη60Γρ0Γ63 δυηΐ , 6ΐ ηΐ6ηΐ6 ρ6Γθίρίιιη- 
ΐυΓ, ίηΐυοΓΪ ροδδίΐ , (Ιοηιυηοηΐβ ιιιΐ2*^3πι 606Τ6ίΐυ8 

61 8ΐ>8ΐΓυ8υ8 , 6Χρ6Γ8 8ρ60ΐ3ϋυΙί 0(£ΐ6δΐίυηΐ ηιίΓ36υ- 

ΙοΓυπι ηΐ3η6ΐ , ρ3η6ΓιΙ)αδ 6ΐ 16010 6θηΐ6ηιρΐ3Γί 6Χτ 
ΐ6Γηα ρτοΙΓώίΐϋδ. Νηπι ΐ6ΓΓ6ί (|ΐιίϋαηι ρΐ3η6 ρ3Γί6• 

3(1 ηΐ3Γ|;ίπ6ηι 6(1ίΙίοηΊ8 3ηηί 1658 ί(3 1.3ΐίη6 6χ1ιί- 
^Γί : ΒηίΙα ίία βχ$%$(Η: βαίπαηηα ηηάίηηε ϊηίίηέϋ'^ 
Ιητ^ηνα τηηιρΰηΐβ βαΐν$ άί$$ίρα(ηψ, βί Μία «να- 
ηαειί» Ιΐ3 αΐίφ αιιοςυβ 3ηηοΐ3ΐίυη6υ1« ίη 86αυ6ηΐί» 
1)υδ 6Χ 60(1. Α 3υ6Γ6ηΙυΓ, ςυαΓυηι ρΐ6ΓΦ4υ6 3α ογαοι 
6<1ί(ΐοηίδ ΐ.3ΐίηχ 6Χδΐ3η(. 

(91) Τινι 3(1ίΙί(1ί 6Χ ηΐ8. Β. 

(92) ΠεριταθένζοςΛ 5ί6 8€ΓίΙ)6η()ιιηι ρυ(8τί ρΓΟ π<^ 
ριτεΟέντος. δ6ΓΠΐο 6η ίπ) 6δΙ ϋβ οοΓροΓ6 δμίΓΐΙιι ηιιο- 

(Ι3ηΐ Ιπθ3ΐθ, 61 8*16 6.\ΐ6ΠδΟ 36 <[ϋΐ3ΐαΐο. νθ€6Π1 ίρδ3Π1 

6 χ περιταννύω ν6ΐ περιτάννυμι (ΐ6Γίν3(8ΐη 6οηδΐΑΙ. 
Ε(1ίΐ3 Η&1>6ηΙ περιτεθέντος. Μδ. Β παρατεθέντος. 
υΐΓίηςΗ6 ιη6πϋθ86. 

(95) ΈναΛΒίΛημμέτον, 1(3 Γ6α6 6ά. 1638, ρΓΟ 
έναπςιλημμένην ίη ρΓίθΓ6. 

(94) Τούτφ, '5ί€ δϋπρδί βχ πΐ8. Β ρΐΌ 6(1ίΙθ 
τοΰτο. 

(95) Τών δττύϊν ρύσεως. δί6 86Γίρδί 6Χ ιηδ. Β 
ρΓΟ της δντως ψύαζως φιοά 6δ( ίη 6(ΙίΓιοη6 3ηυί 
1615. Ρθ8ΐ6ΓίθΓ 16^11 δντων, β6(ί δίη6 3ηί6υ1ο. 

(96) Τό φαινόμενον, Μδ. Α ίη (6χΐΗ Ι}3Κ>61 γιν^ 
μενον, ίη ηΐ3Γ^ίη6 ν6Γ0 β6ηυίη3ηι ϋΐηηι ΐ66ΐίοη6Πΐ. 

(97] Τ7\ν αίσθη^τί^' >" ιη3Γ£ίη6 €0(1. Α 86ΐιο1ϋ 
1θ6θ Ι^ίίηη τουτέστιν ή φυχή. 
(98) Οΐός τβ δν. δί686ΓίΙ>6Γ6 ]η1)6( ηΐδ. υΐηιπιςυβ. 

(99) *0 ίη86Γαί 6Χ ΠΙ88. 

{ί)Πρός την τών έξω Οέαν, Μδ. Α πρδς τή(» 
Εξωθεν, ηΐ6ηαθ86. 23 5. 6ηΕ60ΚΙΙ ΝΤδΒΕΝΙ η 168 βιιηΐ οιηηία , ςιι» ίη ιιιιίν6Γ8ΐΐαΙβ ΤϋΓαπι 8ΐι5 Α ρους (2) διατβιχίζοντβς. Γήν 6 τοιούτος βλέπει μό- ββηδυπι €αϋβη1ί& οοηβρΊοίαηΙυΓ, ιηΊηαβ αΐιο ηπίιηο 
ρΓΦ(1Ίΐί3 ςαα5ί ραΓίβΐβ ρβΓ 8680 οΙι^βΓίο οαηιιιι γ6- 
τυηι, ςυββ ιηβηΐβ &1ςυβ ίιιΐβΙΙίςβηΐία οβΓπυιιΙπΓ, 
0088 €οη(6ΐηρ1αΐΊηηί οΙΟοίβηϋα βΐ ο1)8ΐ3ηΐί3. ΤβΓ- 
τ>ιη, ςυί 1&ϋ8 68ΐ, β^ηυβιιη , αβΓβιη, ί£[ηοιη ϋυηΐ&χαΐ 
ΙιιΙυβΙιΐΓ ; υηιΐβ &υΐ6ΐη ΙιοΓϋΐη υιιυπκιιιούηυβ βίΐ , 
3ΐυΐ ρ6Γ ςυού , &υΐ & ςυο €06Γ€631ιιγ, οοιηρΓβΙιοη- 
(Ι&ΐυΓ 6ΐ οοηΙίηβ&ΙυΓ, ρρτδρίοοΓβ ρΓΦ αηίιιιί οχί- 
Ι;υίΐ3(6 ηοη ροΐβδί. Αο νο8ΐ6ΐη ςιιΊϋβπι αΐίςυίδ οοη• 

8ρίθ3(ϋ8, Γ&Ιίθηί5η8 60 &(1(Ιΐ16ίΐυΓ, υΐ 16Χ10Γ6Π1 

3|;ηο803ΐ ; ρβΓ ηανΰπ) ΓαΚ)Π€αΙυΓ6ΐη 6]υ3 ίηΐβΐΐί^ίΐ , 
Ίΐ6η9(]υ6 8ίηιαΙ »((|α6 χύίΟοίυηι οοηβρβεΐυηι ΓϋβπΙ , 
ιη&ηυβ ορΊΑοΙβ δροιΊίΐηΐίυιη ιηΰοΐί ο1)ν6Γ8&ΐιΐΓ : ί$ΐί 
ν6Γ0 άυιη ιηυικίυιη ίηΐυοηΙιΐΓ, &ά βιιιη , ςυί ροΓ Π- νην (3) , χα\ Οδωρ, χαΧ αέρα , χα\ πυρ * δθεν 6έ του- 

• 

των ξχαστον, ί| Ιν τίνι έστΙν, ή ύπ6 τίνος (4) τΓερι- 
χρατεΖται, βιιβείν 6π6 μιχροψυχίας ού δύναται. Κα\ 
Ιμάτιον μέν (5) τις Ιδών τ6ν ύφάντην άνελογίσατο , 
χα\ διά της νηδς (6) τ6ν ναυττηγ^ν ένενόη σεν , ή τε 
αύτοΰ ο!χοδόμου χε\ρ όμοΰ ττ| του ο1χοδομήματος(7) 
δψει τ^ διανοίςι των θεωμένων έγγίνεται. 01 δέ πρ6ς 
τ6ν «όσμον όρώντες πρλς τ6ν διά τούτων (8) δηλού- 
μενον άμβλυωπουσιν (9)» 66εν τά σοφά (10) ταύτα 
χαΐ* δριμέα παρά των τ6ν αφανισμών ψυχής δογματι- 
ζόντων προφέρεται• σώμα έχ στοιχείων, κα\ στοιχεία 
έχ σώματος , χα\ τ6 μή δύνασθαι τί^ν ψυχήν καΟ' 
έαυτήν είναι, εΐ μήτε τούτων τι εΓη , μήτε έν τού- 
τοις. ΕΙ γάρ δτι μή όμοφυής τοίς στοιχείοις έστιν ή Ιιιιη ϋ6θΐ3Γ9ΐαΓ, εο^υΐίυηΐ 61 Ιΐ3ΐΙη€ίιΐ3ηΙυΓ. υη(1ο " ψ^χή* ^^^ '^ο^'ο (11) ούδαμου είναι αυτήν οΐ άντιλέ- 

•^οντες οΓονται• οδτοι πρώτον μέν χαΐ τήν έν σαρχ\ 
ζωήν άψυχον είναι δογματιζέτωσαν. ϋύ γάρ άλλο τι 
τδ σώμα έστιν, ε Ε μή συνδρομή τών στοιχείων ' μή 
τοίνυν μηδ' έν τούτοις τήν ψυχήν είναι λεγέτωσαν δι' 
εαυτής ζωοποιούσαν (12) τδ σύγχριμα* εΓπερ ούχ 
Ιστι μετά ταύτα δυνατδν, χαθώς οΓονται , τών στοι- 
χείων δντων κα\ τήν ψυχήν είναι, ώς μηδέν άλλο ή 
νεχράν τήν ζωήν ημών παρ" αυτών άποδείχνυσΟαι. 
Εί δέ νυν έν τφ σώματι^ την ψ^χή^ ^^^*' (^5) ούχ 
άμφ'.βάλλουσι, πώς του σώματος (14) εΙς τά στοι- 
χεία τδν άφανισμδν αυτής δογματίζουσι , έπειτα δέ 
χα\ χατά ταύτης (15) της θείας φύσεως τά ΐσα τολ- 
μάτωσαν. Πώς γάρ έροΟσι τήν νοεράν τε (16) χα\ ΑΙ, υΐ δοίΐα ίδία 3€υ1α αϊ) ϋβ, ςυί ίηΐ6Γϋυηι οΐ α1)ο- 
1Κίοη6ΐη Ληχνηχ 8ΐιί8 ϋβΟΓβΙίδ ΐΓ&ϋυηΙ, ρΓοΓοΓαηΙυΓ, 
€0Γριι$ ηίιηίΓυηι 6χ 6ΐβιη6η1ί8, βΐ 6ΐ6ΐη6ηΐ2ί 6556 

6Χ ΟΟΡρΟΓβ, ίΐ6ΐη 3ηίΐη3ηί1 ρ6Γ 5686 6886 ΠΟΠ ρ0856, 

ηίδί ν6ΐ ΗοΓϋΐη 9ΐί(]ΐΓκ1 , Τ6ΐ ίη Ιιίδ δίΐ. Ναηι δ'ι ρρο- 
ρ(6Γ09 ηυβςιιαπι 63ΐη 6δ86 3(]ν6Γ5αΓϋ ορίηαιαιίΓ, 
ι^υοί! 8(ΐίιη3 ηοη δίΐ 6]ιΐ5(]6ΐη £[6η6Π8 6( ηηΐυΓί» 
ουιη 6ΐ6ΐη6ηΐί8 : 1ιί ρππιυπ) «ιυίϋβπι 6Γι»ηι , ςυχ ίη 
€«ηΐ6 (]6£;ίΐυΓ, νΙΙ»ηι ίη^ιηίηι&π) 6886 ΐΓ&(]αιιΙ ( ηοη 
βηίιη Αΐίυά ςυίϋίΐυ&ηι εοΓρυδ 681 , &((|υ6 οοη6υΓδΐΐ8 
6ΐ6Πΐ6ηΙθΓυηι ), ατξο η6€ ίη Ιήδ ςυΐ(ΐ6πι &ηίπ)9πι 6556 

4ΐίθ3ηΙ , ςυ» Ρ6Γ 868β νίνίβθ6ΐ 63ΐη 0.θη€Γ6ΐίθΠ6ηΐ 

8ΐΙ(]υ6 οοιηιηίδΐίοηβπι : δίηυυεηι Ωεπ ροδ11ΐ3θ ηοη ροΐ68ΐ, ςυ6ΐη3(1ηιθ(1υηι ορΊηαηΙυΓ, υΐ πιαηβηΐίϋυδ ^^ άΟλον χα\ άειδή φύσιν εΙς τά υγρά τε. χαΐ μαλακά Γΐ6Πΐ6ηιίδ 6ΐί9ΐπι αη1πΐ3 δίΐ , ςιιο 6ίΙιοίαΙυΓ, ιιΐ ηίΐιίΐ 
«ΙΙυ^, ςοαπι πιΟΓία^ηι 6886 νίΐαπ) ηοδίΓαπι (]6ΐηοη- 
ΗΓ6ηΐ. δίη αυΐβπι ηυηο ίη εοΓροΓβ απίπιαπι 6$5β 
ηοη (!υ1)ίθηΙ , ςυο ραοΐο οοΓροΓβ άίδδοΐυΐο ίη 6ΐβ- 
ιυ6ηΙ& »ηίπ)3πι 9ΐ)θΐ6π αιςυ6 ίηΐ6ΓίΓ6 €6η86ηΙ αο 
ΐΓ3(]υηΙ ? 06ίη(ΐ6 νβΓΟ αϋνοΓδυδ ϋΐνίηαηι (ΐυοςιΐ6 
η&ΐυΓ3πι ροΓία &υ(]6&ηΐ οΙ)Ιοςυί 6( ο1)Ι31γ2Γ6. Ουο- 
ηιοάο οηίιη άίοοηΐ ίηνί8ί1)ίΐ6ηι , ίηοοΓροΓοαπι, ηι&- 
ΐθΓίΰΒ 6χρ6Γΐ6πι, 6( βαοι (|υ» πΐ6ηΐβ δοΐα ροΓοίρί- 
ΙιΐΓ, η&(υΓ2^πι ίη Ιιαιηίάβι πιοΐϋα^υβ 61 οαΠϋα Αίςυβ χα\ στερέμνιαί^ιαδυομέ'/ην (17) έν τφ εινα: συνέχειν 
τά δντα, οΰτε συγγενώς έχουσαν πρδς τά έν οΤς γίνε- 
ται, οΟτε διά τδ ετερογενές έν αυτοίς εΐναι αδυνατού- 
σαν ; Ούχούν Ιξτ^ρήσθω (18) καθόλου του δίγματο; αυ- 
τών κα\ αύτδ τδ θείον, φ διαχρατεϊταιτά δντα. — Γ. 
Αυτδ δέ (19) τούτο, είπον (20) έγώ, πώς αν τοις άντι- 
λέγουσιν άναμφίβολον γένοντο, τδ έχ θεού είναι τά 
πάντα , χα\ έν αύτφ τυεριχρατεισΟαι τά δντα , ή χα\ 
δλως τδ είναί τι Θείον τής τών δντων υπερκείμενον 
φύσεως; άιιπι ρ6η6ΐΓ8η(6Πΐ ίη 6886η1ία οοηΐίηοΓΟ γ68 ιιηίν6Γ838, ςυ3Ρ δΐιηΐ : ουπι η6ςυ6 εο^ηί!» 6]υ5(1οηινο £;ο- 
η6η8 ουηι ίίδ βΐΐ, ίη ςυίϋυβ νβΓδ&ΙϋΓ, η6(ΐυ6 ρΓορΐ6Γ62^ ςαοιΐ ϋΐΐύπαδ «ο (ίίτοΓβί ςβηβπδ δίι, ίη βίβ 
0886 Βοη ροδδίΐ ? Εγ£ο ρβηίΐυδ οχ βοπιπι άοοίήηα οχίηιαίυΓ οΐί^ιη ίρ^υπι (Ιίτίηαηι Νυηιβη , ςυο γο5 (2) Μικροφυχρτέρονς, Μδ. Β Ιο^ίΙ μικρόψυχους, 

(5) Μ<Ληί}ν, Μδ. υίΓυιηςυβ μόνον, 60(Ι6Π) δβηδυ. 

(Α)"Ε^ τίη έστίτ, ^ ύΛό τΙτος. Ιο πιβ. ιιίΓυηιςυο 
6ΐ οϋίΐίο :ιηηί 1058 ρΓΟ ηιοηάοδα Ιοοίίουβ έν τινί 
οι ύτΐδ τίνος οάίΐίοηΐδ ρΓίοπ8• 

(5) Μέτ ϋοοδί ηΐ8. Α. 

ι6) Νηός. Μδ. Β Ι6||[ί1 νεώς. 

(7) ΟΙκοδομι\ματος. δίο υίΓυηιηυβ ΙοςΊΐ Ιηδ. ρΐΌ 
οΙχοοομήσαντος,(]ΐιθ(Ι οάίΐα 1ΐ3ΐ)6ηΙ.Ιι2ΐΙίηυδ ίηΐ6ΓρΓ68 
|ΐ;οηυίηαηι Ιιαηο ΐ6θΓιοη6πι οχρΓβδδίΙ. 

(8) Τούτωτ» 5ίθ6ΐ ηΐηιηΐ(|ΐΐ6 ιηδ.; αΙ 00(ΐ6Χ Α ίη 
ΜϋΓβίηο Ι6^ί1 τούτου, φίοιΙ ρΓ96δΐ»1, ςιιία δβΓπιο 08ΐ 
.Ιο ηιυιιϋο, ρβΓ ηιιβπ) οΓβαΐΟΓ οίιΐδ όβηιοηδίηΙυΓ. 

(9) *Αμ6ΛυωΛονσιν, Μδ. υΐΓαπΐ(ΐυ6 άμβλυώττου- 
οιν 86ηδυ 6θ(ΐ6πι. 

(10; Σοφά. δίο υΐΓαιηςιΐ6 ηΐδ. ρΓΟ σαφά ίη οάίΐίδ; 
ρ3υΙο ρθ5( δριμέα Γΰοΐο 6(1ϋ. 1038, ρΓο δριμαΐα, 
φΐοϋ οδΐ ίη ρποιο. 

(11) Αιά τοντο, ΙΙο^ Γβ5€πρ5ί οχ ιηδ$. ρΓΟ δ'.ά τούτων (|υυύ 6δΙ ίη βϋίΐΐβ. 

(12) ΖωοΛοιυνσατ. ΙΐΑ Γ6Γ.10 οϋίΐίο αη. 1658, 
ρρο ζωοποιοΰσα ρποηβ , €0η86ηΙί6ηΐίΙ)ΐΐδ ιη$8. 

(13) Είναι ίηδΟΓυί οχ πίδδ. Ποβδί οηίιιι ίη οϋΙΓίδ 
ιη&ΐ6. 

(14) Τον σώματος ϋ66δΙ ίη πίδ. υίΓοηιιο, ςυίι 
δοίΙΐΓϋΐ 6Χ 3ηΐϋ06ϋ6ηΐίΙ)υ8 Γ^ιοίΐο ίηΐβΠίι^ί ροΐοΓϋΐ. 

(15) Κατά ταύτης. Μδ. υΐΓυπΐ(}υ6 χατ' αυτής, 
Γ60ΐίυδ, ιιΐ ρηίο. 

(16) Νοεράτ τβ, Μδ. Β βάϋίΐ Ηίο νοοοιη φύσιν, 
ςιι&η) ίη 6(1ίΓΐ8 ροδΙ άειδη ίηνοηίδ. 

(17) Αιαδνομέττίτ. 8ίο Ιβ^ο βχ πίδδ. ρτο διαλυο- 
μένην ηιιοιΐ οδΐ ίη βϋίΐΐδ. 06 ροη6ΐΓ&Ιίοηο οηίηι, 
ηοη 3υΙοηι δοΐυΐίοηο, βΟΓΠίο Οδΐ. 

(19) ^Εξχιρήσθω, Ηοο ηΐ3ΐ1ιη οχ πίδδ. ρΓΟ έξακ- 
ρέοθω (|αοίΐ 0(1ί(υιη οδΐ. 

(19) Αέ, Μδ. Β ΐ6|;ίΐ ίη Ι6χ1υ δή, Α νοΓΟ ίη ηΐ3Γ- 
{[ίηοίίΐοηι Ιι&1>ο(. 

(20) ΕΪΛον. Μδ. Β βΐπών. !5 ^Ε ΑΝΙΜΑ ΕΤ ΠΕδϋΒΒΕεΤΙΟιΝΈ. 

ιιίνοΓΜΒ οοηΙίηθηΐυΓ, «Ιί^αβ €0η&6ΓναηΙιΐΓ. —β.ΟβΙιοοίρβοηίιηίΓυιη, Ιικιαβιτι β^ο, ςυοιηοθο «(Ι- 
νϋΓβ.ιπί ηοη «αιΙιί^βΓβ, ηβο ϋυΙιϋαΓβ ροβδίπΐ , ςυοίΐ βχ ύαο οιηιΓια δίηΐ, βι ροΓ 6υιη οοηΚίηββηΙυΓ βΐ 
Γοη$6ΓΤ6ηΙυΓ Γββ υηίνβΓδ» ; &υ( δίΐηβ ^Ιίςυοί! οιιιηίιιο Νυιιιοη, ςυοιΐ ίη 8υρ6Π8 ρτχ$ιί ΓβΓαηι 
ηαίιιηκ ? 

Μ. Ή&σιωπ^νμέν (21) ήν, φησ\ν , έπ\ τοί^ Α — Μ.Α(Π]3,€οιηιηθ(1ίυ86ΐ€θην6ηί6ηΐιυ$, ίηςυίΐ• ΤΜούτοις άρμοβιώτερον, μηδέ άξιοΰν άποχρίσειυς τάς 
μωρβς τβ χχΐ ασεβείς των προτάσεων (22), έπΑ κι( 
τις των Οε^ων απαγορεύει λόγος μή άποχρίνεσθαι 
Ανρο^ι ^ν τι) αφροσύνη (23) αύτοιί' άφρων δέ πάντως 
έστ\, κατά τ6ν Προφήτην, δ μη είναι λέγων θεδν. Έπε\ 
δ* χρή κα\ τούτο είττείν, έρω σοι, φησί, λδγον, 
έμ?>ν (2-4) ούχι, άλλ' (28) ουδέ άλλου τινδς άνθρωπου • 
μιχρδς γάρ ούτος, δστις (20) δ* άνή (27)• άλλ'αύτ^ν (28) 
δν ή χτίσις των δντων διά των έν αύτ]} θαυμάτων 
δ'.έξεισιν, άχροατής όφθαλμδς γίνεται, διά των φα•.* 
νομένων, ένηχοΟντος τι) χαρδί^ του σοφού τε χζ\ τε• 
χνικοΰ λόγου. Βο| γάρ άντιχρυ (29) τ6ν ποιητί)ν ή 
χτί'σις , αυτών των ουρανών, χαΟώς φησιν δ Προφή- 
'"ι€ (50) > 'Ρ*Ϊ? άλαλήτοις (31) φωναΤς τί]ν δόξαν του 
ΘεοΟ διηγου μένων (32). Ύίς γάρ βλέπων τήν του 
παντδς άρμονίαν , τών τβ ουρανίων χα\ τών χατά 
γήν θαυμάτων, χα\ (33) ώς έναντίως Ιχοντα πρδς 
άλληλα τά στοιχεία χατά τήν φύσιν, πρδς τί^ν αύτδν 
τά τεάντα σχοπδν διά τίνος ά^^&ήτου κοινωνίας συμ- 
πλέκεται, τήν παρ* έαυτου δύναμιν δκαστον πρ6ς τήν 
του παντδς διαμονήν συνεισφέροντα, κα\ ούτε τά 
άμικτά τε κα\ άκοινώνητα κατά τήν Ιδιότητα τών 
ποιοτήτων (34) διαχωρεί άπ* αλλήλων, οΟτε έν άλλη- 
λοις φθείρεται κατακιρνάμενα πρδς άλληλα ταΐς έναν- 
τίαις ποιότησιν, άλλα κα\ οΤς άνωφερής έστιν ή φύ- 
σις , έπι τά κάτω φέρεται , της ηλιακής θερμότητος 
διά τών άκτίνων κατα^()εούσης * τά τε εμβριθή τών 
σωμάτων ανακουφίζεται διά τών ατμών λεπτυνόμενα, 65861 8υρ6Γ 1α1ϋ)ϋ8 8Ϊΐ6Γ6, 30 ΠΟΠ ϋί^ΠΑΓΙ Γ6• 
8ρθη80 5ΐυ1ΐ38 ρΑΓίΐ6Γ 6ΐ ίηΐρί38 ρΓθρθ5ΊΐΊθΙ168 : 

η|ΐίρρ6 (Ιίνίηυηι 6ΐί3πι ςυοιίϋαιιι ϋίοΐυιη νβίβΐ Τ6• 
δροη(ΐ6Γ6 (ΙβπιβηΙί ]ιιχΐ3 όβιηβπΓίΑΐη 8υ&ηι. δίαΐΐιιβ 
&υΐ6ΐη 61 ίη&ΙρΊβηβ, υΐ αίΐ ΡΓορΗ6ΐ&, ρΓ0Γ8ΐΐ8 68ΐ 
18 , ςυί ΙΧβυιη 688β ηβ^αΐ. §6(1 ί[ΐιοηΊ3ηίΐ οροΓΐ6( 
6ϋ2ΐη άβ 1)18 (ϋθ6Γ6, (ϋ€3ηι Γι[)ί Γακίοηβπι, ίιι- 
ςυ'ιΐ , ηοη ηΐ63ΐη η6€ 3ΐΐ6Γΐυ8 Ιιυπιίηιιιη €ΐι]υ8ςυ3πι 
(ςυίρρύ 6χί§υ3 Ιι3Β€ ςυφουηςυβ Ι3η(ΐ6η) ΓυβΗΐ), 

86(1 63Π1 (|υ3ΐη 6Γ6»(υΓ3 Γ6ΓυΠ) ρ6Γ 63 , ηυΓβ ίη 6Α 
8υΐιΙ ΠΐΊΓ3€υΐ3, 6Χρ1Ί€3ΐ 61 6η3ΓΓ3ΐ, €υ]ΐΙ8 0Γ63- 
ΙυΓΧ 3ϋ(]ίΐΟΓ 68ΐ ΟΟΙίΙΐΙβ, ρ6Γ 63, ί\νί'£ 3ρρ3Γ6ηΙ« 
Γ6$0η3ηΐ6 , ίη εοηΐο 8θΐ6Γΐ6 ρ3ΓΪΐ6Γ 6ΐ 3ηίη€6 86Γ- 

πιοη6. 013Π10Γ6 6ηίηι ρβίαπι ογ63Κιιγ3 ίη(1ί€3ΐ Γβοΐο- 

Γ6ΠΙ, !ρ8ί$ €(Β]ί8 , 01 Ίηςίΐίΐ ΡΓ0ρΙ)6ΐ3, ίη6β3ΐ)ίΙΙ• 

1)υ8 τοοί1)υ8 9ΐοη3ηι 06ί 6η3ΓΓ3ηΐϋ)υ8. Οιιίβ βηίηι 
ίηΐυ6η8 61 3ηΊπ)3άν6η6η8 Ι)3Γπιοηί3Π) (ίϋ 68ΐ οοιι- 
8ρΊΓ3ηΐ6ΐη , οοηδβηΐίβπίοπι 6ΐ (|ΐΐ35ΐ οοηείη6ηΐ6ΐη 
εορυΐ3Γιοη6πι 3ΐ(|ΐΐ6 €θ3βιη6ΐιΐ3ΐίοη6πι) ΓβΓυηι ιιηί- 

ν6Γ8Ίΐ3Γΐ8 €0Βΐ6$(ίαΠ)(]υ6 30 ΐ6ΓΓ6ϋΐΓίαηΐ ηιΐΓ3€υ1ο• 

Γυιη, 6ΐ ςυ6ΐη3(1ιηθ(1ϋπι 6ΐ6σΐ6ηΐ3 η3ΐυΓ3 ίηΐ6Γ 8686 

€0ΙΙΙΓ3Π3 ίΠ6ΐΓ3ΐ>ίΓΐ 6ΐ ΟΟΟαΙίΑ ςυ3(]3ΐη 80θί6ΐ3ΐβ ^^Ιρ 

(|υβ οοαιπιυηίοηο 3(1 6υπι06Πΐ οπιη'ιβ 8θορυιη «ΐςυβ 
1ηΐ6ηΙίοη6Π) υηυπιςυο^ίΐυβ δυοπι νίπι 3(1 Γ6Γυηι 
υηΙν6Γ8ίΐ3ΐί8 ρ6ηη3η8ίοη6ΐη , (1υΓ3ΐΊοιΐ6Π) 6ΐ ίηεο- 
1υπιίΐ3ΐ6πι 8ίηιυ1 ο1[>ηΓ6Γ6Ηΐί3 3ΐ(|υ6 οοηΐη1)υ6η11λ 
€0ηΓ6ΓυπΙυΓ, ίπιρΓιο3πΐιΐΓ οι οοπηοοίυηΐυΓ; οιιπκιυβ 
]υχΐ3 €|υαΙιΐ:ιΙυιη ρΓορΓίοΙιαοιη η6(|ΐιο οοη)ΐιιΊ8θ6Π 
ώς κα\ τδ ύδωρ παρά τήν έαυτου φύσιν άνωφερές £; η6<]υ6 οοη&οοί3Π ρο$8'ηι(, ηοη Οηιοη $006(ΙπιιΙ 3ΐ> γίνεσθαι , δι* αέρος έπ\ πνευμάτων όχούμενον (35; , 
χα\ τδ αίθέριον πυρ πρόσγειον γίνεσθαι , ώς χα\ τδ 
βάθος μή άμοιρείν (36) της θερμότητος, έπιχεομένην 
δέ τ^ γ?( τήν έκ (37) τών δμβρων Ικμάδα μίαν ούσαν 
τή φύσει, μυρίας γεννςίν βλαστημάτων διαφοράς 
πάσι κατάλληλον (38) τοΙς ύποκειμένοις έμφυομένην * 
τήν τε όζυτάτην του πόλου περιφοράν (39) καΐ τών 

(2!) Μέτ (16651 ίη ηΐ8. Β. 

(22) Προτάσβωτ, ΚοοΐβΊΐ3 6(1ίΓιο 3ηηί 1658, ρΓΟ 
προτέσεων ίη ρηοΓ6. 

(23) Έγ γ|ϊ άφροζτύτχ^» Μδ. υ1ηιηι<|ΐΐ6 χατά τήν 
άφροσύνην. 

(24^ ^Εμότ. Μβ. υΐΓυπΐ(|υ6 «(1(1ΊΙ μέν. 

(25) !4ΧΙ* οπιίΙΙίΙ ηΐ6Γ(|υβ οοίΐβχ. 

(26) Όστις. Όσος 1)3ΐ)6ΐ Α οΐ Β ηοη ρ3υΙο πιβίίιιβ 
.Ίΐΐ6Γ0 ίΐΐο. Α^ϋυΓ οηίιη Ιιίο ϋο Γ3ΐΊυηί8 ρ.οη(ΐ6Γ6 
ΐ|ΐΐ3ΐίΓυη<]υ6. 

(27) 71. 0θ(ΐ6χ Β Ιΐ3ΐΐ6ΐ εΓη. 

(28) Αυτόν. Ιι» 8οηρ$ί 6Χ ιη88. ρΓΟ ού τόν, ηηοί! 
081 ίη Γ(1ίΐΐ8 ρ6β5ίηΐθ. 

(29) "Αττικρν. "Αντικρυς Α οΐ Β. 

(30) Αύτώτ Γ• ού. *. φ. ό αρορήττις (Ι68υη1 ίη 
ιη8. Β πΐ6ηάθ86. 

(31) ^ΑΛαΛήτας. Μ8. Β Π)6η()056 άλά).οις. 

(32) Αίηγϋνμένωτ, Μ8. Β ηιοη(1θ86 διηγουμένΐ), 
6Χ ίπ2ί*ηίο Γοη6 1ΐ1)Γ3πΊ, (|υί^ιιπι τών ουρανών οπιι• 
818861, ηοο νί(ΐ6Γ0ΐ, (|ΐιο ίίΐυιί διηγουμένων ΓβΓοΓοη- 
(1(ΐπι 68861, 3(1 νοθ6Π) φύσις Ιιοο νϋΓϋυηι αοοοηιηιο- 
«Ι3η(1υηι ρυΐ3νί(. ίηνίθ6ΐη, η6(]ΐΐ6 οοηΐΓ3πί5 (ΐυ3Γιΐ3ΐίΙ)υ8 ίηΐ6Γ 8086 

€0Π)Πΐί&ΐ3 3((1Ι16 0θηΐ6Πΐρ6Γ3ΐ3 3Γΐυ(1 ρ6Γ 31*10(1 €0Γ• 

ΓυηνρυηΙιΐΓ, 86(1 οΐ ί1ΐ3 , ςιΓι1)υ8 οα η3ΐιΐΓ3 68ΐ , ιιΐ ίιι 
8υΙ)Ηιη6 ΓβΓ3ηΐ(ΐΓ, (ΐ60Γ5ΐιηι νοΓ^υπί 3ΐ((υβ ΓοΓυηΙϋΓ, 

€3ΐ0Γ6 8θΗ8 ρ6Γ Γ3(1Ίθ8 (1θΟΓ81ΐη[1 αυ6ηΐ6 ; €0Γρ0Γ3(|υ6 

^Γ3Υί3 30 ροη(ΐ6Γθ53 8υ1)ΐ6ν3η(υΓ 6ΐ 3ΐΙο11υηΙυΓ ρ6Γ 
\3ροΓ68 6χΐ6ηυ3ΐ3 , υ( 61 3Γ|ΐΐ3 ρΓ£ΐ6Γ 8υί η3ΐυΓ&η 

(33) ΚαΙ. Α(1»Γκ1ί 6Χ ηΐδ. ιιΐΓΰηιΐ6 ρηΠίΐΜΐΙ.ιηι Ι)3ηο» 

3ΐ) ίΐΐΐ6ΓρΓ6ΐθ1.αΙΐΐΙΟ ΓβΐΙβ βΧρΓ6853ΙΙΙ. 0(η1γΧ Λ ρ08ΐ- 

ροηίΐ 6ηηι τφ ώς ηήιιπϋ γ601ο, αϊτό Β ρπυιιιίιΐΐΐ. 

(34) Ποιοτήτων, Μδ. Β Ιο^ίΙ Ιδιοτήτων , ωηΐβ. 
1.ίΙ)Γ3ΓΊΐ ηΐ6ΐηοι•ί3 3(11ΐϋθ ίη ρΓ«06ίΐ6ηΐ6 νυοο ίδιό- 
της 0Γ0ΐιρ»ΐ3 6Γ3(. 

(35) Έλϊ Λγευμάτωτ όχούμΈΤΟτ. Ιΐ3 80Γίρ8ί Μ 
υΐΓ0(|η6 6οιΙίθ6 ρΓο (*(1ΐΓΐδ επουρανίων δχουμ^νων. 
δοιΓκβΙ τδ επουρανίων βχ Γοηιροηίΐίο δΟΓΪρΐίοηίδ 
έπι πνων ηηΐϋΐη νί(1»ΊυΓ. 1•:αΊιΐ3 ν6Γ8ίο ΐ6θΐίοη^ηι 
ηοδΐΓ3ηι 6ΐί3ΐη Ιιίο Γ6ρΓ3:δΐ'ηΙ:ιΐ. 

(56) Άμοφεΐν. Ιΐα Γβ(Ί6 6(ΓιΓιο βηηί 1658, ρτο 
άπομοιρειν, 4)ηο(1 68ΐ Ιη οιΓιΐο. 

(37) Έκ οιηίίΓιΙ ιηδ. Β ιηβΜ(1θ86. 

(38) ΚατόΛΛηΛον. 1]ΐ6Π]α6 €0(ΐ6Χ ΙιβΙ^Ι καταλ- 
λήλως, ί(1(|116 Γ601ίΐΙ8. 

(59) Τον Λό,Χον περιροράν, Ιη θ3ΐοβ ηΐ8. Α 3(1 η38 
τοοο.δ Ιιοο Ιο^ίΐιιΐ' δοΐιοΐιοιι : Πόλος καλείται τδ ουρά• 
νιον σώμα, παρά τ δ πολεΖσΟαι, τουτέστι στρέφεσΟαι. 
Τούτο φησιν έκ πλειόνων συγκεΤσθαι σφαιρών, ών 
τ^'ν μέν έξοιτέραν κα\ τάς λοιπας περιέχουσαν τήν 
άπ ανατολών έπ\ δυσμάς κινεισΟαι χΐνησιν, τάς ίλ 27 5. βλΕΟΟΚΙΙ ΝΤδδΕΙΝΙ 9.8 8(1 8υρβΓα ίβΓΑΐυΓ, ρ6Γ 3βΤ6ΐη 0αΓι1>υ8 ν6€ΐ&, 6ΐ ϋϊΐΐΐθ- ^. έντ!>ς χόχλων τήν έπΥ τ^ ίμπαλιν χ(νη9κν, χάς τ• 

ύποδρομάς καΐ τάς συνόδους, κα\ τάς έναρμον(ου< 
αποστάσεις των Αστρων* ό ταΰτα βλέπων τφ δια* 
νοητικψ της ψυχής όφθαλμφ, 2ρα ούχ\ φαν•ρως έχ 
των φαινομένων διδάσκεται, δτι θεία δύναμις Εντεχνος 
τ& κα\ σοψή τοΓς ουσιν έμφαινομένη, κα\ διά πάντων 
ήκουσα τά μέρη (40) συναρμόζει τφ δλφ, καΐ τδ δλον 
συμπληροί έν το?ς μέρεσι, καν μιςΐ τινι περικρατεΤ- 
ται δυνάμει τδ παίν (ϋ), αύτδ έν έαυτφ μένον [κα\ 
περ\ έαυτδ κινούμενον] (42), κα\ οδτε λήγδν ποτέ της 
κινήσεως, οΰτε εΙς άλλον τινά τόπον παρά τδν, έν φ 
έστι> μεΟιστάμενον;— Γ.Και πώς, εΐττον, ή περί τδ εΤναι 
τδν θεδν πίστις, κα\ τήν ψυχήν βϊναι τήν ανθρωπινή ν 
συνατυοδείκνυσιν ; ϋύ γάρ δή ταύτόν έστι τφ θεψ ή 
ψυχή, ώσΐε εΐ τδΕν όμολογοίτο (45) είναι συνομολο- Γβυβ Ί^ηίβ 8^(1 ΐ6ΓΓ8ηι ϋοίβΓΟΙυΓ, &(Ιοο υΐ %1 ίηβιη» 
ρΑΓίββ οαΙοτΊδ 6χρ6Γΐο$ ηοη ί>ίηΙ, βΐ Ι6γγ£ βυρβΓίυβυβ 
ίιη1>πυιη ΙιυιηοΓ, οαηι Ηηυ» η^ΙυΓα δίΐ, ίηηιιηΐ6Γα5 
£6ηιπιιυιη ρΓοϋυοοΙ (ΙίίΓΰΓ£ΐιΙί38 οαιηί1>υ8 8υΙ)]6εΐί8 
«ρΐβ &ΐ(|υ6 3ΰθοιηιηο(1αΐ6 ίη1ΐ3ΒΓ6ΐΐ8) αλςυο ίηδίάβηδ : 
0€ΐ6ΓΓΊιη&ιη ίΐβιη &χί$ Ιη 0Γΐ>βιη €ίΓ€ϋΐη(|ϋβ τοίυοιίυηι 
€οην6Γ8ίοη6ΐη αίςυβ Γβνοΐυΐίοηβαι » ίοΐεπαηιπκΐϋβ 
, οΪΓευΙοΓαιη ίη εοοίΓ&Γΐυιη ιηοΐίοηβιη , 8αΙ)]6εΐίοιΐ68- 
«ΐυβ 61 οοη^Γ685υ5 €θίΐυ$ν6 αίςυβ εοηείηηαβ, βρίαβ, 
ΓΑΐα8, εοη8ΐαηΐ68 , οοηνβιιίβηΐββ 61 »ςυ3ΐ68 (]ί||[Γ63« 
810068 άί8(8ηΐία$ςυβ 8ί(ΐ6Γυιη : Ιιβίο 8ί ςυίβ οευΐίβ 
ίιιΐ6ϋί|;6ηΐί36 αίςυβ &€ί6 ιη6η1ί8 ΙηΙυεΙϋΓ, βιιηοη 
ορ6Γΐ6 ρ6Γ 63 φϊ» &ρρ3Γ6ηΙ , (Ιθ€6ΐπΓ ςυο4 (ΙΊνίηα 

ΐτί8 3Γΐίβθίθ5& 8θΐ6Γ8(]α6 111 Γ6ΐ)υ8 1ΐηΓΥ6Γ5ί8 αρρ3- Γ6η8 , &1(|υ6 ρ6Γ οιηηίϋ ρεηίηεηε &ο ίυ62ΐ ευιη Β 'Χ^'^^ολ πάντως κα\ τδ λειπόμενον. 
ρ3Γΐ68 2εεοιηιηο(ΐ3ΐ 6ΐ αϋαρίαΐ Ιοίί , Ιυηα Ιοίυιη ρβηΊ1)υ8 ειρίεΐ , Αΐ^υε υηα ςυ^άα» νί ΓβΓυπι υηίνΰε• 
βϋ38 εοβΓεείϋΓ εΐ εοηιίηείυρ, ϋυιη ίρβα ίη 86 ίρ83 ηοδηβΐ, ει είΓευιη 86 Ίρ8& ηιονεΙυΓ, 3Κ5 ιηονεπ ηυη- 
4|υ8ηίΐ ιίεβίηίΐ, ηεηυβ ίη βΐίιιιη ςυειηϋϋΐιι Ιοεαιπ , ρπΦίβΓ βυιη, ίηςυοβδί, ΐΓ•η8ηιί)ΐ;Γ!ΐΐ?— Ο. Ει ςυο 
ρ3εΙο, ίηςυαηι, &Γ£[υπιεηΙυπι ^ ςυο Οβυιη 6856 Γιϋβδ 11ΐ, 8ίιιιυ1 εΐίαιη 3ΐιΊιη3ΐιι Ιιαοαβηλίη 6886 (ΙβιηοηδίΓαΙ ? 
Νοη ειιίιη υΐί(|υε ε3(1ειη ευιη ϋεο γ68 απίωα 681, υ( βί υηιυιι 6836 εοάεειίΑΐυΓ, ρΓ0Γ8ΐΐδ εΐίαια άε βΙίεΓο 
ηοη ϋυϋίίεΙϋΓ. Μ.Αΐϋΐ3:ΒίείΐυΓ> ίη(|υίΙ, 3 83ρί6ηΐί1)υ8 Ιιοιηο 
ραΓΥα8 ςυίϋαιη ε88ε ιηυικίυβ, ςιιί ίιι 8ε8ε Ιιχε 
είειηειιία εοηΐίηεαΐ, εχ (ΐυι1)υ8 Γ6Γυιη υηίτεΓ8ίΐ38 
εοη8(3ΐ 3ΐ(]υβ εοιηρ1εΐ3 εδί. Οιιοιΐ δί Ιι^εε ορίηίο 
τεΓβ ε8ΐ, υΐ 688ε νίιΙείυΓ, Γοι-Μΐ3η ηοη ορυ8 Η3- 
1)αεππιιΐ8 αΐίο βυχίΐίο 3(1 εοηβΓηΐ3η(]3ΐη ε3ηι (ΐυ3υι 
ϋβ 3ηίπ)3 εοηεερίιηπδ ορίη'ιοηεπι : εεηβειηυβ βυ- 
Ιειη 63ΐη ρεΓ 8686 ρΓΧ(1ίΐ3ΐη βδ8ε ιΐ3(υΓ3 ρΓορπ3, 
|ΐ6ευΓΐ3π, εχ'πιιί3, (1ΊνεΓ83 3ΐ(ΐυε 3Π3 ςυ3ΐη εοΓρυ» 
ςυοά εχ εΓ3$δί$ ρ3ηϋ)υδ εοηδΐ3ΐ. ΙΙΐ εηίπι υηίνεΓ- 
δυπ) ιηυη(1ϋπι 3ΐιχίΗο δεηδυυπι €θ|[ηοδεεηΐε8, ρεΓ 
ΐρ83πι ηοδ^ΓΟΓυιη δεηδυυπι 3εΐίοηεηι 3((|υ6 είΤιοΊεη- 
ΙΪΗΐη (ΙεύυεΙυιυΓ 3(1 εοη8Ί(1εΓ3ΐίοηεπ] ηοΓιοηεπΐ(]υ6 
Γεί, ορίηίοηίδ εΐ ίηΐιΊΙοείυβ δεηδυιη 8ορβΓ3ηΙί8, 
3Κ|υ6 οουΐυδ ηοΜδ εχδίδΓιΐ ίπίεΓρΓεδ οπιπΊροΐεπίίδ 
83ρ!6η(ί96, (]ΐΐ2Β ίη Γ6Γυηι ςυί(]6ΐη υηίνεΓ8ίΐ3(ε εεΓ- 
ηίΐυΓ, ειιιη νεπο, ςυί ρεΓ ίρδ3πι δοΐυδ τεδ υηίνεΓ- 
838 υη(1ί(|υο εοπιρΓϋΙιεηιΙίΙ 3((|υε εοιηρίεχυδ εδί, 
ρεΓ 8εδε Ιη(1ίε3ΐ : ίΐ3 ϋυιη ευηι ηυοηυε, ςυί ίη 
ηυ1)ίδ εδί, ηιυικίυηι ίπΐιιειηυΓ, 1)3υ(1 ρ3Γν3 δυ1)δί(1ί3 
Ιΐ3ΐ)ειηυ8 ρβΓ ε3 (|π% 3ρρ3Γεηΐ , εΐί3ηι 3(1 \ά ςυοά 
οεευΐΐυηι εδί, εοη]ε€ΐυΓ3 ρεΓνεηίεη(1ί. 1(1 3υ1επι ίη 
61 ίηΐ6ΐ1ϊςεηΐί3 ρεηίρίΐυΓ ΓθΓηΐ8Ρ(|υ6 εχρεΓδ εδ(, 

β. Ακιυεε^ο.ΎοΓυπι 83ρί6ηΙί3 ςυί(1εηι, ίη(]υ3η), 
ςυφ ίη δυοΡΓίδ ρ3ΓΐίΙ)υ8 (ΐυ38ί ίη 3Γε6 τεΓυαι 

λοιπάςτήν έναντίαν. -Περιφοράν. Ταΰτα πάντα δια- 
φορα{ είσιν κινήσεων κα\ σχέσεων πρδς άλληλα των 
άστρων. 

ί40) Τά μέρη, Μδ. υΐΓυπΐ(|υε τάτβ. 

(41) Αννό^ιειτόΛαν, 1ΐ3 ΓεεΙε ειΠίίο 3ηηί 1658. 
ΑΙίΙΟΓ 1ΐ3ΐ)εΙ ίηΐεΓριιηείίο ίη εάιΓιοιιε 1615, 86(1 
ηιεη(Ιθδε. ϋθ(Ιεχ Β ρΐ'ο δ6(ΐυεη1ί αυτό Ιε^11οΐ3ΐεαύτφ. 

(42) Περϊ εαυτό χινούμετοτ, Ιΐα δεΓίρδί εχ ιηδ. 
Α ρΓΟ ειΐίΐο περ\ αύτδ γινόμενον. ^οά, Β ΐύεη(1θ86 
%εύ\ έαυτου. €»16Γ3 οοηδεηΐίΐ. 

(45) *ΟμοΛογοΊτο. 1ΐ3 υΐ(ίΓ(|υε οο(1εχ ρΓΟ εο 
\γ\ού ειΐίιίο 1658 1ια1)ε( ώμολογείτο, εΐ 3ΐΙεΓ& ρποΓ 
ωμολόγοιτο. Μ. Ήί5Ι, Αέγεται (44), φησ\, παρά των σοφών 
μικρός τις είναι κόσμος δ άνθρωπος, ταΰτα περι- 
έχων έν έαυτψ τά στοιχεία, οΤς τδ πάν συμττε- 
πλήρωται. ΕΙδέ αληθής ο^τος δ λόγος (έοικε δέ), τάχα 
ούκ &ν ετέρας έδεήθημεν (45) συμμαχίας εΙς τδ βε- 
βαιωθήναι ήμΤνδπερ\ψυχής ύτυειλήφαμεν (46). Ύπει- 
^ λήφαμεν δέ τδ είναι αυτήν καθ' έαυτήν έν έζηλλαγμένη 
τε κα\ ίδιαζούστ) φύσει , παρά τήν σωματικήν παχύ- 
μέρειαν. Ώς γάρ πάντα τδν κόσμον διά της αίσθητι- 
κής αντιλήψεως έπιγινώσκοντες , δι* αυτής της κατά 
τήν αΓσΟησιν ημών ενεργείας εΙς τήν τοΰ υπέρ αΓ- 
σθησιν πράγματος (47) κα\ νοήματος έννοιαν οδηγού- 
μεθα (48) , κα\ γίνεται ήμ?ν ό όφθαλμδς έρμηνευς 
της παντοδυνάμου σοφίας , τής τψ παντ\ μέν ένθεο;)^ 
ρουμένης, τδν δέ κατ' αυτήν (49) τοΰ παντδς περιδε- 
δραγμένονδι* έαυτης μηνυούσης,• ούτω κα\ πρδς τδν 
έν ήμ?ν βλέποντες κόσμον, ού μικράς ίχομεν άφορμάς 
πρδς τδ διά των φαινομένων κα\ τοΰ κεκρυμμένου (50; 
καταστοχάσασθαι. Κέκρυπται δέ έκε?νο, δ έφ* ί(3ί\>ιο"4 
δν νοητόν τε (51) κα\ άειδές διαφεύγει τήν αισθητική, 
κατανόησιν. 
8ε86 οεευΐΐυιη εΐ 3ΐ)8θοηάί1υπι εβί, ςυο(1 εΐ ηιβπίο 
({υοά δεηδυυηι 6ίΓυ|;ίΐ 3ηίηΐ3(1ν6Γ8ίοηεπι. 

Ο Γ. Κάγώείπον* Άλλάτήν (52) τοΰ παντδς ύπερ- 
κειμένην σοφίαν διά τών ένθεωρουμένων τ!) φύσει τών 

(44) Ή δέ, λέγεται. Ι η ε3ΐε6 εθ(!ίςίδ Α 1ΐ3ηε ίη- 
νεηΐδ ηοΐ3Π), έντεΰθεν τάς περ\ ψυχής αποδείξεις 
γράφει. 

(45) ΈδεήΟημετ. Α Β δεηθείιιμεν. 

(46) ΎπειΛήραμεν, εΐο. Β ύπειλήφαμεν • ύπει- 
λήφααεν δέ .έαυτήν έξηλλαγμένη. 

(47) Πράγματος. Α Β πράγματος τβ. 

(48) 'ΟδηγούμεΟα. Β ποδηγούμεΟα. 

(49) Κατ' αύτήγ. Α καθ' εαυτόν. 

(50) Τον χεκρνμμέτον, Ιη εβίεε εοίΐΐβίδ Λ τής 
ψυχής δηλονότι, 

(51) Ύ)ν νοητότ τ Β. Α δ νοητόν τε. 

(52) \\ΛΛά τήν, Α Β άλλα τήν μέν. 29 ΟΕ ΑΝΙΜΑ £Τ ΚΕδυΚϋΕΟΤΙΟΝΕ. 20 

&ντιυν σοφών τεχα\ τεχνικών λόγων, έντ^&ρμονί^ (53) Α ρΓΦ8ί(ΐ6ΐ ιιηίνβΓ&ΊίαΙί ροΓ 638, (|υχ 8ρ€εΐ3η1ιιτ Ια ταύτη χα\ διακοσμήσει δυνατόν έστιν άναλογίσασΟαι * 
ψυχής δ& γνώσις δ(3ι τών χατά τ6 σώμα δε ιχνυ μένων 
τΙς &ν γένοιτο το?ς άπ6 τών φαινομένων τ6 χρυπτ6ν 
άνιχνεύουσιν; — Μ.Κα\ μάλιστα (54) μέν τοι , φησίν 
ή παρθένος, το7ς χατά τ6 σοφόν έχε?νο παράγγελμα 
γινώσχειν εαυτούς έπιθυμουσιν * εΙ χ&ν ή (55) διδά- 
σκαλος τών περ\ ψυχής υπολήψεων αυτή ή ψν^χή, δτι 
&Ολός τις (56) χα\ ασώματος, καταλλήλως τζ 1δ{^ 
φύσ<ι ενεργούσα (57) τε κα\ κινούμενη, κα\ διί τών 
σωματικών οργάνων τάς ίδ(ας κινήσεις ένδεικνυμένη. 
Ή γάρ οργανική του σώματος αυτή διατκευή , ίατι 
μέν ουδέν ήττον κα\ έπ\ τών άπονεκρωθέντων (58) 
διά θανάτου, άλλ' ακίνητος (59) μένει κα\ άνενέρ- 
γητος, της ψυχικής δυνάμεως έν αύτζ μή οΰσης. Κινεί- η3ΐυΓα ΓβΓυιη, βοίοποδ 6ΐ 3ΓΐίΟΰίθ3&5 Γ3ΐίοη68, ίη 
Ιιαο 3ρΐ3, €θΐΐ€ίηηα, οοοδβηΓιβηΙί λίςυβ εοη$ρίΓ3ΐιΙΙ 
ίϋ$Ιίη€ΐίοη6, (]ο$οπρΐίοη6 αΐ^υβ (1ί|;68ΐίοιΐ6 ροΙ«8ΐ 
3ηίιη3(1ν6Γΐί 3ΐ(]α6 »$Ιίηΐ3Γί : 3ηίπιχ νβΓΟ οοςηίΐίο 
ρ6Γ 63 ςιΐ2Ρ ίη οοΓροΓΰ 0$ΐ6ΐΐ(1υηΙυΓ, ςιι»η;ιπι ΰοη- 
(ίη([6Γ6 ρο88Ίΐ ΠΒ ςυί ρβτ 3ρρ3Γ6ηΙί3 ςυο(1 06• 
οιιΙΐυιηο&Ι, ίην6δΙί23ηΐ?Μ.Αΐ<]ΐΐ6 3(1ιηθ(]υιη δ3ΐιβ, 
ίη({υίΙ νίΓ|;ο, νβΐ ίρ53 3ηίιη3,]υχΐ3 δοίΐυιη Ηΐαϋ ρτζ^ 
εβρίυπι, 56ίρ503 ΐ)0566Γβ €υρί6ηΐΊ1)υ3, ορίηίοηυαι 
Αίςυβ ρ6Γ8υ3&ίοηυιη άο 3ηίιη3 83Γΐ8 ί(Ιοη63 ΒυβΓι- 
οίθπδςυβ πι3^Ί81γ3 68ΐ, ηβιηρβ ί]αοϋ βχρβΓβ η)3ΐ6π:Β 
61 ίη€0Γρ0Γ63 ηυχάαπι 8*11, ςηχ 3(] 8ΐΐ3ΐιι η3(υΓ3αι 
3€€0ΐηη)0(]3ΐ6 61 ορϋΓ6ΐυι 61 ηιον63ΐυΓ, 61 ρβΓ ίφ- 
δΐΓυΐΙ1βΙΐΐ3 €0Γρ0Γ3ΐί3 8038 ηΐΟΐίοΠΟβ 08ΐ6η(ΐ3ΐ. ται δέ τότε δταν ή τε (60) αΓσθησις εν το?ς όργάνοις ή, Β ΙπΒίΓυιηβηίΟΓυιη 6ηίιη 0θΓροπ8 Ιΐίκο (Ιί^68ΐίο 3ΐ(|ΐιβ κα\ διά τής αίσΟήσεως ή νοητή δύναμις διήκη (61) 
τα?ς ΙΒίαις όρμαΤς συγκινούσα πρ6ς τ6 δοκοί3ν τά 
οργανικά αΙσθητήρια. — Γ. Τίοΰν,εΓπον,ΙστΙν ή ψυχή ; 
ε ι δυνατόν λόγψ τιν\ τήν φύσιν ύπογραφήναι , ώς άν 
τις γένοιτο ήμϊν του υποκειμένου διά τής υπογραφής 
κατανόησις. Κα\ ή δ'.δάσκαλος,— Μ/Αλλοι μέν άλλως, 
φησ\, τ6ν περ\ αυτής άπεφήναντο λόγον, κατά τ6 
δοκούν Εκαστος οριζόμενοι, ή δέ ημετέρα περ\ αυτής 
δόξα ούτως έχει • Ψυχή έστιν ουσία γεννητή (62), 
ουσία ζώσα, νοερά, σώματι όργανικφ κα\ αίσθητικφ, 
δύναμιν ζωτικήν κα\ τών αΙσθητών άντιληπτικήν δι' 
εαυτής ένιοΟσα (63), έως άν ή δεκτική τούτων συν- 
έστηκε (64) φύσις. Κα\ &μα ταύτα λέγουσα δείκνυσι 3ρρ3Γ3ΐυ8 68ΐ ^υ^^6Π1 πίΐΗίοπιίηυδ ίη ιηοΓΐ6 ρ6Γ6ΐιι- 
ρΐί8 61 6Χ8ΐίιιοΓΐ8, 56(1 ςυθ(1 3ηίιιΐ36νί8 ίη63 ηοπ 8ί(, 

6Χρ6Γ8 Ιη31ΐ6( 6ΐ ΠΙΟΐίΟΙίίδ 6ΐ 3θΐίθΙΠ8. ΜοΥΰΙυΓ 301601 
ΙοηΟ, €001 6ΐ 560808 ίθ8ΐΓΟΟ)6ηΓΐ 65ΐ, 6ΐ ρ6Γ 860- 
8010 ίπΐ6ΐ1ίξ60(1ί ¥18 3ΐ(Ι06 ί30θΙΐ38 ρεΠίΟΟΐ 3ΐ(|0β 
ρ6Γν3(]ί( 003 ΟΟΐη 8018 €003111)08 6ΐ 3ρρ6ΐ1(ίθηί5θ8 
(]00 νίδΠΙΤι ΓοβΠΐ. δίοΐοΐ 010ν608 86080001 ίθ5ΐΓΟ- 
ηΐ60ΐ3. — 6. Οθί(ϋίζίΐΟΓ,1θφ13ηΐ, 651301013^ 81 ΓοΓίβ 
ρθΐ68ΐ 3ΐί(103 Γ3ΐίοηβ η;ΐΐ01'3 6] 08 (ΐ68ίβ03Π 3ΐ(]«β 
ϋ650Γί1)ί, οι 6Χ ΐρ83 (]6ΐίθ63Γΐ006 3ΐ4|06 <!θ5€ή- 

ρΙίοο6 3ΐί(ΐοο ιηοϋο ηοο«1 ρΓοροδίΙΟΓΟ 68ΐ, 3θίιη-* 

3ϋν6Γΐ3ΐ0Γ 6(€0ςθΟ8€3ΐΟΓ. — Μ.Εΐ 013Κί8ΐΓ3 , ΑΓΓΐ 
ςθί(ΐ601 3Γ|16Γ, ήιηοίΐ,' Γ3ΐίθ0601 6]θ8 6(]ί(ΐ6Γ00ΐ, τ^ χειρ\ τ6ν !ατρ6ν τ6ν έπ\ Οεραπείςι του σώματος ρροοΐ ΰοέηοβ τΊ(]6Γ61ογ, (ΐ6Ποΐ6ηΐ08 : 0081Γ3 ν6Γ0 
αυτί) προσκαθήμενον , χαί φησιν Έγγυς ήμίν τών 
είρημένων ή μαρτυρία. Πώς γάρ, ειπεν (65), ούτος 
έπιβαλών τή άρτηρίςιτήν τών-δακτύλων άφήν, ακούει τρόπον τινά διά τής άττεικής αίσθήσεως τής ,φύσεως 
πρ^ αϋτ6ν βοώσης, κα\ τά Γδια πάθη διηγουμένης , 
δτι έν έπιτάσει έστ\ τψ σώματι τ6 ά^^ώστημα, κα\ 
άπ6 τώνδε τών σπλάγχνων ή νόσος ώρμηται , κα\ 
έπΙ τοσόΑ παρατείνει του φλογμου ή έπίτασις ; 
Διδάσκεται δέ κα\ ύπ6 του οφθαλμού άλλα τοιαύτα , 
προς τε τ% ^ήμα τής κατακλίσεως βλέπων, κα\ πρ6ς 
τήν τών σαρχων τηκεδόνα. Κα\ ώς επισημαίνει τήν 
Ινδον διάθεσιν, τό τε είδος τού χρώματος , ύπωχρόν 
τε δν κα\ χολώδες, κα\ ή τών ομμάτων βολή περ\ 
τών >υπούντων (66) κα\ άλγύνον αυτομάτως έγκλι (16 63 860ΐ60ΐί3 ΙλΓίδ 68ΐ : Αθ1ηΐ3 681 6886θΓΐ« 
£[θη6Γ3ΐ3, 68860113 ¥ίν608, 1θΐ6ΐΐ6€(03ΐί8, 60Γρ0Γ6ΐ§ 
86050010 Ίθ8ΐΓ0016θΐί8 νίν60(1ί, 3ΐ(|υ6 63 <|09Β Ο- 
(ΙυΟΐ 8θ1> 860808 ρ6Γ€ίρΊ60(1ί Γ36θΙ(3ΐ601 30 ΥΐΐΙΙ 
Ρ6Γ 8686 80||[£;6Γ608 6( ίπΐ0ΐίΐΐ608, (1030(1ίθ 03ρ3Ι 
63ΓΟΐα Γ6Γ0αΐ η3ΐ0Γ3 000813Γ6 ν1(ΐ63(0Γ. Ε( βΐπίΐοΐ 

Ιΐ266 (1Ίθ6θ5, σΐ6ϋΊ€οιη, ςοί 6ί οοΓ3αάί οοΓροηβ 

63083 358ίά6ΐ)3ΐ, 01300 08ΐ60(1ί(, 6ΐ 311: ΡΠΒδΙΟ 

Ωθ1>Ί8 68ΐ 6θΓοαι ςο86 (1ίοΐ3 8οη( ΐ68ΐΊοιοηίοοι. Οοσ- 
0301 60101 οιοϋο, ίοςοΊΐ, Ιήο ΐ3€ΐο (1ί{;ϋθΓθθΐ 3(1 

3Γΐ6η301 3άΙΐί1)ΙΐΟ, Ρ6Γ Ι30|;60(1ί 8605010 (|00(ΐ3ΙΙΙ' 
ΟΙΟΐΙΟ 30(]ί( 3ά ίρ8001 €ΐ30130ΐ601 η3ΐΟΓ301, 8038^06 
3060(10068 6( 36ΚΓΐ(υ(1ίθ68 603ΓΓ30(601, ηθΟ(1 ίπ 
ίθ0ΓβΟ160ΐθ οΙοιΙγΟΟΙ 6Ι Ιο ίθ(6θΙίθ06 ΟΟΓρΟΓΙδ ίο- νομένη. Όσαύτως δέ κα\ ή ακοή (67) τών ομοίων ^ 0Γθΐϋ38 8ϋ, 6ΐ 35 Ιιίδ ¥ΐ806Γί1>θ8 0)0γ1)ιι8 6\οηυ8 

διδάσκαλος γίνεται , τψ δέ (68) πυκνψ τού άσθματος, 

κι\ τφ συνεκδιδομένφ μετά τής αναπνοής στεναγμφ 

τ6 πάθος έπιγινώσκουσα. ΕΓποΐ δ* άν τις μηδέ τήν 

δσφρησιν τού έπιστή μονός άνεπίσκεπτον είναι το» 

τάθους, άλλα διά τής ποιας τού άσθματος Ιδιότητος 

έπιγινώσκειν τ6 έγκεκρυμμένον τοίς σπλάγχνοις ά^ 

(53) Άρμοτίςί βΙο. έναρμονίφ ταύτη διακοσμήσει. 
(51) ΜάΛιστΛ, Β μάλα. 
(55) ΕΙχάνή, λΒ Ικανή. (56) ΆϋΛός τις. Α Β άΟλός τίς έστι. 

ί57| ^Ενεργούσα, Β ενεργούμενη. 

(58) ''\ποτΒχρ6ίθέττωγ, Α άποναρχωθέντων. 

5Θ) 'Λχ/πϊΓίς. Α Β ακίνητος τε. 

60) Όταν ή τε. Β δτ* άν ή τε. 
(61 ί Α'7}χ{7. Α διήκηται. 

,61) Γ«^Γΐ{, Β γενη-ίή. 8ί(, 6ΐ 1300Ί0 ρΓΟΓΟ^βΙΟΓ 30 <1θΓ6( βηΙΟΓίδ ΥβΙΐβ- 

0160113 ? ΑΙ(|06 3ΐί3 ςοοςο6 13Η3 (]Ί5θΊ( 3ΐ) οοοίο, 
άοοι νοί 3(1 ΓιςοΓ3θΐ 61 1ΐ3ΐ)ίΙοοι (ΐ6θοσιΙ>6οΓΐ8, νοί 

3(1 03Γθίθ10 (3ΐ)601 3ΐ(|06 0θ1ΐ3ρδίθΟ6Π1 ΓβδρΊοίΐ. Ε( 
ςθ6013(1θ10(]θ01 6( 8ρ6θΊ68 ΟΟίΟΠδ Τ6ΐ 8θ1)ρ3Πί(1ί 
ν6ΐ 1)ίΙίθ8ί, 61 ΟΟΟίΟΓΟΟΙ ίθ(θ8 3ά 1ΐ3ΐ)ίΐ001 (ΙοΙΟΓΙδ 

(63) Έηονσα, Α Β ένι•Γσα. 

(64) ΣυτέστΊ[κε. Α ίο οΐ3φθ6 συνεστηκν?α φαί- 
νοιτο. 

(65) Πως γαρ βΙλβτ. Ιο θ3ΐοβ Οθ(1ρί.'ί8 Α Ιΐ3θθ 
ηο(3ΐο 1ον6θί68 : Σημείωσαι δπως Ιατρών εΙς μαρ- 
τυρίαν καλεί. 

(66) Τίύτ ΛνΛούκτωτ, 616. Α Β τ6 λυπούν τε χάέ 
άλγεί'^όν. 

(67) Ή ακοή. Β ή βοή. 

(68) Τφ δέ. Β τφ τε. 51 ». υΚΕβΟΚΙΙ ΝΥδδΕΝΙ 59 

ίιΐίϋΰΟΐη ίίςυβ ΐΓί8(ίΙΐ9β 8ΐΐ8 δροηΐβ ίηοΐίηαη^ ίιιΙΟΓ- Α ^ώστημα. *Αρ' ούν εΐ μή τις δύναμις ?ίν νοητή ή 03111 8ί{[ηίΠθ3ΐ αίίβοΓιοηβιη, 3((|υβ ίΐίίΐβπι &υ(1Ίΐυ9 
ςΐίοςυβ 8ίηιίΙίυιη ιηηςίΒίβΓ 6χ$ί$1ί1, Ιυιη βχ Γγο- 
ςϋβΗΐί 20 €Γ6ΐ)Γα 3ηΙΐ6ΐ3ΐίοη6, Ιυηι 6χ £^6ΐηί1ιι βίιηιιΐ 
ουιη Γ6δρίΓ3Γιοη6 6(1Ίΐο 3;ςπ(ιΐ()ίη6Π) οο^ποβεβη^. 
Ι)ίχ6π1 3υ(6ΐη 3ΐί(ΐιη8, ηε θ(ΙοΓαΐιιιη ςυ'κΐβιη (κπΐί 
ηοη ρθ880 3ηίηίΐ3(1ν6Γ(6Γ6 6( ιιοΐαΓο ΓηοΓ^υπι, 36(1 
ρ?Γ ΰβιΐ&ιη (ΐυΒίηϋΑΐη αηΙιβΠίαδ ηυ^ϋίαΙβίΏ α^ηο- 
'^ΟϋΓβ ίη ▼ίδ€6π1)05 Ιαΐοηίοιη ίηβΓπιΊίαΙοπι. Νυηςιιίϋ 
ίί£[ίΙυΓ 1)9ηο Γΐϋπ ροδβεηΐ, ηίδί :ι1ί^ιΐ2ΐ νΊ$ ()ιι3β ιηβηΐβ 
€6ΓηίΙυΓ α βυΐ) ίηΐ6ΐΓΐ|$βη(ί3ΐη ϋαϋίΐ, ιιηίουίςιιβ 
βοιίδυηιη αιΐββδβΐ ίηβΐηιιηβηΐο ? Οα'κΐ ηο8 ιηαηυβ 
&1) 86 ίρ83 (Ιοε6Γ6 ροΐυίδββΐ, ηίδί οοςϋΓϋο ηΐ6η(Ί& 
α ΙηΙεΠΊςεπΓια 3(1 $ιιΙ)]ϋ€ΐΊ εοςυ'ιΐΊοηειη ιαίΐυιη 
()θ(1ιιε6Γ6ΐ ? 0(ΐί(1 ίΐεηι ηικίίΐυδ α ηιβηΐβ $ε]πηεΐιΐ3, έχάτϋψ των αΙσΟητηρίων τ.αροΰσα ; Τι αν ή μας ή 
χε\ρ άφ' έαυτης έδιδάξατο, μή της έννοιας προς τήν 
του ύ-ποκειμένου γ^^ώσιν την άφήν όδηγούσης ; Τί ο' 
Λν ή ακοή (69) διανοίας διεζευγμ^νη , ή οφθαλμός , 
ή μυκτήρ (70), ή άλλο τι αΙσΟητήριον τζρ^ς την έπί- 
γνωιιν τοΰ ζητουμένου συνήργησεν, εΐ έφ' έαυτοΰ 
μόνου τούτων Ικαστον ?ίν ; Άλλ' δ πάντων έ(ΐτ\ν άλη- 
θέστατον (71) , δ καλώς τις των ίξω πεπαιδευμένων 
εΙπών μνημονεύεται, τδν νουν είναι τον όρώντα (72\ 
κα\ νουν τ^ν άκούοντα. Ει γάρ μή τοΟτο δοίη τις (73) 
α/.ηΟές είναι, τ^ός, είπ^ συ, πρ?)ς τ6ν Ι^,λιον βλέπων, 
καθώς έδιδάχθης παρά του διδασκάλου βλέπε ιν, ούχ 
δσος φαίνεται τοϊς πολλοί;, τοσούτον αύτδν φής εΤνα'. 
τψ μεγέΟει τοΰ κύκλου, άλλ' ύπερβαλεϊν πολλαπλά- ΒυΙ οευΐυδ, 3ΐιΙ'η&5υδ, ηυΐ αΐίηηοιΐ αΙίϋ<1 βεηδυυπι ^ σια (74) τψ μέτρψ παίσαν τήν γήν; Ουκ επειδή τ|\ 
ίιιβίΓυιηεηΙυηι αϋ €θς;ηΊΐίοιΐ6Πΐ τεί ηυχΒίΐΦ 3ϋ]πνα- ποί^ κινήσει, κα\ τοϊς χρονικοΤς τε κα\ τοπικοϊς δια- 
τεί, βί ρ6Γ 5656 δοΐιιηι ΙιΟΓυπι ιιηαηιςυούηιιε 68501 ? στήμασι , και ταΤς έκλειπτικαϊς αΐτίαις τ^ διανοία 
8β(Ι οηιηίυιη εβί \6Π58ίιΐ)υπι, ςιιοά ηυίάαπι εχίεπ- διά τών φαινομένων άκολουΟήσας, Οα^όών άποφαί- 
ηΐ8 ΙίΙΐϋΓίβ 30 (ΙΊδοΊρΓιηίδ βπκΐίΐυδ ρπχοΙιίΓε 30 Γοοίε νων (75) τ6 ούτως Ιχειν ; 

(11X1586 ιηειηοΡΜίυΓ, ιηεηΐεηι 6556 ηίιηίΓυιη ηπ» νί()63(, ιηεηίοηι ίίειη ηιι» 3ΐι<1Ί3(. Νηιη ηϊδί ςιΓίδ 
Ιιοο ίΐεϋεπί 6556 νεΓοιη, φΐο ρ30ΐο, όίο Ιυ, Οϋΐη δοΐειη ίηΙυβΓίδ, ςιιεηιαϋιηοιίοιη 3 ιηΛ^ίδίΓΟ ΊηΙιιβΓί 
ϋίϋίοΐδΐί, ηοη ςιίΒηΙυδ |νυΙ^ο ΙιοηΓιπ'ώυδ 3ρραΓ6(, Ι3η1υιη ευιη 6556 313, 56(1 3ηφ1ίΙιΐ(1ίηο 3ε ηΐ3^ιιί' 
Ιιΐ(1Ίη6 0Γΐ)ί8 ηιυΐΐίδ ρ3ηί][)υ6 8υρ6Γ3Γβ ΐ6ΓΓ3ΐη υηίν6Γ53ΐη? «ηηοη ςποιΐ οεηυιη (ΐπεηίϋ3ηι ιηοΐυιη, 
Ιεπιροπιιηςυε ρ3π(6Γ 30 ΙοοοΓυπι (]ί5ΐ3ΐιΐΊ35 βΐ ίηΐ6Γν3ΐΙα, (ΙβΓβεΐΊοηυηΐίΐυβ 03υδ35 ρεπ 3ρρ3ΓεπΙία 
ηοεηΐο δεουΐυδ δίδ, οοηβάβηίοΓ ρΓοηυηΓΐ38 βίςυο οεηδβδ, ίΐ3 δβ τεο) 1ΐ3ΐ)6Γ6 ? 

Αίςιιβ εΐίβηι Ιιπμβ ϋίπιίηυΓιοηεηι βΐ ίηοΓεπιεη- Κα\ της σελήνης (76) μείωσίν τε κα\ αδξησιν βλέ- 
Ιυιη ουιη νίϋεδ, ρεΓ εαπι ςυ» 3ρρ3Γ6ΐ ίη βίβ- ιιων, &λλα διδάσκει (77) διά τοΰ φαινομένου περ\ τ^ 
ιηοηΐο βκυΓ3πι 3Η3 άίδοίδ, νίύεΠοεΙ εβιη βΐ οχ ρ στοιχεΤον σχημάτων (78) , τδ, άφεγγή τε είναι αυτήν 
8111 ηΐι1ιιι•3 βρΙεηίΙοΓίδ βχρβΓίβιη ββδβ βΐ είΓοαιη χατά τήν Ιδιαν φύσιν, κα\ τδν πρδσγειον κύκλον περι- 
ΙΟΓΓΧ ρΓΟλίιπυπι 0Γΐ)6ΐη νοΓδαπ 3ΐ4|ΐΐ6 ν3ς3Γί ; Ιπεεπι 
βυΐεπι 3((ΐυβ δρΙεηϋοΓειη λοείροΓε 3ΐ) Γαϋίίδ δοΐίδ, 
ςυ6Π)3ι1πΐ0()υπι η3ΐυΓ3ΐίΙβΓ βεπ 8υ1ε( ίη δρεευΐίδ, 
ΐ|υ9β δοΐειη Ίη δεδε τ^οίρΊεηΙίλ ηοη ρΓορρΊοδ τειί- 
ϋιιηΐ βρΙεη(1θΓ6δ, δεά Ιυιηίηίδ 8οΙ3γΊ8, ςυοιΐ Ιιι- 
ιηβη 6χ Ιχνί ςΐ3ΐ[)Γ0(ΐυ6 30 ηΐΐ'κίο οοπροΓβ ίη 
€οη(Γ3Γίυπι ΓοΟεοΙίΐυΓ βΐηυο Γβτ6Γΐ)6Γ3ΐυΓ. Οαηπι 
Γ6ηι, ηυ*! δίηε δΟΓυΐΑΐΊοηε 3ΐφΐ6 ]υ(]ίοΊο ίηΐυεηΐυτ, 
οχ ίρ53 1υη3 δρΙεηάοΓειη βχδίδΙεΓβ 3Γΐ)ίΐΓ3ηΐυΓ. 
Ουο(1 βυίειη ί(1 ίΐ3 ηοη δίι, Ιιίηο <1εηιοιΐ5ΐΓ3ΐηΓ, 
(|ΐιο<1 6Χ όί3ηιεΐΓ0 €|υίϋεηι β τε^ίοηβ δοΐίδ Γαοΐβ 
Ιοίο (|υί 3(1 ηοδ δροοΐ3( 0Γΐ)β ίΠυιηίηηΙιΐΓ ; ίη Ι)Γ6- 
νίοπ 3υΐ6ΐη 61 βη^υδίίοπ δυο Ιοοο οίΐίυδ 1υ5ΐΓ3ΐο πολειν • λάμπει (79) δέ (80) άπδ τών ηλιακών αχτί- 
νων, ώς έπ\ τών κατόπτρων γίνεσΟαι πεφυκεναι (81) 
τδν ήλιον, έφ' εαυτών δεχόμενα ουκ (82) Ιδίας αύγάς 
άντιδίδωσιν, άλλα (83) του ήλιακοΰ φωτ?)ς έκτου λείου 
κα\ στίλβοντος σώματος είς τ?| έμτταλιν άνακλο)μένου. 
"βσπερ (84) τοΙς άνεξετάσ:ως βλέπουσιν έξ αυτής 
δοκεί της σελήνης είναι τδ φέγγος. Δείκνυται δέ τδ 
μή !χειν (85) , δτι γινομένη (80) μέν αντιπρόσωπος 
τω ήλίω κατά διάμετρον δλο) τψ πρδς ήμας βλέποντν 
κύκλω καταφωτί^εται ' εν έλάττονι δέ τψ κατ' αυ- 
τήν (87) τόπϋ> Οαττον περιουσα (88) τδν έν ψ έστι 
κύκλον, πρ\ν άπαξ τδν ήλιον περιοδευσαι τδν ίδιον 
δρόμον, πλϊον ή δωδεκάκις αυτή (89) τδν κατ' αύ- 
οίΓΟπΙο ίη ςαο νεΓδβΙυπ, ρΓίη5(|υ3ΐη δοΐ δεηιεί Β τήν (90) περιέρχεται. Διδ συμβαίνει μή άε\ πεπλη (69) Ή άκοιΐ Α κα\ ακοή. 
(7θ| Μνχτήρ. Α ό• μυκτήρ. 
ΠΙ) ^ΑΛιχΟέστατον, Β άληθέστερον. 
(72) Τότ γονν είναι τ, όρώντα, Ιη οαΐί-ε οοϋί- 
€18 Λ ίΐ3 : οΐμαι τδν Μένανδρον είναι. 
Πδ) Τοντο δοίίΐ τις. Δοίη τις τοΰτο. 

(74) Ύ:ζερ6αΛ£Ίν ΛοΧΧαΛΛ, Α Β ύπ^ρβάλλειν 
ΐιολλαπλασίονι. 

(75) ^ΑΛοφαΙνοϊν. Α άποφαίνη. Β άποφαίνητο. 

(76) ΣεΛι\νΊ}ς, Ιη ηΐ3Γ(ζίη6 του Α δοΐιοΐϋ Ιοοο : 
Έπείσαχτον έκ του ηλίου τδ φώς ή σελήνη 2χει χα\ 
προσγείως περιπολεί. Ιη οηίοε νεη) 6]υ5(Ιοηι οο(1ίοίδ 
(•34ΐ€ΐη ΓεΓ6 ο1ί)56Γν3ΐίο, η)ΐιΐ3ΐίδ αΓκ]ΐι»πΐπΙιιιη νοΓ- 
Ιϊίβ, ΓεοϊίΓΓίΙ ίΐ3 : Σημείωσαι περ\ σελήνης, δτι προσ- 
γείως περιπολεί. Έν γάρ τζ ενδότερα σ:;αίρα, ήτις 
προσγειοτέρα, φασ\ν είναι* χα\ κινεΐσθαι την σε- 
λΓντν (77) Αίδάσκει. Β διδάσκη. 

(78) Σχημάτων. Α Β σχήματος. 

(79) Αόμπει. Α λάμπειν. 

(80) Αέ. Β δ^ αυτήν. , 

(81) Πεφνκέναι, εΐο. Α πέφυχεν • ά του ηλίου έφ 
εαυτών. Β πέφυκεν ά. 

(82) Ουκ (Ιεοδί Β. 

(83) Ά.1.?ίί (Ι(•»*ίϊΐ Β. 

(84) "Ωσ,τερ. Αδπερ. 

(85) Λ/ή έχε IV. Α Β μή ούτως !χειν. 

(86) Γινομένη. Α γενομένη. 

(87) Κατ' αυτήν. Β καΟ' έαυτήν. Α ίη ηκ\Γ$5ίηβ 
καΟ' έαυτήν. 

(88) Περιονσα. Βπεριιουσα. 

(89) Χυτή, \\ αυτή. 

(90^ Κατ αντην. Λ οΐ Β καΟ' έαυτήν. 03 υΚ ΑΝ1ΜΑ ΕΤ ΚΕδϋΚΛΕΟΤΙΟΝΕ. II ^σΟαι (ρωζΐς (91) τ6 στοιχείον * ου γαρ μένει έν τφ Α βυυιη ΰοηΓιεί&Ι €ΐΐΓ$υοι, Ίρδ» δυυιη αιηρίίυδ άυο- ΐτυχνφ της περιόδου διηνεχώς αντιπρόσωπος (92) 
Οέσις, άπαν τδ πρδς ήμο^ς της σελήνης μέρος βιά των 
ήλιαχών αχτίνων πεφωτισμένον έποιησεν , ούτως 
8ταν έπ\ τά πλάγια γίνεται (93) του ήλιου του άεΐ 
χατ' αύτδν γινομένου (9^) της σελήνης ημισφαιρίου 
διαλαμβανομένου τ|) τοΟ (95) αχτίνων περι^ολ!) , τ6 
πρ6ς ημάς χατ' ανάγκην άποσχιάζεται, άντιμεΟ ιστά- 
μενης της λαμττηδόνος άπ6 του μή δυναμένου πρ6ς 
τ6ν ήλιον βλέπειν μέρους έπι τδν (96) άε\ κατ* εκεί- 
νον γινόμενον, Εως άν ύποβασα (97) κατ' ευθείαν τδν 
ηλιακών κύκλον κατά νώτου τήν ακτίνα δέξηται, καΐ 
ούτω του άνωθεν ημισφαιρίου περιλαμφΟέντος άόρα- 
τον ποιεί τ6 πρδς ή μας μέρος, τ6 είναι (98) καθόλου 
ττ5 ιδία φύσει άφεγγές κα\ άφώτιστον • δπρρ δή παν- ϋβοίββ €0ΐηρΐ6ΐ 0Γΐ)6ΐη. <}ιιαηιο1)Γ6ΐη 3£α(Ιίκ»ιιΙ ηοη 
8(;ιηρ6Γ βίβιηβηΐυιη Ιυηββ ρίβηυιη ΙυηιίηίδδίΙ; ηαιη 
ςυ£ βηυιη ΰϋΓ$υιη 6χί§[υο ΙβιηροΓίδ 8ρ3ΐΊο 8βΒρθ 
οοηίί^ίΐ , ΰΓ6ΐ)Γ0 οίΓουίΙυ βί, ςυί Ιοη^ο (βιηροΓίβ 
ίηΐ6Γν»ΙΙο δυυηα ΟΓΐ^βπι 1υ$ΐΓ2ΐΙ, 3(1τ6γ$3 ρβΓρβΙυο ηοιι 
η)&η6(, 86(1 ςυ6ΐυ8()ιηθ(1ΐιιη (ΙίΓβοΐο 5θΠ 3(1ν6Γ&υ$ Ιυη» 
βίΐυ& ϋίΓιοίΙ υΐ οιηηίδ ί]1ίυ$ β» ρ3Γ8, φχχ ^ά ηοδ δρβΰΙ&Ι, 
& Γ3(1ϋ8 8θΙί$ Ιυιηβη 3οοίρί3ΐ αίςυβ εοΙΙιιβίΓβΙιΐΓ : ίΐ& 
υ1)ί βχ ΐΓΒηβνβΓδΟ 8θϋ ΓυβπΙ ορροδίΐα, ηυοιπ^ιη 63 ϋΐ- 
ιηίϋία |{1ο1)ί Ιυη3ή5 ραρβ, (]υ9Ρ 56ΐηρ6Γ ίρ8ί βοΐί ορρο- 

8113 681 8Πΐρΐ6Χυ ΓΑίΙίΟΓυΐη ίηΐ6Γ06ρ(3 0θ1Ιυ€6ΐ ; 3ΐ(6Γ3, 

ςυ26 3ά ηο8 ρβΠίηΰΙ, υπ)1)Γ3 η666883Γίο οΙκΙυοΊΐυΓ, 
(Γ3ηδ6υηΐ6 ηίιηίΓυπι δρΙβηιΙοΓβ αϊ) 63 ρ3τ(6 ςυ268θΐ6ηι 

&8ρΊθ6Γβ ηοη ρθΐ68ΐ, 3(1 ϋΐ3Π1 ρ3Γΐ6ΐη (|υ» 86Πΐρ6Γ ίΙΙΊ τελής του στοιχείου μείωσις λέγεται. Εί δ^ παρέλθη Β β8ΐ3(1ν6Γ83,ί1οη66<1ίΓ6θΙθ8υΙ)ίοη8θΓΐ)6ΐη 8θ1ΐ83ΐ6Γ£[θ 
πάλιν τ6ν ?,λιον κατά τήν ίδίαν του δρόμου κίνησιν, Γ3(1ίυπΐ3εοίρΊ3ΐ,3(ςυ6ί(3€θ1Ιυ8ΐΓ3ΐ3 63(1ίπ)ίιΓΐ3ρ3ηβ 
χα\ έκ πλαγίου γένοιτο τ|) άκτίνι, τ6 πρδ ολίγου 8ρ1ΐ26Γ96, ({Π» 8ηρΓ3 681, ί1ΐ3ΐη φιχ 3(1 ηθ8 8ρ6€ΐ3ΐ, 
άλαμπ^ς ύπολάμπειν άρχεται (99) , τής άκτίνος άπ6 ςυοηίαπι 6Χ 8υί η3ΐυΓ3 ρΓ0Γ8υ8 δρΐ6η(1θΓίδ 61 ΙιιηιΊηίδ 
του πεφωτισμέ*/ου πρδςτδ τέως αφανές (1) μετιούσης. 6χρ6Γδ 6δ(, νίβυΊ δυΐχΐυοίΐ : ςιιθ(1 ηίπιίπιηι ρΐ6η& 
«1ί]ΐΐ6 ρβΓΓ60ΐ3 ίρδίϋδ 6ΐ6ηΐ6ηΐί (ΙίπΓιηυΙίο (ΙίείΙιΐΓ. Ουοά δί πίΓδΠδ 8υί ΟϋΓδυδ πιοΐυ 8θΐ6πι ρρχίοπβΓίΙ, 
€ΐ €χ ΐΓ3ηδν6Γδθ Γ3ΐ1ίο ΓυβΓίΙ ορροδίΐ3, €|ΐιθ(1 ραιιΐο 3ηΐ6 1υπ)Ίη6 03Γ6ΐ)3ΐ, 1ιΐ66Γ6 ίηείρίΐ, ΐΓαηδουηΙϋ Γ3ϋίο 

91) ί1ΙΐΙΙΏίη3ΐ3 ρ3Γΐ6 3(1 63Π), ({ΜΧ Ιΐ3€(θηυδ δρΐ6ηάθΠ8 6Χρ6Γ8 6Γ31. Όρα; οΓόν (2) σοι γίνεται ή δψις διδάσκαλος, ούκ 
4ν σοι παρασχομένη δι' εαυτής των τοιούτων τήν 
θεωρίαν (3), ει μή τι ούν (4) τ^ διά των δψεων 
βλέπων (5) , δ τοίς κατ' αίσθησιν γινωσκομένοις οΤόν 
τισιν όδηγοίς κεχρημένον διά των φαινομένων , έπ\ 
τά μή βλεπόμενα (6) διαδύεται ; Τί δεί προστιΟέ*ίθκ Υί(]6$η6 (]υ3ΐίυπι Γ6Γυπι (ίΙ)ί νίδυδ ηΐ3ξίδΐ6Γ δΗ, 
ςυί ρ6Γ 8686 (3ΐίυιη Γ6γιιπι ΙίΙ)ί εοηδίιΐ6Γ3ΐίοη6ΐη 
3ΐηυ6 €θ§ηίΙίοη6πι ηοη ρΓχ1)υίδδ6ΐ, ηΐδί 3ΐί(|ΐιί(1 
6δδ6ΐ (]00(1 ρ6Γ οουΐοδ 06Γη6Γ6(, (|υθ(1 ϋδ φιχ δεη^ιι 
ρβΓοίρίυηΐυΓ Ι3ΐΐ(ρτ3ΐη (Ιυοίϋυδ ςιιί1>υ8(ΐ3η) υΐ6η8 
ρ6τ 3ρρ3Γ6η1ί3 ρ6ΐΐ6ΐΓ3Γ6ΐ 3(1 63, ςυχ ηοη 3ρ- τάς γεωμετρικάς εφόδους διά των αΙα^ι\τών χαρά.- Ο ρ3Γ6ηΙ ? Ου'κΐ ορυδ 6δΙ 3(1(ΐ6Γ6 ίηδΐΓυπ)6ηΐ3 £[60- γμάτων, πρδς τά υπέρ αΓσθησιν ήμδς χειραγωγού- 
σας , κα\ μυρία έπ\ τούτοις άλλα , δι* ών συνίστα- 
ται (7) διά των έν ήμίν σωματικώς ενεργούμενων 
της έγκεκρυμμένης (8) τί) φύσει ημών νοεράς ουσίας 
τήν κατάληψιν γίνεσθαι ; — Γ. Τί δέ, είπον, εΐ ώσπερ 
κοινών μέν έστιν έπ\ της αισθητής τών στοιχείων 
φύσεο>ς τδ ύλώδε;, διαφορά δέ κατά τδ Ιδίαζον έν 
Ικάστω είδει της Ολης τπλλή (ή τε γάρ κίνησις αύ- 
τοίς έκ του εναντίου έστ\ν, του μέν άνωφεροΰς δντος, 
του δέ έπ> του (9) κάτω βρίθοντος , τδ δέ (10) είδος 
ού τδ αύτδ, καΐ ή ποιότης διάφορος Ιν τινι), τού- 
των (11) κατά τδν λόγον συνουσιωμένην τις είναι 
λέγοι δύναμ'.ν , τήν τάς νοητικάς ταύτας φαντασίας 
τε κα\ κινήσεις, έκ φυσικής ιδιότητος τε κα\ δυνά• Π16ΐΓί63, ςυββ ρ6Γ 86ηδί1)ίΐ68 ί)^υΓ38 3(1 63 ({υΟ) 

8υρΓ3 86ηδυιη δοιιΐ, ηοβ (ΐυ3δί ιηβηυίΐιΐΰυηΐ, 36 

ρΓΧΐ6Γ 1ΐ260 3ΐί3 δ6Χ06η(3, ςυί1)υ3 ΟδίβηάίΙιΐΓ 31- 
()υ6 ρΓθ1)3ΐΐΙΓ ρ6Γ 63 (]υ3β ΟΟΓρΟΓαΙίΙβΓ ίπ ηο1)ί8 

Φρ6Γ3ηΐυΓ, 6θπιρΓ6ΐ)6ηδίοη6ηι 3ΐ(]υ6 ρ6Γ€6ρΙίοη6η) 
Α6η ίηΐ6ΐΐ60ΐυ3ΐί8 6( ίην'ΐδ'ώϋίδ 6ΐ;δ6ηϋϋ6, φΐχ ίη 
η3ΐυΓ3 ηθδΐΓ3 ΊηΓυδ3 , ίπιπιίδΐ3, οοΐ)ΐ6ηιρ6Γ3ΐ3 
ϋίςιιο 3ΐ)δ6θη(1Ίΐ3 6δ1^6. Ουί() νβΓΟ, ίηφΐ3π), βί , 
(]ΐΐ6πΐ3(1ιηο(1υπι ηΐ3ΐ6Γί3ΐβ (ΐιιί(]6πι €0ΐηιηυη6 οδΐ 
ΙηδβηδίΜΙί 6ΐ6πΐ6ηΐ0Γυη) ηηΐυΓΧ, (ΙΊίΤϋΓοηΙίΑ 3υ- 
Ι6ίη 8ίη^ηΐ3(Ίηι ίη υη3(ΐυ3ςυ6 δροείβ ηΐ3ΐ6Γίί6 
ΓοαρΑ ( ηιοΐυδ βηίπι Πδ οοηίΓαΓίυδ οδΐ, ευηι ηΐίικί 
ςυί()6Πΐ δϋΓδυπι ΓβΓβιιίτ, 3ΐίυϋ νβΓΟ (ΙβοΓδυιη νβΓ 
^3( , δρ6θί6δ ίΐ6ηι ηοη 6η(1βιη 61 ((ηαΠίαδ (ΙίνοΓ- μεως ενεργούσαν; Οία δή πολλά βλέπομεν ύπδ τών Ο 83 ), βί (|υί3 Ιιίδ 6ΐ6Πΐ6ηΓΐ8 νίιη ςιΐ3ΐη(]3η) Γ3ΐίοηο 
{ ριηχανοποιών ενεργούμενα , έφ' ών ή Ολη τεχνικώς 3ΐ(ΐυ6 ρΓοροΓίΊοηβ οοηΐ6πιρ6Γ3ΐ3ΐιι , ίηδίίβυι 6Ι (91) ΠεΛΛτίρωσθαί φωτός, Ιη 03ΐ66 60(1ίϋΊ8 Α 
Ιϊ3ΐί€ 1*»^ο ηηιιοΐ3ΐΐοποιη : "Οτι έλάττονα τόττον τοΟ 
ήλιακοϋ τοσούτον ή σελήνη περιπολεί, ώστε ταύτιην 
αέν κατά μήνα τδν ίδιον έκτελεϊν τόπον, τδν ήλιον οέ 
δι' ένιαυτοΰ. 

(92) ^λϊΎίχρόσω::ος. ΡοδΙ Ιϊλπο νο€6πι ίη ηΐδδ. Α 
6ΐ Β δβίριιιιιΙϋΓ ΊνΙ:ι ίη (»(1ί1ίδ οηΗδδ3 : τώ διά 
πολλού περιιόντι τ^^ν Γδιον πόλον ήδι' ολίγου πολλάκις 
τ^ν έαυττς περιθέουσα* άλλ' ώσπερ ή χατ' ευθείαν 
ώς πρ*»ς τδν ήλίον αντιπρόσωπος Οέσις. 

(93) Γίνεται, Α γένηται. 

(94) Γινομένου. Β γενομένου. 
(9δ) Γίί του. Β τζ τών. 

(96) ΈχΧ τόν. Α ίη ΙβχΙϋ έπε\ τό, ίη «ιβΓ^ίηβ 
έπΥτό. (97) Ύποβασα. Β Ύποβασαν. 

(98) Τό είναι. Α τφ τδ εΐναι. Β τψ είναι. 

(99) "Αρχεται. Β άρχεται τότε. 

(1) 'Ά(ρανές. Α Β αφεγγές. 

(2) οίον. Α Β οίων. 

(3) θεωρΙαν. Β θεραπείαν. 
4) Οϋν. Β ήν. 

(5) ΒΛέΛων. Α Β βλέπον. 

(6) ϋΐή βΛεαόμενα. Μή ά668ΐ Β. 

(7) Συνίσταται. Β συνίσταται τό. 

(8) Έγχ8κρυμ4ΐένης, Α Ιη ιηβΓ^ίηβ έγχιχριπ 
μένης. 

(9) Έλϊ του. Α Β έπ\ τό. 

(10) Τό δέ, Α Β τό τε. 

(11) "Εν τινι , τούτων. Α Β Ιν τςνι τούτων. 35 Β. ΌΙΙΕβΟηΐΙ ΝΤδ:}ΕΜ 36 (|υ28ί ίηοοΓροΓαίαιη αίςυβ ΰθη8υ1>&ΐ9ηΙίΑΐ3ΐη ομ• όί- Α διατεθεΤσα μιμείται τήν φύσιν , ούχ έν τφ σχήματι ΰ0ΐ, ςυββ 1]Χ€, ςα» ιηβηΐβ ρβΓοίρίυηΐυΓ , τΐβα 
Αίςυβ ηιοΐίοηο5 6χ ηαΙυΓ&Ιί ρΓορΓίβΙ&ΐβ αίςυβ Γ&- 
ειι1(αΐ6 οΙΠοίαΙ ? ςυ^Ηα ηιαίΐα ιιίιηίΓυιη & ηιβςΙιΊ- 
ΠΑΓυπι &Γΐίβά])υ8 είΤιεί τί(!6ΐηυ8, υΜ ιηαΐοηα 
αΠβ άίβροδίι» ηαΙϋΓ&ηι ίπιΊΐΑΐαΓ, ηοη ίη Γοηηα 
βοΐυιη βίηιίΐϋικίίηβιη οδίβικίοηβ, νβΓυιη οΐί^ιιη ίη 
ιηοΐιι νβΓββίυΓ, οΐ β€ΐ&ιη (ΐυαηιϋ&πη τοοθΐη ΓβρηΒ- 
86η(αΙ , ΓΟδοηαηΙβ ΐΏβοΗίηα ίη ρ&ηβ νοοβϋ : &ο 
ηοη ηΐπςυβ νίηι ςυβηιάΑΐη ίηΐ6ΐΙί£[6ηΙία ρΓ«ϋίΐ3πι 
ίη ίί5 (]ΐΐ3β βυηΐ ίηεβδβ 3ηίπΐ3(1ν6Γΐίηιυ$ , φι» 
8ίη£;ιιΐ3ΐίη) ςιιαβηηβ Γ6$ οΟίοΐαΙ 6Ι ορβΓβΐυΓ, 0- 
Ι^υΓ^ηι, 5ρο€ί6ΐη, δοηαπι , πιοίαπι. δί Ιιχο (Ιίοα- 
η)υ8 εΐΊαπι ίη Ιιοο ηιβοΗαηίοο ηαΙυΓ» ηο5ΐΓ3Β Γΐ6π 
ίηδίΓϋΐηβηΐο , ηηΙΙα δβραΓαΐίπι , ςπχ ιηβηίβ οβΓ* μένφ (12) δειχνυτα τό δμοιον, άλλα (15) χα\ Ιν κινή- 
σει γίνεται, χα\ φθόγγον τινά υποκρίνεται, ήχοΟντος 
έν τφ φωνητιχφ μέρει του μηχανήματος , χαι ουδέ 
που (ίΐ) νοητήν τίνα δύναμιν γινομένοις (15) ένθεω- 
ροΟμεν τήν χαθ' Ιχαστον (16) έργα^ομένην τί> σχή- 
μα , τδ είδος (16*), τδν ήχον, τήν χίνησιν. Εί ταΰτα• 
λέγομεν(17) χα\ περ\ τ^ μηχονιχδν τούτο της φύσεΐΰς 
ημών δργανον, μηδεμιας χατά τδ Ιδιάζον νοητής ου- 
σίας έγχεχραμένης (18) γίνεσθαι, άλλα τίνος τ9) 
φύσει των έν ήμϊν στοιχείων κινητικής δυνά(χεως 
έγκειμένης , κα\ τήν τοιαύτην ένέργειαν ά7«>τέλεσμα 
βίναι (19) έφ' .εαυτής• τήν νοητήν έκείνην χα\ άσιό- 
ματον τής ψυχής ούσίαν άποδεικνύοιτο, ή τδ μηδόλως 
είναι ; ηαίιΐΓ, η3ΐπΓ2ί ίηΓ(ΐ$3, 86(1 ςιιαϋαιη Γ^ουΙΐΒΐβ πιονβηιίί ίηδίΙ» ηαΐυηΒ βοπιπι (|υ3β ίη ηοΙ)ί3 βυηΐ 
εΙβοιβηΙΟΓυπ), υΓ([6ηΐ6, αίςυβ 6]υ$ιηθ(]ί δίοΐίοηβπι 6$$6 τεί βίίβοΐυη), ςα» ηίΗίΙ Αΐίυό εβί ςυαιη ηιο- 
Ιπδ (]ϋί(!2ΐηι ίιηρυΐΒίνυ», ςυί νβΓβ^ΙυΓ οΙ θ€ουρ3ΐυΓ είρεα οο^ηίΐίοηεηι ε&Γυπι Γβπιπ), (]υ11)υ$ $ΐιι- 
(Ιβπιυβ €ΐ ορ6Γ2ΐηι ϋαηιυβ : υίΓυπι τηζ^ΐί ρεΓ Ιιχε, εδδεηβ ίΐΐαπ) ίη βεβε Γ3Γιοη3ΐειη ίηΐεΠΊ^εηΐίχ• 
ςιιε ρ3ΓΓιείρ6ηι εΐ ίηοοΓροΓεαηι βηίπιχ η3ΐυΓ3Π), 3η ηε ρΓ0Γ9υ$ ςιΓκΙεπι ε8$6, (]εηιοη5ΐΓεΐιΐΓ? 

Μ. Αιί^I3:^υIη8^^1^^^ιυ(^ο, ίηςυίΐ, 3(1]υν3ΐ 31-0 Μ. *Ηδέ, Συμμαχεί, ψησί, τφλόγφ κα\ τδ ύπ^- 
<Ιΐΐ6 (ΙείεηόίΙ ηθ8ΐΓ3ηι θΓ3ΐίοηεηι , Ιυπι 8ΐΓυεΙυΓ2 δείγμα, κα\ ή κατασκευή π5σα τής άνΟυπενεχΟείσης ΰίϊφχβ εοπ)ρο$1ΐΙο οηιηίβ εχ 3<1νεΓ80 ηοΙ)ί8 ί1ΐ3ΐ2β 
εοηΐΓ3(1ίειίοηί8 ηοη ρ3Γυπϊ οοηΓεΓεί 3(1 βεηΐεη- 
ΐΊ:ε ηο$ΐΓ96 εοπΩπυηΐιοιίϋΐη. — <>. ^ιιίΐιοεϋίεΐϋ'/ ίη- 
φίΛίίΐ. — Μ. Ουοηίαηι, ίη(|αίι, ίΐ3 βείΓε, ΐΓ3εΐ3Γε, <1ί8- 
ροηεηε εΐ αεοοιπηιοϋ^ΓΟ ιιι»ΐεπ3πι ίη3ηίηΐ3πι, ιι( 
8Γ8, ηυ.πβ 3ι1 πΐ3ε1Γιη3$ 3ϋ1ΓιΙ)ίΐ3 ε8ΐ, Ιοεο 3πίιηβε 
ρΓορεηιθ(1ιιπϊ ηΐ3ΐεΓΐ£ δίΐ , ρΓθρΐεΓβ3 ηποιΐ εΙ 
ηιοΐυπι, εΐ 8οηυηι, εΐ ΓιςυΓ3πι εΐ (3ΐΐ3 τερΓΧ- 
8εηΐ3(, 83118 Γιιεπί 3(1 ι1επιοη8ΐΓ3η(1υπι , ηιιο(] βίΐ 
βΓιηυίιΙ ίη Ιιοπιίηε Ιηΐε ([ηοά ρεΓ εοηΙεηιρΙαΗτί• 
εεπι εΐ ίηνεηίπεεπι Γ3ευΙΐ3ΐεηι ουπι η3ΐηΓ3ΐίΐεΓ 
ρο88ϋ \\x^ ίη 8είρ80 εοη8ί(1βΓ3Γε, πιεηΐε εοηεί- 
ροΓε ε( 3ηίπ)3(]νεΓΐεΓε , Ιυω 3η(6 Γ.θ£[1ΐ3ΐίοηο ήμ?ν αντιρρήσεως ου μικρά συντελέσει πρδς τήν 
των νοηΟέντων ή μιν βεβαιότητα. — Γ. ϋώςουν τοΰτο 
λέγεις; — Μ/Οτιτοι,φησΙ,τδούτωςεΙδεναι μεταχειρί- 
ζεσθαί τι (20) κα\ διατιθέναι τήν άψυχον Ολην , ώς 
τήν έναποτιΟείσαν (21) τοΙς μηχανή μασι τέ/νην 
μικρού δεϊν άντι τής ψυχής τ!) υλη γίνεσθαι , δι' ών 
κίνησίν τε κα\ ήχον, χα\ σχήματα , κα\ τά τοιαύτα 
καΟυποκρίνεται , άπ^ειξις &ν εΓη του εΐναί τι τοιού- 
τον (22) έν τω άνθρώπφ , φ ταΰτα (23) πέφυκε διά 
τής θεωρητικής κα\ εφευρετικής δυνάμεως κατανοεϊν 
τε έν έαυτφ (24) κα\ προκατασκεύαζε ιν τή διάνοι^ 
τά μηχανήματα , εΐΟ' ούτως εΙς ένέργειαν διά τής 
τέχ*/ης άγειν, κα\ διά τής Ολης δεικνύειν τδ νόημα. ίη8ΐίΙυεΓε 3ε ρι^ρ3ΓΗΓ6 ηΐ3εΙ)ίη38 , 3ΐςυε ίΐ3 ϋε- Πρώτον γάρ δτι πνεύματος έστι χρεία πρδς τήν έκ- ιηάα 638 ρεΓ 3Γΐεπι 3ά 3εΐίοηεπι ρεΓ(1υ€εΓ6 3ε ροΓ 
ηΐ3ΐεη3Πΐ 05ΐεη(]εΓ6 πιβηΐίβ εοηεερίιιπι. Ρηπιυπι 
εηίπι αποίΙ 3<1 νοεεηι ε(1εη(ΐ3ηι δρίπΐιι ορυ8 8ίΙ 
3ηίηΐ3(1νεΓΓιΙ ; άείηϋε (]ΐιο ραείο ηΐ3ε1ιίη26 βρίηΐυδ 
εχεο([ίΐ3ΓεΐυΓ, €0η8ί(1εΓ3ΐ3 εΙεπιεηίΟΓυπι η3ΐυΓ3 , 
ΓηΐΊοηε 3ηΐ« ρβΓρεηύίΙ , ςυοϋ ηΙηιίΓυπ) ηίΐιίΐ ν3- 
ειηπη 8ίΐ ίη τεΓυηι η3ΐυΓ3 , 8εά εοπ)ρ3Γ3ΐίοηε 
ειιπι £Γ3νΊθΓί , Ιενε ν30ΐιυηι ροΙείυΓ 3ΐ(]υβ (1ίε3- 
ΙϋΓ, ςιιοηΐ3ΐη εΐ ίρ8ε 3εΓ ίη βεδο δυί η3ΐυΓ3 80- 
Ιίϋυβ 36 ρΐεηιΐδ εδί. Υβευαπι εηίιη ιτ38 (ΙίείΙυΓ 
ρεΓ &ί)ΐΐ8ίοη6πι, ειιηι 3ΐ) ΙιυηιΟΓε ν3ευυιη Γυεκί! , 
ηίΙΓιΙοιηίηιΐδ 3εΓί8 ρΐεηυηι εΓυϋίΐυδ 6ΐί3ΐη Ιιοε^δ- 

(12) Μόνφ, Α ίη ηΐ3Γξίη6 μόνων. 

(15) ΆΛΛά. Α άλλα γάρ. 
ίΐ4) Ουδέ Λτου. Α ϋύ δήπ»υ. 

(ίί>) Γινομένοις, Β τοις γινο)σκομένοις. 

(16) ΚαΘ'εχαστον. Β Τδ καΟ' Ικαστον. 
(\(^*)Τύσχϊ\μα, η) έΙδος. Β τδ είδος, τδ σχήμα. 

(17) Αέγομεν, Α Β λέγοιμεν. 

(18ί 'Έ)-κ6κρα^ιέτης. Β έγκεκρυμμένης. 

(19) ^ΑΛοτέΛεσμα είγοί. Α εΐ Β ροδίεβ Ιιχε εχ- 
ΙιίΙίΐΊ ; *Η ουδέν άλλο ή κίνησίς τίς έστιν ορμητική 
τ;ερ\ τήν γνώσιν των σιη)υδαζομένων ενεργούμενη. 
Τί άν μάλλον διά τούτου (διά τούτων Α) ή τδ είναι. 

(20) ΜεταγεφίζεσΟαί τι, Β μεταχειρί^εσΟαί τε. φιόνησιν, κατενόησεν • ε'θ'δπως &ν έπινοηθείη ττνευ- 
μα τψ μηχανή μάτι τι]> λογισμω προεξήτααε, τήν των 
στοιχείων φύσιν έπισκεψάμβνος , δτι ούδεν κενδν έν 
τοΓς ουσίν έστιν, άλλα πρδς (25) τδ βαρύτερον παρα- 
θέσει κενδν τδ κοΰφον νομίζεται , έπε\ κα\ αύτδς έφ' 
έαυτοΰ κατ* Ιδίαν ύι:όστασιν μεστό; τε δ άήρ κα\ 
πλήρης εστί (26). Διάκενον γάρ τδ άγγεϊον έκ κατα- 
χρήσεως λέγεται. "Οταν γάρ του ύγροΰ κενδν ή, 
ουδέν ήττον (27) μεστδν αέρος πεπαιδευμένο; (28) 
κα\ τοΰτο λέγει. Σημεϊον δέ τδν έπαχΟέντα τή λίμνη 
αμφορέα (29) μή εύθυς πληροΰσΟαι τοΰ ύδατος , άλλ' 
έπιτυολάζειν τά πρώτα , τοΰ ένατεειλημμένου άέρο; 

(21) ΈτααοτιθεΊσαν. Α ίη ΙεχΙυ έναποληφΟε;- 
σαν, ίη ηΐ3Γ||[ίηβ έναποτεΟεΤσαν. Β ένατ^τεΟεισαν. 

(22) Τι τοιοννον, Β τοιούτον τι. 

(25) '^Ω ταντα. Α δ ταΰτα, 
(24) 'Αν έανζφ, Β έν αύτώ. 
(25» Προς, Β τή προς. 

(26) Μεστός τε ό αήρ κ. λ. έ. Α δ άήρ ναστός τε 
κα\ πλήρης. Β ειιη)(1εη) οπίίηεηι 8εΓν3ΐ, δε(1 ρΓΟ 
ναστός ΓϋΐιηεΙ μεστός. 

127) Ονδέτ {μτοτ. Α Β ουδέν δέ ήττον. 

(28) Πεχαιδευμένος, Α Β δ πεπαιδ. 

(29) Αμφορέα. Β τδν άμφ. Α ίη (οχΐυ ίϋβΐη Ιΐ2Η 
1>61, ίη η)3Γ0ΐη6 νοΓο τδν κεοαμέα. 57 ΏΕ ΑΝΙΜΑ £Τ ΙΙΕδυΐΙΚΕεΤΙΟΝΕ. 58 ΙιΑ τ6 Ανω τ6 χοΐλον άνέχοντο; , Ιως &ν πκε σθείς ό Α $β (ϋοί(. €υ]υ8 Γοί &ί£;ηαιη 6»1 , ςυοϋ ΑΠίρΙιοηι άμφορεύς τ{ χειρ\ του άρυομένου έν τφ βάθει γίνε- 
ται (30) , χα\ τοϋίτο (51) βέξηται τω στόματι (52) τ6 
ϋδωρ* οζ γινομένου δείχνυται τ6 μή χενδν αύτ6ν 
εΤναι κα\ πρ^ του υβατο^. Μάχη (55) γάρ τις περ\ 
τφ στόματι (54^ των βύο στοιχείων όρδται , του μέν 
υ^τος ύπ6 βάρους έπ\ τ6 χοΐλον βιαζομένου τε χαΐ 
είσρέοντος , του ^ αέρος του έναττειλημμένου τφ 
χοΐΧω διά του αύτοΰ στόματος (55) έπ\ τ6 Εμπαλιν 
συνθλιβομένου 7:ερ\ τ6 Οβωρ , χ(ά άνα^^^έοντος , ώς 
χα\ (56) άναχότττεσθαι βιά τούτου (57) χα\ άναχοχλά- 
(ειν (58) τ6 ύδωρ περιαφρίζον (59) τ{) βίςι τοΟ πνεύ- 
ματος. Ταύτα (40) ούν χατενόησε , χα\ βπως &ν έν- 
τεθείη πνεύμα τφ μτ|χανήματι διά της των στοιχείων 
φύσεως έπενόησε. ΚοΖλον γάρ τι (41) έχ στεγανής 3(1ιηοΐ3 813^00 ηοη 8ΐ:ιιίηι ηηοΑ τερΙβΙυΓ, 86<Ι 
ρπιηυιη, οοαοΙο &ο όερι-βΐιεηβο ίηΐυδ 36Γ6 οοηοιιταιη 
βυηυω ΐοΠβηΙβ, ίηιΐ3ΐ3ΐ , €|υθ8(1 ΙίΑυηβηΙίδ ιηα• 
ηυ 3ΐηρΙΐ0Γ2 ρΓ6883 ίη ίυηϋο ΓαβΓίΙ, &ο Ιυηο ρ^Γ 
08 Αεοίρΐαΐ Α^υαιη : ςυο ί^είο ΟδΙβηιΙίΐαΓ, ςυοιΙ 
060 3ηΐ6(]υαπι αςαα τερΙβΓβΐυΓ , ν3ου2 68861. 
Ν3ΐη ρυ|;η3 ςυ^ϋΑΐη όυοΓοιη οΊγοα 08 6ΐ6ΐη6η- 
ΙΟΓϋΐη οεΓπίΐιΐΓ, άυιη αηυα ηυίάβιη ρΓθρΐ6Γ ^Γα- 
νίοίειϋ 6ΐ ροη(]6Γθ8ίΐ3ΐ6ΐη νί ίη οοηο»γυιη ίηΑιιίΐ 
3«]υ6 ΐΓΓυιηρΊΐ : 36Γ νβΓΟ , ςυί ίη οοηοανο ίηΐ6Γ- 
€6ρΙυ8 άερΓΡίιεηάίΐυΓ, ρβΓ ίιί6πι 08 ίη εοηίΓα- 
Γίυιη οίΓοα ^ηυ^ηα οο&Γ€ΐ3ΐυ8 (ϋΐ2ΐ)ίΐαΓ &ο ΓβίΓΟ 
Αυίΐ , 3^60 υΐ ρ6Γ Ιιυπο 3(]ΐΐ3 (|υ38ί ίηΐ6ΓΓυηιρ3• 

ΙυΓ 6( ίηΐρ6(]ί3ΐϋΓ, 30 νί 8ρίη1υ8 Γ6ΓΓ3013 Γ6€ί- ύλης χατασχευάσας , χα\ πανταχόθεν τ6ν έν αύτφ ^ ρΓ063ΐ3ςυ6 30 8ρυπ)3ηδ (Ι038ί β οοηοΐιγϋο 8οηυηίΐ αέρα περισχών άδιάπνευστον , επάγει τ6 ύδωρ διά 
στόματος (42) τφ χοίλφ, χατά τ6 μέτρον της χρείας 
τ^ ποσδν συμμετρήσας του ύδατος , είθ* ούτως έπ\ 
τ6ν παραχείμενον αύλ^ν δίδωσι χατά τ6 άντιχείμενον 
τφ αέρι τήν δίοδον, έχΟλιβόμενος δέ τφ ύδατι βιαιό- 
τερον ό άήρ πνεύμα γίνεται * δπερ έχπίτπον (45) τ1) 
κατασχευ|) τού αυλού τόν ήχον ποιεί. 6()3ΐ. Ει Ιιχο ίξίΙιΐΓ 3ηίηη3όν6ηϋ , 61 (|υοη)θάο 
8ρίπΙυ8 ηΐ3θ1ι1ηί8 ί(ηπιί(ΐ3(αΓ , ρ6Γ 6ΐ6οΐ6ηΐθΓαηι 
η3ΐυΓ3η9 6Χ00)^ίΐ3νίΙ. Ν3ΐη €θηθ3νο φΐθ(]3ΐη 6χ 80- 

Γΐά3 άΐ1Γ3(ΐα6 Π)3ΐ6Π3 Γ3€ΐ0 , 3ΐ<]υ6 36Γ6 ίηΐυ8 

€0η6ΐυ50 υιιϋίςυβ €θΙιί1)ίΐο βίςυβ 60Π)ρΓ68δ0 ηβ 
6Χ8ρίΓ6ΐ, 3(]υ3ηι, ρΓΟ ηαοϋο ρΓ9βδ6ηΐί8 υβυβ ςιΐ3η• 
1ίΐ3ΐ6ΐη 6]υ8 (1ίπΐ6η8υ8, ρ6Γ 08 ίη 6θη€3νυιη ίη- ^α6ΪΙ, (1610(16 βίο 3ά 0ρρ08ίΐ3ηΐ 1ί8ΐυΐ3ηΐ 6Χ 3άΤ6Γ80 (Γ3Ιΐ$ίΐυηΐ 30Γί (]3ΐ, 6ΧρΓ688\18 3υΐ6Π1 Τ6- 

1ΐ60ί)6ηΐίυ8 61 6ΐί8ΐΐ8 3ΐ) 3ςη& νίοΐ6θΐίυ8 &6Γ , 8ρίΓί(ιΐ8 ΓιΙ : ςιιί 8ρίπΐυ8 ίΓΓοεηδ 61 1οουηιΙ)οη8 
ίη 8ΐΓαοΐαΓ3ηι Οδΐυΐ» δοηοπτι οιΐίΐ. 

^Αρ* ου (44) φανερώς δείχνυται διά των φαινομέ- Αηηοη ί^ίΙυΓ ρ6Γ 63 (|υχ 3ρρ3Γ6ηΙ ηΐ3ηίΓ68ΐο 

νων, δτι έστι τις έν τφ άνθρώπτρ νους άλλο τι (45) 08ΐ6η(1ίΙυΓ ςυοϋ 8ίΙ (]υ2Β(ΐ3ηι ίη Ιιοηιίηβ πΐ6η8 
παρά τ6 φαινόμενον, δ τφ (46) άειδε? τε χα\ νοερφ 3ΐίςυί(1 3ΐίυ(1 3ΐςιΐ6 3ρρ3Γ6ΐ, (1099 ίηνίδίϋίΐί 3ΐ(]υβ 
της Ιδίας φύσεως ταύτα έν έαυτφ προχατασχευάζων ρ ίηίοΓΠΐί 6ΐ ίηΙΰΠίςβηΙία ρπικΙΐΐΑ η3ΐιΐΓ3 δα3 1)3>ο 
τα?ς έπινοίαις , ειθ' ούτως διά της ύλιχής ύτΐηρεσίας ίηΐΓ3 86ίρ83Πΐ 6Χ60£;Ί1313 ρΓ3?ρ3ΐ3η8, 8ίο (Ι6ίη06ρ8 
<1ς τδ εμφανές άγων τήν ένδον συστάσαν διάνοιαν ; ρ6Γ π)3ΐ6Γί3ΐ6 πιίηί8ΐ6Γίοηι ία ρΓθρ3ΐυ}υηι 3ΐςυϋ ΕΙ γάρ ήν χατά τδν άντιτεΟέντα λδγον ήμΤν τζ φύσει 
των στοιχείων τάς τοιαύτας Οαυματοποιίας λογίζε- 
σ6αι (47) , αυτομάτως &ν ήμΤν συνέστη πάντως τά 
μηχανήματα • κα\ ούτε δ χαλχ?)ς τήν τέχνην άνέμε- 
νεν εΙς τδ γενέσθαι άνδροείχελον (48) , άλλ* ευθύ (49) 
&ν τοιούτος έχ φύσεως (50) ή ν * ούδ* &ν τού αυλού 
πρ^ τδν ήχον 6 άήρ έδεήθη , άλλα πάντοτε &ν έφ* 
εαυτού (51) ήχει χατά τδ συμβάν (52) , ^έων τε χα\ 
κινούμενος • τού τε (55) ύδατος ούχ άν ήν βεβιασμένη 
διά σωλήνος , ή πρδς τήν άναφοράν (54) της τέχνης 
έχ πιεσμάτων εΙς τδ παρά φύσιν άναθλιβούσης τήν 
χίνηαιν • άλλ' αυτομάτως άνίη (55) τδ ύδωρ πάντως &ρ6Γΐυη) 6(1υοίΙ ίηΐυδ 3^ίΐ3ΐ3ηι 6( οοη(ΐ3ΐ3πι ίη- 

Ι6ΐϋ£[6ηΐί30) ? Ν30) 81 ]υχΐ3 0ρρ08ίΐ3Π1 Οθ1>ί8 0Γ3- 
1100601 6ΐ6ηί160(0Γυηί) 03ΐυΠΒ Ι3ΐί3 η)ίΓΐβθ3 ορ6Γα 
380Πΐ)€Γ6 3(ς\16 388ίξη3Γ6 1ίθ6Γ6ΐ, 803 8ρθΙΐΐ6 03- 
80ς06 ΓΟΓίΟίΐΟ 001)18 ΡΓ0Γ808 0)3θ1]ίθΦ 000(ΐ6>Γ6ηΙθΓ ; 
30 06ς06 £8 3Γΐ6ΐη 6Χ8ρ60ΐ3Γ6ΐ 3(1 ΙΐΟΟ υΐ 8ΐ3ΐυ3 
ΥίΓΐΙίδ 6ν3(]6Γ6ΐ, 86(1 ρΐΌΐίθυ8 3 η3ΐ0Γ3 Ι3ΐ6 (*886ΐ, 
ΟΟςΠβ 3(1 800001 6ά60(1θηΐ 36Γ 1υ1)0 ΟρΟδ 1ΐ3ΐ)6ΓΟΙ, 
86(1 860ιρ6Γ ρ6Γ 8686 Γ68003Γ6Ι, (ΐυίρρο (]θί ΓοΓίοΙίΟ 
0380 Οθ6Γ6ΐ 6ΐ 010?6Γ6ΐΟΓ, 06ςυ6 Λ([ηΧ ρ&Τ ΩδΙΟ- 
ΐ3ΐη 0ΟΓ8Ο8 ίο 8θ1>Ιίθ16, ΛΤίβ 010(001 ρΓ2(Ί0Γ 03- 
ΙυΓ3Ι0 ρ6Γ 6ΧρΓ6δ8ίθ008 3(1 80ρ6Γ3 6ΐί(ΐ6Νΐ6 3((]00 πρδς τδ μηχάνημα, τ^ Ιδία φύσει έπ\ τδ άνω δχετη• ρ 00^60(6, οΐ οοοΩοβΓΟίΟΓ, 86ά δροοίο 8υ3 ρΓΟΓδΟδ 
γούμενον. ΕΙ δέ τούτων χατά τδ αύτδματδν έστιν ού- 3ςο3 3ά αΐ3θΙιίθ3ηι 3δ06ηά6Γ6ΐ, (|θίρρο δυί η3ΐ0Γ3 
&ν ύπδ της των στοιχείων φύσεως ενεργού με*;ον, δΟΓδΟΐη 6ν60(3. 8ίο 3υΐ6ηι ΙιΟΓΟίο οίΐιίΐ δ03 δροπίο 
άλλα τέχνη πρδς τδ δοχούν 2χαστον άγεται * ή δέ 3ΐ) 6160)611 ΙΟΓοηι ω31ογ3 6θΙοίΙθΓ, 86(1 3Γΐ6, ςυοΓ- (30) Γίνεταί. Α Β γένηται. 

(51) ΤοΰΓΟ. Α Β τότε. 

(52) Τφ στόμαη. Α Β τφ στομίφ. 

(δ5| Μάχ,η- Β μηχ»νή. 

(51) Τφ στόματι. Α Β τδ στδμιον. 

(55) Στόματος. Α Β στομίου. 

(56) *Ως χαΐ, Καί (ΙοοδΙ Α. 

157) Α*ά τούτον» Β διά τούτο ή. 
58) ^ΑναχοχΛάζειτ. Α Β άναχογχυλιά^ειν. 
511) Περιαρρίζοτ, Β ι:εριαφρί^οντι. 

(40) Ταντα, Α Β ταύτα τε. 

(41) ΚοίΛοτ γάρ η. Β (Ι(;Ι61 γάρ. 

(42) Στόματος. Α Β στομίου. (45) ΈκΛίπτοτ. Α Β έμπίτττον. 

(44) ΤΛρ* οϋ. Α ίη 0)»Γ|;ίη6 άρ' ουν ού. 

(45) "ΑΛΛο τι. Β άλλος τις. 

(46) Ό τφ. Α δς τφ. 

ί47) ΑογΙζβσΟαι. Α ίο η)3Γβίθ6 χαταλογίζεσΟαι• 
48) ^Ανδροείίί&Λογ. Α άνδρείχελον. 

(49) Ευθύ, Α Β ευθύς. 

(50) Τοιούτος έκ φύσεως. Β έχ φύσεως τοιούτο• 

(51) "Άν έφ' εαυτού. Έφ' εαυτού άν. 

(52) Συμβάν. Β συμβάν. 
(55) Τον τε. Β τού δέ. 

(54) 'Άταφοράν. Α Β τδ άνω φορά. 

(55) Ά»*/ΐ|. Α ίο Ιοχίο άν εΓη ίη ηΐ3Γ9., {Ιει. Β άν^^^(. 59 Β. βηΕΟΟΚη ΝΥδδΕΝΙ 40 βπιη νίβυηι Γυβπΐ υηυιηςυο^ςηβ ϋυοίΙυΓ : 0Γ8 &α- Α τέχνη διάνοια (56) τις έστι ποία χίνησίς τε χα\ ένέρ- Ιβιιι 6$1 ίηΐβΐΐί^ιιΐίβι ςυ96(ΐ3ΐη 8ΐ3ΐ>Πί$ λο Γιπη3, 
<]ΐΐ3Β α<1 »1ίςιιο(1 ρΓοροβίΐυιη βΐ ίη$ΐΊΐυΙυιη ρβΓ ιη3- 
Ιβπ^ιη 6Χ6Γ€6ΐυΓ, αΐ^ιυβ ίη(6ΐΙί§[6ηΙί3 ιηβηΐίβ ςυίϋαιη 
ρΓορπυ$ ιηοΐιιβ βΐ βίΰείβηΐία 6$1, ηίηιίΓυιη βΐί&ιη 
685β ΐϋΰπίβιη, €0η$6ςα6ΐι(ί3 ϋίοΙΟΓυιη (ΐ6ΐιιοη5ΐΓ3νίΙ. 

Μ. Ε^ον6Γθ:Ηθ€(ΐυΐ()6ΐη, ίηςυαιη , βΐίαιη ιρ$6 
(Ιίοο ίΐ3 56 1ΐ3ΐ)6Γ6, ςυθ(1 ιήιηίΓυίη ΐ(1 ςυοϋ ηοη 
ηρρϋΓβΙ, ηοη ίϋοπι βίΐ ευπ) βο ςαοό 3ρρ3Γ6ΐ: ηοη 
1&ηΐ6η ίη 1ΐ3€ θΓ3Γιοη6 τΊύβο ί(1 ςαοϋ ηυχπΙυΓ : 
ηοη<>υηι βηίπι ηιίΗί ΙίςυβΙ ςαΉΙ ΐ3η(ΐ6Π) βχίδΐίπιαΓβ 
οροΓίβΑΐ ίΐΐυϋ 6856 ({υοά ηοη 3ρρ3Γ6ΐ, 86(1 ςυοϋ 
ηΐ3ΐ6π»ΐ6 ςυίάοπ) 3Γιςυί(1 ηοη 8ί(, (1ί<1Ίοί 6χ 56γ- 
ιηοη6 : ηοηόυπι 3υΐ6πΤ €θ$[ηονί ηυίϋ ϋ6 60 ϋιοβΓβ 

(Ϊ0ην6ηί3ΐ. ΕξΟ ΙΐΟΟ Π13χίπΐ6 ΐ]68ί(]6Γ3ΐ)3ηΐ <]ί566Γ6, γεια , άρα. χα\ διά των αντιθέτων ήμίν τ6 &λλο τι 
τζαρϊ τ6 φαινόμενον εΐναι τ6ν νουν ή ακολουθία των 
είρημένων άπέδειξεν. 
ρ6Γ ορρο8ίΐ& ηο1)ί8 Αΐίςυίά βΐίυά «Ιςυβ βρρ3Γ6(, 

Γ. Έγώδέ,Τοϋτο μέν οδτως §χειν φημ\ κα\ αύ 
τδς, τ6 μί] ταύτδν εΤναι τψ φαινομένω τδ μή φαινόμε- 
νον ου μήν τ6 ζητουμενον Ιν τψ λόγψ τούτω βλέπω, 
ούττω γάρ μοι δήλόν έστεν , δ τΐ ποτβ χρί] νομίζειν 
έχεΓνο είναι τ6 μή φαινέμενον, άλλ^ δτι μ^ν ύλιχόν τι 
ούχ Ιστιν έδιδάχθην τψ λδγψ • ούδέτηο δέ Ιγνων , δ 
τι περ\ αύτοΰ προσήκει λέγειν • έγώ δέ τούτο μάλι- 
στα έδεδμην μαθεΤν, ούχ δτι ούχ Εστίν, άλλ'βπερ 
εστίν. — ^Μ. ΈδΙ,Πολλά, φησ\,κα\ π8ρ\ πολλών ούτω ηοη (]ΐιί(] ηοη 5ίΐ, 560 ςυίά 8ίΙ. — Μ. Λΐί1ΐ3: Μιι1ΐ3, Β μανθάνομεν έν τψ μή τ^δε τι λέγειν είναι αύτ6 τ6 ίηςπΊΐ, 6ΐί3Π) ά^ πιιι1Γΐ8 113 (]ί5θΙπιυ8, άυία ϋίεί- 
ηιιΐδ ηοιι Ιιοο βΙίηυΊϋ 6886 ίρδ3πι 6886ηΐί3ΐη Γ6ί 
ςιιηο8ίΐ:8, ηυκίηβιη Ι3η(ΐ6π) 63 Γ68 8ίΙ 8ί$ηΊΩθ3ηΐ65. 
€ιιπ) 6ηίη) άπόνηρον, ίό 65( ηοη ρτανητη ν6ΐ Ηανά 
ηιαίηηί (1ί€Ίηιυ8, ϊ)οηιιηι 08ΐ6η(1ίηιυ8; ουπι ίίοπι &ναν- 
δρον, ίό 65ΐ, ηοη νίνηηι ηοηΓιη3ν6ΓΊηιυ8, Ιίπι'κΐυπϊ 
<]68ΐβη3νίηηι$, 36 ηιυ1ΐ3 1)18 8ίπιΊΠ3 3ΐςυ6 6]ιΐ8(ΐ6Πϊ 
ηιοιίί (Ιίοί ρο58ΐιηΙ, ρ6Γ ςιιββ νβΐ 1)6ηί^ηίθΓ6Πΐ ρ6Γ 
ηΐ3ΐθΓυιη η6{;3Γιοη6πι 6χ6ίρίπιιΐ8 ίηΐ6ΐΐ60ΐυπι, Υ6] 
οοηΐΓ3 3(1 ίΐ6ΐ6ΓίθΓ6πι ορΊπίοηοπι (]6ίΐ6€(ίηΐυ8, 3(]- 
6ηιρΙίοη6 1)οηοηιηι ίϋ ςυο(1 ρΓ3νυπι 61 ηΐ3ΐυπι 68ΐ είναι του ζητουμένου, δ τί ποτέ έστι διερμηνεύοντες. 
Άπίνηρον γάρ είπδντες τδν άγαθ6ν παρεστήκα- 
μεν (57) , χα\ Λνανδρον δνομάσαντες τδν δειλών 
έγνωρίσαμεν , κα\ πολλά τούτοις (58) 2στιν εΙπεΤν 
δμοιότροττα. Δι' δν ή τδ χρηστ^τερον άναλαμβάνομεν 
νδημα διά της των πονηρών αποφάσεως (59), ή τ6 
Ιμπαλιν έπΙ τδ χείρον ταΖς ύπονοίαις τρεπ(5μεθα , τη 
των καλών αφαιρέσει τδ πονηρδν ένδειξάμενοι. Ουτο^ 
τοίνυν κα\ έπ\ του παρδντος τις λόγου κατανοήσας, 
ουκ &ν τ7)ς δεούσης περ\ τδ ζητούμενον εννοίας 
άποσφαλείη. ίΗϋΊθ3ηΐ68. Α(] Ιιυηο ί|;ιΙυΓ ηιοάαπι 8ί ςιΓΐ8 6χ ρη656ηΐΊ (ΐαο(ΐιΐ6 (ΐιΐ9β8ΐίοη6 Γ6Π1 6οη8ί(]6Γ3ν6η(, ηΙ) 
63 6ο^ίΐ3ΐΊοη6 η((ΐυ6 ορίηίοηο ςα3ΐη γ68 3ϋ φΐχΓ60(Ιυιη 6ΐ 86ηιΐ3η(1υιη ρΓορο8Ίΐ3 Γοηιιίηκ 3ΐ(|πβ 

(ΐ68Ίϋ6Γ:ΐ1, ηοη 3ΐ)6ΓΓ3ΐ)ίΐ. 

Ου?0ΓΊΐιΐΓ 3υ(6ΐη, ηυίά ιη6ηΐ6ηι 6586 οροΓΐ63ΐ Ο Ζητείται δέ τΐ χρή τδν νουν οΓεσΟαι κατ" αύτην 8Γΐ)ΊΐΓ3Γί 866ΐιη(1υιη ίρδ3πι 6(^56η(ί3πι. Οαί Ί^ΊΐυΓ 
ς«Γπ 811 (ΐιιίϋβηι ί(Ι, (16 ςηο ςιιχδΐΊο 681, ρΓορΐ6Γ 
63ΐυ, ηιικ 3ΐ) 1ρ80 ηοΙ)Ί3 08ΐ6η<ϋΙαΓ, 6ΐϋ6Ί6ηΙί3Π), 
ηοη (1ιιΙ}ίΐ3ΐ Ιιοο ηυΜ 8Ί(, 86Ίγ6 81 νυΐΐ, 3ΐ)οηάβ 

30 81λ1ίΐ€ί6η(6Γ ί(1 3886ςυί ρθΐ6Γίΐ. Ν3ΐη 81 (1ί(]ίε6Γί( 

1(1 ηοη 6886 Ηοο (]υο(] 86η8ΐι ρεΓείρΊΐυΓ, ηοη οο- 
ΙοΓίΐΐη, ηοη ΟβηΓ3πι, ηοη ()υπΐΐ6Π), ηοη ^Γ3νΊΐ3ΐ6ηι, 
ηοη φΐ3ηΐίΐ3ΐ6ΐη, ηοη Θ3ηι, ςυ&6 ίη 1π3 Ωΐ, άίνίδίο- 
ηβπι. ηοη ίη Ιοεο ρο8ίΐίοη6Π), ηεηαε ςπί(1(ΐιΐ3ΐη 
ρΓ0Γ8ΙΙ.<» εΟΓυΠ) ({1136 €ίΓ03 ηΐ3ΐ6Γί3ΐη «ΐ6ρΓ6ΐΐ6η(1υη- 
ΙυΓ, ηογίΐ(|υθ(1 αΐίιιιΐ αιίιμιο Ιια^οΒίΐ. — 6. Εςο 3υΐ6πι 

6]Π8 ίηΐ6Γρ6ΐΙα(0 86ΓΠ!θη6, Ν68€ίθ, ίη(]υ3η), 8ί 

οπιηί3 Η:ΐΐθ 6Χ δ6Γπιοη6 (]6ΐΓ3ΐΐ3ηΙυΓ, ςυί Ωεπ 
ρο85ίΙ, υ( ηοη υη3 οιιηι Ιιίδ ΙοΙΐ3ΐυΓ 61 3ΐ)θΐ63ΐηΓ τήν ούσίαν. Ό τοίνυν τδ μέν εΤναι τοΟτο, περ\ ου ό 
λόγος έστΙ , διά τής παρ* αύτου δεικνυμένης ήμϊν 
ενεργείας μή αμφιβάλλων, τδ δΐ ο τί (60) έστι γνώ- 
ναι βουλόμενος, Ικανως &ν εΟροιτο (61), μή τούτο 
μαΟεΤν εΤναι αύτδ δ καταλαμβάνει ή αΓσθησις , μή 
χρώμα , μή σχήμα , μή άντιτυπίαν , μή βάρος , μή 
πηλικότητα, μή τήν εΙς τρία διάστασιν , μή την έπ\ 
τόπου Οέσιν (62) , μηδέ τι (65) τών περ\ τήν Ολην 
καταλαμβανόμενων δλως μηδέν Γδη (61), τ ί άλλο παρά 
ταυτά έστιν. ^ Έγώ δε μεταξύ διεςιούσης, — Γ. Ούχ 
οίδα, Ιφην , πώς ίστι, πάντων τούτων αφαιρουμέ- 
νων ^65) του λόγου, μή συνεξαλειφθήναι τούτοις κα\ 
τδ ζητούμενον. Τίνι γάρ προσφυζ (66) δίχα τούτων ή 
καταληπτική περιεργία , κατά γε τήν έμήν ύπόληψιν 1(1 €|υθ(ί (|υχΓίΐυΓ. Ουί(Ιη3ηι εηίηι 3ΐ)8(]ΐΐ6 Ιιίδ ρβΓ- Ο ούπω όροίται. Πανταχή (67) γάρ έν τί) τών δντ(υν 
6ίρί6η(]ί 01ΙΓ3 3ΐ(]υ6 δ6(]υΓιΐ38 &π)ρΐ6€ΐ3(υΓ, ουί ίη- αναζητήσει διά της εξεταστικής διανοίας όσον τε (68) 
ΙΐΦΓ63ΐ, η)63 (ΐυΙ(1οηι ορίηίοηε, ηοη(1υηι 3ρρ3Γ6ΐ• τδ ζητούμενον, ώσπερ τινές τυφλοί διά τοίχων έπΙ 56) ΡοδΙ διάνοια ίη Α 61 Β 80(]ηυηΙιΐΓ ί5ΐ3 : έστ\ν 
ασφαλής προς τίνα σχοπδν ενεργούμενη διά της Ολης, 
ή δέ (ίη ηίΐ3Γβίη6 ή τε) διάνοια νου τίς έστιν οικεία 
κίνησίς τε, ίη ηΐ3Γρ[ίηβ έστΙ ποια κίνησίς τε. Ιιι \\ 
ίΐ3 : έστ\ν ασφαλής ή δέ διάνοια νου. Ργο ποία ί(ΐ6ηι 
Ιβ^ίΙ ποια. 

(57) Παρεστ7)καμετ. Α Β παρεστήσααεν. 

(58) Τούτοις. Β τοιούτοις. 

ΐ59) Αποφάσεως. Α ίη ηιβΓ^ίηε άπεμφάσεως. 

(60) ΓΛ δέδτι.λ ίη πΐ3Γ£;Ιηϋ τοΰθ* δτι, 

(61) Εϋροιτο. Α Β εΟροι τό. (62) Θέσιν. Α Β διάθεσιν. 
(65) Μηδέ ί-ί. Α μηδ*ν τών. 

(64) 'Ό^ο)^ μηδέν ϊδη, Α δμως μηδέν εΐ δή τ•. 
Β μηδέν. ΕΙδή τι. Ιη ηΐ3Γ£;ΪΓι6 του Α ΙοΙ.ι ϋΐ3 δβηΐϋΐ:- 
Ιΐ3 ίΐ3 8(τίΙ)ίΙηΓ : Οέσιν • μηδέ τι τών περ\ τήν υλην 
καταλαμβανόμενων δλως μηδέν οιδεν, οτι άλλο παρά 
ταΰτά έστιν. 

(65) Ά^αφον^ίένοίτ, Β αφαιρουμένου. 

(66) Προσηνή. Α προσφυής. Β &ν προσφυζ. 

(67) Πανταχή, Α ίη ιηηΓ^ίηο Πανταχού.* 

(68) "Οσον Γ£. Α Β άφάσσοντες. 41 ΒΕ ΑΝΙΜΑ ΕΤ ηΕδΙΤΚΒΕεΤΙΟΝΕ. 4^ «ήν θύραν χειραγωγούμενοι , ένδς των είρημένων Α Ναιη η1)Ιςυ6 ίη γογοπι ίην68ΐί^3ΐιοη6 οχαιηίηαίποβ ι^άντως θιγγάνομεν (69), ή ΧΡ^^ν^ εύρίσχοντες, ή 
σχ^;ααι, ή πηλικότητα, ή τι των τζαρ^ί σοΟ νυν άττη- 
ριβμη μένων Ιτερον δτανδ& τούτων μηβέν εΐναι λέ- 
γτ^ται &ν (70) , εΙς τ6 μηδό>ως τι είναι οΓεσθαι ύπ6 
μικροψυχίας• περιαγβμεθα. Αίςυβ 5θηιΐ2ΐΐΓί€6 !ιιΐ6ΐΙί^6ΐιΓι&, ηυ35ί ρ2ΐ1ρ2ηΐ68 Ιό, 
(1110(1 ςυ9κηΐαΓ, Ι3η(ΐα&πι οχοι (ΐυί(]3ΐη άυά5υ8 ρα- 
Ηβΐ'ώυλ 3ά ο&Γιυηι Ιοικίβηΐββ, ρΓΟΓβαδ ύηυαι 6Χ 
(ΙίοΙίβ &1ΐίη£ίιηυ$, νβΐ €θΙθΓ6ΐη, νβΐ Ιί^αΓαιη, γοΙ 
(|υ3ηΙιΐ3(6ΐη, \6ΐ αΐίιΐυ'κΐ &1ίυ(] εοηιιη φ\» 2ΐ)8 Ιβ 6ΐιυαΐ6Γ&ΐ& βυηΐ οίί6η(]6θΐ68 : €ΐιηι >υΐ6ΐη (ΙίοίΐυΓ ηίΐιϋ ΙιΟΓυιη 6δ$&, ρΓ9β αηίηιΐ 6χί£;ΗίΙ&ΐ6 6ο Γ6(1ί£;ίιηυΓ υΐ 
ηβ ρΓ0Γ8υ8 (|οϊ(ΐ6ΐη 3ΐ!ςυΊ(1 6886 ραΐ6Πΐυ$. Μ. Ή δέ σχετλιάσασα μεταξύ του λόγου , Φευ τί)ς 
άτοπίας , φησ\ν, εΙς οΤον (71) καταστρέφει πέρας ή 
μκχροφυής αδτη κα\ χαμα{ζηλος 7αρ\ των δντων κρί- 
σις! ΕΙ γάρ έξήρηται του δντος &παν δ μή τί) αΙ• 
-ιθήσει γνωρίζεται , ούδ' Λν αυτήν τήν του παντδς Μ. Αι ί1ΐ3,(1υπι1ιχΰ(1ίΰ6Γ6ΐη ίικίίραΐα, ΡγοΙι γ68 
ίιηροΓΐαη&, ίη(]ΐιίΙ, 6( &1)8υΓ(]3ΐ 3(1 ςυβηι βηβιη 
Γ6(]ίβίΙιΐΓ 30 (ΙββΊιιίΙ βχί^υί ίη§;βηπ, ρυ8ί1ΐ3πϊΐΏυηίΐ- 
(|υ6 6( 3ΐ)]6εΐυιη ί8ΐυ() άβ Γβ5ιΐ8 «ιυ» ιηεηΐβ ηο8θαη« 
(αΓ ]υ(ϋοίυιη ! Ναοί 8ΐ 6χ ΓβΓυιη η3ΐυΓ3 βχβιηρίαπι έπιστατοΰσαν κα\ περιδεβραγμένην των δντων βύνα* ^ 68( ςιιΊϋ(ΐυΊ(1 8βη8υ ηοη εο^ηοβεϊΙυΓ, ηβ ίρ83ΐη (|υί- μιν όμολογοίη (72) πάντως ό τοΰτο λέγων , άλλα τδ 
άσώματόν τε χα\ άειδές περί της θε^ας φύσεως δι- 
ωχθείς , τδ μί] είναι αύτίιν δλως έχ της τοιαύτης 
πάντ(ι)ς (73) ακολουθίας λογίζεται (74). ΕΙ δΐ έκέί τδ 
ταύτα μ^ εΤναι ττεριγραφή (75) του εΐναι οΟ γίνεται, 
πώς δ ανθρώπινος νους του δντος εκθλίβεται τ^ 
αφαιρέσει των σωματικών ιδιωμάτων συνδαπανώμε-' 
νος ; —Γ. Ουκοϋν, εΤπον, έξ άτοπων (76) μεταλαμβάνο- 
μεν Ιτερον άτοπον διά της ακολουθίας ταύτης. Περί- 
κειται γάρ δ λδγος ήμΤν εΙς τδ ταύτδν οΓεσθαι (77) 
τ1( θεί^ φύσει, κα\ τδν νουν τδν ήμέτερον, εΓπερ τξ 
υπεξαιρέσει τών κατ* αΓσθησιν ευρισκομένων νοεί• 
%α\ (78)έκάτερον.— Μ. Μήταυτδν(79)εΓπης, φησ\ν ή 
διδάσκαλος (άσεβης γάρ κα\ ούτος ό λόγος) , άλλ* ώς (Ιβπι Γβηιιη υηίν6Γ8ίΐ3ΐί8 Γοοίποειπ 3ΐςυ6 ρΓ26Γ60ΐ3ηι, 

ς»» Γ68 ΌηίΤ6Γ838 €0ΙΠρΐ6Χ3 68ΐ, νίΠΙ &1ςϋ6 ρΟ- 

ί€8ΐ3ΐ6ΐη εοοΓιΐβπ ρΓΟΓβηβ ροίηβηΐ Ίβ ςυΐ Ιιοο ύίείι : 
8β(1 ιι1)ί ίηοοΓροΓ63ΐη, ίηΓοΓπιβιΐι ο1 !ηνί8ί5ίΐ€ίηι ο8$ο 
(}ίνίη3ηι 3θοβρ6ηΐ η3(υΓ3ΐη, ηοη 6886 ο:ιηι ροηίΐυδ, 
6χ 1ιη]υ8Π]0(1ί ρΓΟΓδΟδ οοπδεςυοηΐίβ 6χί8ΐπη35ί(. 

8ίη 3Ι116ΠΙ ίΙϋΟ ρΓ0ρΐ6Γ63 ((00(1 Ιΐ£6 ηοπ 8ίπΙ, 

Ιρ8ίυ8 6886ηΐί8β ρΓ^^ΟΓίρΐίο 3ΐςυ6 ρ6Γ6ηιρϋο ηοη 
6Χ8ί8ΐίΙ, ςαο ρ3οΙο πΐ6η8 Ιιυηΐ3η3 οχ ηαΐϋΓ3 Γβπηη, 
α( ςυ» υη3 ουπι 3(}βηιρΐίοηβ εοπροΓλΙίυηι ρΓορηβ- 
Ι3ΐηηι (ϊοη8ΐίηΐ31θΓ, 6ϋ(1ί(0Γ 3((ΐυ6 6χο1υ(1ΚιΐΓ?— 6. Ετ^ο 
6Χ 358υΓάο, 1ηςυ3η), ρβτ 1ΐ3ηο οοη86<ιιΐ6ηΐί3ηι, 
3Ηιΐ(1 ιητίεβη) 3ΓηρΙπιυ8 3ΐ)8υΓ(1οηι; η3πι βο ηοΜβ 
θΓ3(ίο Γ6ά30ΐ3 6δ(, υΐ ηο8ΐΓ3πι ςηοςαβ ιηβηΐεηι (διδάχΟης «αρά της θείας Γραφής (80) , δμοιον είπΐ (^ 63πΐ(ΐ6ΐη Γβπι βδδβ ευηι (]ίνίη3 η3ΐυΓ3 ραίβηιυβ, τούτο έκείνφ. Τδ γάρ κατ" είκδνα (81) γενδμενον διά 
κά-/τ(ύν Ιχει πάντως τήν πρδς τδ άρχέτυπον (82) 
ομοιότητα , νοεράν του νοερού , κα\ του ασωμάτου 
άσώματον» βγκου τε παντδς (83) άπηλλαγμένον ώσ- 
περ έκε?νο , κα\ παίσαν Ικφευγον διά σημαντιχήν (84) 
χαταμέτρησιν ομοίως έκείν({> * άλλο δέ τι παρ* 
εκείνο κατά τήν τής φύσειας Ιδιότητα. Ούκέτι γάρ 
Αν εΓη εΐκών, εΐ έκείνψ δι'άπάντων(85) εΓη ταύτδν (86), 
άλλ* έν οΤς εν τ^ άκτίστψ φύσει καθοράται έκ£?«;ο, 
έν τοΙς αύτοίς ή κτιστή φύσις δείκνυσι τούτο• κα\ 
ώσπερ πολλάκις &ν.μικρ(1ί ψήγματι ύελίνη (87), δταν 
τύχ|2 πρδς ακτίνα κείμενον, δλος ένοράται του ηλίου 
δ κύκλος , ού κατά τδ Γδιον μέγεθος αύτφ έμφαινό- 
μένος , άλλ* ώς χωρεΤ βραχύτης (88) του ψήγματος 8ί(ΐυ!(ΐ6πι 8υ1)ΐΓ3€ΐίοη6 βΟΓυηι ι\ηχ δ^ηδυ (ΙβρΓοΙιβη- 
(ΙυηΐυΓ, ίηΙβΙΙί^^ίΐΟΓ υΐηιπιςυβ.— Μ.ΝβίάβπκΙίοΗδ, ίη- 
ςηίΐ ιη3{^8ΐΓ3 (ίπιρίΑ 6ηπη Ιιχο ςυοςυβ θΓ3ΐίο οδΐ), 
86(1 (ΐιΐ6ΐη3(1η)0(ΐΗηι 3 (ϋνίη3 νοοβ (Ιοοίπβ (!8, δίιηίΐο 
6886 1ΐ0€ ίΠϊ ά\^, Νζνη ςυοά 86ουη(!υοι ίπ)3§{η6ηι 
Γ3€(υιη 681, ρβΓ οηιηί3 ρβηιΐυδ ρπηοίρηΠδ βχβηι- 
ρΐ3Γΐ8 &ΐ(|υο ΓοΓπιχ 8ίπιΊΙίΐυ(1Ίη6Μ) 1ΐ3ΐ)6ΐ; ίηΐβΐΐβ- 
61υ3ΐ6πι, 6]υ8 ςυοά 68ΐ ίηιβΙΙβεΐυαΙβ ; ίηοοΓροΓ63ηι» 
ιηοοτρΟΓβί ; 3ΐςα6 3ΐ) οηιηί πιοΐο €0Γρ0Γ63 ΓιΙ)6Γυη) 
681 ίΐίά6πι, υ( 111υ(1 ; 6ΐ οηιηβπι ίηΐ6Γν3ΐΐ3Γ6ηι (Ιίπιβη- 
βίοηοηι 6£Γιΐ£[ϋ 8ίπιίΙί{6Γ 3ΐ(]υ6 !ΙΙυ(1 : δθ(1 οδΐ 3ΐί(]υίι1 
3Γιυά 3ΐ(|υ6 ίΙΙυ(1 ςυοά 3(1 ιιβίυΓΧ βιΐίηοΐ ρΓορποΐ3- 
Ι6πι. Νοη βηίηι 3ηιρΠυ8 ίιηαςο ΓιιβπΙ, δί ροΓ οπιηία, 
ρβΓ ίπ1ϋ!ΐ6€{υ3ΐ6ΐη, ίηοοΓροΓθαπι, Ίηΐ6Γν3ΐΙί βχροπβηι του κύκλου τήν ίμφασιν • ούτως έν τ!) βραχύτητι &η3ΐυΓ3ηιί(ΐ6ηι €ϋπιί1Ιοο8δθΙ,δβ(1 ρβΓ (ΐυ3Β ίη ηηΙυΓ3 
τής ημετέρας φύσεως τών άφράστων έκείνω*; τής ηοη€Ρβ3ΐ3ί11υ(1 ρ^ΓδρίύίΐϋΓ, ρ6Γ63(1βιηη3ΐιΐΓ3€Γ63ΐ.'ΐ 
θεατός Ιδιωμάτων αΐ εΐκόνβς έκλάμπουσιν , ώστε ΙιοοοδΙβηάίΙ; οΐ (ΐϋβιθ3(ϊιηθ(Ιϋηηηρ3ΓνοδίΡροΓΓϋδΙο 
«ιά τούτων τδν λόγον χειραγωγούμενον , μήτε άπο- νίΐπ, οηω 3(1 Γ3(1ίιιηι ρχροδίΐυηι ]306ΐ, ΐοΐυδ δοϋδ (69) θίγγάτομετ. Ιη 16X1» Α 3(1ι1ίΙηΓ άπτόμεθα, 
Ιη αΐ3Γ|;Ίιΐ6 τ6γο πιοιΐ6ΐυΓ : Αείπει τδ άπτόμεθα. 

(70) Αέγηται Λν. Α βΐ Β (Ιβίβηΐ άν. 

(71) ΕΙς οίοτ. Α ίιι Ιοχίυ εΙς δν, 86(1 ίη πιΐ3Γ£;ίη6 
εΙς οίον. 

(72) *ΟμοΛογοΙη. Α δμολογείη. 

(73) Πάττως (ΙοΙβΙ Β. 

(74) ΑογΙζηαι. Α λογίσεται, ςοθ() 61 Ιΐ3ΐ)6ΐ 6(1ίΙίο 
ληηί 1645. 

(75) ΠΕριτραφή. Α παραγραφή. 

176) Έξ άτόχωτ. Β έ( άτοπου. 
77) ΟΧΒσθαι, Α ίη ιη3Γ&[ίη6 νοεΖσθαι. 
78) ΝοΜΓιταί (ΙοΙοί Β. 
79) Αί* ταϋτότ. 'Αλλ* ή ταύτδν είπης. 

Ρατβοι.. Οβ. XIV Ι• 


(80) Γύα^ής. Α Β φωνής. 

(81) Τό γάρ 7ΐα€ έΐκύγα, !η 63ΐ€6 οοίΙΊοίδ Α Η«ο 
ίΐ3 βχρ1ίθ3ηΙυΓ,'Ότι δμοιος μέν έστι τ(ϊ)Θεψ ό ημέ- 
τερος νους, ούκέτι δέ ομοούσιος. 

(82| Ύ6 άρχέτ, Α τδν άρχέτυπον. 
(83) "Ογχον τε ηαττύς. Βδγκου πάντως [βίο] βΐ Α 
Η 3^61 δγκου. 

|[84) ϋίάσχ\μαγτιη'ί{τ. Α οΐ Β δκαστηματικήν. 

(85) άΓ άπάγχίύτ, Β διά πάντων. 

(86) Έχείγφ. Ιη Α 3(1(1ίΙιΐΓ, έν τψ νο&ριρ κι\ 
άσωμάτω κα\ άδιαστάτιο. 

(87) ΎεΜνχι. Α Β ύελίνψ. 

(88) Βραχύτης, Β ή βραχύτης. 13 δ. βΑΕβΟηΐΙ ΝΤ85£ΝΙ 44 ΟΓΐιίβ εοιΐ8ρΐοιΙαΓ, ηοη ρΓΟ δυ& ιη9^ηί1υϋίη6 ίη βο Α ιε^πτειν τής χατά τήν ούσίαν του νου χαταλήψ^ως. αρρΑΓοηβ, 50(1 ρΓουΐ 1)Γ6νίΐα$ ίηιβΓι εΪΓευΙί 5ίηια- 
ΙαοΓϋΐη 9ΐςυβ Γ6ρΓ»$6ΐιΟΙίοηοιη οβρϋ 61 β^όηιίίΓιΙ : 
$ίο ίη 0χίςυίΐ»ΐ6 ηο9ΐΓ2β η3(υΓΧ ίηεχρΙίΰαΜΗυιη 
ί1ΐ9Γυπι ά6ίΐ&Γΐ5 ρΓορήθΙβίαπ) ίιη3|;ίη6κ βΐυοβηΐ, υΐ 
|)0Γ Ιιχο πιαπυ ςιΐϋ&ί άιΐ€(3 Γαΐίο ηβςαβ βχείά&ΐ 
61 8ΐ)6ΓΓεΐ &1) η&ΐϋΓ» ηίΐ€ηΐί$ (ΙβρΓβΙιοη&Ίοηβ 8ΐςυ6 άποχαθαςρομένης έν τ{ εξετάσει του σχέμματος της 
σωματιχής Ιδι^ητος * μηδ* αύ τιάλιν εΙς Ισον (89) 
Λγειν ή( άορίστφ τε (90) χα\ άχηράτφ φύσει , τήν 
μιχράν χα\ έπίχηρον * άλλα νοητήν μέν οΓεσΟαι την 
ούσίαν * έπειβή χα\ νοητής ούσ(ας έστΙν είχων , μή 
μέντοι τήν αυτήν τφ άρχετύπψ τήν είχόνα λέγειν. €0βηίΐίοη6, 8ϋη 6χ»ιηίη0ΐίοη6 ςυχδΐίοηίβ €0Γρ0Γ8ϋ8 ρρορπβίαβ 6Χ06Γη9ΐΙυΓ βΐ Γ6]ίοί&ΐυΓ; ηβςυβ τυΓδυβ βχ 
(1ίν6Γ80 ββιηϋβιη ουιη ίηνί$ίΙ)ί1ί βίηιυΐ βΐ ίιηιηοηαΐί ηϋΐιΐΓβ ραΓναιη ιηοηΒΐβιη(|υ6 η3ΐυΓ3ΐη 6886 ίΐαοί, 8β(1 
Γ3ϋοη6 61 ίηΐβΙΙί^βηΐΊα ηυίιΐύΐη 66Γηί η&ΐυΓ&πι 6]υ8 6χί8(ίπΐ6ΐ : ςιιοιπϋπι 6Γΐ3ΐη Π)6ηΐ6 60ΐηρΓ6ΐΐ6η8ίΙ>ίΓΐ5 
ηβΐιιτχ ίιη»^ο 6$1, ηοη Ιαπιβη 68Πίΐ<]6Πΐ €υηι ρρίπεΙρβΗ 6ΐ οπςίηϋΐί ίοππΑ ίιη9£ίη6Π) 6886 άίο«Ι. 

υΐ ϊβίΙυΓ ροΓ 3Γ£9η3Πΐ 6ΐ ίη6ΐΓ2ΐ1)ίΐ6ΐη Οβί 83ρΊ6η• "Οσπερ οδν διά τ!)ς άπο^^ήτου σοφίας του Θεοΰ 
Ιίαηι ({ΜΆ Ίη υηίν6Γ8ίΙ&ΐ6 τεπιπ) 3ρρ&Γ6ΐ, άίνίηαπι της τφ παντ\ έμφαινομένης τήν θείαν φύσιν τε χα\ 
ηΒΐυΓϋηι ρ3Γίΐ6Γ 80 ροΐ68ΐ3ΐ6πι ίη Γ6ΐ)υ8 υηίν6Γ8ί5 β δύναμιν έν πδσι το7ς οδσιν εΐναι ούχ άμφιβάλλομεν, 
6886 ηοη (1ϋΙ)ίΐ2Π)υ8, υΐ ίη 8υ& οπιηί» π)&η6ΑηΙ ώς &ν έντψ εΐναι τά πάντα μένοι* χα( το{ γε εΐ (91) 6886ηΙί3 (ςυΑηηυααι 8ί ςυ'ΐδ η&ΙυΓ3β Γ3ΐίοη6Πΐ 6χί£^3ΐ 
•61 6χςυίΓ3ΐ, 1οη^6 ρΐυππιυιη ηαΐυΓΑ Οβί άίδίαΐ 
»1ςυ6 άίν6Γ8& 68ΐ & 8ίηκυΐ3πΙ)υ5 Γ6ΐ)υ8 ςυ» ίη 
6Γ63ΐυΓ& 61 08ΐ6η(1υηΙυΓ 61 ίηίοΠί^υηΐυΓ : βΐΐαηιεη 
ίη Ιιίβ 6886 οοηβΐ&ΐ ίά ςυοιΐ ηαΐυΓΑ (ϋ8ΐ2ΐΙ &ΐ<]α6 
<1ίν6Γ8υπ) 681), ίΐ3 ηοΐΐο π)θ(1ο ίηεΓ6ϋί1)ίΐ6 68ΐ αηίηι» 
ηυο^υ6 η3ΐυΓ3Π) ςυ« ρβΓ 8686 3ΐί(|υί(1 αΐίαιΐ 681 
((ΐυο(ΐ€(Μΐ<ιιΐ6 Ι3η(ΐ6ηίΐ 6ΐί3ηι 6886 ρυΐαΐϋΓ), ηοη 
ίιηρ6(ΙίΓί ςυίη 8ίΐ, 6ΐί3πΐ8ί 63 ςοίΒ ίη πιυηάο Ι3η- 
ηυαιη 6ΐ6ΐη6ηΐ3 0Όη8ί()0Γ3ηΐυΓ, 6ί, Γ3ΐίοπ6 ηαίιΐΓ», 
ηοη οοηνβη'ιβηΐ : ηυεπιβόηιοιίυπι 6ηίπ) ]3Π) 3β16 τ6ν της φύσεως (92) άτιαιτοίης λίγον, παμπλήΟως (93) 
άτκέχει ουσία Θεοΰ πρ6ς τά χαθ" έχαστον έν τι) χτί' 
σει δειχνύμενά τε χαΐ νοούμενα * άλλ' δμως έν τού- 
τοις είναι τ6 διεστ^ (94) χατά τήν φύσιν ομολογεί- 
ται• οΟτως ουδέν άπιστον χα\ τήν της ψυχής οΟσίαν, 
άλλο τι χαθ" έαυτήν ουσαν, δ τί ποτέ χα\ είναι εΙχά- 
ζεται , μή έμττοδίζεσΟαι πρ6ς τ6 είναι , των στοι- 
χεκύδώς έν τψ χδσμφ θεωρουμένων ού συμβαινόντων 
αύτίΙ χατά τδν λδγον της φύσεως • ουδέ (95) έπ\ των 
ζώντων σωμάτων , χαθώς ήδη προείρηται , οΤς ή 
ύπόστασις έχ της των στοιχείων έστ\ συγχράσεως. όίοΐυπ) 681, η60 ίη τίν6η1ί1)υ8 <ΐυίά6Πΐ 0όΓρθΓί1)υ8, . χοινωνία τις κατόίτίΝ τηςούσίας λύγον έστΙ τφ ά7ε).φ 
^υοΓυπ) η3ΐυΓ3 οοη8ΐ3ΐ 6Χ εΙβσιεηΙΟΓυπι 60ηΐ6πι- τε χα\ άειδεί τής ψυχής πρ6ς τήν σωματιχήν παχυ- 
ρ6Γ3ΐίοη6, βίιηρίίεί ρ3Γίΐ6Γ 61 ίηίοΓΠΐί ίηνί8ί1)ί1ί4υ6 (^ μερίαν (96) * άλλ* δμως τ6 έν τούτοις είναι τήν ζω- 3ηίπιχ Γ3ΐίοη6 η3ΐυΓ;£, 3ΐίςυ3 οαπι 6Γ3883 εοΓροΓυιη 
€οη^6Γί6 βίςπβ οοη6Γ6(ίοη6 οοη)Π[ΐυηίΐ38 68ΐ; υ6- 
ηιαιΐ3Πΐ6η νίΐ3ΐ6πι 3ηίπ)£ β(Γιοί6ηΐί3πι Γ3ΐίοη6 ηοα- 
ιΐ3ΐη Ιιασΐ3η3ηίΐ 3ηίηΐ3άν6Γ8ίοη6ηι 3ΐςυ6 οο|[ηί(ίοη6Πΐ 
8υρ6Γ3ηΐ6, ρ6Γηιί8ΐ3ηι 30 ί1ίίΓυ83Π) ίη Ιιίβ 6886 ηοη 
άα1)ίΐ3ΐυΓ. Ετ^ο ηβ Γ68θ1υΙί8 ςυίύεπι ίη 8686, ςυΦ 
ίη οοΓροΓΟ 8υη(, 6ΐ6Π)6ηΐί8, ρεπίΐ ί(Ι ςαοά ρ6Γ νί- 
■Ι3ΐ6πι 6(1ιοί6ηΐί3Π) 63 οο11ί23ΐ 3ΐ(]υ6 οοηηοοίίΐ. δ6(1 
^υ6Πΐ3(1πιοι]υπι, οοη8(3ηΐ6 30 άαΓβηΙβ 3<11ιυο 6ΐ6- 
πΐ6ηΐθΓυπι οοηοτοΐίοηε, οπιηοβ ρΑηΐ6Γ 3ΐςυ6 8ίπιί* 
Ιίΐ6Γ |»3Γΐ68 οοΓρυβ οοπιρΐ6ηΐ68 3ΐςυ6 6οη8ΐίΙυ6η- 
168 3ηίηΐ3 ρβΗ6ΐΓ3ηΐ6, 5ίη9υΐ3ΐίηίΐ υηυηκ^υοϋςηβ 
αηΙη)3ΐυΓ, η6(|υ6 3ΐίςυί8 νεί 8θ1ί(ΐ3πι 6886 3ηίπ)3Πΐ 
Δϊχβήί 30 (Ιαταπι, ςυβρ οηπι 16γγ60 οοπΐΗΐί8ΐ3 3ΐςυ6 τικήν της ψυχής ένέργειαν, ούχ άμφιβάλλετα;, λύγψ 
τιν\ χρείττονι της ανθρωπινής χατανοήσεως άνα- 
χραΟε?σαν. Ουχουν ουδέ άναλυσάντων πρδς έαυτά 
των έντοίς σώμασι (97) στοιχείων, τ6 συνδέον αυτά διά 
τής ζωτιχής ενεργείας άπύλωλεν. Άλλ' ώσπερ συν- 
εστώτος έτι του των στοιχείων συγχρίματος ψυχοΰ- 
ται χα\ τά (98) χαθ* Εχαστον , Γσως τε χα\ ομοίως 
πάσι τοΓς μέρεσι τοΓς συμπληρουσι τ6 σώμα της ψυ- 
χής ένδυομένης (99) , χα\ ούχ άν τις εΓποι , οΟτε 
στε^^άν αυτήν χα\ άντίτυπον εΤναι , τψ γεώδέι συγ- 
χεχραμένην, ούτε ύγράν, ή ψυχράν ή τήν τφ ψυχρφ 
άντιχειμένην ποιότητα, τήν έν πάσιν (1) ουσαν τού* 
τοις , χα\ έχάστφ τήν ζωτιχήν δύναμιν ένιουσαν (2)* 
ο&τω , χα\ λυθέντος του συγχρίματος , χαΐ εΙς τά Γοηΐ6ηφ6Γ3ΐ3 8ί(, ¥6ΐ Ιιαπιίάοπι, νεί ίπ(;ΐ(ΐ3ηι 3υΙ Ο οΙχεΓα πάλιν άναδραμδντος , τήν άπλήν έχείνην χαΐ ΐτί^ιάο ορρο8ίΐ3 (|υ3ΐίΐ3(6 ρΓ»(1ίΐ3πι, (|υ» ίη Ιιίβ 
υηίν6Γ8ί8 8ί(, 6( υηίουίςυε νίη νίΐ3ΐ6η) ίπιηιίΐΐ3ΐ : 
ίΐ3 8θ1υΐ3 ςυοςυε ί1ΐ3 6θ3£;π|6ηΐ3ΐίοηβ 61 3(1 ρΓο- 

ρΓί38 0Ο2η3ΐ38(|υ6 Γ68 ίΐ6Γυηΐ Γ6(ΐ30ΐ3, 8ίΐυρΙίθ6Π1 

61 ίηοοπιρο8ί(3πι ί1ΐ3πι η3(υΓ3πι υηίουίςαβ ρ3Γΐί 
6ϋ3ηι ρο8ΐ (1ί88θΙυΙίοη6πι 3ά6886, 3ΐςυ6 63ηι φιχ άσύνθετον φύσιν έχάστφ παρεΖναι τών μερών , χα\ 
μετά τήν διάλυσιν οΓεσθαι , ουδέν του (3) είχύτος 
εστίν • άλλα τήν άπαξ ά^^ήτφ τιν\ συμφυείσαν λό- 
γφ τω τών στοιχείων (4) συγχρίματι (5) , χα\ είσαε\ 
τκαραμένειν, οΤς χατεμίχθη , μηδεν\ τρότυφ της γινο- 
μένης άπαξτ αύτ|) συμφυΐας άποσπωμένην. Ού γάρ 
ΕΙς Τσοτ, Β είς έν. 

^Αορίσζφ Τ8. Α άοράτφ τε, Β άρίστφ τε. 

ΕΙ (Ι6ΐ6ΐ Β. 

Φύσεως. Α ίη ηΐ3Γ9ίη6 : φύσεως τις άπαιτοίη 

Β φύσεως εΓτις άπαιτοίη λόγον. 

ΠαμχΛήΘως» Α Β παμπληΟές. 

Αιεστός β διεστώς. 

Ού^έ, Α Β ουδέ γάρ. 

ΠαχυμερΙατ^ Α ηαχυμέρειαν. (97) Τοις σώμασι, Α Β τφ σώματι. 

(98) Καϊ τά. Καί 06ΐ6ηΐ Α 61 Β. 

(99) Έγδυομ^η\ς, Β ένδεομένης. 

(1) Τ^ έτ χασιγ. Τήν έν ατεασιν. 

(2) Έηονσατ, Ένιείσαν. 

(3) Ού^έτ τον. Α Β ουδέν έξω. 
{\) Τφ των στ. Β διά της. 

(5) Σνγκρίμαη. Β συγχράσεως. 45 ΟΕ ΑΝ1ΜΑ ΕΤ ΚΕδυΑΙΙΕΟΤΙΟΝΕ. 46 

ϊιαιΒ^ λύιται τ6 συγχείμενον, χινβυνεύει (6) συν- Α βίοαυΐ οοουΐΐα Αίςυβ ίϋ6ίΓ2ΐ)ί1ί ςιιαά&ιη ΓΑίΙοηβ εηιη 
βιαλυΟήναι τψ συνθέτψ τ6 μή συγχείμενον. βΙβιηβηΙΟΓϋΐη οοηοΓβιηβηΙο €0&Ιιΐ6ΓίΙ βΐίϋΐη ίη ρβτ* 

ρβΐυυιη ρβπηαηβΓβ ουιη ϋβ ςαίΙ)υ8 οοιηιηίβία 6β(, ηβςυβ υΐΐο ίηοάο βώ βϋ 0θ3ΐίΐΙοηβ Αίςυβ οοηοΓβΐίοηβ» ςυα 
860961 61 εοηΐΊ^βπΙ, &ν6ΐ1ί ρυΐΑΓ6, ηυΐΐο ιηοάο 68ΐ α ν6Π8ΊιηΊ1ίΐυ(1ίη6 3ΐ(|α6 ρΓ0ΐ>α1)ίϋΐ{ΐΐ6 αΐίβιιυιη• Νοη 6ηίιη 
ςυΐΑ 8θ1γί(υΓ οοαιροβίίαιιι, ίικίβ 6ΐίΑΐη η6€6882ϊΓίο οοηββςυίΐαΓ υηα οαιη οοηιροβϋο άίδδοίτί ίιΐ ςικκί 6θΐηρο- 
8ίΐυπι ηοη 68ΐ• Γ. Κάγώ εΤπον, *Αλλάτά μέν ατοιχεία συμπίπτειν τ• 
πρ6ς άλληλα (7), 3^αι πρ6ς αλλήλων βιαχρίνεσθαι, 
χα\ τοϋτο είναι τήν του σώματος σύστασίν τε χα\ 
διάλυσιν, ού&Ις &ν άντείποκ. Επειδή δλ πολϋ τ6 
μέσον έχάστφ (8) νοείται τοΰτο των (9) έτερογενώς 
εχόντων πρδς Αλληλα, κατά τε τήν τοπιχήν θέσιν, 6. ΑΚίυβ 6(;ο : ΥβΓαιη βίβιηβηΐϋ φΐίϋβηα, ίηςο>ηι» 

ίηΐ6Γ 8686 Ιυΐη ΟΟΪΓβ 61 €0ΐΐ£Γ6δ66Γ6, Ιυπί α116Π1Ι1Ι 

9ί5 ϋ1ΐ6Γ0 86ρ3Γ3η Α(ςυ6 άί8]υη(^, 61 ίά €θΓροΗ§ 
6886 Ιυιη 6οη8ΐίΐυΓιοη6πι Ιαω <1Ί88θ1υΐίοη6ΐη, η6ηιο 
€οηΐΓΑ(ϋχ6η(. Ουοηίαιη >υΐ6ΐη ιηοΙίαιη ίηΐ6ΐ'68λβ 
ίηΐ6ΐΓι$ΊΐαΓ ίηΐ6Γ υηυιη(|υο<Ι<ια6 Ιιοηιιη, <ιυ« (αηι χα\ τήν των ποιημάτων (ίΟ) διαφοράν τε χα\ Ιδιότητα, 86€υη(1απι Ιοοαίεηι ρο8ίΐίοη6Πΐ, Ιυπι ηυϋΐίΐαΐυιη άΐί" 
συνδεδραμηχότων μέν (11) άλλήλοις περ\ τ& 6ποχε(- ΓβΓβηΐίΒΐη ρ3ΐΊ(6Γ 30 ρΓορΓίβΙαίοιη (ΙΊγ6Γ8ί ίηΐ6Γ 8686 μενον των στοιχείων, τήν νοεράν ταύτην χα\ άδιάστα- 
τον φύσιν ή ν χαλουμεν (12) ψυχήν, άχόλουθον συμ« 
φυως προ; τδ ήνωμένον Ιχειν * εΐ δέ άπ' αλλήλων 
διαχριθείη ταΰτα, χάχε?σε (13) γένοιτο, δπηπερ άν 
Ιχαστον ή φύσις άγοι (14), τ\ πείσεται (15) ή ψυχή 
πολλαχη του οχήματος αύτζ διασπαρέντος * ώσπερ τις 
ναύτης της όλχάδος έν ναυαγίφ διαλυθείσης αδυνα- 
τών πάσι τοΤς του πλοίου μορίοις άλλοις άλλαχή του 
πελάγους έσχεδασμένοις χατ* αύτδν (16) έπινήξασθαι 
(παντός (17) γάρ του έπιτυχουντος (18) λαβόμενος 
τά λοιπά φέρειν (19) χαταλε(ψει τοΤς χύμασι), τδν 
αύτδν τρόπον ή ψυχή (20) τ{ διαχρίσει τών στοιχείων 
βυνδιασχισθήναι τήν φύσιν ούχ Ιχουσα, εΓπερ δυσ- £6η6Π8 8υηΐ, δίπυίάβιη οΊγ€Α 8υΙ>]6€ΐαιιι ίιιΐ6Γ 8686 
€θηουΓΓ6ΓίηΙ 6ΐ6ΐη6ΐιΐ3, οοη86ηΐ3θ6υίη 681, ίηΐβΙΙβ- 
οΐυβίβιη Ηαηο όΊιη6η8ίοηί8(]ΐΐ6 βχρβπβιη ηβΐυηιη, 
ςυαιη Αηίιη3ΐη νοο3ΐιηυ8, €οΙ)ΧΓ6Γ6 8ΐςιΐ6 €ου]υη- 
εΐαηι 6886 οαπι 60, ςυοϋ (ίΐ») αοίΐυιη 681 ; βίη 
3υΐ6ΐιι ϊϊΐτίο &1ΐ6Γυοι 35 3ΐΐ6Γο 86Ρ3Γ31& βίςοβ ίΐΐο 
Γβϋαοΐα ΓυβΓίηΙ, ςυοευηςυβ υηυιη(ΐυο^(|υ6 ηΑίιιη 
ύυοίΐ, ραΙίβΙυΓ βΐίαιη αηίηΐ8, ίη ιηυ1ΐ38 ρ3Γΐ68 ριβ- 
8ίιη ν6ΐιί€υΙο β]υ8 ϋί8]<ί€ΐο : 61 (|υ6ΐη&(1ιιιθ(]υιη λΐί- 
<ΐυί8 η3αΐ3, ιι1)ί η^υΓΓβ^ίο άίβδοΐυΐα ίαβπΐ ηατίβ» 
&ά οιηη68 6]υδ ρ3Γ(68, 3ΐη8 ίη 3ΐί3ΐη ρ6ΐ3{;ί ρ3Γΐ6ηι 

(]ί88ίρ3ΐί8, ΰΟάοΠΙ ΐ6Π)ρθΓ6 3(]η3Γ6 ΠΟΠ ροΐβδί (0301 

8ί (|υί<1(ΐυίά ρΓίιηυη 0€6υιτ6πΐ 61 ο1)τί3ΐη ία6Ηΐ• απαλλάχτως Εχει του σώματος, έν( τινι πάντως προσ• 3ρρΓ6ΐ)6ηά6ΓίΙ, Γ6ϋςυ3 0υαί1>υ8 Γβητί ρΐ3η6 ρ6πηΙΙ- 
φυείσα στοιχείων (21), τών άλλων άτΐοσχισθήσεται, 16(), 60(ΐ6πι ιηο(1ο 3ηίηΐ3 ςυχ 63 η3ΐυΓ3 ρΓ26(1ίΙι 
χα\ ουδέν μάλλον άΟάνατον αυτήν διά τδ έν έν\ ζ|)ν, ηοη 681, υΐ υη3 ουπ) δ6ρ3Γ3ΐίοη6 οΐβιηοηίοηιιτι 
ή θνητήν, διά τδ έν το7ς πλείοσι μή είναι, ή άχολου- 8θίη(ΐ3ΐυΓ, 8ί(ΐιιί(ΐ6ηι 3 οοΓρΟΓβ ϋΙ)6Γ3Γί )((ΐυ6 6χρ6- 
θία του λόγου δίδωσιν οΓεσθαι. άϊτι ηοη ροΐ68ΐ, 8ί υηί 3ΐί€υί ρΓΟΓδϋδ ίηΙΐ9686ΓίΙ 6ΐ6• 

π]6ηΐο, 3ΐ) 3ΐϋ8 3Τ6ΐΐ6ΐυΓ €ΐ ίηΐ6Γθ1υ(ΐ6ΐυΓ, 61 ηΐ ηίΐιϋο πΐ3^ί8 ίηισιοη3ΐί8 ςυ» ίη ιιηο νίτ3ΐ, <ια3ΐη πιογΙαΙι» 
ρυΐ6ΐυΓ ςαχ ίη ρΙυΓί1)υ8 ηοη 8ί(, 6οη86(|υ6ηϋ3 86πηοηί8 <131. 

Μ . *Αλλ* οΟτε συστέλλεται, φησ\ν, οΟτε διαχείταιτδ Μ. Αΐ η&φιβ οοηίπιΙιίΐυΓ, ίηςυίΐ, η6ςιιβϋί£Γυη(ϋΙαΓ νοητόν τε χα\ άδιάστατον (σωμάτων γάρ Γδιον συστολή 
χα\ διάχυσις), επίσης δέ χατά τήν Ιδίαν φύσιν τήν 
άειδη χαι άσώματον τ^ τε συγχρίσει τών στοιχείων 
περ\ τδ σώμα χαΐ τ^ διαχρίσει πάρεστιν, συνεσφι- 
γμένων (22) έν τφ συγχρίματι τών στοιχείων στενο- 
χωρουμένΐ), ούτε αποφοιτησάντων έπ\ τά συγγενή (25), 
κα\ χατά φύσιν αύτοΤς άπολιμπανομένη, χάν πολύ τδ ί(1 <ιυοά 61 ηΐ6ηΐ6 ηοδοίΐυρ, €θ^ίΐ3ΐίοη6(|ΐΐ6 ρ6Τ6ΐ- 

ρΊΐυΓ, 6ΐ άίδίυηΟΐίοηίβ 86ρ3Γ3ΐίθηί8ςΐ16 6Χρ6Γ8 681 

(οοΓροηιπ) 6ηίπι €οη(Γ3ίιί 3ΐ€|υ6 (Ιίβιιηϋί ρΓορηασι 
€81), 86ά »ςυ3ΐ1ΐ6Γ ]υχΐ3 8υί η3ΐοΓ3Πΐ, ςυ» 6Ι ίη- 

νί8ί1)ίΙί8, ίηίΟΓΠΐίβ 61 ίη00Γρ0Γ63 681, ΟΟΠ) 603ΐίΓΐ8 

3ΐ(ΐυ6 εοηθΓ6ΐί8 €ίΓ€3 οοΓρυδ 6ΐ6πΐ6ηΐΐ8, Ιυη 86ρ•- 

Γ3ΐί8 3ΐ4υ6 (ίί8]υη6ΐί8 3(ΐ68ΐ, 36 η6<1116 6οη8ΐηο(ί8 ίη μέσον είναι δοχε! τδ της έτερότητος (24) τών στοι- ^^ €οη€Γ6ΐίοη6 6ΐ6Πΐ6ηΐί8 ρΓ6ηιίΐυΓ 3ΐ(|υ6 €03Γ0ΐ3ΐαΓ, 
χείων ένθεωρούμενον. Πολλή γάρ ή διαφορά (25) του η6«ιυ6 3(1 οο^ηαΐΑ δίΐιίςυο η3ΐυΓ3ΐί3 Γ6Υ6Γ8ί8, Γ6ΐΙη- 
άνωφερους τε χα\ χούφου πρδς τδ βαρύ χα\ γεώδες, ςυίΙυΓ, 6ΐί3ηΐ8ί π)3ρυηι ίΐΐυύ (1ί8€Γίπΐ6η 6886 ▼ι<]6«- 
του ΟερμοΟ (26) πρδς τδ ψυχρδν, χα\ του ύγροΰ πρδς ΐϋΓ, ςυοά οβΓηίΙυΓ 6ΐ 3ηίπΐ3(1τ6Γ(ίΙυΓ ίη 6ΐ6ηΐ6ηΙο- 
«6 εναντίον- άλλ* δμωςούδείς πόνος τ!| νοερ^ φύσει τυαι ϋίν6Γ8ίΐ3ΐ6; ηΐ3£;η3 6ηίπι ϋίβ6Γ6ηΙί3 681 ίηΐ6Γ [6) Κίτδ%)Υ£ύΒΐ. Κα\ χινδ. 

7) Προς άΧΧΫ(Λ. Α Β άπ* άλλήλ. 

8) "Εχάστφ. Α Β έχάστου. 

[9) Τοντο τωτ, Α Β τούτων. 

(10) Ποη^μάτωτ. Α Β ποιοτήτων. 
(1Ι)3ί^τ(ίϋ68ΐ Α. 
(12)Ό^χΛΐ.Ατήν χαλ. 
(15) Κάχβ/σβ. Β χα\ έχείσε. 

(14) Μγοι. Α άγει, Βάγη. 

(15) Ωβίσεταί. Α ίη ηΐ3ΐ'§1η6 . "Αγεται, πείσχχαι τητ^ 
χα\ ή ψυχή. 

(16) Και* αυτό. Α χατά ταύτόν. 

(17) Παττός, Α πάντοις. (18) ΈΗιτνχονττος, Α Β επιτυχόντος. 

(19) ΦέοΒίτ. Α ίη ηΐ3ΐ^ίη6 :Το7ς χύμασι χαταλε( 
ψει φέρεσθαι. 

(20|/Η ιί^χτ}. Β χαΐ ή ψυχή. 
{α) Προσφνείσα στοιχείων, Β προσφυεΓσα στοί- 
χε ίφ. Α στοιχείφ. 
(22) Σντεσφιγμέτωγ, Α οΐ Β ρηΒηιίΙΙηηΙ οΟτε. 
(25) Συγγετί^, Β συγγενή τε. 
(24) ^οκεϊτό τ7\ς έτερότητος. Α Β δοχϊ) τ?| έτερ6- (2ο) 7/ διαφορά, Α ίη Ι6χ(υ αναφορά, ίη πΐ3ΐ^1ι\^ 

διαφορά. 
(26) Τον θερμό ν. Β χαι του Οερμ^ιΟ. 41 8. βΚΕΟΟΙΙΙΙ ΝΥ88εΝ1 48 ιϋ ςαοά οιπη Ιβνβ 8ΐΙ, βυΓδίιιη ΓβΠυΓ, 61 %ΤΛ^β (6Γ- Α έχάστφ παρεΤναι, οΤς άπαξ ένεφύη, διά χράσεως (5ί7) 7βυιηςιΐ6 : Ιΐοηι !ηΐ6Γ οα1ί(1υιη 61 Γπ|;ίϋυιη, Ιιυηοίόυιη- 
ςυβ 61 6ΐ €0ΐιΐΓ3παιη, αΐΐιιηιβη ηυΐΐο ηβ^^οΐίο ίηΐβΐ- 
Ι6€ΐϋ&ϋ8 ηΑΐυΓ&, 68(ΐυ6 <!»» ιηβηΐβ 8θΐ3 οοηβίαΐ 6ΐ 
οο^ίΐβΐιοηβ ρβίΓοΙιίΙΐυΓ, α(ΐ68ΐ υηίουίςυβ οοΓυιη, ηυί- 

1)08 860)61 ΊαΗ9686Π(, 060 ρ6Γ Γ6Γυ8ίθ06η), 018008- 
8100601 20 ϋίβΙηίΟΐίΟΟΟΠΙ 003 00 01 0ΟθΐΓ3η6ΐβΐ6 

βοίαάίΙΟΓ 6ΐ60)6ηΐ0Γ0ΐη. Νοο 6οίο) (|αί& όί8ρθ8ίΙΙοοβ 
Ιοοί 06η3ςυ6 ςυΑ(1αο) ρΓορή6ΐ3ΐ6, ρΐΌοαΙ Ι)»ο ίηΐ6Γ 

8686 (!ί8(8Γ6 6ΐί8ΐίθ13ΐηΙυΓ , ίϋΟΙΓΟΟ ίΐΙ86ρ»Γ9ΐ>ίΠ8, 
(1ί8]θΟ€ΐίθθί8ςθ6 30 8ρ3ΐϋ 6Χρ6Γ8 08ΐΟΓ& 0)3^00 06- 
^ΟΐίΟ 30 ϋίβΐΟθ1ΐ6Γ ΟΟθ]θ09ΊΐυΓ 00Π1 ϋ8 ςο26 Ιοοο 

(ΙίβΙ&οΐ, ςοοοίβοι οιίαπι ουοο οιοοβ 8ίπιυ1 6ΐ οοκίοπι 
οοοίοπιρΙαΓί, οΐ 3(1 ΐ6Γθΐίοθ8 πϋοοόί ουπο83 ίηςοί• 

8111006 6ίΐ6θάί ρθΐ68ΐ ; 30 000 (ϋνβΙΙίΐΟΓ 0001601- μή συνδιασχιίομένη τζ των στοιχείων έναντι^τΐ• 
Ού γάρ επειδή κατά τήν τοπικήν διάστασίν, 3^\ τήν 
ποίαν (!28) 1δΐ(5τητα, πό^^Οεν Αλλήλων ταΰτα (29) 
νομίζεται, διά τοΟτο κάμνει ή άδιά(ττατος φύσις τοΙς 
τοπικώς διεστηκ^σι συνατετομένη, ΙπεΙ χα\ νυν ίξεστι 
τ% διανοί^ δμου τε τδν ούρανδν Οεωρεΐν, χα\ έπ\ τά 
πέρατα του κόσμου ταΤς πολυπραγμοσύναι^ έκτείνε- 
σΟαι * κα\ ού διασπαίται πρ6ς τοσαυτα μήκη τ^ θεω- 
ρητικών της ψυχής ημών διιτεινδμενον. Ούκουν ουδ- 
έν έμπόδιδν έστι τή ψυχ|| κατά τδ Ισον παρεΤναι το7; 
του σώματος στοίχε (οις, κα\ συγκεκραμένοις διά της 
συνδρομής, κα\ άπολυομένοις διά (50) της ί'^αχρά- 
σεως. ΚαΟάττερ γάρ χρυσού κα\ αργύρου συντετηκό- 
των ένΟεωρε?τα{ τις τεχνική δύναμις ή τάς Ολας ρΐ3ϋν3 ΑηίίΟίΒ 0081ΓΦ ρ3Γ8, (Ιοοι 3(1 Ι30ΐ38 (ΙίδΙοο- ^ συντήξασα * κα\ εΐ πάλιν άποτακείη του έτερου τ6 (ΙίΐΟΓ 1θΟ£[ΊΐΐΙ<Ιίθ68. Εγ^Ο Οίΐΐϋ ίπίροόίΐ 3010)30), 

€|υίο χςο3Ηΐ6Γ 0θΓροη8 αύ8ί( 6ΐ60)60ΐί8, Ιυπι ροΓ 

ΟΟΟΟυηΟΟ) 000ΐ60)ρ6Ρ3ΐί8, ΙΟΟ) ρ6Γ ^180088100601, 
<1ί8ΐΓ3θϋθ06ΐη, 3Κ|06(1ί8]υθ0ΐίθΟ6Ο) Γ68θΙθ(ί8. 0υ6ΠΙ- 

3(Ιαιο(Ιααι βοίοι 3υΓ0 6( 3γ^6οΙο οοΙϋςυ6Γ3οΐί89 

3Γΐίί)θίθδ3 νί8 (103Β(|30) ΟΟΓΟίΐΟΓ, ςΠ£6 Ι03Ι6Π38 638 
0Οθη3?6Πΐ; 61 81 ΓυΓ8υ8 ρ6Γ Ηςη6Γ30ΐί006Ο1 3ΐΐ6Γυ01 
3ΐ> 3Η6Γ0 86ρ3Γ3ΐ0Π1 ΓοβΠΐ, θΊΙΐίΙθΟ)ίθ08 Γ3ΓΐΟ 3ΓΓι8 
ίο 0(ΙΌ(|06 0)3001; ΛΟ 0)αΐ6Γί3 (]υί(]60) (]ί¥)83 Γθ6Γί{, 
3Γ8 30ΐ601 003 0001 Ι03ΐ6Γί3 000 <]ί88603ΐυΓ ; ςΟΟ- 

0301 60101 0)0^0 <]Ίνί(]ί ροΐβπΐ ίοάίν'κΐυπο) ? 63άραι 

Γ3ΐίθ06 63 ςυ» 016016 0008131 , 3ΐςυ6 00{;ίΐ3ΐίθΟβ Ιτερον, ουδέν Ιλαττον ό τής τέχνης λόγος έν έχατέρ<{ΐ 
μένει • κα\ ή μέν Ολη διεμερίσθη, ή δέ τέχνη ού συν- 
διετμήθη τή ύλτ\• πώς γάρ άν διαιρεθε(η τδ άτμητον ; 
κατά τδν αύτδν λδγον κα\ ή νοερά της ψυχής φύσις, 
κα\ τϋ συνδρομή των στοιχείων ΙνΟεωρεΤται, κα\ δια- 
λυΟέντων (31) ούκ αποκρίνεται, άλλα κα\ έν αύτοϊς 
μένει κα\ έν τψ χωρισμψ αυτών συμπαρεκτεινομένη 
ού διακόπτεται, ουδέ πρδς τδν άριΟμδν τών στοιχείων 
ε!ς μερικά (52) τμήματα κατακερματίζεται (55). 
Τούτο γάρ Γδιον της σωματικής κα\ διαστηματικης 
έστι φύσεως • ή δέ νοερά τε κα\ άδιάστατος φύσες 
τά έκ διαστάσεως ούκ άναδέχεται πάθη. ρΟΓΟίρΊΐΟΓ, 3θίθ)Φ 03ΐ0Γ3, 61 10 0ΟΟ0ΟΤ8ϋ 6ΐ6α)6θ(0ΓϋΟ) ΟΟΠΠίΟΓ, 6ΐ Γ68θΙυΐί8 Η8 , 000 8606ΓηΙΙυΓ Ο60 
66|;Γ683(υΓ ; 86(1 61 ΟΙ^ΟΟΙ ίο ίίδ, 61 003 000) 8θρ3Γ3ΐίθη6 ΟΟΓΟΙΟ 6Χΐ6083 000 ίΩΐ6ΓθίάίΙυΓ, 060 ίοΙΟΓ- 

ηιιορΊΐιΐΓ, οοςαβ ρπο οοα)6Γθ 6ΐ6οΐ6θΙθΓυοι ίο ρ3η68 61 ίΓϋδΐ3 οοοοί(ϋΙυΓ : ίιΐ οοίο) οοπροΓΟ» ραπΙΟΓ 

οι ίηΐ6Γν3ΐΐ3Π8 η3ΐυΠ6 ρΓΟρΓΙΟΟ) 6$( : 3ΐ !θΟΟΓρθΓ63 ίπ1θΙΐ601υ3Γΐ8ςυ6 6( )0¥ί8ϋ>ίΓΐ8 ρ3Π(6Γ, 9ΐηο6 (Ιίν!- 
8101118 (ϋθ1608ίθθΊ8(ΐυ6 6Χρ6Γ8 03ΐυΓ3 ρ388ίθ068 6( 03δυ8 61 (]ί8ΐ3ηΙί3 3ΐς06 ίθΐ6Γν3]Ιθ ΟΟοΓίΟζ^ΟΟίΟδ ΟΟΠ 

ΓβοΊρΊΐ, Ο6(]ηο 3ϋοιίΐ(ίΙ. 

Ε^^%ο 30*1013 681 ίο ϋδ Ίο (|υίΙ>»8 86Π)6ΐ ΓαίΙ, ου1ΐ3 Ο Ούκουν έστιν έν αύτοΓς ή ψυχή, έν οΤς άπαξ έγέ- 
Ο6θθ88ίΐ3ΐ6 63ΒΙ 3 0θ1ι»ϊΓ6θΐΐ3, ςυ3 0001 ίΠίδ 000- νετο, ούδεμιαίς ανάγκης τής πρδς έκεινα συμφυ'ίας {υηθΐ3 68ΐ 31(|06 ΟΟΟΟΓΟνίΙ, 3ν6ΐΐ60ΐ6. Ουί(1 ί^ΗοΓ 
ίο 1)18 ΐΓΙδΙβ, 306ΓΙ>ΗΙΙΙ 3ΐ(|116 3ηίΐΙΐί (Ι6ΐηίδ8ίθ06 (ϋ- 

£;οαοι 681, 81 1(1 ςυοϋ νί(1οΐαΓ, οοοι ίογίδί1))ϋ οοοι- 
ΐΩ0ΐ3ΐιΐΡ? £ΐ ου]υ8 Γοί ^τλιΊλ αιΐβοιηοοδ ΐυ» ιηοΓίί 
ίαΓ6083 681/ — β. Εκο νοΓο, ιιΙ)ί (έβϋηίιίοηβιΐ) 3ηίηΐΛ, 
ςΜ3αι ίη δορβποΓί 86ΓΠ)οο6 (606Γ31^ 30111)0 τονοΐ- 

νίδδΟΙΟ 3Ι(]Ι»6 Γ6ρ6ΐΙνί886αΐ, (Ιίχί 000 83118 Οΐίΐΐί ΟΟΟ- 
8ί(ΐ6Γ3Βΐί αίςΐΐβ 3010)0 Γ6ραΐ30ΐ) ρθΐ6ηΐί38 61 νίΓ68, 
<)09Β ίΐΙ 301013 06ΓΟΙΙθΙθΓ, ίΙΐ3Ι0 ΟΓ3ΐίθ0601 6886 (16- 
ηΐθη8ΐΓ3ΐ3Π) : ςο» άίοίΐ 630) ίθ(6Η60ΐ03ΐ6ΟΙ 6886 03- 
(υΓ30), 6ΐ ίο ίθ8ΐΓαα)6θΐ3ηθ ΟΟΓρθΓ6 ν)ΐ3ΐ6Π) τίιο 3ϋ 
66080001 θί1ΐθΊ6θΓΐ30) 3((106 3(]]6θΐίθ0601 ίη£6Π6Γ3Γ6. 
Ν3Ι0 000 δΟΐυΐΟ θίΓ03 630) 0160(18 ΟΟδίΓΧ 3β[ίΐ3ΐίθ- αύτήν άτιοστιωσης. Τί ου ν τδ σκυθρο)πδν έν τούτοις 
έστΙν, εΐ του δρωμένου τδ άειδές ανταλλάσσεται ; κα\ 
ύτϋέρ τίνος ούτω διαβέβληταί σοι πρδς τδν θάνατον ή 
διάνοια; — ^Γ. Έγώδέ, άνα>.α^ν (54)τ!) διανοί(^ τδν όρι- 
σμδν, δν έν τοίς πρδ τούτου λόγοις περ\ ψυχής έποι- 
ήσατο, ούχ Ικανώς εΤπον ένδεδεΤχΟαί μοι τδν λόγον 
έκε?νον τάς ένθεωρουμένας τή ψυχή δυνάμεις (55) * 
δς φησι νοεράν αυτήν είναι ούσίαν, κα\ τφ οργανικοί 
σώματι ζωτική ν δύναμιν πρδς τήν τών αΙσθήσεων 
ένέργειαν έμποιεϊν * ου γάρ μόνον περ\ τήν έπιστημο- 
νικήν τε κα\ θεωρητικήν διάνοιαν ενεργός έστιν ημών 
ή ψυχή, έν τώ νοερώ τής ουσίας τδ τοιούτον εργαζο- 
μένη, ουδέ τά αισθητήρια μόνα πρδς τήν κατά φύσιν 1160), ςο3 8θί6θ1ί38 ρ6Γ0)ρίθ)υ8 30 8ρ60θΐ30)θΓ, οΙΙί• ένέργειαν οικονομεί* άλλα πολλή μέν ή κατά έπιΟυ- 
03Χ 61 3010083 3010)3 0081Γ3 6δΙ, ρβΡ 6310 ς«36 μίαν (56), πολλή δέ κα\ ή κατά θυμδν κίνησις έν- 
1Ι10Π16 οοοδίαΐ οι ίηΐ6ΐΓΐ£6ηΐΊ3 δοχ ιΐ3ΐυΓ3β νίπ) Ι3ϋ3 θεωρείται τή φύσει * έκατέρας (57) δέ τούτων γένι- (27) Αίά κράσβως, Α Β δι* άνακράσεως. 

(28) Ποίατ. Β Ποιάν. 
(29| Ταϋτα (16681 Β. 

(50) ΆποΛυομέτοίς διά, Β &τβο\, δ. τής συνδρο- 
μής χα\ άπολλυμένης. 
{Ζ\) Α^^^,ινΟέ^'τω^, Α ίη πιηΓ{;ίηο , άναλυΟέντ(ι»ν, 
(52) Μερικά» Β μέρη χαί. (55) Κατακερματίζεται, Β καταμερίζεται. 

(54) 'ε)^ ^^ άναΧαβών. 8ο1)θ1ία ίπ οαΐοβ οο(]ίοί8 
Α 6χρ1ίθ3ΐιΙ, Γρηγόριος επίσκοπος ώς έν αντιθέσει. 
Ιο οΐΒΓςΙηβ δΟπϋΐΙυΓ Παραθέσει. 

(55) Αννάμεις, Α 3(1ι1ίΐ έννοουμένφ. 

(56) Κατά έπιΟυμΙατ, Β κατ' έπιθυμ. 

(57) Έκατέρας, Λ έκατέρου. 49 ΟΕ ΑΝΙΜΑ ΕΤ ΚΕδυΚΗΕΟΤΙΟΝΕ. 90 

χώς ήμΓν ένυπαρχούσης (38), εΙς ποΧΚάς τε χα\ Α 6^Ποί6θ8, ηοίΐαϋ ββη&ΟΓία ¥35& ίιΐΒίΓυηιβιιίαςιιοβοΙ» 

3(1 ηαΐυΓ3ΐ€ΐη βΓΟοίβοΙΙαιη, οροΓαΐίοηβιηςυβ ^υϋβτ• 
η3ΐ ; ββά ιηηΐΐυδ ςυίϋβιη €υρ1ϋίΐ3ΐί$, ιηυ1ΐυ& Ιίθη 
ίΓ3ευηί1ίχ ςιιοςυβ ηιοΐυβ εβΓη'ΚυΓ ίη 6]υ8 ηαΐυη ; ποιχίλας διαφοράς όρώμεν προϊοΰσαν ταΓς ένεργβίαις 
αμφοτέρων τήν χίνησιν. Πολλά μέν γάρ ίστιν Ιδειν, ών 
-ΛέπιΟυμητικόνκαθηγείται• πολλά γε (39) πάλιν•4 της 
Ουμοειδοΰς αΙτίας έχφύεται, χα\ ούδΐν τοΰτο σώμα 
έστι ^40), τ6 δέ άσώματον νοερών πάντως • νοερ6ν δέ 
τι (41) τήν ψυχήν ό όρισμδς άπεφήνατο, ώστε δυοϊν 
άτόποις τ6 Ετερον έκ της ακολουθίας άναχύπτειν του 
λόγου, τ) χαΐ τδν Ουμδν καΐ τήν έπιΟυμίαν άλλος έν 
ήμΐν είναι ψυχάς, κα\ πλήθος ψυχών άντι μιας καΟ- 
οράΐΟαι, ή μηδέ τδ διανοητικδν τδ έν ήμίν ψυχήν 
οΓεσΟαι. Τ6 γάρ νοερών επίσης πάσιν έφαρμοζόμε- 
νον, ή πάντας (42) ψυχάς αποδείξει ταΟτα, ή Ιχαστον 
τούτων έκ του Γσου του (43) Ιδιώματος της ψυχής 
έζαιρήσει. €υιη αυΐβιη ΙιΟΓυιη υίΓυηαςκβ κοηβΓβΙίΙΰΓ ίη ηοΐΝ$ 

ίΐ1$ίΐ, ίη ΐηυΙΐ38 ρ^ΓίΐβΓ 30 ν3Π38 Οί&6Γ6ηΙί38 30ΐί0• 

ηίΙ)υ8, 6ίϋεί6ηΐϋ»(]υβ 3ηι1)0Γυιη ρΓ0|;Γ6(ϋ ηιοΐυαι 
νίϋβιηυβ. Ν3ΐη 0ίΐυ1ΐ3 «ιυίιΐΰΐη νίϋβΓβ ϋοβΐ, ςυοπιαι 
οοηουρίβοβηάί νί8 3υοΐθΓ 30 άυχ οβί ; ίυΓβυβ ίΐοΐΒ 
ιηυΙΐ3 3 03083 ΪΓ» οοηοΊΐΑΐηοβ η38ουηΐυΓ, 3θηυΙΙυοι 
ΙιοΓυηι οοΓραβ 68( ; (|υο<1 3υ1ι>.ιη ίηοοΓροΓουηι ββΐ* 
ηιΐ6ΐΐ60ΐυ3ΐ6 ρποΓκυβ 08ΐ, 8θΐ3ςυ6 ηοοΑίο οοη8(3ΐ; 
ροΓΓΟ ίηΐο1ΐ6θΙα3ΐ6ΐη ςυ3ΐιΐ(ΐ3ΐη 8θΐ3ςυ6 ηιοοίο οοη- 
8ΐ3ηΐοιη 6ΐ οοπιρΓβΙΐ6η8ί5ί1ϋΐη Γβηι 6886 3ΐι1υΐλΐ1ι 
(ΙοΟι/ιΙίο (]6θΐ3Γ3νί(, αΐ (ΙυοΓυιη 3])8υΓάθΓαιιι 3ΐΐ6Γυιη ι*χ εοιίδβςυβηΐίβ θΓ3ΐίοηί8 οχδίβίαΐ 3(ςυ6 βιη6Γς3ΐ, 3υΐ υΐ ίΓ3ουη(1ί3 ςυοςιιο 3ΐ(]α6 ουρΊ<1ίΐ38 αΓιφ Ιη 
1101)18 3ΐιίιηφ 81111, 61 ρΓΟ υηα ιηιιΐιίίικίο 3ηίιη3Γυιιι ϋ6ρΓθ1ΐ6η(ΐ3ΐυΓ 3ΐ(]υ6 3ηΊιη3(1τοΓΐαΙυΓ, 3υΙ ηβ ιηοοϋ^ 
()ΐιί(1οιιι αζϊίΰίΤΜ 61 ίιιΐ6ΐΙίβ6η(Ιί νί8 ίη ηοΙ)ί8, 3ηίιη3 6856 ρυίοΙυΓ. Ν3πι ίηΐ6ΐ1βοΙυ3ΐβ 6θΐ3(|ΐΐ6 ηιοηΐβ οοη- 
8ΐ;ιη8 61 0θΐηρΓ6ΐΐ6η8ί1)ίΐ6Φςυ3ΐϊΐ6Γθηιηϋ)ΐΐ3 3θθοιηιηο03ΐυπ), 3υΙ οηιηί3 Ιιχο 3ηίιη38 6886 4ΐ6ΐι•οπ8ΐΓ3• 
1)ί(, 3υ( υηυπΐ(|υο<1<]υ6 ΙιΟΓυηα οχ χςυο 6χίπΐ6ΐ 3ΐ(|υ6 6χοίρί6ΐ 6χ 1ΐ30 3ηίπΐ2β ρΓθρι46ΐ3ΐ6. 

Μ.ΉδέΠολλοΓς φησ\ν, (44). ήδη κα\ άλλοις έζητη- Β Μ. Αΐ<ιιΐ6 ί1ΐ3, Ιϋηο, ίηςυ'α. ταϋοηοηιίβηι 3 ιηυ11ί8 
μένον τ6ν λέγον τούτον ακολούθως και αύτ^^ς έπιζη- 6ΐί3ΐη 3ΐϋ8 ςυχβίΐαηι, οοη&6(|ΐΐ6ηΐ6Γ ίρ86 ςυοςηβ τεΓς (45), δ, τι (46) ποτέ χρή ταύτα νομίζειν είναι τδ 
έπιΟυμητιχδν (47) καΐ τδ θυμοειδές, εΓτε συνουσιω- 
μένα τ5 ψυχ?1, κα\ παρά τήν αυτήν (48) εύΟυς τ?) 
χατασχευ^ συνυπάρχοντα, είτε τι άλλο παρ' αυτήν 
δντα χα\ ύστερο^/ ήμΓν έπιγινόμενα (49). Τδ μέν γάρ 
ένοράσΟαι τζ ψυχή ταΰτα, παρά πάντων επίσης ομο- 
λογείται- τδ δέ δ, τι χρή περ\ αυτών οΓεσΟαι, οΟπω δι' 
ακριβείας εϊίρεν δ λδγος, ώστε βεβαίαν τήν περ\ τού- 
των ύπδληψιν ίχειν, άλλ' ίτι πεπλανημ^ναις οΐ πολλο\ 
χα\ διαφόροις ταΓς περ\ τούτων δδξαις έπιδιστάζου- 
σιν. ΉμΓνδέ εΐ μέν Ικανή πρδς άπόδειξιν αληθώς (50) 
ήν ή 5ξω φιλοσοφία, ή τεχνικώς περ\ τούτων διαλα- 
6οΰσα, περιττδν άν ήν Γσως τδν περ\ ψυχή; λόγον Γ6ΐΐυί8ίνί8ΐί, ςυΙϋη3Π) Ιβηάοπι Ιιχο 6886 ορθΓΐ63ΐ 
6χΐ8(1π)3Γ6 , τδ έπιΟυμητικδν , ίϋ 68ΐ , νίκη ΰοηϋηρί- 
^ΰβηάί ; τδ θυμοειδές, ί(1 6δΙ, νιηι ίτο! €υη€ΐίαίή€6ίη : 
8ίπιυ1η6 ίη8Ίΐ3 ίη 3ηίπιχ η3ΐυΓ3 6ΐ <|Η3δί 006886ηΓΐ3 
αΐηυβ οοη5υ1)$ΐ3ηΓΐ3, οΐ 3ΐ) ίηίΐίο ουπι 63 8ίηΙ, πΙ<ιυο 
3 ρπηοίρίο 8ΐ3Γιπι υη3 ουηι ΟΓοηΙίοηβ 61 οοπδΐίΐιι- 
Γιοηο 6]υ8 6Χ8ΐίΐ6ηηΙ, 3η 6ΐί3πι 3ΐίίΐιΓκ1 αΐίυιΐ 3Κΐυβ 
ίρ83 8ίη(, 6( ρο8ΐ6πυ8 ηοΙ)ί8 3006586ΓίηΙ? Ναπι (|ιι<κΙ 
Ιιχο ηυί(ΐ6πι ίη 3ηίπίΐ3 06ΓηαηΙυΓ, οχ χηυο οοη8ΐ3ΐ 
ίηίοΓ οη)ηο8 ; ςηίιΐ 3υΙοηι (Ιο οίβ 6χί8ΐίηΐ3Γ6 ορΟΓ- 
Ι63ΐ, ηοηϋυιη ρ1οη6 3ΐ(|υ6 ροΓΓοοΙο τηΓιο 38866υ1λ 
681, ηΐ βπηαιη (Ι6 1ιί8 1)αΙ>03ΐ ορίιιίοη6ηι, 86(1 νυΐ^υβ 
6Γΐ3ηι ηιιηο νη^ίδ, Γ3ΐ8ί8(ΐπ6 30 ϋίνοΓδίβ ορίηίοηίΐιυβ προτιΟέναι (51) τω σκέμματι. Έπε\ (52)δέτοΓς μέν ^ ίΐβ 1»8 3ηιΙ)ί8ίΙ. Νοίιίδ νοΓΟ, 8ί^ιΓκΐ6Πΐ δΐιΓβοίοηβ 

68861 3<! ά6η)οη8ΐΓ3ΐ1ϋη6ηί) τ6Γΐΐ3ΐίδ 6χΐ6Γη3 ρΙιΊΙο- 

80ρΙΐΐ3, φ19β 06 Ιΐίβ Γ6ΐ)υδ 3Γΐΐηθίθ86 ϋί8ρυΐ3νίΐ, 3ΐ- 

ηυβ ΐΓ3ε(3νΊΐ, 8ΐιρ6Γτηο3η6υπι ΓοΓδίΐαη 6&80( ίΐΐοηιιη 
οοπιπΐ6ηΐ3ΐίοηί (Ιο 3ηίπΐ3 3ϋ]ίθ6Γ6 δ6Γηιοη6ηι. $64 
ςιιοηίαη) 3ΐ) ίΠίδ ςυ'κΐβιη ρΓοηΙ οοηδοςυοηδ 61 οοη- 
86ηΙ»η6υπι νίδπηι 6»δθΐ, 6χ Ιίθ6ηΙί3 3ΐ(]υβ 3(1 3γΙ)Ι- 
ΐΓΐυηι ρΓ0(Ιίΐ3 68( (16 3ηίηΐ3 οοηιιηοηΐηΐίο ; ηοβ 3α« 
Ι6η) 1ιη]π8 ΠοοηΙίχ 6χρ6Γ(68 δυπιυδ, (Ιίοοηιΐί, ίη(ΐυ3ΐη, 
ηυ» νοίυηιυδ ; ηηίρρο ςυί ΓΟ^υΙ» ρΓΟΓδίΐδ άΐτίη» 

(ϋοΟίπηέβ 6ΐ ρΓΟ 16^6 ΙΐΐίπΐυΓ 83ηθΐ3 δίΓίρΙΟΓ.!, ηΐφίο 

3(1 1ΐ3ηο ηο€θ883Γίο ΓΟδρίοίιηυβ, Ιιοο δοΐυηι ΓΟΟίρΙ- κατά τδ φανέν άκδλουΟον κατ' έξουσίαν προήλΟεν ή 
περ\ ψυχής θεωρία • ήμεΓς δέ τής (53) εξουσίας άμοι- 
ροι ταύτης εσμέ ν, τής λέγειν (54) φημί άπερ βου- 
λύμεΟα, χανδνι παντδς δ<5γματος (55) κα\ νδμίρ χε- 
χρημένοι τί) άγί^ Γραφή (56)• άναγκαίως πρδς 
ταύτην βλέποντες, τοΰτο δεχόμεθα μόνον, δ, τι περ άν 
5 συμφωνούν (57) τψ τών γεγραμμένων σκοπώ. Ούκ- 
οΰν παρέντες τδ Πλατωνικδν άρμα (58), καΐ τήν 
ΰπεζευγμένην αύτφ ξυνωρίδα τών πώλων, ούχ ομοίως 
ταΓς όρμαΓς πρδς αλλήλους εχόντων, κα\ τδν υπέρ 
τούτΐι»ν ήνίοχον, δι* ών άπάντιαν τά τοιαύτα περ\ (38) Έιτνχαί)χούσης. Α Β ένυπάρχοντος. 
39) ΠοΛΛά γε.Χ Β πολλά δέ. 

(40) Τοϋτο σώμα έστι. Β τούτων σώμα έστι. 

(41) Αέ τι, Β δέ τι χρήμα. 

(42) Πάττας. Α Β πάντα. 

(43\ Ίσου του. Α Β Γσου τούτου. 

(44) Ή 6έ ΛοΧΧοϊς, Ιη 03ΐο6 οο(1ίοί8 Α Ιιοο Ιΐ3ΐ>68 
δοΐιοΐιοη, Ή διδάσκαλος άτεαντά τή αντιθέσει, γραφι- 
χώς τδ άπορον Οερατιεύουσα. 

(45) ΈΛ/ίV}^βΓ^. Α Β έπεζήτησας. 

(46) "Ο, τι. Β δτι. 

ί47ί Έαιθνμητιχότ. Κ Β έπιθυμητικόν τε. 
48) Παρ^ τ^ιτ αϋτήτ. Α Β τταρά τήν πρώτην. 
49ι Έχιχιπίμε^-α, Β επιγενόμενα. 
(50) Ίκαγ^ι ηρός άΛόδ. άΛιιΟώς, Β. ποδ; άπΛδ. άλτιθείας ικανή. Α αληθείας ρΓΟ αληθώς. 
(51) ΙΊροτίβέναι, Β περιτιΟέναι. 
(5ϋ) 'ΕΛΒί. Β επειδή. 

(53) Εμείς δέ της, 6ΐο., Ιι^ρο ν6Γΐ>3 ίη 03ΐ06 0<Μΐί- 
οίδ Α ί(3 Ι1Ιυ8ΐΓ3ηΙιΐΓ,''0τι κατά τ^<ν τής θείας Γρα* 
φής σχοπδν ή περ\ ψυχής διδασκαλία τφ συγγραφεΓ 
μεαελήτηται. 

(54) Της Λέγειν. Β τής του λέγειν. 

(55) Αόγματος. Α θείου δόγματος. 

(56) Κεχρημ. τη άγίςί Γρ. Β τ^ άγί^ χ<ΧΡ^(&• 
Γραφή . 

(57) Σνμφοϊτουγ. Β σύμφωνον. 

(58) ΙΙΙατωνιχύγ άρμα. Ι η Ο3ΐθ6 οο(1ίοΐ8 Α Ιιοε 
ΙοςίΙιΐΓ 8Γΐιο1ίοη, Διάλογον δ Πλάτων έτιοιήσατο π^ρΧ 
ψυχής, δν Φίί/ίωκα1π-γραψ:ν, έν φ τδ μέν Ουρο;\^ς 81 8. βΚεΟΟΑΙΙ ΝΥδ8ΕΝ| 52 

ιηυβ (Λ 8ρρτο1)3ΐηο9, ςυοιίΰυηςυβ οΜίιη 5€Γίρΐυι*φ Α ψ^χη^ φιλοσοφεί €ι* αΙνίγματος * δσα θ" δ (59)ι μετ* €0ητ6η6ηΙ 6( οοηοοΓά&γβΓίΙ ίηίβηΐΐοηβ. 1|;ΙΐιΐΓ οιηί$- 
80 ΡΙιΙοηίβ βυΓΓίι, βίηυβ 8υΙ)]υη€ϋ8 1)ί^υ(;^8 ρυΙ1Ί8 
βςυοηιιη, ηοη ε&άβιη ίηΙβΓ 86 ΑίΓβοΐίοηβ βΐ ίιηρθίυ 
ρηΜ]ίΙί8, ηβςυβ ρΓ»ί6€(ο ^υη^β, ςυί1)υ8 οιηηίϋυβ 
1116 ρβΓ 9βηί|;πι& &(ςιΐ6 Ιηγοίυοηιπι ΐΑΐία άβ Αηϊιηα 
ρΙιΠθ8ορΙι&(υΓ (α) ; οιηίδδίβ ίίβηα ϋβ, ςυχίπκΐίΐ ί8 
ςυΐ ροβΐ βιιηο ρ1]ΠθδορΙιυ8 ίυίΐ, (|υί γ68 9ρρΑΓ6ηΐ68 
«ηίΔ6ίθ86 ρ6Γ86(|υίΐυΓ, 62ΐςυ6 ςυ» ηυηο ηο1>ί8 ρΓΟ- 

Ρ08ίΐ21 8001 ϋ11ί£6ηΐ6Γ βΙΑΟΟίΠληβ 86 ΙΠΙ0ΐ8η8, ΠΙΟΓ- 

Ιαΐ6ΐη Ρ6Γ Ιιχο 3ηίπι&ιη 6886 €6Β8υίΙ 8(ςυβ ρΓοηυη- 
Ιί&γίΐ; Γ6ΐί6ΐί8 ίΐ6ΐη οιηη'ώυβ ϋ8 <ιυί β( Αηΐ6 61 ρθ8ΐ 
1ιθ8 ΓιιβΓοηΐ, ςυί Υ6ΐ ρΓ088 8θ1υΐ8ςιΐ6, Υ6ΐ ηυπΐ6Γ0 
ηυοΟαι» Α6 ιη6η8υΓα &8ΐΓίοΐ2ΐ θΓλ(ίοη6 γ68 ρΙιί1θ8θ- 
ρ1ιίθΑ8 ΐΓ&(ϋ(ΐ6ηιηΐ, άίγίηΗα8 ρΓ0<11ΐ8ΐη δ6ηρ(αΓ8πι, έχείνον φιλόσοφος Ι τεχνικώς (60) τοΓς φαινομένοις 
ακολουθών, χα\ τά νυν ήμ?ν ιτ^κε{μενα βι* επιμε- 
λείας κατεξετάζων, θνητήν εΐναι διά τούτων τήν ψυ- 
χήν άτΕεφήνατο, χα\ πάντας τους τε πρδ τούτων, χα\ 
%ο^<Λς έφεξης, τους τε καταλογάβην κα\ τους έν 
(δυΟμφ (61) τινι κα\ μέτρφ φιλοσοφήσαντας καταλι- 
πόντες, σκοπ6ν του λόγου τήν θεόπνευστον Γραφήν 
ποιησώμεθα (62), ή ψυχ^ς έξαίρετον μηδέν νομίζειν 
είναι νομοθετεί, 8 μή κα\ της θε(ας φύσεως έστιν 
ίδιον. *0 γάρ ομοίωμα θεού τήν ψυχήν είναι φή- 
σας (63), πδν 5 άλλότριόν έστι Θεοΰ, έχτ6ς είναι του 
δρου της ψυχής άπεφήνατο. Ουδέ γάρ (64) &ν έν τοις 
παρηλλαγμένοις διασωθείη τ6 δμοιον. Ούχοΰν επειδή 
τοιούτον ουδέ τ{ θε(^ (65) συνθεωρείται φύσει, ουδέ ηυο 8ρ66ΐ6ΐ 6ΐ Ιηΐ6η<)&(, ΟΓαΓιοηί ρΓοροη^ιηυδ, ^ τ|| ψυχ^ συνουσιουσθαι (66) ταύτα χατά λόγον &ν τις 
<ΐα8Β<|υ6 (]ίνίη& δβπρίαΓα 8ΐ8ΐυίΙ, υΐ ηίΐιίΐ ίη &ηίιη& ύπονοήσειε. 

6886 ρυΐ6ΐηυ8 6ΐίιηίυιη 61 ίη8ΐ|;η6, ςυοά ηοη 6ϋαηι άιγίαββ η8ΐιΐΓ9Β ρΓορπυιη 8Η. Ου! 6ηίπι βίιηΠίΐαάΊηειη 
061 8ηιηΐ8πι 6886 (ΙίχίΙ, ςυίϋηυίύ & 060 λΗβηυπι «81, 6χ(γ3 ά6βηΗίοη6ηι &ηΊπ)» 688β (ΐ6εΐ8Γ&νίΙ. Είβηίιη 
ίη <1ίΥ6Γ8ί8 &6 (1Ίίί6Γ6ηΙίΙ)υ8 8ίηιίΠΐυ(1ο €οη86ΓΥΑη ηοη ρθ88ίΐ• Εγ^ο <ιυοηΐ8Πΐ 6]υ8σΐ0(1ί ηιΐιίΐ ουηι (ΙΊτΙηα 
€6ΓηίΙυΓ η8ΐυπι, ηβ αηίπιββ ςυί(ΐ6πι Ιιφο ίη8ίΙ& 6( ςυ&8ΐ €06886ηΐΊ8ΐ2 6886 Γ60ΐ6 ςυί8 6χΐ8ΐίπι&ν6Γϋ. 

Ιαπι Υ6Γ0 άί8ΐ66ΐίθ8 ςυΊ06ηι &Γΐ6, ρ6Γ Γ8(ίοηυηι 61 Τ6 μέν οδν κατά τήν διαλεκτικήν τέχνην διά συλ- 
ά Γ^υπΐ6ηΙθΓυπι €θ1ΐ60(Γΐ66ηι ΑΟ Γ680ΐυ1π06πι δοίβη- λογιστικής τε κα\ αναλυτικής επιστήμης βεβαιουσθαι Ιί3πι, η08ΐΓ& ςυο(]α6 (1θ(;ηΐ8ΐ& &1ςυ6 (160Γ618 6οο0γ- 
ιη&Γ6 : <ιιιο<1 1)υ]υ8η)0(1ί 8ρ66ί68 θΓ3ΐίοηί8 8(1 ά6ΐηοη• 
βίΓΑηάαηι γβηΐλίξπ), Ιυηι όβΜΙίδ, Ιυπι 8υ5ρ6€ΐ8 8ί( : 
Γ6θυ8&1>ίιηυ8 80 ρΓ»ΐ6Γπιί(ΐ6πιυ8. Ρ8ΐ6( «ηίπι οπιηΐ- 
1)08 αο ΗςυβΙ ςιιο<1 άΐβίοοϋοα €υΓίο8& 8υ1)ΐ11ίΐ38 ρ»- χα\ τά ημέτερα δόγματα, ώς σαθρόν τε κα\ Οποπτον 
β!ς άπόδειξιν αληθείας τΐ τοιούτον είδος του λόγου 
παραιτησόμεθα. Πδσι γάρ έστι πρόδηλον τδ τήν δια- 
λεκτικήν τεεριεργίαν Γσην έφ' έκάτερατήν Ισχυν Κχειν, 
προς τε τήν της αληθείας άνατροπήν, κα\ πρδς τήν Τ68 ίη 0ΐΓ&πιςυ6 ραπβπι γίΓ68 1ΐ8ΐ>6&1, .ν6ΐ αά βνβΓ- ^ του ψεύδους κατηγορίαν (67). "Οθεν κα\ αυτήν τήν 

άλήΟειαν, δταν μετά τίνος τοιαύτης τέχνης προάγη- 
ται, δι* υποψίας πολλάκις ποιούμεθα, ώς της περ\ 
ταύτης (68) δεινότητος παρακρουομένης ημών τήν 
διάνοιαν, κα\ τής αληθείας άποσφαλείσης (69^ Εί δέ 
τι; τδν άκατάσκευόν τε χα\ γυμνδν πάσης περιβολής 
προσίοιτο λόγον, έρουμεν ώς &ν (70) οΓόν τε ^ κατά 
τδν είρμδν της γραφικής ύφηγήσεως τήν περί τούτο3ν 
θεωρίαν προσάγοντες. Τί ουν έστιν δ φαμεν (71) ; Τ6 
λογικδν τούτο ζώον ό άνθρωπος νου τε κα\ επιστή- 
μης δεκτικόν είναι, ή (7ί) παρά τών Ιξω του λόγου 
τοΰ καθ" ημάς μεμαρτύρηται , ούκ &ν ούτω του ορι- 
σμού τήν φύσιν ημών ύτιογράφοντος, εΓπερ ένεώρα 
θυμόν τε κα\ έπιθυμίαν κα\ τά τοιαύτα πάντα συν- βίοηβαι Υ6Γίΐ8ΐί8, ¥61 2ά πΐ6η08€ίυπ) ]υάί€8η(]υπι• 
υη<]6 6ΐί8Π) ίρ88πι Υ6Γΐΐαΐ6ηι, υ1)ί 1]υ]υ8η)0(1ί βΐίςυα 
8(11ΐί1>ίΐ8 8Γΐ6 ρΓθΓ6ηαΓ, 826ρ6ηυΠ16ΓΟ 8η8ρ6θΙ&ηι 
Ι)8ΐ)6πιυ8, ςυ88ί 1ΐ8ΓϋΠ) 8Γΐίυηι 8υ1)1ί1ίΐα8 Βίςυο 

ν6Γ81ΐ(ί8 Π16ηΐ6ηΐ η08ΐΓ8Π1 86άα€8ΐ, 61 ίη ΓΓ8υ(ΐ6ηΐ 

ίη)ρ6ΐΐ3ΐ αίςηβ 8 νβΓίΐ3ΐ6 2ν6Γΐ8ΐ^ 56(1 8ί (|αΐ8 1η- 
€θπιρο8ίΐ8πι 6ΐ ίηοοη(1ίΐ8Π), 8ΐ(|υ6 8ΐ) οπιηί Υ6ΐ8η)ίη6 
61 Απιίεΐα ηη(]2πι 8(1πιΗΐαΙ θΓ8ΐίοη6η), άίοβπιυβ, υΐ 
ροΐ6πηίΐυ8• ]υχΐ8 86Γί6πι 61 οοηΐβχΐηπι δοΓίριυΓ^ί 
ΐΓ»(1ίΙίοηί8, οοπ)Π)6ηΐ8ΐίοη6Π) ά6 1ιί8 Γ6ΐ)υ$ ίηΓ6Γ6ηΐ68. 
Οιιίά Ι^ίΐϋΓ 681 ςυθ(1 41οίπιυ8? Ουο(1 Ιιοο Γαΐίοπί8 
ρ8Γΐίθ6ρ8 8ηίη)8ΐ Ιιοπιο, ηίπιίΓυηί) ίηΐ6ΐΓι§6ηΐΐ3β 8((ΐυ6 
βοΐεηΐίχ οπραχ 8ίΐ, τβΐ οοΓυπι ςυί 8 ΓαΓιοη6 ηο8ΐΓ36 £(161 8ΐςηβ Γ6ΐί(;ίοηί8 8ΐί6ηί 8υηΙ, ΐ68ΐίη)οηίο οοπι- ουσιωμένα τ^ φύσει. Ουδέ γάρ έπ" άλλου τιν^δρον 
ρΓθ1)&(ιιπ) 681 : ςυίρρ6 ηοη Ηα η3ΐυΓ8ηι ηοβίΓ&πι (Ιβ- άν τις άποδοίη τοΰ υποκειμένου, τδ κοινδν άντ\ του 
86Γίρ(ιΐΓ& 86 (ΐ68ί|;η8ΐυΓ8 ά6βηί(ίο ίυί886ΐ, 8ί•(]υίϋ6πι Ιδίου λέγων• 
61 ίΓαουηάίαπι , 61 60η6υρί806ηΐί8ηι 6( 1)υ]υ8πΐ0(1ί οπιηίΑ ουηι ηθ8ΐΓ& η8ΐυΓ8 αηΐΐλ 61 ηυ88ί 0θ6886ηΐί8(α κα\ έπιθυμητικδν της ψυχής μέρος συζυγίςι πώλων 
άπείκασε, το δέ διανοητικδν, ήγουν τδν νουν, ήνιόχφ. 
ΙΙιΊ(ΐ6ηι αθ ν6Γΐ)» (6χΐυ8, ςυ» ραυίο ρο8ΐ 86ςιιυηΙυΓ, 
6 μετ* εκείνον φιλόσοφος, Ιββίδ, Αριστοτέλης. 

ί59) "Οσα Ο* ό, Β δσα τ' οδν. 

(6θ| Ι^χηκώς, Β τεχνικός. 

(61 ) ΨνΟμφ τιη κ. μ. Β εύρύθμ({) τινι μέτρφ. 

(62) Ποιησώμεθα, Β ποιησόμεθα. 
(65) Φήσας, Β εΙπών. 

(64) Ουδέ γάρ, Β ού ^άρ. 

(α) δεΙιοΓιοη ίπ Ογχοο 8ρρθ8ίΙυπ) : ΡΙαίο άβ αηΐίηα 
άιαΙο^ΗΜ (€ήί, φΐ€ηι Ρΐιχϋοπβηι ίιι$€Γίρ$ί( : ίη ί/ηο 
60$ ςηίάβιη αηίιιια* ρατΐ€$^ ίη ηαιΙ^αί βί €οη€ηρί$€6ηάί 
«ά α ίτοΓΗΜ ατΛοτ βχ^'ηΐίΐ, ραή ρηΙΙοηαη ^ηπιηο' (65) Ουδέ τ. Θ. Β ουδέν τ. θ. 

(66) Σννουσιουσθαί, Β συνουσιώσθαι. 

(67) τν^^ τ. ψ. χατηγ, Β τήν κατηγ. τ. ψ. 

(68) Περϊ ταύτης• Α Β τυερί ταύτα. 

(69) ΆΛοσφαΛεΙστις, Α Β άποσφαλλβύσης. 

(70) 'βς άτ. Α Β δπως άν. 

(71) Τί ο^τέστίΥ δ φαμεν . Ιη 6&1θ6 οοάίΰίδ Λ Ιΐ8η6 
ιην«ΐηΐ8 ιιοΐ8ΐη, όρισμδςτης ουσίας. 

(7ί) "Η. Β καί. 

τηΜ ΓΚΓΓΜί ΐΗ6;νιΐΓ/οηιιη ; πιεηίβηι αηίύηι ηη ΗΙαηι 
αηίηκΒ νίιη. ηηα €1 αηίηιο αρίίαηΐΗί, €0§ΗαηΐΗ$ «Ι 
ωήηιαάνϋΠίΜίϋ, αανίρα: ααίηιίΐανίί. Ηοίΰ α9ίί€ηι ίη 
ΡΙιΧ(1οη6 ηοη <νηΓ, κα ίη Ρ1ιχ(1γο. 5& ί)Ε ΑΝΙΜΑ ΕΤ ΒΕδυΠΚΕεΤΙΟΝΕ. 14 

λίςυβ 0θΐιβυΙ>8ΐληΐΙ&ΐ& 6β86 ν'κΙβΓβΐ. Ναιη ηβο ίη υ1ΐ3 ςυίιΐβιη &]ί3 Γβ, 1θ€θ ρΓορπί οοιηιηιιηβ ροη^ηβ, 
8αΙ>]οοΐί ςυί8(|ΐι&ιη 6(ϋ(!βΓίΐ (Ιββηίΐίοηβιη. 

Έπε\ ούν τ6 Ιπιθυμητκχ^ν τε χα\ θυμοειβΙς χατά Α 0«ιοηί3Πΐ ί(;ίΐυΓ 61 οοηουρίβοθηιΐί 61 ίΓ38€6ηϋΊ 
τ6 ίσον χα\ 1π\ της άλ^ου τβ χα\ λογιχής φύσεως ν*ΐ8 2ίςυ3ϋΐ€Γ ςυοςυβ Ι&πι ίη Γ&ΐίοη'ΐδ βιρβπβ ςυαηι χαθορΑται, ούχ 4ν τις ευλόγως έχ του χοινοΰ χαραχτη- 
ρίζει (73) τ6 Γδιον. "Ο δέ πρδς τήν της φύσεως ύπο- 
γρίαφήν περιττόν (74) τε χα\ άπόβλητον, πώς 2ν- 
εστιν (75) ώς μέρος της φύσεως, έπ' ανατροπή (76) 
του δρου τήν Ισχυν δχειν ; Π5ς γάρ όρισμδς ουσίας 
πρ6ς τδ Εδ(ον του ύποχεκμένου βλέπει. *0, τι δ* αν ίξω 
τοΟ Ιδιάζοντος ^, ώς άλλότριον παροράίται του δρου. 
*Αλλά μήν ή χατά θυμόν τε χα\ έπιθυμίαν ενέργεια 
χοινή πάσης εΤναι της λογιχής τε χα\ (77) άλογου 
φύσεως ομολογείται. Πάίν δέ τ6 χοινδν, ού ταύτόν έστι 
τψ Εδιάζοντι. ^Ανάγχη άρα διά τούτων έστ\, μή έν 
τούτοις είναι ταύτα λογίζεσθαι, έν οΤς κατεξα(ρε- 
τον (78) ή• άνθρωπίνη χαρακτηρίζεται φύσις. 'Αλλ' πιΐίοηΊβ οοπιροΐβ οβηιίΐυΓ η&ΐιίΓΑ, ηυΙΙα Γ&ΐίοιιβ 
ηβο Γ6016 (ΐυίβ ρ6Γ οοιηιηυηβιη ηοΐ8ΐη, \ά ςυοϋ ρΐΌ- 
ρΓίυιη β5ΐ (1β8Ί|;η&νβηΙ. Ουο<1 ΑυΙβιη αϋ ηαΐυηβ 
(ΐ6$ίςη3ΐίοη6ΐη 8ΐιρ6Γν&ΰυυιη βο Γβ]ί€ί6η(1υιη ββΙ* 
ςυο ρ3εΙο Ι3ηςυ3ηι ρ3Γ8 ηβΙυΓ», ροΐ68ΐ &<1 βνβΓ- 
8Ίοη6ίη (ΙββηίΓιοηΐδ νίΓι*8 Ιι»1>€Γ6? ΟιηιΓΐ8 βηίτη (ΙβίΙ- 
ηίΐίο 8υ1)8ΐαηΐίχ, ρΓορΓίυιη 8ΐι1)]6€ΐί 8ρ6€ΐ3ΐ. Οαίιΐ- 
ςυί(! λυΐβιη βιΐΓ3 ρβουΙίαΓίΐ&ΐϋΐη 80 ρΓορηβίαίβηι 
ίυβπΐ, Ιαηςυαιη α (Ιϋβηίΐίοηε αΐίϋηυιη άοδρίπΐυΓ 
Αίςού οοηΐβιηηίΐυΓ. Αίςυ'ι Ιατη ίΓ3806η(ΙΊ ςυβηι 
ΰθθ€ΐιρΐ8€βη()ί νίπι &ΐ(ΐη6 εΙΒοίβηΐί&αι οιιιη οηιηΙ 
η&ΙυΓα Ι9ΐη Γ^ΙίαπαΙί ςυ&ιη ίη'3ΐίοηαΙί οοιηιηιιηβ 
6886 6008131. Ουίϋ(ΐυΊ(1 αυΐβιη εοπιιηιιηβ 681, ηοη ώσπερ τδ αίσθητιχδν χα\ τδ θρεττειχδν χα\ αύξητιχδν Β ί()6ΐη 6υιη ρ66υ1ί&π βδΐ. Ν6θ6δ83Γίο Ί|;ΊΐυΓ ροΓ Ιΐ9Β6 έν ήμ?ν τις (δών ούχ αναλύει διά τούτων τδν άποδο- 
Οέντα της ψυχής (79) δρον (ού γάρ επειδή τουτό έστιν 
έν τ^ ψυχϋ, έχείνο ούχ έστιν), οΟτω χα\ τά πίρ\ τδν 
6υμδν χα\ τήν έπιθυμίαν χατανοήσας τής φύσεως 
ημών χινήματα. ούχ άν (80) εύλδγοις τψ δρφ μάχοιτο, 
ώς έλλειπώς (81) ένδειζαμένφ τήν φύσιν. 86(]υίΙυΓ υΐ 1ΐ96ϋ ίη ίΙ1ί8 ηοη 68^6 6χίκΙίηΐ6πιυ8 ρ6Γ 
ςιΐφ ρπΕ6ίρη6 (]68ί|{η3ΐυΓ Ιιυπιαηα ηλίοΓα. δ6(! (|η6ΐη- 
8(1πιθ(1ιιπι 81 ςυί8 δβηΐίβηιΐί, ηυ(π6η(1ί 6ΐ Αυ^βη^ΐί 
νίπι ίη ηο1)ί8 6οη8ρίο3ΐα8, ροΓ 1ΐ366 ηοη Γ08θΙνίΙ 
&ηίπΐ86 (!6ηιοη8ΐΓ3θηι ά6Γιηίΐίοη6ΐιι (ηοη 6ηίηι ςυο- 
ηίαηι Ιιοο 681 ίη &ηίη)3, ίΐίικί ηοη 68ΐ), 60(ί6πι ηιοϋο βί ςυΐ8 η3ΐυΓ3Β ηοδίηκ ΰΪΓοα ΐΓαουηάίαπι 61 οοηουρί866ηΓΐ3ηι π)0ΐυ8 αηίπιαϋνοΓΓιΐ, ηοη οΐίαηι γ66Ι• 
ιίβΟηίΐίοηοπι ορρυ^ηβΐ, υΙ ςιιχ ηιίηυδ 8ΐι0ιοΐ6ηΐ6Γ η&ΙυΓ3ηι 08ΐ6η(ΐ6πΙ• Γ. Τί οδν χρή περ\ τούτου (82) γινώσχειν, εΤπον πρδς 
τήν διδάσχαλον ; Ούπω γάρ 6ϊ6ς τί είμι χατιδείν δτιως 
προσήχει τά έν /^μ?ν δντα, ώς αλλότρια τής φύσεως 
ημών άποποιεισΟαι. — Μ. Όρ5ς, φησίν, δτι μάχη τίς 
έστι του λογισμού πρδς ταύτα, χα\ σπουδή του μονω• 
Οήναι τήν ψυχήν τούτων, ώς άν οΤδν τις (85) η. Καί 
είσί γέ τίνες οΤς χατώρθϋΐται ή σπουδή, χαθάπερ έπΙ 
τού ΜωΟσέως άχούομεν, δτι χρείττων ήν θυμού τε χα\ 
επιθυμίας έχείνος, άμφδτερα μαρτυρούσης αύτφ 
της Ιστορίας, δτι (84) πρςίος ήν παρά πάντας ανθρώ- 
πους (ένδείχνυται δε τδ άόργητον διά τού πρ^ου, χα\ 
τήν πρδς τδν θυμδν άλλοτρίωσιν), χα\ δτι ούχ έπε- 
Ούμησε τούτο)ν τινδς, τυερί & όρώμεν έν τοΤς πολλοίς 
τδ έπιθυμητιχδν ένεργούμενον. "Οπερ ούχ άν έγένε- 
το(85), εΐ φύσις ήν ταύτα, κα\ εΙς τδν λδγοντής ουσίας 
Ινήγετο. Ού γάρ έστι δυνατδν τδν Ιξω γεγονότα της 
φύσεως έν τψ είναι μένειν. 'Λλλά μήν εΐ Μωσής (86) 
χα\ έν τψ είναι ήν, χα\ έν τούτοις ούχ ήν, «λλο τι 
άρα παρά τήν φύσιν έστ\ ταύτα, χαΐ ούχΙ φύσις. ΕΙ Ο, ^νί\ά ί^ίΙιΐΓ, ίηςηαπι Λά νΛΛ^ΐΒίτΛηι^ ύ^\ύ$Μ^ 
Ιυ6Γ6 6ΐ 86ηΐίΓ6 οροΓΐ6ΐ? ηοη(!υπι 6ηίπ) 3ηίηι&ϋν6Γ• 
16Γ6 ρο88ΐιπ) ςυο ρ36ΐο οοην6ηί9ΐ 63 ςυ» ίη ηο1)ί8 
ίη8υηΙ, 1αη(]ΐΐ3πι 3ΐίρη3 3 η3ΐυΓ3 ηοδίΓβ 86|^Γ6{[3Γβ 
3ΐ(]υ6 Γ6ρυ(1Ί3Γ6. — Μ. νί(ΐ68• ίηςυίΐ,ςυοϋρυ£μηαςιΐ3ΐρ- 

άάίϊί Γ3ΐΙθηί8 3(1τ6Γ!>η8 Ιΐ9Β€ δΙΙ,6ΐ8ΐΐ1<ΓΐΐΙΐη, (11103(1 6]ΐΙ8 
Οβη ρ088ίΐ, 3ηίπ)3ηΐ 3ΐ) Ιΐίδ 86ρ3Γ3η(11 3ΐ(|υ6 Λα%Τ6τ 

(|[3η(1ί. Δο 8υηΐ 83η6 ηοηηυΐΐί, ςυί1>υ8 Ιιοο δΐυϋίυηι 
ρΓ08ρ6Γ6 806068811, (|υί(|υ6 ίά ηοοά ςυχδίνοΓυηΐ 
38866υΐί 8υηΙ, (|υ6η)3(1πιθ(1υπ) (Ιο ΜογδΟ 3υ(1ίνί- 
ηιυβ, ςυοά ίδ ηοο 3ΐ) ίΓ3 η66 3 6οη6υρίδ€6ηΓΐ3 νίΗΓ.ί 
30 8υρ6Γ3Γί ρο886ΐ, ιιΐΓίυδ(ΐυ6 Γ6ί ΙβδΓιιοοιιίυηι οί 

ρ6Γΐΐί1)6ηΐ6 Ιΐί8(0Γί3, ψίΟύ 6ΐ 16018 ηΐίΐί8(|υ6 6δδ6ΐ 8υ- 

ρΓ3 οπιηοδ ΙιοπΗηοβ (ρ6Γ Ι6ηίΐ3ΐ6πι 3υΐ6ηι 6ΐ €ΐ6πι6η- 

ΐίαΠ) ίΓ26 ν36υίΐ38 6ΐ 3ΐ> ίΓ36υΠ(1Ί3 3116008 3010105 

οδίοηάίΐοΓ), 6ΐ ςυθ(1 οοο οοοοπρίδοοΓοΙ ςοίάςιιαιιι 
60Γυπι 6ίΓ63 ςπ36 ίιι ρΐβπδςοο Ιιοηιίηίϋοδ νίηι οοη- 

61ΐρ!δ06θάί 0660ρ3ΐ301 6δβ6 νί(ΐ60108. Ουθ<1 ΠΟΟ €1 
€00ΐίη{;βΓ6ΐ, δί ΙίαΙΟΓΑ 1ΐ£€ 6δ86ΙίΙ,6ΐ 3(1 ΓβΐίΟΟΟΟΙ 68- γάρ (87) αληθώς φύσις τούτδ έστιν (88), έν ψ τδ είναι |. 860ΐίφ Γ6Γ6ΓΓ60ΐυΓ. ΡίβΓΐ 6οίοι οοο ροίοδί, οΐ 6ΐΐΓ3 
τής ουσίας καταλαμβάνεται, τούτων δέ ή άλλοτρίωσις η3ΐ0Γ3ηι οοοδίίΐοΐοδ ίο 68δ6 0ΐ3063ΐ. Αΐ(|θί δί Μογ864 
έφ* ήμίν χείται, ώς μή μδνον άζήμιον, άλλα χα\ έπι- 6ΐ ίο 68δ6 6Γ3(, 6ΐ ίο Ιιίδ οοο 6Γ3ΐ, 3ΐίυ(1 6Γ|$0 (|θίίΙ• 
χερδές (89) είναι τ^ φύσει τδν άφανισμδν τών τοιού- ρί3οι 3ΐ(ΐ06 η3ΐυΓ», Ιιχο δοοΐ, 61 ηοη 03ΐΜΓ3. Οαχ 
των. Δήλον ουν δτι τών έξωθεν έπιθεωρουμένων έστ\ 6θίιο ν6Γ6 03ΐυΓ3 6δΙ, Ιιοο 6δΙ, ίο ςοο ίρβοιη 6886 (75^ Χαραχπίΐρίζαι, Β χαραχτηρίζοι. 
(74) Περιττότ, Α ττεριττον έστι χαί. 
ι75) Ένβσην. Β εστίν. 
(76) '£λ\ α β έπί. 
ί77) Της Λογιχής τε καΐ (ΙβΙβοΙ Α Β. 
178) Κατεξαίρετοτ. Β χατ έξαίρετον. 
}79) Της ^^χης, Α ίο Ι6χ1υ περ\ τής ψυχής, ίη 
οΐίΜοβτίΙψυχΙΙ. ί (80) Ούκ ά^,Κ ίο π)3Γβΐ06 ούχ έτ' άν. 

(81) 'ΕΛΛείχώς. Α Β έ^^ιπώς. (82) Περί τούτου. Β περ\ τούτων. 

(83) Οϊόν Τίς. Α οΤδν τι, Β οΤδν τε. 

(84) "Οτί. Β δτι τε. 

(85) "Οπερ ούκ άν έγέτετο. Ιο οβΙοο Α 3(1^ Ιςιπ: 
¥6Γϋ3 1613 ΙρβυοΙοΓ/ϋτι ού φυσιχός έστιν έν τψ άν 
θρώπψ ό θυμος χα\ ή έπιθυ{&ία. 

ί86) Μωσής. Α Β Μωυσης. 
87) Ει^Η^ίρ. Β ή γάρ. 
88 > Τοντό έστιν. Α τούτ* Ιστιν. 
(89) Έη/χερδές, Α έπιχερδη. £^. ^5 8. €ΒΕΓ.ΟΒη ΝΥδΒΡ,Μ ηβ 5υ1)3ΐίΐηΙί2β ϋβρΓβΙιοικΙίΙυΓ ; ΙιΟΓυιη αυίοιη αΙίοηαΐΊο ^^ ταύτα τά πάθη τής φύσεως &ντα χα\ ούχ ούσ{α« *Η Ιη ηοΙ)ί8 8ίΐ2ΐ €$1, υΐ ηοη βοΐυιη ηοη ΐιοββαΐ, νβΓυιη- 
βΓΐ8ΐιη ΙυΰΓ0$3 αίςυθ φΐΦ5ΐυο&9 ηΑΐυπβ Ιαϋιιπι 
ιηοΐυυιη αύοΐίϋο $ί(. ΡαΙαιη £&( βΓ{[0 ςικχΐ 6Χ ϋβ 
ςυχ βχΐΓίη$βΰυ$ ίη Γ6ΐ)υ8 οοηβίάβΓ&ηΐιΐΓ, 1ι»6 βίηΐ 
α£Γ60ΐυ8 οΐ ροηοΓΐ)2ΐίοη6$ ηαΐαΓ», 6ΐ ηοη η&ΙαΓα. 
Ναηι Ιΐ2Β€ ςυίιΐβπι 681, ςυοιΐ β8ΐ ; ΐΓαουηάία Αυΐβπι 
¥υΙςο ΓβΓΥΟΓ 88ηξ[υίηί8» ςιιί οϊΓΰίΐ ΰΟΓ 68ΐ, 688β 
ρίβηβςυ^ νΙϋβΐυΓ. Α1π8 νβΓΟ, 8ρρ6ΓιΙίο υ1οί8€6η(1ί 

61ΙΠΧ, ο ςυο Ι36088ί(υ8 οι &ηΐ6 1X808 8*18. ^6<Ι, ιι( 

ηο8 3Γΐ)ίΐΓ3η)υΓ, ΐΓαουηοΙία 081 βρρβΙιΓιο ηοθ6η(1ί βί 
ηυί οοηοίΐανΰπΐ 61 αϋ ίΓβηη ρΓονο68ν6πΐ. ΗοΓυπι 
αυίβηι ηΙΙιίΙ οοηνβπίΐ ηηίηιί (ΙββπΗίοηί. Ιΐ6η)φΐ6 81 
ρ6Γ 8686 εοηουρΊ8€6ηΐί3Π) (]6θηί&ηιη8, &ρρ6Γιΐίο- μέν γάρ (90) έτειν βπερ εστίν* 0ομ6ν δέ ζέσιν εΐναι 
του περί χαρδίαν α?ματο; τοίς ιτολλοίς δοκεΐ. "Ετε- 
ροι βέ (91), δρεξιν(9!2) του άντιλυτήσακ τδν προχατ- 
άρξαντα (93). Ός β' αν ήμεΙς ύπολάβοιμεν (94), 
θυμ^ έστιν ορμή του χαχω7αι τ6ν παροξύνοντα. ^Ον 
ουδέν τφ περ\ ψυχής δρφ συμβαίνει. Κ&ν τήν έπ<Ου- 
μίαν (95) έφ' εαυτής διορισώμεθα (96), Εφεσιν λέ- 
ζομεν του ένδέοντος, ή πδΟον της χαθ* ήδονήν άπο- 
λαύσεως, ή λύπην έπΙ τφ μή χατ" έξουσίαν δντι χατα- 
θυμητιχφ (97) • ή τίνα πρ6ς τ6 ήδΟ σχέσιν, ου μή 
πάρεστιν ή άπόλαυσις. Ταύτα γάρ πΔντα χα\ τά 
τοιαύτα τήν μίν έπιθυμίοιν ένδείχνυται, του δέ ορι- 
σμού του περί ψυχής ού προσ&πτεται. ηβιη 6886 (ϋε6η)υ8 6]ιΐ8 ςυοιΐ (]668ΐ, νβΐ <ΐ68ί(ΐ6Γίυη) ίηΐ6Π(Ι» νο1αρΙ&ΐί8, νβΐ (ΙοΙΟΓβηι ο1) ιά ςυοά ηοη ροΐί- 
ιηυΓ 60 ςυοϋ €οη1ι 681, 8ΐ(]υ6 ϋηίηιο ^Γαΐυιη 61 &6€6ρΐυπ], &υΐ 3Πςιΐ3ΐη ηΟβεΐΊοηβηι 2(1 ί(1 ςιιοϋ 68ΐ 8ΐι&ν6 
61 ]υουηϋυη), ςυο ΓΓυί ηοη ΙΙθ6ΐ. Η%6 6ηίπι 61 6]υ8ά6ηι ηιθ(ϋ οηιηία ουρίάίΐ&ΐβιη <]υί(ΐ6θθ 08ΐ6η(1υηΐ, 8(1 
(ΐ6Ωπίιίοη6ηι ίΐυΐβιη 8ηίηι?β ηοη ρ6ηίη6ηΐ• ΟυίηοΓι^Γη άΐί» ςυοςυβ (]ΐιχ οίΓοα αηίηΐ3ηι 06Γ- β 
ηυηΙιΐΓ, ςτιχ 8Ί1η ίηνίθ6ηι 6χ αι1ν6Γ80 ροδΊΐ» νί(ΐ6η• 
ΐυΓ, νοίυΐί 1ίηιί(1ί1α8 οΙ &υ()3θί3, (ΙοΙογ 61 \ο1υρΙη8, 
ηΐ6ΐιΐ8 6ΐ οοηΐ6ίηρ1ιΐ8, 6( ςυ:£€υηςυ6 Ιαΐία 8υη(, 
ςποΓυω υηυπ)(]υο(1ςυβ οο^η&Ιυπι ςιιίιίβηι 6886 τί(]6- 
ΐυΓ ουιη ΊΓα8ΰ6η(]Ί αΐηιιβ €οηουρί{>66η(Ιί ?ί, ρβευΓιβη 
3υΐ6!η ά6Ωη!ΐ{οη6 8ΐΐ3Πΐ ά68ί£;ηαΙ ηαΙυΓαπι. Ναπι 

Γΐ 3υ(ΐ8€ί3 61 60ηΐ6ΠΐρΓΐ0 (]6Π1θη8ΐΓ3ΐίθη6ηΐ 30 Γ6- 

ρπ686ηΐ3ΐίοη6ΐη ίη()ίθ3ΐ αά ίΓ3πι ρπορβηΒ^Β 3ρρ6ΐί- 
ιΊοηίδ, (1ίπιιηυΙίοη6Π) τ6γο ςυ3ηη(]3πι 61 τεπιίδδίοηοιη 
{ιιι]υ8 6]υ8(ΐ6πι, ί8 ςυί ρ6Γ 1ίπιί(1ίΐ3ΐ6πι 6Κ ηηβΐυπι 
ίη{;6η6Γ&ΙυΓ Ι)3ΐ)ίΐυ8 6Ι 3ίΓ6€ΐυ8. ΟοΙογ 3υΐ6ηι 6χ 

υίΓΟςυΰ Π)3(6Π38 1)3ΐ)6ΐ. Ν3Π1 6( ίΠΰ ίη6ίβθ3θΊ3,. 

<1υπι ηοη ροΐ68( (]υί8 υ1οί86ί 608 3 <ιυί5υ8 3ηΐ6 1»• 

8υ8 δί(, (ΙοΙΟΓ 6( 6Χ8ί8(ί( 6( 681 ; ίΐ6Πΐςΐ]6 (]6- 

8ρ6Γ3ΐίο 60Γυπι ({026 οοηουρίδουηΙυΓ, ρΗν3ΐίθ(|υ6 ς 
60Γϋπι ςυχ οοτάι βυηΐ 3ΐςυ6 ρΐ3€6ηΙ, (γΊ816πι })3η6 
36 Ι6(η63πι 1η Π)6ηΐ6 1η^6η6Γ3( 306θ1ίοη6πι. Αίςυβ 
6ΐί3πι ιά ςυο<1 οοηΐΓ3πυπι άοΐοη γί(ΐ6ΐαΓ, το1υρΐ3- 
118 86η8ΐ]Π] άίοο, 8ίΓηΊ1ίΐ6Γ 6Ι ΠΙ ίΓ3ηι 6( οοηΰυρίβ- 
€6ηΐί3ΐΏ (]ίνί(1ί(ιΐΓ. \ο1ιιρΐ38 6η{πι ιιΐπυ8ςιΐ6 ΙίΟΠΙΠ) 
6χ 96ςυο ρπποίρ3ΐυιη ΙεηβΙ. (α) Ούχ οπιηί3, ουπι 
οίΓοα 3ηίπΐ3Π) 8ΐιηΙ, Ιιιπι 3ηίιη3 ηοη 8υη(, 86<] νβ- 
ΙυΙί (|υχ(ΐ3ηι νβΓΓυεο) οχ οο$ίΐ3(πε6 ρβΠο πηιαιχ *Αλλά χα\ δσα Αλλα περ\ ψυχήν χαθοραίται, τλ έξ 
αντιθέτου άλλήλοις δρώμενα, οΤον δειλίαν (98) χα\ (99) 
θράσος, λύττην χα\ ήδονήν, φδβον χα\ χαταφρ<5νησιν, 
κα\ (1) δσα τοιαύτα, ών Ιχαστον συγγενώς (2) Ιχειν 
δοχεί πρ5ς τδ έπιθυμητιχδν (3) ή θυμοειδές, ίδιάζοντι 
δέ δρφ τήν Ιδίαν άνυπογράφει (4) φύσιν. Ύ6 τε γάρ 
θράσος χα\ ή χαταφρδνησιςίμφασινύποση μείνει τινά 
τής θυμώδους ορμής • έλάττωσιν δέ τίνα χα\ Οφεσιν 
του αύτοΰ τούτου ή κατά δειλίαν κα\ φδβον έγγινο- 
μένη σχέσις. Ή δέ λύπη έξ αμφοτέρων (5) 2χει τάς 
Ολας,^Η τε (6) γάρ του θυμού ατονία, έν τψ του 
άμύνασθαι τους προλελυπηχότας άδυνάτφ (7) λύπη 
γίνεται• χαΐ ή άπδγνωσις των ΙπιΟυμουμένων, χα\ 
ή στέρησις των καταθυμίων, τήν σκυθρωτυήν ταύτην 
έμποιε? τ}| διανοίςι διάθεσιν. Κα\ τδ άντιΟεωρούμενον 
τ!) λύττη, τδ χαθ' ήδονήν λέγω νδημα, ομοίως τψ 
θυμψ τε χα\ ττ) επιθυμία επιμερίζεται. Ηδονή γάρ 
έχατέρου τούτων κατά τδ Ισον ηγεμονεύει . *Α (8) 
πάντα κα\ περ\ τήν ψυχήν έστι, χα\ ψυχή ούχ Ιστιν, 
άλλ' οΤον μυρμηχίαι τινές του διανοητικού μέρους τής 
ψυχής έκφυδμεναι (9). *Α μέρη μέν αυτής είναι διά 
τδ προσιιεφυκέναι νομίζεται, ού μήν έκεΝδ είσιν (10), 
δπερ έστιν ή ψυχή κατ' ούσίαν. — Γ. ΚαΙμήν δρώμεν, 
φημ\ πρδς τήν παρθένον, ού μικράν έκ τούτων γινο- (00) ΕΙμέτ γάρ. Β ή μέν γάρ. 

(91 ) "Ετεροι δέ, Α Β έτέροις δέ. 

(92| "Ορβίίΐ^. Α δρεξις. 

^95ΐ Προχαζάρζαντη, Β παροξύνοντα. 

^94) ΎΛοΛάβοιμβτ. Α ύπολαμβάνοιμεν. 

(95) Κάν τήκ έπιθνμίατ, Ιη οαΐοε Α Ιιοοο ηοΐ3 
οοΓυιτΙΙ, δρος επιθυμίας. 

[96) ΑιορισώμδΘα. Β δρισώμεΟα. 
97^ ΚαταΟνμτιτικφ, Α Β καταθυαίφ. 
98) ΑειΜατ, Α δειλία — λύπη, φδοος κα\ καταφρδ- 

νησις, 

(99) Και. Όοΐοΐ Β. 
Ι) Καί. 06ΐ6ΐ Β. 
(4) Σνγγβτως, Α Β συγγενώς μέν. (δ) Έαιθνμτιτικότ, λιη πίΛΓβίηε,έπιθυμητικδντε 
κα\ θυϋΐοειδές. 

(4) Χννπογράφει, Α Β υπογράφει. 

(5) *Η δέ ΛύΛη έξ αμφοτέρων. Ιη €3ΐ€0 του Α 
Ιιοο ΐ6({ίΙηΓ 8θ1ιο1ίοη, Περ\ δειλίας χα\ θράσους, κα\ 
φόβου και χαταφρονήσεως , κα\ λύτιης κα\ ηδονής, 
κα\ δτι πάντα περΥ τδ θυμοειδές κα\ τδ έπιθυμητιχον 
συνίστανται. 

(6) Ε1τ6. Β ή τε. Ι1)ί(1. '£*• τω. Β έν τζ. 

(7) ^Αδυνάτφ, Β αδυναμία. 

(8) "Α. Α Β 4περ. 

(9) Έχρνόμεται. Β έκφυδμενα. 

(10) ΕΙσίν, Α ίη ιη3Γβίη6 είναι. (α) δοΐιοΐίοη : ΥΊΐίηηι ηηοάάαηι ίη εηΐφ ϋονροηί 
ηοϋτΐ 6Χ9ηΐίί ^ ηηοά νβτηοα νοοαίητ, €αηιο<ϋΐη 
€ηίηι φαποηχη ηηοάάαηι ΐηΙ}€Τ€ηΙηηι €Χ$ί$ίΗ ίη €ηί€ 
({ΐιοά ιΊΐΐίΒ ηηίάβίη ρατε €$$€ νΐάβίντ, ηΐίίρρο €ί ίη- ίΐ(εΐβ$€€Μ : τβνβτα ίαιηεη ίία η τβ$ ηοη Ηίώβί, ρηά^ 
$ί αηί$ €Ητατ€ ι^/ί<, υρη» €$ί ηί ίοΙΙαίπν, Ηαΰ <ίηιί/ι• 
ίπαίηβ αά τβιη μτοροίίίαιη αάηιοάιιηι ΰοηιηιοάα Η$ίί8 67 ΠΕ ΑΝΙΜΑ ΕΤ ΒΕβυΒΒΕΟΤΙΟΝΕ. !$8 

μένην τήν 'Χξλς τ6 χρεΤττον συνεκτφοράν τοις έναρέ- Α ΰη2ΐ8€6η1β8. ^ηx ρ8ΐΓΐ68 (|υ*ιάβηι Ίρ»ίθ8 ο•66, 60 ςικκΙ τακ- Τψ τε γάρ Δανιήλ Επαινος Ι^ν ή επιθυμία 
χαλ ό Φινεές τφ θυμφ τ6ν Θεδν Ιλεώσατο (11) - χα\ 
αρχήν βοφ(ας φόβον έμάθομεν, κα\ της κατά Θε6ν 
λύιτης συτπιρία'ν είναι τ6 πέρας (12) παρά του Παύ- 
λου ήχούσαμεν* των τε βεινων τήν χαταφρ^νη'τιν νου- 
θετεί (13) ήμΤν τλ Εύαγγέλιον χα\ τδ μή φοβεισθαι 
^«όησιν ουδέν Λλλο Ι) του θράσους έστ\ν ύττογραφή • 
δπερ έν άγαθοίς ύπ6 της Σοφίας χατείλεχται (14). 
Δείχνυσι τοίνυν βιά των τοιούτων (15) ό λόγος, τ6 μή 
πάθη τά τοιαύτα (16) δε?ν (17) οΓεσθαι * ού γάρ &ν 
κρ^ άρετης χατ^ρθωσιν συμπαραληφΟείη (18) τά 
«άΟη. 8^11211» βίηΐ, ηοη ΐΑΐηβη \ά ββββ βχίϋίιηΑίιΐυΓ (|ιι«η1 
&ηίιη3 βχ βυί οαΐυΓα 2ΐ(|ΐιβ β886ηΐί3 68ΐ.— 6.ΑΚ]ΐιί, 
ηοηρ&Γνοιη,ίηςιι^ιη ΑΐΙνίΓβίηβαι, νίϋυΐβ ρηΒΐΙίΐίβ αΙ) 
1)18 &06ΐτί τίάβιηυβ 3(1 ϋοηιικι 3(1]υπ)6η1αιη. Ν^ηι 
61 Ο^ηίβΙί ΐΑυάί 6υρί(1Ίΐα8 6Γ2ΐΙ ; βΐ Ρ1ιίη668 ίΓ3 Οβϋΐιι 
ρΐαε^νίΐ; βΐίηαίυηα 88ρίβηΓι», ΐίηιοΓβιη 6886 όίιΙΊοι- 
ιηυ8 : αίςυβ β]υ8, ςυί ββουηάυιη 06ϋΐη 68ΐ (ΙοΙΟΓίβ 
Οηβιη 3 Ραυίο 8υάίνίιηυ8 ; 6ΐ ΓβΓαιη &(1ν6Γ83ηιπι 
3ΐςιιβ 38Ρ6Γ3ΓΙ1ΡΙ οοη(6ΐηρ1υιιι Εν3ηβ6Γιυιη ΐ)θΙ)ΐ8 

ρΓ3£86Πΐ)Ίΐ : 6ΐ ηοη 6Χρ3ν686αΓ6 3α Γ68 ΐ6ΓΓί1>ίΐ68 6ΐ 
638118 3(1ν0Γ8Ο8, ηίΐΐίΐ 68ΐ ηΐίυά ςΐΙ3ηΐ 3υ(ΐ36ί3β ρΓ» 

80Γ'φ(Ίο : ςυ^ αυϋ36)3 ίη 1)οηΊ8 2 Βαρ'ΐΰηΙίι 6θη- ηαπΐ6Γ3ΐυΓ. 08ΐ6ηιϋΐ ί£;ί(αΓ δοηρίΟΓΑ ρβΓ Ιιχε, ςυο(1 ηοη 6χί8ΐίηΐ3ηϋϋΐη βίΙ, (3ΐί3 3ΐΙβεΐίοο68 6886 3ΐ<|τΐ6 ρ6Γ 
ΐυΓΐ)3ΐίοη68 : ηόη εηίηι 3(1 νίηυΐίδ 36ΐίοη6η) ρ6ηυΓΐ)3ΐίοη68 υη3 3(11ιϋ>ί(9Β 6886ηΐ. 

Μ. Κα\ ή ξιδάτχαλος/Εοιχα,φησι, της τοιαύτης των ** 
λογισμών συγ^τύσεως αυτήν (19) τήν αΐτίαν παρέχειν» 
μή διαχρίνασα τ6ν περ\ τούτου (ΪΟ) λόγον, ώστε τινά τάξιν άχόλουθον έπιτεθήναι τ^ Οεωρί^. Νυν ούν, δτςως 
&ν οΙόν τε ^, έπινοηθήσεταί τις τάξις τφ σχέμματι, 
ώς άν δι* ακολούθου προϊούσης της θεωρίας, μή καθ* 
ημών (21) αΐ τοιαύται των αντιθέσεων (22) ίχοιεν 
χώμα}/, Φαμέν γάρ της ψυχής τήν μέν θεωρητιχήν τε 
χα\ διακριτικήν χα\ τών δντων έποπτικήν δύναμιν 
οίχείαν είναι κα\ κατά φύσιν αυτήν (25), κα\ διά (24) 
της Οεοειδους χάριτος, διά τοΰτο (25) σώζειν έν αύ* 
τζ (26) τήν εικόνα• Έπε\ κα\ τδ Θείον, δ, τί ποτέ 
χατά τήν φύσιν έστ\ν, έν τούτοις ό λογισμδς είναι 
στοχάζεται * έν τφ άφοραν (27) τε τά πάντα κα\ δια- Μ. Ε(ΐη3^!8ΐΓ3> νΙάβΟΓ, 1ηφΐΊ(,(3Η8ΓΛΐΙοηιιπ) οοη- 
Αΐ8Ίοηί8 ίρ83 0308301 ρπ6ΐ)6Γ6, (]ΐΐ2Κ ηοη ^Ί8ΐίηχβ- 
Γΐη 36 (1ί86Γ6ν6Ηπ) 86ηηοη6Π) (Ι6 1ΐ30 Γ6, ςυο 3ΐί* 
ςυί8 ΟΓ^ο 6οη86ηΐ3η6υ8 βρεοιιΙβΓιοηί 3ΐ(]υβ ΙΓ3013- 
Ιίοηί 3(!Ι)Ί1)6Γ6ΐαΓ• Νυη6 ί^ίΐπΓ ςαο3(1 6]υ8 Οοπ 

ρθΐ6ΓίΙ, 6Χ0Ο([ίΐ3ΐ>ίΙυΓ 3]ίφΐί8 ΟΓίΙΟ 6θπιπιοηΐ3Γιοηί, 

ιιΐ ρβΓ 6θη86ςυ6ηΙί3Π) ρΓ066^βη(6 δρ66υΐ3ΐίοη6, 13- 
168 οοηΐΓ3(!ί€Γιοη68 3πιρΠυ8 Ιοοιιιη ϊηΙβΓ ηθ8 ηοη 1ιη- 
1)63ηΙ. Οίοίπιυδ βηίπι 3ΐπηΐ2Β ςιι'κίεηι 5ρ66υΐ3ΐη€6πι 
6ΐ (1ί]ιΐ(1ΐ€3ΐπ66Π), Γ6ΓΗΐηςυ6 {η$ρ66ΐπε6η) νΐιη 6]ιΐ8 
ρΓορπ3ΐη 6886 36 η3ΐυΓ3ΐ6Π), 6]υ8(]υ6 |ρΓ3ΓΐΦ ςαα 
060 8ίιηί1ί8 68ΐ, ρβΓ 1)366 Πΐ3Π) Ίη 8686 1π)3(;ίη6ΐη 
εοη86Γν3Γ6. Ουοηίαπ) Γ3Γ)θθ)η3Γιοη6 6( 6θη]6θΙιΐΓ& 
οοΙΠβίΐιΐΓ (Ιίνίηυπ) ηιιοςυ6 ηυπ)6η (ςυοάΰυηςιιο χρίνειν τδ χαλ^ν άπδ του χείρονος. "Οσα δέ της ψυ- (^ Ι3η(ΐ6ΐη ίιΐ 6Χ 8ηί η3ΐυΓ3 68ΐ)ίηΙ))8066υρ3ΐυη) 6886, χης Ιν μεθορίφ κείται πρδς έκάτερον τών εναντίων 
έπι^^πώς κατά τήν Ιδίαν φύσιν 'χοντα (28) * ών ή 
ποία (29) χρήσις, ή πρί#ς τδ χαλδν ή πρδς τδ έναν • 
τίον άγει τήν έκβασιν, οίον τδν Ουμδν, ή τίν φόβον, 
ή εΓ τι τδ τοιούτον (30) τών έν τ?| ψυχί) κινημάτων 
έστ\ν, ών άνευ ούκ έστιν άνθρωπίνην Οεωρηθήναι φύ- 
σιν* ταύτα Εξωθεν έπιγενέσθαι (31) αύτ^ λογιζό- 
μεθα (52), διά τδ τφ άρχετύπφ κάλλει μηδένα τοιού- 
τον ένθεωρηθήναι (55) χαρακτήρα. Ό δέ δή π$ρ\ 
τούτων λόγος ήμΤν (34) ώς έν γυμνασίω προκείσΟω, 
ι^ς άν διαφύγοι τών συκοφαντικώς άχουόντων τάς 
έ χηρείας, όδφ τ:νι κα\ τάξεως άκολουΟί^ πρδς τήν 
ά'/)ρωι?οποιΙαν δρμήσαι τδ θείον διηγείται ό λόγος. η6Π)ρ6 (υηι ίη ίηβρίΰίεηίΐο οιηηίβ, Ιυπι )η (1Ί866Γ- 
ηεηϋο Ι)θηυπ) 3 π)3ΐο. Ουχοιιηςυο 3ΐιΐ6η) ίη βηΐιη» 
οοηΟηίο ρο8)13 8υη( 3(1 3ΐΐ6Γυ(Γυπ) 6Χ €0πΐΓ3ηί5 
ρΓθρ6η8ίοη6Π) 6( )η6Ηη3ΐίοη6Π) ]υχΐ3 8υί η3ΐΐ)Γ3ΐη 
Ϊ)3ΐ)6ηΐί3 : ςυοΓΜΠ) 66ηυ8 ςυί(]3ηι υ8ΐΐ8 νβΐ 3(1 ί(1 
ςυθ(1 ϋοηυπ) Τ6ΐ 1)οηο 6θηΐΓ3Γίυπ) βδΙ χΙυοΊΐ 6νοη- 
Ιυπ), νΰΙυΐΊ ίΓ3 Τ6ΐ ηΐ6ΐα8, 30 δ! ππ'κΐ 6χ )υοΓι1)ΐΐ8, 
ςυί )η 3ηίηΐ3 βυηΐ, 6]υ8Πΐοϋ! 68ΐ, δΐηβ (]υί1)υ8 1)ΐ)- 
ιη3η3 η3ΐυΓ3 οοηδίάβΓβΓΪ ηοη ροΙο$1 : Ιιχο οχΐΓΪη- 

86608 6) 3666881886 6λίδΙίΠ)3Π)υ8, ρΓ0ρΐ6Γ63 ςΐΙ0(1 

ίη ρηη6ίρ3Η εΓοη^ίηαϋ ρυΐΓΐιηίοϋίηε ηυΐΐυηι οίυ8- 
ιηοίΐί 8*1^001 66Γη3ΐυΓ. Αε ()Ι$ριιΐ9ΐίο δπηε «Ιε Ιιίβ 
Γ6ΐ>08 3 ηοΙ)ί8 ίηΐ6Γΐπ) Ι3η(ΐπ3π) ίη βγπιη3δίο ρρο- (11) ΊΛεωσατο, Α έξι)^ώσατο. 

(12) Τύ χέρας (ΙεΙβΙ Β. 

(15) ΝονΟετέϊ, Α Β νομοθετεί» 
(ϋ) ΚατεΙΛεχτΜ. Β καταλέλεικται. 

(15) Τωτ τοίοντωτ. Β τούτον. βχΙεΓΟΠ) 3ά 1)Χ6 
ν^τΙ>3 Ίη ε3ΐε6 τοίΐίείδ Α Ι)3η6 ηοΐ3η) ίηνεηίδ : ΔοκεΙ 
έν τφ χειμένφ έλλείπειν, ο^πέρ έστιν ή διασάφησις. 
Πάθος τι περ\ τδ δέρίλα του σώματος ήαών γίνεται, 

* ι μυρμηχάν [μυρμηκία] χαλείτα» * σαρχϊωδης γάο τις 
έιηφυσις μιχρά έπανίσταται τφ δέρματι, ήτις οοχε? 
μέν μέρος είναι του δέρματος, ώς προσπεφυχυΓα αΰτφ, 
ού μέν χατ* άλήθειαν οΟτως έχει, δθεν χα\ τήν άρσιν 
%(£ς, τήν θεραπείαν επιζητεί. Τούτφ ύπώείγμα- 
τι έχρήσατο πρδς τδ προχείμενον σφόδρα χαταλ- 
λήλ£{). 

(16) Τά τοιαντα δειν οΙεσΟαι. Α ίη Ι6χΐη ταύτα 
ίείν οΕεσΟαι, Ι η Π)3ΐ|;ίηβ τά τοιαύτα δισνοείσθαι. 

(17) άεϊν ιΐοΐεΐ Β. (18) ΣυμααραΛηφθέον, Β ού συμπαραλ. 

(19) Αύτή^, Β αυτή. 

(20) Τούτου. Β τούτων. 
21) Μ^ι χαθ' ή/*ωτ. Α Β μηκέθ' ήμϊν. 

[22) ΆντίθέσΒωτ. Α ίη ηΐ3Γ^ίη6 αντιρρήσεων. 
(25) Φύσιν αυτήν. Α φύσιν αύτϋ• 
24) Αιά ϋείβηΐ Α Β. 

(25) Αίά τούτο. Β διά τούτων. 

(26) Έν αύτ'^. Α ίη π)3Γβίη6 έαυτφ. 

(27) ^Αφορο,ν. Β έφορ5ν. 

(28) Φύσιν έχοντα. Β έχοντα φύσιν. 

(29) Ποία. Β ποια. 

(50) Τό τοιούτον. Τό (Ιβίβηΐ Α Β. 

(51) ΈΛίγενέσθαι. Α Ιη ιηΆΤ%\ί\ο έπιγεγενι^ 
σθαι, Β ί(ί6ηι ίη Ιβχίπ. 

(32) ΑογιζόμεΟα^ Β διαλογιζόμεθα. 

(33) ^ΚνΰεωρηΟήναι. Β Οεωρεΐν. 
(31) 'Η/ιΓκ. Α Β ήμΤν τίως. $9 δ. 6ΚΕ60ΐαΐ ΝΤ58ΕΝΙ ροη&ΙαΓ» υΐ 6ίΓα(|[6Γβ ροββϋ βοηιαι ςιιΊ οαΙααιηΙαικΙΊ Α Επειδή γ&ρ συνέττη τ^ πΑν, χαθως ή Ι^ σ\ν, ούχ εύθυς (35) ό Ανθρωπος έν τ|) γ^ * 
άλλα τούτου μέν ή των άλογων προηγήσα'Μ 
Ιχείνων δέ τά βλαστήματα. Δε£χνυσιν, οΙ|ΐ 
τούτων 6 λόγος, Ζτι ή ζωτιχή βύναμις Αχ 
τιν\ τΤ^ σωματιχ?| χαταμ(γνυται φύσει, πρδι 
τοΙς άναισθήτοις ένδύουσα (36), χατά (37) η 
έπ\ τ^ αΙσΟητιχ6ν προϊούσα, εΐθ' ο&τως πρ6ΐ 
ρ6ν χα\ λογιστιχ6ν (38) άναβαίνουσα. €&υ8& αυβουΙίΑηΙ ίηουΓβυβ 61 οββηβΊοηβδ, ▼!& ςιι&- 

<ΐΑαι 6Ι οπίίηΐβ €οη8θ(ΐυ6ηΐία &ϋ οΓβλϋοηβηι ΙιοιηΊηίβ 

ϋίνίηυιη ηυιηβη 3006881886 δοΗρΙιΐΓ&άοοοί. Ρθ8ΐ6&- 

ςυαιη οηίιη οοηάίΐββ 8ΐιηΐ Γ68 υηίτ6Γ82Ρ, ςα6ΐη&(1- 

ηοοϋοιη Ιιί8ΐοΗ3 (ΙίαΙ, ηοη αΐίςυ6 8ΐ3ΐίηι Ιιοαιο 

6ΐ8ΐΙΐίΙ ίη 16ΙΎ8, βοά Ιιυοο ςυ'κίοιη Γ&ΐίοηο ΟΑΓοη- 

Γιυαι ηβΐυΓΑ ρηΒοοββίΙ; βηΐβ ΠΙ& νοΓΟ |[βπηίηα &ο 

ρΐαηΐφ ΓυοΓυηΐ. 08ΐ6η<1ίΙ, ορίηοΓ* ρβΓ Ιιχο 8οπρΐαΓ&, 

ςυοά ¥15 νίΐαΐίβ ΟΓάΙηο 30 γίοί88ί(υάίηβ ςυαιί&ιη οοΓροΓ&Ιί οοηυηίδοοίυΓ η&ΐυΓ», ρΓίηιυπι ςϋΙ 

56080 οβΓοηΐία 8686 ροη6ΐΓ&η5 οΙ ΙιιΓυη(ΐ6η8, ρθ8ΐ6α νβΓΟ 3(1 ββηβιι ρΓχάίΙυιη ρΓΟβΓβάίοηβ : ίΐ3 4 

8(1 Ίά (\υοά ηΐ6ηΐ6 Αίςυο Ηΐΐ6ΐ1ί(|[6ηΐί& ρηκάΐΐασι Γ3ΐίοηί8(ΐυβ ραηίοβρβ 68(, 3$06ΐΐ(ΐ6η8. 

1%\1ητ βοηιιη ςα» βυηΐ , &1ίυ(1 (|υί(ΐ6ΐη οοτρο- Ούχουν των δντων τ6 μέν σωματιχ^^, τ6 1 
Γουπι, λΐίυά τβΐΌ ιη6ηΐ6 Αίςυο ίηΙβΙΙί^οηΙίΒ ρηο- Ιστι πάντως * του δέ σωματιχοΟ , τ^ μέν Ι 
(ΙΊΐυπι ρΓ0Γ8υ8 ; οοΓροΓουιη ΑυΙβηι ΒΠαά ςυ'κίοηι Ιστι , τ6 δέ άψυχον. Έμψυχον δ& λέγω τ6 
ίηαηίιηυπι , &1ίυ(] νοίΌ &ηίηίΐ8ΐυιη 08ΐ. Αη'ιπι&Ιαιιι ^ ζωής* των δέ ζώντων (39), τά μέν αίσθήσει ου 
αυίοιη ά'ιοο ςυοά ν'ιΐ^ ρ&Πίοβρβ 651. Α(ΐ|υ6 60- τά άμοιρεί ταύτης. Πάλιν των αΙσΟητιχών, 
Γυιη φίΛ νινυηΙ, &1ί& ςυί(ΐ6ΐη ίη δοηβα νίνυηΐ, 
&Γΐ2ΐ νοΓΟ 6]ιΐ8 οχρβΓίΊα 8ΐιηΐ. ΒυΓ8υ8 βοηβα ρΓ»- 
άίΐΟΓυηι 3ΐί& ςυιάοηι Γ&Γιοη6 ρπ£άΙΐ3 , &Ηα τ6γο 

Γ&ΐίθΙΐί8 6Χρ6Γΐί& 8001. ΟυΟΟίαΐΠ 6Γ£0 860811 ρΓ9Β- 

ι1ί(8 νίΐα &1)8ςυβ ιη&ΐ6η& οοο8ί8ΐ6Γ6 ηοη ρο88ίΙ » 
€ΐ ςυθ(1 ηΐ6ηΐ6 ρηκάϋοπι 68ΐ αΙίΐβΓ ίη οοΓροΓ6 
6886 η6ςυ63ΐ, ηί8ί νί ββηΐίοηάί ίη1ΐ2ΡΓ6803ΐ, 1ι&ο (16 

€3υ8α ϋΟΠΙΟ ρθ8(ΓβΙ110 ΙΟΟΟ 00η(1ίΐυ8 6886 (Γ9θί- 

ΙυΓ, ιιί ςυΙ οπιηοπι νίΐΜοπι βροοίοιη , οΙ οαπι ςυ» 
Ιιι £6ΓΠΐΊηίΙ)υ8, 6ΐ 6&πι ςυχ ίη 1)ΓυΓΐ8 8ηΊπ)3(1ν6Γ- 
ΓιΙυΓ, Ιη 8686 οοπιρίοχυβ 8ίΙ. Ναιη 8ΐί ςυίάοπι οΐ 
&υ(;65€0Γ6 αίςυο ογ68€6Γ6 , 6Χ γίΐα ρΐ3ηΐ3Γυηι οΐ 
βΐίΓρΙιιηι 1ι&1>6ΐ : ΗοοΙ οηίπι ΐαΐΰ (ΐυΙ(Ι(ΐ3πι οΐίαηι λογιχά έστι, τά δ^ άλογα. Έπε\ οδν ή αίσθη* 
ούχ άν δίχα της Ολης συσταίη , ούδ* άν ^ 
άλλως έν σώματι γένοιτο, μή τφ αίσθητιχφ 
φυόμενον, τούτου χάριν τελευταία ή του ά^ 
χατασχευή Ιστορείται, ώς πάσαν έχπεριειληφ^ 
τήν ζωτιχήν Ιδέαν , τήν τε έν τοϊς βλαστή| 
τήν έν τοΙς άλόγοις θεωρού μένη ν. Τ6 μλν 
σθαί (43) τε αΟξεσθαι (44) έχ της φυτιχής Ι| 
Εστι γάρ τ6 τοιούτον χα\ έν έχείνοις 1δε?ν, ΰ 
τε χα\ διά ^ιζών της τροφής χα\ άποποιουμ 
χαρπών τε χα\ φύλλων • τ6 δέ χατ' αΓσΟησΓ 
μεϊσθαι έχ των άλογων έχει. Τ6 δέ διανοητά 
λογιχ^ν άμιχτόν έστι Ιδιάζον (45), έπ\ τ« Ιη 11118 γ.ί(ΐ6Γ6 , (ΐυίρρβ ουιηοΐ αΐΐΓ&ΙιαίυΓ ηυΐΓΐ- ^ φύσεως έφ* έαυτ^ (46) θ£ωρούμενον. *Αλλ* ^ ηιβηΐυπ) ρ6Γ ηιΐίοδβ, 61 ροΓ ΓπιοΙη8 βίηιυΐ ίο 
Γοΐία οχο6Γη3ΐιΐΓ οΐ Γ6]ίϋίίΐΐιΐΓ : ςυθ(1 Αυΐοηι βοηβη 
ξη1)6Γη&ΐυΓ, α 1)Γυΐί5 6ΐ Γ»Ιίοηβ ο^Γβηΐίϋυβ 1ι&1)6ΐ. 
Αι νί8 ο6(|[ίΐ3η(ϋ αο Γ&ΐίοοίηοηϋί ίη Ιιαο ηαΐυΓΑ 
ηυΐΐα αϋηιίδΐίοηο ουηοΓΟίΑ, 86<1 ρ6ου1ί&Γί8 68ΐ , 
ςιΐ2Β ρ6Γ 86 56ρ3Γ3ΐίπν οοη8ίϋθΓ3ΐυΓ. δοά ςυ6Π13(1- 
ιτιοϋυπι η6065$3Γί0Γυπι 3ΐΐΓ30ΐΓί€6ηι νίπι η3ΐυΓ3 
Ιι.ι1)ΰΐ 3 νίΐ3 π)3ΐβΓΊ3Π, ςοφ νί8 8ί ίη ηο1>ί8 Γιιο- 
ι*ίι, 3ρρ6Γιΐυ8 άίοίΙυΓ. Ε3ΐη 3υΐ6πι νίπι άβ ρΐ3πΐ3- 
Γυηι νίΐ3Β 8ρ6θί6 6886 <1ίοίπιθ8 : ςυίρρ6 ουιη οΐ ίη 
ί1ϋ8 1ίθ63ΐ νί(]6Γ6 Ι3ηςα3ηι Γ3θυ1ΐ3ΐ68 ςυ38ϋ3πι 
η3ΐυΓ3ΐϋ6Γ νίπι 8υ3Πΐ 6Χ6Γ06ηΐ68, <1υπι 6ΐ Γορΐ6ηΙυΓ 
60 ςυοά οιιίςυδ ρΓορΓίυπι οΐ οοπιπιοάιιπι Γαοηΐ, 6ΐ 
ϊπηροΙίΜηΐυΓ 30 ΙηΓ^6ηΙ 3<1 ΟΓΟδΟοηάυπι 61 {[6ΓπιΊη3η- έφελχτιχ^ν των άναγχαίων πρ6ς τήν ύλι 

ζωήν ή φύσις έχει, δπερ έν ήμϊν γενόμενον Ι 

γεται. Τούτο δέ φαμεν τοΰ φυσιχοΰ (48) ^ 

είδους είναι* έπε\ δέ (49) χα\ έν έχείνοις Ιο 

οΤ<5ν τινας ορμάς (50) φυσιχώς ένεργουμένι 

πληροΰσθαί τε τοΰ οίχείου χα\ ίργ?ν (51) 

έχφυσιν • οΟτω χα\ δσα της άλογου (52) φύβ 

Ιδια, ταύτα τψ νοερω της ψυχής χατεμίχ•• 

νων, φησ\ν, ό θυμ^ς, έχείνων δ φδβος. Ι) 

άλλα πάντα δσα χατά τδ εναντίον έν ήμΤν < 

γείται , πλην της λογικής τε χα\ διανοητι» 

μεως* δ δή μόνον τής ημετέρας ζωής (54) 

έν έαυτψ (55), χαΟώς εΓρηται, τοΰ θείου χβ 

έχον τήν μίμησιν. Άλλ* έττειδή χατά τ^ν 

αποδοΟέντα (56) λόγον, ούχ Ιστιν άλλως (Ιυπι : 6θϋ6πι 6ΐί3πι πιοϋο ςυχουηςυο Γ3ΐίοη6 03- 

ΓοηΙίβ η3ΐυΓΦ ρΓορπ3 5υηΙ, Ηχο ίηΐ6ΐϋ{6ηΓΐ3 ρΓΧ- Ο χήν δύναμιν έγγενέσΟαι τ^ σωματιχή ζαή 

άϋχ 3ηίη)2Β ρ3Γΐί ρ6Γηιί8ΐ3 8υηΙ. Ηίηο, ίηηυίΙ, 681 των αΙσθήσεων έγγινομένην (57) * ή δέ αΙ ΕύΟνς. Β ευθύς δέ. 

^Ενδύονσα. Α Β ένδύνουσα. 

Κατά, Β μετά. 

Προς τό νοερόν καϊ Λορσ, Α πρδς τδ λογι 

χα\ νοερόν, Β πρδς τδ νοερδν τε λογιχόν. 

Ζώττωτ, Β ζώιον. 

Συζ^. Α ζ5, τά δέ. 

ΑΙσΟητιχφ. ΒαΙσθητιχώς. 

^ΕκχερίΒίΛ-ηρότος. Β έμπεριειληφ. 

ΤρέφεσΟαι. Β γάρ τρέφ. 

Αϋξεσβαι. Α χα\ αυξ. Β χα\ αύξάνεσθαι. 

Ιδιάζον. Α Β κα\ ιδιάζον. 

Έαυτ'^, Α ϋ έαυτοΰ. [47) ΎΛικήν, Ιη πΐ3Γ{;ίη6 τής ύλιχής ζι 

[48) Φνσιχοϋ, Α φυτιχοΰ. 

[49) Έχεϊ δέ. Α Β επειδή. 
50) Όρμάς, Α Ιη ηΐ3Γ|;ίη6 άφορμάς• 
[51) Όργςίν. Α Ι η Π)3Γκίη6 όρμ^ν. 
(54) Της άΛόγον. Β χα\ τ. άλ. 

(53) *Εν ι)/*/*•. Α <ΐ6ΐβΙ έν. 

[54) Ζωής. Α Β 3(]ϋυηΙ εστίν. 
[δ5) Έκ έαυτφ. Β έν αύτφ. 
[56) ΠροαΛοδοθέττα. Α ίη ηΐ3Γ|;Ίη6 

δύίχθέντα. 
(,57) Έγγινομέρ'τιν, Β έγγινομένη. 61 ΟΕ ΑΜΜΑ ΕΤ ΕΕΒϋΑΒΕΟΤΙΟΝΕ. 6> 

«II των Αλογων κροΟπέστη φύσει* ώς (58) άναγχαίως ^ Ιη, βχ ίΙΙίβ ιηβΐυβ, Ιιΐηο οιηοΐΑ ίΐία ςυββουηςυβ Ιη 
{βά του έν6ς χα\ πρ6ς (58*) τά συνημμένα τούτων (59) εοηίΓοΗυιη α ηυ1)ί8 6ΧβΓ06ηΙυΓ, 6Χ€€ρΐ3 Γ&Ιίοηίβ ρ&Γ- 
γίνβται της ψυχής ημών ή κοινωνία. Ιίϋίρ6 αΐηυβ 60|;ίΐ2ΐη(1ί ΓαουΙίαΙβ : <|ΐίχ 8θΐ8ΐ ηίιηίΓυιιι 

ρπΒοίρυ» νίΐ» ηθ8ΐΓ96 ρ3Γ8 65ΐ ϊίί 8β86 «ΙΊνιη» β{[υΓ2β , βίουΐί (ΙίΓΐυιη 681 , ίιη2ΐ{[ίη6πι €0η1ίη€η8• δβά ςυο- 
η'ι&ιη ]υιΐΑ ]3ΐη &ηΐ6 Γ«€ΐ(]ίΐ8ΐιη πιΐίοηβπι, ταΓιοηβ ρΓ%<1Η3 νΊ8 οοΓροΓβχ τίΐ9β ηοη &1ίΐ6Γ ίιΐ6886 ροΐββΐ, ιιίβί 
ρβΓ 8€η$υ8 ίηβίΐ, βίςυβ ββηδαβ ίη 5Γυΐ3 αίςυβ Γ3ΐίοηί8 βχρβΠβ μιογα &ηΐ6 8υΙ)5ΐίΐΊΐ βίςυβ εοηβΐίΐιιΐυβ ββΐ, 
ιιβε688ληο ρβΓ υηοιη βΐίααι ουπι €0ΐΐ3βΓ6ηΐί1)υ8 Ιιυίο αίςυβ €οη]υη€ΐΐ8 &ηίιη9β ηοβιηΒ εοιηιιιυηίο 6Χ5ί8ΐίΐ• 'Γαΰτα δέ έστιν δσα έν ήμ?ν γινόμενα πάθη λέγε- 
ται , & ούχ\ πάντως έπ\ χαχψ τινι τΨ^ άνθρωπ{'/η 
συνεχληρώθη ζωζ ' ή (ϋΟ) γάρ &ν 6 Δημιουργδς των 
χαχών τήν αΐτίαν έχη (61), εΐ έχείθεν αϊ των πλημ- 
μελημάτων Ι^σαν άνάγχαι συγχατα6ε6λημέναι τ|1 
φύσει * άλλα τΨ^ πο*4 ΧΡή^ε^ 'ής προαιρέσεως, ή αρε- 
τής, ή χαχίας 5ργανα τά τοιαύτα της ψυχής χινήμοι- 
τα γίνεται. Καθάπερ ό σίδηρος χατά γνώμη ν του 
τιχν£του τυιιούμενος, πρ6ς δπερ άν έθετο (62) του 
τεχνιτεύοντος ή ένΟύμησις, πρδς τούτο χα\ σχηματί- 
ζετβη, Ι) ξίφος, ή τι (65) γεωργιχόν έργαλείον γινόμε- 
νος (64). ΟύχοΟν ε( μέν ό λόγος, δ δ|] τής φύσεως (05) 
Ιστιν έξαίρετον, των έξωθεν (66) έπεισχριθέντων τήν 
ήγεμονίαν έχοι, καθώς χα\ «ι' αΙνίγματος ό τής Γρα- 
φής «αρεδήλωσε λόγος, άρχειν έγχ^λευόμενος πάντων 
των άλογων, ούκ 4ν τι πρδς χαχίας ύπηρεσίαν των 
τοιούτων χινημάτων (67) ήμίν ένβργήσειε , του μέν 
φόβου τ6 ύττήχοον έμποιουντος, του δί θυμού τ6 άν- 
δρείον, τής δειλίας δέ τήν άσφάλειαν , τής δέ έπιΟυ- 
μητιχής ορμής τήν θείαν τε χαΐ άκήρατον ήμίν ήδο• 
νήν προξενούσης. Εί δέ άποβάλοι (68) τάς ήνίας 
ό λάγος, χα\ οΤόν τις ηνίοχος» έμπλαχε\ς τψ άρματι 
χατόπιν ύπ' αύτοΰ σύροιτο, έχεΙ (69) άπαγόμενος 
δπουπερ άν ή άλογος χίνησις των ύπεζευγμένων φέ- 
ρει (70), τότε εις πάθος αΐ όρμα\ καταστρέφονται , 
οίον δή χαΐ έπΙ τοΓς (71) άλόγοις έστιν Ιδείν. Έπε\ (72) 
γάρ ούκ έπιστατε? λογισμοίς (75) τοΤς φυσικώς αυ- 
τοϊς έγκωμιαζομένης (74) κινήσεως, τά μέν Ουμώδη 
των ζώων έν άλλήλοις φθείρεται (75) τψ θυμψ στρα- 
τηγούμενα • τά δ^ πολύσαρκά τε κα\ δυνατά εΙς ού- 
&ν οίχείον αγαθόν άπώνατο τής δυνάμεως , κτήμα 
τοίί λογικού διά τήν άλογίαν γινόμενα • ή τε τής επι- 
θυμίας κα\ τής ηδονής ενέργεια περί ουδέν τών ύψ.η- 
λών (76) άσχολούται (77) • ούτε άλλο τι τών έν αύ- 
τοίς (78) θεωρουμέ^;ων λόγψ τιν\ πρ6ς τ6 λυσιτελοΟν 
^εξάγεται. Ούτω κα\ έν ήμιν εΐ μή πρ^ς τ6 δέον 
&γοιτο ταύτα διά του λογισμού, άλλ' έπικρατοίη τής 
του νού δυναστείας τά πάθη, πρδς τδ άλογόν τε κα\ 
Ανόητσν μεταβαίνων (79) δ άνθρωπος, άπδ του δια- 
νοητικού κα\ θεοειδούς τ!} δρμ} τών τοιούτων παθη- Ηχο &υΐ6ΐη 8ΐιηΙ, ςυχουιιςιιβ ίιι ηο1)ί8 βχί^ίβηΓι», 
πάθη, ίά 681 αΙΙ'€€ίν$, ρααίοηβί^ δίνβ ρ€νΙητΰαίιοηβ$9 
61 ηιοΐη» (ΙίουηΙυΓ : ςυ» ηοη οωηίηο ηιαίί 2ΐ1ίΰυ]υ8 
οαυβα Ηυιηαηφ €0η1π1υΐα ηΜυΓ2Ρ 8υηΙ (η&πι αΐίο- 
ςυί ΰΓυαίΟΓΐ 63089 ηιαΙοΓϋΐη 388ί8η3Γί ρο886ΐ, 8ί Π- 

1ίη6 ρ6063ΐ0ΓϋΠ1 η66688αηφ 630886 810101 Ίπ η3ΐΟΓ3ΠΙ 
6θ1ΐ3ΐ£ 6886η(), 86(1 66Γΐθ ς00(ΐ3ΠΙ 080 ΥΟΐοηίΑΐίβ 

Β 6Ι &Γΐ)ίΐΓίί, Υύΐ γίηοΓΐ8 Τ6ΐ νίΐϋ ίη8ΐΓυιη6ηΐ3 Ι3ΐ68 
8η1πιί πιο(θ8 6Χδί$ΙυιιΚ. Οθ6η)&(1ηιο<1οπι Γ6Γγοπι όοπι 
6Χ 86ηΐ6η1ί3 9Γΐίβοί8 6ΐΐ(ϋΐθΓ, <ιυθ6οπςο6 Γ6Γηπΐ6η- 
Ιοιη &Γΐίβ6ί8 αηίιηο το1οηΐα8 (]68Γιη3ν6η( , αιί ί<1 

6ΐί20η ΓΟΓΟΙΑΙΟΓ, 6ΐ Υβΐ (|[ΐ8(ϋυ3 νβΐ ΓΟδίΊοΙ &Η6θ]θ$ 

ορ6Γί8 ίηβίΓοιηβιιΐυπι Γιΐ. Ετ^ο 8ΐ<ιοί(]6ΐο Γ3ΐίο ηυ» 

ρΓΧ6ίρυ& ηίιηίΓοπι ηαΙΟΓΧ η08ΐΓ3Β Ρ3Γ8 68ΐ 60Γ0ηΐ 

ςο» 6χ1ηη86608 ηοΙ)ί8 8ορ6πηάο6ΐ& 6ΐ ίιΐ8ίηο3ΐ3 
8οηΐ ρΓίηΰίραίοπι ο1)ΐίη63ΐ ( (|θ6ΐη3(1πΐ(Μ]οηι 6ΐί3πι 

56Γίρΐ0ΓΧ 86ΓηΐΟ ρ6Γ 2Βηί|;Π13 ΐ66ΐ3Πΐη06 ΟΓ3Γΐθη6Π1 

8ΐι1)ίηηοΊΐ, οπιηΊ1)θ8 ΐΓοΙίδ 6ΐ Γ3ΐίοηί8 6χρ6Γ(ί1>υ< 
ΡΓ3Ρ6886 ]υΙ)6η8)» ηο11θ8 6]ο8αιθ(1ί πιοΙυ8 ηοΙΊ8 3ά 
νίΐϋ ηιίηίδΐ6Γίοηι οίΒ63Χ ΓϋβΓίΙ : πιβίο ςοί(ΐ6ΐη οΐ^β- 

(ϋ6ηΓΐ3Π1, ίΓ3 νΟΓΟ ΓοΠίίΙκΙ 11160) ; Ιίπΐί(1ίΐ3ΐ6 630110• 

η6Π) αίςυβ 8ΰ6οηΐ3ΐ6ΐη ίη^6η6Γ3ΐιΐ6 ; 6ορΊ<1ίΐ3ΐί8 
€ ίΐ6πι ίπιρ6ΐο ϋίνίη3ΐη 8ίηιο1 6ΐ ίπιιηοΓΐ3ΐ6ΐη ηο1)ί8 

νθΙθρΚ3ΐ6ΐη 6θηθί1ΐ3ηΐ6. 5ίη 30ΐ6Π1 Γ3ΐίθ 1ΐ3ΐ)6η33 

3ηιίΙΐ3ΐ 6( Ι3η<|03η) 3οπβ[3 3ΐίςοΊ8 ίιηρΠϋίΐοδ 6υΓ- 

ΓΟΐ Γ6ΐΓ0 31} 60 ΙΓ3|)3(0Γ, ίΙ1θ(106 3ΐ)Πρί3ΐθΓ ςοΟ- 

6οηςο6 60Π) Γ3ΐίοηί8 6χρ6Γ8 π)θΙο8 ]οιη6η1οηιοι 
3θΓ6Γ3ΐ, 1006 ίη ρ6ΓΐοΓΐ)3ΐίοη6Π) 3ρρ6ΐί(Ίοη63 6οη• 
νοΓίοηΙΟΓ, ςο3ΐβ πίπιίΓΟίη 6Γΐ8ΐη ίη ϋΓοΙίβ ν1(1βΓ6 

1ίθ6ΐ. 0θθηί3η) 6θίΐη Γ3ΐίθ η3ΐΟΓ3ΓιΙΟΓ 618 1081126 

πιοΙΙοηί ηοη ρΓΧ68ΐ, 63 ςοί(ΐ6ηι 3ηίιη3ΐί3, ({οφ 3(1 

ίΓ3Π1 ρΓ0η3 3ΐς06 ρΓ06Γΐνί3 80ηΙ, ίΓ3 (Ιθ€6ηΐ6 2^(106 

6οη6Ίΐ3ηΐ6 8686 ίηνί6βπι 6οηθ€ίοηΙ; ςο» 30ΐ6θΐ 
63ηΐ083 8οηΐ 36 τίή1)υ8 ρο1ΐ6θΙ , ϋοπι ρΓ0ρΐ6Γ 

Γ3ΐίθηί8 ϋ6Γ60ΐθΐη Γ3ϋθη6 ρΓ£(1ίΙί (]038ί Π13116ίρί3 

36 ρτχύχ ΟοηΙ, ηοΐίοιη ρΓορποιη 8θ3Γοηι νίποηι 

6θΠ)πιθ(1οιη 86ηΐίοηΙ; 6ορί(1ίΐ3ΐί8 ςοοςοο 3ΐ(ΐ06 

^^ νο1ορΐ3Γΐ8 6θί6ί6ηΓΐ3 ίη ηοΙΐ3 Γ6 δοϋΠοιί 066υρ3- 

13 68(; 06(106 3ΐίθ(1 ^01(1(1030) 60Γ0Π1 ({ΟΧ ίΟ 118 
3ηίη)3(1ν6ΓΐθηΙθΓ, Γ3ΐίθη6 3ΐίς03 3(1 ί(1 <|00<1 ρΓΟ- (») 

(58•) 
ί59) 
(βΟ) 
(61) 

(«) 

(65) 
(64) 
ρενος, 
(65) 
(66) 
(67) 

(68) *ϋς ϋβίβηΐ Α Β. 
ΚαΙ χρός. Καί ϋβΐΰΐ Β. 
Τυύτωτ, Α τούτιρ. 
"Η. Ό Β. 

'Εχχι, Α ίη Ι6χ1η εΤχεν, Ιη ιη3Γβίη6 έχοι. 
Έβετο. Α Β έθέλη. 
Ή γΛ Β ή τι. 

Γίτόμετος. Β γινόμενον. Α ίη ΐ6Χΐα κινού 
ίπ π)3Γ)$ίηβ γινόαενος. 
Φύσ8<υς. Α Β 3(1(1 οοΐ ημών. 
Έξωθεν. Α 3(1(Πΐ ήμιν. 
Κινημάζωτ, Β νοημάτων έν. 
*Λπο^<ϋο<. Α άποοάλλοι. (69) ΈκεΊ. Β εκείθεν. 

(70) Φέρει. Α Β φέρη. 

(71) ΈχΙτοΤς, Α Β έντοίς. 
72) ΈχεΙ, Β επειδή. 
75) Αογισμοΐς. Β λογισιιός. 
|74) ^Εγκωμιαζομ, Α Β έγκειμένης. 
75) Φθείρεται, Β φέρεται. 

[76) Ύ•φτ\Λων. Α ίη πΐ3Γ^1η6 υψηλότερων• 

(77) 'ΆσχοΛονται, Α Β ασχολείται. 
78) ΑύτοΤς, Α ίο ηΐ3Γςίιιο έαυτοΐς. 
(79) Μετα€αΙγωγ. Β μεταβαίνει. Α ίη ιη3Γ|(ίΗ6 δ'.ι. 
βαίνει. 03 8. 6ΒΕ00Β1Ι ΝΤ38ΕΝ] 

βϋ οΐ βχρβάίαΐ (Ιβ<!υΰ!ΐιΐΓ. Ιΐ'ιϋβηι ίη ηο1)ίβ ηίβί Α μ^των άποχτηνουμενος.— Γ. Έγώ δέ χα\ αφ 
ρίΓ Γ&Ιίοηβηι Ιι«ο α<1 ίιΐ ςιιο^ γ6$ ροβ&υΐΑΐ, «€ ηερΧ τά είρημένα διατεθείς, ΆρχίΖ (81) ρ 
ΓβοΙυιη 681 <1ιΐ€2ΐι(υΓ, 8βά ροΙβηίΑΐυπι ηΐ6ηΐί9 βυ^ παντ\ τφ γε νουν £χοντι ψιλώς ούτωσΐ χβ 
ρβΓβηΙ 9ίΠθ€ΐυΛ &€ ρβΠϋΓΐΜΓιοηββ , 8ΐ> οο^Ηβΐηοβ σχεύως δι' άχολούθου προελΟών δ λόγος, «5 
Αίςυβ (ϋνίιι& η^ΐυπι,ιΐυιη ίιηρβίυ €ΐ βπΙοΓβ βι'αβιηοάΙ ξαι χα\ μηδαμου ιηιρεσφάλθαι της αληθείας 

αββοΐυαιη Βίςυβ ρ6ΓΐυΓΐ)αΐίοιιυιη. ίη ροοίΜίβηι άβκοηβτ^Ι βΐ β£Γ6Τ&ΙυΓ, βϋ Γ&ΐίοιιί8 ηχρεΠβπι, 8ΐυ1ΐ3πι 
Ιβιιι η&ΐιΐΓ«ιη Ιιοαιο ΐΓ»ΐΐ8ίΐ αΐιΐυβ ΐΓ&η8ΓοηηαΐυΓ. — 6. Ε£[θ νβπο :ιϋιιιοϋυιη ϋβηβ βτ%Λ β3 ΐ| 

61301 3060108» δυϋιοίΐ ςπίϋβιη, ίηςυαιη, ουίνίδ €6Γΐ6 00Γ(1310 ίΐ3 ηιιάβ αίςαβ &ίιηρ1ί€ί(6Γ, ηυΐΐ» 
ρΓθ1)3ΐίοη6, ρ6Γ €οη$6ςυ&ηΐίίΐ οοηδβηίαηβαςιιβ ρΓΟ^ΓβββΑ ΟΓ&ΐίο, υΙ Γ6€ΐ3 658β, 6ΐ ηυβςυΜίι Α 
α1)6γγ3Γ6 νίϋββΙυΓ. 

δβϋ ήυηηίαπίΐ ιίδ ςυί ίη αιΊίυπι ςυ'κίβηι οοιηρβη- 
ϋϋ$ ηίςπβ Ιη5;ΐΓυιη6ηΓΐ8 «ΓϋΩοιοδίβ ΑΓ^υπιοηΓιβ 
οχ€Γείΐ3ΐί $υη(, γαΙιο ϋβιηοηδΙηΓιοηιιιη &(1 βίίβηι 
ί3οίοη(ΐ3ΐη 8υ(Ώΰ6Γ6 νίϋβΙοΓ : ηο1)ί$ νβΓΟ (Ιιώίυπι Έπε\ δέ τοΤς μίν τάς τεχχινάς έφόδ<ηι< 
τηχόσι των αποδείξεων , ό συλλογισμός Εχι 
εΙς πίστιν δοχεΤ' ήμίν δέ πά»/των των τεχνκ 
περασμάτων Εξις (85) πιστότερον εΤνιι 
11011 08ΐ, ςπίη οιηιιί()ΐΐ8 απΊΓιοίοδίδ εοηο1υ8ίοιΓιΙ>υ8 Β γε?το (84) τ^ διά των Ιερώ^ της Γραφής 3(1 Ωίΐβιη Γ3εΐ6η43ΐη ιη3ςΐ8 ί(1οηοιιηι 8ί(, 30 ρΙυ8 
νίπυηα 1ΐ3ΐ)6Γ6 (Ιο1)€3ΐ ίιΐ, ςαοά ρ6Γ 8ηοΓ3 ΒοπρΙυ- 
γ;ι6 (]οβΐιιη€ηΐ3 3ρρ3Γ6ΐ : ρΓΧίβΓ 63 (]υχ (ϋ6(3 δυηΐ, 
ςιιΧΓΟίκΙυιη 6880 ορίηοΓ, 3ΐι (ϋνίηίΐυβ 8ΐΐ(ζξβ8ΐ3 30 
ΐΓ3ϋΊΐ3 άοο1πη3 οοη€θΓ(!οΙ 3ΐςα6 3ΐ) ϋ8 ηοη (Ιίβ- 
€Γορ6ΐ. — Β!. Αίςυβ ίΙΐ3 :εΓ(ΐυί5, ίηςυίι, οοηΐΓ3()ΊχβΓίΐ, 
ιΐυΊη ίη 60 8θ1ο, ουί δ€ηρΙυΓ3Γυηι Ιββίίπιοηίΐ 3(1- 
68( 8ίςί11ιιπ), τ6Γίΐ38 ροηοηϋ3 8ίΙ? ΟυθθίΓ03 81 
οροΓίοΙ οΐί3πι ονβη^οΐίοφ άοατ\η2β ηοηηίΙΓιΙ Λά 
ρ3ΐΓθθίηίυιη 3ΐ(]υ6 ^βΓοηβίοηβηι 1)υ]υ8 ^ο^πιηΓίδ 
αίςυο 8θηΐ6ηΓΐ2β 3(1ΙΓιΙ)6Γ0, ηοη ίη(οη)ρο8(1ν3 ηο1)ί8 
ΓυοηΙ ζίζ3ηίθΓυπ) 8ίηηΓιΙυ(1ίηί8 οοηδΊ(1(^Γ3Γιο. δροΓ- 
{ζο1)3( οηίηι ίΙΠο ρ3ΐ6ΓΓ3ηιΊ1ί38 1)θηυπι δβπιοη ( ηθ8 
3υΙβη) Γ3Π)ί1ί3 ρΐ3η6 βιιπιυδ) ; οΙ)$6Γν3ΐο 3υΙοπι (6ΐη- δαγμάτων άναφαινόμενον * ζητεΤν οΤμαι δ5^ 
είρημένοις, εΐ ή Οεόπνευστος διδασχαλία το^ 
συμφέρεται (87).— Μ. •Ηδέ(88), ΚαΙ τίςΛνι 
φησ\, μή ούχ\ έν τούτφ μόνψ τήν άλήΟ• 
σΟω (89), φ (90) σφραγ\ς Ιπεστι της γραφ 
μαρτυρίας; Ούχοΰν εΐ χρή τι κα\ της του Ε^ 
διδασχαλίας πρ^ τήν τοΟ δόγματος τούτου β\ 
παραληφ09)ναι, ούχ άπ^ χαιροΰ γένοιτ* &ν 
παραβολής των ζιζανίων ή θεωρία. Έσιι 
έχε? τδ χαλ6ν σπέρμα ό οίχοδεσπότης ( ήμεί 
τως ό οΓχός [92] έσμεν) • καθεύδοντας δέ τβΙ 
πους έπιφυλάξας ένέσπειρεν ό έχΟρδς τψ τ^ 
Λχρηστον, αύτψ τφ σίτφ κατά τδ μέσον ένθ 
ζάνιον. Κα\ συνεβλάστησαν (95) άλλήλοις ροΓΟ ηυο Ιιοηιίηοδ «ΙογοΓιγοπΙ, ίιΓιηιίουδ ίη οο, ίμιοϋ ^ ματα. Ου γάρ ήν δυνατόν τ^ αύτώ τφ σίτ ηρΐυηι 6Γ3Ι 3^ ηυ1η6η(1υηι, ίηΙ(:Γ]60ΐο ίηΙΟΓ Γγο- 
ιηοηΐυπι ζΐζαηίο, 86ηΐ6π ίηιιΓιΙβ δρ3Γ8ΐΙ. Ε3ςη6 86- 
Π)ίη3 3ΐΐ6Γυπι ιιηα ουπ) 3ΐΐ6Γο δίπιπί ςοΐ'πιίη3νοΓυηΙ 
οΐ 00313 δυηΐ. Γίβπ οηίιη ηοη ροΐθΓ3ΐ, ο( δβίποη, 
(1110(1 ίηΐ6Γ ίρδίιπι Γπυπίΰηΐυπι οοη]6θΙυηι 0Γ31, υη3 
οαπι ίΠο ηοη οχδίδΙΟΓοΙ 30 ςοΓηιίηβΓοΙ. ¥6131 3υ- 
ΐοηι ρΓΧδοε οΐ ίηδρβοΐΟΓ δ6£;οΙίδ ιηίηίδίΓΟδ 6νο1ΐ6Γ6 
1(1 ηπο(1 ίηαΐίΐβ 6Γ31, ρΓορΐ6Γ63 ηιιοιΐ ίη Γ3(]ίθ6 

€0ηΐΓ3Π3 ίΐΐΙβΓ 86 €03ΐυίδδ6ηΙ 3ΐςΐ16 00η0Γ6ΐ3 Οδ- 

δβηΐ, ηο υη3 ουηι 3Γΐ6ηο Ιιΐ ςυθ(1 3(1 ηυΐΓί6η(1(ΐηι 
3ρΙηιη 68501 6νοΙΐ6Γ6ΐπΓ. Τ3ΐοδ οηίπ) 3ηίπΐ20 ηρρο- 
ΙίΙυδ οΐ ίηιρρίΗδ ροΓ 1)οη3 δθπιίη3 56Γίρ(υΓ3ηι σπέρμα (94) μή συν έκείνω βλαστήσαι. ΚωλΟ 
ύπτ^ρέτας 6 τής γεωργίας έφορος μή (95) ά 
τδ Αχρηστον διά τήν έν τί| ρίζτ^ των ένοητ 
φυΐαν , ώς &ν μή τδ άλλότριον (96) συνειτ 
τδ τρόφιμον. Τάς γάρ τοιαύτας τής ψυχής ί 
των καλών σπερμάτων ο1όμ£θα τδν λόγον 
σΟαι, ών ίκαστον, ε Ι μόνον πρδς τδ άγα(Μ 
γεϊτο, τ^ν τής άριτής έν ήμιν (98) καρπδ 
έβλάστησεν. Επειδή (99) δέ παρενεσπάρη 
περ\ τήν του καλοΟ κρίσιν δι' άμαρτίαν (' 
δντως κα\ μόνον κατά τήν Ιδίαν φύσιν καλδ^ 
συναναφυέντος βλαστού τής άπατης έπεσχο* 
( τδ γάρ έπιΟυμητικδν ού πρδς τδ φύσει (5) θ5(οη(1θΓθ ρυΐ3ηΐ(ΐδ : (|ΐιθΓυηι δοπιίηυιη Ηηυπι^αθ(1• 
ηηο δί 3(1 Ιιοηυηι (1υι>ΐ3Χ3ΐ οχοοΙοΓΟίυΓ, νίπαΐίδ |> χάριν (4) χατεσπάρη ήμιν έφύη (5) τε χα* 
ίπιοίπηι ηοΙ)ίδ ρΓΟΓδΟδ ρΓθ(1ϋ00Γ0ΐ. 8βιΙ (]ΐιοηί3ηι μεν, άλλα πρδς τδ κτηνώδες κα\ άλογον τδϊ 
]υχΐ3 Ιιοίο ίηδροΓδίΐδ ΟδΙ ογγογ 0ίΓ03 ]υ(1ίοίυπι ϋοηί μετεποίησε τής περ\ τδ χαλδν ακρισίας, π ΚαΙ σφόδρα. Καί (ΙοΙοηΚ Α Β. 
"Αρχει. Α Β άρχείν. 
Ικανός. Α Ιχανώ;. 

"Εξις Λίστότεροτ, Α Β άξιοπιστότερον. 
Ώ^ιοΛογέιτο. Α Β ομολογείται. 
Τΐ(\ς Γραξρης. Β (1«Ι61. 
Τούτοις. Α Β (Ι6ΐ6η1. 
Συμφέρεται. Α ίη η)3Γ^ίη6 Ιμφέρεται. 
71 δέ. ΑεΙ δέ χαί τις &ν , ίη ηιαΓ^ίηο ή δέ καί 
(ΙοΙβΙ άν. 

ΤιΟέσΟω. Β τίθεσθαι. 
^(2. Α ίη Ιογίπ (1>ς, ίη πιηΓβίηοφ. 
ΤΓ}ς γραφικής. Β έκ τής γρ. 
Ό υΙκοΓ. Α Ίη η)3ΓςΙηο ύ κόκκος. (95) Συτε€Χάστ7\σαγ. Α Β συνεβλάστηβι 

(94) Σπέρμα (ΙϋίοΙ Β. 

(95) Μή. Α μή κα\ συν, Β αή ού σύν• 
(ί>6) ΤΛ άΛΛότριον. Α τί]) άλλοτρίιρ. 
(97) Συνεκτίνει. Α ίη Ιοχίυ συγκαταλύη 

£ίη6 συνεκτελ|\. Β συνεκταλαίη• (98) Έν ήμητ. Α άν ήμιν. 

(99) Έηειδή. Β έπεί. 
(Ι) όίΐ άμαρτίαν. Α Β διαμαρτία. 

(2) ΈΛεσκοζίσΟη. Α ίη ΙοχΙυ έπεσχο 
ηιαί'ΐ^ίπο έτυεσκοτίσΟτι. 

(5) Ίό φύσει. Α το κα\ τη φύσει, Β τδ ^ 

(4) Ου χάριν. Που κα\ χάριν. 

(5) *£νι•?ι. Β έν:φύη. ΠΕ ΑΝΙΜΑ ΕΤ ΕΕ$υηβ£εΤ10ΝΕ. 
; Ιπιθυμίας ένεγχοΰταν (6) όρμήν. 'Ωσαύτως Λ 6ΐ Ιιοη^δΐί, αίςαβ ίϋ ςυο<] Γβίρβα αο &ο]υιη βχ βιιΊ 9θυ θυμού στίέρμα ου πρ6ς &νδρε{αν έστόμω* 
, άλλα ηρ^ την των (8) ομοφύλων μάχη ν 
Ι•ν* ή τ€ της αγάπης δύ να μις των νοητών (9) 
, «•ρ\ τ^ν των αΙσθητών άπύλαυσιν πέρα τοΟ 
βλομανήσασα (10), χα\ τά &λλα τ6ν αύτ^ν (II) 
«οΟς χείρονας βλαστούς &ντι των κρειττόνων 
»ν•) τούτου χάριν άφίησιν ό σοφ^ γεωργδς 
υΐν τφ σπέρματι βλάστημα έν αύτψ είναι, 
ιΙ^ του μή γυμνωθηναι των χρειττόνων ήμδς, 
• της επιθυμίας τφ άχρήατφ βλαβτψ συνεχρι• 
ΐς. ΕΙ γάρ τούτο πά6|ΐ (12) ή φύσις (1δ), τί 
ί έηαΐρον ήμαΐς πρδς τήν των έ7Κ>υρανίων (14) 
αν; ή της αγάπης άφαιρεθείσης (15), τίνι 
Βρ6ς τ^ Θείον συναφΟησύμεΟα ; ΤοΟ δέ θυμού ηάΙυΓΑ 1κ>ιιυιιι 90 Γοοίυηι ββΐ, ρ6τ (τβηηβη Γπιυϋίβ 
οΙβΓΓοηβ, ςιαοά υηα βχοΓβνίΐ, οΙ)ΐ6η6ΐ>κιΙυιη 6€ 
οΐΜουΓΧΙυαι 68ΐ : ( η&ιη €οη€υρί8€6η(]ί νίβ ιιοη 8«Ι 
ί<), ςιιοά ηλΙΟΓΑ Ιιοηαπι 61 Ιιοηββίυιη ββΐ, €υ]α8 
{[ΓΑΐΊα ηοΐιίβ οΐίιιιη ίη&Ίΐ9ΐ 6&1, θΐΐ3ΐ& ββΐ οΙ 6Χ€Γβνίΐ, 
$6<! &(1 1»6ΐ1ί&ΐ6ΐη ρβτοΓίη&ηςοβ 6Ι πιΙίοηΊ» βχρβΓ- 
1601 ηαΐυηιιη, οο αρρ^^Ιίΐυπι €1 ίιηρβπιιιιι ευρΊάί• 
1:1118 ηρίβηΐβ, ρπι?ο ΰίιχα 1)θηυιη 80 Γ6€ΐυπι ]ιι- 
(ϋΰίο, ββτΒίβη ΐηιηβιουΐανίΐ. ίύάύϊη ιγφ ςυοςιιο 
86ηιοη ηοη ζά ίοΓΙΗικΙίηβιη βχαουίΐ, 5€<] Λά ρυ- 
^πληάυιη ουιη ροραίβηϋιιβ &ο ρΓοχίιηίβ ηο$ 8ΓΠΐα- 
νίΐ ; ίΐβιη<ιυ6 (ΙΊΙοαίοηίβ ντβ 3|) ϋ8, ηυ» ιηεηΐβ 
ρΐΐΓοίρίυηΐυΓ, ϋί8€6δ6ίΐ, βΐ ίη ΓγοθικΙο Γβ1)υ8 5υ1> 
2>6η8υηι ΰαϋοηΐίΐΗΐδ α ιη&Ιβη&Ι'ώυβ υΙΐΓ» ιηθ(1υπι ιυασΟέντος (16), ποίον βπλον χατά του προσ- Β ίη$3ηίνίΐ βίςιιβ ^6ΐ)3εο)ΐ2ΐ(ϋ βδΐ, ο«(6Γ3ςυ6 60<1ειη τος Ιξρμεν ; Έφίησι (17) το(νυν τά νόθα των 
τΐιΐνΐν ήμιν ό γεωργός, ούχ ώς άε\ (18) χατα- 
τ^ς τιμιωτέρας σποράς, άλλ" ώς αυτήν τήν 
» ( οΟτω γάρ τήν χαρδ(αν τροπιχώς (19) όνο• 
Βίά της έγχειμένης αύτ^^ φυσιχής (20) δυνά- 
^τις έστ\ν ό λογισμός, τ6 μέν ξηράναι των 
ιάτων, τ6 δέ χάρπιμον χα\ εύθαλές άττεργά- 
ΕΙ δέ μή τούτο γένοιτο, τψ πυρ\ τήν της 
ις διάχρισιν ταμιεύεται. ιηο(Ιο ρ6]θΓ& ρΓΟ ιη6ΐίθΓΐ1)υ8 ^ηηίηα ρΓοάυχο- 
ΓυηΙ:) μΙοΙγοο ρηκίβηβ ' 9^ί€θΙ& ^βπηβη ιηηαΐυιη 
86!ηίηί ίη 60 ίηββββ βίηίΐ, ίιΐ ρΓονί<]6η8 αίςυβ ολ- 
ν€ηβ η6 ιηβΗοηΐΗΐ8 ηυϋβιηυΓ, 8ί ιιη^ι ουιη ίηυΐίϋ 
^βτηιίηβ €ΐιρί<1ίΐ2ΐ8 ρβηίΐυβ ΓυβΓίΙ 6Χ8ΐίΓρ&ΐ2. δ! 
Ιιοο βη'ιηι αοοίιίοπΐ Ιιυπιαη» η9ΐυηβ, (ΐυΐιΐ 6π( (|ΐιο<1 
ηθ8 βΓΐ^αΐ 61 ί 1)61161 Λά 606ΐ65ΐίυη)ι 6οη]υηο1ίοη6ηι 
ϋίςυβ ρΓορίηςιιίΙ;ιΐ6η) ? αα( 8ΐι1)1&1& <1Ίΐ66ΐίοηβ, ηοϋ τ&ιΊοηβ ευιη (ΙίνΊηο ηυηιίηβ 6ορυΐ3ΐ)ΐηιυΓ 6ΐ 6οη]αη- 
1η 11601 6Χ8ΐίηοΐα, ςιιίΙ>υ3 9ίηηί8 3(1ν6Γ8υ8 Γ6ΐυ€ΐ3ηΐ6ηι υΐ6ΐηιΐΓ? Κ^Ιίηςιιίΐ ι^^ίΐυΓ ίη ηο1>Ί8 3|;γΙ- 
ηΐΒ3 &(]υΚ6ΓΊη3, ηοη υΐ 86η)ρ6Γ ρη6ν3ΐ63ηΐ 3(1ν6Γ8α8 ρΓ6(ίθ8ίοτ6ΐη 86{;6ΐ6πι, 86(1 υΐ ιρ$3 Ι6ΐ1υ8 (ίΐα 
Ιβ^οηοβ 36 ρ6Γ ηκχίυηι ΐΓ3η$ΐ3ΐίοηί8 60γ ηοιηίηβΐ ) ρβΓ !η8ίΐ3ΐη 6ί νίιη η3(υπ)ΐ6ηι, ςιΐ3β 6$Ι Γ3ΐίο, 
■ίϋοιη £[6ΐ'Π)6π 3ΐ'6ί3υίαΐ 61 6X816661, &Ηυ(Ι ν6Γ0 ΟοΓ'κΙαπι 31^06 Γηΐ2ίΓ6Γυιη 61Β6Ί31 : (]υο(ΐ8ί ίιΐ Γ3οΐυηι 
ιτΙΙ, ί{ηί <]ί86ηοΐ6η 9%τ\ ρΓον6ηΙυ8 ί36ί6η<)υιη Γ686Γν3ΐ. 

ϋρ. εΐ μέν τις τούτοις χατά τόν δέοντα χρή- ^ Οαθ6ίΓ63 51 ςαίϋ6Π) βΐίςυίδ Ιιί8Γ66ΐ6 61 ίκβυΐ Γ3ΐίο λόγον, έν αΟτφ (22) λαμβάνηται (25) έχείνα, 
αΰτ6ς έν έχείνοις, άλλ' (24) οΓόν τις βασιλεΟς 
28ΐρ(α τών ύπηχόων συνεργφ χρώμενος, ^ςίον 
'ύηι (25) τ6 χατ* άρετήν σπουδαζόμενον. Ε( 
κκς (26) γένοιτο, χαΟάπερ δούλαιν τινών έττα- 
ϊΒίΤιίτψχεχτημένφ, χα\ έξ ων δρατΕοδισθείη (27) 
ΑιχαΙς έπινοίαις (28) άγεννώς ύποχύψαι (29), 
[μα γένοιτο τών ύπεζευγμένων χατά τήν φύ- 
ψ, προς έχεινα χατ' άνάγχην μετατεΟήσεται, 
περ άν ή έπιχράτησις τών χαθηγουμένων 
;ι (δΟ). ΕΙ δέ (51) ταύτα τούτον έχει τ6ν τρό- 
Ε8 άρετήν, ούτε χα.'χίαν έφ* εαυτών ταύτα άπο- 
ιθβ, δσα χινήματα της ψυχής δντα έπι τ^ 
των χρωμένων χείται, ή χαλώς ή έτέρω; (52) 
'Αλλ' βταν μέν αύτοίς πρ6ς τ6 χρε^ττον ή ρο8ΐυΐ3ΐ υΐ3ΐυΓ, 61 ία 8686 ςυί(ΐ6ΐη Γ66ίρί3ΐ 69, ηοη 

3υΐ6ΐη ίρ86 ίη ρθΐ68ΐ3ΐ6ηΐ ίΙΙΟΓϋΐη Γ6()ί|;3ΐυΓ, 86<1 

Ι3η(ΐυ3ΐη Γ6Χ 3ΐίςιιί8 ιυ3|{η3 ηιαηιι 8αΐΜΐίΙοΓυηι 3(1 • 
]υΙπ66 υΐ3ΐυΓ, Γ3θΊ1ίυ8 38866υ1υ8 Γυ6ΓίΙ ϊά ςιιοιΙ 
οαιη νίπυΐο 6ίη€6Γ6 6θη6ΐυΓ. δΐη 3υΐ6ΐη (|υ6ηΐ3(1- 
ηιο<1ιιιη Οοπ 8θΐ6ΐ, ευω 86Γνί 3Γκιοί »(]νβΓ8υ8 «Ιο- 
ηιίηυπι ίη8υΓ£;υηΙ, ϋ1ί8 ο1)ηοχίυ8 Γυοτίΐ, 61 86Γτί1ί 

3ΓΓ0£31ΐΙί9ζ 3ΐςυ6 60ΒΓΐ(ΐ6ηΓΐΧ (Ι6{[6η6η 8ΐ>]66ΐο<|υο 

3ηίιηο 8υ6€ΐιπι1>6η8, 86Γνυ8 61 ιη3η€ίρίυηι ΰΟΓοηι 
ίαοΐυβ 811, (\ηχ η3ΐυΓ3 6ί 8υ1)]60ΐ3 $υηΐ, 3<1 63 ηβ- 
668$3Γίο ΐΓ3(]υο6ΐυΓ, ςοο νί8 Γ6{;6ηΐίυπ) 6υιη ίιηρα- 
Ι6η1. Ουθ(1 βί 1ι2Β6 ίΐ3 βυηΐ, η6<ιυ6 ν»Γΐυΐ6ΐη η6(|ΐιο 
τίΐίυιη ρ6Γ 8686 1ΐ£6 6886 ρΓοηυιιΐί3ΐ)ίιηυ8, ςα» 
6υιη 3ηίυΐ9Β η)0ΐυ8 βίηΐ, ίη ροΐ68ΐ3ΐ6 6ΐ 3Γΐ)ίΙπο 
υΐ6ηΙίυηι 8ί1υιη 68ΐ, Γ66ϋη6 3η ρΓ3νΙ 8ίιιΐ. §6(1 ϊτβγχονσατ. Α Β ένεγχούβης. 
^στόριωσετ, Β άνεστόμωσεν. 
^ τώτ. Τήν (Ι6ΐ6ΐ Α. 
'β*ηΎη]Γώκ (Ι6ΐ6ΐ Β. 
νΛομανήσασα. Α Β ύλομανήσασα. 
Τίήτ αυτόν. Α 6ΐΒρηΒΐηίΐΙ(ΐιιΙ χατά. 
Πάθη. Χ πάθοι. 
Ή φύσις, Α 3(Ι(ϋΙ ανθρωπινή. 

νχονρατίων. Α ουρανίων. 
^ΑραιρεΟ, Α άναγρεθε(στις. 

ΚατασχευασΟέττος. Α ίη Ι6χ1υ χατασβε- 
;« 1οιη3Γ2ίιΐ6 άποσβεσθέντος. 
*Κρ(ψτι, Α άφίησι. 
!Α«/• Α είσαεί. 
Τίξΐτ χαρ^, τροχ, Β τροπιχώ; τ. χαρδ. ί20) Αύτ^ φυσικής, Αύτφ φυσιχώς. 

[21) ΧρήσΜ, Α ίη Ι6χ1υ χρήσεται, ίη ηιβΓ^ίηβ χρή• σαιτο. (22) Έν αύτφ, Α έν έαυτφ. 

1^5) ΧαψβάτΒται. Α Β λαμβάνων. 
24) 'ΑΧΙ'. Β γενόαενος. 
25) Κατορθώσει. Α ίη ιη3Γ^ίη6 χαρτορθώσοι. 
26) Έχείνοις. Β έπ' έχείνοις. 

(27) Έξών^ροΛοδ. Α έξανδραποδισθείη χαί,Β έξ* 
ανδροποδισθείη. 

(28) *ΕΛΐνο(αις, Α άπονοίαις. 

(29) 'ΤΛΟκύψαι. Α Β ύποχύψας. 
(50) Βιάζεται, Α βιάζηται. 
(5Ι)Δ^.Βδή. 

(52) ^Ετέρως» Α ρΓ9τ:Γΐ2;Ίΐ ώς. ^Ί 5. 6ΠΕ60ΒΙΙ ΝΤ$5ΕΝ1 

ςαλοάο ηοΐοβ 6οηιιιι 8ΐ1 1κ>η«ιιη ίηοΙΊπΑΐ, Ι^υάυηα Α χίνησις {, επαίνων γίνβσΟαι (33) &>ην, ώς ^ 
ϋΐΑίβΗα 6Χ6!8ΐυηΙ, «11 0«ηί6Γι €αρί(ϋΐ«β Β€ άββίάβ- τήν έπιθυμίαν, χα\ τψ ΦινεΙς τ^ν θυμ^. Ηαιη, βΐ ϊγα ΡΙιΊηβββο, βίςιαβ ςυι Ρβοΐβ Ιυ^βΐ, άοΙοΓ. 
δίη &υΐβιη &(1 (Ιβίβηιιβ ρΓορβηιΙβηΐ, Ιυηο 90ίΐθΐιΐ8 
«ο ρ€ηυΓΐ)&ΐίοη68 61 βυηΐ 61 ηοιηίιιβηίοτ. —6* Ε(;ο 
νβΓΟ, €001 Ιιίβ 6χρο$ίΐί8 ςαίβνίβββΐ, 6Ι €χΐ|[υυιιι 
ςυί<)άΑηι βρ&ΐϋ ίηΙβΓΟβάβΓβ $6Γΐηοηι ρλββ^ι 6886(» 
αίςυβ ίρ86 οαβηΐβ €θ11ββΐ886ΐη 6& ςυ» (ΙίοΐΑ βηηΐ, 
ΓυΓ8υ8 &(1 ρΓίθΓ6ΐη οοηδβαιιβηΓίΑΐη ββπηοηίβ ου• 
ουιτί, ςυο 3886Γ6ΐ)3(υΓ ΑβΗ ρθ886 αΙ (1Ί88θΙυΐο εοΓ- 

ρ0Γ6 3ηίπΐ81 68861 ίο βΙβίηβΟΐίβ ; &1(ΐα6 ίΐΑ 8(1 013- 

9ί8ΐΓ8πι : υΐ)ί 68ΐ, ίηηυ&ιη» ίΐΐαάςαο^ τυΐ^ο ρ888ίοι 
μα^ίίιιτ ΟγοΙ 61 ϊηΓβπιί ηοιη6η : ςαοά ιηυΐΐυιη 
ςυί(ΐ6ΐιι \ώ 6οη8υβΙυ(1ίη6 τΊΐ», ιηυΙΙιιιη Η6ΐη ίη 
86πρΐΊ8 Ιυιη 6χΐ6ηιί8 Ιυιη ηο8ΚΓί8 οίΓουιηΓβΓίυΓ ; χαλώς πενθουντι τήν λύπην. ΕΙ δΐ πρ6ς ^ 
γένοιτο ή [&07ΐή, τότε ι:άθη γενέσθαι ταΰτβ : 
μάζεσΟαι ,34).— Γ. Έγώ(35), ταΰτα διεξέλθουν 
επειδή που σα μένη βραχύ τι Εδωχε τψ λόγφ ^ 
χα\ συνελεξάμην τ?) διάνοι^ τά είρημένα, « 
τήν προτέραν διέδραμον (37) άχολουβίαν τοί 
έν φ χατεσχευάζετο, μή αδύνατον είναι τ1] 
διαλυθέντος του σώματος έν τοι; στοιχείο• 
Κα\ τούτο εΤπον προς τήν διδάσχαλον (38)* Οι 
τ6 πολυθρύλλητον του ξίδου δνομα * πολύ μ) 
συνήθεις του βίου , πολύ δέ έν ταΐς συγγραγ 
τε έξωθεν χα\ ταΤς ήμετέραις περιφερόμενα 
πάντες οΓονται χαθίπερ δοχείον (39) ένθέν^ ίη ςιιβπι ίηΓ6Γηυπ] Ιαηςυαιη ίη ςυο(!<ΐ3ΐη Γ666ρΐ&- ^ χάς μετανίστασθαι ; Ού γάρ &ν τά στοιχεία λέγοις. —Μ. Κα\ ή διδάσχαλος (40), Δήλος ?^ (έ 
μή λίαν προσεσχηχώς τψ λόγψ. Τήν γάρ 
όρωμένου πρδς τ6 άειδές μετάστασιν της 4 
ποΟσα , ουδέν φμην άπολελοιπέναι (42) εΙς 
του &δου ζητούμενον. Ούδ&ν (43) &λλο τι ] 
παρΑ τε των έξωθεν χα\ παρά της θείας Ρ| 
δνομα τοΟτο διασημαίνειν , έν φ τάς ψυχάς 
λέγουσι, πλην (44) εΙς τ6 άειδές χα\ άφα 
μετέχουσιν. — Γ. Κα\ πώς, εΐτυον (46), τ^ν 
νιον χώρον οΓονταί τίνες οΟτω λέγεσθαι, χα\ 
χχχείνων (47) τάς ψυχάς πανδοχεύειν, χαΙ 
χώρημα της τοιαύτης φύσεως δεχτιχδν τάς 
σας ήδη της ανθρωπινής ζωής πρδς εαυτόν ουίϋΐη οηιηββ Ιπηβ ρυΐαηΐ 9ηίιη&8 ΐΓ&η8ΐηί{[Γ«Γ6 ? 

Νοη βηίιη 6ΐ6ΐιΐ6ηΐα Ογοοπι 61 ίοΓΰπιυπι (1ίχβΓί3• 

.^Μ. Α6 πΐ2ΐ{;ί8ΐπι : Υ'κΙβΓίδ, ίιΐ(|ΐιίΙ, ηοη ΑάηκκΙηηι 91• 

ΐ6η(1Ί886, 61 8ΐηίιηυιη δβπηοιιί 9ϋ1ιϋ>υί886. €υιη 6ηΊηι 

(1ίθ6Γ6πι Ιπιηδί&ΐίοηβιη απΊπιφ 6χ 60 ςυοά ψιάβΐυ^^ 

ϋβή 9(1 ϊά ςυο(1 ηοη νίϋβΐυΓ, ηίΐιίΐ ρυΐ&ΐκιαι ηιβ 

ρη6(6ηηΐ8ί886 φιοά άβ ίηΓβΓηο (ΐυββΓβΓβΐυΓ. Ν66 

βηίπι 9\\\ϊά <|υΊ(]ρί&ηι ηιίΐιί νί(ΐ6ΐυΓ ΐυηι ίη 6χ(6Γηο- 

Γυηι ϋΙ>Γί8, Ιυιιι ίη (1ίνίη3 δοπρίυΓ» ρ6Γ Ιιοο ηο- 

ιηβη 8ί{[ηίβοαΓί, ίη ςυο &ηίπ)38 6856 (Ιίουηΐ, ρΓΧ- 

ΐ6Γ(ΐυαιη ίη 'κί ςυο<1 βΐ οΙ)8ουΓυπι 681 6ΐ ηοη νί(ΐ6- 

ΐυΓ,ΐΓϋη8ίΐίοη6πι.— 6. Είςυ&ΓΑϋοηβ 8υ1>ΐ6ΤΓ8η6υπι, 

ίηςυαηι» Ιοουπι ηοηηυίΐί ίΐα (Ιίοί 6χί8ΐίπι&ηΐ, αΐςυ6 

ϋΐυπι ίη 8686 3ηίπι&$ ςυαβί ΙιοβρίΙίο 6Χ6ίρ6Γ6, ΐαη- € μινον ; 

ςυ3πι Γ6€6ρΐ3€υ1υπι <]υθ(1(ΐ2ΐπι 9(1 Γ6€ίρί6η(1υπι 6]υ8Π)θάί η^ΐυταπι αρίυπ) 6ΐ ί(]οη6υπι, (|υοά 698 ςνι 

1ΐθηΐ9η3 νίΐ9 6νθΐ9ΤβΓίηΙ, 9(1 86 9ΐΐΓ9ΐΐ9ΐ ? 

Μ. Αι ηίΐιίΐο π]9§[ί$, ίηςυί(.πΐ9{;ί8ΐΓ9, ρ6Γ 1ΐ9ηο ορι- 
ηίοηΰπι 86ηΐ6η1ί9 9ΐ(]υ6 ιΙο€ΐΓίη9 ηθ8ΐΓ9 ίηβΓΠΐ9- 

ΙΐίΐαΓ 61 ΐ9βΐΐ6ΐυΓ, 6ΐί9ΠΙ8ί ν6Γ9 1υ9 ΟΓ9ΐίθ 68ΐ. Ν9ΠΙ 

ρΓορΐ6Γ69 ςυο(1 Τ6η6χ Οθβΐ68ΐί8 86€υηι οοηΐίηιιυβ 
61 ίη(1ί88θΙυΙ)ί1ί8 68ΐ, οπιηί9 ίηΐΓ9 8υυηι ΰίΓΟυΙυηι 

€1 9η)1)ίΐυΠΙ Οθ1ΐί1)6η8 9ΐ(|ϋ6 606Τ66η8, 61 16ΙΤ9 

Ι1ιι»(|υ6 €ίΓ69 69Π) 9ηίπΐ9(1ν6ηαηΙυΓ ίη πΐ6(1ίο 6υ8- 
ρ6η89 βυηΐ, 61 οηιηίυπι ψϊχ ίη 0Γΐ)6ηι τοΙνυηΙυΓ 
ιηοΐυδ οίΓε9 1(1 ςυο(1 8ΐ9ί)ίΐ6 βΓΠΐυπιςυ6 96 8θΗ(1υιη 
68ΐ β(, οηιιΓιηο ηβ€6$86 681, ίη(ΐυίΐ, υΙ (|*αί(1(ΐυί(1 
υηί6υί(]υβ 6ΐ6ηΐ6η(0Γυπ) οίΓθ9 8υρ6Γ9ΐη ρ9η6ηι 
16ΓΓ» 9€ΰί(1ίΐ, 'ιά 6Γΐ9Π) €ίΓ09 ορρθ8ίΐ9πι ΰοηΐΐη^αΐ. Μ• *Αλλ' ουδέν μάλλον, φησίν ή διδάσκαλος, 
διά της ύ7η)νοίας ταύτης παραβλαβήσεται (48)ι 
αληθής ό λόγος δ χατά σέ. ΕΙ γάρ συνεχή 
πρ^ς έαυτδν χα\ άδιάσπαστον είναι τδν ούράν 
τψ Ιδίψ χύχλψ πάντα εμπεριέχοντα, χα\ έν 
τήν γην χα\ τά περί αυτήν αίωρείσθαι, 
τως (51) χυχλοφορου μένων τήν χίνησιν περί 
χα\ πάγιον γίνεσθαι, άνάγχη πάσα, φησ\ν ι 
περ άν έχάστψ (53) έχ τών στοιχείων ?^ χαη 
της γης μέρος , τοΟτο (54) χατά τδ άντίΜ^ 
ναι, μιας της ουσίας \55) δλον αυτής τδν δγχ 
χλψ π^ριθεούσης. Κα\ ώσπερ υπέρ (56) ' (|αίρρ6 ουπι οη9 69(ΐ6ηιςυ6 η9ΐυΓ9 οίΓουπι Ιοΐ9Π) £) φανέντος έπ\ τδ ύποχείμενον αυτής στρέφπ 
ί33) Γίνεσθαι. Α γίνεται. 

(34) "ΟνομάζεσΟίΜ. Α ονομάζεται. 

"""^ Έγώ. Β έγώ δέ. 

άιεξεΛβούσης. Α ίη πΐ9Γ0ίηο διεξιούσης. 
άιέδραμοτ. Α ίη Ι6χΐα άνέδραμον, ίηπΐ9Γ£[ίηο 
ΕδραΐΑον. 

(38) ΕΤλοτ π. τ. δ. Β πρδς τ. δ. ε. 

(39) έίογβίογ, Α Β ρΓδΚΐηίΙΐυηΙ εΓς τι. 

(40) ΚαΧ ι) δίδάσκ, Ιη ΐ6Χ(υ, χα\ ε Ι δήλος ει μή 
λίαν, ίη ιη9Γ^ίη6 χα\ ή διδάσχοιλος φησ\. Δήλο; εί μή 
λίαν. 

(41) ^^. Β εΤ, υΙ)ί 61 (ΐ668ΐ 86ςυ6η5 φησί. 

(42) 'ΑΛοΛεΛοΐΛέναι, Α έλλελόιπέναι. 

(43) Ούϋέν. Α ουδέ γάρ. 

(44) ΠΛήγ. Α πλην τήν. 

(45) ΕΙς τό ά. κάί ά. Α Β εις τδ αφανές τε χα\ 
άειδές μεταχώρησιν. (46) ΕΊχοτ. α 9(1(1ίΙ έγώ. 

(47) "Ευ αύτφ κάκβίγωτ, Β χάχεϊνον έν 
6ΐ Α (|υί ίη η)αΓ^ίη6 ίΐ9ΐ>6ΐ9 έν έαυτψ τε χά> 
ψυχάς πανδοχεύειν. 

(4β) ΠαραέίΧαβήσεται. Β παραβληθ]}• 

(49) Κάν, Α Β εΐ γάρ. 

(50) ΕΙ γάρ συνεχή. Α τδ συνεχή. 

(51) Πάντως. Α Β πάντων των. 

(52) Φτισίν, Β φης. 

(53) Έκάστφ (Ιβίβηΐ Α Β. Α ίη η)9η|;ίΐ 
στοιχείων. 

(54) Τοντο. Α τοΰτο χαί. 

(55) Ουσίας, Α χα\ της αυτής. 

(56) Υπέρ. Α υπέρ γης ίη Ι6χ1ιι ; ίη πΐ9Γ| 

γην, <\{ϊθά ί(ΐ6ΠΙ Ιΐ9ΐ>6ΐ 61 Β. 

(57) Στρέφεται, Α τρέπεται, Β τρί^ύζττ.ί. 69 ΒΕ ΛΝ1ΜΑ ΕΤ ΙΙΕϋ^ΙΙΙΙΙΙΕεΤΙΟΝΕ. ΊΙ) σχιά του 9φαιροβιδονΙς σχήματος, ου δυναμένου χατ" Α 6]ιι<> ιηοΐβιη ΓβΓαΙυΓ βίςυβ νοΙναΙαΓ. Εΐ ςιΐ6ΐιι&(!ιηο^ αύτ^ (&8) έν χύχλφ διαληφθήναι τ^ της άχτίνος π£- 
ριβολΙ), άλλα χατά «3σαν ανάγκην, χαΟ' δπερ Λν της 
γης μέμος προτβάλλ]) (59) ταΤς άχτίσιν δ ήλιος, χατά 
τκνος χέντρου τεάντως έπ\ της σφαίρας γινδμενος, 
ιερδς τήν (60) ευθείαν διάμετρον χατά τ6 Ιτερον πέ- 
ρας σχδτος Ιαται* χα\ ο&τω χατά τδ διηνεχές, τφ 
ήλιαχφ δρδμφ (61) έπ\ τδ άντιχείμενον τ^ της άχτίνος 
8ύΟε£^ συμπεριοδεύει τδ σχδτος, ώστε χατά τδ Ισον, 
τδν τε ύπέργειον, χα\ τδν ύπδγειον τδπον άνά μέρος 
γενέσθαι έν ψωτί τε χα\ σχδτει (62)* οΟτως είχδς 
χα\ τ£ΐλα (63) πάντα δτιπερ &ν στοιχειωδώς έν τφ 
χαθ^ ημάς ήμισφαιρίφ της γης θεωρείται, τδ αύτδ 
χα\ περί τδ ίτερον είναι μή άμφιβάλλειν. Μιας δέ 
χα\ της αυτής οΟσης χατά πόίν (64) της γης μέρος .»Β άυπ) 8υρ6Γ ΐΟΓταιη ορρ^Γβηΐβ 5θΐ6, 3(1 8υΙ>]6€ΐαιη βΐ 

)ηΓ6ΓΙ13Π1 6]υ8 Ρ&Γ16ΙΙ1 υιη1)Γ8 νοΓβ&ΚαΓ, ρΓ0ρ(6Γ69 

ςυοϋ ςΙο1)θ5& ίϊ^ητζ ηοη ρο8$ίΙ υη()ίςυ6 οοάβιιι 
ΐβιηροΓβ &1) τζά'ή αηαρίβιιι οοιηρΓβΙιβηάί, ββιΐ ρΓΟί- 
8υ8η6€6$86 6δ(ΊιΙ 2(1 (ΐυ&ιηουηςυβ ΙβΓΓβκ ρλΓίβιη 8θΙ 
Γλιΐίο &(1ιιιον6Γίΐ, ίη ςυοϋ&πι ρυηοΐο ρΓΟΓβαβ ίη 

£ΐθ1)0 16ΓΓΧ ν6Γ8&η8, Λά Γ601&Π1 Ιίηβ&πι (Ιβιηβΐίβπ- 
Ιβιη, ςυχ διάμετρος άίοίΙυΓ , οϊτολ α1ΐ6Γ&πι ΙβΓΠΒ 

6ΧΐΓ6Πΐίΐϋΐ6Ι11 ΐ6η6])Π£ 8ίηΙ ; 31(|ΙΙ6 ίΐ3 ρ6ΐ'ρ6ΐαο 

υηα €υιη ειΐΓβυ βοΐαπ 8υρΓ& ορρο$ίΙ&ιη τ^ίχ Γ3(!ϋ 
Ηη62Β ρ3Γΐ6ΐη ΐ6η6ΐ)Γ36 νβ^βηΙΟΓ, 3(160 υΐ βΒςυαϋίΓι- 
16Γ βΐ ΊηΓβΓαδ 6ΐ δυρβΓυβ ΙβΓπε 1θ€υδ !ηνί€6ΐη Ιυηι 
Ιβη6ΐ>η8 οΙχΙυοΓι, Ιυηι Ιυοβ ί11υ$ΐΓ3Γι 8ίηΙ : ϊΧλ ρ3Γ 
6ΐ οοηββηίΑηεοηι 6$( ηοη (]υ1)ΐΐ3Γ6 ςυίηβΐίαπι ίη της τών στοιχείοιν περιβολής, ούτε άντιλέγειν, οΟτε " οχΙβΓΪδ οπιηΊ1)υ8 ςυοιίουηςυβ ]υχΙ& ηβΙΟΓΑΠ) βίβ- συναγορεύειν οΤμαι δείν το?ς περ\ τούτων ένισταμέ- 
νοις, ώς δέον ή τούτον, ή τδν χαταχθδνιον τότυον άπο* 
τετάχθαι οΓεσθαι τα?ς τών σωμάτων έχλυθείσαις ψυ- 
χαΐς. "Εως γάρ άν μή παραχινοίη τδ προηγούμενον 
δάγμα ή Ινστασις περ\ του είναι μετά τήν έν σαρχ\ 
ζωήν τάς ψυχάς, ουδέν περί τδπου ό ημέτερος λόγος 
διενεχΟήσεται , μδνον (65) σωμάτων Ιδιον είναι τήν 
έπ\ τδπου θέσκν χαταλαμβάνων * ψυχήν δέ άσώματον 
ουσαν, μηδεμίαν άνάγχην ίχειν έχ φύσεως τδποις 
τισ\ν έγχατέχεσθαι. ηιβηίΟΓυηι ίη ηοδίΓΟ ]ΐ6ηιί$ρΙιχΓίο ΙβΓΠΒ &ηιπ)3(1- 
νβΓίΊΐυΓ, ίϋβπι οΐίαπι ίη 3ΐΐ6Γ0 ςυοςυο ΙιεπιίδρΙιχΗο 
8ΪΙ. €υπι ΑπΙβιη ρβΓ οπιηβπι ρ3Γΐ6ηι 16γγ» οηυβ 61 
ί(}6Πΐ απΐρίβχυδ εΐβπιοηίοηιπι 8ΐΙ, ηβςυε ΰοηίΓΑϋί- 
εβηάυιη, ηεςυε ρ3(Γ0€ίη3η(Ιυηι αγΙοιΙγογ ίί$ ςυί 
Ιιαηΰ <|υ£$Γιοη6Πΐ υΓ|;6ηΙ, (|αθ(1 οροΓίβΙ 6χί$Ιίηΐ8Γ6 
ν6ΐ Ηυηο, νβΐ 8υ1)ΐ6ΓΓ3η6υπι Ιοουπι άε&ΓιηαΙυπι 61 
&11π1)υ1υπι 6886 3ηίπιί8 6θΓροΓ6 8θΙυΙί8. Ναπι (|υ3η- 
(Ιίυ ιΐΓ|;6η(1ο 6ΐ ίηβίαηάο ρΓίηι&παπι ρΓ:6€ίρυ3πΐίΐυο 
^Κθ€ΐΓίη3Π), ηβπιρβ ςυοιΐ ρο5ΐ νίΐβπι ςυχ ίη €3Γη6 ϋβ^ίΙυΓ, αηίηι» βίηΐ, ρ6Γν6Γΐ6Γ6 30 !3ΐ)6Γ30(3Γ6 ηοη €οη3ΐ)ΙΙιΐΓ, ηυΐίβηι (Ιο Ιοοο €οηΐΓον6Γ$ί3πι ηθ8ΐΓα 
πιον6ΐ>ίΐ θΓ3ΐΙο, φιχ οοΓροΓυηι ()υηΐ3Χ3ΐ ρΓ0ρπ3Π) 6886 ίη Ιοοο ροδίΐίοηοπι οοηιρΓοΙιβηιϋΐ, 3ηίπΐ3Πΐ ν6Γ0 
(ΙΙΙ36 1η6θΓροΓ63 8ΐ(, ηυ1ΐ3 η3(υΓ9β η60688ίΐ3ΐ6* οβπίβ ςυί1)α3(ΐ3πι Ιοοίδ ϋεΙίηβΓΪ. 
Γ. Τ( ουν, εΤπον, εΙ τδν Άπδστολον δ άντιλέγων Ο Ο, Ουί(]ίΐζί1ιΐΓ, ίηφΐ3ΐη,8ίΑρο8ΐοΙαπι 3(!ν6Γ83ηυ8 προβάλλοιτο (66), πάσαν λέγοντα τήν λογιχήν χτίσιν 
έν τΨ^ του παντδς άποχαταστάσει πρδς τδν του παντδς 
εζηγουμενον βλέπειν, έν οΓς (67) χαταχθονίων μνη- 
μονεύει τινών δι* Επιστολής πρδς Φιλιππησίους ε(- 
πών* δτι Αύτψπάν γδνυ χάμψει έτνουρανίων χα\ έπι- 
γε£ων χα\ χαταχθονίων; — Μ. Έπιμενουμεν τφ δδγ- 
ματι, φησ\νή διδάσχαλος, χ&ν ταΰτα λεγδντωνάχούω- 
μεν, περ\ μέντοι (68) του είναι τήν ψυχήν χα\ τδν άν- 
τιλέγοντα συμψηφον Εχοντες, 7;ερ\ τδπου (69), χαθώς 
έν τοΙς φθάσασιν είρηται, ούχ ένιστάμενοι. — Γ. Το?ς 
ο3ν έπιζητουσιν, είπον, τήν άποστολιχήν (70) έν τ^ 
φΐϋν^ ταύτ|ΐ (71) διάνοιαν, τ( &ν τις εΓτηι^, εΓπερ της 
τ^πιχής σημασίας άποχινοίης (72) τήν λέζιν ; — Μ. Ή ρΓοϋυοαΐ, (1ί66ηΐ6ιη ςυοίΐ οπιηίδ €Γ63ΐυΓ3 ρ3Γΐί€6ρ8 
Γ3Γιοηι$ ίη Γ68ΐίΙυΐίοηβυηίν6Γ8ΐΐ3ΐί8ρΓΧ8ί<]6πι υηίνβΓ- 

83ΓυΠΙ Γ6ΓαΠ1 0ΐ)86ΙΎ3ΐυΓ3 δίΐ : υΙ)ί 6ΐί3Π) 8υ1)ΐ6ΓΓΑ• 

η60Γυπι ηοηηυΙΙοΓηηι Ερί8ΐοΐ3 3ι1 Ρ1)ί1ίρρ6η868 ιηε- 
ιηίηίΐΗίδ ν6Γΐ)ί8 : Ιρδί οπιηο £;6ηυίΐ6εΐ6ΐιΐΓ, ο<Βΐ68ΐίυιη, 
ΐ6ΓΓ6δΐΓίυη) 61 δυΙ)ΐ6ΓΓ3η60Γυηι ?^Μ. ΡοΓηιαηεϋίηιιΐδ 

30 ρ6Γδ6ν6Γ3ΐ)ίΐηυ8, ίη(ΐυίΙη)3^ίδΐΓ3, ίη €6Γ13 8ΐ3ΐ>11ί• 

(]υ6 δ6ηΐ6ηΐί3, 6ΐί3ΐη8ί 3υϋί3π)υ8 1)£6(1ί€6ηΐ68,(|υΙρρβ 
ουπι ά6 60 ςυίϋβπι ςυοϋ 3ηίιη3 βίΐ, 6ΐί3πι 3(1ν6Γ83- 
ΓΪυπ) οοηοοΓάαηίοπι 61 3δ86η1ί6ηΐ6ΐη Ιΐ3ΐ)63Π)ΐΐ8, ^β 
Ιοοο 3υΐ6πι υ1)ί ν6Γβ3ΐυΓ3 δ'ιΐ, δίουΐ ίη δυρεΓίοπϋυβ 
(Ιίοΐυηι 681, ηοη Γορυ^^ηοπιυδ. — 0. ΟυΙϋ 6Γ(;ο γ6- 
(]υίΓ6ηΙί1)υ8, ίηςυ3πι, 3ροδΙο1ί€3ηι ίη Ιΐ36 νο€6 86η* 6έ, 06 μοι δοχεί, φησ\ν, δ θείος *Απδστολος, τοπιχώς |) ΐ6ηΐΊ3Π) 3ΐί(|υί8 <1ίχ6ΓίΙ, 3η ςυο(1 3ΐ1ίη6ΐ 3<1 Ιοϋί δί- τήν νοεράν διαχρίνων ούσίαν, τδ μέν έιιουράνιον, τδ 
δε έπ(γειον, τδ δέ χαταχθδνιον δνομάσαι (73). *Αλλ* 
επειδή τρεΙς της λογιχής φύσεως είσι καταστάσεις 
ήμΐν (74), ές άρχης τήν άσώματον λαχουσαι (75) 
ζ«ι>ήν,ήν άγγελιχήν δνομάζομεν * ή δέ πρδς τήν σάρχα 

Κατ' αύτότ, Α χατά ταύτδν. 
ΠροσεάΧΛχι. Α Β προσβάλη. 
Πρόςτήγ, Β έπ\ τήν. 
Τφ ι)4ιαχφ ^ρόμφ. Β χατά τ^^ν ήλιαχδν 

• 

ΣχότΒΐ. Α 6ΐ Β σχδτω. 

ΤάΛΛα, Α τά άλλα. ' 

Πάτ. Β πάντα. 

Μότοτ, Β μόνων, Α ίη ηη3Γ^Ιη6 μόνων. 

Προ€άΛΛοιζο. Α Β προβάλοιτο. 

"Ετ οίς, Α έν οίς χαί. 
(;ηί1ί03ΐίοη6Π), (Ιίοΐίοηεπι Γ6ηιον63ΐ? — Μ. 11ΐ3 ν6Γ0 : 
Νοη νίϋοΐοΓ πιΙΙιΙ άίνίηυδ, ίηςιΓκ, Αροδίοΐυδ Γ3• 
Γιοη6ΐθ€ί η3ΐυΓ3πι ηίΐ6ηΐ6 3Κΐυ6 ίηΐ6ΐΙί|^6ηΙί3 ρτχάΊ- 
Ι3ηι <)ί8€6Γη6η8 3ΐ(|ΐΐ6 (ϋδΐίη^υεηδ, βϋυιΐ ςιΓιιΙεηι οοο- 
16816, βϋυιΐ ν6Γ0 ΐ6ΓΓ68ΐΓ6, 3ΐίυ(1 ίΐβιη 8υΚ)(6ΓΓηη6υη) 

(68) Μέττοι. Α μέν. 

(69) Περϊ τόπου, Α περ\ δέ του τόπου δπου χαθώς. 
Β ιΐί(ΐ6ηι 1ΐ3ΐ)6ΐ δέ. 

(70) 'ΑΛοστοΛίχήν. Β ρηκπιΐΐΐίΐ αυτήν. 

(71) Ταύτη. Β ταύτην. 

(72) ^Αχοχίνοίης. Α Β άτσοχινο^η. (7ζ| ^Αχοχινοίης. Α Β άτσοχινι 

(73) Ώτόμασται, Β δνομάσαι. 

(74) Ήμϊγ, Β Α * μέν. (75) Ααχοΰσω. Β λαχουσα, Α ίη Ιοχίιι τδ^άαώμ" τον 
έχουσα, ίη ηΐΒΓ^ίπβ λαχοΟσα. 71 5. 6ΙΙ£60ηΐΙ ΝΤδδΕΝΙ ηοΐηΐιΐΜ56• δοά ςηοπίαιη ηΑίιιΠΰ ΓΟΙιοηβ ρηβίΐίΐ» Α συμπεπλεγμένην (76) άνθρωπίνην φαμέν * ή 1Γ68 &ΐ2ΐυ8 βΐηυβ €ϋη(ΙίΙίοη68 βυηΐ : υιια ςυ'κΐβιΐ), 
€αί αΚ) ϊηίΓιο νίΐίΐ οοηΐίηι^ίΐ ίηοοΓροΓβα ςυ^ϋη &η|;6- 
ΙίϋΑΐη ηοιηΙηαιηυ5; &116Γ& νβΓο ουιη οζγάο οοηδβΚα 
2ΐΙςυ6 €οηη6Χ3, ςυ&ιη Ηαηιαη&ιη (Ιίοίιηαδ; βιΓιβι αυ- 
Ιβηι ρ6Γ ιηοηβιη α οβηι&ΐίϋυβ 3ΐ)$οΙυΐα. Ου» γ68 ίη 
9011081)08 ΑοίηΐλϋνβηΊΐΟΓ , Ιιοο ορίοοΓ, ΑΐΐίΙαάίηβ 
88ρίβοΓΐ9Β νί(ΐ6η(€πι (Ιίνίποοι Αρο5ΐοΙυιο, 600) ςυί 
&Ιίςο3η(1ο ΓυΐοΓοβ β8ΐ, οοίν6Γ8Φ τ&ΐίοοβ ρηβάίΐ» 
ηαΐοΓ» ίο 1)000 οοπ86η$ϋπι βΐ^οίβεαΓβ ; 36 οοβίββίβ 
ςοΜϋΠί) νο63Γ6, αη^ϋΠουπ) 6ΐ ίοοοΓροΓβυπι ; 16Γ- 

Γϋ8ΐΓβ νβΓΟ, ίίορίίοίΐυπί 61 €0Ο8βΓΐυΐΩ ΟΟΠ) ΟΟΓρΟΓβ ; 
8υ)ιΐ6ΓΓ3Π6υ01 &υΐ601 \ά ςυθ(1 ]&0) 3 ΟΟΓρΟΓβ 86ρ3- 

Γ3ΐυο) 3ΐ(|υο (]ί8]υιΐ€(υηι δΙΙ, 3υΙ εβΠβ βί 3Π3 ςιιο- 

ςυβ ρΓ36ΐ6Γ 6Ο00)0Γ3ΐ38 03ΐυΓ3, ίθΐ6Γ Γ3ΐίθΩ6 ρΓ3Β(!ί- β θανάτου των σαρχιχών (77) άπολελυμάνη. *0 
ψυχαΐς θεωρείται, τοΰτο οΓμαι, τφ βάθει της ι 
βλέποντα τδν θεΤον ^Απέστολον, ιεάσης της λ 
φύσεως τήν έν τφ άγαθφ ποτέ γενησομένην 
φωνίαν &ποσημαίνε(ν * έπουράνιον μέν χαλοιτ 
άγγελιχδν χα\ άσώματον * έπίγειον δέ τδ συμι 
γμένον τφ σώματι * χαταχθ^νιον δ^ τ6 διαχεχ^ 
νον (78) ήδη τοΰ σώματος, ή δή τις (79) χα' 
παρά τά είρημένα φύσις έν λογιχί^ (80) θεω| 
ήν εΓτε δαίμονας εΓτε πνεύματα , εΓτε τοιοΰτ« 
έθέλοι τις χατονομάζειν, ού διοισόμεθα. Πεκ 
ται (8%) γάρ ίχ, τε της χοινης ύτεολήψεως, χα\ 1 
των (83) Γραφών παραδόσεως, είναί τίνα φύβ 
των τοιούτων σωμάτων ύπεναντίως πρ6ς τ6 138 3ηίηΐ3<1ν6ΓΐίΙυΓ; ςυ3αι 8ίνβ ηοίδ (1χο)0θ38, δίνο διαχειμένην, χα\ βλαπτιχήν της ανθρωπινής έχουσ(ως της χρε£ττονος ύπολήψεως (84) άατζορρ^ 
χα\ τζ άτεοστάσει του χαλου τ6 έχ του εναντίον 
μενον έν αύτ^ (85) ύττοστήσασαν ' ήνπερ φασ^ 
χθονίοις έναριθμε?ν τ^ν "Απόστολον, τοΰτο ίν 
νφ (86) τφ λόγφ σημαίνοντα, βτι της χαχίβι 
τα?ς μαχραΐς τών αΙώνων περιύδοις άφανιαθ 
ουδέν εξω του άγαΟου χαταλειφθήσεται. *Αλ 
παρ^ έχείνων ομοφώνως (87) ή ομολογία τΐ 
Χρίστου κυριότητος Ισται. δρίπίοδ, 8ίν6 3Η(ΐοί(1 3ΐίυ(1 Ι3ΐ6 νοίυβπΐ ΰβηοαιί- 

η3Γ6, ηΟΟ 0ΟΩΐ6Ο(ΐ6Π)υ8, 86(1 808(106 (16(106 Γ6Γ60)08. 
Ρ6Γ80380αΐ 681 6010) 13Ι0 6Χ 600)0)001 ΟρίοίΟΟβ, 
41030) 6Χ 86Γίρ(0Γ3Γ00) ΐΓ3(1ίΙΐ006, 6886 (10301^310 03- 
ΙαΓ3η) 6ΧΐΓ3 Ι3ΐί3 60Γρ0Γ3, ςο» Γ66ΐΟ 3ΐς06 1)0068ΐΟ- 
3(1υ6Γ83 600ΐΓ3Π3ς06 8ίΙ, 6ΐ 10 1)00)30» 03ΐυΓ2β 
(]6ΐΓίθ)601θα) 3ΐς06 ρ6Γθί6ί6αΐ 10600)1)31 « (1026 
8ρ00ΐ6 803 3 Ο)6Γΐ0Γ6 80Γΐ6 6Χ6ί(ΐ6Πΐ 3ΐ(106 (ΐ6θθΖ6• 

ηΐ, 61 ίο 106010 1)οηί 6( 1)006δΐί, 3 ςοο (ΐ6Γ66ίΐ, 1(1 

ςυοϋ 6χ 6θοΐΓ3Γίο ίοΐ6Ηί(;ΊΐθΓ» Ιο 8686 8θ1)8ΐιΙθ6ηΐ : (]υαα) 3ΐοοΐ Αροδίοΐυαι ίοΐεΓ 8ο1)16γγ3063 61 1ι 

ηθΟ)6Γ3Γ6 , 1(1 ίΠΟ 86Γα)006 8ί£;αίΩ630ΐ6η) ς00(1 νίΙίθΒ1ΐ3ΐ6 ΙΟΟ^ίΒ δΧεοΙΟΓΟΟ) 3ηΓΓ3€(ίΙ)υ8 61 6ίΓ6υΊΐ{4 
3ΐίς03Ο(ΐ0 3ΐ)θ1ίΐ3 3ΐς06 6Χ8ΐίθ6ΐ3, οΊΙΐίΙ ρΓ£ΐ6Γ 1)00001 Γ6Πθςθ6ΐθΓ. §6(1 61)30) (ΙΧΟΐΟΟΟδ 60000Γ(Ι 
60086ηΐΊ€0ΐ6Γ (1θ)η1θ3ΐίθΩ6ΙΟ €1)Γί8ΐί 60θ(1ΐ6ΐ)0ΟΙϋΓ• 

Ουθ6ίΓ€3 600) 1)366 ίΐ3 δίοΐ, 060)0 008 606(|[6Γί( Ο Τούτων (88) οΟτως εχόντων, ούχέτ' &ν τις 
5ΐι1>ΐ6ΓΓ3060Γ00) 61 ΐοΓοΓΟΟΓοιο οοο)1θ6 8υ1)ΐ6ΓΓ3- άναγχάζοι τφ τών χαταχθονίων ονόματι τλν ύιι 

11600) ίθΐ6Πί{;6Γ6 Ιθ6υθ), ςθίρρ6 6010 36Γ 96ςυ3ϋΐ6Γ 

οο(1ίςο6 16ΓΓΧ 6ΪΓ6υο)Γο$υ8 δίΐ, οΙ ηο1ΐ3 6]θ8 ρ3Γ8 

35 36Γί8 3α)ρΐ6Χ0 ν3003 36 00(ΐ3 (ΐ6ρΓ6ΐ)60(ΐ3ΐαΓ• 
— 6.Π266θ1)ί ΙΩ3£;ίδΐΓ3 6Χρθδθίΐ, ρ3θ1ί8ρ6Γ 0ΟΟ6ΐ3ΐθ8, 

Νοικίυιο, Ίηςυ30), 83ΐΊ8 ςυ36$ίνί, Γι66 οιίΐιί (ΐο26Γ6Ωΐί 

83ΐί8Γ30ΐ(ΙΟ) 65ΐ : 86ί1 61130) 0006 8υρ6Γ Ιΐδ ς036 

(1ί6ΐ3 8υοΙ 0161)8 3ηιΙ)ί£;υ3 οιΗιί ςοο(ΐ3θ)οιθ(1ο α)3ΐ)6ΐ, 

36 ΓΟ^Ο, Οΐ 00)18818 ({01(160) 118 άβ ({Οί^Οδ ]30) 600- 
Τ6θίΐ ίθΐ6Γ Π08, 3(1 6301(160) €ΟΙΐ86ςθ6θΐί310 ίΙΟΓΟΟ) 
ΟΓ3ΐίθ 0)ί1π Γ6(1θ63ΐυΓ. Ν30) 1ΐ30(1 (1ίίΙΐ6θ1ΐ6Γ 3Γΐ)ί(Γ0Γ 
608, (]Πί 000 3ι10)0(1Η0) ϋθΠ36 ρ6Γνί6366δ δίοΐ, ρ6Γ 63 
ς026 (11613 8001 )0(1θ6100) ίπ, Π6 ρΟδΙ ΰΟΓρΟΓΟΟ) (1*18- 
βθ1θΓΐ006ΐη, 3θίΐ030) (1θ€3θΙ 3(1 Ίθΐ6Πΐυθ) 61 3ΐ>θΙί- έννοείν χώρον • επίσης του αέρος πανταχόθεν % 
χυμένου τζ γ||, ώς μηδέν αυτής μέρος γυμν6ντη^ 
βολής του αέρος χαταλαμβάνεσΟαι. — Γ. Ταΰτα 
διεξελθούσης της διδασχάλου, μιχρ^ν έπισχών, 
Ιχανώς έχω, φημ^, του ζητουμένου* άλλ' έτι μ; 
είρημένοις έπιδιστάζει πως ή διάνοια, χα\ δέθ{ΐ 
λιν έπαναχθήναί μοι πρ6ς την αυτήν άχολουθί: 
λόγον, τών μέν ήδη ουμβιβασΟέντων ήμιν άι 
γέντα. Μέτριον (90) γάρ οΓμαι διά τών είρη 
τους μή λίαν άντιτύπως έχοντας έναχΟήσεσΟαι 
άναίρεσιν χα\ άνυπαρξίαν τήν ψυχήν μετά τ^ 
λυσιν τών σωμάτων άγειν, μηδέ χατασχευάζε 
δαμου δύνασθαι αυτήν έν τοΤς ούσιν είναι < 1)00610, 1160, (|υθ(1 3ΐ) 6ΐ6θ)6θΙθΓυο) 03(υΓ3 (1ίν6Γ83 Ο έτεροειδώς (91) έχειν πρδς τήν τών στοιχείο 68ΐ, )(16ΊΓ60 3(ΏγΟ)60(, 630) 008ςυ3ΙΟ Ίο Γ6ΐ)08 00)- 
ν6Γδί8 6386 ρ08δ6. Ιιίϋ6Κ 60110 600) 6ΐ60)6θΙί8 000 
€00^Γ03ΐ 3ΐς06 60θν6θί3ΐ ίθΐ6ΐ1ί^6θΐί96 ρ3Γΐί66ρ8 6ΐ 
η)3ΐ6η86 6Χρ6Γ8 Ο3ΐ0Γ3, 68δ6 130)60 10 618 000 

ρΓοΙ)ί1)6ΐ(ΐΓ : ςοίρρβ (1υρ1ί6ί Γ3ΐίοη6 οο1)ί8 ΙιβΜί ορί- 

ηίΟ 6000Π031ΗΓ, ΙΟίη 6Χ 60 φ1(Ηΐ 0006 10 1)36 νί(3, (76) ΣνμαεπΛΒγμ. Α Β συμτεεπλεγμένη, ήν, 

(77) Σαρκικώτ, Α σαρκών. 

(78) Αίακεκρυμμέτοτ. Α Β διαχεχριμένον. 
79) Ή δή τις. Β εΐ δέ τις. 
^80) Αογιχ'^. Β λογιχοίς• 

(81) Τοίοντο^, Β άλλο τιτοιοΰτ. 

(82) Πεπίστευται. Α πέπεισται. 
(85) Τϋχς των, Α (ΙβΙβΙ της. 
(84) ΎΛοΛήψεως, Α λήξεως. ί σίαν. Κ&ν μή συμβαίνη γάρ τούτοις ή νοερά 
άθλος φύσις, τ6 είναι αΟτοϊς (92) ού χωλύετι 
χόΟεν ήμιν της ύπολήψεως ταύτης βεβαιουμέν 
τε του νυν έν τ^ ζωζ ταύτη τήν ψυχήν έν τβ 
μασιν είναι, ά).λο τι παρά τ6 σώμα χατά τήν 
ύπάρχουσαν, χα\ έχ τον τήν Οείαν φύσιν άι« 

ί85) Έν αϋτ^. Β έν έαυτί). Α ίο ιθ3ΓςΙθ6 \ 

(86) Έυ έκείνφ. Έν (Ι6ΐβ1 Β. 

(87) * Ομοφώνως. Α Ίο οΐ3Γ£ίο6 ομόφωνος• 

(88) ΤυντίύΤ. Βτούτιαν ούν. 
|89) Ταΰτα δέ. Δέ (Ι6ΐ60ΐ Α Β. 
(90ΐ Μέτρων. Α Β μετρίως. 

(91) Έτεροειδώς. Α Β έτεροφυώς. 

(92) Είναι αύτόΐς. Α εΤναι έν αύτοις. 7δ ΟΕ ΑΝΙΜΛ ΕΤ ΚΕδΙΈΠΕΟΤΙΟΝΕ. 74 

τ6ν λέρν, Αλλο τι ιεαντάπασιν ουσαν της αΙσΟητιχής Α €ΐιπι ηΑΐυι^ αΓιυϋ ςυίϋιίαιη &ηΐιηα αΚςυο €θτρυδ 6ίκ, τε χα\ ύλιχης ουσίας * δμως δ^ έχάστου των 5ντων 
^ιήχειν, χα\ τ?) 9ΐρ6ς τ6 κΑν άναχράσει συνέχειν έν 
τω είναι τά βντα, ώς διά τούτων χατά τ6 άχόλουθον 
μηδέ τίϊν ψυχήν £ξω των δντων οΓεσΟαι άτΛ της 
έν (93) εΕδει θεωρούμενης ζωής εΙς τδ άειδίς μετά- 
στάίσαν. ΐη €0Γρ0ΓΊ])ΐΐ8 ΐ3ΐηοη 68( ; Ιυιη 6Χ 60 ςύοά ΟΓ^ιΐΙο ^β- 
ιηοηδίπινίΐ, (Ιίνίιιηιη ηαΐυηιη, ΗοβΙ οιηηΐηο αΐία 
8Ϊ( ^Ιηυβ ^Ά ψϊχ 56η$υ8 ιηαίοπφςαβ ρΑΓίίοερβ 65ΐ, 
Ιαηιοη ρβΓ υηυιηςυθ(1<ια6 εοΓυιη <]υχ $υηΙ ίη ΓβΓυηι 
ιι&ΐυΓ2ΐ, Γυιΐ(]{, ρβΓηιβαΓβ 3ΐςυ6 ρ€ηη&η3Γ6, βΑφίβ 
νί ςαα ου πι υπίνοΓδΊΐαΐβ €0ηΐ6ΐηρβΓαΐ3 Μςυβ οοιη- ιηίϋΐα €81, ίη 6586η1ΐ8 ΰοηϋηβΓβ 62 ςυ» 8υη( ίη ΓβΓυπι η&(υΓ3, υΐ ρβΓ Ιχο, ρΓουΐ οοηβοςυβηΐίβ 86γ- 
ιηοηίβ οδίβηάίΐ , βχίδΐίιη&ηόυιη βίΐ , ηβ &ηΐιη&τη ςιιίιΐβπι 6χΙγ& Γ68 υηίνθΓ888 6886, οιιιη 6χ 63 νίΐα* 
ςη£ ίη Ιοπη3 βο 8ρ60Ϊ6 &ηΙπι&(1νβΓΐίΙυΓ, αϋ βαηί ςυχ οοη8ρίο.Ί ηοη ροΐ68ΐ ΐΓ3η8πιί£;Γ9ν6ΓίΙ. *Δλλ3ι πως, εΐτεον, της των στοιχείων ενώσεως 
Ιτερ6ν τι διά της πρδς Αλληλα μίξεως είδος (94) 
άναλαβόντων (95), ιτρδς & (96) της ψυχής γέγονεν 
ή οίχείωσις (97), έιιειδάν τ!) διαλύσει των στοιχείων 
χατά τδ είχ^ς συναφανισΟ?| χα\ τδ είδος ; Τίνι ση- 
με{φ χαταχολουθήσει ή ψυχή μετά του (98) έγνωσμέ- 
νου μή ιταραμείναντος; — Μ. Ή δε μιχρδν έτησχοΰσα, 
Δεδόσθω μοι, φησ\ , χατ" έξουσίαν (99) πλάσαι τινά 
λόγον έν ύτΓοδείγματι , τ.ρδς τήν του προκειμένου 
σαφήνειαν, χΑν Ιξω του δυνατού δοχ9| τδ λεγόμενον. 
Δεδ(5σθω γάρ δυνατδν είναι τί) του ζωγράφου τέχντ), 
μή μόνον μιγνύειν έξ εναντίου τϊ χρώματα, χαΟώς 
Ιθος ποιεϊν αύτοϊς πρδς τήν της μορφής ομοιότητα, 
άλλα χα\ διαχρίνειν τά μεμιγμένα, χα\ τήν κατά 
φύσιν πάλιν έχάστφ των χρωμάτων άποδιδέναι βα- 
φήν. Ούχουν τδ λευχδν, χα\ τδ μέλαν, ή τδ έρυθρδν, 
χαι τδ χρυσοειδές, ή εΓ τις άλλη βαφή πρδς τήν 

• 

ομοιότητα του προκειμένου συγκρίνεται (1), εί τιάλιν Β 8β() ςυο ρ30(ο, ίηςυαηι, ουπι βΙβπιβηίΟΓυιη υηίιίο 
ρ6Γ Π)υ(υ3πι ηιί8Γιοη6πι αΐίαπι ςυηηκί&ιη ερβοίβηι 
&88υπιρ$6π(, οιιπ) ςυα &ηίη(ΐ& οοηοίΐίαΐα αίςυβ 6οη-> 
8θοί3ΐα ίυίΐ, ρο8ΐ6α(ΐυ8ηι ιιηα ουπι 6ΐ6Π)€ηΙθΓυηΐ(ϋ$- 
8θΙαΐίοηβ, δρ6€ί68 ήυοηιιβ, υΐ 681 Τ6π8ΐπ)ίΐ6 &1ςηβ 
€0η86ηΐ3η6απι, »1)θΙίΐα 8ΐςυ6 (Ι6ΐ6ΐ& ίυ6πΐ?(ΐυο(1 8ί- 
^ηυιη αηίηι& ρο8Πΐ30 86ςυ6ΐυΓ, €υιη ί<Γςυο{! ηοΐιιηι 
Πΐ6ΓαΙ, ηοηρ6Γπι&η86π1 ?— - Η. Η2βο ν6Γ0 ραυίυπι ηιο- 
Γαΐα : 06ΐαΓ, ίη(]υίΐ, ηιίΐιί υΐ 3(1 3ΐ1)ίΐΓίιιπ) οοηΐιηίηί• 
80&Γ 36 Ωης^ιη 3ΐίςιΐ3Π) 8ίηιί1ί1υ(!ίηί8 3ΐςη6 6Χ6ΐηρΗ 

{[Γ3ΐί3 Γ&ΐίθη6ΐη 3(1 ρΓ0ρ08ί(2Β ςΐ13β8ΐίθηί8 ρ6Γ8ρίθυίΐ3- 

16Π) 3ΐςυ6 <ΐ6θΐ3Γ3ΐίθη6Π1,6ΐί3η)8ί ςυθ<1 ()ί€6ΐΙ1Γ, β6Π 

ηοη ρ088β τί()63ΐυΓ. ΟβΙυΓ 6ηΙπι ΑβΠ ρ0886 ρ6Γ 3Γ- 

Ι6πι ρίης6η(1ί, υΐ ηοη βοΐιιηι οο1ογ68 6χ 6οηΐΓ3ΓΓΐ8, 
ςυοά ρίεΐ0Γ08 Γ366Γ6 8θΐ6ηΙ 3(1 8ίπ)ί1ί1υ(ϋη6πι Γογπιφ 

Πΐί8063ηΙυΓ, Υ6Π1Π)61130Ι Π)ί8ΐί 86ρ3Γ6ηΙυΓ, 36 ΓΟΓ- 

808 υηί6ηΊ(]υ6 6θΙοπ η3(υΓ3ΐί8 ΓιηοΐυΓ3 Γ6^ά3ΐυΓ. 
5ί ί(;ίΙυΓ 3ΐ1)υ8 6( ηί£[6Γ, 3υΙ Γυ1>6Γ 6ΐ ΓυΙνυβ 6ο1ογ, άποχριθείη τής πρδς Ιτερον (2) μίξεως, κα\ έφ* 6 3ΐιΙ 8*1 ^03 3ΐί3 Ιίη6ΐυΓ3 3(1 βίηιΊΗΐυάίηοπι 3Γ£[υπΐ6ηΙί έτερου (5) γένοιτο, ουδέν ήττον γινώσχεσθαι ύπδ του 
τεχνίτου φαμέν αύτδ τδ εΤδος του χρώματος, κα\ μή 
μίαν (4) έγγίνεσθαι λήθην αύτψ, μήτε του ερυθρού 
μήτε του μέλανος , εΐ (5) έτερδχρωα (6) κατά τήν 
του (7) πρδς Αλληλα μίξιν γινόμενα (8), πάλιν εις 
τήν κατά φύσιν έτΜίνέλθ]} (9) βαφήν * μεμνημένου (10) 
δ4 του τρόπου της πρδς Αλληλα των χρωμάτων συγ- 
χράσεως * είδίναι πο?ον Εν τινι (11) γινόμενον (12) 
οίον άπειργάσατο χρώμα, κα\ δπως έκβληθέντος (13) 
έχ του άπολυθήναι του έτερου πάλιν εΙς τδ οΙχεΤον 
έπανέδραμεν Ανθος, χα\ ε Ι τεάλιν δέοι διά της μίξεως 
τδ Τσον έργάσασθαι, άπονωτέρα 2σται αύτψ ή κατα- ΐ6πιρ6Γ3ΐυ3 , ΓαΓ8υ8 3 €θπιιηί8ΐίοη6 (]υ3 ουηι 

3ΐΐ6Γ0 6θΙθΓ6 60ηΐ6Πΐρ6Γ3ΐυ8 €8ΐ , 866Γ6ΐυ8 36 

ρ6Γ 86 8ίη|;υΐ3Γιπι 86ρ3Γ3ΐιΐ8 ΓυβΓίΙ , ηϋ]ΊΙοπ)ίηι:8 
ίρ83ηίΐ 8ρ66ί6πι 6θΙοή8 3ΐ) αΓίΊΟββ 3^ηο86ί (ΙΊοίιηυ8, 
ηιι1ΐ3ηί)ςυ6 6ί οΜίνίοηοηι οΙ)Γ6ρβΓβ Υ6ΐ τυϋπ Τ6ΐ ηί- 

|;Γί, 81 (1ίν6Γ8ί 0θ1θΓ68 ίηνί66ηΐ 60Π1Π118ΐί ΓυΓ8υ8 3(1 

ηαΐυΓ3ΐ6η) Γ6(ΐ3οΐί ίιιβηηΐ Ιίη6ΐυΓ3ΐη : ίίβηιςυβ 8ί 
ιηο(ϋ 6θ1θΓΐιηι 3(1 ίη\Ί66ηι 6θηΐ6ηιρ6Γ3ηιΙοηιιη 61 
6οηιηιί866η(]θΓυοι Γ60θΓ(ΐ6ΐυΓ , 66ίΓ6 , ςυί8 6υί οοΙογ 
ρ6ΓΠ)ί8ΐυ8 (|ΐΐ6πι 6θ1θΓ6ηι β1Γ606ηΐ, 6ΐςηο ραείο η1ΐ6Γ0 

ΟΐυΙΟ 3ΐ(ΐυ6 866Γ610, ΓυΓ8υ3 3ά ρΓΟρΓίυηΐ 0ΟΓ6Π1 Γ6- 

(Ι36ΐυ8 8ίΙ : 36 81 πΐΓ8υ8 ροΓΠ)ί8ΐίοη6 ορυ8 8ίΐ ί(]6ΐη 
6(Ώγ6Γ6, ηιίποΓ6 ππη η6(;οΙίο βίςυβ 1&Ι)ογ6 (.οηΟοίβΙ (τκευή έν τί) προλαβούση δημιουργία μελετηθεΤσα. 

Ει δέ τι (14) άκόλουθον έν τφ ύποδείγματι, φησ\ν, ό |> ί(1• Π"^^ ί^^ ρΓίθΓ6 6θΐηρθ8ίΙίοη6 πΐ6(ϋΐΑΐυ8 6Χ6Γ6υβ• 

λόγος Ι/ει, έξεταστέον ήδη ήμίν αύτδ τδ προκείμενον. Γ3ΐ. 81 ί^ίΙυΓ 3ΐί(|υί(1 ίη 8Ίηιί1ίΙϋ(1ίηβ 6θη86ηΐ3η6υη), ΆντΙ γάρ της 'γραγ.κχις τέχνης (15) ή των στοιχείων 
νοείσΟω φύσις (16), ή δέ μίξις τής ποικίλης των 
έτεροχροούντων βα'^ζς, κα\ πάλιν ή δοθείσα ήμΙν 
καθ' ΰπόθεσιν εις τά οΙκεΓα τούτων επάνοδος, τήν 
σ^^'Λρομήν τε και διάστασιν των στοιχείων ύπογρα- 

(93) Της έτ. Β των έν. 

(94) Είδος (Ι6ΐ6ΐ Β. 

(95) ^ΑναΛαβόντων, Β άναλαμβανόντων. 
(9«) Προς α. Α Β π^Λς δ. 
'97) ΟΙχείωσις. Β οιοίκησις. 

98) Μετά τον. Β μετά τοΟτο του. 

99) Κατ' έξονσίαν. Α κατεξουσίαν. 
Ι) Συγκρίγεται. Λ Β συγκιρνΑται. 

(4) Πρ^ς έτερον, Α Β πρ^>ς τδ έτερον. 

(5) Έρ^ έτερον, Α έφ' έαυτοΰ. 

4) Μη μίαν. Λ Β μηδεμίαν. 

5) ΕΙ άβίβΐ Α. ί ίη(ΐυίΙ, θΓ3Γιο 1ΐ3ΐ>6ΐ, 8ϋΓυΐ3η(ΐ3 3ΐ(|υ6 ρ6Γρ6η(ΐ6η(ΐ3 

]αΐη ηθΙ)Ί8 6ΓίΙ ρΓ0ρ08ίΐ3 ςυΦ8ΐίθ. Ν3Π1 ρΓΟ ρ3Γΐ6 
ρΊιιςοη(1ί, 3ηίπΐ3 ΟΓ3Γΐθηί ρΓορο8Ίΐ3 8ίΙ; 61 Ιθ60 60- 
1θΓυπ)3Γΐί8, ίηΐ6Πί§3ΐυΓ6ΐ6ηΐ6ηΙοπιηιη3ΐυΓ3 : ηιίβΐΐο 
3υΐ6πι τ3Π3β (ϋν6Γ8οηιπι οοΙοΓυπι ΙίηείαΓΧ, 30 

(6) *Ετερόγ^ρωα. Α Β έτερόχροα• 

(7) Τί]τ τόν, ΤοΟ (ΙεΙβΙ Α. 

(8) Γινόμενα, Α γενόμενα. 

(9) ΈπανέΛΟχ^. Β έπανέλθοι. 

(10) Μεμνημένον, Β αεμυημένον. 

(11) "Εντινί, Β έντίνι. 

(12) Γινόμενον, Α Β γενόμενον. 

(13) ΈχβΛηθέντος, Α Β έκπλυΟέντος του έτερου. 

(14) ΕΙ δέ τι. Α εΐ δή τι. 

^15) Τέχνης, Β Ιιιη^ίΙ Ιΐ866 : Ή ψυχή προκείίΟω 
τψ λόγι^, χα\ άντ\ χρωαάτων ττ^ς "^έχ^/ης• 
(16) Φύσις (Ι6ΐ6ΐ Α. 

3 :κ 5. 6Ρ.ΕβΟΚΙΙ ΝΥδδΕιΝΙ 76 ΓυΓΚυβ βχβιηρΓι ^ΓΑΐΊα ηοΙ)ί3 ϋαΐ3 ΙιΟΓαηι Λά (ΧΓορπα,Α φέτω. "Ωσπερ ουν φαμεν (17) εν τφ ύπο$ε{γματι μή €ΐι]ιΐ5ςυ6Γ6€ΐαεΙίο, Ιπιη ϋοηουΓδίιιη, Ιυιη ϋϊΓβιηρίίο- 
ηβίη βΙβιηβηίΟΓυιη (Ιΰβί^ηβΙ. ΙΙΐ ί^ίΙυΓ ίη Βϊιηίΐίΐϋΐΐίηβ 
ιΐίΰΐιηυ» απίΟοβη ηοη ί|[ηθΓ3Γ6 οοΙοΓίβ ΐίηοΙιΐΓ&ιη, 
ςυχ ρο$1 ιηίδΐίοηβιη ΓΟΓδίΐδ πϋ ρΓορΗυιη ΟοΓβιη Γβ- 
ϋαεία βίΐ, 56(1 &^ηο$ε6Γβ Ιυιη ΓυϋΓυπο, Ιιιιη ηί(;Γΐιηι, 
6ΐ 81 ςηίδ 2ΐ1ίυ8 €οΙογ ρ6Γ εβΠαηι <]υαιη4]3ΐιι ουιιι 
(ΙΙνβΓδί £6η6Γί8 εοΙοΓβ ΰοιηιηυηΊοηβιη, ΓοΓίη&ηι ο£ίο- 
€11, (ΐυαϊίδ (|υί(ΐ6πι 65561 ίη 60ΐΏΐηί8ΐυΓ3, ςυαίίβ ίΐ6ΐη 
ηαη€ 5ϋ, 6υιη 5υχ η&ΐυΓ&Ιί ΓιηεΙυΓΧ Γ68ΐίΐυΐυ8 65ΐ : 
^ιιαΓΐ5 ίΐ6ΐη ίυΐυηιβ δίΚ, 8ί 60(ΐ6ΐη ιηοϋο ΓΟΓδυβ €0- 
ΙΟΓ65 ίηΐ6Γ 56 πιίϋ063ηΐυΓ : ίΐα αηίιηαιη 6ΐ6η]6η(ο • 
Γυηι (|υ96 οοίεπηΙ 3(1 ΰοηβΙίΙυΐΊοηειη οοΓροπδ 6υί 
ίρ83 ίιιΙΐ2656πΙ, 6Γΐ3(η ρθ5ΐ(1ί$5θΙυιίοη6ΐη 60Γυιη ηα- 
ΐ\2Γ3ΐ6ΐη 8€ίΓ6 ρΓορΓίεΐαΐβΐΏ εεπΒβιπυδ. Αο Ι3ηΐ6ΐ8ί άγνοείν τήν βαφήν του χρώματο; (18) τ6ν τεχνίτην, 
μετά (19) μίξιν πάλιν εΙς τ6 οίχεΐον άνθος έπανελ- 
θοΟσαν, άλλ" έπιγινώσχειν τό τε (20) έρυ0ρ6ν χα\ τ6 
μέλαν, χα\ εΓ τι Ιτερον βιά της ποιας πρ6ς τ6 ετερο- 
γενές κοινωνίας τήν μορφήν άπειργάσατο, οίον 
μίν (21) έν τ^ί μίξει, οΤον (22) χα\ νυν έστιν εν τφ 
κατά την φύσιν γινομένψ (23) • οίον δέ πάλιν ίσται^ 
εΐ όμοιοτρ($πω; (24) αύθις άλλήλοις άναμιχθείη τά 
χρώματα * ουτοις εΐδέναι τήν ψ^χήν των συνδραμόν- 
των στοιχείων πρ6ς τήν του σώματος κατασκευήν, ψ 
ένεφύη (25), κα\ μετά τήν διάλυσιν αυτών τήν φυσι- 
κήν Ιδιότητα. Κάν πό^^ωΟεν άπ' αλλήλων αυτά ή 
φύσις άφέλκη διά τάς έγκειμένας έναντιύτητας, Ικα- 
στον αυτών της πρ6ς τ6 εναντίον επιμιξίας (2(3) ηαΙϋΓβ ρΓοευΙ 3ΐ) ίητίοειη 3ΐ)5ΐΓ&1)3ΐ είειηεηία ρΓθρΐ6Γ Β άπείργουσα, ουδέν ήττον παρ* ίχάοτο^ Ισται τ^ γνω- ίηδίΐΑβ εοηΐΓαπ6ΐ3ΐ65, υηυπ)ςυο(1ςιΐ6 εοΓυιη 3Γε6η5 
3 εοιηπιίδΐίοηβ εοηΐΓ3πί, ηίΙιίΙοπιίηυ8 εο(;ηθ5ε6η(1ί 
61 6χρ1θΓ3η4]ί νί ρΓορΓίυιη 3πιρΐ60ΐ6η5 αιιίηΐ3, βρυιΐ 
υηυιη(|υο(](|υ6 6ΓίΙ «ε ιη3η6ΐ)ίΐ, (Ιοηβε τυΓβυβ ίη ίάεπι 
εοηεαΓ5υ8 (ΙΐΓβπιρίοπιπι 3(1 ίιΐ5(3ηΓ3Γιοη6πι (1ί58θΙυΙί 
εοΓροΓίβ 6Χ εΐεηιεηΐίβ οο3εΐί Γαοΐαβ Γϋβπΐ , (}υ36 
ρΓορπβ Γ65υΓΓ6εΐίθ 6Ι 05ΐ 6ΐ ποπιίηβΙυΓ. 

Ο.Αΐ(]υ66^ο:νίά6ΓΊίκ, ίη(|υ3η], 6£;γ6216 πιίΐΐ) οΙ)116γ 
61 ίη ΐΓ3η5ίΐϋ (ΐ6Γ6η(1ί856 (ΙοεΐΓίη3πι 61 Οϋεπι Γ65υΓ- 
Γ6εΐίοηί8. ΑγΙιιΚγογ εηίπι ρ6Γ Ιιχο 86η5ίπι 3(1ϋυεί 
ρο$86 605 (ΐυί 63Π1 Αιίεπ) ορρυςη3η1, ηβ ρηίβηΐ Οεπ 
ηοη ρθ556 υ( πΐΓ5ϋ5 ΐΐΐοηιειιΐ» ίιιΙβΓ 56 εοββηΐ, 6( 
6ΐιπΐ(ΐ6ΐη ΙιοιηίποηιεΓίίεΙαηΙ.— Μ.Ν6Γηρ6ΐιοο ν6Γ6, ίη- 
ςυίΐ ηΐ3|;ί8(Γ3, (ϋείβ. Ιιίεεί εηίηι 3ΐΐ(ΐ!Γ6 (ΙΙοεηίεββοβ 
Λ^ιιί Ιιυίο ορίηίοηί 3(1ν6Γ53η(υΓ , €υηι ίη υηίν6Γ5ίΐ3• 
Ηοηι ρΓΟ οιι] 115(1116 εο^η3ΐίοη6 εΙεπιβηΙΟΓυπι Γ65θ1υ- 
ΐίο Γΐ3ΐ, ςιΓι ίΐ6Γί ροΐ65ΐ υΐ εβΙοΓ, (]ΐιί ίη Ιιοο 65ΐ, 
υ1)ί 3ά υηίν6Γ5ίΐ3ΐ6πι Γ6(1αε1υ5 ΓυεπΙ. ΓυΓ5υ5 ηυ1ΐ3 
3(1πιί5ΐίοη6 εαπι 60 ςιιθ(1 68ΐ 6]ιΐ5ύ6ηι £6η6Π5 εοη- 
€Γ0ΐυ3, 56^Γ606ΐυΓ 6ΐ 3ΐ)5ΐΓ3ΐ)3ΐυΓ, 3(1 εοηδίίΐϋβη- στιχ{) δυνάμει του οίχείου εφαπτομένη, καΐ παρα- 
μένουσα Ιως &ν εΙς ταύτ6 (27) πάλιν ή τών διεστώ- 
των γένηται συνδρομή προς τήν του διαλυΟέντος 
άναστοιχείωσιν, δπερ άνάστασις κυρίως χα\ έσται χα\ 
ονομάζεται. Γ.ΚάΙέγώ(28)εΙπον/Αριστά μοι δοκεις κατά τ^ 
παρ?)ν (29) συμμεμαχηκέναι (30) τφ λόγψ τής ανα- 
στάσεως. ΔύνασΟαι γάρ άν διά τούτων ήρεμα προσ- 
αχθήναι τους άπομαχομένους τζ πίστει, πρ6ς τδ μή 
οΓεσΟαι τών αδυνάτων είναι πάλιν άλλήλοις συνελΟειν 
τά στοιχεΤα, κα\ τ2>ν αυτόν άπεργάσασΟαι άνθρωτ^ν, 
— Μ. Καί (31) φησινή διδάσκαλος• ΆλΓ|θέςτοΰτο λέ- 
'γεις. Έστι γάρ λεγόντων άκούειν τών (52) πρ6ς τλν 
λόγον -ϋουτον ένισταμένων,δτι ΕΙςτδ παν (33) κατάτ6 
συγγενές γενομένης τών στοιχείων της αναλύσεως (34)• 
τίς μηχανή τδ έν τφδε θερμδν έν τω καθόλου γενό- 
μενον συμμιγές (55), του συγγενούς πάλιν άποκρι- 
θήναι πρδς τ6 συστήναι τδν άπαλλασσόμενον (36) 
ίΐιιπι Ιιοηιίηεπ), ()ΐιί νίΐ3 (Ιείαηείυδ Γ6ϋεί3ΐυΓ 61 '&νθρωπον; ΕΙ γάρ μή ακριβώς τδ Γδιον έπανέλθοι, έκ 

δέ του ομογενούς άντ\ του Ιδιάζοντος τι παραλη- 
φθείη (57)• Ιτερον άνθ' έτερου γενήσεται, κα\ ούκ- 
έτι άν εΓη τδ τοιούτον άνάστασις, άλλα καινού άν- 
θρωπου δημιουργία. ΕΙ δέ χρή τδν αύτδν εΙς έαυτδν 
πάλιν έπανελθεϊν,δι'δλου (58) είναι προσήκει τδν αύ- 
τδν, έαυτοϊς (59) πδσι τοΙς τών στοιχείων μέρεσι τήν 
έξ αρχής έπαναλαβόντα (40) φύσιν. — Γ, Ούκούν, ίη§ΐ3υΓ6ΐυΓ? Ν3ΐη ηί$ί ρεΓίεεΙκ ρΓορηυπι Γ6(1ίβΓί(, 

86^ ρΓΟ ρ6εΐΐ1ί3Γί 3ΐί(ΐυί(1 3Ηυ(1 6Χ β0(ΐ6ΐη )$6η6Γ6 35- 

5ηηιρΙϋηι ΓυεΓίΐ, βΙίεηιηιρΓΟ 3ΐΐ6Γ0 Ωβΐ, βίςυβ \ά ηοη 
ίίβηη Γ65υΓΓ6εΐΙο ίυ6Γίι, 56(1 ηονί Ιιοηιίηίδ εΓ63ΐίο. 
Ουο(! 51 ευηκίεηι ηΐΓ5υ5 3(1 56ίρ5υπι Γβνεηί οροΠεί, 
|)6ηίΙα5 30 ρΓΟΓβυβ ουπιάοπι 56ευηι 6$86 εοηνοηίΐ, 
οπιηίΙ)υ5 βίεπιεηίοπιπι ρ3Γΐί1)υ8 Γοοίρίεηΐεηι ρπβΐί- 
η3Π) η3ΐιΐΓ3Πΐ.— Ο. Εγ^ο, δίεηΐ άιχι, βΙί3Πΐ 3(1ν6Γ5ϋ8 ^ώς (^1) είπον, αυτάρκης ήμίν πρδς (42) ταύτην τήν 1ΐ3ηε, ίη(|03ΐη, ορροβίΐίοηοηι €ΐ οοηΐΓ3ΐΙίεΙίοη6ηι 
β]υ5ΐηο(1ί <16 3ηί(η3 ηοΙ)ί5 ορίηίο δυΟβεοπΙ : ηεηιρβ 

(17) Φαμετ, Β Ιφαμεν. 

(Ι8| Τον χρώματος, Β τών χρωμάτων. 

(19) Αί^ταΓΒ μετά τήν. 

(20) Τότε. Τό τε Β. 

(21) Οίον μέν. Α Β οΤον μέν ήν. , 

(22) Οίον, Α οίον δέ. 

(23) Γίτομένφ, Β γινόμενον. 

24) *Ομοιοτρ07ίως,^Κ Β 6(χοτρόπως. 

25) ^Ω έγεφύ7\, Β φ άνεφυη. 
(26) Επιμιξίας, Β έπιμοιρίας. (27) ΕΙς ταϋτό. Α Β είς ταύτόν. 

(28) Καϊ εγώ, Β κάγώ. 

(29) Τό παρόν, Α Β πάροβον. 

50) Σνμμεμαχ7\7(έναι, Ι) συμμεμιχέναι. 
31) ΚαΙ. β ναί. Ινστασιν ή τοιαύτη περ\ της ψυχής άν εΓηύτιόληψις •τδ 
οΤς έξ αρχής ένεφύη στοιχείοις τούτοις (45), κα\ μετά 

ί52) ^Ακούειν τον, Α Β άκούειν τών. 
33) Πάν, Β πάσαν. 
54) *ΑναΛύσεως. Α ίη Ιβχία άναχύσεως • ίη 
ηΐ3Γ&ίη6 της τών στοιχείων αναλύσεως, 
(δο) Σνμμιγές, Α Β αμιγές. 

(56) ΆπαΛΛασσομένων. Α Β άναπλασσόμενον. 

(57) ΠαραΛτίίφΘεΙη, Παραλειφθείη. 
(58 1 Δί' δΛον. Β δι' δλων. 

(59) Αυτόν έαντοϊς, Α Β αύτδν έαυτφ. 

(40) *ΕπαναΛα6όντα. Ιη ιη3Γ§ίη6 επαναλαμβά- 
νοντας. 

(41) Ώς (]6ΐ6ΐ Β. 

(4^) *Ημϊν προς, Α ήμϊν ή κα\ προς. 

(45) ΣτοιχεΙοις τούτοις. Β Στοίχε ίοις, τούτοις. -' -«.-.'• 77 ΒΕ ΑιΜΜΑ £Τ ίΙΕΒϋΚΙΙΕΧΙΤΙΟΝΕ. 78 τήν βίάλ^σιν παραμένειν, οίον εΐ φύλαχα των οί- Λ Π^οϋ ίη ςη'ώιΐδ βίβωβηΐίδ αϊ) ίηίΐίο ίη1)26$6Γίΐ, ηρυιΐ ηείων (44) χαΟισταμένην, χα\ έν τ^ άναχράσει Τ]] 
ζζρ^ς τ6 6μόφυλον ού διαφιεΐσαν (45) τ6 Γδιον έν τω 
λόπτω τε χα\ εύχινήτφ της νοεραΐς δυνάμεως, ούδε- 
μίαν έν τ^ λεπτομερίςι των στοιχείων ύπομένουσαν 
πλάνην * άλλα συνδιαλΰεσθοίΐ (46) τοις Ιδίοις χαταμι- 
γνυμένοις (47) πρ6ς τ6 όμόφυλον , χα\ μή άτονεΖν 
αυνδιεζιοΟσαν αύτοΓς, βταν πρ6ς τ6 πάν άναχέων- 
ται (48), άλλ' έν αύτφ (49) άε\ μένειν δποιπερ (50) 
αυτά, χαι βτ^ιος παρατχευάση ή φύσις. ΕΙ δέ γένοιτο πάλιν ιζαρόί της τ6 πάν οίχονομούσης 
δυνάμεως τοΙς διαλυθεϊσι πρδς τήν συνδρομήν τδ έν- θα ρο&ΐ (ΙΊδδοΙυΓιοηοιη ςυοςυβ ροΓίηαηβαΐ, (|υα8ί 
ουδίοδ χ(1Ίυιη, (\ηχ ίη Γβ&οΐαΐίοββ βΙβιηβηΙΟΓυιη ίη 
8Ηυπ) €υ]υ5ςυ6 |;οηα8, ρβΓ δΐιΐΐίΐίΐαΐβιη 61 α(;ΊΓιΙ«« 
Ιβιη ίηΐβΐΐίςβηΐία ρΓ2β(ϋΐ3β ΓαευΙίαΓίδ ρΓορπυιη ηοη 
(Ιίηιίΐΐαΐ, 060 6γγοπ8 ςυΜ^υαιη ίη εχίΐίΐαΐβ αίφίο 
(βηυίΐαΐβ βΙβιηβηΙοΓυπι δυδίίηβαΐ , 8β(1 υηα ουπι 
ρΓθρπί9, άυηι ουηιβυο ςυοςυβςοηοΓβ €0Π)ηΗ5€6ΐυΓ, 
ρβηβίΓβΐ αο ρ6Γηΐ06<, ηβο άββοίαΐ υηα ουπι 618 ρβΓ- 
ηΐ6αη8, όυηι ίη Γ6Γυπι ηαίιίΓαπι υηίνοΓδαηι Γοίαη- 
(ΙυηΙυΓ, 86(ί 86Π)ρ6Γ ίη 618 ηιαη6αΙ, ςιΐ06υηςυ6 Ιοοί 
αο ηυοηιοάοοιιηςαβ 6α ηαΙυΓα τβύ^^^τΊΐ. 

Ουοά 81 ΓΟΓδυβ αΐ) 6α ροΐ6ηΙία αιςυθ νίπυΐβ, 
ςιι» ΓθΓυπι υιιίνβΓ8ίΐαΐ6ΐη ;(;υ1)6ΓηαΙ, (!ί8εοΙυΐί8 6ΐ6- δόσιμον * τότε χαθάπερ εΐ μιας άρχης (5^) έξαφθείεν |^ ηΐ6η(ί8 αιΐ οοηουΓβυηι, 8ί£;ηυπι α1ςυ6 οοοα8ίο (ίαΐα σχοΐνοι διάφοροι, δμοΰ (52) χα\ χατ' αύτδν αΐ πάσαι 
τφ έφελχομένφ συνέτ^νται • οΟτως έν μιά τ^ τής (53) 
ψυχής δυνάμει, τής των στοιχείων διαφοράς έλχο- 
μένης, αθρόως έν τ^ συνδρομή των οίχείων, ή του 
σώματος ημών σειρά διά τής ψυχής συμπλαχήσεται, 
χαταλλήλως έχάστου πάλιν πρδς τδ άρχαΐον χα\ 
σύνηθες πλαχουμένου (54), χα\ περιπτυσσομένου τδ 
γνώριμον (ίίδ). — Μ. Άλλα χα\τοΰτο (56) τδ υπόδειγμα, 
φησίν ή διδάσχαλος (57), είχότως άν προστεθείη τοίς 
έξητασμένοις (58) εΙς άπόδειξιν του μή πολλήν είναι 
τή ψυχή τήν διδασχαλίαν (59) έν τοΓς στοίχε ίοις δια- 
χρίνειν (60) του άλλοτρίου τδ Γδιον. Προχείσθω γάρ 
τφ χεραμεύοντι (61) πηλδς καθ' ύπδθεσιν, πολύς δέ 
ούτος είναι δεδόσθω, ου τό μέν τοι πρδς τήν των Γυ6Γίΐ, Ιυηο ςυθπιαιίηκκίυη) Οΐ, 8ί αΐ) υηό ρηηοίρίο 
ϋίτ6Γ8ί ίιιη68 8ΐΐ8ρβη$ί 8ΐηΙ, οΐ 8ίηιυΙ 60(ΐ6Π)(|υβ 
ΙθπιροΓβ ουηοΐΊ ααΓα1ΐ6ΐιΐ6ΐη 86<ιΐ]αηΙυΓ : βοάβηι 
ηιθ(Ιο, άυηι ρ6Γ υηαπι νίΓΐυΐ6πι βΐ ροΐ6ηΐίαπι αηίηι» 
()ίνβΓ8α ΐΓαΙιυηΙυΓ 6ΐ6ηΐ6ηΐα , τβρθηΐθ υηοιιυοςαβ 
ηιοπιβηΚο βίαΐίιη ρ6Γ ϋθίΙίοη6Πΐ α1ςυ6 εοη6υΓ8υπι 
ρΓορΓίοΓυηι, οοΓροηβ ηο8ΐπ οαΐ6ηα ρ6Γ αηίπιαηι 
€οη86Γ6ΐυΓ, αίςυβ οοηοίηηαύίΐυΓ, 61 υηυηιςυοάςυβ 
86 οοηιηοάβ ΓυΓ8υ8 άϋ ρήδΐίηυπι 6ΐ €οη8αβΐαιη 
αρρΙίοαϋΚ, 61 Ιαηςυαιη βίϋί ηοΐυτη απιρ1βοΐ6(αΓ. 
' —Μ. Ουίη 6ΐίαπι 1ΐ36€ ςυοςυθ βίιηίΐίίικίο, ιηα^δίΓα !η• 
ςηίΐ, Ιιαυά ίπιπίθΓίΐο αϋ]αη£;ί ροβδίΐ ϋ8 ςυχ ςιΐ£- 
8ίΐα, ΐΓαοιαία αίςυβ οχαιηίηαΐα 8υηΐ α() ^6πιοη• 
8ΐΓαη(1υπ), ςυοά Ιιαυά ηιαξ^ο η6^οΓιο αηίπια ροββίΙ σχευών άπεργασίαν (62) ήδη τ£τύπ(ι>τα(, τδ δέ μέλ- Ο ίηΐ6Γ 6ΐ6ηΐ6ηΚα δυυιη αϊ) α1ί6ηο ϋί8ε6ΓηϋΓ6. ΡΓορο- λον (63). Τά δ^ σχεύη πάντα μή όμοειδως (64) άλλή- 
λοις διεσχηματίσθω, ^ά τδ μέν πίθος, τδ δέ άμφο- 
ρευς, Ιτερον δε πινάχιον, ή τριβλίον, ή άλλο τι των 
χατά τήν χρησιν επιτηδείων Ιστω, ταύτα δε πάντα 
μή εΙς χεχτήσθο), άλλ' Γδιον έχάστου (65) δεσπότου, 
ύποχείσθω τψ λδγφ. ηαίιΐΓ θηίιη 6Χ6η^ρ1ί ^τλΙγλ Π§υ1ο Ιυΐυηι , ίϋςυβ 
πιυΐΐυπι 6886 (]6ΐυΓ, €υ]υ8 αΐία ({υχίίαπι ρ3Γ8 αά 
ταβΟΓυηι οοηΓ6θΐίοη6ηι ]απι ΓοΓηιαία, αϊ ία τ6γο Γογ- 
ηιαηϋα 8ίΐ, ναδα αυΐ6ΐυ οσιηία ηοη βα^ίοιη ΓοΓΠία 
δίηΐ, 86(1 αΐίυά <ιηί(ΐ6ΐη άοΐίυπι, αΐίυιΐ ν6Γ0 αιη- 
ρΙιΟΓα, αΐίυά αηΐ6ηι 80Μΐ6ΐΙα, νβΐ ραΐβΐΐα, αυΐ (|υί(Ι- νΐ8 αΐίοά δίΐ 6χ 118 ηυχ α(1 υδυπι αρ(α αο η60683απα δυηΐ, &1(|Π6 1ΐ966 οπιηία ηοη υηυβ ρο8δί(ΐ6αΐ , 86(1 
8αυ8 Γηίη8(ΐυ6 άοηιίηπδ οΓαϋοηί ρΓοροιιαίπΓ. Ούχούν Ιως άν συνεστήχει, ταύτα φανερά τε (66) 
τοΓς έχουσι γίνεται • χάν συντριβείη πάλιν, ουδέν 
ί^ττον γνώριμα (67) άπδ των (68) συντριμμάτων 
τοις χεχτημένοις έσται, τδ μέν (69) τδ έχ του 
«;θου, ποΓον δέ (70) τδ έχ τού ποτηρίου τρύφος 
εστίν. ΕΙ δέ χα\ πρδς τδν άχιτέργαστον χαταμι- Οιιαη(1ίυ ί^ΊΐιΐΓ Ιιχο οοηδΐίΐ6ΓίηΙ 61 ίηΙβ|;Γα Γυ6> 
ΓΪηΙ, Ιιαυϋ (]ίί£ουΙΐ6Γ α 8ϋίδ ^οηιΐηίδ α|;ηοδ6υηΙυί^ 
Αίςυβ 6ΐίαπΐδί οοΐΐίδα οοηΓί'αοιαςπο ΓυβπηΙ, τϋΓ- 
δυπα ηίΗίΙοιηίηυδ 6χ ΓΓα(;π)6ηΐίδ ηοΐχ δί(;ηα(ΐτΐ6 ρο8- 
8688θπ1)υ8 6ΐ8ΐα1)υηΙ, (|υί1)υδ]υ(1ίοαΓ6 ροδδίηΐ ςυθ(1 
ίΓΟδίΗΠΐ οχ (Ιοϋο, (}ηθ(1 6Χ ροουΐο δί(. Ουοιΐ βί χθείη πηλδν, 7η>λυ μάλλον απλανής ή διάγνωιις των [) 6ΐίαπίΐ ουπ) ΓΠ(1ί ηιαδδα Ιηΐί οοπιηιίδία ΓυοπηΙ , 
Υ,δη χατειργασμένων άπ' εκείνου γίνεται. ΟΟτως οΤόν πιιιΐΐο πια^ίδ €6Γΐα ^ί]υ(1ίοα1ίο βοίυπι ςιιχ ]απ) αιί (44) ΟΙκείωτ. Α οίχιών. 

<45) Αια^ιείσατ. Β διαφυεΤσαν. 

(46) ΣντδίοΛύεσθαι. Λ συνδιαδύεσΟαι. 

(47) Κατα§ιιγτνμέ^οίς. Β καΐ ού αιγνυμ. 
(4Χ) Άναχέωτται. Α ίη η)αΓ{ζίη6 άνάχέηται. 
(40) Έτ αϋτφ. Α Β έν αύτοίς. 

(ΓιΟ; "Οχοιπερ, Α Β δποιπερ άν. 

(51) Ά/);ζτϊ^ Β έξ αρχής. 

(5ί) Όμον. Α ομού τε. 

(^3) Τ« Γ»}ο Οοΐϋΐ Α τή. 

(54) ΠΛακονμένου. Β πλεχομένου τε. 

ί.'*.^) Γνώριμω: Β γνώρισμα, 

(50) "ΑΛΟά καΐ τούτο (ΙεΙοΙ Β. 

,.«>7ι *Η δίβάσχίκίος (ΙοΙοΙ Α. 

(58) "Εξίΐζασμέτοίς. Α ίη ΙβχΙϋ έξισταμένοις, ίη ηιαΓβίη6 έξηταιμένοις. 

ί59) Αίδασχ/ίΛίαν. Α Β δυσχολίαν. 
60) άιακρίνειν. Α τού διαχρίνειν. 
61) Κεραμεύω-τι, Μ χεραμεί. 
(62) 'ΑΛεργασ/αν. Β έργασίαν. 
(65) ΜέΧΙοτ. ϋ μέλλει. 

(64) *Ομοειδώς, Λ ίη ηιαρ^ΐηο όμο'.οειδως. 

(65) Ίδιον έχάστου δεσ πότου, Α Γδιος έχάστ^ς 
δεσπότης. Β Ιδίως έχάστου δεσπότης. 

(6Γ») Φανερά τε. Β (ρανιρί. 

(67) Γνώριμα. Β γνώρ.σμα. Α ίη ιηαΓξίηο γνίίι- 
ρισμα. 

(68) 'Α-Τι^ των. Α Β χα\ άπδ των, 
(60) η μέν. Β τί μέν. 

(70) Ποίννδέ. Α ίη ιιιαΓίζίιΐϋ τι. ^ 5. €ΚΕ60ΒΠ ΝΤδδΕΝΙ ΙΤΘ ορη$ Γοϋ&οΙιι ΓυβΗηΙ 6χ ηιάΙ ιη0ΐβη& Α(. Ιΐα Ιβη- Α '^ι σχεΰος, ό χαθ' Εχαστόν έστιν Ανθρωττος, Ιχ της ςιιαιη ταβ (ΐαοάϋΜη Ιιοιηο ςυί8({υβ 8ίη£υΐ3Γΐ5 681, 
6χ βΙβιηβηΙΟΓυιη οοηουΓβυ λ οοιηιηυιιί ιη&ΐ6Γί3 Γογ- 
ιηβΐυδ, ρ6€υϋ&Η ρΓΟΓβυβ β|[ΐΐΓ3 ηιυΐΐυιη «ϋΙΓβΓβηβ 
3ΐι 60 (|υ6<1 6]υ8(!6ΐη |[6η6Η8 65(. Ουο ϋίββοΐυΐο, 
ηίΙιίΙοιηίηυ8 6ΐΊ3ΐη 6Χ Γ6ϋςυϋ8 &ηΊιη& ςιΐ£ ρο$8ί(ΐ6ΐ 
ν3δ, ρΓορηυιη 8{;ηοδ6ΐΙ, η6ςυβ ίη οοαιπιυηίοηβ 
3ΐςα6 εοηΓυδίοηβ ΓηρηοηΙοηιπι, ηβςιιβ β! 6&(!6ΐιι 
ευιη τυόί βΙβιηβηίΟΓυιη ιηιιΐ6η9 οοιηπιΊ8θ63ΐυΓ, λ 

ρΓΟρηΟ (1ί866(ΐ6η8, 86(1 86Πΐρ6Γ 8θί6η8 80011), ςοΐΐΐβ 

08861 Ιυπ) ουιη Ίη ΓοΓίη^ι €0η8ΐ8ΐ6Γ6ΐ, 61 ρο8ΐ <1ί8- 
8θ1υ(ίοη6ΐη 6Χ 8ί{^ηΐ8 ηη» ίη Γβΐίηυϋβ ηι&ηββηιηΐ, 
νΙτοΛ ρΓορήυηι ηοη 6ΓΠίη8.— Ο. Ε£;ο ν6Γ0 λρρΓοϋ&ΐίβ 
118 ςυ» ϋίοΐα 6Γ&ηΐ, υΐ αρροβίΐβ, &ρ1β &ΐςιιβ βίο• 
€0αιηΐ0(ΐ3ΐ6 ίΛ ρΓορο8ίΙυοι 9Γ|μιιΐ)6ηΐυπι ίηνβηΐβ, «υνΦρομης των στοιχείων &π^ τϊ}ς χοινης ύλης άνα• 
τετυπωμένος (71), έν Ιδιάζοντι πάντως τφ σχήματι 
πολλήν προς τ6 ομογενές τήν βιαφοράν Ιχων. 05 
διαλυθέντος (72) ούβέν ήττον χα\ άπδ .των λειψάνων 
ή χεχτημένη τδ σκεύος ψυχή τδ οΙχεΤον έπιγινώσκει, 
οΟτε έν (73) τ^ χοινωνία των συντριμμάτων, ούτε εΐ 
πρ6ς τδ άχατέργαστον της των στοιχείων Ολης χατα- 
μίχθείη, του οΙκείου άφίσταμένη, άλλ' άε\ επιστα- 
μένη τ6 Γδιον, οΓόν τε συνεστώς (74) έν τψ σχήματι 
ήν, χοΛ μετά τήν διάλυσιν έχ των άπομεινάντων (75) 
σημείων το?ς λειψάνοις ού πλανωμένη περ\ τ6 Γδιον. 
— - Γ. Έκιδεζάμενος βέ τά είρημένα ώς προσφυώς τβ 
χα\ οίχείως πρ^ τδν προχείμενον ευρεθέντα σχοπ6ν^ 
Ταύτα μέν οΟτως, εΤπον, λέγεσθαί τε χα\ πιστεύεσθαι Η£€ φΐΉΙβιη, ίηςυ&π), Ιιοο πκκίο Ιυπι <)ίοί, Ιαηι ^χαλώς Ιχει*ε( δέ τις τ6έντφ Εύαγγελίφ του Κυρίου 
€Γ6<1ί Γβοΐυπι 6ΐ ίβςυυηι 681, 86ά βί ςυίβ η&ιταΐίοηβηι π8ρ\ των έν ξιδου διήγημα πρ6ς τά είρημένα προσ• 
Οοπιίηί 63ΐη, ςιι» 68ΐ ίη Ετ3η|[6ΐίο άβ ίί8 ςιιί 8υηΙ φέροι (76), ώς ού συμβαίνον τοΙς έξητασμένοις (77), 
ίη ίηΓβΓηο, α<1ν6Γ8υ8 6& ςυ» (ϋ€ΐ2ΐ βυηΐ ρΓθΓ6Γ&1, πως χρή παρασχευάσασθαι πρ6ς τήν άπόχρισιν ; 
φΐϋβί ηοη €0η|ρΓα6ηΐ6πι 61 οοητβηίβηΐβπ) ευηι ϋβ ςιΐ£ βχΑηίηιΐλ 3ΐ<ιυ6 ρβρρβηδα δυηΐ» ς[υο ραοΐο 
ρπίρ>Γ3Γ6 ηθ8 3(1 Γ68ροη8ίοη6ηι 0ρ0Γΐ6ΐ ? Μ. Αι ίΐΐα, Αά οοηραβ ςυί(ΐ6πι &6θοπιπιθ(1&ΐίη8, ίη* 
ςυίΐ, 86Γσ)0 η&ΓΓ3ΐίοη6πι βχροηίΐ, ηιυ1ΐ&8 Ιαπιβη 
ίη8ρ6Γβί( ηι&ΐ6Π38 βΐ 080808, ροτ ψ119 Λά 8υ1)1ί• 
1ίθΓ6ηι 8ρ6θΐιΐΑΐίοη6πι ίηνίΐΑΐ, βί ςυί8 αεουΓ&ιβ 
6χςυί8ίΐ6ςα6 Γ6ηι ίηΐεΐΐβχβπΐ. Ναπ) ςυί Ιιίαΐυ τββίο 
ηιαίυπι λ 1>οηο (ΙιηηιΙΐ &(<|ΐιβ (ίίβοΐυίΐίΐ, ςαί |[υΐΐ2ΐη 
βϋςυοπι ςυχ ρ6Γ (]ί|{ί1υπ) 3(1ηιον63ΐυΓ, <]β8Ί(ΐ6Γ&η- 
Ιβπ) ί6€ίΙ 6υηι ςυί ΟΓυοί&ϋ&ΐυρ, (|ΐπ ρ&(π&Γθ1ι» 
8ΐηιιπ) 61 ςιιί ρ6Γ Ιιαηο νίΐαοι ηι^Ηβ 61 ίηοοπ)ΐηο(1ί8 

?6Χ&Ιυ8 Γυ6Γ3ΐ, Λά (11116(601 ρΓθρθ8θί(, (|θί ίΐ6ΠΙ Μ. Όδ;δάσχαλος(78)δέ, Σωματιχώτερονμέν, φησίν» 
ό λόγος έχτίθεται τδ διήγημα, τιολλάς δ^ χατασπείρει 
τάς άφορμάς, δι' ών εΙς λειττοτέραν θεωρίαν έχχοι- 
λε?ται τδν έξεταστήν (79) επαΐοντα. Ό γάρ χά- 
σματι (80) μεγάλψ διείργων τδ χαχόν έχ του κρείτ- 
τονος, σταγόνος τέ τίνος δαχτύλφ (81) χομιζομένης 
έπιδεά ποίήσας τ6ν όδυνώμενον', χα\ πατριάρχου 
χόλπον τφ διά της ζωής ταύτης χεχαχωμένφ ύ7υοθε\ς 
άνάπαυσιν (82) , πρ6 τούτων δέ χα\ τ6 τεθνάναι αυ- 
τούς, χα\ ταφή δοΟηναι διηγησάμενος, ού μιχρώς Νιηίβα Π10Γ(008 608 30 86ρο1ΐυΓ9β (Γ2ΐ(]ί(08 6χρο• Ο άφίστησι της χατά πρόχειρον (85) διανοίας τ6ν μή 

άσυνέτως (84) τοΐ; λεγομένοις έπέμενον. Ποίους γάρ 
οφθαλμούς έπαίρει έν τψ ξ^η ό πλούσιος, τους της 
σαρχ6ς έναφε\ς (85) τφ τάφφ; Πώς δέ φλογ^ 
ήσθάνετο (86) τ6 άσώματον ; Ποίαν δέ γλώσσαν χατα^ 
ψυχθήναι διά της σταγόνος επιθυμεί, της ααρχίντ^ς 
αύτφ μή παρούσης; Τις δέ δ διαχομίζων αύτφ τήν 
^ανίδα δάχτυλος ; Αύτδς δέ δ χόλπος τη; αναπαύσεως, 
τίς ; Των γάρ σωμάτων έν τάφοις δντων, της δέ 
ψυχής οΟτε έν σιόματι οΟσης, οΟτε έχ μερών συν- 
εστώσης, Λτυορον άν εΓη τήν του διηγήματος διασχευήν 
χατά τδ προχείρως νοούμενον έφαρμόσαι τ^ αληθείς, 
εί μή τις μεταλάβη (87) τά χαθ' Ιχαστον είς νοητήν 
θεωρίαν • ώστε χάσμα τδ διεϊργον τών άμίκτων τήν βυίΙ, ηοη ραΓοηι 3νοο3( 6Ι βΙχΙοοΊΐ &1) 62 86η(6η- 
ϋΑ (\χκβ ίη ρΓοηιρΙο 68( 6οπι ςοί Ι)&ο(Ι 8(ο1ΐβ 6( 

4ΐηρ6Γίΐ6, 86(1 ίπ(6ΐΠ^6ηΐ0Γ ν6Γΐ)& 86(|Ο8ΐ0Γ. 0θ08 

οηίπι 000)08 Λϋίοϊνα ίη ίηΓ6Γηο (1ίν68 ίΙΐ6, ςοί οαΓ- 
«608 οοοΙθ8 ίη ββροΙοΓΟ Γ6ϋ(ΐη6Γ8ΐΙ? Οοο ραοΐο 
ίίοιη ΟαιηηίΑΐη βοηιίΐ ί(1 (ΐοθ(1 ίηοοΓροΓ6οπι 68ΐ? 
Ουαιη νβΓΟ 1ίη(;υαπι Γ6ΓΓί{[6Γ3Γί ρ6Γ ^ηΐίΑπι οορίο- 
1)α(, 0ΟΠ1 6ί οαΓΟοα Πηβοα ηοη 8()6886Ι? ςοί8 &ο- 

16Π1 ί1ΐ6 (Ιί£;ίΐ08, ςοί ρΓ36Γ6ΓΓ6ΐ 61 ^ΟΐΙΐΙΠίΤ Ιρ$6 
ίΐ6Π1 8ίηυ8 Γ0(Ι1Π6ΐί8, (]θί8? ΟΟΠΙ 6ηίΐη ΟΟΓρΟΓΟ 

0656ηΙ ίη 86ροΙθΓίδ, &ηίπ)2ΐ νοΓΟ ηοςυο ίη οοτροΓβ 
6556Κ, ηβςοβ 6Χ ραΓΐίΙ)08 οοη8ΐ3Γ6ΐ, ^ίΙΒοίΙο Γθ6Πΐ 
ηαΓΓαΐίοηίβ 8ΐΓθθΐιΐΓ&ηι, ρΓΟοΐ ρΓοίΙηοδ ηο ρπιηα ΙΊ'οηΙβ ίηΙοΗίςϋοΓ , αιΐ ν6Γί(8ΐ6ΐη &οοοπ)ηιοά&Γ6 , «ν χοινωνίαν, μή γης διάστασιν (68) οΓεσθαι* τφ γάρ άσω• 
ηΐβί (]θίβ 8ίη(;ο1&Γιηι ςο36(]θ6 ν6Γΐ)& α οοΓροΓΟ (γα- μάτφ χα\ νοερφ, τίς π<5νος διαπτηναι τδ χάσμα, χ^Ι 
(]οθ3( 3(1 63Π1 ςοχ ιη6η(6 ρ6Γθίρί(υΓ 8ρ6θθΐ3(ίοη6ηίΐ, εΐ μήχιστον ήν ; Διότι τδ νοερδν τή φύσει, έν φπερ 
υ( 1ιί3ΐ08, (|θί (1ίΓίπ)ί( 3((|υβ (1ί8]οη{[ί( οοπιηιηηίο- άν έΟέλη άχρδνως γίνεται. — Γ. Τίούνάν εΓη,φημ\, (71) *Αγατετν:ζωμέτος. Α ίη πΐ3Γ£[ίη6 τετυτα^μέ- 
νος, Β ίη (6χ(ο. 

(72] άίοΛνΟέττος* Α ίη (6Χ(ο διαγνωσΟέντος, ίη 
ι»3ΓΒΐη6 διαλυθέντος. 

[73) Οϋτε εΐ, Εί (]6ΐ6( Β. 

74) Σννεστώς. Β συνετώς. 

{75) ^Απομεινάιττωτ, Α εναπομεινάντων. 

(76) Προσρέροι. Β προφέρει. 

(77) Έξητασμένοις. Α ίη ΐ6Χΐο έξισταμένοις. Ι» 
α)3Γ(ΐ[ΐη6 έξητασμένοις. 

(78) V διδάσχοΛος. Α Β ιΙοΙβη(. (79) Έξεταστήν. Α Β έξεταστιχώς. 

(80) Χ&σμαη, Α ίη ΐ6χΐο σχήματι, ίη πΐ3Γ§ίη6 
χάσματι. 

(81) έίακτύΛφ, Α Β διά δαχτύλου. 

(82) ^ΑγοίΛανσίτ, Α Β εΙς άνάπαυσιν• 

(83) Πρόχεφοτ. Α Β ρΓ3;0{(ί( το. 

(84) Ασννέτως. Α Β συνετώς. 

(85) ΈναφεΙζ. Β άφείς. 

(80) Ήσθάνετο. Β έπαισθάνεται. 

(87) ΜεταΛάβχι, Α μεταλάβο».. 

(88) Λιύστασιν. Α ίη ιηηπ^ίιιο διάστημα. 81 ΠΕ ΛΝ1ΜΑ ετ ΒΕΒυΒΙίεαΤΙΟΝΚ. 9» τλ πυρ, ί) τλ χάσμα, ή τά λοιπά των είρημένων, ή Α η6πι βΟΓυπι, ίιιΐ6Γ ςυο5 ηυ1ΐ3 βαοίβίΑβ ίη(βΓ€0(1βΓβ μή (89) & λίγεται (90) ; — Μ. Έμο\ δοκεΐ, φησ\, δό- 
γμ^ιτί τίνα ταρί των χατάψυχήν (91) ζητουμένων δι' 
έκαστου τούτων ύποσημαίνειν το Εύαγγέλιον. Προβι- 
πών (92) γάρ πρ^ τ6ν πλούσιον ό πατριάρχης, βτι 
Άπέσχβς τφ δια σαρχ6ς ρίψ των αγαθών τήν μοΤ- 
ραν, χα\ πζρΧ του πτωχού τ6 Ισον εΙπών, βτι Κα\ 
ο^τος άπέπλησ* παρά τ6ν βίον της των κακών μετου- 
αίας λειτουργίας (95) • εΙΟ' οΰτω; έπαγαγών π*ρ\ του 
χάσματος, ώς άπ' (94) αλλήλων διατδίχίζονται, μέγα 
τι (95) διά (96) τούτων ίοικεν ύποδεικνύειν τφ λόγω. 
ΐ|ΐιαί οϊΓοα βηίιηαιη ςυββΓαηΙιιτ, ρβΓ αηαηκιυοϋςυύ ροιοδί, ηοη ΐβΓΓΧ &ρ&ΐίιιιη οΐ ίηΐβΓΥ&Ηυαι 6χί6ΐΐΒΐ9- 
ΐυΓ ; ηαιιι ςιιί(1 ηε^ΐίί ΓυβΓίΐ οί ςυοιΐ ίοοοΓροΓΟϋοι^ 
61 $ο1& ιη6ΐιΐ6 ρΓΧ(1ίΙυιη 68ΐ, ΐΓ&ϋβνοΙαΓβ Ιιί:ιΙυΐΒ» 
6:ίαιιΐ8ί ν&5ΐίβ3ίΐϋυ8 &ίΐ, ςΗίρρ6€υιη ίϋ ςυοϋ η&ΐυΓΑ 
(αΐϋ 65ΐ, υΐ ιηβιιΐβ &οΐ2ΐ εο»&ΐ6ΐ, υΐιίοαικιυβ 6656 ν^ϋ^ 
ηϋΙΙο Ιβηιροπβ ίηΐ6Γ06<ΐ6ηΐ6 βραΐίο, ίΐΐο ρβηβίΓβΙ 31« 
ςυβ οναϋαΐ ? — 6. Οοίιΐ ί^ίϋΐΓ ΓυβηΙ, ίηςιι^π), ίςιιίβ, 
νοί Ιιίαΐυδ, νοί ε2βΐ6Γ& ςυχ άίοΐα &υηΙ, &ί ηοη βαη! 
6& «ΙικΈ (ΙίΰαηΐυΓ? — Μ. ΜίΙιί ςιιί(ΐ6Πΐ, ίηηιΓιΙ^ 
ε6Γΐ&$ 8ΐαΙ)ίΐ68ςυ6 ςαββά^ηι 86ηΐ6ηΐί38 άβ ϋβ Γ(*Κ>ιι• 
ϋοηΐϋΐ Εν2η|;6ΐίυηι Βί^ιΓιΩς^Γβ νίάβΙυΓ. Ουηι βηίοι Η» 3(1 (Ιίνίΐ6Βΐ ραΙΠΑΓοΙίΑ 3η1β <ϋιΐ88€ΐ : Κ6€6ρΐ8ΐί ίη νίΐα, ({υαιη ίη 03Γη6 ΐΓ;ιπ8€βί8ΐί, ροηίοιιβπι Ιμ>- 
Βοπιω, Αίςυβ βοάβοι ηιοι5ο <1β ιηοηόίοο (Ιίχίδδβΐ : Ει Ιιίο ίη νΊΐα ηΐ3ΐθΓυηι βΐ ίη€θΐηηιο<)θΓυη[ΐ ρ^ηίοί- 
ραΓιοπΊβ πΐϋπβΓβ ΓαηοΐΜδ β8ΐ ; βΐ 8ίο (Ιβίποορβ 8ϋΙ)]θ€ί8δθΙ άβ ΙίίίΐΙυ, ηυο 3ΐΐοπ 3ΐ) 3ΐ1βπδ άίδοΙικΙβΓβηΐιΐΓ, 
ιη3ςη3ΐη <|η«ηΐ(ΐ3ΐη άοοίΓΐηβιη, οβπαπίίΐυβ 30 δίαίιίΐβίη 86ηΐβηΐί3αι ρβΓ Ιι8Β0 νβΓΐ» οτ3Γιοηί8 8ί|μιίΟο&Γ6• 

τ'κΙείϋΓ. 

Β 
Τ^ δέ δόγμα, χατά γβ τδν έμ6ν λύγον, τοιούτον έστι• Μονοβιδές (97) ήν ή των (98) άνθρώπϋ>ν ζωή, 
μονοειδίς δΐί (99) λέγω τήν έν μόνιο τψ άγαθφ 
όρο>μένη7({),κα\ πρ^ς τ6 κακόν άνεπίμικτον. Τ6ν δέ 
τοιούτον )^γον ό πρώτος του ΘεοΟ νόμος μαρτυ- 
ριίται (4), ό του παντός μέν δους τών έν τψ παρα- 
δείσφ καλών &φθονον τψ άνθρώπψ τήν μετουσίαν, 
άπεέργων δέ μόνου εκείνου ^ σύμμικτος ήν έχ τών 
εναντίων ή φύσις, του χαχου προς τό καλόν συγχε- 
χραμένου, θάνατον έπιθε\ς τφ παράνομη σαντι τήν 
ζημίαν. 'Αλ).' εκουσίως ό άνθρωπος έν τφ αύτεξου- 
σίω χινήματι καταλιπων τήν αμιγή τοΟ χείρονος 
μοίραν , τήν έκ τών εναντίων σύγκρατον ζωήν έπ- 
εσπάσατο. Ου μήν άφηκεν ή θεία προμήθεια τήν υ2Β€ 3υΐβηι 86η(βηΐί3, ηΐ63 ςυίϋβιη ορίηίοηβ^ 
Ι3ΐί8 681 : Α1> ίηίϋο τίΐ3 1ιοιη3η3 βίηιρίβχ €ΐ ηηΙ* 
ΓοΓπιΊδ 6Γ3Ι. δίιηρίίοβηι 3αΐ6Π) 6( υηίυδηοάΙ (1ί€0 
63ΐη ηυχ ίη 8θΙο Ι)οηο 3ηίηΐ3(1τ6ΓΐίΙυΓ, 6ΐ ηυΙΙίυβ 
ηΐ3ΐί ΰοιηπιυηίοηβ ρ6ηηίδΐ3 681. Τβίβηι 3υΐ6Πΐ ορί- 
ηίοηβηι ρΓΪπ)» Ιβχ (ϋνίπα Ιβδίίπιοηίο βυο οοπιρτο• 
1)31, ςιι» οιιπι οπιηίΙ)υ8 «ιυίιΐϋπι 1)οηί8, ηυχ βηιηΐ Ιη 
ρ3Γ3(1ίδθ, Ιιοηιίηβη 3ΐ>υη(ΐ6 Γτα'ι 6ΐ ιιΓι ρ6ΓΠΐί8ί886ΐ, 
3ΐ) ίΙΙο 8θΙο ρΓθ1Γι1)6ΐ)3ΐ, 6υ]υδ, ευηι π)3ΐιιηι οιιηι 
1)οηο εοηΐ6ηιρ<;Γ3ΐυπι 68861, οοηιπ)ί8ΐ3 6χ εοηΐΓβΗΙι 
6Γ31 η3ΐυΓ3, ηιΟΓίβπιηυο 6ί, ηηί €ϋηΐΓ3 1)3η6 Ι6^6ηι 
Ι6€ίδ86ΐ, ρϋβΐιαπ) 3ρροδηί(. $6(1 Ιιοηιο 8ροηΐ6 81*2 
ρΓορπ3πυ6 νο!υηΐ3ΐβ οΐ 3Γΐ>ίΙπο Γ6Π€ΐ3 80Γΐ(ΐ, ςυφ 
3 π^3ΐο ίη(6(;Γ3 6ΓαΙ, 63ηι ηυχ 6Χ οοηΐΓβήίβ οοη* άβουλίαν ημών άδιόρΟωτον. Άλλ' επειδή τοις πάρα- ^ ΐ6ΐηρβΓ3ΐ3 6ΓηΙ, νίΐηπι ηδοίνίΐ 6ΐ 3ΐηρΐ6χυδ 6δΙ. δβιΙ 6ε^κόσι τόν νόμον ό κριθείς έπ' αύτφ θάνατος 
ά'^γκαίως έπηκολούθησε, διχή μερίσας τήν άνθρω- 
πίνην ζωήν, εΓ; τε τήν διά σαρκός ταύτην, κα\ εΙς 
τήν Ιξω του σώματος μετά ταύτην, ού κατά τό Τσον 
μέτρον του διαστήματος, άλλα τήν μέν βραχυτάτφ 
τιν\ τω χρανικφ περιγράψας δρ<ο • τήν δ^ παρατεί- 
να; (5) εΙς τό άΐδιον, έξουσίαν Ιδωκεν ύτΐό φιλαν- 
θρωπίας, έν φ ^Κ βούλεται, τούτων έκάτερον Εχειν 
(τό τ• αγαθόν λέγω κα\ τό κακόν), ή κατά τόν βραχυν 
τούτον κα\ ώκύμορον βίον, ή κατά τους ατελεύτητους 
έχιίνους αΙώνας, ών πέρας ή απειρία εστίν. Όμω- 
νύμως δ^ λεγομένου του τε αγαθού κα\ τού κακού, 
χαν έχατέρου τούτων (4) προς διπλή ν Εννοιαν μερι- 
ζομένου (προς νουν τε λέγω χα\ αΓσθησιν), κα\ τών ηοη 3ΐ}8(ΐυ6 εοιτβοΓιοηΰ 61 επιεηιΐβΐίοηβ (6πιογ3<• 
ηυπι 6ΐ 8ΐοΠ(1υηι ίΐΐυά οοηδϋίυπ) ηοβίΓυπι ϋίτίηα 
ρΓΟτίάεηΙία ΓβΓιηιιίΙ. δεϋ ςυοπΐ3ηι ΐΓ3ηδςΓ6880Γ68 
Ιβξίδ ροβη3 ηαοΓίίδ, ηυφ Ι6(;ί ]υ(1ί6ίο ΐ3ΐοιί8 εΐ αυ- 
είοπδ 6]ιΐ8 3ρρο8ίΐ3 εΓ3ΐ, η6εβδ83Γίο εοηδεεηίΑ 631, 
ρθδΐ63(ΐπ3πι γίΐ3Π) 1ιυπΐ3ηηη[ΐ 1)ίΓ3Π3πι ρβπίΐυδ 68- 
86(, 61 ίη Ιΐ3ηε ςυχ ρεΓ ε3Π)6ηι ΐΓ3η8ί^ί(ιΐΓ, εΐ Ιη 
ίΠ3πι ηιιχ ρο8ΐ Ιιαηε 6χΙγ3 εοΓρυδ <1ε$[ίΙηΓ, ηοη 
ρ3π ίηΐ6ΠΓ^11ί η)0(1ο 3(ςα6 ιηεηδυΓ3, δ6(] ίΙΐ3ηι ηυί- 
άοίίΐ 1>Γ6ν1δ5ίηιο ηυοιίΑπι Ιεηηίηο Ιεπιιροηδ εΐ δρ3• 
Γιο οίΓειιηίδεΓίρδϋ; Ιΐ3ηε νεΓΟ 3(1 χΐεηΓιΐηίειη υδηηο 
6Χΐ6Π(Ιίΐ 3ΐςα6 ρΐΌ^υχίΐ, 3ε 1)6ηί{;ηο 31γ[ιι6 Ιιυηΐ3ηο 
εοηδίΓιο αδυβ, ροΐ6δ(3ΐ6πι (Ιειίίΐ, οΐ ίη υΐΓ3 ςυίβ 
νίΐα νβΙΙΙ, ΙιΟΓϋηι 3ΐΙ<;ΓυΙτυπι Ιΐ3ΐ}ε3ΐ (ϋοηυηι ίη- μέν τούτο έν άγοιθού μοίρςι κ^ηνόντων δπερ άν ήδυ Ο (]ΙΙ3Π) ε( ηίΐ3ΐυπι), νεί ροΓΐ)Γ6ν6ΐη !ΐ3ηε 0ΜΧ3ηΐιΐυ6εΙ 
τ)} αίσθήσει δόξη * τών δλ μόνον τό κατά διά*;οιαν (5) 03(1υε3ΐη νίΐ3πι, τεί ρ6Γ ϋΐ3 δβιηρίΐεηια 8.τευΐ3, 
Οεωρούμενον πεπιστευχότων αγαθόν είναι κα\ όνο• ςυοΓυηι ΐεΓΠΐίηυδ εδΙ ίηΗηίΙυδ. βυηι 3υΐεπι 3*(]υί- 
μάζεσθαι. ΟΤς μέν άγύμναστός έστιν ό λογισμός, κα\ νοεε (ΙίεβΙηΓ εΐ 1)οηυπι εΐ πΐ3ΐϋΒΐ, 3ΐ4|υ6 Ιιοηιπι (89)17/ι?}. Αείμή. 

(90) Αέγβτίη. Α 3ϋ<1ίΙ εστίν. 

(91 1 Κατά ^τνχήτ. Β κατά τήν ψ. 

(9^1 ΠροβιΛώ^, Α προσειτηϋν. 

(95) Αειτονρτίίίς, Α Β τήν λειτουργίαν. 

(94) Ως άπ\ Α ^ι άπ\ 

Μέγα τι. Δόγμα 3ϋϋΗ Β. 

Αία. Α διά δόγμα. 

Μοτοειδές, Α μονοειδη. 
(98) 7/ τώ^, Β τό κατ* άρ/άς ή τών. 

(99) Μο^οειδές δέ, ΑΒ μονοειδη δέ• 
ί1) *ΟρωμέτΎ\ν. Α Β θεωρουμένην. 
ηλ Μαρτυρέΐται, Α Β μαρτύρεται. 

(5) ΠαρατεΙνας, Α ίη Ιεχίυ παραγράψας, ία 
ιη3Γ&ίη6 παρατείνας. 

ί4) Τούτων, Β τούτου. 
5) ^ιάνοιαν. Λ αϋϋίΐ, δπερ Ιλν ΐ|ν θεωρούμενον. 85 Β. βΚΕΟΟηΐΙ ΝΥδ5ΕΜ 84 

υΐηιπκΐυβ ίη ιΙυρΠοβιη ίηΐ6ΐΐ66ΐυιη (ϋνί(]αΙιΐΓ (ΐυηι Α του βελτίονος άνεττι 7χ£7γγο<;, οίτοι ύπ6 λαιμαργίαν (Ο) ίη ιηβηΐβιη, ίηςυαπι, Ιϋΐη ίη 86η$ϋΐη), 3ΐ(|ϋβ 9ΐϋ 
ςυίάβιη, ςυοά δβηδυί δυ&νβ 61 ]υευη(]ιιιη νίδυηι 
ίυβΓίΙ, ιά Ιοΰο 1)θΐιΊ 1ια1)62ηΙ : &1ϋ νβΓΟ, ίά βοΐυιη 
1)οηυηιι €ΐ 6856 6ΐ ηοηαίηαπ ογ6(]3ιιΙ, ςαοιΐ οο^ίο- 
Ιίοηβ 80 ιηβηΐίδ 9£;ί(αιίοη6 »ηίιη3(1ν6ηίΐπΓ 61 οοη- 

βΙάβΓΑΐαΓ, ςυίϋΐΙΒ (ΐυί(]6Π1 ίη6Χ6Γ€ίΐ3ΐ3 Γ3ΐΙθ 68!, 

υΐ ςυίό ηιβίίυβ δίΐ 6θη8ίά6ΓαΓ6 ηοη ρο8$ΊηΙ, Ιιί, ρβΓ 
Ίη^ΐανίβιη 61 ίηΐ6ΐιιρ6Γ2ηΙί3ΐπι, ίη οαπιίΐΐί νίΐ3 63πι έν τφ σαρχίνφ β^ψ τήν χρεωστουμένην τζ φύσει του 
άγαθοΟ μοΤραν προαναλ(σχουσιν , ούδΐν τφ μετά 
ταΰτα βίφ ταμιευόμενοι * οΐ 6έ λο'ίΊσμψ βιαχριτ(Χ(7> 
τε κα\ σώφρονι την εαυτών οίχονομοΰντες ζωήν, έν 
τω βραχεί τούτφ βίω, διά των τήν αΓσθησιν λυττούν- 
των άνιαθέντες, τφ εφεξής αΐώνι τ6 άγαθ6ν ταμιεύον- 
ται, ώστε αύτοΓς τ^ άΧΒΙψ ζω?| τί)ν χρείττω λήξιν 
συμπαρατείνεσθαι. ςυ» ηαίιΐΓββ άβϋβΐιΐΓ 1)οηί 80Γΐ6ηι 3ΐιΐ6 Ι6ίηρυ8 οοηβιηηιιηΐ 3ΐςυ6 ρΓοΓαηάυηΐ, ηίΐιίΐ ίη β^νη ςιι» 

Ρ08ΐ1ΐ86 ΓυΐυΓϋ 68( νίΐ3Π1 Γ686Γν3ηΐ68 6ΐ €011ΐρ3Γ€6ηΐ68; ϋΐίί ν6ΙΌ Γ3ΐίθη6 83η2Ι 86 ϋί]ιι<]ίε3ΐπ€β 

$υ2ΐπι νίΐ3Π) |;υΙ)6Γη3ηΐ68, ίη 1)36 1)Γ6νί νίΐ3 ρ6Γ 63 ςηα; 86η8ϋπι ΙχϋυηΙ €0η1π8ΐ3ΐί αΐ^πβ ν6ΐ3ΐΙ• ίη 
ίυΐυΓοιη βχοοίιιιη Ιοηυπι οοπιρβΓουηΐ 3ΐ(]υβ Γ6€θη(]υηΐ, υΐ δΐΐ^ί ιιη3 ουηι 86η)ρίΐ6Γη& νίΐ3 ηιβΗοΓ 

80Γ8 6Χΐ6η(ΐ3ΐ11Γ 8ΐ(1116 ρΓ0Γ0{;6ΐαΓ. 

Β Ηίο ί£[ί(υΓ, υΐ π)63 ηυίίΐβιη ορίηίο ίβΓΐ, ϋί3ΐη8 
ίΐΐο 68ΐ, (|υί ηοη 16γγ3 (1ί806(]6ηΐ6 βΐηυβ (]ί(]υ6ΐ3 ίΐΐ, 
60(1 <]υ6πι ]ιΐ(1ίοίυηι ροΓ Ιΐ3ηο νΊΐ3Πΐ ίη οοηΐΓ3Γΐ3 
$1α(1ί3 &1(ΐϋβ ίηδΙΙΙυΐ3 (ΙΙνίδαη) βΐηυβ ϋίιΐιιοίοιη 
ί3θίΙ. Ν3ΠΙ ηυί 86πΐ6ΐ ςυί(](]υί(Ι ίη 1ΐ30 νΙΐ3 8η3ν6 30 
]υουηάϋπι 68ΐ οΙο^ογΊΙ, η60 ρ(Βηίΐ6ηΐί3 άυείϋβ 8ΐο• 
Ιί(1υηι 30 ΐ6ηΐ0Γ3Γΐϋπι βυιιηι οοηδίΠυπι €0ΓΓί£ί( 
3ΐηυ6 6Πΐ6η(]3ΐ, ίη3006δ8υηι 6ΐ ίηνίαιη δίΐ)! Ιοουπι 
1>οηοΓυπι ρο8ΐΙ)3θ οίΏοΙΙ, οηπι )ΐ3ηο ίη6νίΐ3ΐ)ίΐ6πι, 
ςυχ ΐΓ3η8ίπ ηοη ροβδίΐ, η606δ8ΐΐ3ΐ6πι, Ι3η(]ΐΐ3ίη 
1)3Γ3ΐ!)Γυιη ςιιθ(1(ΐ3ηι νβδίυηι 6ΐ ίηνίυηι, ηυ3 Ιγ3γ^3- 

ίή ηοη ρΟδδίΐ, 3(]Υ6Γ8υδ 8686 Ρ6ΓΓο(16ΠΙ. 0(13(0- 

ο1)Γ6Πΐ Ιιοηυπι ςυοςΐ}6 3ηίπΐ36 8ΐ3ΐυηι, ίη ηυο ρ3- 
Ιί6ηΐί9β 3ΐ1ιΐ6ΐ3πι δ6ΓΠΐο Γ6^η^08^6^β ίαοίΐ, δίηυηι Τούτο ουν έστιν, ώς -γε ό έμ6ς λόγος, τδ χάσμα, « 
δ ούχ\ γης διασχούσης γίνεται, άλλ' ή (7) παρά τδν 
βίον χρίσις πρδς τάς εναντίας προαιρέσεις βιασχι> 
σθείσα ποιεϊ. Ό γάρ δπαξ τ6 ήδυ χατά τ6ν β ίο ν 
τούτον έλχόμενος (8), χα\ μή θεραπεύσας (9) έχ με- ^ 
ταμελείας τήν άβουλίαν, &βατον έαυτφ μετά ταΰτα 
τήν τών αγαθών χώραν (10) εργάζεται, τ*)ν•άδιάβα- 
τον ταύτην άνάγχην, χαθάπερ τι βάραΟρον αχανές 
τε χα\ άπαρ^δευτον χαθ^ έαυτου διορύξας. Διό μοι 
δοχεϊ χαΐ την άγαΟήν της ψυχής χατάστασιν, έν ^ 
τον της ύττομονής άΟλήτήν άνατταύει ό λόγος, χόλπον 
του ι "Αβραάμ όνομάσαι. Πρώτος γάρ ούτος ό πα- 
τριάρχης τών πώποτε γεγονότων Ιστόρηται τήν 
ελπίδα τών μελλόντων της άπολαύσεως τών παρόν- Α1)Γ3ΐΐ3β ηοπιίη3δδ6 ηιίΗί νί(ΐ6ΐυΓ. ΡΓίηιυδ 6ηίηι (ιίο ^ των άνταλλαξάμενος, δς γε πάντων γυμνωθείς, Ιν ρ3(Γί3Γθ1ΐ3 6Χ ίίδ ςυί οΐίηι ίυεπυηΐ, €υπι 8ρ6 ΓυΙα- 
ΓΟΓυηι, ρΓ9Βδ6ηΙΙυπι οοπιπιθ(]θΓμπι υδΐιιη 3Κ]υ6 νο• 
1υρΐ3ΐ6η] οοιηηιυΐ3δ8β ιη6πΐ0Γ3ΐυΓ, ςυί ηιιίιΐ6Πΐ οηι- 
ηίΙ)α8 ηυάαΐϋδ, ίη ςυίϋιιβ 6ί νίΐ3 3ΐ) ίηίΐίο οοηδίδίβ- 
1)31, ίηΐ6Γ 3ΐίοηο8 οοην6Γ83ΐ)3ΐυΓ, 61 (ΙοπιίοίΙίυηι 
Ιΐ3ΐ)6ΐ)3ΐ, ρ6Γ 3(ηίοΐίοη68 6ΐ ίηοοηιπιοό3 ρΓχβοηΙΐδ 
▼ίΐχ, 63ηι ςυ^ρ 8ρ6Γ3ΐαΓ 1)63ΐΊΐυ(1ίη6πι ςιιβΒΓβηβ. υΐ 
ί£[ίΙΐ1Γ 06Γΐ3ηΐ 3ΐ1(|υ3Π1 ρ6!3^ί ρ3η6πι ο'ίΓουπίδΟπ- 
ρΐ3Π), ρ6Γ 3ΐ)υ8υπι (ΐυ6Π)(ΐ3πι, 8ίηυπι ηοη)ίη3ηιυ8, 
1(3 ηιίΐιί 86ΓΠ10 ηοπιίηβ δίηυβ ίηιηιβηδοηιπι ίΙΙοΓυοι 
ηοδίΓΟΓαιη ϋοηοΓυηι (ΐ6πιοη8ΐΓ3ΐίοη6πι 8ί|;ηίβθ3Γ6 
νίά6ΐυΓ : ίη ςιιο δίηυ 1)οηο οπιη6δ, ηυί ρ6Γ νίΓΐυ- 
Ι6πι ρΓ2β86ηΙί8 νίΐ26 οοΓδυπι οοηΠοίυηΐ, ουηι Ιιίηο 
8θΙν6Γίη(, Ι3η(ΐϋ&πι ίη ροΓίυ ηοη ο1)ηοχίο ΑαοΙυυπι οΤς ήν αύτψ χαταρχάς ή ζωή, έν άλλοτρίοις είχε τήν 
δίαιταν, διά τής παρούσης χαχοπαθείας, τήν έλπι- 
ζομένην εύκληρίαν εμπορευόμενος. "Ωσπερ ουν τήν 
ποιάν του πελάγους περιγραφήν έχ καταχρήσεως 
τίνος όνομάζομεν χόλπον, ούτω (11) δοχεί τών άμε> 
τρήτων εκείνων αγαθών τήν ένδειξιν ό λόγος τω του 
κόλιιου διασημαίνειν ονόματι, φ πάντες οί δι' αρετής 
τ6ν παρόντα διαπλέοντες βίον, δταν εντεύθεν άπαί-^ 
ρωσιν (12) , ώσπερ έν άκατακλύστφ λιμένι τφ 
άγαθφ κόλπφ τάς ψυχάς ένορμίζονται (15), τοιςδ^ 
λοιπο?ς ή τών φαινομένων αύτοΤς αγαθών στέρησις 
φλ6ξ γίνεται τήν ψυχήν διασμύχουσα (14), (^ανίδος τ^- 
ν6ς έκ τού πελάγους τών τους οσίους περιχλυζόντων 
αγαθών είς παραμυθίαν προσδεομένη, κα\ ού τυγχά- ρΓΟΟΟΙΙίδ, 3ηίπΐ38 3ρρυΐ838 30 ςυ38ί 8υ1)άυο(38 8ΐ3- Ο νουσα. Γλώσσαν δέ χα\ όφθαλμδν, κα\ δάκτυλον, κα\ ΐαυηΐ. Ηοΐίςυίδ 3αΐ6πι 60Γυηι ςυχ Ι>οη3 νί(ΐ6ηΐυΓ 
613 6]60ΐίο ρπναΐίοςυο Οαηιπια 3ηίηΐ3η) ρβΓυΓ6η8 
6Χ8ί8ΐΙ(, βιιΙΐ3Πΐ 3Π(ΐα3Πΐ 6χ ρβίβ^ο ϋοηοΓυπ), (]1ΐί- 
1)128 83η€ΐί 3(ηυυηΙ 61 3ΐ)υη(ΐ3ηΙ, 3ά οοηδοΐαΐίοηοιη 
€ΐ68ίά6Γ3ΐΐδ, 6ΐ ηοη 3(1ίρίδ06ηδ. Ρογγο οαιη Ιίη^ίυαιη 
61 οοιιίαπ) 61 (Ιί^Ίΐυιη, Γ6ΐί(|υ3(ΐιΐ6 ηοηπη3 3ά οογ- 
ρυδ ρ6ΓΐΙη6ηΐί3 ίη οοΐίοςυΐο ίηοοΓροΓβΟΓαπι 3ηίιη- 

(6) Ααιμαργίαν, Α Β λαιμαργίας. 

(7) ΆΛΧ ή. Αάλλ'δ ή. 
Μ/ΕΛκόμενος. Α Βέλόμενος. 

(9) Θεραπεύσας. Α ίη ΙοχΙα θεραπεύσας έκ μετα« 
βουλίας άβατον ' ίη ηιΟΓ^ίηο : κα\ μή έχ μετανοίας 
θεραπεύων τήν άβουλίαν. 

(10) Την χόφαν, Α Β τδν χώρον. 

(11) Οϋζω, Α Β ούτω μοι. τά λοιπά τών σωματικών ονομάτων έν τφ διαλόγφ 
τών ασωμάτων βλέπων , τδν χαταστοχασ^λΐν (15), 
ήμϊν ήδη νοηθέντι περ\ ψυχής λόγφ συμφώνως 
ίχειν ομολογήσεις, έτησκεψάμενος τών ^ητών (16-17) 
τήν διάνοιαν. "Ωσπερ γάρ (18) δλου τού σώματος ή 
τών στοιχείων συνδρομή ποιε? τήν ούσίαν, ούτως 
είκδς κα\ τών έν τφ σώματι μερών έκ τής αυτής 

[12) Άπαίρωσιν. λ Β άπάρωσιν. 

;1δ) Ένορμίζονται. Α ίη οΐ3Γ(;ίη6 ένορμίζουσι. 

14) Ιιασμύ χρυσά. Α διασμήχουσα. 

15) Τύγ καταστοχασμόν, 6ΐο. Α Β τφ κατά στο- 
χασμδν ήδη νοηθέντι. 

(16-17) Ψητών. Β (5ημάτων. 
(18) ''Ωσ:(ερ ΐ'τίρ. Αώςγάρ. 85 υΚ ΑΝ^ΜΛ £Τ ηΕδΙ]ΒΚΕ€ΤΚ)ΝΕ. 86^ 

αΙτίας (49) συμπληροΰσΟαι τήν φύσιν. ΕΙ ουν πάρ- Λ 3(]ν6ηΊ5, βί νϋΓΐ>0Γυιη ββηίοηΐιαηι ίη^ρθχοιίβ, ϋυυι εβτιν ή ψυχή τοΙς έχ του σώματος στοίχε ίοις πρ^ς τδ 
πάν άναμιχθείσιν (20), ού μόνον τ^ πλήρωμα των 
εΙς δλον τ^ συγχριμα συν8εβραμηχ(^των γνωρίσει, 
κα\ έν αύτοϊς ίσται • άλλ' ού τήν (21) Ιδιάζουσαν 
έχάστου των μερών σύστασιν αγνοήσει, $ιά ποίων 
^ν έν τοΧς στοιχείοις μορίων άποτελεσΟΐ) (22) τά έν 
ήμ?ν μέλη. ορίπίοηο ςιιαηι ]αηι ρ6Γ εοη]θΰΙιΐΓ3ΐη «Ιβ 3ηίη)& 
ηιβιιΐβ οοηοβρίη 6Υρο$υ)ΐηυ$ οοηνβηΐΓβ ηοη ιιος»- 
1)ίδ. υΐ βηίιη €0ΐιειΐΓ$ιι$ οίοηιβηίοΐ'υιη 1(»Γιυ$ οοΓρο^• 
ΓΐΗ βΓβοίΙ ηαΐυΓοιτι : Ίΐα ρΓθΙ)&1)ίΐ6 6&1, βΐΊ^ιιη ραΓ- 
Ιίυιη οοΓροΓίβ 6χ βαάβιη ο&υδα οοιηρίβπ ιΐ3ΓυΓ2ΐη. 
5ί ίξίΐυΓ 311 Ί πια αάοδί βίβιηβηΐίδ εχ εορροΓβ άί8$ο- 
Ιυΐο α(1 ΓβΓυιη υηΊν6Γ$&ιη παΙυΓαιη ΓεΓυ^ίβ αΐηιιβ τβτβΓδίδ, ηοη ιηοϋο εοη^ιεπειη εΐ οοπιρίεωεηΐυπ) εοηιπι (]υχ αό Ιοίαιη ϋθ3£;η)εηΙ&Ιίοη6ΐη οοη$Γιΐιιεη- 
(Ιαοι εοηειίΓΓβηιηΐ β^ηοί^εεί, εΐ ίπ είβ επί ; βεά ηβ ρεουΙίαΓβηι ςυ'κίεηι ευ]υ5(ΐυ6 ρ3Γΐί$ €οη$ΐίΐυΓιοηεηι 
61 εοηοΓεΙίοηειη ί§ηθΓ3ΐ)Ίΐ, ρεΓ (]υα8 ηίηιίηιιη ρ3ηί€υΐ2$ εΐεηιεηίοηιηι πιεπιΙίΓα ηοδίΓα 3ΐ)$ο1υΐ3 8ίπΙ. 

Τήν σ3ν (23) έν παντ\ ούσαν τφ τών στοιχείων ΟυόοίΓεα (|ΐΐ2β ίη υπίνεΓδΟ βΙεπιεηίΟΓαηι εοπιρία- 
πληρώματι, Χ2\ έν τοις χαθ" Ιχαστον εΐναι, ούβέν ηιεηΐο βΐ, ε^ιη εΐίϋπι ίη 8ίη^α1αΓίΙ)υ8 ε836, ηυΙΙο 
£ξω του είχότος εστίν χαΐ οΟτω πρ6ς τόί στοιχεία ηιθ(1θ2ΐ ρΓθ1)£ΐ1>ΠίΙίΐΐ6 αο νεπδίπιίΐίΐιιάίηβ Αϋεηυπι 
τις βλέπων* οΤς ενυπάρχει τ^ δυνάμει τά χαΟ' ξχα- ε8ΐ ; αΐηυε ίΐ3 81 ςυίδ 8ρεεΐ6ΐ 3(1 εΐεπιεηΐ», ίη (]υί- 
στον μέλη του σώματος, δάχτυλον τε περ\ αυτήν 1)υ8 8ίη0υ1»Π3 πιεηιΙίΓα εοΓροπδ ΙηβιιηΙ ίρ83 ροΐοη- είναι χα\ όφθαλμδν χα\ γλώσσαν, χαΐ τά &λλα πάντα 
μετά τήν διάλυσιν του συγχρίματος τήν Γραφήν λέ- 
γειν ύπονοών, του εΙχ<5τος ούχ άμαρτήσεται. ΕΙ ουν 
τά χαΟ* Ιχαστον απάγει (24) τ6ν νουν της σωματιχής 
περί του διηγήματος ύπολήψέως, ε1χ6ς δήΐϊου χαΐ 
τ^ν μ*π;μονευΟέντα νΟν ξιδην μή τόπον τινά ούτως 
όνομαζόμενον οΓεσθαι, άλλα τίνα χατάστασιν ζωής 
άειδή χα\ άσώματον, ^ τήν ψυχήν έμβιοτεύειν παρά 
της Γραφής έχδιδασχόμεθα (25). *Αλλά χα\ Ιτερον 
έν τψ κατά τ6ν πλούσιον κα\ πτωχών διηγήματι 
δόγμα μανθάνομεν, δ πολλήν έχει (26) πρ6ς τά έξη- 
τασμένα τήν οικειότητα. Έποίησεν εκείνον τδν εμ- 
παθή κα\ φιλόσαρκον, επειδή τ6 άφυκτον είδε τής Ιία, αΐίΐυε δεπρΙιίΓαπι άίοεΓε 3Γΐ)ίΐΓ6ΐυΓ, εΐ άί^ίΐυηι 
είτεα ίρδαπι αηίπ)3ηι ε886 ε( οεαίαιη εΐ Ιίη^ιυαη), 
εΦίεΓαςυε οηιηί» εΐίαιη ρθ8ΐ άίδδοΐυΐίοηεηι εοη- 
εΓειί, .1 ρΓθΙ)3ΐ)ίΙίΙαΐ6 30 νεπδίπιίΐίΐυάΐηβ ηοη 3ΐ)εΓ- 
ΓαΙ)ίι. δί ίςίΙυΓ 8ίπξυΐ3Γία πιεηΐεπι 3ΐ)(]ιιευηΙ αΚ) εο 
ςυΐ ηιΐ εοΓραδ τείειίαΓ ηοΓΓΑΐίοηίδ ίηΐεΐΐεείιι, ρ3Γ 
ει εοηδεηίαπευηη ηίαιίτυπι 68ΐ, υΐ εΐίηιη νηοΛο η)6• 
η)0Γ3ΐϋπι ίπΓεΓηυπι, ηοη Ιοευηι φΐί βίε ηοπιίηεΙπΓ 
ε$8ε ρυΐεπιυδ, 8ε(] (](ΐειη(]απι νίΐ9β 8ΐα1ιιηι ίηεοΓρο- 
Γευιη, (]υί τίιίεπ ηοη ροδδίΐ, ίη ηηο αηίηιαηι νίΐ3πι 
(Ιε^εΓο 3 δοΓίρΙϋΓα άοεεηιυΓ. Αίςυε ε1ί3πι 3Γΐ3ηι 
ίη η3ΓΓ3ΐίοη6(]υ3β 3(] άίνίΐεπι είπιεηύίευηι ρεπίηεκ, 
εεΓί.Ίπι βΓηΐ3η)ςυ6 ϋίδείπιυδ βεηΐεηΐίβηι, ςιΐΦ ιη3- παρ* έαυτοΟ (27) συμφοράς, φροντίδα τών ύπ^ρ γης (^ ^ηΛνη ειιπι ϋδ ηπχ δεΓυΐ3ΐί δυίηυβ εΐ εχευδδίιηυδ, αύτφ κατά τ6 γένος προσεκτών (28) ίχειν, κα\ του 
*Α6ραάμ είπόντος μή άπρονόητον είναι τών έν σαρχ\ 
ζώντων βίον (29), άλλα κατ* έξουσίαν προκεισΟαι 
αύτοίς τήν έκ τοΟ νόμου κα\ τών προφητών χειρ- 
αγωγίαν Ιτι παράμενε ιν προσλιπαροΰντα τ6ν δί- 
καιον (30), δικως άν έκ του παραδόξου πιθανδν αύ- 
τοΙς τ^ κήρυγμα γένοιτο, ύπό τίνος έκ τών νεκρών 
άναβεβιωκότος χαταγγελλόμενον. οΙΓιηίΙαΙειη 1ΐ3ΐ)εΙ. Ρ3είΐ ίΐΐυπι ΙιιιπιβηΊδ 3αεε1ϊ1)υ9 
30 ρεΓΐυΓΐ)3Γιοηί1)υ8θΙ)ηοχίυπι,ε3Γηίδ(ΐιΐ6 δίαιίίοδυπι 
(Ιίνίΐεηι, ροδίεβςυαπ) εχ δοα ε3ΐ3πιϋ3ΐε βε ηοη 
ροδδοεχρειΙίΓί εΙείΤϋ^εΓε 3ηίπιαάνεΓΓιΐ, ευΓ3πι Ι):ι- 
1)εΓε εοΓυηι ςιιί δυρβΓ ΐεΓΓ3ηι εαηι ςεηεΓε οοηΐΐη- 
ς6ΐ)3ηΐ ; ευπΐ(|υ6 Α1)Γ3ΐΐ3ηι ηε|;3δ8ε( εοΓυηι ({υί Ιη 
ε3Γη6 νίνοΓεηΙ νίΐ3Π) ρΓονίδίοηίδ εχρεηεπι εδδε, δεά 
3ΐ)υη(]6 είδ ρΓθροδίΐ3ηι εδδε ϋθ(Ίπη3πι 3ΐςυε ίηδίί• ΐιιΐίοηειη Ιε^ίδ 30 ρΓορ1ιεΐ3Γυπι ; -αιΙΙιιιε ρεΓδενεΓ3Γε άίνίΐεπι ίηδΐ3ηΐεηι 30 03^ίΐ3η1επι, πΐ εχ ίπιρΓΟτΙδΟ 
1*1 ίηορίιιαίο οτε4ΐί1)ί1ίδ είδ ρΓΦ(1ίε3ΐίο βεΓεί, ςυχ 3ΐ) 3Γκιυο ςυί εχ ιηοιΊυίδ τενίχίδδεί &ηηυη1ί3* 

ΓΟΙΙΙΓ. Γ. Τί ουν, εΤπον, έν τούτοις έστΙ τ^ δόγμα (31); 
— Μ. Έπ<ιδή, φησί, του μέν Ααζάρου πρδς τοις πα- 
ροΰσιν άσχολός έστιν ή ψυχή, κα\ πρδς ουδέν τών κα- 
τζλειφθέντων έαυτήν έπτστρέφει, δ δέ πλούσιος οίο- 
νεί (32) Ιξώ τινι τΙ{ σαρκίνη ζω^ κα\ μετά θάνατον 
ίτι προσίσχεται (33), ήν ούδ^ παυσάμενος του ζήν κα- 
θαρώς άπεδύσατο, άλλ* Ιτι αύτφ διά φροντίδος έστΙν 
ή σαρξ κα\ τδ αίμα (δι* ών γάρ τους κοινωνού ντας 
α^ττψ του γένους έξαιρεΟήναι τών κακών δειται, δή- 
λος έστι μήπω της σαρκικής (34) εκλυθείς προ^πα- (19) Αυτής αΙτίας. Β ουσίας. 

(20) ^Αναμίχβεΐσίν. Α ίη ΙεχΙιι άνελΟοΰσιν* 
ιιΐ3Γ^ιηβ : άναχθείσι. Β άνασχεθε?σι. 

(21) Ο* Γϊ^^. Α Β ουδέ τήν. 

(22) ^Α,^οτεΛεσΰ^. Α άπετελέσθη. 

(23) Γή^ ονν. Α τί ουν. 
(<4) Απάγει. Α άπάγειν. 

<2••») ΈχδίδασκώίεΟα, Α δ•.δασκ^5μ:0α. 
(26) Έχει. Α Β εξει. ιη (^. 0υχη3πι ί£;ίΙιΐΓ ίη ίιίβ, ίη(ΐυ3πι, βεηΐεηΐίβ εδΐ? 
— Μ. 0υοηί3Π), ίηςυίΐ, 1^3Ζ3Γί ςυίιίεηι 3θίιη3 είΓοα 
ρΓΧδεηΙΐ3 οεευρ3ΐ3 εδ(, εΐ 3(1 ηυΐΐβπι ε3Γυηι γογιιπι 
ςΜ3δ Γε1ΙςυεΓ3ΐ βεβε εοηνεπίΐ ; «ϋνεδ 3υΐεηίΐ, Ι3η« 
*^ ()υ3πι νίδεο οαίιίβηι, ε3πΐ3ΐί νί(£ ε1ί3ηι ροδκ ηιοΓ- 
Ι6πι 3(]1ιυε 3(]1ιχΓε( : ςυαηι ηεε ειιηι νίνεΓΟ ηυίϋεηι 
άεδϋδδεί ρεηίΐιΐδ εχιιεΓ3ΐ. δοι) 3(11ιυε εί ουΓ% ε3Γ0 
εΐ δαηςηίδ εΐ3ΐ (ρβΓ Ιιοε εηίιη (|ΐΐ0(1 Γος3ΐ ιιΐ ίΙΙί <|πί 
εοπιπ)υηίοηε £εηεπδ εππι εοηΓιη^εΐ3ηΙ, Η)3ΐί8 εχί- 
ηιοΓεηΐϋΓ, ρεΓδρίευυη» εδί ςηοιΐ ηοηιίικη 03Γη3ΐί 

(27) /Γαρ' έαντον, Α κατ' αυτόν. 

(28) Προσεκτών, Α Β προσηκόντων, 

(29) Βίοτ. Α τδν βίον. 

(30) Μκαιογ, Α πλούσιον. 

(31) Τό δόγμα. Β (Ιοίεΐ τό. 

(32) οιονεί. Α Β οίον. 

(35) ΏροσΙσγ/.τηι. Λ προσ^χίται. 
(Μ) Σαρχίχής. Β ιαρκίνης. «7 δ. 6Η£60ΚΙΙ ΝΥδδΚΝΙ ?» 

αίίβοΐυ 6Χβο1υ1ΐ}δ 6Γαΐ), ροΓ 1)3$, ίηςυίι, ηαΓΓαίΙοηοδ Α θεΊας), έχ τούτων, '^η^Ι, των διηγημάτων οΙ^μεΟοι 6ΐΐ8ϋιη3ηιυ$ οοιίδβΓβ Οοιηίιΐϋΐη ςυο(1 υροηβαΐ 60$ 
(|αΊ ίη ΰ&ΓηβνίνυηΙ, ςιΐ2ΐΏ ιηαχπηβ 56ϋαΐ)<1ίιιιι νίΠυ- 
Ι6πι νίνΰηϋο, ςυοά&ιηιηοϋο 5οραΓαΓί 6ΐ βχρβάίπ αϊ) 
:ιίΓθ€(υ οαΓηίβ, ηβ ρθ8ΐ ιηοηβιη αΐία ιηοηβ ηΐΓ$υ8 
οριΐ5 1)&1>6&ιηα5, ςυ» Γ6ΐίςαί&$ €&Γη3Π8 ςΐυΐίηίβ 86- 
ρ3Γ6ΐ, βχΰβΓηαΙ βΐ 6χρυΓ£;6ΐ; 86(1 Ιαιιςυ^ιη νίηοαΠβ 
€ίΓ€υω 3ηίιη3ΐη τυρίίδ, ηυΐΐα οοΓρθΓ6& ιηοΐ68ΐία οαιη 

3(1 8686 3ΐΐΓαΙΐ6ηΐ6, €6ΐ6Γ 6ΐ 6Χρ6(1Ίΐΐ18 61 €υΓ8υ8 3(1 

1)οηυηι 6θηΐίη£;α(. Ναιη 3ί ςυίδ υΐ6ηΐ6 63ΓΒ3ΐί8 ρ6ηί• 
Ιυ8 ΙοΙιΐ8 Γ0(1(]ί1υ8 ίιΐ6ΠΙ, 61 οιηηί 3ηίιηί ιηοΐυ 3ΐ(|ΐιβ 
6(1ΐ€ΐ6ΐιΐί3 ίη νοΙαηΐ3Γι1)ΐΐ8 ε3Γηί8 οεουρβΙιΐΓ» 18 η60 

&ί 6ΧΙΓ3 Γ3Γη6ηΐ (]υί(]6ΐη 6ν380ηΐ, 3ΐ) 3066ΓΐΙ)υ8 36 

ροηυΓΐ)3ΐίοηίΙ)ΐΐ8 6]ϋ8 Γ606()ίΙ, 86ά ςυ6ηΐ3(1ιηο(1υιη 
ίΐΐί, ςυί ίη ΓφΙί(ϋοπ1>υ8 Ιοοίβ άίαΐίαδ οοοιπιογβΙΊ τοΰτο (55) δογματίζειν τ6ν Κύριον, τδ δεϊν δτι μά- 
λιστα τους έν σαρχ\ βιοτευοντας, διά της -^ίάτά άρε- 
τήν ζωής , χωρίζεσΟαί πως χα\ άπολύεσΟαι της π(Λς 
αυτήν σχέσεως, Γνα μετά τ6ν θάνατον μή πάλιν άλ• 
λου θανάτου δεώμεθα, τά λείψανα (56) τής σαρκώ- 
δους χ^λλης άποχαθαίροντος (57)* άλλα χαθάπερ 
δεσμών τήν ψυχήν (58) περι^όαγέντων, κουφός αυτή 
κα\ άνετος ό πρδς τ6 άγα06ν γένηται δρόμος, ουδε- 
μιάς αύτ^ν (59) σωματικής άλγηδόνος (40) πρ^ 
έαυτήν άφελκούσης (41). *ύς εΓ τις δλος δι* δλων 
άποσαρχωΟε^η τή διανοί^. πάσαν ψυχής κίνησίν τ& 
χα\ ένέργειαν έν τοις θελήμασι τής σαρκός άσχο- 
λών, ό τοιούτος ουδέ τής σαρχδς ?ξω γενόμενος των 
κατ' αυτήν παθημάτων χωρίζεται, καθάπερ (42) οΐ 8υηΙ, ηρο 8ί ίη ρυΓυιη ςυίϋβαι, 8υ3ν6ηι β( «πκΒπυιη " έπι πλέον ένδιατρίψαντες τοις δυσωδεστέροις των 

τόπων, ούδΐ ε Ι πρδς τ<^ν εδπνουν 6ίίρα μετέλθοιεν 
καΟαρεύουσι τής άηδείας, ήν διά τής χρονιωτέρας έν 
αυτή διαγωγής άναμίξαντο (45) • ούτως ουδέ πρ^ς 
τ6ν αηδή (44) κα\ άβλεπτον (45) βίον τής μεταβολής 
γενομένης, δυνατόν &ν εΓη τους φιλοσάρκους μή 
άφέλκεσθαί (46) τι πάντως τής σαρκικής (47) δυσ- 
ωδίας, δι' ών (48) πλέον αύτο?ς ή οδύνη βαρύνεται, 
ύλωδεστέρας έκ τοιαύτης (49) περιστάσεως τής ψυ- 
χής γινομένης (50). Δοκεί δέ πως πρ^ςτοιαύτην (51) 
ύπόληψιν συν^δειν δ παρά τίνων λέγεται (5ΐί), πολ- 
λάκις δράσθαι τάς περ\ (55) των σωμάτων θέσεις, 
σκιοειδή τίνα των κατοιχομένων φαντάσματα. ΕΙ 
γάρ τοίόν τι (54) γίνεται, ούτως ελέγχεται τής ψυχής 36Γ6ΐη ΐΓ3ηδί6Πη^, ίηΐ6ΚΠ 30 ¥3601 8ϋη( 3ΐ) ίΐΐο ίη- 

§ι;3(ο 6ΐ ίη]υ6υη(1ο οιΙοΓβ ςυ6ω ρΓθρΐ6Γ (ΙΙιιΙιίΓηίο• 
Γ6ΠΙ ίη 60 οοιηηίΐθΓ3ΐίοη6ΐη εοιιΐΓ3Χ6ΓυηΙ : ίΐ3 ηβ 
Ιυιη ςυί06ΐη, ευηι 63Γη3ΐί8 νίΐ3, οαπι 8υ1>ΙίΓι 61 ίη- 
νίϋίΜΙί 6οηιιηυΐ3ΐ3 ίυ6Γίΐ, Γιεή ρο88ί( ςαίπ 03Γηί8 
3Π13ηΐ68 ρΓΟΓβϋδ 3ΐΐΓ3Η3η( 3ΐίςυί(] 6Χ |;Γ3ν6θΐ6ΐιΓια 
αίςυβ ίθ6ΐΟΓ6 63Γη3ΐί.υη(ΐ6^Γ3νίθΓ6ί8 <1θ1θΓ 6Χ8ί8ΐίΙ, 

ουπι 6χ 11α^υ6Π)οά^ 6ίΓ6υΐΏ8ΐ3ηΐί3 3ηίιη3 0)3^18 πΐ3- 
ΐ6Γί3!Ϊ8 6ν386ΓίΙ. \ί(ΐ6ΐυΓ 3υΐ6πι 3!ί([ΐιο ηιοιίο οιιιη 
1ιυ]α8αΐ0(]ί ορίηίοηβ οοηοίηβΓβ 3ΐςυ6 6οην6ηίΓ6, 
<]ΐΐ(κΙ 826ρ6ηιιιη6Το ζ ηοηηυΐΐίδ (ΙίείΐυΓ, οοηδρίοί νί<ΐ6- 

1ίθ6( θίΓ03 00Π(]ίΐΟΓί3 βίςϋβ Γ6ρ08ίΐ0Γί3 ΟΟΓρΟΓϋΠΙ 

υω1)Γ3ΐί!ί3 (ΐυ96(ΐ3πι βρεείΓΑ ιηοΠαοΓϋοι. Ν3ηι βΐ Γ6ν6Γ3 ίΐ^βΐ, 3Γ§υη)6ηΙαιη 68(3ηίπΐ3ΐιΐ υ1ΐΓ3 ιηοϋυιη ^ ή πέρα του δέοντος γινομένη (55) νυν πρ^ς τδν σαρ- 
ηαηο Ιη 1ΐ30 νίΐ2ΐ Γυί886 6ΓβΑ €3ηΐ3ΐβιη τίΐ3ΐη 3ίΤβ- χώδη βίον προσπάθεια , ώς μηδέ έξωσθεΐσαν τής 6Γβ3 
0ΐ3ΐη, 3(ΐ60 αΐ η6 63Γη6 (|1ΐί(ΐ6ηΐ 6ΧΐΓα83 ρί3η6 3ΐ) 63 

ν6ϋΐ 3νοΐ3Γβ, ηεηαβ 6οηο6ϋ6Γ6 ιι( &1)8θΙυΐ3 Ιί^υΓα 
3ά ίά ςυοίΐ οοηβρίοί ηοη ροΐ68ΐ 6( Γογπιζβ 6χρ6Γ8 
681, ΐΓ&η8ΐηυΐ3ΐίο 03ΐ, 860 €ίΓ6α 8ρ6θί6ΐη ροδίηυβπι 
8ρ6θί65 (]ί68θ1υΐ3 ΓυεΓϊΐ 6ΐίαπι ηαηο π)3η63ΐ, 6ΐ οιιηι 

]3ΙΙ1 6ΧΙΓ3 6Αΐη 6ν386Π(, ίΠίυ8 <ΐ68ΐ(ΐ6Γίθ Π13ΐ6Γί26 
1θ€ί8 0ΐ)6ΓΓ6ΐ, ΟΙΓΟυΠίςυβ 63 ν6Γ86ΐΐΙΓ βΙηΟβ ¥3- 
£[6ΐΐ1Γ. 

β . Ε^ο Υ6Γ0 ρ3ϋΙυΙυιη οοπιπιοπιΐυδ, Γβρείίΐα 86ηΐ6η- 
Ιία 60Γαιη ςιΐίΕ άίοΐα 6Γ3ηΙ, ΥίϋεΙυΓ, ίηΓ[υ3πι, πιίΜ 
6χ ίίδ ςυχ ηιοάο <1ίοΐ3 δΐιηΙ, 6Χ8ίδ(6Γ6 ςιιίάϋβπι οοη- 

ΐΓ3Γίυαΐ ίίδ ςΐΙΦ «Ιβ 306θ(ί1)ΙΙ8 ΗΟ ρ6Γΐΐ1Γΐ)3ΐίθηίΙ)Ι18 

ηηΐ63 6χου883 3Κΐα6 6Χ3πιίη3ΐ3 δϋηΐ. Ν3ΐη δί 6Χ 6Α σαρκδς καθαρώς αυτήν (56) έθέλειν άφίπτασθαι (57), 
μηδέ συγχωρείν τήν παντελή γίνεσθαι (58) πρ?>ς τδ 
άειδές του σχήματος μεταποίησιν, άλλα παραμένειν 
Ετι τφ εΓδει μετά τ^ λυθήναι τδ είδος, κα\ Ιξω γε- 
νομένην ήδη τούτου πόθφ το?ς τής Ολης έπιπλανάσΟαι 
τόποις, χα\ περί αύτους άναστρέφεσθαι. Γ. Έγώ δέ μικράν έπισχών κα\ άναλαβών τήν τών 
είρη μένων διάνοιαν, Αοκει μοι, είπον, τοϊς περί πα- 
θών (59) προεξητασμένοις άναχύπτειν έκ τών ειρη- 
μένων τις έναντίωσις. ΕΙ γάρ έκ τής πρδς τά άλογα 
συγγενείας ένομίσθη τά τοιαύτα τής ψυχής έν ήμιν ηυχ οαηι 1)ΓυΓΐ8 681 οο^η3ΐίοη6 Ι3ΐ68 ίπ ηο1)ί8 3ηίπΐ26 ^ ένεργείσθαι κινήματα, δσα προσλαβων (60) δ λόγος 
ιηοΐαδ οίΟοί ρυαηΙιΐΓ, <ΐϋ3ΐ68 βυρβπΟΓ 6Πΐιπΐ6Γ3γίΙ άπηριθμήσατο, θυμόν τε χα\ φό6ον, χα\ ήδονήν χα\ 
(57) ^ο;. [39) 
40) 
41) 
(42) 
(45) 
(44) 
(*5) 
(46) 
(47\ 
(48) Τοϋτο (ΙβΙοΙ Α. 

Τά Λείψ. Α του τά λείψ. 

^ΑΛοχοΘαΙροτχος, Α ίη π)3Γ9ίη6 άποδιιστών- 

Τ^\γ ιί^χί}»•. Α Β τή ψυχή. 
Αϋτόγ, Β αυτήν. 
"ΑΛγτι^ότος. Β άχΟηδόνος. 
^ΑφβΛκούσης, Β έφελκούσης. 
Καθάπερ, Α Β άλλα χαθάπερ. 
ΆναρΙξαττο, Α Β άνε μάζα ντο. 
"Αφτί, Α Β άειδή. 
"ΑΰΛεΛτον, Α. λετττόν. 
(49| Τθίαύττ{ς. Β τής τοιαύτης. 

[50) Γινομέτης» Α γενομένης. 

[51 ) Προς τοιαύτητ. Α πρδς τήν τοιαύτην. 

[52) Ό παρά τίνων Λέγεται. Β. τδ π, τ. λέγ*- 
σθαι. Α ίη ιη3Γκίη6 τδ πολλάκις παρά τίνων λεγόμ•- 
νον δράσθαι. 

(55) Τάς Λερί, Α Β περ\ τάς. 

/54) ΤόΙόν τι, Β τψ δντι γίνεται οΟτως. 

(55) Γινοβίένη. Α γενομένη. 

(56) Αυτήν. Β αυτής. 

(57) ΑφίΛτασθαι, Α έφίπτασθαι. 

(58) Γίνεσθαι. Β γενέσθαι. . 

(59) Πϋΐθών. Α Β τών παθών. 

(60) ΠροσΛαδών, Α προλαβών. ε9 ΌΕ ΑΝ1ΜΔ £Τ β£δϋΠΕΕ0Τ10ΝΕ. 90 

Ιπι6υμ{αν« χα\ τά τοιαύτα * εΓρηται δ^ την μίν άγα- Λ ΟΓαΙίο, Ιγ^πι νίιΐβϋοοΐ 6ΐ ιηοΐιιηι» 61 ευρΊϋίΙαΙβιη» Ο^^ν των τοιούτων χρησιν άρετήν είναι, βιά 6έ της 
εσφαλμένης τήν χαχίαν γίνεσθαι (61) * προσέΟηχε 
^ δ λβγος Ιχάστου τε των &λλων τήν πρ6ς τ6ν χατ^ 
άρετήν βίον συνεισφορ^^ν, δτι δι* (62) έπιθυμίαν (65) 
πρ^ τ^ Θε6ν άναγόμεΟα, οΤέν τίνα σειράν (64). 
χάτωθεν η(Λς αύτ6ν άνελχόμενοι, βοχ^Τ πως, £φην, 
έναντιοΰσθαι πρδς τδν σχοττδν ό λόγος. — Μ. Πώς 
τούτον (65) λέγει^; φησίν. — Γ. "Οτι τοι, εΤπον, τ?)ς 
αλόγου πάσης χινήσεως μετά τήν χάΟαρσιν έν ήμΓν 
άποσ6εσ6ε^σης, σΟδέ τ^ έπιθυμητιχδν πάντως Ισται ' 
τούτου δ^ μή δντος ούδ" άν ή του χρε£ττονος Εφεσις 
βΓη, μηδεν^ ύπολειφΟέντοςτΙ) ψυχζ τοιούτου χινήμα- 
τος, του πρ^τήν δρεξιν (66) των αγαθών έπεγείρον - 6ΐνοΙιιρΐαΐοιη, οδβίβΓαςυβοίυ&άβηι πκκϋ,αίςυίϋίοΐυηι 
651 1)οηυιΐ) ςιΓκΙβιη ΙιΟΓυιιι ιι$ιιιιι ΥΐΓΐιιΙβιη 6$5β, 
ρβΓ ρΓανιιιη νβΐΌ Λ'ίΐΊαπι βΧδίδίβΓΟ : 3(]]6εί( ίΐβιιι 
οίΑίΙο ΰυιη οχΐβΓΟΓυηι 3(1 οαιη νΊι^ιη φΐ£ οαιη νίτ• 
Ιυΐ6 ΐΓ2η5ί$6Γ6ΐυΓ ΰοηΐήϋιιΐίοηβιη βΐ &(1]υπ]6ηΐυιιι, 
Ιιιιη ςιιοίΐ ρβΓ οοηευρίδΟβίιΐίαιη αά Οϋυιη ΐοΠίοιυΓ 
η\χ\μ6 βΓίςίιηυΓ, τθΐυΐί εαΐεπα ςυαϋαηα 6ΐ ίηίβποΓΊ 
1θ€θ 8υΓδΐιιη αιΐ βυιη αΙΐΓ&εΓι, νί^ΙβΙυΓ ηίιηίΓαιη, ίι^• 
ςηαιη, αϋηυο πιο(1ο οπαΐίο 8ίΙ)ί οοηΐΓ3Π3 688β Αΐ(|αβ 
ρΓθρο$ίιο 3(1ν6Γ53π. — Μ. ^110 ραοΐο Ιιοε (ϋοίδ ? ίη• 
ςυίΐ η)3£ί8ΐΓ3. — 6. ΟυοηΊαιη οιηιιί Γ3ΐίυηί86χρ6Γΐ6,. 
ίη<]υ3ηι, ιηοΐα ρο8ΐ ρϋΓςαΐίοηβιη ίη ηο1)ΐ8 6χ$ΐίη€ΐο» 
ηο £οη€υρί8€6ηάί ςαίάβαι νίβ ρΓ0Γ8υδ 6ΐ*ίΙ : (|υ3 ϋο- τος. — Μ. *Αλλά πρ^ τούτο, φησ\ν(67),έχε?νό φαμεν, Β ίΙοΊβηΙβ, ηα^ςα^ΐΏ ϋοηί (Ιβδίϋεπιιπι ΓυβπΙ, ουιη ηιιΐ- δτι τ6 Οεωρητιχόν τε χα\ διαχριτιχ^ν ίδιον έστι του 
θεοειδοΰς τής ψυχής, έπ£\ χα\ τ6 θε?ον έν τούτοις χα• 
ταλαμβάνομεν. ΕΕ τοίνυν εΓτε έχ της νυν έπιιχελείας, 
εΓτε έχ της μετά ταύτα χαΟάρσεως (68) ελευθέρα 
γένοιτο ήμΤν ή ψυχ<} της ττρ^ς τά άλογα τών παθών 
συμφυΐας, ουδέν πρ6ς τ)]ν του χαλου θεωρίαν έν• 
αποδιαΟήσεται (69). Τ6 γάρ χαλ6ν έλχτιχόν πως (70) 
κατά τήν έαυτοΰ (71) φύσιν παντδς του πρ6ς έχεϊνο 
βλέποντος. ΕΙ οδν πάσης χαχίοις ή ψυχή χαθαρεύ- 
σειεν, έν τφ χαλφ πάντως Ισται. Καλδν δέ τ|] έαυ- 
τοΰ φύσει τ6 θείον πρ6ς δ διά της χαθαρότητος τήν 
συνάφειαν Ιξει τφ οίχείφ συναπτόμενη. Ιυβ 6]υ8ΐηοϋί ιηοΐυδ Εηίιη» ΓβΗοΙυδ δίίςυί βχϋΐΐβίαιί 
αρρβίίΐυηι ϋοηοΓυιη. — Μ. Αι ^άνοΓδΟδ Ιιογ, ίηςυίΐ, 
ί11υ(1 (ϋείιηυδ, ςυοά βρβουΙ^ηιΙΊ ηο (1ί]υ(ϋ€8η(1ί νίδ, 
ρΓορπΑ €81 6]υ8 3ΐΗηι« ραπίδ ςυ3Β Πεο δίηιίΠδ ββΐ, 
ςαοηϊΑΐη βΐίβα) (ΙίνίηΊΟιιη ηαηιβη ρ6Γ Ιιχο εοιηρΓβΙιεη•* 
ϋίιηυδ. (α) δί βΓ^ο τβίΒϋΐιο α(1ΙιίΙ)ίΐα ευια 3ΐ(|υ6<ϋΓι- 
Ι;βη1ί2ΐ,τ6ΐ ρθ5(Ι)3ε ροΓί^ηίδρυΓβαΐίοηβπ) 3ΐιίιη3 ηοδίΓΑ 
ϋϋ6Γ3 ίυβπΐ 3ΐ) 63 €θο]ιιιιεΐΊοη6 ςυ^ €ύχηΓ3ΐίοηβ 03• 
τβηΐ'ώυ» 3α60ΐί1)υδ οο3ΐυ'α 3ΐςυ6€θη€Γ6τίΙ,ηυ1ΐ3 Γ63(1 
1)οηί 6ΐ Ιιοηβδίί €θηΐ6ΐιιρΐ3ΐίοη6ΐιι ίοορβϋίβίαΓ : Ιοηυιη 
βαίοιη 61 Ιιοηεδίϋΐη 63ΐη νίηα 6ΐ βαί η3ΐιΐΓ2ΐ 1ΐ3ΐ)6ΐ, υΐ 
ςυίάςιιίά ίιι ίΐΐϋά ίηΐαβ3ΐιΐΓ, \ά 3(1 δβ ςυο(ΐ3ΐηπιθ(]α «αη1ΐ3ΐ. 5ί φΙυΓ 3ηίιη3 3ΐ) οιηηί νίΐίθ8ίΐ3ΐ6 ρυΓ3 ίυβπΙ, ίη 1)οηο 61 ΙιοηεβΙο ρΓΟΓδόδ βηΐ. Βοηυιη 3υΐ6πι 
έί Ιιοηβδίυοι 6χ βυί η3ΐυΓ3 ηυπιειι (Ιίνίηιιιη βδΐ, €υιη ςυο ροΓ ρυπ(3ΐ6ΐη 3ηίηΐ3 €οη]ιιη€(ίοηοιη 1)3ΐ)ο1)Ί(, 
ςυΐρρβ 01101 ρΓορπο οοΙιΧΓβηδ 3(<|υ6 οοηίοδοοιίδ. 

ΕΙ ουν τούτο γένοιτο, ούχέτι Κσται χρε(α της χατ* έπιθυμ(αν χινήσεως, ή πρδς τ6 χαλόν (72) ήγεμο• 
νεύσει. Ό γάρ έν σχ^ει τήν διαγωγήν Ιχων, Λτος 
έν έπιθυμί^ του φωτδς έσται* εΐ δέ έν τφ φωτ\ 
γένοιτο, τήν έπιθυμ(αν έχδέξεται ή άπόλαυσις, ή δέ 
ΙςουσΕα τής άπολαύσεως άργήν χα\ έωλον τήν έπιθυ- 
μ^αν εργάζεται. Ούχουν ουδεμία τις έτται διά τούτων 
(ημ£α πρ6ς τήν του άγαθοΰ μετουσίαν, εΐ τοιού- 
τιαν (75) ή ψυχή κινημάτων ελευθέρα γένοιτο, πρδς 
έαυτ]]ν πάλιν έπανελθουσα, χα\ έαυτήν άχριβώς εΐ- 
δουσα (74), οΖα τ{ φύσει έστ\, χα\ οίον έν χατόττερφ 
χα\ είχ^ι διά του* οίχείου χάλλους πρ^ς τδ άρχέτυπον 
βλέπουσα. *Αληθώς γάρ έν τούτφ έστιν ε1πε?ν τήν Βί ίκίΐαΓ Ιιοο &οο2<}6Π(• ηοη «ηορίίιΐδ €υρΊ(1ίΐ3ΐίΐ( 
ιηοΐυδ οροδ 6Γί1, ^υΐ ηοΙ)ίδ ρΓ3Β63ΐ30 (Ιυχ δίΐ 3α ίιΙ 
ςυο(1 1κ)ηυηι εΐΗοηβδΙυιη 68ΐ: η3Πΐ (]υϋη Ι6η6ΐ)π8 
νίΐ3ηι <ΐ6^ίΐ, 18 1υ66ηι (ΐ6δΊ(]6Γ3ν6πΐ, ςυί δί ίη Ιαεβπι 
ρ6Γν6η6π(, 63ςιΐ6 ίπΐ! 30 ροίΐΓΐ οοβροπΐ, οοηοΜ- 

ρί806Γ6 3ΐςΐ]6 ά68ί(ΐ6Γ3Γ6 (ΙββίηΰΙ. Ε30υ1ΐ38 ΟηίΟΙ 

3Κ|ΐ]6 ροΐ68ΐ38 ρο(ί6η(1ί 3ΐςυ6 ΓΓυβηάί ν&π3ΐη 6ΐ ίη- 
υΐίΐβιη 601011 ουρΊ(1ίΐ3ΐ6ηι. ΟυοοίΓθ3 ρ6Γ Ιΐϋβο ηυΐΐϋΐη 
ϋ6ΐπηΐ6ηΐαην 3θθίά6ΐ 3(1 1)οηί ρ&ηίοΊρ3ΐίοη6πι, δί 
ΓαΓδυδ 3ά 8686 3ηίιη3 ΓβνοΓδβ, βορίοηβ 6686 η6806η3 
ςυ3 η3ΐυΓ3 ρΓχιΙίΐα βίΐ, 6ΐ ν6ΐιιΙ ίη δροουΐο 6ΐ ίηΐ3- 
βίη6 ρ6Γ ρΓθρΓί3ΐη ρα1οΙιπΐυ(1ίη6ηι 3(1 ρΓίηοίρ3ΐ6ΐιι 
ΓΟδρίοίοηδ, 3 ΐ3ΐίΚ)υ8 πιοηϋυδ 1ίΙ)6Γ3 Γυβριΐ. 1π Ηοο ^ρι6ή προς τ& θείον είναι δμο(ωσιν, έν τφ μιμεΤ- οηίιη νοΓοΙίοοΙ άίθ6Γ6 ρΐ6η3ΐη «1 3ΐ)8θ1ιιΐ3ηι 6886 άϊ- (61) Πτεσθαι. Β γενέσθαι. 

β2) "Οτι δί\ Β χαΐ &ΐΐ δι\ λ δτι χα(. 

[63) ΈπίθνμΙαγ. Β επιθυμίας. 

(64) Τιτά σΒίράκ. λ Β τινι σειρ^Ι. 
Νί5) Πως τοντοτ. Α πώς τούτο. 

(66) "Ορβζίν. Β δρεξιν λέγω. 

(67) Φτισίν. Α φησΙν ή διδάσχαλος. 

(α) ΣχόΛιογ. Νβ άβ οψηηί^Ηί Ηθ€ «κιιι άίχί$$€ βχΐ" 
ΛίίΐΛ€ί. $€ά άβ ΗΗ$ ίη φύ^Μ ρατνο! ηπωάαηΐνίΐίΟ' 
ΜΛ 9ί(>Β (ηβήηΐ Γβ/ί^υκτ, ηηα ρτορίβτ ίηβτΐΜΜ€ηι 
€αΓηη τεηια άψΐιΰ $ίηί : α ηαο αηίηια$ ρητραΗ αίί : 

ίη€ίΛαάιηοάΗίη βίιαηι αΐϋ ηΐέίάατη Ραίη$ €€η$€ΐιί : 
ι φίίΒΗΜ €ΐί €ί%αηι ϋΐοηι^$ίν$ Ατ€ορα^αα. Ιΐ€ίη 
ϋίαάο€ΐηί$ νΗοίίΟΒ €ρί*€ορη$.Νί$ί€ηίηι ίά ίηΐ€ΐΐ€Χ€ή' (68) Καΰάρσεως. Α Ιη ιη3Γ(ζίη6 πυρώσεως. 

(69) ΈναΛοδισθήσεται. Α Β έμποδισΟήσεται. 

(70) *ΕΛκτίκότ χως. Α 3(1(1ίΙ εστί. 

(71) Έαυτον, Β αύτοΟ. 

(72) Προς τό καΛόν. Α 6ΐ Β ο^άυη! ήμΤν. 

(73) Τοιούτων 86<]υίΙυΓ ίη Α τών. 

(74) ΕΙδονσα. Α Β Ιδουσα. Α ίη ΐϋ3Γβίη6 είδυΐα. 

πα άίΰβηίβηι αΐ€ηάαηία, ΟίαΒαί βηιηί αηίε Ικιρο 'π- 
οίιΐίη €ί \ηα€€€$%ηίη ρ€θ€αΐοτ'ώΗ% €*$€ ΰοηοηιηι Η$Ηΐη 
(ηίΰίηιη, αΐηηβ βΐίαη ΰπηι άίΌΊηί$ η€τόί$ ρηςηατβ άβ- 
ηιοηίΐταΙίίίΗτ , ηΗών$ ο$ί€ηάίΐνίτ ϋ/οΓκιη ρωηωη βηβ 
οατΒΤ€* Ετϋ 'ι^Ίΐητ ρίΰϋαίοήΙ^Η» βοτηηι 6οη(/ηιιιι, ηηίκ 
/κεΗ'ι τβΰοηάίϊα ίηηΐ κιιιε /τμγΙι»• €χρ€ΤίίΙ>η$ αΰοϋΐί* 
νιΐίαίίαΐΰ άαίάίήιαη 6(;ηί• Νβηιβηω ιιιρΓα έ^ί(ίο• 
ηιηι. 91 8. βΕΕϋΟΕΠ ΝΥδδΕΜ 9*. ▼ίηΐ ηαιηΊηίβ 8ίηΓι1Ίΐυ(ΙΊη6ΐη, ηβιηρβ βί απίπια ηο8ΐΓ3 Α σθαί ιιως τ^]ν ήμετέραν ζωήν (75) τήν ύπερχειμένη*. (|υοά3ΐηηιθ(1ο$υρβΓ;ιιη ΓβΓυιηςυβ υηίν6Γ83Πΐιη ρπΒ- 
βίύβπι η2ΐΐιΐΓ3ηι ίηηΙείυΓ. Νβιη ηαΐυη ςυχ δυρβΓ&ΐ 
οιηηβηι ίηΐεΐίβεΐιιιη, ρποουΐ 3ΐ> ϋ8 ςυχ ίη ηοΐιίδ 
ΰβπιυηίαΓ δίΐα, αϋο ςιιοάαιηηιούο 8υ&ιη &τ\%\ί νί-' 
19Π1, 6(ηοη ςιιβιηαά 1110(1 αιη ηοδηυηο, άυιη νίνίιηυ$, 
9ςίπΐϋ8. Ναηι ΙιοΐΏΪηββ ςυ'κΐβτη ρΓορίβΓβ» ςηοά 
ρΓΟΓβυβ ίη ιηοΐιι δβιηρβτ ηαΙυΓβ 6δΙ, ςιιοΰυηςυβ ίπι- 
ρβΐϋβ νοΙυη(2ίΐί8 ίηοΐίη&νβηΐ, ΠΙο ΓϋρίηιυΓ : οππι 
ηοη 8ίηιΗίΐ6Γ &ηίπίΐα&1)3ηΐ6ΓίθΓ6 8αί ρ^ΐΓΐβ, αΐ αΐίςιιίδ 
(Ιίχβη'Ι, α((|υ6 » ρο8(ΰΓίθΓ6 ηίίβοΐα 8ίΙ. (α) Ναηι 8ρ€3 
ηιιίϋβηα ρΓΧΰοιΙΙΐ ιηοΐυιη, ςιΓι υΙΙβΗυ^ ΙβικΙΊΐ αίςυβ 
ρΓ0)ζΓ6(]ίΐυΓ ; πΐΰΐηοπα νοΓο 6χοίρΊΐ Αίςαβ δΐιΗββςηί- 
ΙυΓ ιηοΐυιη »ά 8ρ6ΐη ρΓΟ^ΓβιΓιβηΙβιη, 3ΰ 8ί ςιπ(]6ΐη 
3(1 ί(1 ςυο(1 η3ΐυΓ& 1)οηυηι 6( Ιιοηοβίυιη 68ΐ δροβ ούσίαν (76). Ή γλρ δττεράνω παντ6ς νοήματος φύσι^ 
Ίΐάρφω των έν ήμΐν θεωρουμένων άφ ιδρυμένη, &λλ(| 
τιν\ τρότΓψ τήν Ιδίαν έξοδεύει ζωήν, κα\ ου καθώ^ 
ήμεΓς νυν έν τφ ζίίν (77) έσμεν. 'Άνθρω7α)ΐ μίν γάρ, 
διά τδ άε\ πΔντως έν κινήσει τήν φύσιν εΐναι (78), 
καΟάπερ (79) άν ή δρμή της προαιρέσεως γένηται, 
κατ' έκε?νο φερόμεΟα, ούχ όμοίο)ς της ψυχής χατά 
τδ έμπροσθεν αυτής (80), ως άν εΓποι τις, κα\ τ^ 
δπ{σω διακείμενης. Έλπ\ς μέν γάρ καθηγεΤται της 
έπ\ τδ πρόσω κινήσεως, μνήμη δέ δέχεται (81) πρδς 
τήν ελπίδα προϊουσαν τήν κίνησιν • άλλ' ε Ι μέν προς 
τδ φύσει καλδν ή έλπ\ς τήν ψυχήν 4γοι, φαιδρδν έν- 
ση μαίνεται τ|) μνήμη τδ Γχνος ή της προαιρέσεως 
κίνησις * εΐ δέ διαψευσΟείη του κρείττονος, είδώλω βηΐιηαιη (Ιυε&ΐ, ]υουη(]υιη ςυβδί νβδίί^ίυιη ηιειηο• ^^ τιν\ κάλου, (82) παρασοφισαμένης τήν ψυχήν τής ηχ ίιηρπηΗΐ ιηοΐυδ νοΙκηίΑΐίδ : 8ίη αηιβιη 3ΐ) βο 
ςυθ(1 ιιΐ6ΐίυ8 61 ρΓίεδΐ3ΐ)ί1ίυ8 6δΙ 3ΐ)6ΓΓ3ΐυηι βΐ οίΓ^η• 
δυιη ΓυοπΙ, ουιη 8ίιηυΐ3ΓΓ0 ςυο(1αηι ρυΙοΙιπΙικΙΊηίδ 
8ρβ8 3ηΐιη3ΐτι άβοβρατιί^α ΓρϋδίΓΑ ίαορίΐ ςυ» γ6πι 
3€ΐαίη εοηδ6ειιΐ3 ίυβπΐ Γ60θΓ(]αΓιο, ρικΙοΓ βίΤιείΐυΓ. 
Αΐ(]ΐιβ Ηα 1)6ΐΙιιιη Ιιοο ίηΐβδίίιιπιη ίη αηίιηα €οηΠα- 
ΙιΐΓ, πιειηοΓί» 3(1νβΓδΐ]δ δρβηι ρυ^ηβηΐβ, (]υθ(1 ηιαίβ 
▼οΙιιη(3ϋ ρΓδΒίβτ'α. Ν3ηι 6](ΐδπΐ0(1ί ςιΐ6ηΐ(ΐ3πι 3ηίιη1 
δβηκυηι βρβΓίβ Ίη()ί£3ΐ αβίβεΐυδ ραιίοπδ, ειιηι ρι^ηί- έλπίδος, ή επακολουθούσα (83) τοις γινομένοις μνήμη 
αΙσχύνη γίνεται. Κα\ έμφύλως (84) ούτος ό πδλε- 
μος έν τή ψυχτ) συνίσταται, μαχόμενης τί) έλπίδι 
της μνήμης, ως κακώς καθηγησαμένης της προαι- 
ρέσεως. Τοιούτον γάρ τίνα νουν ερμηνεύει σαφώς 
τδ κατ' αίσχύνην πάθος, δταν δάκνηται πρδς τδ 
άτϋοβάν ή ψυχή, οΤ^ν τινι μάστιγι ττ) μεταμελεία καθ- 
απτομένη της άβουλήτου ορμής, κα\ εΙς συμμαχίαν 
κατά του λυπουντος έφελκομένη τήν λήθην. ΙοηΙί3 Ι3πςυαπι Π3£;€Πο ςυθ(ΐ3ηι ίηεοηδυΐΐυπι αε ΐ6η)6Γ3πυιη ίηιροΐυηι ρβΓδίΓΐη^βηδ οΐ ίηοβδδοηδ , 3ηί- 
ηΐ3 πιοΓάβΐϋΓ ρΓορίοΓ βνβηΐυηι/βΐ ίη 3υχί1ίυηι βάνβΓδυδ ϊά φιοά 3η£;ίΙ βΐ Ο0οη(1ί1 οΙ>Γινίοη6ηι 

3δθΊδθί(. §6(1 ηοΙ>'Γ8 (ΐϋ'κΐβπι ρΓορΙοΓοα (|υθ(1 1)οηί 6§βη3 € 
6δΙ η3ΐυΓ3, δβηιρβΓ ΓβΠιΐΓ 3ΐςυ6 εοηΐβικίίΐ 3(1 ί(1 
ςηθ(1 άεοδί, 3ε (Ιεδίιΐβπυπι ο]ιΐ8 ςαο(1 (ΙβΙΙείΐ, ίρδβ 
η3ΐυΓ2Β ηοδΐΓ9Β εοηευρίδεεη(1ί βΟεείυδ εδί, ςαί νθΐ 
3Κ)6ΓΓ3ΐ ρΓορΙβΓ δίηίδίΓυπι ]υ()ίείϋπι 3ΐ) εο (|ΐιοά ν«Γ6 
1)οηυπι εΐ Ιιοηεδίαηι βδΐ, νεί 6Γΐ3πι εοηδεςηίΐυΓ εΐ 
αϋίρίδείΐιΐΓ ίά ςιιο ροιίπ ϋοηυπι 6δ(. Αι εα (]υοΒ 
βηρεΓ3ΐ οιηηεηι 1)θη3πι εο(;ίΐ3ΐίοηεπι η3ΐυΓ3, ςιι»• 
«ΐυε δυρεΓ οιηηεηι ροΐεηΐίβηι εηιίηεΐ, ηΐ (^ηοε ηιιί* 'Αλλ' ήμϊν μέν, διά τδ τττωχήν (85) εΤναι του κχ- 
λού, ή φύσις άε\ πρδς τδ ένδέον Γεται (86), χα\ ή του 
λείποντος (87) Ιφεσις αΟτη έστΙν ή έπιθυμητική της 
φύσεως ημών διάθεσις, ήτοι σφαλλομένη δι" άκρισίαν 
του δντος (88) χαλου, ή κα\ τυγχάνουσα ονί τυχείν (89) 
αγαθόν. Ή δέ υπερέχουσα πασαν άγαθήν Εννοιαν 
φύσις , κα\ πάσης υπερκείμενη δυνάμεως, &τε μηδε- 
νδς ένδεώς έχουσα τών πρδς τδ άγαθδν νοουμένων» 
αΟτη (90) τών αγαθών ούσα τδ πλήρωμα, ουδέ κατά (75) Ζωτ}ν. Α Β ψυχήν. 

(76) ΟύσΙαγ, Α ίη ιΐι3Γ^Ίηε φύσιν. 

(77) Έν τφ Γ^κ. Β έν τή ζωή. 

ί78) Φνσιγ είναι, Α ίπδεΓίΙ ακίνητος γάρ έστιν ό 
ανθρωπινός νους, καθάπερ. 

(79) Καθάπερ. Β καθ* όπερ. 

(80) Αυτής, Β εαυτής. €3ϊΐεηιπι 3(1 1)3Ρε νεΓΐ)3 : 
ουχ ομοίως της ψυχής κατά τδ έμπροσθεν, Ηχείη τηΐί'β 
εοϋίείδ Α ίηΐεΓ ηοΐαδ ΐ6£;πηΙυΓ : Μή έπ\ πάντων τοΰτο 
νοήσης αύτδν είρηκέναι, άλλ' έπ' εκείνων, έν οΤς αιχρά 
τίνα τής εμπαθούς ζωής ή νέα λείμματα, δια την 
σαρκικήν άσθένειαν συγρώμης άςια, ων καθαίρι- 
σθαι τάς ψυχάς φησι, καθά κα\ άλλοις τισ\ τών Πα- 
τέρων δοκεϊ, ων κα\ Διονύσιος ό ^Αρεοπαγίτης, καΐ 
Διάδοχος ό Φωτικής επίσκοπος έστιν. ΕΙ γάρ μή 
ούτω νοήσωμεν , κα\ πάσι τοις άλλοις διδασκάλοις και 
έαυτφ τα εναντία λέγειν δείςομεν. "Εφη γάρ Εμπρο- 
σθεν, άβατον κα\ άπαρόδευτον εΐναι τοις άμαρτωλοις 
τήν τ(ϋν αγαθών άιτόλαυσιν, κα\ τοις θείοις δέ (^ήμασι 
μαχόμενος άποφανθή, άπέραντον εΐναι τούτοις τήν 
χόλασιν αποφαινόμενος. Έσται γούν τοις άμα ρτωλοίς, 
άφανισθείσης τής κακίας, του άγαθοΟ ή έφεσις, τής 

(α) Σχ,ό,Ιιον. ΠβρτβΗίηάΗ βΐ \η€η$αΙ ιηβιηοπα ηπΊ- 
(ΐ€ηι$ρ€ΐήρβΓ τβρηίαίΊοηηη βΐ α*8ΐίΐηαίίοη€ηί αΠοπυη : 
$ρ€$ ίΗΐί€Μ ίταηάβιη αά άφηδίοηαη ρηχΙννΊί^ ιιΐ ην<Β τών άποκειμένων τοΓς δικαίοις αγαθών άπολαύσεως 
άμετόχοις * μέμνησο τών έμπροσθεν. 

(81) άέχεται, Α Β διαδέχεται. Ιη εαΐεε Α 8εΙ)θΙίοη 
Ιε^ίΙιΐΓ ίδ1υ(] : όμοιώματι κα\ ού κατ' άλήθειαν δντι. 

(82) ΚαΛον, Α Β κάλλους. 

(83) ΈπακοΛουΰουσα. Α Ιη ηΐ3Γ^ίηε έπακολου- 
Ι) θήσασα. 

^(84) ΚαΙ έμ^νΛως, εΐε. Κα\ οΟτίος δ εμφύλιος 
ούτος πόλ. Α<1 ΙΐΰΡβ νεΓΐ}3 ίη εβίοε εθ(1ίοί5 Α ίπΐβ Ιε- 
βίδ : Μέμφεται μέν ή μνήμη τήν ελπίδα έπ\ τοις 
άναλογισμοϊς τών πεπραγμένων • ή δέ έλπίς τήν άπά- 
την είς άπολογίαν προβάλλεται, ύπό τοΟ φαινομένο^ 
καλού σοφισΟεΙσα, καΐ κατ' άλήθειαν αύτδ προελο- 
μένη. 

(85) Πτωχήτ, Α Β πτωχή. 

(86) "Ιεται, Β ίστατσι. 

^87) Αείποντος, Β λοίποντο; [δίο]. 

(88) "Οντος. Αδντως. 

(89) ΤνχεΤν. Α ρΓφΠ^ίΙ καί. 

(9θ) Αϋτη, Β αυτή. Α ίη ΙειΙυ αυτή, ίη ηΐ3Γ^ίηο 
αυτό. αΰ βο ηηοά ΰοηηΜ €ΐ Ιιοη€$ΐηηι αρρηνεηΐ ά(€ίρΐα 5ίΐ, 
\άη\ΐ€ ρτο €0 ηαοά ν€Γ€ (^οηηηι €$1 ΰίβρβήΐ. » ; ΟΕ ΑΝ1ΜΑ ΕΤ ΚΕ^>ϋΚηΕ€ΤΙΟΝΕ 9 4 

μετοχήν χβλου τίνος έν τψ χαλφ χινουμένη (91), άλλ' Α ϋυβ ίηίΙΊ^βηΙ βΗΓυιη ΓβΓυιη ςα» οίΓοβ ϋοηυιιι €1 

ΙιοηββΙυπι ΊιιΐβΠί^υη&αΓ, ουιη ίρ$3 $ί( Ι)οηθΓυιιι ρΙο- αυτή ούσα ή του χαλου φΰσις, δ τί ποτέ καΐ είναι τ6 
χαλ^ 6 νοϋ»ς υποτίθεται, οΟτε τήν έλπιστικήν χίνησιν 
έν έαυτ^ δέχεται. Όρ^ς γάρ τδ μή παρδν ή έλπ\ς 
ένήργηται (92) μόνον. •() δέ §χει τις, τί χα\ ελπίζει; 
φησίν ό Απόστολος (93). ΟΟτε της μνημονευτιχής 
ενεργείας πρδς τήν των 6ντων έπιστήμην έπιδεής 
έϊτι• τ6 γάρ βλέπομε νον του μνημονευΟήναι (94) ούκ 
έπιδέεται. ηίΐυϋο, ηβςυβ (3ΐΐ(|υ3ΐη ρ3Γΐίβ6ρ8 3ΐ1ίΰυ]υ8 1>οοί οΐ 
ΙιοπθδΙί ίη 1>οηο νβΓβοΐυρ, 860 ίρ$3 8ί( ίρ$ίυ8 1>οιιϊ 
βΐ Ιιοηββίί ηαΙυΓα (ηυοίίοιιηςυβ Ι^πόεπι οΐίβηι ϋο- 
ηυιη βΐ Ιιοηοδίυιη 6596 ιηβηδ ροηίΙ),η6(ΐυ6 8ρ6Γ&η(1ί 
ηιοΐυπι ίη 5686 αϋηιίΐΐΊΐ (5ρ68 6ηίηι αά ίϋ ςυο<1 ηοη 
α(ΐ68ΐ άυηΐΑ]ΐ3ΐ αάΙΓιϋβΙυΓ , ςιιο^Ι &υΐ6ΐη ςυί8 Ιιαίιβΐ 
€ΐΐΓ 6Γι&ιη 8ρ6Γ6ΐ ? ΊηςιιΊΐ (]ίνίηυ8 Αρο8ΐο1ϋ5),η6ςιΐ6 Γ6ηιίηΐ8€6η(Ιί «€ Γ6€0Γ(ΐ3ΐη(1ί 6(Ώεί6ηΓΐ3 αά Γ6Γυπι βοΙοΐΚΊαπι οραβ ίι&1)6(. Ουοά βιιίιη νί<ΐ6ΐϋΓ ΓβοοΓ- 
ϋ^ϋοηβ ηοη ίηϋί|;6ΐ. 

Έπε\ (95) δέ (96) ο•3ν παντδς λγαθου έπέχεινα ,ή ΟυοπΊαιη ί((ίΙυΓ άίτίηα η^Ιαια 8ΐιρΓ3 οιηη6 Ικη 
θεία φύσις, τδ δέ άγαθ6ν άγαθου φίλον πάντως, διά ηυηι 68ΐ, αο 1)οηο 1)θηυιη ρΓ0Γ8υ5 ^πιίουπ] 68ΐ, 
τοΰτο έν έαυτ!} (97) βλέιη>υσα , χα\ δ έχει θέλει , χαι η ίίΐοίτεο 6υηι δείρβαιη ίπΙυβΙυΓ, 6ΐ ςυοά 1ΐ2ΐΙ)€ΐ νιιΐΐ, 
δ θέλει Εχει, οΟδέν των έξωθεν ε ίς έαυτήν δεχόμενη, 6ΐ ςαθ(1 νυΐΐ 1ια1)6(, πΠΓιΙ 6Χΐ6Γηυπι ίη 8656 &(1- {ξω δΐ αΟτης ουδέν, δτι μή ή χαχία μόνη , ήτις , εΐ 
χ&ν (98) παράδοξον εΙπεΙν, έν τφ μή εΐναι τδ είναι 
Ιχει * ού γάρ άλλη τίς έστι χα\ χαχίας (99) γένεσις , 
εΐ μή του 'δντος (99') στέρησις. Τδ δέ χυρίως δν ή 
του άγαθοΰ φύσις εστίν. *0 ουν έν τφ δντι ούχ Εστίν, 
έν τφ μή είναι πάντως εστίν. Έπειδάν ουν χα\ ή 
ψυχή πάντα τά ποιχίλα τη; φύσεως άποσχευασαμένη 
χινήματα θεοειδής γίνεται (4), χα\ ύπερβοίσα τήν 
έτηθυμίαν έν έχείνφ Ι|, πρ6ς δ ύτ:^ τής επιθυμίας 
τέως ύπήρετο (2), ούχέτι τινά^ (3) σχολήν δίδωσιν έν 
έαυτ||, οΟτε τ^, έλπίδι, οΟτε τ}) (4) μνήμη , τδ γάρ (5) 
έλπιζόμενον Εχει* ή δ» (6) περ\ τήν άπόλαυσιν των 
άγαθων ασχολία τήν μνήμην έχχρούει της διανοίας* ηιίΙΐ6η8. ΕχΐΓ& 62πι αυΐ6πι ηίΐιίΐ ρΓ2Ρΐ6Γςυ3ΐη βοΐ» 
νίϋθ8ίΐ38 65ΐ, ςυ», 6ΐ5ί (1ί€ΐϋ αΙ)8υΐ'άυηι 6( α νηΐ^ζϋπ 
ορίηίοη6 αΐίβηαηι 65ΐ, ίη 60 ηυοιΐ ηοη 65ΐ, δυυιη 
6856 1ια1>6ΐ. Νοη βηίηι υ1ΐ3 αΙΙα §;6η6Γαΐίο νίιΙθ5ίΐα8 
651, ςηαιη 6]υ8 ςυοϋ 65( ρρίναϋο (α). Ουθ(1 3ΐι(6πι 
ρΓορπο 65ΐ, 1)θηί ηαΙιΐΓ3 681. Ουθ(1 ί^ίΙυΓ ίη βηΐβ 
ηοη 651, ίπ 60 ςυοά ^ηοη 65ΐ ρΓ0Γ$ιΐ5 65ΐ. Ρο5ΐςιι»ιη 
ί^ίΙυΓ 3ηίπΐ3 (ΐυθ(4υ6, 56{Γ6ςαΙί5 οη)ηίΙ)υ5 ν3Γίί5 

η£ΐΙυΓ26 ηΐθΐί1)118, 060 5ίηπ1ί8 60Ο6ΐ3 ίυΟΓίΙ, 3ΐ(]11β 

8υρ6Γα(α €ΐιρί(11ΐαΐ6 ίη ίΠο Γυ6ΓίΙ, αά ςυοιΐ οΐίηι 
& ουρί(1ίΙαΐ6 6Γί§6ΐ)2ΐΐυΓ 6( ίη€ίΐα1)αΙυΓ ηοη αηιρ1ίυ$ 
6οη5ί5ΐ6η(1ί Ιοεηηι ίη 8686 άαΐ, ηβςυβ 8ρ6ί, ιΐ6ςυ6 
Γ6€θΓϋαΐίοηί , ηαηι ςυοά ({υίϋεηι 5ρ6Γα1)&ΙυΓ 1ι&1)6(; χα\οΟτωτήν ύπερέχουσαν μιμείται ζωήν το?ς Ιδι^^ (; ΟϋοιιραΙίοηβ αυΐ6ηι ίιαεηϋοΓυηι 1)οηθΓυηι ηιεηιο- μασι της θείας φύσεως έμμορφωθεΤσα , ώς μηδέν 
ύπολειφθηναι των άλλων αύτϋ, πλην της άγαπητιχής 
διαθέσεως, φυσιχώς τφ χαλφ προσφυομένης. ΤοΟτο 
γάρ έστιν ή αγάπη » ή πρδς τδ χαταθύμιον ένδιάθε- 
τος σχέσις. "Οταν οδν ή απλή (7) χαΐ μονοειδής χα\ 
άχριβώς θεοείχελος (8) ή ψυχή γινομένη (9) εΟροιτο 
αληθώς άπλουν τε χα\ άΟλον άγαθδν, έχε?νο τδ μόνον 
τθ40ν τι (40) άγαπητδν χα\ έράσμιον προσφύεταί τε 
αύτφ χα\ συναναχιρνάται (11) διά της αγαπητής 
χ'.νήβεώς τε χα\ ενεργείας, πρδς τδ άει χαταλαμβα- 
νόμενόν τε χα\ εύρισχόμενον έαυτήν μορφούσα* χα\ ήζνα 2ί π)6ηΐ6 Γ6ηιον6ΐ αο ηιί582ηι ΓαοίΙ ; αΐίΐη6 ίΐα 
νί(3πι 8υρ6Γ»πι 6ΐ 6Χ66ΐδ3ΐη , ίηΓθΓηΐ3ΐ3 ()ίνίηχ 
ηαΙυΓΦ ρΓορΓί6ΐ3ΐίΙ)υ8 ίηιίΐ^ΐυΓ, Λάοο ιιΐ ηΐΐιίΐ αΐίικί 
61 Γ6ΐίη(|υ3ΐυΓ ρΓΧΙβΓηυοαι (]1!66ΐίοηί8 ϋίΤοοίαδ, ςυί 
η&ΙυΓ&1ίΐ6Γ 61 ςαοϋ 1}οηυη) 6ΐ 1)οη68ΐυηι 65ΐ 
&(1Ιΐ3'Γ6(. Ιά 6ηίπι (1ίΐ6€Ιίο 65(, 3ηίιηο, \ίά6ΐί66ΐ, 
ίηβίΐυβ 1ι&1)ί1ιΐ8 61 3ίΓ66ΐυ5 2ΐΙ ί(1 ηυοϋ ρ!306( αίςυβ 
€0Γ(1ί 65(. Ουιη ί^ίΐυΓ 8ίπ)ρ!6χ 61 ιιηίΓθΓΠΐί8 30 ρΐ3ηβ » 
8ίπ)ί1ί5 Οοο 8ηίπ)3 Γ3013, η36ΐ3 ΓυοπΙ ίϋυό ν6Γβ 
6ίιηρΐ6Χ 61 ηΐ3ΐ6Π3β ϋοΐίςυβ 6χρ6Γ5 1)θηυηι, ςυο<1 
6θΙαιιι Γ6Υ6Γ3 (]ί{[ηϋπι ςυοά (1ί1ί|;3ΐυΓ 6( 3πΐ3ΐ)ί1ο 68ΐ, (91) Κινονμέτη. Α Β γινομένη. 
92) ^Ενήργητοί, Α Β ενεργείται. 
ί93) ^Αχ3στοΛος. Α ρηεηιίΙΙίΙ θε?ος. 
[94) ΜκημοτΒνβηναι. Α Β μνηαονεύεσθαι. 
95) *£^β/. Α ίη πΐΑΓκίηο επειδή ουν. 
ί96) Αέ <)6ΐ6ΐ Β. 

(97) *Ετ έαντϋ, Α Β έαυτήν. 

(98) £1 χάτ, ΕΙ 06ΐ6ΐ Β. €2βΐ6Γαπι 3(1 ν6Γΐ)3, ήτις, 
εΐ χα\ παράδοξον εΙπεΤν, ίη ε3ΐ€β οο(1ίοί8 Α ί8ΐ3 16(;35 : 
Ε<σί τίνα , &περ οΐ Εξω φασ\ν έν τφ γίνεσθαι Ε^ειν τδ 
είναι, ούχ έν τφ γεγονέναι, ώσπερ τήν σχιάν των σω• 
αάτων. Α&τη γάρ χωρισΟε?σα της ποιούσης αιτίας, 
ά^νής γίνεται, ού χαθάπερ αί ούσίαι χα\ των ποι- 
ουντων αΙτίων χωρισθέντων μένουσι • τοιαύτη χα\ ή 
χαχία έν τφ γίγνεσθαι χα\ πράττεσθαι μόνον Εχει το 
είναι, δπεο τχύτόν έστι τφ μή εΐναι. Ο (99) ΚαΙ χακίΰίς, Καί ^6ΐ6ΐ Α 6ΐ Β. 
(99*) Του δντος, Α ή του δντος, 
(Ι) Γίνεται, Β γεγένηται. 

(2) ΎΛήρετο. Β έπήρετο. 

(3) Τινά Β (ΙβΙβΙ. 

(4) Γίϊ... τβ. (Ι6ΐ6ΐ Β. 

(5) Τό γάρ, Β τδ μέν γάρ. 
(0) Ή δέ. Α ττ5 δέ. 

(7) *Η άηΛ/ι. Ή (ΙβΙοΙ Α 6ΐ Β. 

(8) Ακριβώς ΘεοείκεΛος. Ι η ι•3ΐθ6 ΓΟϋίοίδ Α Ιι;ϊ>6 
3ηηοΐ3ΐίο ΐ6§6ΐ)ηΐυΓ : Καθ* όμοίωσιν δηλονότι χα\ 
μετοχήν, ού κατ* ούσίαν γινομένη. 

ί9) Γινομένη, Α θΐ Β γενομένη. 
10) ΤοΊάν τι, Β τω δντι. 
II) Συνανακφναται. Α Β συναναχίρναται. (α) ΣχόΛίοτ, 8«ηΙ ηοηηηΙΙα ηηω άίΰΗηΐΗΓ αΙ> 
§χΐ€τηί$, ίη €0 ηηοά βαηί €Λ$€ηίίαιη Ηαϊ}€Γ€^ ηοη 
ίη €ο φιαά (αοΐα ιίηΐ; ηΗΰηιαάηινάυηι «ηιΙ^Γαηι ΰοτ- 
ραπιΐΝ. Ηοίϋ ίηίηι ηηιοΐα οαηια €βά€ηΐ€ €ναη«ι^ι/, ηοη $ΐ€ηί $ΐΛ^$ίηηΐί(Β Γ€ΐηο(Ι$ βΐίαηι €αηίί$ «/'/ΐ£ΐ>ιι- 
Ιίίτκι ηιαηβηΐ, ΤαΓη βΐΐαηι νΗίοίίίηί ίη βο (/ιιο•/ 
βί €ί αηίΐΗί άηηίαχαΐ βδαηΐΐαηι Αα6€(| ^Ι^οά ιάαη 
€Ηηι €0 €$ί ίΐΗοά ποπ αΐ. 95 8. ΟΚΕΟΟΙΙΙΙ ΝΥ55ΕΝΙ 9< 

ουιη 8<1Ι)3£Γ6ΐ βίίΐβιη, Ιυήι ΐϋΐ3 €θΐηιυί90βΙυΓ αίςυβ Α τον το γινομένη διά της του άγαθου όμοι^τος, δπβ;| 
60ΐιΐβιιιρ€Γ9ΐαΓ, ρ6Γ (Ιίΐϋοΐίοηίί» ιηοίαιη οΐ α€ΐίο- Ι16Π1• ζά Ιά ςυοά ββιηρβΓ βΐ ΰοιηρΓβΙιβικΙίΙυΓ 6( 
ίηνβηίΙυΓ 665β Γοπυαη», αίςυβ ί(1 ροΓ βίαιΊΙίΐυϋί- 
ιιανα ΪΜΐύ 6ν8(ΐ6η8 ςυο<^ 6]ϋ9 (|υο<1 ρ3Γΐ]ΰίρ&Ιιιτ 
&ΐ(]ΐιβ ρβΓ€ΊρίΐιΐΓ, ηαΐυΓα βδΐ : ΰυιη λυΐβιη ίη ϋΙο 
€ΐιρίϋίΐ38 ηοη 8ίΐ» ρΓορίβΓβϋ ςυοά ηβο υΐΐίυβ ι^υί- 
ϋβπι 1)οηί άβΓβϋΙυδ ίη 60 βίι, οοη^βςυβοδ ΓαοπΙ, ή του μετεχομένου φύσις έστΧν, επιθυμίας (12) έ^ 
έχ£(νφ μή οΟσης ^ιά τ6 μηδέ τίνος των αγαθών £ν 
δε (αν έν αύτψ εΐναι, άχόλουθον &ν ε Γη χα\ τήν ψυχΙ}^ 
&ν τφ &νενδεεΙ γινομέ^ν (13) έχβάλλειν άφ* έαυτη< 
χα\ τήν έπιθυμητιχήν χίνησίν τε χα\ διάθεσιν, ί^ (14] 
τότε γίνεται μόνον, δταν (15) μή παρ^ τδ ι&οΟού< 
μενον. 6ΐί3ΐη αιιίιηβιη, ουχη βο 6ν&96Γί(, υΙιΊ Γοί ηιιΙΙΊυδ 6$6313$ βδΐ , 6Χ $β&6 6]ί€6Γ6 ςυοςιιβ εοηοΜρί8€6ο<ϋ 
ηαοΐυηι ακιυβ αΟβεΐυιη, ςυί Ιυηο «Ιαυίαχ&ΐ 6Χ6ίδΐΊΐ, οαιη ηοη 2ΐ(1Γϋ6πΐ ίϋ (|υθ(1 (Ιβ&'κΙβΓαΐϋΓ. Τϋΐίβ 3υΐ6πι (ΙοοίΓΪηχ αΐηυβ ββηΙβπΙίΰΒ ϋίνίηυβ 
φίοςιιβ ηυΙ)ί$ Αρο&ΙοΙυ$ αυείΟΓ 65ΐ. Ουιη 6ηίπι 
οιηιιίιιιη ΓΟΓϋΐη ςιιαηιιη ηυηο ίη ηοΙ)ί8 1>οηΐ ςυο- 
ςυβ €8ΐΐ8α $1υάί& τί^^οηΐ 3ΐ)οΙίΙίοηβπι €ΐ «{ϋίείβηίΐ 
(](ΐ8ΐη(ΐ3ΐη αΐηυβ βοάαΐΊοηβηι οΐ Ωηβπι ΓυΙυΓϋΐη βηΐβ 
ίΙβηιιηΓίΑβδβΙ, $οΗυ$ <)Ίΐ6ϋΙίοηΊ5 βΐ ΰ1ιαπΐ3ΐί8 16Γ- Β 
ηιΐηυηι ηοη ίηνβπίΐ. Ναπι ρρορίιείίχ &1)οΐ6ΐ>υη(ιΐΓ• 
ίηςυίΐ, οΐ ΰοςηίΐίοηβδ 61 δαβηΐί» ςιιΐοδοεηΐ, εΙ 
βηεπ) ΙιαΙ)6ΐ)υηΙ; εΐιαπίαδ αυίβηι 30 (ϋΐεοΐίο ηυη- 
ςυαηι βχοΐϋίΐ. Ουο(1 ρβΓίιιιΙβ 6&1 αο 8ί άΊχί886ΐ, 
δοηιρβΓ 63(]6πι 6$1 ; ηιιίη βΐΊ&ιη €υηι (ίϋβπι 6ΐ δροηι 
υη:ι ουηι €ΐΐ3πΙ»Ιο 3ΐςυ6 όίΙβιΊίοηβ ροΓηιαπβΓβ ϋί- 
οοΓϋΙ, ΓΟΓδυβ 62 Π) βΓιαιπ ΊΙΙί» ρνχΐβΠ &ΐ<ιιΐ6 ρηυ- 
ροηίΐ, η6(]υβ ίη]υπα. Ναπι 8ρ68 ίηίβηπι ηιονβΙιΐΓ, 
(Ιυπι ηοη Ηεβΐ Γιυί αίςιιε ροΐίπ ϋδ ΓεΙ)υ8 (]υ» 
δροΓ&ηΙυΓ. Ει ίΓκΙειη Α(1ε8 δυδίεηίαοαίυηι αο Ωγ- 
ηιαιηοπίυπι εδί ίηοεΓίίΙυιΙίηίδ εαηιπι τερυπι ςιι» 
δρΰΐ^ηΐιΐΓ. Ναιη εΐ Ηα εαηι (ΙεΟηίνίΙ, ευιη (ΙίεεΓεΙ : 
ΕδΙ αυΐεηι Οιΐ^'δ Γερηηι, ({ΐΐ9ΰ δρεΓαηΙιΐΓ, 8υΙ)δΙηηΓΐ3. 
€υηι ηπίεηι νεηεπί ίϋ ηυοϋ δρεροΙυΓ, αΠΊδ 0ΐΗηΊ1)υ8 
(]υίεδοεηΙίΙ)ηδ, εΐιαπίαΐίδ αε ϋΠεοΙίοηίδ εΟιείεηΐία 
ηιαηοΐ, (|υίρρε ευηι ηοη ίηνεηίαΐ ςηοϋ εαηι εχ• 
είρί3ΐ εΐ Ίη Ιοευπ\ ε]υδ δΐιοο-ε^ΐαΐ. Οα&ηιοΙ)Γευι εΐΊπιη 
υηίνΐ'ΓδαΓυηι αοιΊοηπιη (^υχ ουηι νίιΐπΐε ροΓβείυη- 
ΐυΓ αίςυε εΐΊαιη Ιε^Ιβ ρΓϋ^εερΙΟΓυηι ρπηΰίραΐυηι 
ΙεηεΙ. δί ί^άΐιΐΓ λΛ Ιιαηε Αηεπι 3ΐΙ(|ΐΐ8η(1ο αιπηι» 
ρεΓνεηειΊΐ, αΓκιπιιη τοΓυπι ηοη εΓίΐ β^εηα, ςιιίρρε 
ΓεΓΜπ) ηίηι'ίΓηιη υηΊνοΓδαΓυηι ρΐεπίΐυιΐίηεηι εοηι- 
ρΐεχ», ρβΓ (|υαιη δοΐαπι ςιιοϋαπ)ηιθ(]ο ίρδίυδ (Ιίνίη» 
1)ε3ΓιΙυ(]Ίηίδ Ιη δεδβ εοηδΟΓναρε ίηδίςηε νίϋεΐυΓ. 
Νβη εΐ νϊΐα δηρεη» ηαΙυΓ^ε ε1ΐ3πΐ3δ Αίςυε άϊ* 
ΙεεΓιο εδί, ςαοηίαιη ΐ|υο(1 1>οηϋηι εΐ ΙιοηεβΙυηι ε5(, 

(12) Έπιθνμίας, Α Β επιθυμίας δέ. 
(15) Γινομέντιγ. Β γενομένην. 
{\Α)'Ή. Β ή. 
(15) "Οταν. Α δτ' άν. 

10) Αέ (Ιείεΐ Α. 

17) Εύρων. Α ίη πΐ3Γ|;ίηβ εύρε. 

(18) Γνώσεις, Β γλώσσαι. 

(19) Πίπτει. Α Β έχπίπτει. 

(20) ΣνμΛαραμεμεηιχέταί. Α 
δεδραμηχέναι. 

(21) Παρείη. Α Β παρΐΐ ή. 

(22) Κα1 1) πίστις. Χα ΙΐΰΒο νεΓΐ)α ίη εβίεε οο• 
(Ιίοίδ Α ί$ΐ3 Ιϋ^εϋαηΐυΓ, "Οτι ποίσαι τη; ψυχής αΐ 
πρίϊς τό χρείττον ένέργειαι τταύσονται• έλπίς, έφεσις, 
μνήμη, κα\ δσαι τοιαΰται, πλην της άγαπητικής κι- 
νήσεως. 

(25) Εϋττιρεμόντωτ, Α ίη ΙεχΙυ άτ ρε μουντών, ίπ 
ηΐΜΓ^ίηε ήρεμούντων. 
(21) Ενέργεια, Β ένέργειαν. 
(25) Εύρίσχουσαν. Α Β εύρίσχουσα. ίη ηιαρςΐηο σύν- ΤοΟ δ& του τοιούτου δόγματος κα\ ό θεΤο; Απόστο- 
λος ήμίν καΟηγήσατο , πάντων των νυν έν ήμΙν χαΐ 
έπ\ τφ κρείττον» σπουδαζομένων παυλάν τίνα χα\ 
καταστολήν προαγγείλας, μόνης δέ (16) της αγάπης 
βύχ εύρων (17) τδνδρον. ΠροφητεΓαι γάρ, φησ\, κατ- 
αργηθή σονται , κα\ γνώσεις (18) παύσονται• ή €& 
άγάτπ^ ουδέ ποτέ πίπτει ^19)• δπερ Γσον έστι τψ ά&\ 
ωσαύτως Ιχειν* άλλα κα\ πίστιν κα\ ελπίδα συμιβα- 
ρχμεμενηκέναι (20) τ}( αγάπη λέγων, πάλιν κα\ τού- 
των αυτήν ύπερτίθησιν είχότως. Ή γάρ έλ?ς\ς μέχρι 
εκείνου κινείται, Ιως άν μή παρείη (21) των έλπιζο- 
μένων άπόλαυσις, κα\ ή πίστις (22) ωσαύτως Ιίρεισμα 
της των έλπιζομένων άδηλίας γίνεται. Ούτω γάρ 
αυτήν κα\ ώρίσατο λέγων Έστι δέ πίστις έλταζο- 
μένων ύπόστασις. Έτ^ειδάν δέ Ιλθη τδ έλπιζόμενον» 
των άλλων εύτηρεμόντων (23) πάντων, ή κατά τ^ 
άγάπην ενέργεια (21) μένει, τδ διαδεχόμενον αυτήν 
ούχ εύρίσχουσαν (25). Διδ κα\ προτερεύει των τβ 
κατ' άρετήν κατορθουμένων άπάντο>ν, κα\ των τοΰ 
νόμου παραγγελμάτων. ΕΙ οδν έπΙ τούτο πβτε τδ τέ- 
λος φθάσε ιεν ή ψυχή, άνενδεώς Ιξει τών &)Λων, άτβ 
δή του πληρώματος περιδεδραγμένη τών δντων, κα\ 
δοκεΤ (26) μόνη πως αύτης (27) της θείας μακάριο- 
τητοςέναύτ?) (28) σώ>ειν τδν χαρακτηρα.Ή τβ γάρ 
ζωή της άνω φύσεως άγάτςη έστ\ν, επειδή τδ χαλδν 
άγαπητδν (29) πάντως έστι (30) τοΙς γινιόσχουσι• γι- 
νώσκει δέ αύτδ (51) τδ θεΤον• ή δέ γνώσις αγάπη γί- 
νεται. Διδ τδ (32) καλόν έστι τΙ) φύσει τδ γινωσκ^ 
μενον, του δέ αληθώς (53) καλού ό υβριστής ού προσ- 
άπτεται κόρος (34)• κόρου δέ τήν άγαττητικίρ/ πρδς 
τδ καλδν σχέσιν (55) ού διακόπτοντος, άε\ ή Όεία 
ζωή δι' αγάπης ένεργηθήσεται, ή καλή τ« χατά φύ- (26) ΚαΙ δοκεΐ. Α ίη ηιαρ^ίη^ κα\ &• 

(27) Αυτής, Α ίη ηιαπ^ηε αΰ:ή. Β αΟτη. 

(28) Έν αύτχί, Α Β έν έαυτ^. 

(29) ^Αγαπητόν. Β άγαπητόν έστι. 

(50) Πάντως έστΙ. Εστί ϋείεΐ Β. 

(51) Αυτό. Β εαυτό. 

(52) άώ τό. Β διότι. ΑιΙ νειΙ)» διότι καλόν έστι ίη 
ε&ΐεβ εοιίίείδ Α Ιιζεε ηοΐβιηΙϋΓ : "Οτι κόρον ούκ Ι;^8ΐ ή 
άφ' οδ τδ ττολυθρύλλητον δόγμα τής τών ψυχών πρβ- 
υπάρξεώς τε κα\ αποκαταστάσεως άστάτφφοράτεερι- 
φερομένων κατασκευάζει τά Ελληνικά μυθεύματα τ^ 
εκκλησιαστικά) άληθείςι ώς κακών παστιγκάττηλος 
προσμ'ξαι σπουδάσας. 

(55) ΆΛηΘό^ς, Β αληθούς. 

(34| Ού προσάπτεται κ, Β κόρος ού προσάπτεται. 

(55) Προς τό χαΛόν σχέσιν, Β σχέσιν πρδς τδ 
χαλόν. 97 Ι>Ε ΑΝ1ΜΑ £Τ ΕΕδυΗΗΕΟΤΙΟΝΕ. 98 

σιν έβ^, χβ\ άγαπητιχώς πρ6ς τ^ χαλ^ έχ φύσεως Λ ρΓΟΓβυβ &1> ϋβ ςυ! \ά οο^ιιοβΰυηΐ (!ΊΙβοΙίοη€ όί- Ιχε:, κα\ δρον (36) της κατά τήν 4γάιτην ένΕργβίας 
ο6χ ίχει , έπει^ ού^ του χαλου τι χέρας χαταλαμ* 
€&ψΐταί, ώς συναπολήγειν τψ πέρατι του χαλοΰ τήν 
άγάιτην • μ/6νω γάρ τψ (57) &ναντ(φ τ6 χαλ^ν πέρα* 
τιοΰται - ον» ^ (58) ή φύσις άνεπίβεχτός έστι το3 
χείρονος, πρ&ς τ6 άπέραντόν τε χαΐ αόριστον τ6 άγα• 
Θ6ν ιςροελεύσεται (59). ΐ;ιιιιιη ^αΙιβΙαΓ : €0^η05€ίΐυΓ 8υΐ6ΐη ία ηυιηίηβ 
(Ιίνίηο; ηοΐίΐί2ΐ τβΓΟ ίη (ΙϋβεΓιοηβαι ΰοηνβΠΚιΐΓ, 
ρτορΐ6Γ6Α (]ΐ]0(1 η3ΐυΓ& 1)οηυιη 61 ΙιοηοδΙυη] ββί 
Ιά ςυοά οοςηοβείΐυΓ ; ίά αυΐβπι ςυοά νβΓβ 
1κ>ηυιη βΐ Ιιοηοβίυιη 681, 8 ρείυΐ&ηΐί Αίςυβ ρΓΟ- 

16ΓΥ& 83ΐί6ΐΜ6 ΠΟΙΙ 3ΐ(ίηξίΙυΓ. ΡΟΓΓΟ 8»11β(αΐ6 άι- 

ΐ6€(ίοηΐ8,* Ι)3ΐ)11υιη 61 3θ6θ1ιιιη 3(1 ίϋ ςυοιΙ 1)οηυπι €Ι Ιιοη68ΐυιιι 681» ηοη ΙηΐβτπιιηρβηΙβ, ()ίτίη& τΗα ββιηρβΓ ρβτ ο1ΐ0Γΐΐ3ΐβηι αο άίΐβοΐίοηοιη βχΙ^εΙυΓ, 
φΜ6 νίΐα εαηι ηαίιικι ΐΜ>η0 8ΐςυ6 Ηοιΐ68ΐ3 βδΙ» Ιυιη ^%λ \ά ςυο(1 1)οηυιη 61 Ιιοη65ΐαιη 68ΐ, (]Ίΐ6θΙίοηΐ9 
&066ΐυ ηβίαπ ρηΒόίΙα 681, 8€ (6πη^ηυιη 61 8&ιί6ΐ8ΐ6ΐη (1ί1ί£;6ηάί βοϋοηίβ ηοη Ιι&1)6(, ςυοπίαπι ηεε Ιιοηί 
βΙ Ιιοιΐ68ΐΙ ςΗί<ΐ6ΐη λϋςυίβ Οηίβ (ΐ6ρΓ6ΐΐ6η<ϋΐαΓ, υ( ηη3 ουπι Ηηβ 1)θηί βΐ 1)οη6$ΐί ε1ΐ3ηΐα8 βίςυο (1Ίΐ6εΐΙο 
ςαο^ιιβ 4β8ΊΒ&ΐ• Ν&ιη 8οΙο οοηίΓΑΓίο 1κ)ηαιη αίςυβ Ιιοηβδίυπι (6Γη)ίη&ΐυΓ βΐηαβ ΟαίΐιΐΓ. €υ]υ8 αυΐεπι 
^βΙ θλ ηΑΐϋΓλ 681, ςιΐ3β (Ιθίεηιιβ ηοη ΑάηιίΐΐΑΐ, ιά ίη ίηϋηίΐυηι 61 ίη(]6ΐ6Γηΐ)ηαΐυηι υβςυε ρ^ο^Γ6^^6ιυΓ• 

Έπε\ ουν Ιλχτιχή των οίχείων χαίσα φύσις έστ\ν, Β Ουοηίηπι ίςίΙυΓ 6ϋ]υ5(ΐη6 ηοΙΟΓΧ 6α νίβ 68(9 οίχείον δέ χω; τψ θεψ τ6 &νθρώπινον, &τε δή φέρον 
Ιν έαυτψ του αρχετύπου μιμήματα (40), Ιλχεται 
χατά «οίσαν άνάγχι;ν χρδς τ6 θεΙόν τε κα\ συγγενές 
ή Ψ^Χή• ^-^ Τ^Ρ χάντη χα\ πάντως τψ θεψ άποσω- 
6ήναι τδ (διον* άλλ* εΐ μέν χούφη χα\ απέριττος 
τύχιι (41), μηδεμιόΐς σωματικής άχθηδόνος αυτήν 
πιεζούσης , ήδεΙα χ»\ εΟκολος αύτ} (42) ή πρδς τδν 
έχισπώμενον προσχώρησις γίνεται. ΕΙ δέ τοϊς της 
«ροβναΟείας ήλοις εΙς τήν πρδς τά ύλώδη σχέσιν (45) 
χαχααηρ^ (41), οΤόν τίνα (45) πάσχειν είκδςέν το?ς 
βνμιτεώμασι των σεισμών, τά έμπιεσΟέντα το?ς χω- 
μασι σιόματα ' προκείσθω δέ χαΟ^ ύπόθεσιν τδ 
μή (46) βεβαρησθαι μδνον αυτά τοΙς συμπτώμασιν, υΐ 3ΐ0ιηΊ3, ρΓορπία, αίςιιβ οο^η^Ια βΙίΓαΙιαΙ, ρΓο* 
ρίηηυυιη 3ΐιΐ6ηι (|υο()&πιηιο(1ο αίςυο οοη]υηο(υαι 

060 ([βηυβ Ιΐϋπΐϋηυηι 68ΐ, ςυίρρο Γ6Γ6η8 ίη 86 ηί- 
πιίηιπι ίπΐ3{;ίηοπι ρΓίη€Ίρα1ί8 ύ%ίΐΓχ, η666883Πϋηι 
ρΐ2ΐη6 68ΐ υΐ &ηΊπΐ3 ΐΓαΙίΑΐυΓ α(1 ίιΐ ςιιοϋ (Ιίνίηυηι 
βίπιυΐ Αίςυβ οο^ηΑΐυαι 681 (ορυΠβΙ βηΐηι υβςυβ- 
ςυ»ςυ6 ρεηίΐηβ αο ρΓ0Γ$ιΐ8 060 βυυπι Γ686Γν3Γί); 
86(1 81 ςυίάεπι Ι6τί8, 6χρ6(1ίΐα 3ΐ(ΐυ6 8ίη66ΓΑ Γυ6ηΐ9 

61 ηίΐιίΐ Γ6(1υη(]αηΐί,Ύ 8υρβιΟυίΐΑΐί8ι|υ6 ίη 86 1ΐ3- 
1)υ6ηΙ, ηυΐΐα €0ΓρΌΓ6α πιοΐ68ΐί2ΐ 63ηι ρΓ6Π)βηΐ6• 
]υ€υη(]υ8 &ο ίαοίΐίδ 6ί Λά 3ΐΐΓϋ1ΐ6ηΐ6πι Α00688υ8 0(. 
δίη αυ(6πι βιΟβοΐΊοηίβ οίανίβ 9ά 6ΐιπ) 1ι&))ίΐυηι ςυΐ 
ουηι ιη8ΐ6η3ΐίΙ)υ8 οοη]υη6ΐυ8 681 6ΐ βιαιηΙΙ&ΐ6πι άλλα χα\ διαπεπερονησθαί τισιν όβελοΖς ή ξύλοις το7ς ^ 1ΐ9ΐΙ)6ΐ βιΟΙια ΓαβΓίΙ : (|α&1β (ΐυίϋϋηηι 16ΙΤΦ ιηοΐιι 'ένευρεΟεΙσι (47) τψ χώματι (48) * δπερ ουν είκδς 
6πομεΤναι τά οΟτω διακείμενα σώματα , παρά τών 
οΙχεΕαιν της συμπτώσεως όιίας (49) Ινεκεν έξελκδ- 
μ«να• ξανΟήσεται γάρ πάντως , καΐ σπαραχθήσεται, 
χα\ πδν δτιοΰν των χαλεπωτάτων πείσεται, του χώ- 
ματος αυτά κα\ τών ήλων διά τήν των έφελκομένων 
ρίαν χαταξαινόντων * τοιοΰτύν τί μοι δοχεΓ χα\ περ\ 
τήν ψυχήν γίνεσθαι πάθος , δταν ή θεία δύναμις ύπδ 
φιλανθρωπίας Ιχ τών άλίγων τε χα\ υλικών συμ• 
πτωμ^τ^ων Ιφέλχηται (50) τδ Γδιον. Ού γάρ (51) μι- 
βών ούδ* αμυνόμενος έπ\ τ^ χακ!) ζω?ί, κατά γε τδν 
έμδν λ^γον, έπάγιι τοις έξημαρτηκόσι τάς όδυνηράς 
β-^θέσβις ό Θεδς, (52) δ άντιποιούμενύς τε χα\ πρδς 
Ιαυτδν Ιλχων π2ν δτιπερ αύτου χάριν ήλθεν εΙς γέ- οο1Ι.Ίρ8ί8 «(ΙίΟοϋβ, οοΓροηΙκιβ ιηοΐβ Αίςυβ 8|;κ6Γ6 

0ρρΓ688ί8 &1(ΐυ6 θ5ΐΓί(ί8, βΐ€€ΐ(ΐ6Γ6 ρ»Γ 86 Τ6Γί8ίπΐίΙθ 

68( (ροηαΐυΓ 8υΐ6πι 6Χ6Π)ρΗ ([γ^Ιια, ηοη βοΐυπι 63 
ςταταΐα 688β ηιοΐίΐιυβ, Γυίη», 8ΐςυ6 Ι8ΐΐ6 1οοοηιπ)« 
ν6Γυπ)6ΐίαιη ν6ΓυΙ)υ8 ςυί1)υ8<ΐ8Π), &υΙ οΐβ^ίβ 6( Η- 

^ηί8 ίη Γϋίηί8 61 &^β6Π))α8 ίΐΐν6η1ί8 ΐΓίΐ]66ΐ8 Αΐηυβ 
ΐΓ8η8ΓΐΧ8 6886) *, ηΐΙΟό ί(;ίΙαΓ ίΐ8 8ίΓ6€ΐ8 60Γρ0Γ8 8υΓ- 
ί6ΓΓ6 ΤβΠδίηΐίΙβ 68(, άυΠ), υΐ ρ3Γ6ηΐ6ΐυΓ 618 8€ 

]ιΐ8ΐ8 6Χ86ςαί9Γυπι ρ6Γ8θ1ν&η(οΓ, 8 ρΓορίη<|υΐ3 6Ι 

η6€68β&ΓΊΐ8 6Χ Ι8ΐ>β 8ΐ(|υ6 Γυίη8 6ΧΐΓ8ΐΐυη1ΐΙΓ (Ι8- 

66Γ8ΐ>ιιηΙιΐΓ 6ηίπι ρΓ0Γ8α8 <1ίΐ8ηί8ΐ>υιιΙυΓςυ6•6ΐηιΐ8πι 

8ΐΓ0€ί88ίπΐ6 806Γΐ)Ϊ88Ίπΐ6ςυ6 ΐΓα€ΐ8ΐ)ΙΐηΙΐ1Γ, Ο^Ι^βΓΟ 
8ΐπΐυΙ 6ΐ 0ΐ8Υί8 68ρΓ0ρΙβΓ νίηΐ 8ΐΐΓ8ΐΐ6ηΓΐυηΐ €ΐίΐ8• 

66Γ8ηΙί1)υ8) : 6]υ8πΐ0(1ί ηυοίΙ^αηι ίη€θπ)Π)ο<Ιυπι οίποα νεσιν * άλλ* δ μίν &πλ τψ χρείττονι σκοπψ πρδς έαυ- Ο αηίιηαηι ςυο(]ΐΐ6 ηιίΐιί &€6ί<ΐ6Γ6 τί(ΐ6ΐυΓ, ουηι Ιιυ« 
τδν, βς έστι πηγή πάσης μακαριότητος , έπισπαίται ιηαηίΐαΐβ ΐΏ0ΐ8 (1ίνίη8 ροΐ6ηΙί3 6Χ Γ8ΐίοηί8 6χρβΓ- 
τήν ψυχήν (55)- επισυμβαίνει δ& κατ* άνάγχην ή Γώιΐδ ο( ιη8ΐ6Π8ΐίϋιΐ8 (\υοά βυυηι 6$1 311γ8ΙηΙ ηιί• 
αλγεινή διάθεσις τψ έλκομένψ. ηίβ. Νβε οηίπι οϋίο 86 νίη(]ίε8η(]χ ρΓ8νχ νίΐχ 

€&υ88, ΠΙ68 ηυίάβπι ορίηίοηβ* 06α8 ίίβ ςυί ρ6εε8ν6ΓΊηΙ ϋοΙοΓεπι Γ8εί6ηΐ68 801ιίΙ)6ΐ βίΤΰεϋοπεβ, ςπί 
€1 8ρρΓ6ΐΐ6ηιΙί( 6ΐ τίηϋίε^ΐ, 6Ι %ά 86 (πιΐιϋ ιιυίϋιιυ'κΐ ίρ8ίυ8 |;Γ8ΐί& ρΓονεηίΙ ίη γ6γιιπι η8ΐυΓ8πι ; 86<1 (56) "Οροτ. Α Β κ<(ρον. 

(57ι Μότφ γάρ τφ, 6Ι6. Β {Μ^ον γάρ τδ εναντίον 
τφ χαλψ περατοΰται. Α περατοΟται. 
(58) 0{τ δέ. Α Β ούδέ.' 
(.^9) ΠροεΛενσεταί, Β προσελεύσεται• 
(40ι Μίμή^ίοτα. Β μίμημα. 

(41) Τύχη. Α Β τυχοι. (;3&ΐ6ηιπ) »ύ ν6Γΐ)8, άλλ* εΐ 
ρλν χούφη, ίη ιιΐ3Γ|Γίη660<1ίεί8 Β Ηχε 6Γ8ηΐ ηοΐ»ΐ8 : 
Ό μακάριος Γερμανός ώ^έλιαβ μέοος τών Εμπροσθεν, 
ώς ν^θα. 

(42) Αντί. Β Λ5γ^ (45) ΕΙς Γήτ... σχέσιτ. Β τ!)... σχέσει. 
(44) Καταααρχί. Β χαταπαρέίη. 

(45» Τιτα. Β τι. 

(46) Τό μή. Β τω μή. 
'47) ^ΕτενρΒθΒίσι, Β εύρεΟεΤσι. 
48) Τω γώαατι, Α έν τ. χ. (49) ^όσίας. Β της όσίας7 

(50) ΈρέΛκηταί. Α έ(?έλχ5ται. Β έφέλχη. 

(51) Ού γάρ, Β ούο^ γάρ. 
(52 Ό Θεός Β ι^βίοΐ. 
(55) *ΕΛίσπατω τήν |^. Β τ. ψ. Ιπισπ. 99 δ. ΟΒΕΟΟΑΙΙ ΝΥδδΕΝΙ 

ίΙΙβ ςιιΐϋβηι ιηβΙίοΓβ αηίιηο Αίςιιβ οοηδΊΙίο αό &65β, ςυι οιηηίβ 1)6α(ί1ϋ(ϋηί8 ίοηβ 6^1, αηίιη&ίη 9ΐ1ΐ 
6χ η66688ί1αΐ6 αυΐβπι βί ςυοά 3ΐΐΓαΙΓιΐαΓ &6οΐ(1ι( ί1ΐ3 «ϋβοΓιο &06Γΐ)α. 
Αο ςυ6ΐΏ3(1ιηο(Ιυιιι Πϋ, ςυί αογο ιηαΙβηΑίιι ίαι- Λ Κα\ ώσπερ τήν έμμκχθεΐσαν τφ χρυσ{φ (54 ηΓίδΐ&ιη ρβΓ 'ι^η^ϊα 6ΐριΐΓ(;3ηΐ, ηοη Βοΐυαι ίά ςυοιΐ 
&άιιΙ(6πηαιη 65( ί^ιηβ ΙίςϋβΓαοίυηΙ , $6(1 οιηηίηο 
η6^'6882^^υηι 65ΐ, υΐ ρϋΓαπι ςιιοςυβ υιια ουιη αάυΐ• 
ΐβΓίοο, ίηιρΓθ1>ο 3((]υβ €θΓΓΐιρΐο ΙίςυββΑΐ, &1ςη6 Ιιοο 
εοιίδυιηρίο ίΐΐαϋ ιηοηβ^Ι: οοϋβιη ηοοόο ρΐ^ιηβ η6€6856 
681, υΐ όυιη νίΙίο$ίΐ38 ρυΓ£;&ΙθΓΊο ΐ£;ηί α1)8υιηί(αΓ, 
8ηίηΐ2ΐ ςυοςαβ, ςυ» ευιη νίιίοδίΐαΐβ υιιίΐ3 68(, ίη 
ί^ηβ 811, (ϊοηβε ί(1 ςιιοά ϊιιβρβΓδαπι 68ΐ «κΐυΐΐβπηυιη» 
ηιαίβή&ΐβ αίςπΰ ίυοαίυιη 61 εοπτυρίυηι Ιοίυιη αΙ)θ- 
ΙοαΙιΐΓ ί£[η6 οοηβιιιηρίυιη. Ιΐβοι ςιΐ6ΐη3άιηο(1υιη βί 
ευί Γυιήευΐο ΙυΙυιη Ιβηαοίυδ ρεηΊΐυβ ε'ίΓευιηΗηίΐΐιΐΓ, 
άβίηϋβ ρ6Γ (|ΐιο<1ϋ3ΐη αη£;υ3ΐυπίΐ ίθΓ3ΐηειι ίηίΐιυπι 
ίυηί8 ΐΓ3]ίεΊ3ΐυΓ, αε νίοΙβηΙβΓ αΙίςαΪΒ ίη(Γ0Γδυ'& α 
8ΐΐίηπήΐ&ΐ6 ΓυηείΏ αΐΐΓβΙι&ΐ, οιηηίηο ηεεββββ εβί υ( οΐ βιά Τϋυρλς έχχαθαρουντες (55) ού μόνον «ϊ 
τφ πυρΧ τήχουσιν, άλλα κατά παίσ^ν άνάγχην 
χαθαρδντφ χιββήλφ συγχατατήχεται, χίχε{νου 
δαπανωμ^νου τοΰτο μένει * ο&τω χα\ τής χοΜ 
άχοιμήτφ (57) πυρ\ $απανωμένης, άνάγχη πβ 
τήν ένωθεΐσαν αύτ^ ψυχήν έν τφ πυρ\ «Τν 
&ν (58) τ6 χατεσπαρμένον νόθον χα\ ύλώδες, ι 
ββηλον άπαναλωθ|1 (59) τφ α1ωνίφ(60) πΰρ\8ο 
μτνον. Κα\ χαθάπερ εΓ τινι σχοινίφ πηλδς ^ 
λωδεστέρων βι^ι βάθους τςεριπλασθεέη , είτα ^ 
λετττοΰ χωρήματος ή αρχή διεξαχθε^η της α| 
χα\ βιαίως (61) τις ίτύ τά έντ6ς έχ του άχ| 
σχοϊνον έφέλχοιτο , άνάγχη πάσα τήν μέν Ιπ«β 
έπισπωμένω, τ6ν δ^ παραπλασθέντα (62) 1Π| Γιιηίβ ςτιΊάβπι βεηυαίυΓ ΑΐΐΓ^Ιιεηΐεπι, Ιυΐιιηι νοΓΟ ^ της βιαίας όλχής Εξω της τρυμαλιόίς μένειν τφ νου άποξυόμενον, χα\ αΓτιον αύη5 γίνεσθαι (( 
μή εύοδουσθαι χατά τήν ιτάροδον, άλλα βια(αι 
μένε IV ίχ του έφελχομένου τήν τάσιν τοιοΰτΛ 
δοχεί χα\ τ6 7υερ\ τήν ψυχήν έννοείν ταΐς Ολΐ9 
χα\ γεώδεσι προσιταθείαις ένειληθεΐααν » ιΛ 
χα\ βιατείνεσΟαι , του μέν θεού τδ Γβιον ιτρ6ς ι 
Ιλχοντος• του δ' άλλοτρίου, διά τ6 συμφυηνΐ 
αύτ^, βιαίως άποξυρομένου (64-65), χα\ τάς β{ 
αΟτξ χα\ ανυπόστατους άλγηδόνας έπάγοντος. 
Ούχουν, εΤπον, ού^ή θεία (66) χρίσις, ώς ίοιχίι 
τδ(67) προηγούμενον,τοΓς έξημαρτηκόσιν έπά^ 
χόλασιν, άλλα τδ μέν (68) ώς ό λόγος απέδειξα 
άγαΟδν ενεργεί μόνον του χαχοΰ άποχρίνουββ 
εαιΐ83 ρΓΐηοίρ^Ιί ^Ιςυβ ρΓχείριίΑ εηιεί&Ιυπι ^ πρ6ς τήν της μαχαριότητος χοινωνίαν έπιστηοΐλΐ 
ηϋΗί1)6( 118 ςυί (ΙεΙίςυβΓυηΙ, 86(1 ίΐΐυϋ ςυίάειη, αΐ δέ της συ μφυΤας διασπασμδς οδύνη τφ έλχομέν«|| εϊΓευιιιΙίΐϋΐη βχ ι^ίοΙβηίΑ ΐΓαείίοηβ εχίΓα Γοηπιβη 
ιηβηε»!, & ίαηβ άείεΓβυηι 6ΐ 2ΐΙ)Γ38υηι, βίςιιβ εαιίΒα 
6Χ8ί8ΐΊΐ, υΐ ευπι βο ίη ΐΓβηδίΙυ ηοη εοιηιηοϋβ 
α^αΐυΓ, βεά νίοίβηίαηι δΐι06Γ3ΐ 9ΐ1> 0ΐΐΓαΙΐ6η(6 6χ• 
ΐεηδίοηβιη : Ιαΐβ ΐ|ϋί(](]2πι ιηίΐιί νίϋέΐυΓ είΓεα βιηί- 
ιηαηι ((υοςυε εο£;Ίΐ3ΐΓί αίςυβ ίηΐεΐΐί^;! οροΠεΓε, εαπι 
▼ίιίεΐίεεί ηΐ3ΐ6η3ΐίΙ)ηδ αίςυε ΙεΓΓεηίδ 30εεΐί1>α8 ίη- 
νοίυίαπι ΙαϋοΓ^Γε βίςυε (ίίδίεηύί, όυπι Οευβ ςυί- 
ϋειη (|υο<1 δαυηι εδί Λά δεδε ΐΓαΙιΊΐ : ςυοά &ιιΙεηι 
αΐίεηυπι εδί, ρπορΙεΓε» (|υο(1 εαηι αηΐιηλ ςυο- 
(]3η)ηιο<)ο εο3ΐυεπΐ, τίοΙεηΐεΓ 3ΐ)Γ3<ϋΐαΓ εΐβΙ^ΐεΓ^ί- 
ΐυΓ» 3εΓεδςυε εί πίςυε ίηΙοΐ6Γ3ΐίΙε8 3θ6Γ( (ΙοΙοΓεβ. 
— 6. Εγ|[0 ]ιΐ(]ίείηπι, ίηςιΐ3πι, (ϋνίηυπι, υΙ νί<)εΐιΐΓ, 
ηοη εχ θΓ3Γιο (1ειηοηδΐΓ3νί(, 1κ)ηυπι (]ηηΐ3Χ3ΐ, άιιπι ί(1 α 
ηΐ3ΐο δεεεΓηίι ει εχΐηιίι, εΐ 3(1 εοπιιηαηίβηειη 
1>03ΐίΐυάίηίδ 3ΐΐΓ3ΐιίΙ , ομεΓ3ΐαΓ ; (Ιίνυΐδίο 3οΐεπι 
€θ3ΐίΐίοηίδ εΐ εο3^ηιεηΙ;ιΙίοηί8 εί (ΐυο(1 ΐΓ3ΐιίΙυΓ άο- 
ΙοΓειη Γαοίι. — Μ. Μοηι, ίηςυίΐ πΐ3^ίδΐπι, ε^ο ςιιοςηε 
βειιΐίο, εΐ ςυο(1 ρΓΟ <ια3ηιίΐ3ΐ6 νίΐίοδίιβίίβ φιχ 
ίη υηο(ΐυο(]υ6 Γαεπί, εηιείβίαδ 3ε (ΙοΙοήδ ηΐ0(1αδ 
3(ΙΙιί1)ε3ΐυΓ. Νοη εηίιη ρ3Γ εδί υίΓυπιςιιε, Ιυιη ευπι 
(|ΐιί ίη ηΐ3ϋ8 νείίΐίδ Ι3ΐΐ(1ίϋ τεΓ83ΐιΐ8 δίΐ, Ιυηι ευπι 
ςηί ίη ιηε(1ίοεΓί3 (1ε1ίεΐ3 ςυ£(ΐ3αι ίηείάεπί, ρεΓ 
ρυΓ|;3ΐίοηεπι τίιίοδί 1ΐ3ΐ)ίΐυδ εχ 9β(]υο (1ί8εηιεί3Γί 
3ΐςιιε (ΙοΙεΓε, 86(1 ρρο ηιθ(1ο 3ε ςυαηΐΐ(3(ε πΐ3ΐε- ται. — Μ. Ούτω, φησ\ν ή διδάσχαλος, χα\ ό έμέ 
λόγος, χα\ δτι μέτρον ττ;^ άλγηδόνος ή της χοΜ 
έχάστφ ποσότης εστίν. Ού γάρ ε1χ6ς έχ του Γσου* 
τοσούτον (70) έν άπηγορευ μένοις γεγονότα χαχιί 
τδν μετρίοις (71) συνενεχθέντα πλημμελήμαΐ 
ττ{ χρίσει (72) τής μοχθηράς Ιξεως άνιαθήναι• 
παρά τδ ποσδν της Ολης , ή πλείον ή δλαττον ι 
οδυνηρά έχείνη φλ6ζ έξαφθήσεται, ώς άν (74) % 
τρέφον ξ. *ρ τοίνυν πολύς δ ύλώδης δπεστι φ( 
7η)λλήν ανάγκη χα\ διαρκεστέραν έπ* αύτφ (Τ 
νεσΟαι τήν άναλίσκουσαν φλόγα* φ δΐ έπ^ ίλαι 
του πυρδς δαπάνη έγκαταμέμικται, τοσούτον δ Γί£, νεί Ιοη^ίΟΓε νεί 1>ΓενίθΓ6 Ιεπιροπδ δρ3ΐίο ίΙΐ3 π ταβαίνειτής σφοδρότερος τε χα\ δριμυτέρας ένι^ (54) Χρνσίφ, Β ;|{ρυσφ• 

(55) *£χχα(?αροιη^£ς. Βέχκαθαίοοντες. 

(56) άέ (ΙεΙεΙ Β. Α(1 νεΓΐ)3, κάκείνου δεδαπανημέ- 
νου, ίη ε3ΐε6 εο(1ίείδ Α Ιι^εε ηοΐ3ηΐυΓ : Κατά τήν ανω- 
τέρω τυαρ' ήμίν λεχθεΐσαν διάταξιν, Ινθα περί της 
άφανιαΟείστις κακίας διαλαμβάνει, νοητέον χα\ τά 
παρόντα κα\ τά έξ?)ς. ΆνάγνωΟι ταΰτα χάχεινα επι- 
μελώς. 

(57| 'Αχοιμήτφ, Α ίη ΙεχΙυ καΟα^^ίφ, ίη ηΐ3Γ- 
{;ίηε ακοιμήτφ. Β καΟαρσίφ. 

(58) Ώς άν. Α Εως άν. 

(59) *ΑπαηιΛωθ^. Α ίη ΙεχΙυ άπαν άναλωΟείη, 
ίη υιαρςίπε άναλωΟ!|. 

{(ίΟ) ΑΙωτίφ ϋεΐια Α. 

(61} Βιαίως. Α ίη Ι6χ!ϋ βεβαίωσις των έπί, ίη η]3Γίίη6 βιαίως. 

!6χ) ΠαραχΧασΰέττα, Α περιπλασθέντα. 
63) ΓΙτεσθαι. Β γενέσθαι. 
(64-65) ΑΛοξνρομέτου, Α Β άποξυομένου* 

(66) Ούχ ή θΒία. Α (ΙεΙεΙ ούχ. 

(67) Κατά τό. Α ού χατά. 
ΑΛΛά τό μέτ. Α Β άλλ' ή. 
^ΑΛέδειζετ. Β ύπέδειξεν. 

ΕΙς τοσοντοτ Β (ΙβΙεΙ. 

(71) Μετρίοις, Β 3(1(1ίΙ τισίν. 

(72) Κρίσει. Β χαθάρσει. 

(73) ΙΙΛεΊον τ) ίΛαττον. Β πλείων ή έλάττ• 

(74) *Ως άν. Α Β 2ως άν. 

(75) Έλ' αύτφ. Α Β έπ' αύτου. (β8) 
(69) 
(70) 

4 !01 ΏΕ ΛΝΙΜΑ ΕΤ ΚΕδϋΚΠΕΟΤίΟΝΕ. 402 ί^ χόλασις, δτον ήλάττωται τφ της χαχίας μέτρω τ6 Α Ο^ίπιπαϋοΙοηΟεα, ςυ&η(ϋυ ΓιιΟΓίΙ ίϋ ςυοά 62ΐη λΙλΙ, ύ:7οχε(μενον. Χρή γάρ πάντη κα\ πάντως έξαιρεθή- 
να£ «οτε τ6 χαχ6ν έκ τοΟ δντος, χα\ δπερ έν τοΓς 
φΟά^σίν «Γρηται, τδ δντως (76) μή δν, μηδ' είναι (77) 
δλως. Επειδή γάρ Ιξω της προαιρέσεως ή χακία 
είναι φύσιν ούκ Ιχει, δταν π3σα προαίρεσις (78) έν 
τω θεψ γένηται, ε!ς παντελή άφανισμδν ή καχία μή 
χωρήσει (79), τψ μηδίν αύτης ύπολειφθήναι δοχεϊον. αο€6η06ΐαΓ. €υί ίξίΙϋΓ ηιη^ηυηι ίηΙΐ9β$€Γίΐ οηυβ 
ιη3ΐ6Γί3ΐο, ίη 60 ιιβεβδδβ ο$( ιη2ξη3ΐη αο όίυϋυβ 
(ΙϋΓαηΐβιη 6886 ΟαηιιηΑΐη, φιχ ιη:ιΐ6Π2ΐιη 6ίΐηι €οη* 
Βυηοαι : ίη 60 νοΓΟ, ουί ιηίοοπ βραϋο Ιβιηροπβ 
ι$;ηί8 ίΐΐβ οοηβυιηβηδ ^ϋιηονβΙυΓ, (»ηΐυιη άβ νβΐιβ- 
ηιεηΐΊοΓβ αίςυβ 3€πογ6 ορβΓαϋοηβ ροοηβι Γ6ΐηί1ΐί(, 
ςυβηΐυιη, ςυοίΐ 3(1 ιηοάυιη νίΐίοδίΐαΐίβ αίΓιηβΙ, 8υ1)« ίβοίαπι Γυ6Γί( ϋίηιίηυΐυιη. ΟροΓίβΙ βηίιη ρβηίΐυδ 36 ρΓ0Γ8ΐΐ8 Αΐίςυαικίο ιη3ΐυιη 6χΊηιί 6χ 60 ςιιοά 68ΐ 
6Ι ςιιοά ίη 8ΐιρ6Γίοη1)ΐΐ8 (ΙΊοΙυιη 68ΐ, ί(1 (|υθ(1 Γ6Ίρ83 ηοη 68ΐ, ηβ 6886 ς|υί()6πι οιηηίηο. ϋυοηΐ3ΐη 
6ηκη 63 τίΐίί ηβςυΐΐίββςυβ η3ΐυΓα 68ΐ, υΐ 6χΙγ3 νοΙυηΐ3ΐ6ΐη 6ΐ 3Γΐ)Ίΐπυιη ηυη 8ίΙ, ουπο οπιη*ΐ8 νο- 
Ιυηΐ3& €ΐ οηοηβ 3Γΐ>ί(παηι ίη Οβο Γα6πΐ, 3(1 3ΐ)8θ1υΐ3ηι 3ΐηυ6 ροΓΓεοίβηι 61 6ΐΐΓ6ΐη3πι 3ΐ)ο1ίιίοηοπι 
β1 ίηίβηΐυιη νίΐίοβίΐηβ Γβάί^βΙυΓ, υΐ ηυΐΐυπι 6]υ8 Γ6β6ρΐ36υΙυηι ΓεΙίηηα&ΙυΓ. 

Γ/Αλλά τ£ κέρδο;(80)ττ)ς χρηστής Ιλπίδος (81), εΤ- 0. §0(1 (|ϋθ(1 ΙιιοΓϋΐη βΐ ορβΓ8βρΓβΙίιΐϊη 6δΙ, ιηςυπηι 
τ.ον έγώ, τφ λογιζομένφ δσον έστ\ κακδν κα\ ένιαυ- 6(;ο, Ιιυ]υ8 })0Π3β 8ρ6ί Γ6ρυΐ3ηΐί ςυβηΐηηι 8ί( ηΐ3ΐυιη, 
σια(αν(82) μδνην ύποσχείν άλγηδ<5να , εΐ δ" εΙς αίώ Β νεί 3ηηυηπ) 8θ1υιη 8υ8ΐίη6Γ6 ΟΓυείβΐυπι, (|υο<1 &ί 
νιόν τιδ'^ίστημαή άσχετος εκείνη οδύνη παραταθε(η, υ8ςυ6 3(1 χΐΰπιυπι ςαο<1(1απι ίηΐ6Γν3ΐ1υπι ΙιιΙοΐ6Γ3- νίς έκ (83)τής ύστερον ελπίδος ύπολέλειπται (84) πα- 
(>αμυ6{α, φ πρδς δλον αΙώνα συνδιαμετρεΐται ή κδ- 
λασις; — Μ. 'Ωστε (85) προνοητέον ή καθόλου των της 
χαχ^ας (86) μολυσμάτων φυλάξαι τήν ψυχήν αμιγή τε 
χα\ Αχοινώνητον * ή εΐ τούτο πάντη άμήχανον διά 
«6 Ιμπαθες (87) της φύσεως ημών, ώς δτι μάλιστα 
έν μετρ{οις τισ\ χα\ εύΟεραπεύτοις εΤναι τά τής 
αρετής άποτεύγματα. Οίδε γάρ ή ευαγγελική διδα- 
αααΧίχ χα\ μυρ(ων όφειλέτην τινά ταλάντων (88-89), 
χα\ πενταχοσ(ων δηναρίων, κα\ πεντήκοντα, κα\ κο- 
δράντου τινδς (90), δπερ τδ Ισχατδν έστιν (91) έν 
νομίσμασι * τήν δέ του θεοΰ δικαίαν κρίσιν διά πάν- 
των διεξιέναι, κα\ τιρ βάρει του όφλήματος συνεπι- 
τείνουσαν τήν ανάγκην τής απαιτήσεως, κα\ ουδέ (92) 
τών σμιχροτάτων ύπερορώσαν. Τήν δέ άπόδοσιν των 
όφλημάτων τδ Εύαγγέλιον είπεν ούκ έκ χρημάτων 
διαλύσεως γίνεσθαι, άλλα παραδίδοσθαι τοις βασανι- 
σταις τδν υπόχρεων , Ιως άν, φησίν , άποδφ πάν τδ 
όφειλ^μενον* δικρ ουδέν Ιτερδν έστιν, ή διά τής βα- 
σάνου τήν άναγχαίαν δφειλήν άποτίσαι, τδ δφληματής 
των λυτΓΓ^ρων μετουσίας, δν (93) παρά τδν βίον ύπδ• 
χ^ως έγένετο, αμιγή τε κα\ άχρατον του εναντίου τήν 
ήδονήν ύπδ αβουλίας έλόμενος, κα\ οΟτως, 2^παν (94) 
αποθεμένος τδ άλλδτριον έαιίτοΰ, δπερ έστ\ν ή αμαρ- 
τία, χαϊ τήν έχ των δφλημάτων αίσχύνην άποδυσάμε- 
νος, έν έλευθερίςι τε χα\ πα^^ησί^ γένηται. Ή δ' ελευ- 
θερία έστΙν ή πρδς τδ άδέσποτδν τε κα\ αύτοκρατές 1)ί1ί8 ίΐΐβ (ΙοΙΟΓ ρΓ0Γ0^6ΐυΓ , ςυ»η31Ώ 6Χ ρ08ΐ6Π119 

ίαΙυΓ3 8ρ6 6οη8θΐ3ΐίο Γ6ΐίηςυί(υΓ 6ί ουί 3(1 Ιοΐ3ίη 
£ΐ6ΓηΊΐ3ΐ6ηι ροβηχ ιηο<1υ3 36 ιη6ΐ>8υΓ3 Γ6(]ί£ίΐυΓ! 
—Μ. 1ΐ3ςυ6 ρΓονί(1βη(1υπι Γυ6ΓίΙ αΐ νβΐ ρ6ηίΐυδ 6ΐ ίη 
υηί\6Γ8ΐιιη 3ΐ) ίη({ϋίη3πΐ6η1ί9 νίΐίο8ίΐαΙί8 Ιηΐ6£Γ3 
31(106 οηιηίδ 60ξη3ΐί0Πί8 6Χρ6Γ8 3ηίπΐ3 6οη86Γν6ΐαΓ ; 
3υΙ 81 ίά ρΓ0ρΐ6Γ 3066108 6( γίΐίβ, ςϋί1)ϋ8 η3ΐυΓ3 
ηο8ΐΓ3 οΙ)ΐιοιί3 6&1, ηυ1ΐ3 Γ3ΐίθη6 ρΓΟΓβυ» 6Χρ6(1ίΓί 
36 06π ροΐ68ΐ, υΐ ίη ςυ3Π] ηΐ3ΐίηΐ6 η)6<1ίθ6Γί1)υ9 
(ΐυίΙ)υ8(]3Πΐ 6υΓ3ΐυςυβ Γ36ί1ί1)ϋ8 ά6Γΐ6Γΐ8 6οη8ί8ΐ»ηΙ 
νίΓΐυ(ί8 ίη6θπιπιο(]3 3ΐί)ΐΐ6 (]6ΐΓίπΐ6ηΐ3. ΝοτίΙ 6ηίπι 
6ν3η|;6ΐίθ3 άθ6ΐπη3 6ΐ (160168 ηιίΙΙβ ΐ3ΐ6ηΐ0Γυιη, 6ΐ 
(ΐυίη26ηΙοπιηι (ΐ6η3Π0Γυπ) 6ΐ (ΐυίπ(ΐυ3|;ίηΐ3, 61 (ΐυ3- 
(ΐΓ3ηΙί8 3Γκ*,υ](ΐ8, ςυοά ίη η)οη6ΐ3 6ΐΐΓ6πιυπι 68ΐ, 
ςυ6η)<]3πι (]6ΐ)ίΙθΓ6ηι : 3ο ]υ8ΐυιη 06ί ]υ(1ί6ίυπι οπ)- 
ηΊ3 Ρ6Γ86/ΙΙΠ, ρΓ0(ΐιΐ6 ηΐ3(;ηίιυ(]ίη6 £Γί8 βΐίβηί ρΓΟ- 

Γ0ς3Γ6 61 6Χΐ6η(]6Γ6 η60688ίΐ3ΐ6Π1 6υΙΐΐΓΐθηί8, 36 Πβ 

ηΓιηίπ)3 ςυί(ΐ6Π) (ΐ68ρΙθ6Γ6 36 ρΓ9Βΐ6ΓίΓ6. 5ο1υ1ίοη6ΐη 

3111601 (ΐ6ΐ)ίΐΟΓϋΠ1 ηΟη 6Χ ρ661ΐηί3ΓυΠ1 (ΐ66ί8ίθη6 36 
(]ί88θΙυΐίθ1Ι6 β6Π Εν3η26ΐίϋΠ1 (Ιίΐίΐ, 86(1 ΐΓ3(1ί ΙΟΓ- 

ΙθΓίΙ)η8 οΙ)2ΒΓ3ΐυπι, (]οη66 8θΙν6ΓίΙ, ίη(ΐαί(, <]ηί(1(ΐιιί(1 
(]6ΐ)6ΐ ( ({110(1 ηίΗίΙ 3ΐίυά 68ΐ, ηίβί ρ6Γ Ιοηη6ηΙυπι 
η666883τίυπι 368 3ΐί6ηυπι 8ϋ1ν6Γ6, ά6ΐ)ί1υπι, ίηςα3ηΐ9 

ρ3ΓΓΐ€ίρ3(ίθηΐ8 Γ6Γυη[) ΙΠβΐίυΠΙ 61 366Γΐ>3ΓυΠ1, ςυ3- 
ΓϋΠΙ ρ3Γΐί6ίρ3ΐίθηί8 ρβΓ Ι6η)ρυ8 Τίΐ9β ^6ΐ)ί(0Γ Γ36ΐυ8 

681, 6υπι Π16Γ3Π1 6οηΐΓ3Γίίςυ6 3(1ιηί8ΐίοη6 ηοη (6ηι• 

ρ6Γ3ΐ3ηΐ νθ1υρΐ3ΐ6ΐη 60η8ίΙϋ 8ΐθ1ί(]ί(3ΐ6 6χρ6ΐίνίΐ έςομοίωσις, ή κατ" αρχάς μέν ήμΤν παρά θεού (95) ]) 3ΐςυ6 6ΐ6^ίΐ), 3ΐ(ΐυ6 ίΐ3 ηϋι (]υί(1ςυίά 3 86 3ΐί6ηυπι 
δΣδωρημένη,συγχαλυφθεΙσατή των δφλημάτων αίσχύ- 681, ίά 68ΐ ρ6063ΐυπ) (]6ρο8υ6Πΐ 6ΐ 3ΐ)]666Γίΐ, ρυιΐο- 
ντ^. Πάσα δ* ελευθερία μία τίς έστι τ?) φύσει κα\ πρδς Γ6ΐηςιΐ6, ςιΐ6ΐη 6Χ (Ι6ΐ)ί(ΐ8 οοηΐΓ3Χ6Γ3ΐ, 6χα6πΐ, ίη 
έαυτήνοίχείωςίχει. *λκολούθωςούν πάν(96) τδ έλεύ- 1ίΙ)6Γΐ3ΐ6 8ίιηυ1 61 β(]υ6ί3 ν6Γ86ΐυΓ. Ρογγο 1ίΙ)6Γΐ3& 
θερον τφ δμοίφ βυναρμοσθήσεται - αρετή δέ άδέσττο- 68ΐ 388ίπιίΐ3ΐίο 6ΐ 6ΧΧ(ΐυ3ΐίο 6υηι 60 ςιιοά (ΙοίΒΐ• (76) Τό δττως. Α Β τφ δντι. 

(77) ΕΊται ά6ΐ6ΐ Β. 

(78) Πάσα χροίίίρεσις (ΙβΙβΙ Β. 

(79) Μη χωρήσβι, Α Β μεταχωρήσειε•^ 

(80) Κέρδος. Α Β τδ κέρδος. 

(81) ΈΛχίδος. Α Β ταύτης ελπίδος. 
(81) ^Εηαυααίαιτ. Β ένιαύσιον. 
(Ηδ) ΤΙς έχ. Α τίς ή έκ. 

(8^) 'Τηο^έ.ι8ιπ^αι.Ώ υπολείπεται. 

(85) "Οστβ. Β δτι. 

1%) Τί'ις χαχίας. χής (ΙβΙοΙ Α, δοα Β )ΐ3ΐϊ6ΐ έκ κακίας. 
(87) Έμαοΰες. Α Β. έμπαθίς. 
(88-89) Τινά τοΛάϊΎωτ. Β τα)άντων τινά. 

(90) Τινός. Β Ένίς. 

(91) "Οχερ τό §σχ. έ. Β δπερ έ5τ\ τό ίσχατον. 

(92) Ουδέ. Β Ουδέν. 
(95) "Ών. Β ψ. 

(94) "Όταν ύ^ϊ^ΐ Β. 

(95) Παρά Θεον. Α Β ύτιδ του βεου• 

(96) Παν ίΐ6ΐ6ΐ Β. 103 δ. 6ΒΕ00ΚΙΙ ΝΥδΒΕΝΙ 10 

ϋϋϊϊΐ ηοιι !ΐ3ΐ>ο!, »€ δυί ]ιΐΓί$ βΐ ίιι $α2 ροΐβ^ΐαΐβ 68ΐ: Α τον. Ούκοΰν έν ταύτη γενήσεται π5ν τ6 ελεύθερον 
ςυδβ Ιί1)€Γΐα8 »1) ΊιΓιΙίο (ΐυίϋβηι ιιοΙ)ί5 α Οβο (1&13 βδΐ : άδέσποτον γάρ τ6 ελεύθερον (97). 
'66ά υ πα ουπι ραϋοΓβ ο1) άΜΐίί €οηΐΓαοΐ8 ίη 06ΰα11υιη $6$6 αΐχΐίάίΐ αΐηαβ Γ6ΰ6δ$Ί(. Οιηηΐδ αιιΐβιη Π 
1>6η35 ιιη& (|υ£άϋΐη ηηΐυΓ» δβοιιιηςπβ οοητβηίβηδ, €οη]υηΰΐα αίςυβ εο)ζη&1& 681. ΟοηββςυβηΐβΓ ίςίΐυ 
ςυϊ(1ςυί(1 ΓιΙ)6πιιη 68ΐ, ουιη βαι βίπΗΓι εορυΐ3ΐ)ίΙϋΓ &1ςιΐ6 €οη]υη{;6ΐυΓ : ροΓΓΟ νΊπαβ άοιιιΊοαηι ηοι 
ΙιαΙ)6ΐ. Ερςο ίη 1ΐ30 ν6Γ83ΐ)ίΐαΓ ςακίηυίά Γι1)6Γυηι Γυοπΐ : άοιηίηυιη βηίιη 1ί()βη3ε ηοη ΙιαΙ>6ΐ. 

Αΐίΐυί (Ιίνίηδί ηαΙαΓ» οιηπίβ νίΓΐηΙίδ Γοηδ ββΐ. Ιη Άλλα μίϊν ή 0ε{α φύσις ή πηγή πάσης έστ\ τη Ιιαο ίβίΙιΐΓ βηιηΐ, ςηί » νίΐίοδΊίαΙβ εχρβύίΐί λο ΙίΙ)6ΓαΙί 
ΓυβΓίηΙ, υΐ, (ΐυβπιαϋηιούυπι ίηςυίΐ Αρο$Ιο1π8, Οβυδ 
8Ί( οπιπία Ίη οηιηίϋιιβ. Ηχο οηίιη νοχ ηιΐ3β (1ί€ίΙ, 61 
ίη οπιηί1>π8, 6ΐ Ιοοο οηιηίιιηι 6δδ6 Οβηηι, αριτίβ 
20 ρΐαηθ οοηΓίΓοιαΓΟ ηιΊΙιΙ νίιΙβΙυΓ αηΐβ βχοηδδαηι αο 
(ΙίδςυίδΊίαπι δεηΐεηΐίαιη. Ν.αηι οιιηι νίΐα ςπαπι ίη 
ρΓΦδβπΓια ΐΓύηδί^ίπιυδ Τ3Π6 ρ3πΐ6Γ 3€τηυΙΙίΓαη3πι 
α ηο()ίδ βχίςϋΙϋΓ, 6( πιηΚ» (ΐυίιΐοπ) Γϋδ δυηΐ (]υ3- αρετής (98). Έν ταύτ|) &ρα (99) οί της χαχίας άπηλ 
λαγμένοι γενήσονται, ?να, χαθώς φησιν ό Απόστολος 
ό Θε6ς τά πάντα έν παίσιν. Αυτή γάρ ή φωνή σαφώ* 
μοι δοχεΤ βεβαιούν τήν προεξητασμένην διάνοιαν, ^ 
λέγουσα, χα\ εΙς πάντα (1) γενέσθαι (2) τ6ν Θε6ν, χα 
έν πασι. Της γάρ έν τψ παρύντι ζωής ποιχ(λως ν. 
χαΐ τϊολυειδως ήμΤν ενεργούμενης, 7η)λ).ά μέν έστρ 
ών μετέχομεν, οίον χρόνου χα\ αέρος χαΐ τότΐου, βρο. ίοηι ραΠίάρβδ δυηιυδ, ηΐ Ιβηιροπδ, ϋΐ ήβη», υΐ Β σεώς τε χα\ πόσεως, χα\ σκεπασμάτων (3), χα\ ηλίου, Ιοΰί, ΓίΙ)ί(]ΐΐ6 36 ροΐυδ, ιι( 16^11 ηιεηΙΟΓϋ πι, βΐ δοΓίδ» 
ΐ966Γηαηιιηςυ6, υΐ 3Γΐ3Γυηι Γβηιπι πιιι1ΐ3πιπι 3(1 
Ιΐδΐιηι τΙΙθ6 η6ε68δ3Η3ί*ϋπι, ςιιαηιπι ΓβΓυπι ηυΐΐα 
Οβυδ 6δΙ ; 1)ε3ΐΙΐυ<ίο νβΓΟ, ςιΐ96 βχδροείηΙπΓ, ηιιΙΠυδ 
(|ΐιί(ΐ6ηι ΙιαΓυιη τογππι β^βηβ 6δΐ, οπΐπία βϋΐβιη ηο- 
1)18 1θ€θ(ΐιΐ6 οιηηίυπι 6Π( ϋίνΙπα η3ΐιΐΓ3, 3(1 οηιηοηι 
Ιΐδηπι 36 ηυ66δδίΐ3ΐ6πι ίΐΐίυδ τίΐχ δ6δβ οοηνεηΙβηΙϋΓ 
€ΐ 3ρΐ6 ΙιήραΓίίβΗδ. (α) Αίςιιβ ίιί ρΐηηυηι 3ο πιαηί- 
ΓΰδΙυη 6δΐ 6χ δΑΟΓίδ θΓ3ουΠδ, ςηοά Όβϋδ 6ΐ Ιοειίδ 
βχδίδΐίΐ ϋδ, ςυί ϋί^ηΙ δυηΐ, 6ΐ (Ιοηιυβ, 6ΐ ιηάυιηβη- 
ΐΜΠί, 6ΐ €ίΙ)υ8, 6ΐ ροΐυδ, 61 Ιυπιβη, 6ΐ όίνίΐίββ, 61 
Γ6£;ηιιπ), 36 ςοίϋςυίά νβΐ Π)6ηΐ6 οοη€ίρί, ν6ΐ ηοπιί- 
ί)3π ροΐ6δΐ, ςυοά ηοΙ)ίδ 6θηΓ6Γ3( 6ΐ οοη(]υ63ΐ 2(1 
1)οη3ΐη νίΐ3ηι. ΙΗ)γγο ({(ΐί οπιηία βχδίδΐίΐ, 6ΐΐ3πι ίη κα\ λύχνου, χα\ άλλων πρδς τήν χρεία ν τοΰ βίοι 
πολλών, ύν ουδέν έστιν δ θεός * ή δέ προσδοχωμέντ 
μαχαριότης (4) μέν ούδενός έστιν έπιδεής, πάντα δ! 
ήμΤν χα\ άντ\ πάντων ή θεία γενήσεται φύσις, πρ^ς 
πάσαν χρείαν της ζωής εκείνης Ιαυτήν αρμοδίως 
έπιμερίζουσα. Κα\ τούτο δήλόν έστιν έχ των θείων 
λόγων (5), δτι χα\ τόπος γίνεται ό θεδς τοις άξίοις, 
κα\ οΐχος, κα\ Ενδυμα, χα\ τροφή, και πόσις, χα\ 
φως, κα\ πλούτος, κα\ βασιλεία, και πάν νόημα τε 
κα\ δνομα των πρδς (6) τήν άγαθήν ήμϊν (7) συντε- 
λούντων ζωήν. Ό δέ (8) πάντα γινόμενος χα\ έν 
πασι γίνεται. Έν τούτψ δέ μοι δοχεί (9) τ^ν παντελή 
της κακίας άφανισμδν δογματίζειν δ λόγος. ΕΙ γάρ 
έν πάσι τοις ούσιν ό θεδζ Εσται, ή κακία δηλαδή έν οπιηίΐιυδ βχδίδΐίΐ. Αΐ(ΐυβ ίη Ηοε ηιίΐιί νί(ΐ6ΐυΓ ρβΓ- τοις ούσιν ούκ έσται. ΕΙ γάρ τις ύπόΟοιτο κάκείνην 
ίβοΐυπι 6Ι 3ΐ)δθ1ιιΙυηι ίηΐ6ΓίΙυιη νίΐίοδίΐαΐίδ 36 ηβ- είναι, πώς σωθήσεται τδ έν (10) πάσι τδν βεδν είναι ; 
ςπΊΐΙχ 1Γ3(16Γ6 8(-ΓΊρΙιΐΓ3. §1 6ηίπι ίη οηηίϋυδ Γβϋϋδ Ή γάρ ύπεζαίρεσις εκείνης, ελλιπή τών τιάντων τιοιε^ (07) "Άδέσποτον γ, γ. έ. Α βι Β (Ιείβηΐ. 

(08) ΤΊ\ς άρετης. Της (ΙβΙβΙ Β. 

(99) "Άρα. Β άρα. ϋΐ όοΐοΐ Β. \ά ν6Γΐ)3 : έν 
ταύτη άρα, 6ΐ6. ΙίΦο ηοΐ3ΐ οοιίβχ Αίη 63ΐ66 : *Απηλ- 
λαγμενοι αέν Εσονται οΐ μηδέ ένεργεϊν τι κα/.δν δυ- 
νάμενοι, άλλ' ού πάντες Ιξω κολάσεως, Εως διάξουσιν, 
ή της βασιλείας τών ουρανών άπολαύσουσιν. Άνά- 
γνωθι τχ έξης, κα\ μαθτ^ση, τί έστι τά πάντα έν 
πάσι θεδς, κα\ μέμνησο τιον είρημένων περί τής κα- 
κίας. 

(Ι) ΕΙς πάντα Α Β άέϊαί, 

(2) Γβτέσθαι. Α Β γίνεσθαι. 

(3) ΚαΙ σκεπασμ. Καί (ίβίβΐ Β. 
(ϊ) Μακαριόττίς. Β 3(1 ίϋΐ τούτων. 

(5) Αόγων. Α Β λογίων. 

(6) Προς (Ι6)61 Β. 

(7) 7ί//Γ*• (ΙβΙβΙ Β. 

(8) *0^^. Βόδέτά. 

(9) Ετ τούτφ δέ μα δοκε7. ίη 63ΐοβ ΟΓχΙίοίδ Α 
δοίιοΐίί Ιοοο Ι).Έ6 16^38 : Ούκούν κα\ έν δαίμοσι κα\ έν 
άμαρτωλοΓς άνθοο)ποις ίσται. ΚαΙ τγοΟ τδ δίκαιον, εΙ 
τοϊς δικαίοις έπισης κάκε?νοι τύχωσι τάγαθοΰ ; Άλλ' ούχόμΓίϋ^ς, φήσειεν 4ν τις, άλλα και λίαν διαφορώτε- 
ρον. Που γάρ θήσομεν τά της κολάσεως έπιτίμια, 
πυρ άσβεστον , καί άτελεύτητον σκώληχα , καΐ τά 
δμοια ; κα\ γάρ τήν διχοτόμησιν είναι οΐμαι μηδέν 
Ετερον, ή το κεχωρισΟαι θεού. Ούκοΰν έν πάσι μέν 
Εσται δοξαζόμενος, καΐ προσχυνού μένος ό θεδς, άλλα 
τοις μέν άπόλαυτι; τής βασιλείας, τοις δέ τής κολά- 
σεως. ΕΙ γάρ μή τούτο δώμεν, κα\ τ|) θεία Γραφί) 
κα\ τοις άλλοις Πατράσι μαχΐ]σόμενον δείξόμεν τδν 
διδάσκαλον, κα\ μήν κα\ έαυτφ. Δείκνυται γάρ έτέ- 
ρωΟι κόλασιν αίωνίαν διδάξας, κα\ μηδειιίαν πάρ- 
1^ οδονΕχειντους αμαρτωλούς είςτά τών δικαίων αγαθά• 
Τί δέ φαμεν έτέρωθι ; κάν τψ παρόντι διαλόγ(|) (ώς 
έν τοις Εμπροσθεν Εγνωμεν), ή τοίνυν κατά τον λε- 
χθέντα νουν τά προειρημένα νοητέον, ή οτι τταρεν- 
ετέθη ταύτα ύπδ παραχαρακτών τίνων τη άληθεία μή 
πειθομένων, ή αλλόκοτος ό δίδασκα) ος φανείται, δπερ 
εΤπεν (Ιίί^β είπεϊν) άτοτΜν. Ούκοΰν έκείνως πάντως 
έκλειτιτέον τά παρόντα. ΆνάγνωΟι τά έςής * μέμνησο 
τών προτέρων. 

(10; Γύ έκ. Τό ϋ6ΐ6ΐ Β. (α) ίχόΛιοτ, Ετρο €ΐίαηι ίη άίριηοπίόπί €ΐ Ηοτηίηί- 
6η$ ρ€€€αΐοήΰΗ$ €τίΙ. Ει ηΗ]η$Ιίΐία, $ί ι/Ζί ηηοηηβ 
η!ηΐί€ αΐηΗ€ ]η$ΐί 1)οηηιη ααβ(ΐηβηΐητ? 86ά ηοη βίηιί/ι- 
ΙβΓ, {ΙΙτβήΐ αΙίηηί$^ »βά βΐ Ιοαρβ άίνετεα ναΐΐοηε, ϋϋί 
ΰηιηι ροηβηινί 6αρρΙί€α ρχηα$ ? ίρηβιη^ηιιί ηοη βχχΐίη' 
ρηαίητ^νίηηβιη, ηαί ηοη βηιονίαΐΗΓ^ εΐ »ίηιίΙία? αίφιβ 
αάεο ίη άαα$ ρατίβε (τηααΐα ά%$$ε€ΐίοηΒη^? ηηοά ηϋιΊΙ 
αΐίηά €$ΐ€ ορνιοτ, ηναιη α ΰεο $*;]ηη€ΐηηι αΐηαε τε* τηοίηηι εαε. Ετρο ίη οηιηί^ι» ηηίάειη ρΙοΓίβεαί^ίιντ 
εΐ αάοναΰίΐΗΓ Οεπί^ $εά Ιή» φιίάεηι τερηο /πι^η/ί^ικ, 
ί//ϊ< νετο αιρρί'ιάηηι $ηΙ[ετεηΐα>η$. Ναη ηιύ Ιιοο άε- 
ηιη$, εί εηηι άίνιησ 5ι;πρ{ιΐΓα, εΐ εητη αΐη» Ραΐηύη$^ 
αίηαεαάεο Βεεηιη ρνρηαηΐεηι άοείοτεηί ο$ίεηάεηΐΗ». 
0%ΐεηάίΐην εηίηιααΐ>\ $ίίρρΙί€ίνιη ωίετηηιη άοεπΐαε^ 
ει ηηοά ηπΙΙηηι αάίίηίη ρε€€αίοτε% ΗαΙτεαηί αά ΰοηα 
ίν$ίοτΗΐη, 105 ΟΕ ΑΝ1ΜΑ ΕΤ ΚΕδϋΒΚΕΟΤΙΟΝΕ. ιυβ τ)^ν ιβραηψιν. •Αλλ• όέντοΓς ΐϊίσιν έβόμβνος, έντοί^ Α 1>β«« βΓ«1» γίϋοδίΐαδ ηβηυΙΙΙβςιιβ ηιιηΐηιοι ίη Γβηιηι μή οδσιν ούκ ίσται. — Γ. ΎΙ ο?ν χρή λέγειν, εΐπον, 
-πρδς του^ μιχροψύχως ταίς συμβολαΐς (11) διακειμέ- 
νους ;— Μ. ΕΓτηομεν πρ6ς αύτους, φησ\ν ή διδάσκα- 
λος, δτι Μάτην, ώοίτοι, δυσανασχετείτε χα\ δυσχερα(- 
νετ£ τφ είρμψ της άναγχα{ας πραγμάτων (12) ακο- 
λουθίας, άγνοουντες πρ6ς οντινα σκο1ι6ν τά χαΟ-' Ικα- 
στον έν τφ παντί οίκονομούμενα φέρεται, 5τι τιάντα 
χρή τάξει τινί καΐ άκολουθί^ κατά την τεχνικήν τοΰ 
χαθηγεμδνος σοφίαν τ|1 θείςι προσοικειωθήναι φύσει. 
Τούτου γάρ ίνεκεν ή λογική φύσις ήλΟεν εΙς γένεσιν^ 
ώς τ^ν (13) πλουτον των θε(ων αγαθών μή άργόν είναι* 
άλλ' οΓον άγγεΙά τίνα προαιρετικά (14) των ψυχών (15) 
6οχεΙα, παρά της τ6 πάν συστησαμένης σοφίας κατ- 
εσχάσθη (16), Ιφ* φτε είναί τι χώρημα δεκτιχ6ν άγα- ηαΙυΓΑ ηοη 6ΠΙ. Ναιη βί ςαίβ ▼Ίΐίοβίΐ&Ιβιη βΐί&ιη 61 
Ιΐ6(|ΐιί1ί8ΐη 6886 ροβαβπΐ, ςαοπιοίΐο 96Γνα1)ίΙυΓ 63 
86ηΐ6ηΐί& ςυα άίοίΐιΐΓ ςιιοϋ ίη οιηη'ώυβ Οβυβ 8ίΐ? 
ΙΠΊυβ 6ηίιη, νί(1βΙί66( νίΐίοδίΐαΐίδ η6(|υίΓιχςιΐ6 6Χ6ΐη- 
ρΐίο βίςυβ 8υΙ)ΐΓα€ΐίο• ιιηρβΓΓβοΙ&ιιι 36 ηοη ρίβηαπι 
6ίΒοίΙ οηιηΊυιη €θπιρΓ6ΐΐ6η8ίοη6ηι.ν6Γυιηςηίίηοπι« 
ηίΙ)υ8 6ηΐ , ίη ϋβ ψιχ ηοη βυηΐ ηοη βηΐ. ^ 6. Οιι'κΙ 
Ι^ΊΐαΓ οροΓίβΐ ϋίοβΓβ, ίηςααιη, 3(1 605 ςιιί οαίαιοί- 
Ι3ΐ68 6( ίπΰοπιηιοιΙ» Ρ3ΓΤ0 αο <]6Π)ί88ο &ηίιηο Γ6ηιηΐΤ 
— Μ. Οίοαηιυ» 3() 608, ιηηιιίΐ ηια^ίβΐΓ» , Η6α9 νθ8 1 
ΓΓυ8ΐΓ3 νο8 301ί6ΐ3ΐί5 οΐ 6Χ€Γυΰί3ΐί8 3(ςϋ6 οίίβηιΐίηιίηί 

61 3η|;ίΠΐΊηί 56Π6 η666&83Γί3β Γ6Γϋΐη ?Ί6Ί88Ίΐυάίηί8 61 

€οη$6<ΐϋ6ηΐίΦ, ί£ηοΓ3ηΐ08 3(1 (ΐποϋηβηι ρΓοροβίΙυπι 
3ΐ(]υ6 οοηδίΙΊυηι 8ίη^ιιΐ3ΐίηι Γ6δ (|υχ(ΐϋβ ΓβΓοΓβηΐυΓ, 6ών, τ^ άε\ τ^ προσθήκη του ιΐσχεομένου με?ζον β (\ηχ ίη υηίν6Γ8Ίΐ3ΐ6 3(1πιίηί$ΐΓ3ηΙυΓ, ({υοπί^πι οροΓ- 
γινόμενον. 161 οπιηί3 οηΐίηβ 30 νίοί$8ίΙυ(ϋΐΐ6 (]υ3(ΐ3ηι 86€υη- 

όϋΐη »Γϋβ6ίο9&πι θΓ63ΐοη8 61 αυοίοΗδ βΑρΙβηΙί&πι (Ιίνίη» €οη€ϋΊ&Γΐ &1ςυ6 6οη]υη^ί ηβΙιΐΓΦ. Ναηι 
ίάοίκο ηΐίοηβ ρΓ26ίϋΐ3 παιογα ρΓονβηίΐ ίη ΓβΓυηι η&ΙυΓβπι, ηβ (ΙίτίΐίοΒ (ΙίνίηοΓηπι ΒοηοΓυπ) 

ΟΙίθ82Β 31(106 ίηϋΐίΐΰδ 6856ηΙ, 86(1 (10381 ^383 ςυΧίΐ3ηΐ 6( 1ί1}6Γ0 3Γΐ)ίΙΠ0 ρηε()ίΐ3 3ηίηΐ3Γυπΐ Γ6€6ρΐ3- 

ευΙ« 3 8>ρί6ΐι1ί3, (|υφ εοη(1ί(1ίΐ 61 6οη8ΐίΐυίΙ ΓβΓυηι η3ΐυΓ3πι υηίν6Γ83πι, ρ3Γ3ΐ3 βυηΐ, υ( 68861 βΐίςυοιΐ 
▼38 61 €θηθ6ρΐ3ου1υη) 0Αρ3\ Κ>οηοΓυηΐ| ςυθ(1 86πιρ6Γ 36€688ίοη6 6]υ8 ςυο(] Ιοίυη(ΐ6Γ6ΐυΓ, ηΐ3]υ8 οΙΒοβ• 

ΚΐΙΙΓ. Τοιαύτη γάρ ή του θείου άγαΟου μετουσία, ώστε 
με'ζονα κα\ δεκτικώτερον ποιεΝ τ6ν έν φ γίνεται, 
έκ δυνάμεως (17) χα\ μεγέθους προσθήχην αναλαμ- 
βανομένη τφ δεχομένφ, ώς άν (18) αΟξεσθαι τδν 
τρέφαμε νον, κα\ μή λήγειν ποτέ της αυξήσεως. Της 
γάρ (19) πηγής τών αγαθών άνέκλειπτα πηγαζού- 
σης, ή τοΰ μετέχοντος φύσις, διά τ6 μηδέν του λαμ- 
βανομένου περιττωματιχέν τε (20) είναι χα\ άχρη- 1Ι(ΐ]ιΐ8η)0(1ί 6ηίπι 68ΐ (ΙίτΙηί 1)οη1 ρ3Γΐ1είρ3Γιο, πΐ 
ηΐ3]0Γ6ΐη 3ΐςυβ 6ηρ36ίθΓβηι Γ3€ί3ΐ βυηι ίη (|υο 
6Χ8ί8ϋΐ» (Ιυηι 3(1 ρ(Η6ηΙί3Β Πΐ8^ηίΐυ(1ίηί8(|υ6 ίηοΓβ- 
πιβηίοηι 8υηιίΐυΓ 3 Γ66ίρί6ηΐ6, υΐ δβηιρβΓ 0Γ6δ€3ΐ Ιβ 
ςυί 3ΐίΙϋΓ, 61 ηυηςιΐ3ΐη 6Γ6866Γ6 (Ι6δίη3ΐ. Νβηι ίοηΐβ 
1)(»ηοΓυπι οοηΐίηεηΐβΓ 6ΐ ίικΙβδίηβηΙβΓ βεβίυπβηΐβ 
3((]ΐΐ6 πΐ3η3ηΐ6, ηηΙυΓ3 ρβπίοίρηηΐίδ• ({υίβ ηίΐιίΐ 6χ 
60 (] 110(1 δυιηίΐιΐΓ, οχεΓοηιοηΙοδυηι βΐ ίηυΙΙΙβ 6δΙ, στον, δλον τ6 είσρέον προσθήχην του Ιδίου ποιούμενου Ο (Ιηπι (|υί(1(]υί(1 ίηΠυίΐ, δυΦ ηΐ3£[ηί1υ(1ίηί 3(]]ίεί(, δί- {%1) μεγέθους, έλκτικωτέρα τε άμα του κρείττονος, 
χαΐ πολυχωρητοτέρα γίνεται,άμφοτέρων άλλήλοις συν* 
εικδιδ^ντων, της τε τρεφόμενης δυνάμεως έν τ^ (22) 
τώ¥ αγαθών αφθονία πρ6ς τδ μείζον έπιδιδούσης, καΐ 
της τρεφούσης χορηγίας, τ^ τών αυξανομένων (23) 
έιηδόσει συμπλημμυρούσης (24). "Εστίν ούν είκδς εΙς 
«οιουτον άναβήσεσθαι μέγεθος, έφ* δν (25) δρος ούδε\ς 
έιειχ^πτει (26) τ*|ν αδξησιν. Είτα τοιούτων ήμΐν προ- 
κειμένων, χαλεπαίνετε διά της τεταγμένης ή μιν δδοΰ 
ι:ρ6ς τδν (διον σκοπδν προϊούσης της φύσεως ; Ου 
γάρ Εστίν άλλως έπέχεινα (27) γενέσθαι τδν δρδμον ιηηΐ 6ΐ 3(1 3ΐΐΓ3ΐΐ6η(1υη) (|υθ(1 πι6ΙΙμ$ 681 3ριίθΓ 61 
8(1 \ά οβρίοηάυηι 8ρ3ΐίθ8ΐθΓ Οι, υΐΓ0<]υβ ίηνί€6πι 
3ΐΐ6Γ0 υη3 οαπι βΐίβρο €Γ6$€βηΐ6, Ιυηι νίπιιΐβ, ςυχ• 
3ΐίΐυΓ ρΓορΙβΓ εορίαπ) βΐ 3!)ΐιη(ΐ3ηΙΙαπι [)οηοΓηπι ίη 
ηΐ3]υ8 ρΓθβ(ϋ6ηΐ6, Ιηιη νί 3ΐίηΐ6ηΐ0Γυηι 8υρρ6(ϋι.ι- 
ΙΐΊΟβ ηη3 6ϋηι ίηοΓεηιβηΙο αΐ(|υβ ρΓοΓοΠυ ΟΓοβνβη- 
Γιυιη 3ΐ)ϋη(ΐ3ηΐβ. ΕδΙ ί^ΐΐαρ νβΠδίηιΙΙβ ίη 63ΐη ονη- 
δΟΓΟδ 6886 ηΐ38ηίΙ(ΐ(]ίη6ΐη, ίη ςυ3 ηιιΙΙυδ ΙΟΓηιίιηΐ!^ 
ΐηΙϋΓΓυηιρ3ΐ 61 ίηιρβ(1ί3ΐ ίηοΓβπιβηΙυιη. Ει οιπη Ιαΐίη 
η()1)ί8 ρΓοροδίΐ3 δίηΐ, ίη(1ί£[η3ηιίηί, δίροΓ οΓ(]ίηΑΐηπι 
66Γΐ3Πΐ(ΐυ6 νίηηι (]υο ιΐβδίίηβνίΐ, ηαΐηηα ηοδΐΓ3 ρΐΌ« ή^Ιν, μή τοΰ ραροΰντος ημάς, του εμβριθούς λέγω Ι> βϊ^ΐΐΜΓ^ Νοη 6ηίηι 8ΐίΐ6Γ 3(1 ί1ΐ3 οηΡδπιη ηοΙ)ίδ ίη- τούτου χα\ γεώδους φορτίου, της ψυχής ημών άπο- 
βεισ^έντος* της τε πρδ; αύτδ σ*^μπαθείας, ήν έν τφ- 
δε τφ (28) ^ έσχήκαμεν, διά κρείττονος επιμελείας 
έγχαθαρθέντας (29), έν τφ καθαρφ δυνηθήνΐι προσ« 
οιχειωθήναι τδ δμοιον. ΕΙ δέ σοί τις κα\ πρδς τδ σώμα 
*ϋτο σχέσις έστΙ, κα\ λυπεί αζ ή τοΰ Ι^γαπημένου (50) 

(11) Σνμ€οΛα7ς, Α συμφοραΐς. Β πρδς τάς συμ- 
φοράς. 

(12) 17/>α7*/κ1τωτ. Α, Βτώνπραγμ. 
(15) Ώς χότ. Α, Β ώστε τδν. 

(14) Προαφετιχά. Α, Β καΐ προαιρ. 

(15| Των V^ Β τά τών ψ. 

{ίβ}, Κατεσχάσθη. Κατεσκευάσθαι. 

(17) Έχ δντάμ, Α, Β εΙς δυνάμ. 

(18) "Ατ. Β άεί. 

(19) Της γάρ, Β πώς γάρ. 

(Μ) Περητωματικότ τε, Β περιττωματίχ^ντι• 

ΡΑΤΜί. 6η. ΧΙ,νΐ ΐ6ηά6Γ6 3ΐςυ6 ίη8ΐίΙυ6Γ6 Η€6ΐ, (|υ3π) δί ίϋ (^υο ζν-Δ- 
▼3ηιηΓ, 1106 ηιοΐ6δ(υπι ίη(|υ3η) 3γ (οΓΓουηι οηηδ, 
31) 3ηίη)3 ηο8ΐΓ3 6Χ6υ886ηπιυ8, πΐ ρ6Γ ηΐ6ΐίθΓϋηι 

6υΓ30Ι 36 (1ίΙί96ηΐί3Π1 6ΧρυΓ|;3ΐί 3ΐ(ΐυ6 6Χρί3ΐί 3ΐΐ 

63, ςιΐ3πι ίη 1ΐ36 νίΐ3 6ϋηι ίΙΙο οηβΓβ Ιΐ9ΐ>υΐηιιΐ!Η, 
6θην6ηί6ηΙί3, 6οη]υηεΐίοη6 31406 €θηδ6υ$ο ρ6Γρηπ- 

(21) Ποιούμενου, Α, Β τΕοιουμένη. 

(22) Έν Γή. Α. Β έπΙ τ}). 

(23) Αύξανομέκοιν, Α αύξομένων. 

(24) ΣνμπΛημμνρούσης,Β, συμπλημμερούσης. 

(25) Έ^^ δν. Α, Β έφ' ων. 

(26) Έαικό.ττβι, Β έπισχ<)πτει. 

(27) "Επέχεινα, Α έπ' έκεινα. 

(28) Τφ δέ τφ, Β τφ τί,δε. 

(ίΟ) ^ΕγχαΟαρΟέντας.Ά, Β έκκαθαρθέντας. 
(50) ΊΙρίΛημένου, Α ίη ηιαΓ^ίηβ άγαπωμένου^• 
Β ίη ΐοχίυ οοιίοηι ηιοιίο. ^; 107 8. €ΒΕ(Κ)ΚΙΙ ΝΥδν ΝΙ 108 1111610 θΐιΐη$ίιηΐ1Ίροβ8ίιηη3θθηΰΐϋ2η9ΐΙηυοεοη]ιιη^. λ βιάζευξις, μηβ% τοΰτό σοι άπ* έλπίβος £σται (51). Ιΐυοϋ β'ι 3Γιςιι& Ιί1)ί βΐίαιη βά Ιιοο οοΓρυβ &ίΓ6€ΐίο ββΐ, 
61 αη^ίΐ 16 36 ιη&ΐ6 1)&1>6ΐ, ςυοά ()ί5]υη96η8 &1> 60 
'ήϋοιΐ (ϋΐί^ίβ, 06 1ΐ0€ ςηίϋβπι βρβοι Ιί1)ί 9()ίο)0(. 
νί(1β1>ί8 6θίπι 6θΓροΓ6υοι Ηοο απιίουΐυπι, ςαοιΐ οοη6 
οιΟΓίβ άΙβ$ο1υΐυηι ίυ6ΓίΙ, 6χ ϋβάβοι ηΐΓ8ΐΐ8 οοηΐ6ΐί 
&ΐςα6 οοπιροηί, ηοο Ιΐ36 εΓΑ883 8***^ί<1^β ΐ6χ(υΓ9, 

86ά 9ίά 36Π3Π1 ΐ6ΠυΙΐ8ΐ6ΠΙ ΐΚ|η6 8υ1>ΙίΙίΐ9ΐ6ΙΟ ΟΙο 
Γ60ΟΟ6ίθ02ΐΐ0 31^06 Γ6Γ66Ι0, Οΐ 6( 3(1811 ΙίΙ)Ί ςίΚΚΐ 

άίΓι^ίβ, 6( ίο ιηοΐίοπ αίςηβ 3αΐ3))ίΙί ηΐ3βΊ8 ρυΐοΐιπ- 
Ιιιϋίηβ (Ιβοιιο Γ6ΗΐίΙυ3ΐιΐΓ. — Ο. Αε τίϋοΐυΓ, ίηςυβπι , 
6χ 86η6 Αίςυβ εοο(Ίπυ»Ιίοο6 (ΙΊοιΟΓυιη ηο1)ί8 ()οοΐΓίη3 

Γ6$υΐΤ66(ίθθί8 (]υθ()3Π1ΐηθ(1υ ίη ΟΓ3ΐίθΩ601 ίΓΓ€ρ$ί$5β, 

(Ιβ ({(13 πιίΐιί οοη άυ1)Ίΐ30(]αηι ςυίιΐβσι 6886 νίϋβΙοΓ» 

ςυίο ν6Γ3 Η ϋΐ άθ€ΐΓίθ3 56Γίρ(υΓ3Γϋηΐ 0Γ6άίΙ)ί1ί8 61 'Οψει (52) 7^Ρ 'ίο^'^ο '^^ σωματικών περιβόλαιον τ6ν 
νυν (55) βιαλυθέν τφ θανάτφ έχ των αυτών τεΑλιν 
έξυφαινόμενον, ού χατά τήν παχύ μέρη ταύτην χα\ 
βαρείαν χατασχευήν , άλλ* ίτζί τ6 λειττότερ^ν τε χαΐ 
άερίϋδε^ μεταχλωτθέντος του νήματος (5^), ώστε σοι 
χα\ τυαρεΤναι τ6 άγαπώμενον, χα\ έν άμείνονι χα\ 
έρασμιωτέρφ χάλλει (55) πάλιν άποχαθίστασθαι. 
— Γ. *Αλλ' ξοιχέ π&)ς , είπον , έξ άχολουθίας ήμΤν τό 
δόγμα της αναστάσεως έπεισεληλυθέναι (56) τψ λ^({>« 
δ μοι δοχεΓ 1δε?ν (57) αληθές μέν χα\ πιστών έχ της των 
Γραφών διδασκαλίας, ίνα μή άμφιβάλλη (58) * επει- 
δή (59) πώς ή ασθένεια της ανθρωπινής διανοίας, τοις 
χωρητο?ς (40) ήμ?ν λογισμοίς, μάλλον πρδς τοιαύτη ν 
(44) π(στιν έπιστηρίζεται, καλώς &ν Ιχοι μηδέ τοΰτο 6χρ1θΓ3ΐ3 8Η; 86(1 ^1100130) Ιιιιπΐ309β οΐ6θΓΐ3 ιοΟγ• Β τ6 μέρος παραδραμείν άθεώρητον. Τί ουν χρή λέγειν, 

011138 Γ3Γιοηί1)υ8, ςυ38 63ροΓβ ρο83ίπιθ8, αΐ3(;ΐ8 περισχεψώμεθα (42). 

<)πο<ΐ3οιοιθ(]ο 3ά Ιιυ]ϋ8θΐθ(ϋ 3ΐί()υί(1 €Γ6€ΐ6θ(Ιυοι 6θο§πη3ΐαΓ, Ιΐ3υ(1 3ΐί6οααι ία6Η(, 06 1ΐ306 ςοίιίβηι ρ3Γΐ6αι 

ίθ(1ίδ€11883Π1 6ΐ ίθ6ΧρΙί€3ΐ3αΐ ρΓ«λ6ΓίΓ6.0υΙ(1 ί^ίΐΟΓ <ϋ€6Γ6 ΟρΟΠβλΙ, Τί<ΐ6ληΐΙ1§• Μ. Αο οΐ3(;ίδΐΓπ : Οηί 8 008ΐΓ3 ςηί(ΐ60ΐ , ίο^υίΙ« 
ρΐιί1θ8θρ1η3 3ΐί6οΊ 8υο(, ίο άίν6Γ8ί3 ορ1οιοοϋ)θ8 

«1108 3ΐίΐ6Γ 61 ρ3Γΐ6 ({03(130) 06 Γ68ϋΓΓ66ΐίθ06 
(1θΟΐΓίθ3Π1 3ΐΙΐ^6ΓυθΙ, 066 ρΐ306 6010 008ΐΗ8 860- 
1160168, 066 ρ6θίΙυ3 3ΐ) 6]α8010(1ί 8ρ6 3ΐ)6ΓΓ30- 
168. Ν30) ΟΟΟΟΟίΙί (101(1601 Γ6Ι0 6010 01 001030(10 
60010016Η3 3ΐη6ίυθΙ, ;(6 (Ι6ΐ)0068ΐ30ΐ 1)00)30001 §[0- 
«108, 6301(1601 30110301 66086θΐ68 ίθνίθ60) (ΟΟ) 1)0- 
0)ΐθί8, Ιοαΐ Γ3ΐίθ06 63Γ60ΐί8, 36 1)ΓθΙί β6Π 3•ί- 
103ΐί8 , 3Η3 ρ08ΐ 3ΐί3 8θ1)ίθ(ΐ6 60Γρ0Γ3 ίθ(1θ6Ι116ΙΜ, (] 
6ΐ 3(1 ίά ί|00<1 ρΐ3663( 860)ρ6Γ ΐΓ30δ60ηΐ6Ι0, Τ6ΐ 
Τθΐ3Γΐΐ6, ν6ΐ ΐς03ΐίΐ6, Τ6ΐ 16ΓΓ681Γ6 3010131 ρ08ΐ 
1100110601 06ΓΙ, 36 Γ0Γ808 3ΐ> 1)18 3(1 1ΐΟΟ1303» 
ΓθϋίΓΟ 03ίυΓ301• ΑΙϋ Τ6Γ0 61)301 3€ΐ ίΓυΙί668 6]υ8- 
010(1ί (1θΙίΓ30)6θΙθΙΟ 6ΐΐ60(1θθ( , Οΐ 611301 8γ1)0• 
Τ6301 36 1ί|$06301 61 νίΐ301 60θν6θί6θΐ6αΐ 3ΐς06 
366001 Ι00(1αΐ301 6886 ρυΐ60ΐ. ΝοΟΟοΠίδ ν6ΙΌ 1)06 80- 

1(110 νίάοΙοΓ, γ'κίεϋεΰΐ ςυο(1 6χ Ιΐοο)Ιθ6 86ΐορ6Γ 

3Πυ01 1)00)Ίθ6Η) 1θνί660) 800)31 , 6( ρ6Γ 638(1610 
ΟΟΙοί ΐ60)ρ0Γ6 1)00)303 νΊΐ3 6ΧΪ{;3(0Γ 3ΐ({06 Γ6($3-. 
ΙΟΓ : 600) 11006 (|η)(ΐ60) ίο 1)18 , ΓΟΓ808 ίΐ60) 10 
3ΐϋ8 6X^601 ίο ρ6Γρ6ΐ0ΟΙΟ 3θ1θ)3Β 8104. Νθ8 80- 
160) 600)0)0(118810)001 6886 660860)08 , Οΐ 3ΐ) 66- 
6ΐ68ΐα8ΐί6ί8 8βθί6θΓΐί8 3ΐςα6 (ΐ66Γ6(ί8 6Χ0Γ(1ί60ΐ68, 
118(106 (103$1 Γυθ(ΐ30)60ΐίβ Οίχί , 130100) (1θΟ• ^ 

13Χ31 άβ ομίοίοοίΙ»ο8 6θΓοαι , (]υ1 1)Χ6 ρΙιί1θ8θρΙ)ί6θ 

ΐη0Γ6 ΐΓ36ΐ3ν6Γ00ΐ , 366ίρί3Ι00« , ςυ30ΐ00) 83118 
8ί( 3ά ά6Ο10α8ΐΓ3θ(1ΐΙΟ1 608 3ΐί(|00 0)0(1θ 6<ηΐ?6θίΓ6 Μ. Κα\ ή διδάσκαλος , 01 μέν Εξω , φησί , της χ&Ο' 
ήμΑς φιλοσοφίας έν διαφόροις ύπολήψεσιν, Αλλος Αλ- 
λως(45)μέρει(44) τιν\ του κατά τήν άνάστασιν έφήψαντο 
δέματος, οΟτε δι* άχριβείοιςτοίς ήμετέροιςσυνενεχθέν- 
τες, ούτε πάντη της τοιαύτης άποσφαλέντες ελπίδος. 
Τινές μέν γάρ ύβρίζουσι τζ χοινότητιτόάνθρώπινον, 
τήν αυτήν άνά μέρος άνθρωπου τε κα\ άλογου ψυχή ν 
διοριζόμενοι γίνεσθαι, μετενδυομένην τά ηόματα, κα\ 
πρδς τ6 άρέσκον άε\ μεταβαίνουσαν, ή πτην6ν, ή §ν- 
υδρον, ή χερσαΤόν τι ζώον γινομένην μετά τ6ν άν- 
θρωπον, κα\ ΐεάλιν άπ^ τούτων πρδς τήν άνθρωπίνην 
έτυανιέναι φύσιν. *Έτεροι δέ μέχρι τ(ον θάμνων τ^ν 
τοιούτον λήρον έκτκίνουσιν, ώς κα\ τ6ν ξυλώδη βίον 
αύτζ κατάλληλων τε κα\ οίκείον νομίζειν. ΤοΤς δέ 
τούτο δοκε? μ^νον τ6 έξ άνθρωπου (45) Ιτερον Ανθρω- 
πον άε\ μεταλάμβανε ιν, κα\ διά τών αυτών πάντοτε 
τ6ν άνθρώπινον διεξάγεσθαι βίον, νυν μέν έν τούτοις, 
πάλιν δέ (46) έν έτέροις τών αυτών ψυχών εΙς τδ διηνε- 
κές γινομένων. ΉμεΤς δέ καλώς Εχειν φαμέν, έκ τών 
εκκλησιαστικών δογμάτων ορμώμενοι, τοσούτον πα- 
ραδέξασθαι μόνον τών τοιαύτα πεφιλοσοφηκότων, δτον 
συμφωνούντας αύτους τρόπον τινά δεΤξαι τφ της ανα- 
στάσεως δόγματι. Τ6 γάρ λέγειν αύτοϋς πάλιν τισ\ν 
(47) έπεισκρίνεσθαι δόγμασιν (48) μετά τήν (49) άτ:^ 
τούτου (50) διάλυσιν τήν ψυχήν, ού λίαν άπ^δει της 
έλπιζομένης ήμΓν άναβιώσεως, δτι (51) γάρ ημέτερος 
λ($γος έχτών του κδσμου στοιχείων, νυν τε κα\ είσαΰ- 
θις τ6 σώμα ημών συνίστασθαι λέγει, κα\ τοΖς έξω- Ι (51) Έσται, Α, Β Ιστω. 

ί (51) "Οφει. Β δ'ψη. 

» ι55) Τόν νϋν, Β τ6 νυν. 

(54) Ταυ πώματος, Β του νοήματος. 

(55) ΚάΛΛει. Β τφ κάλλει. 

(56) Έπ6ίσ8Λτ\ΛνΘέται, Β έπειολλυθέναι. 

(57) ΊδεΤν. Β δείν. 

(58) "Ινα μ^ι άμ^^ίβάΛΛχι. Α είναι (δΙο 61 Β; μή 
άμφιβάλλειν. 

(59) ΈΛΒίδή. Α, Β επειδή δέ. 
40) Χωρητοΐς. Α χωρητικοΓς. 
|41) Τοΐ€ίύττιν» Β τήν τοιαύτη ν. (42) Περισκιψ. Α, Β έπισκεψόμεθα. 

(45) 'λΧΧως- Β Αλλιρ. 
[44] Μέρει. Α έν μέρει. 
45) "Εξ άνθρώχου. Α έξ άνθρ. πάντοτε. 

(46) ΠάΛιτ δέ. Α πάλιν νυν δέ. 

(47) ΠάΛΐΥ τισίν. Α τυάλιν αυτήν τισιν. 

(48) άόγμασιτ, Α, Β σώμασιν. 

(49) Μετά τήν. Α ίο ΙβχΙο : Μετά τήν άπδ τούτων 
διάλυσιν τ4|ν ψυχήν λίαν άπάδει* ίη η)3ΓΪ;ίθ6, του 
σώαατος διάζευξιν ού λίαν άποίδει. 

(50) Τούτου. Β τούτων. 

(51) "Οη. Α,Βδτε. 109 ΒΕ ΑΝΙΜΑ ΕΤ ΒΕδυΒΚΕΟΤΙΟΝΕ. 110 

θ€ν τ*Τβ襫<«ε^Ούγάρ(8ί)4λλην'»ινά του σώματος Α ^'η <*<>βΙ'ί'*^ ΓββιΙίτβοΓιοηίβ. Ναιιΐ ςυοάάίοιιηΐ Ιιηνοήβεκς (53) φύσιν £^ της δρομης (54) των στοι- 
χείων. Διαφέρβι β^ τοσούτον, δσον παρ* ημών μέν τ6 
αυτό λέγκσθαι κάλιν περίτήνψυχήν (55) συμπήγνυσθαι 
σώμα, έχτών αυτών στοιχείων συναρμοζόμενον * εκεί- 
νους δλ οΕεσΟαι πρ6ς&λλα τινά σώματα λογιχά τε χα\ 
&λογα, χα\ αναίσθητα τήν ψυχήν χαταπίτηειν (56) * 
οίς τ6 μέν έχ τών του κόσμου μερών εΤναι τήν συ- 
στασιν ομολογείται, διαφωνεί δ^ τΰ μή έχ των αυτών 
οϋεσθαι τών χατ' αρχάς (57) έν τ^ διά ^αρχί^ς ζω^ τζ 
ψυχ!) προσφυέντων. Ούχοΰν τδ μίν μή Εξω του εΙχά* 
τος είναι τδ πάλιν τίιν ψυχήν έν σώματι (58) γενέ- 
σθαι, παρά της Ιξω φιλοσοφίας με μαρτυρήσθω * τδ 
δέ άσΰστατον του έχείνων δόγματος (59) χαιρδς &ν 
εΓη ίιασχορπίσασβαι (60), χα\ δι* αύτης δέ (61) της αηίιιιβιη ροβίηυιπι &^6θΓροΓ6 <1Ί6]αη€ΐΑ ίυ6ηΊ , γηγ- 
βυβ ρβηοίηΐΓβ, 6ΐ ίηδίηαβΓΟ ββ ίο &1ίςυ2ΐ οοΓροη • 
ηοη &(1ίηο(]υιη «ΙίβοΓβραΐ βΐ) 6& ςυ&ιη $ρ6Γ&ιηα9 
Γ6$υΓΓ6ΰΐίοη6, ςιιοηίαιη βΐ ηθ8ΐΓ& ςιιοφίβ βΟΓίρΙυτα 
άΊ^ϊ^, 6χ βίβιηβπΐίβ ιηιιη<ϋ 6( ηιιηο οοη&ΐ3Γβ ιιθ- 
βίΓυιη €0Γ|)υ8 , €ΐ ίη ροδίβΓυιη οοπΗβίαπι 6ΐ €οη- 
Βΐίΐυΐυιη ίπ : 6ΐ 'χά^να 6χΐ6Γηί$ ρΐιίίοιορίιίδ ρ1&€6ΐ• 
Νοη βηίπι &1ί(]η<ΐ6 οοπΠ^γΊ €0Γρυ5 βχοο^ίΐαΓβ ρο&- 
$ίιι(, ςυαιη 6χ εσηουρδίι βΙβηαβηίΟΓϋπι. ΟίββΓβη- 
Ιία ααΐ6πι βΐ οοηίΓονβΓβία ίη 60 οοηβιβίίΐ (ΐυοά 
& ηο1)Ί8 ςυίόοηι άίοίΙαΓ , Μοιη ΓυΓ5υ8 ολτολ (ΐηΙ- 
ιη&ιη 63ΐη(]6ηι οοηοΓβΒΟβΓϋ οοΓριιβ, ςαοά βχ η$- 
(Ιβιη βΙβηιβηΓιβ ϋΟβ&Ι 61 οοηοΊηηεΙϋΓ; ΠΓι τβΓΟ 
ρυΐαηΐ, λά αϋα η^^βάαιη €0Γρ0Γ3, Ιυιη τβιΐίοηβ χατά τδ ε&λογον άναχυπτούσης ήμΤν ακολουθίας, φα- Β ρΓφάίΐο, Ιυηι ΓαΓιοηίβ &1ςιί6 αάβό δβηβυβ βχρβπίλ 
νερώσαι ^χδίως έστ\ (62) δυνατδν τήν άλήθειαν. &ηίιη2ΐιι Γ6(]ίςΙ Αίςυο ΐΓ&ηδίΓβ : ςιιχ ςυίιΐβιη ΟΟΓ- 

ροΓΑ ςυίη 6χ ρ3Γΐι1)υ5 ιοϋηάΊ οοηΠβηΙυΓ ηοη (ΙαύΙίαΐαΓ, ηβο ϋβ 63 Γ6 €οηΐΓθΤ6Γ5Ί& 68ΐ; 86(1 Ιη €0 
(1ί8$6η$ίο 681, ςυο(1 ίΙΙί ηοη ρυΐαηΐ 6χ ϋδ()6ηι ραΓ(ί1)ΐΐ8 69ΐ οοηΠαΓί ςυχ ρ2ίΓΐ68 &1) ίηΊΐίο ίη ΟΑΓη^* 

Ιί νίΐα Αηίπΐ£ 3(ΙΙ]Χ86Γ&ηΙ. Εγ^Ο ν6Γί ςΐΐίίΙβΠΙ ηοη 3ΐ)8ΙΠΐίΐ6 6886 ςΐΐού 8ηίπΐ& ΓυΓ81ΐ8 ίη οοΓροίβ βχ*» 

818(31, 6χΐβΓη36 ρΙιί1θ8ορΙιί36 ΐβ8(ίπιοιιίο οοηιρΓθ1>&Ιυαι 68(0. Ουο(1 &υΐ6Πΐ 60Γαηι άοοΙπηΑ οοηβί^ 
8ΐ6Γ6 ηοη ρο88ίΐ, Ιβηιρββίίνυηι ίυϋπΐ (ΙίβρίοβΓβ » 3(ηυ6 ρβΓ 62ΐιη ςυ» 6Χ Γ66ΐ3 τιιΐίοηβ ηυΐιίβ βχ* 
«βΐίΐ 6οη86ςυβηΐΐ2ΐπι , ςηοαιΐ 6]υ8 06π ροΐ68ΐ , οβΐ6η(ΐ6Γ6 36 €ΐβο1αΓ3Γ6 Τ6πΐαΐ6πι. 

Τίς οιίν ό περ\ τούτων λόγος ; 0( πρδς διαφόρους Ουχηηπ) ί^ίΙυΓ Ι]ίδ€6 (Ιβ Γ6ΐ)υ8 ΟΓΑΙίο 68ΐ ? Ουι- 
φύσεις τήν ψυχήν μετοιχίζοντες ^ συσχε?ν (65) μοι 1)υ8 9ά ϋίν6Γ8α8 ηβΙαιΆ» 3ηίπι&ηι ΐΓ3η8ίΓ6 αΐηϋο 
δοχοΟσι τάς της φύσεως Ιδιότητα; * χαι πάντα χρή 
(61) χαταμιγνύειν ^ε χα\ άναφύρειν πρδς άλληλα, τδ άλογον, τδ λογιχδν, τδ αίσθητικδν (65) , τδ άναίσθη- ^ Γιιη06Γ6 αίςαο 

τον * εΓπερ έν άλλήλοις 'ίαΰτα γένοιτο, μηδ« τινι (66) ρΓ9β<ϋΐυπι, 861 

φύσεως είρμφ χατά τδ άμετάπτωτον άπ* αλλήλων 

διαστοιχιζόμενα (67). Τδ γάρ τήν αΟτήν ψυχήν λέγειν, 

νυν μέν λογιχήν τε χαΐ διανοητιχήν, διά της τοιοίσδε 

του σώματος περιβολής γίνεσθαι * πάλιν δέ μβτά τών 

ερπετών φωλεύειν (68), ή το?ς όρνέοις συναγέλαζε- 

σΟαι, ή άχΟοφορεΤν, ή σαρχοβορεΤν, ή ύποβρύχιον 

είναι, ή χα\ πρδς τδ άναίσθητον μεταπίττυειν, ^ιζου- 

μένην τε χα\ ά7η)δενδρουμένην , χα\ κλάδων έκφύ• 

σβις (69) άναβλαστάνουσαν, χα\ έν τούτοι; ή άνθος, 

ή άχάνθην (ΤΟ), ί| τρόφιμόν τι φυομένην, ή δηλητήριον, 

ουδέν Ιτερόν έστιν, ή ταύτδν ήγεισθαι τά πάντα, χαΐ 

μίαν έν τοΐ; ουσιν εΐναι τήν (71) φύσΐν έν συγχεχυμέ- 

ντ] τινΙ χαΐ άδιαχρίτιρ χοΐνωνίφ πεφυρμένην (72), μηδέ- πιί|;ΓαΓ6 ρΐ8θο(, Ιιί πιίΐιί ρΓορη6ΐαΐ68 ηαΐυπχ οοη«^ 
ί'αηά6Γ0 τί()6ηΐυΓ ; οηιη68ςυ6 γ68 ίηΐ6Γ 8686 60η- 

6οη)πιΐ8€6Γ6, Γ&ΐίοηβ €3Γ6η8, ΓαΙΊοηβ 

86η8α ρΓ96(Ιίΐυπι, 86η8υ οβιτηβ; βίίιαί- 

€ΐ6πι Ιιχο ίητί€6πι &Ιίυ(1 ίη αΐίο 8ίηΙ, ηηΐΐο η0ΐυ- 

Γ» ςυ38ί 0&Γ€(:Γ6 6ΐ €ΐ3υ8ΐΓ0 ίΐηπ]υ(3ΐ>ί1ίΐ6Γ 3ΐΐ6- 

Γοηι &1) &1Ι6Γ0 <1ΊΓ6Πΐρΐ3. Ν3Π1 63Π106Π1 2ηίπ)3ηι 
(1ίθ6Γ6 ηΐΐη6 <]1Πίΐ6Π] 6Ι Γ31ίοηβ 61 ίηΐ6ΐ1ίς6ηΐί3 
3ΐςυβ €02ίΐ3η(1ί νί |>ΓΧίϋΐ3ηι, ρβΓ Ι3ΐ6πι ςυ6πΐιΐ3ηι 
€θΓροΓί8 3πιί€ΐιιπι Γΐ6π ; ΓϋΓΒυπι ν6Γ0 €υπι Γβρίί- 
Π1)υ8 ίη €3ν6Γηί6 ΐ3ΐίΐ2Γ6 , ουί οιιηι 8γί€αΙί8 οοη- 
£;Γ6((ηη» αιιΐ 8αΓ6ίη38 968(3Γ6 , 3υ( ΟΓυιΙίβ €3Γηί- 
1)υ8 ν68εί, 3υΙ 8υ1>π)6Γ83Π) 6886, 3αΐ Αΐίαπι ίη βΡΓ.8η 

63Γ6ηΐ6Π1 η3ΐυΓ3Π1 (ΐ6^6η0Γ3Γ0 , υ< ν6ΐ Γ3ϋί€68 

3^31, ν6ΐ 3γΙ)ογ 6ν3()3(, Γ3ΐηοηιπιςυ6 ^6ηιιίη3 ρΓΟ- 
€ΐυ63ΐ, 61 ίη Ιιίδ ν6! 0θ8, νβΐ 8ρίη3, ν6ΐ 3ΐΙςιΓκ1 
ηυΐΓίβηάί νί ρπΒΐΙίΐυηι , Τ6ΐ ηοχΊυπι Γΐ9ΐ 3ΐ(ΐιΐ6 μι^ς Ιδιότητος τδ Ιτερον του έτερου άποκρινούσης . Ό ^ 6Τ3ά3(, η'ιίιΙΙ βΐίυά 68ΐ, ηΐβί οηιηίβ ((Ιβιη 6886 ρα- 
^.άρ λέγων τδ αύτδ έν παντ\ γίνεσθ^ιι, ουδέν Ιτερον, ΐ3Γβ , υη3Π](|υ6 ίη Γ6ΐ)ΐΐ8 ιιηίν6Γ8ί8 6886 η3ΐυΓ3ΐη , 
ή £ν είναι τά πάντα βούλεται, της έμφαινομένης δια- ίηοοηΓυ83 ςιΐ3(]2ΐη 6( ίηϋί8ΐίη€ΐ3 3ΐςυ6 Ιη(ϋ8€Γ6ΐ3 
^ρ3ίς τοις ουσιν ουδέν πρδς (75) έπιμιζίαν τών άκοι- €οηιηιιιηίοη6 866υπι €θπιπ)Ί8(3Πΐ , ηυ1ΐ3 ρΓορΓίβ- 
νωνήτων έμποδιζούση; - ώς ανάγκην είναι, κάν τι ΙαΙβ 3ΐΐ6ηιηι 3ΐ) 3ΐΐ6Γ0 8606Γη6ηΐ6. Οιιί 6ηίπι ϋί- 
τών !ο6όλων, χα\ σαρκοβόρων (74) θεάσηται, όμόφυ- οΊΐ ίιΐ6ηι ίη υηίν6Γ83 η3(υΓ3 Γ6ΓϋΠΐ Ω6η , ηίΐιίΐ (52) σύ γάρ, Β ού γάρ άν. 

(55) ^Επινοήσεις. Α, Β έπινοήσαιεν. 

(54) άρομής. Β συνδροΐλής. 

(55) Ψυχήν. Β αΟτήν ψυχήν. 

!56) ΚατααΙχτειν. Α, Β μεταπίπτειν. 
λΤ) Κατ" αρχάς. Α χα\ κατ' άρχ. 
(ΙυΗ^ Σώματι. Α τω σώματι. 

ί59ι Έχέίτωτ δόγματος. Α, Β χατ' αύτους δόγμ. 
60) άΙασχοοΛίσασΟοί. Α, Β διασχοπήσασθαι. 

(61) Αέ. 06161 Α, Β. 

(62) 'ΡφδΙως εστί. Α ώς εστί. 

(65) ΣνσχβΙν, Β συγχέειν. Α ιυγχείν. 

(64) Πάντα χρή, Β πανταχή. Α ίη 16x1 υ πάντα χρήιιατα, Ιη πΐ3Γ£[ίη6 πάντα τά Ιδιώματα. 
(ή5) ΑΙσθητιχόν. Β αίσθητόν. 
(66| Μηδέ τί'νι.λ^ Β μηδενί τι. 

(67) Αιαστοιχιζόμενα. Α, Β διατειχιζόμενα. 

(68) ΦωΛεύβιν. Α ίη ηΐ3Γ)<ίηΰ έμφωλεύειν. 

(69) ^Εχφύσεις. Β έμφύσεις. 

(70) *Αχέ1»^ΐ}κ. Β άκανθαν. 
(71 1 ΕΊναιτύν. Είναι ά6ΐ6ΐ Α. 

(72) ΚανωνΙςι πεφ. Α, Β κοινότητι πρδς Ιαυτήν 
πεφυρμένην. Β συμπεφυρμένην. 

(73) Πρι5ς. Β πρδς τήν. 

(74) Κ(ά σαρκοδ. Β ή σαρκοβ. Υιι δ. 6ΙΙΕ60ΗΙΙ ΝΥδδΕΝΙ Η« βΐϊικί, ςιΐ0ΐη οηιηία ϋηαιη 088β τυΐΐ,'β» ςπχ ίη Λ λον νομ(ζειν έαυτψ κα\ συγγενές τ6 φαιν^μενον. Γβ1)υ8 υηίνβΓδΙβ ϋρρ^Γβΐ άϊίΪ6ΐΓ6ΐιΐί2ΐ ηυΙΙο ηιθ()ο 
βαΓϋπι Γ6Γυιη, ςυί1)υ8 ίη(6Γ 86 ηιιΐΐα €θΐηηιπηίο 681, 
ρβηηίδΐίοηβτη ίιηρ€(]ί6η(6, υΐ ηβεβδδβ 8ίΙ , υΐ 
6ΐί»ηΐ8Ί αΐίςυ^ιη 1)68Γΐ2ηι τβηβηαιαιη 6( €3Γηίνο- 
Γ8Γη τ'κΐβαΐ, $υί ς^βηβηβ 3ΐ(|ηβ οο^παΐυηι 8ίΙ)ί ριι- 
ΙβΙ ί(Ι, ςυοιΐ νίιΙβΙπΓ , ηϋςυβ είουΐ^ιπ) «ιυίοΐβιη ίβ 
(ααςυ^ιη αΐίβηαιη » 8υ& ιιαίυΓ» &δρίείβΐ : «Ι ςαί- ούβέ τ6 χώνειον 6 τοιούτος ώς άλλότριον της ΙΒίας 
&ψετα( (75) φύσεως ' εΓπερ βλέτιει χα\ έν φυτο?ς τ& 
άνθρώπινον * άλλ* ουδέ πρδς αύτ6ν άνυττόπτοκ Ιξει 
τ^ν ρ^τρυν τ6ν έπ\ τζ χρείςι της ζωής γεωργούμενον. 
Κα\ γάρ κα\ αύτ^ς (76) των φυομένων εστίν • φυτά 
δέ ήμϊν κα\ τά των άσταχύων γεννήματα, δι* δν τρε-ν 
φ^μεθα. άβνΛ 6ΐί&ιη ίη ρΐ3ηΓΐ8 εβηιΊΐ Ηυηη&η^ιΐ) η3ΐϋΓ&πι, &ο ηβ Ι&ϋ ςυίϋβιη βιΐδρίείοηβ άα ίρδο Γλοβιηο οα- 
Γ6ΐ)ίΙ , ςιή ΓΑεβηιυδ ζά υδαπ) ν'ιΐϋβ ρΓοϋαεϋυΓ. Είβηίιη ίδ ςυοςυο ά^ ^βηοΓβ ^βτπιίηυιη, δϋπρΊϋπι 
30 ρΐ3ΐα&Γυιη οχ 16γγ3 'βηαδί'ΰηΐίυιη αίςυΰ ρΓΟΤβηΙβηΐίυιη 68ΐ; |^6ηηίη3 αιιΐβιη 6(ί2ΐη ηοΙ)ίδ βυηΐ 
ίηι^βδ δρίε^Γυπι , ςυίϋυδ ηυΐηπηίΓ. 

Ουοιηοάο ί^ΗπΓ Γ^ΐοθΐπ 3(1ηίΐον6ΐ)Ίΐ δρίείδ δβεαηάίδ ? Πώς οΐίνέττάξειτήν δρεττάνην (77) άσταχύων τομΙ] ; 
Οαοηαοιίο Ίίβηι βχρπιηβΐ ΓΑοεοαυοι, &υΙ 6Χ 3Γνο 8ρ1- ηώς δέ άττοθλίψει τ6ν βότρυν, ή ανορύξει της άρού- 
ηαιη οίΓθ(ϋ6ΐ, βυΐ ΟοΓβιη <1βεβΓροΐ, 3υ( βνβδ νοπ3ΐ)ί- ρας τήν άχανθαν, ή τ6 άνθος δρέψει (78), ή θηρεύσει 
ΙιΐΓ, αυΐ βχ Ιί^πίδ ΓΟ^υπι αεεβπίϊβΐ, ευιη ίηοβΓίυιη β τους δρνΛας, ή άπδ ξύλων άνακαύσει πυρλν, άδηλον 
811 αηηβ εο^ηαΐίδ, 3ΐιΙ ρ»ΓβηΙί1)ϋδ, αυΐ ρορϋΐΛπ1)υδ δν εΐ μή κατά σ'^γγενών, ή προγόνων, ή ομοφύλων» ιΐ)»ηιΐδ αίίεΓ&ηΙυΓ, εΐ ρβΓ εοΓυιη εορρυδ νοί ί^ηίδ 
ΑεεβοίΙίΐΐυΓ, τβΐ εηΐβΓ ΐειηρεΓείυΓ, νεί είϋυβ ρ&Γείυτ ? 
Μ3ΙΏ 8*1 ςιΓίδ ρυΐεΐ &ΐΗΐιι.'\ιη Ιιοιηίηίδ ρβΓ υηοπιςυοί)- 
ςυε ΙιοΓυιη ρΐ^ηίαπι νεί ^ηΊιηαΙ βύπ, 3ε ηυΐΐα ηρρο- 
βίΐΑ 6886 δίςηα ςυίϋϋδ ηοΙβίυΓ ςυ^ϋδ ςιιίιΐβπι δίΐ εχ 
Ιιοηαίοβ ρΐαηία νβΐ απίπ)»!, ςυαίε ίΐβπι ί^ ηυοϋ αΙίΐεΓ 
^ίΐεΐυιη δίΐ, 3(]ν6Γ8υ8 οιηηΊα ραπίεΓ 6ΐ εο^επι η)ο- 
άο, ςιΓι 6]υ8ίηθ(3ί ρ€Γδυ3$ίοη6ίη ρΓ3?ε6ρ6πΙ, βίΤεεΙοδ 
61 ΑηίηΐϋΙιΐδ επίΐ , υ( εΐίηιη ηεεεδδ&Γΐο, νεί αόνεΓδυδ 
608 ςυοςιιε ηυί ίη Γεηιιη η^Ιυηι νίνυηΐ Ιιοηοίηεδ, 
ΑδρεΓ εΐ ίιηπιΊΐΙδ δίΐ, ααΐ δίηυίίΐεηι ηαΙυΓΑ αιΙνοΓδυδ 
ρΓορίηςηοδ 6ΐ ρορυΙαΓβδ αά ΙιυπίΑηίΟΙειη ρρορεηδυδ 
61 ίηείίηαΐυδ 68ΐ, εοάεπ) ιηο^ο οϋνεΓδίΐδ οιηηβ αηί- ή χε\ρ φέρεται, χα\ διά του σώματος αυτών ή τ6 πυρ 
άνάπτεται, ή ό κρατήρ κιρνάται (79), ή ή τροφί} 
παρασκευάζεται ; Τ6 γάρ οΓεσθαι δι' έκαστου τούτων 
τήν ψυχήν του άνθρωπου γίνεσθαι φυτ6ν ή ζώον, ση- 
μεία δέ μή έπιχεϊσθαι, πο?ον μέν τδ έζ άνθρωπου 
φυτδν ή ζώον, ποΤον (80) δέ τδ έτέρως γινόμενον, 
πρδς πάντα κςιτά τδ Τσον ό τζ τοιαύτη (81) προει- 
λημμένος ύπολήψει διατεθήσεται, ώς κατ* (82) ανάγ- 
κην, ή κα\ κατ* αυτών τών έν τί) φύσει ζο)ντων 
ανθρώπων άτπ^νώς δχειν, ή εΓπερ έπ\ τών ομοφύλων 
πρδς φιλανθρωπίαν έκ φύσεως ρέπο\, ομοίως αύτδν 
διακεΤσθαι πρδς πάν Εμψυχον, κάν έν έρπετοίς (83), 
κϊν έν θηρίοις τύχοι • άλλα κάν έν δλη δένδρον γίνε- πΐ3ΐυιη βββεΐυδ δίΐ, δΐνβ ίΰίηΙεΓ ΓερΓι1ί3, δίνβ ίηΐετ Ο ται (81), ότδ δόγμα τοΰτο παραδεξάμενος, δημον άν- Γ6Γ3δ ίυεπί : ςυίηεΓίΑίιι δί ίη δϋν^ηα 3Γΐ)0Γυπι ρεΓ- 
νεηεΓίΙ ίδ ςιιί Ηαηε άοείπηαηι 3Π)ρΐ6χυδ δΐΐ, εοείιιπι 
Αΐ(|υ6 εοηνεηΐυπι Ηοηιΐηιιπι 3Γΐ)0Γ6δ 6χίδΐίηΐ3ΐ)'α. 
Ου96η&ηα 6Γ£;ο νίίβε Γ^ΐίο 63ΐ ε]υδ ςυί ^εΙ αϋνεΓδυβ 
οηιηί3 ρΓορίεΓ ηεοεδδίΐυϋίηεπι 3ε ρΓορίηςυίΐαΐεηι 
ςυαπι 8ΐιΙ)6δδβ ρυΐβΐ ρίυβ, οίϋείοδυδ 3ε δοΙΙίείΙυδ, νεί 
61*13») 3(1νεΓ8ΐΐ8 Ιιοηιίηβδ, ρΓορΙεΓε» ςιιοά ίπίερ εοδ 
03εΐ6Γ38ςυ6 γ68 ηίΐιΐΐ ΙηΙεΓεδδε εχίδΐίπιεί, αβρεπ, ίπι* 
ιηίΐίδ, ίιιΙ)υηΐ3ηυ8 εΐ ίηοΙΓιείοδυδ 8ίΙ? Εΐ'^ο, υ( εχ 
]Αΐη (ϋίεΐίδ 3ρραΓ6ΐ, Γ6]1εί6η(33 Γϋ6Γΐΐ6]υ8πιθ(]ίθΓ3τΓο 
οίςυε άοεΐΓίη3, ιηυΙΓίδ 6ΐί3Π) 3ΐϋ8 τεϋυδ Ιιαιιιΐ ίιη- 
πιεΓίΐο ηθ8 α])(]υε6η1ί1)ΐΐ8 3ΐ) 1ιυ]ϋ80ΐυ(1ί ορίηίοηε. 
Ναπι 3υ(ϋνί εχ ϋδ ςιη Ι3ΐί3 ΐΓ3(1υηΙ, ςιιοι) ηηΐίοηεδ 
ςυ3δ(]3πι 3ηίηΐ3πιη) εδδε ροηπηΐ ίη ρεευΙΊαπ (|Π3- θρώτηον τά δένδρα οΐήσεται (85). Τίςουνό τοιούτος (86) 
βίος ή πρ^ς πάντα εύλαβώς διά τδ όμόφυλον, ή κα\ 
πρδς τους άνθρώττους άπηνώςδιάτήν έπ\ τών άλλων 
άδιαφορίαν Εχοντος; Ούκοΰν απόβλητος έκ τών είρη- 
μένων ό τοιούτος άν εΓη λόγος, πολλών χα\ άλλων της 
τοιαύτης ή μας ύπολήψεως κατά τδ εΟλογον άπαγόν- 
των. "Ηκουσα γάρ τών τοιαύτα δογματιζόντων, δτι 
Ιθνη τινά τών ψυχών άποτίθεται (87) έν Ιδιβζούστι 
τιν\ (88) πολιτεία πρδς τήν(89) έν σώματι ζωήν (90) 
βιοτεύοντα (91), έν τψ λετιτψ τε κα\ εύκινήτψ της 
φύσεως εαυτών (92) τ^ του παντδς συμπεριπολουν- 
τος (95) δινήσει, (ϊοττί) δέ τινι τ?) πρδς κακίαν πτε- 
ρο^(5οούσας (91) τάς ψυχάς έν σώματι (95) γίνεσθαι* 
πρώτον μέν άνΟρώποις (96), είθ' οδτως διά της πρδς ()3ΐη είνίΐ3ΐε, 3ηΐε(|Π3πι 3(1 εθΓρθΓε3η) νίΐ3πι (Ιενε- ^ τά άλογα τών παθών ομιλίας, μετά του (97) ά'/θρω- 
ηί3ηΙ, νίνεηΐεδ : (ΐυπΒ ίη ΙβηυΙ 3ΐςη6 ά^ΛΊ δΐΐ3 η3ΐυΓ3 πίνου βίου έγχώρησιν (98) άποκτηνοΟσθαι, κάκεϊθζν 
υη3 ευηι Γενο1ηΐίοηι*ηΐΓΐπ6εοηνεΓδ1οη6ϋηΙνεΓδίΐ3ΐί8 μέχρι της φυσικής ταύτης κα\ αναίσθητου καταπί- α» 

(76) 

(77) 
178) 

!2ί 

ρως γ: 

(82) 
(83) 

(84) 
85) 

(80 "Ο^Βται. Α ίη ηίΐ3Γ§Ίηε οΓεται , δψεται. (87) 

ΚαΙ αυτός, Α, Β κα\ ούτος. (88) 

άρεΛά^ην, Α, Β τή τών. (89) 

άρέψει. Α, Β δρέψεται. (90) 

Κιρνάται, Α, Β κίρναται. σώματ 

Ποίον, Α έτερον γενόμενον, ποίον δ^ τδ έτέ• (91) 

νόμενον. (92) 

ΊΊγ( τοιαύτη. Τϊ) ϋοΐβΐ Β. (95) 

'β^ κατ\ Α ώς και κατ'. (94) 

Κάν έν ί^ρπετοΐς. ΒιϊΙεί Β. (95) 

Γίνεται. Β γένηται. (96) 

ΟΙήΓεται, Α οΙηΟήσεται. (97) 

Τοιοντις. Λ τοΰ τοιούτου. (98) *ΧποτίΟεται, Α Β ύ7α)τίΟενται. 
ΤινΙ, Β τ?ί. 
Πρδς τι\ν, Β πρδ της. 

Εν σώματι ίω>}κ. Α έν σώμασι ζω^;^, Β έν 
ι ζωής. 

Βιοτενοντα, Α ίπ πΐ3Γ(ζΙη6 έμβιοτεύοντα. 
* Εαυτών, Α αυτών. 

ΣνμΛερίΛοΛονντος. Α Β συμπεριπολοΰνται. 
Πτεροί>Ροονσας, Β πτερο^Ίυούσας. 
Σώματι, Β. σώμασι. 
'ΆνθρώΛοις, Β άνθρωπίνοις. 
Μετά τοΰ, Α μετά την έκ τοΟ. Β μίτά τήν του. 
^Εγχώ^ησιν, Λ Β έκχώρησιν. 115 ΌΕ ΑΝΙΜΑ ΕΤ ΒΕδυΐΙΚΕ€ΤΙΟΝ£ \\¥ ΐΕτειν ζωής, ώς ΐλ τ|| φύσει λεπτόν χαΙ'Έύκ^νητον• Α ▼^{[βηΙυΓ 3ΐ<ιυ6 οΙ>6ΓΓ6οΙ, ρΓορβηβίοηβ Τ€Γ0 ςυ3(]3ΐη ) δπερ έστ\ν ή Ψ^χή» ι^ρώτον μέν Ιμβριθές τε χα\ 
χατωφερές γ£νεσθα^ τοΙς άνθρ(ι>π{νοις σΐϋμασι βιά 
χοΜίας είσοιχιζόμενον * είτα της λογιχης δυνάμεως 
άποφβεσβείσης τοΖς ά).^γοις έμβιοτεύειν * έχείθεν δ& 
χβ\ της τοιαύτης (99) των αΙσθήσεων χάριτος άφαι- 
ρεΟείσης, τήν άνα(σθητον ταύτη ν ζωήν τήν Ιν φυτοίς 
μεταλαμβάνειν ' άπ6 τούτου βέ πάλιν δι3^ των αυτών 
άνιέναι βαθμών, χα\πρδς ούράνιον (Ι)χώρονάποχαθ- ίττασΟαι• Λά τΕίίαικι &ΐ(ΐυ6η6(]υίιί&ηα,ςυα8ί (ΙβΟυ6ηιίΙ)υ5 ροηηί$ 
2ΐηίιη&$ ίηΐΓ& οοΓροπα Γβ€ΐί|;Ί, ρΓίιηυιη ςυί(ΐ6ΐη Ιιυπια• 
ηα, ^βίηιΐβ εοϋβιη ιηοάο ρΓορΙβΓ ΰοηβυβίυάίηβηι τα* 
Γιυηβ οαΓβηΙίαιη αΟβοΙυυιη αο ρ6ΓΐυΓΐ)3ΐίοηυιη, ρθ8ΐ- 
ςυ&ιη β τΊΐα Ιιαιηοπα €χοβ${ΐ6Γίηΐ, ίη ρβοοτα άε^β- 
η6Γ3Γ6, αΐηαβ ίηάβ υδηυβ αά Ιιααο ρίαπί^πυαι 86η5υ- 
ςυβ εαΓβηΙβηα τίίαιη ϋοΐαΐή, 2ιϋ60 υΐ ιιαΙοΓα Ιβηυβ 
βίςυβ 3^Ί16, $ίΰυΐ »ηίηια 6»1, ρίίιηυιη (ΐαίϋβιη ροη- 
άβΓΟδυηι 30 ϋβΟΓβυηι νβΓ^βηβ βΙΓιοίαΐυΓ ίη εοΓροΓΑ Ιιαιη&ηα ρρορΙβΓ γΊΐίιιιη βίςυβ ηοφίίΐίαηι ίπαηηίςίΓαηβ : (Ιβίηϋβ ταΐΊοηβ ρΓ3Β(1ίΐ3 νί βχ$1ίη€ΐ&, ίη Γαΐίοηβ 
€3Γ6ηΙίΙ)ΐΐΒ τίΐιιιι ^β^βΓβ ; ίΐΐίηο τβΓΟ 86η5υυιη ςυοςιιβ άοηο αϋβιηρίο Ιιαηο ρΙαηΙαΓυηι νίΐ&ηι, ςιιχ 
&ϋη&ϋ5 6χρ6Τ8 β8(, ίηνίοϋΐη δυβοίροΓβ, 30 ρο$Ίβ3 ΓυΓ$υ5 ρβΓ 60$<ΐ6ΐη ^Γ3(1υ8 αδοβηάοΓΟ, βΐ Γββίίΐυι ίη 
Ιοευπ» ΟΦίββΙβιη. 

Τ6 δε τοιούτον βάγμα τοΙς χα\ μετρίως χρίνειν Ο Αίςυβ 6]υ$ηιοάί άθ€ΐηη3 3ΐ) 1ί8<ΐυί νοί ιηβίΙΊο' 
έπεσχεμμένοις αύτόθεν ελέγχεται, μηβεμίαν έχειν (2) οηΙβΓ 6Χ6Γ0'ίΐ3ΐο ]υ(]ί€ίο ΓυβηπΙ, βχ 96ίρ$3 Γαείΐβ έν ία}}τβϊς (2*) στάσιν. Εί γάρ άτ:^ τής ούρανίας ζο)ής 
διά χαχίας (δ) έπ\ τ6ν ξυλώδη βίον ή ψυχή χατασύ- 
ρεται, άπ6τούτου δέ πάλιν δι" αρετής ίπΧ τ6ν ούράνιον 
ανατρέχει, εύρ{σχεται ό λόγος αυτών άπορων, δ τι (Α) 
προτιμ^ερον οΓεται (5), εΓτε τήν ξυλίνην, εΓτε τήν 
ούρανίαν ζωήν. Κύχλος γάρ τ(ς έστι διά τών ομοίων 
περιχώρων, άε\ της ψυχής, έν φπερ άν ^, άστατού- 
σης. ΕΙ γάρ έχ της ασωμάτου ζωής πρδς τήν σωμα- 
τιχήν άναπίπτει (6), χα\ ίχ ταύτης πρ6ς τήν άναί- 
σΟητον • έχεΣΟεν δέ πάλιν πρδς τήν (7) άσώματον 
ανατρέχει, ουδέν Ιτερον ή αδιάκριτος χαχών τε χα\ 
άγοΒών σΰγχυσις παρά τοις ταύτα δογματίζουσιν 
ύπονοιίται. Οδτε γάρ ή Ουρανία διαγωγή έν τφ μαχα- ϋ('ρΓΰΙΐ6η(1ίΙιΐΓ, ηυΐΐαηι ίη 8686 8ΐ3ΐ)ίΐ6 βΓπιβηοοπιυιη 
1)3ΐ)6Γ6• Νηηι 8ί α 6(Βΐ68ΐί νίΐ3 ρΓορΙΟΓ γίΐίιιιη οΐ- 
η6(ΐιπΙί3πι 3ά 1ί^η63πι νίΐ3ΐη 3πίηί)3 ϋνίΓαΙιίΙυΓ ; 3ΐτ 

63 Τ6Γ0 ΓυΓ81Ι8 ρΓΟρΙβΓ γίΠΐΐΙΟΐη 3(1 €(Βΐ6δΙβΠ1 Γ6- 

ουΓΓίΐ, ΓβρβΓίΐυτ 60Γυπι θί3ΐίο (!υΙ)ίΐ3Γ6 ςπίά ρΓ96- 
8ΐ3ΐ)ί1ίυ8, πΐ3^ί8<|υ6 ρΓχΓ6Γ6η(1υιη ριιΐοΐ, 1ί(;η63ΐηιιβ 
311 €(Βΐ68ΐβπι γίΐ3ΐη. ΟίΓουίΐυ8 βηίιη 61 ςυβδί ογΙ)!» 
ςυί(Ιαηΐ68(,ςυί ρ6Γ 8ίπ)ί1ί3 ρβΓΑ^ίΙυΓβΙηυβ οοηβοίΐυρ 
3ηίηΐ3δ6ηιρ6Γ, υ1)ί€υηςυ6 ΓυοπΙ, ηυΙΙυπι ΩΓΠιυπ) 06Γ- 
Ιυιηςυβ οοηδίδίβηιίί Ιοουηι 1ΐ3ΐ)6η(6.Νηπι 8ί 6χ ίηοοΓ- 

ρθΓ63 νίΐ3 3(] εθΓρθΓ63ηΐ (Ιϋΐ3ΐ)ίΐΐΙΓ,6ΐ βΧ ί1ΐ3 3(1 63111 ψϋΒ 

80Πδυ €3ΓοΙ; ίΐ6ΐη(|υ6ίΙΠηο τυρδηδΑΐΙ ίηοθΓροΓ63πι Γ6> 
ουΓΠΐ, πίΗίί 3ΐίυά ηίδί ίη(]ίδ(ίποΐ3 βίςυβ ίη(1ί8€Γ6ΐ3 Ιυιη ρ'.σμφ διαμένει, εΓπερ χαχία τών έχει ζώντων (8) Ο ιη3ΐθΓυπ) (υηι Ι)οηθΓυηι €θηΓυδίο 3ΐ)ϋ8,4υί Ιΐ966 ίπι- καΟάπτεται (9) • οΟτε τά ξύλα τής αρετής άμοιρη - 
σει (10), εΓπερ εντεύθεν μέν έπ\ τ6 άγαθδν πάλιν - 
δρομείν οιονται τήν ψυχήν, έχεϊθεν δέ τοΟ κατά χα- 
χίαν άνάρχεσθαι (11). ΕΙ γάρ έν τψ ούρανψ (12) ή 
ψυχή συμπΣριπολούσα τ?ί χακ{^ συμπλέκεται, κα\ 
διά ταύτης έπ\ τδν ύλώδη καθελκυσθείσα βίον, άν- 
ωθειται πάλιν εντεύθεν έπ\ τήν έν υψει διαγωγή ν • 
&ρα τ^ Ιμπαλιν παρ' εκείνων κατασκευάζεται, τ> τήν 
μέν ύλικήν ζωήν κακίας είναι κάθαρσιν (13), τήν 
οέ απλανή περίφοράν κακών αρχηγών καΐ αίτίαν ταϊς 
ψυχαΐς γίνβσθαι, εΓπερ εντεύθεν (14) δι' αρετής πτε- 
ροφυήσασαι μετεωροτ^ρούσιν (15), εκείθεν (16) δέ 
διά χαχίας τών πτερών έχπιπτόντων χαμαιπετεΓς (ΙυηΙ, Γιη^ΊΐυΓ 6ΐ 6χίδΓιπΐ3ΐυΓ. Νβςιιβ 6ηίπι οοβίεδίίβ 
νίΐ3 ίη 1>63(ίΐιΐ(]ίη6 ρ6πη3η6ΐ>ίΐ, 8ί(ΐυί(ΐ6ΐη νίΐίθδίΐ38 
ϋΙΙο νίν6πΐ68 ίην3άίΙ : η6(ΐυ6 1ί^η3 30 δΐίρίΐβδ νκτ- 
Ιυΐίδ 6χρ6Γΐ68 6ΓυηΙ, 8ί(ΐαί(ΐ6ΐη Ιιίηο 3(1 1)οηυπι Γ6€υΓ- 
ΓϋΓβ, ίΙΙίηο νβΓΟ νίΐίοδδβ νίΙίΒ ίηίΐίϋπι 8αηιβΓ6 3ηί- 
ιιΐ3ηι ρυΐ3ηΐ. Ν3πι δί 3ηίπΐ3,<]υ36 υηα ευηι ε(κΙο νβΓδ3- 
ΐϋΓ ουιη νίΐίο 3ΐ(ϊυ6 ηβςυΊΐί3 οοηΠίοΐβΐυΓ, 30 ρπορί^ 

νίΓΐ08ίΐ3ΐ6ηΐ 3(1 Π13ΐ6Γί3ΐ6Π1 30 δίΙν6δΐΓ6ηι νίΐ3ΐη (ΙβίΓυδΑ 

ΓΟΓδυδ Ιιίηο 8υ1)ν.βΙιί1υΓ, ιιΐ νίΐ3πι άβ^αΐ ίη δυΙ)Γιηιί : Γ68 

ηίπΙΙΓυΠίίηνΟΓδΑ 3ΐ) ίΙΠδ 3δ86ηΙΐΙΓ 3ΐ(|11β 3ηΐΓπΐ3ΐυΓ^ 

η6πιρ6ςυθ(1 πΐ3ΐβΓί3Γΐ8 ςυίίΐοηι νίΐ3 νίιίθ8ίΐ3ΐίδ6χρί3- 

ΐΓίθ6ΠΙ νίΠΙ 00ηΐίη63ΐ : 8ΐβ1ΐ3ΓϋΠ1 ν6Γ0 ίη6ΓΓ3ηΙΐυιιι 

00β1οςυ6 ίη)ιΧΓ6ηΙίυιη οοηνβΓδίο 3ΐ(ΐϋβ Γ6νοΙυΙίο, ω»- «ρόσγειοι (17) γίνονται, τί) παχύτητι τής υλικής ^ ΙοΓυπι 03ϋ83 3ΐςυβ ρηηοίρίϋΠΐ3ηίιη3ΐ)υδ6χί8ΐ3ΐ, 81- 
χαταμιγνύμεναι φύσεως. Κα\ ού μέχρι τούτων Γστα- ςυί(1βηι Ιιίηο ρβΓ νίηιιΐβπι 3ΐ38 Βΐίβρί» 8υ1>1ίπΐ68 
ται τών τοιούτων δογμάτων ή άτοπία, τψ άντεστρά- 3ΐ)6υηΙ 3ΐςιιβ 006ΐ68ΐί3 οοηΐ6η)ρΐ3ηΙυΓ ; ίΐΐίηο νοΓΟ 
φθαι (18) πρ6ς τουναντίον τάς υπολήψεις. *Αλλ' ουδέ ρβΓ νίΐίυω 3ΐ(|ϋ6 ηβ(ΐυί1ί»ηι ςυ3δί 3ΐί8 3ηϊί88ίδ, Ιια* (99) Τααύτης. 06ΐβηΙ Α Β. 

(1) Ούράηοτ. Α, Β τδν ούράνιον. Προς τδν ουρά- 
νιο*.; χώρον. διιΙ> 38ΐ6Π8θί 8ί(;ηο ίη πΐ3Γςίη6 οο(1ιοί8 
Α «<1 οβίοβιη ρπτίιβίΙϋΓ ού. Τάχα κα\ τά τοιαύτα 
Όριγένης έν τοΙς οίκείοις άνεπλάσατο συγγράμμασιν, 
ώς πδσιν υπάρχει σαφ^ς τοίς κάν πρδς βραχύτατον 
αύτοίς έπισχήψασιν. 

(4) Έχειν. Β Ιχον. 

(V) ΈαντοΤς, Α, Β έαυτψ. 

(3) Κακίας, Α κακίαν. 

(4) Ό Γί. Βδτι. 

(5) Οϊεται, Β οίήσεται. 

(Ο) *ΑναΓ.ΐΛΤβΐ. Α, Β καταφέρεται, έκ δέ ταύτης. 
(7) ΙΙρός Γ\ν. Α πρί^ τ^ τήν. (8) Έκεΐ ζώντωτ, Β ζώντων έκεϊ. 

(9) ΚαΟά.-ΐτεται. Β. καταΟάπτεται. 

(10) Άμοφήσει. Β άμοιρήσειεν. 

(11) ΆνάρχεσΟαι, Λ ίη Ιοχία Λρχεσθαι βίου, Ιη 
ηΐ3ΓβίηβάπάρχεσΟαι. ΒάρχεσΟαι βίου. 

(14) Έν τφονρανφ. Α ίη ιη3Γ|{ίη6 εΐ γάρ τψ ού- 
ρανίω. 
(Ι δ) Κάθαρσιν, Α, Βκαθάρσιον. 

(14) Εντεύθεν, Α, Β εντεύθεν μέν. 

(15) Μετεωροπορονσιν, Μετεωροπολούσιν. 

(16) ΈκεΊΟεν, Α εκείθεν δέ. 

(17) Πρόσγειοί. Α, Βκα\πρ4σγ. 

(18) Τφ άντεστρ. Α. τ6 άντεστρ. 9 

Ι 11$ Β. βΚΕβΟηΐΙ ΝΥ^δΕΝΙ 116 ηιίΐ68 61 3ΐ)]€€ΐί βαη!, €1 αϋ Ιογγαοι ϋβρΓβιβί ουαι Α λΜ\ (19) ιατγία διαμένει μέχρι πάντων (20) αύτοΓ^ ΰΓ&ββίΐυιΙίηβ ιη&ΐ€η9ΐΗ8 η&ΐυηΒ οοαιιηίδΟβηΐυΓ. Αίςυβ 
Ιιαοίβηιιβ ηοηάυιη οοηβίδΐϋ βίυβπκκίί ββηίβηΙί&Γυιη 
αίςυβ (1θ€(ΓΊπ3Γυιιι 2ΐ)8υΓ(1ίΐ2ΐ8, υΐ ίη οοοίΓ^Ηαπι ίη- 
νβΓδφ $ίηΐ ορΊηίοηββ, $6(1 ηβ Ιΐίβο ηυΊάϋΐη ρβΓρβΙυο 
66ηα 8ΐΑ5Πί8(|υ6 οίβ ίηΐίΐβίηΑΐίο ορίη'κΜιυο ρβΓοίΑηβΐ. 
Ναπι 8ί ίιηιηυΐ&5ίΐ6ΐη (ΙιουηΙ εοΒίββΙβιη 6886 ηαΐυΓΑπι* 
ςυο Ρ&610 ίη ίιηιηυΐ&ϋίΐί ρ&88ίο 6Ι λΟβοϋο Ιοΰΐιπι 
1ι&Ι)βΐ? ίΐ6ΐηςυ6 8ί 8ίΓ66ΐί1>υ8 6ΐ τί1ϋ8 ο1)ηοχία 68ΐ, 
}ηΓ6Γη& ηαΐυΓΑ, ςυο ρ3θΙο Ιη 60 ςυοιΐ 3£Γβ6ΐ'ώυ8 
ο5ηοχίυιη 681, ρα88ίοηυιιι &1ςιΐ6 αίΤβοΐιιυπι ν3εϋίΐ88 
6ΐ &1)οΠΐΙο €οιιβά 811406 6χρ6(ϋΓί ροΐ6$ΐ? Υβρυοι 
ρ8Γΐηί866ηΙ 6α ςιΐ£ πιί866Γί ηοη ρο$8υηΐ, αίςυβ ή υπόνοια. ΕΙ γάρ&τρβπτον τήν ούράνιον (21) λέγουσι 
φύσιν (22), «ίΓ>ς χώραν Εχει (25) έν τφ άτρέπτφ τ6 
πίθοι; Κα\ ^Ι έμιιαθής (24) ή κάτω φύσις, «ως έν 
τψ ιιαθητφ χ«τορθουται ή απάθεια; 'Αλλά φυ- 
ρουσι (25) τά άμιχτα, χα\ ένοΰτι τά άχοινώνητα, έν 
πάθε» τ6 άτρεπτον, χα\ έν τψ τρεπτψ (26) πάλιν 
χοιθορώντεςτήνάπάθειαν. Κα\ ούβέ τούτοις (27) είσαεί 
διαμένουσιν (28) • άλλ' δθεν τήν ψυχήν δ.ά χαχίας 
άπψχησαν (29), έχεΤσε πάλιν αυτήν ώς ασφαλή (5Θ) 
χα\ άχήρατον ζωήν έκ της ύλιχής άνοιχΣζουαιν , 
ώσπερ έπΑαθόμενοι τ6 έχείθεν αυτήν ή χαχία (31) 
βρύσάαα (32)) τ|) χάτω χαταμιχθήναι φύσει. υιιίυηΐ 68 ηα'ώυβ ίηΐ6Γ 86 ηυ1ΐ8 €θΐηιηυηίο 68ΐ ; ίη 8ΐΓ66ΐίοη6 ίιηπιυΙ&1)ΐΠΐ&ΐ6Ρΐ, ίιι ιιπιΙαϋΊΗ ΓυΓ8υ8 ρ88- 
8ίοηυπι 61 8β60ΐυυπι 8()ο1ίΐίοη6Πΐ 61 ν8ευίΐ8ΐ6πι ίιιια£πΐ8ηΐ68. Δο η6 ίη 1ιί8 ςυίάΰΐη 86ίηρ6Γ ρ6τηΐ3ΐΐ6ηΙ 
80 ρ6Γ86ν6Γ8ηΐ ; 86(1 υηάβ 8ηίαΐ8πι ρ6Γ ^ίΐίυηι 6ΐ ηοςυίΐίΑπι (]6<]υχ6ηιηΐ, ίΐΐο ΓυΓ8η8 68αι (αηςυ^ιη ίη 
ΙυίΑπι 61 ίπιπιοηαΐ6η) τίίαπι 6Χ οίΐ»ΐ6Γί&Ιί Γ6<1ιιουηΙ, ςυ&8ί ο5Ηΐί ςυοϋ τίΐίθ8ίΐ8ΐ6 {Γαν^ΐλ ίΐΐίηο ςυαδΙ 
ρ6ηηί8 8Π)ί88ΐ8 ίηΓβηε οοπιηιί&Ια ηζίητχ 8ίΙ« 

1(3ςυ6 ο5ΐΓ6€ΐ8ΐίο 61 ?ίΙυρ6Γ8ΐίο 1ιυ]υ8 τίΐβ, €06- Β *Η τε ο3ν διαβολή του τ^δε βίου, χαΐ δ των ούρα- 
Ι681ίυπιςυ6 86 8υρ6Γ0Γΐιπι Ι8υ8 ίηΐ6Γ 8686 οοηΓυηάυη- ν(ων (35) έπαινος έν άλλήλοις συγχέονται, χα\ άνω- ΙυΓ 61 €0ΐηπιΐ866η(υΓ, ςυίρρ6 €υπι ίΗ& ςυί<ΐ6πι νίΐ8 
ςυ» πΐ8ΐ6 8υ(1ίι 61 ίηίαπιί» ΐ8]κ>Γ8(, Ι)οηί (υΐ ίΙΙοηιιη 
ορίηίο ί6Γΐ) 8υοΐθΓ 61 <1υχ 8ίΐ ; ςιιββ 8ΐι(6η) ρΓΟ ιη6ΠθΓ6 

1ΐ8ΐ)6ΐαΓ, ρΓθρ6η8ίθηί8 8(1 Π18ΐυΠ1 8η88ηΐ 61 0008- 

βίοηβαι αηίαι» <161. ΟυοοίΓΟ» 6]ίοΊ6η(ΐ8 6Χ (Ιοοίπη» 
?6Πΐ8ΐί8 οηιηΊ3 Γ8ΐ8& ρΑΓίΙβΓ 61 ίη8ΐ9ΐ>ί1ί8 <16 1ιιι]υ5- 
η)0(11 Γ6ΐ)α8 ρ6Γ8υ38ίο 68ΐ : 80 η6 ί11ο8 ςυίά6ΐιι 56- 
(|υ8πιυΓ, ςυ'ώυ» 8ηιοΐ88 6χ ηιυ1ί6ΐ)π1)υ8 00ΓρθΓί1)υ8 
11(1 νίΓΐΙοπι νίΐ&πι ΐΓ3η8ίΓβ ρΐ806ΐ ; αυΐ οοηΐΓ8 8 νί• 
ΓίΙί1)υ8 οοΓροπ1>υ3 β6ρ&Γ8ΐ88 8ηίπΐ88 ίιιΐΓ8 πια- 

Γΐ6Γβ8 Γβάίβί» 8ΗΙ 6ΐί8Π) 8(1 ?ίΓ08 6Χ ΤΙΓΙβ ΐΓ8η8ίΓ6, 
^1 6Χ Π)Ιΐ1ί6ΗΙ>ϋ8 ΓυΓβαβ 06Γί Πΐυ1ί6Γ68, 86(1 ί11θ8, υΐ 

608 ςιιί 8 ν6τϋ8ΐ6 8ΐ>6ΓΓ8?6Γΐηΐ9. 0118803 ίαοίαπίΐυβ. φερούνται (34), του μέν διαβεβλημένου χατά τήν 
έχείνων δόξαν πρ^ς τδ χαλδν χαθηγουμένου * του δέ 
πρδς κρείττονος (35) ύπειλημμένου τήν άφορμήνένδι• 
δ<5ντος (36) τ^ ψυχζ της πρδς τδ χεϊρον (&οπης. Ούχ- 
ουν έχβλητέα των της αληθείας δογμάτων π^α πε- 
πλανημένη τε χα\ άστατούσα περί των τοιούτων ύπό- 
ληψις* μήθ* δσοι (37) χαταβαίνειν έχ (38) γυναι- 
κείων σωμάτων πρδς τήν άνδρώδη ζωήν τάς ψυχάς 
δοχείη (39) τδ Ιμπαλιν έν γυναιξί γίνεσθαι τάς των 
ανδρικών σωμάτων χωρισθείσας ψυχάς, ή και πρδς 
άνδρας έξ ανδρών μεταβαίνειν, κα\ γυναίκας έχ γυ- 
ναικών γίνεσθαι λέγουσιν (40), ώς της αληθείας έστο• 
χασμένους άκολουθήσωμεν (41). Ό μέν γάρ τιρδτερος Ν&Π1 ρήοΓ ςυί(]6ηι ορίηίο, ηοη 8θ1απι (ΐυθ(1 βΐ ίη- Ο ού μδνον τφ (4Γ) άστατος (42) κα\ άπατηλδς εΤνα» 8ΐ8ΐ)ί1ί8 6ΐ Γ8ΐΐ8Χ 8ίΙ, Γ6ρΓθ1)8ΐ8 68(, ΟΟΠΙ Ιρ83 ρΟΓ 
8686 ρΐΌρΐ6Γ 0θηΐΓ8Π88 θρίηίθη68 6Τ6Γΐ8ΐυΓ, ν6ΓυΐΠ 

6ΐί&πι ημοά ίπιρΐ8 681, υΐ ςυχ ΙΓ8(18Ι, ηίΐιίΐ ίη κηιπι 
Ιΐ8ΐιΐΓ8ηι ρτοιίυοί, ηΊ8ί νίΐίθ8ίΐ88 ρπηοίρίιιιη ου]η8• 
ςιΐ6 η8ΐυπ6 άοΐ. Ναιη 8ί η64υ6 Ι»οΐΒίη68, η6(]υ6 
ρΐ8ηΐ9Β, η6ςυ6 ρ600Γα, ηίβί ϋυροΓηο ίη Ιιχο βηίπια 
ι1βΐ8ρ88 ΓυοΓΪΙ, ιΐ88θυηΐυΓ, ]8ρ8α8 αηίοπι 18 ρΓορΐ6Γ 
τίϋθ8ίΐ8ΐ6ηι 61, υΐίςυ6 τίΐίυηι 80 η6(ΐυίΐΐ8ΐη ρπ66886 
^Ι8η1 Γ6Γυιη 0Γ68ΐίοηί. Λο οιγο8 ί<ί6πι (]ΐιθ(ΐ8ηιιηο- 
(Ιο Ι6ΐηριΐ8 υΙΤΑςηβ 8θθί(1υηΐ, υΐ οι Ιιοπιο 6Χ ηυρΐίί8 
ρΓ0€Γ66ΐαΓ, 6ΐ 8ηίηΐ£ (Ι6ΐ8ρ8υ8 ουπι ιιυρ(ί&Γΐ}(η 8ΐα- 

(19) Ουδέ αυτή. Α ο{»δέ αΟτη, 

(20| Πάντων. Α, Β παντός. 

[21) Τήκ ούράηοτ, Β τδ ούράνιον. 

22) Φύσίν 06ΐ6ΐ Β. 

ί23ι Χώραν ίχβι, Β ίχει χώραν. 

24) ΕΙ έμχαθής. Α ή εμπαθής. 

(25) Φνρονσι. Α, Β φύρουσι. 

(26) ΤρΒΛζφ, Β άτρέπτψ. 

(27) Τούτοις. Β έν τούτοις. 

(28) Αιαμέκονσιγ. Β παραμένουσιν. 

(29) ^Ααφκησαν, Α, Β άπιρκισαν. 

(30) Άσ^αΛή. Β εΙς άσφ. 

(51) Ή κακία. Α, Β έν κακία. 

(52) Βρύσασα. Α βρίσασαν. ^, βρύσασαν. 
(55) ΟΰρατΙωτ, Β επουρανίων. 
(51) Άνωρερούνται, Α Βάναφύρονται. 
(55) Προς κρείττονος. Α Β πρδς τδ κρείπρν• άπεδοκιμάσθη δ λδγος (45),αύτδς έν έαυτφ (44) πρδς 
τάς εναντίας υπολήψεις περιτρεπδμενος, άλλ* δτι χα\ 
ασεβώς Εχει, μηδέν των δντων εΙς γένεσιν άγεσθαι 
δογματίζων, και κακίας (45) τ^ έκαστου φύσει τήν 
αρχήν ένδιδούσης. Ει γάρ οΰτε άνθρωποι, οΟτε φυτά» 
οΟιβ βοσκή ματα, μή ψυχής άνωθεν έπΙ τζ|^^^τα έμπ^- 
σούσης (46) φύονται (47) • ή δέ πτώσις διά κακίας 
γίνεται, άρα κατάρχειν οΓονται τήν κακίαν της των 
δντων συστάσεως. Και π(ι>ς συμβαίνει κατά τδν αύ• 
τδν χρδνον άμφδτερα (48), κα\ άνθρωπον έκ γάμου 
φύεσθαι, χα\ της ψυρίς τήν κατάτρρωσιν τ^ του γά- 

ίδ6) ΈγδΜγτος. Β ένδιδδντες. 
57) Μήύ' δσοι. Α άλλα μηδ' δσοις μεταβαίνειν. Β 
Ιβηι 11)0^0, ηίδί αιιο(1 οηιίιιΊΐ άλλα. 

(58) Έκ. Β έκ των. 

(59) Αοκ6ίτί\. Α, Β δοκεΖ ή τδίμπαλιν• 

(40) Κέγονσιγ. Α λέγειν π^λιν ώς τ^ς αληθείας 
ήστοχηχέναι. Β λέγειν, ώς της άληθ. έστοχασμέ- 
νοις. 

(41) •Α3«?αοι;^η(Τω/ι«^.Βάκολουθήσομ£ν. 

(41*) Οϋ μόνον τφ. Ού μδνον διά τό. 

(42) "Αστατος. Β άστατδς τε. 
(45) Ό Λό)νς. ό (ΙβΙβΙ Α. 

(44) * Εαυτφ. Β αύτψ. 

(45) Καϊ κακίας. Α, Β μή κακίας. 

(46) ^Εμχεσούίτης.λ^ Β πεσούσης. 

(47) Ψύονταί. Β. φύοντας. 

(43) Χράνον αμφότερα. Β άμφ^ιρα χρδνοΝί» ^17 1)Ε ΑΝ1ΜΑ ΕΤ ΚΕδυΒΚΕ€ΤΙ0ΝΕ. 418 

μου συμ6α£^ιν σπουδ^Ι• Κα\ τδ ίτι -ίούτου παραλο- Α <ϊίθ οοιινβηίαΐ βΐ οοηοιιτΓίΙ. Εΐ ςυοά 2ΐ1)8υΓάίυ$ 681 

61 3(]1ιυο 1113^18 3ΐ)1ιθΓΓο1 Α οοοιπιυηί 86080 9(ςυβ γώτερον (49), βΓ ίαρι τά πολλά της άλογου φύσεως 
συνδυάζεται. ^Αρ' οδν Ιστιν εΕττβΤν δτι χα\ τί) άνω 
πβρκφορΙ τό ίαρ έμφύεσΟαι, τήν χαχ^αν ποιεΤ. ώστε 
συμβαίνει (50) δμου τε του χακοΰ τάς ψυχάς πληρου- 
μένας πίπτβιν, χα\ τάς γαστέρας των άλογων χυΐ- 
σχεσΟαι ; Τ{ δ' άνείπ^τίς (51) περ\ του γεωπόνου (52) 
του χαταπηγνύοντος (55) τϊ| γϊ| τάς των φυτών άπο- 
σπάδας ; Πώς ή τούτου χε\ρ συγχατέχωσε τψ φυτψ 
τήν άνΟρωπίνην ψυχήν, συντρεχούσης πτερο^^^υή- 
σεως (54) τ|| του άνθρώτΓου πρ6ς τήν φυτείαν όρμϊ| ; 
Τό αυτό το(ναν &τοπον κα\ έπι του έτερου τών λό- 
γων (55), έπΙ τ^ οΓεσΟαι τήν ψυχήν τάς συνόδους έν 
<~^ϊ^ (5β) ζώντων περιεργάσασθαι (57). ή τάς λο- 
χείας Ιπιτηρεΐν, Γνα τοΤς φυομένοις σώμασιν έπεισκρι- ορίηίοηβ, νύΓ6 ρΐ6Γ3(|ΐΐ6 &ηίιηα1ία ταΐίοηίβ 6χρ6Γΐΐ 
η3(υΓ3 ρΓ96(]ίΐ& 606υηΐ6ΐ οοη]υιΐ£αηΙυΓ. ΕΓ^^οηβ ϋίοί 
ροΐ68ΐ (|υοϋ νβΓ βΟιοί&ί υΐ δΐιρβΓ^Β (ΐυοςηβ Γ6νοΙυ• 
ΙίοιιίαΙςιιβ οοην6Γ$ίοηΊ νίΐΊοδΊΐαδ ΊιιηαδεαίυΓ, ιιΐ οοιι- 
Ιίη£;αΙ βίπιιιΐ 6ΐ αηίιη38 νίΐίο €0ΐηρΐ6π 2ΐ(|υβ (ΙθΙαΙ)!, 
6ΐ υΐ6Γ08 1)ΓυΙθΓυιη &ηίιη3ΐι1ίιιηι οοηαρβΓΰ ? Ουίϋ 3α• 
(601 (1Ίχ6πΐ αΐίςαίδ ()6 3$π€θΐ3 Γ0δ6ϋΙθ8 6ΐ ανυΐ9θ8> 
ρΐΑηΙ&Γαιη δυπουΐοδ ίη ΐ6ΓΓ3ηι (ΙβΠςοίιίβ ? ςυο ρ30ΐ&^ 
πΐΑηυδ Ιιυ]ιΐδ υηα ουιη ρΐ3η(3 9ΐυιη3ΐη Ιιυιη3η3ΐη 
ΐ6ΓΓ3θΙ)ΓυίΙ 3ΐςυβ «ΙβΓοίΙΊΐ,οοηευΓΓβηΙβ ουιη Ιιοηπηίβ 
δΐυάίο ρΐ3ηΐ3η(]ί ϋβΠυχίοηβ ρ6ΐιη3Γυηι, ςιΓώυδ 3ηί- 
η)3 δρό1ί6ΐυΓ? Ε3(]6ΐη ίίοιη 3ΐ)δυΓ(1ίΐ38 65ΐ 6ΐί3ΐη Ίη 
3ΐΐ6Γ3 ορίηίοηβ, δ'ι ςιιίδ ρυΐ6ΐ αηίηΐ3δ €θίΙυδ 60Γυηι ρ3Γί6η(]ί Ιβΐηρυδ 0ΐ)86Γν3Γ6, υ( ίΐΙ €0Γρ0Γ3 1138061)113 

8056ίηδίηυ6ηΙ. Οαοά δίνΊΓηυρΓΐ3δ Γ6θυδ3νΰΓϋ, ηια- 

ϋοΐ' Ηβη) 86 3ΐ) Ι)6668δΊΐ3ΐ6 ραΠβΙκΙΊ 1ί1^6Γ3ν6ΓίΙ, 3η- 

ηοη 3η'πυ3ΐη νΊΓιθδίΐ3δ ^Γ3ν3ΐ)Ίΐ? ΟιιοοΪΓοα ηυρίίφ 

δυρ6Γ3$ νίΐίθ8Ίΐ3ΐί 308.11» 6ΐ 06€38ίθη6Π) 3(1ν6Γδυ8 

3ηίιυ38 (Ι3η1 : 3υΙ 6ΐί3ΐη 3ΐ)8(ΐΗ6 ηυρίϋδ 3ΐΓ6ΐ'Ιιΐ8 
3ϋνοΓ8υ8 ί(1 ςυοά 6θηΐΓ3πυηι 681, 3ηίη}3ΐη ίην3(1ίΙ. 

Εγ£;0 ίΙΟΠίίοΠίο €3Γ608 ίθΐ6ηΗ1 6ΐ ¥38^1)00(13 3θΊπ)3 
θ1>6ΓΓ35ίΐ« €001 6 6<£ΐ68ΓΐΙ)08 ^οίάοΟ) (]6θθΧ6Γίΐ 6ΐ 
6Χ6ί<ΐ6Πΐ, ΟΟΓρΟΓΙδ Τ6Γ0 (δί ϋ3 3€θί(ΐ6ΓΊΐ) Γ6€6ρΐ3- 
ΟΟΐί 6Χρ6Γ8 δϋ. Εί (|ΟΟΠ)0(1θ (Ιβίοϋβ ρ6Γ 1)3)€ ρΠΒ- 

6886 Γ6ΐ)0β οηίτ6Γ8ίδ άίτίηοοι Νοηΐ6θ Ιο Αηίοιυπι 
ίθ(]ο66ηΐ, ςοί Ιιοίο ΓοΓίυίΐ» 61 Γ3ΐΊοη6 03Γ6ηΙί 3ηί- θώσιν (58). ΕΙ δΙ άτυείποι 6 άνήρ τ6ν γάμον, ή δέ (ΐυί ίη €θη]υξίύ τίνοηΐ, 6χρ1θΓ3Γϋ 3ΐ(ΐϋ6 ηη)3τί, νβΐ 
γυνή Ιαυτήν της των οδυνών (59) άνάγχης έλευθερώ- 
σείκν • ίρ' ού βαρήσει τήν ψυχήν ή χαχία ; Ούκουν- 
6 γάμος τ!) άνω χαχίζ/. τ6 χατά τών ψυχών ένδώσι- 
μον (βΟ) δίδωσιν, ή χα\ δίχα τούτου καθάπτεται της 
ψυχή^ ή «ρ^ς τ6 εναντίον σχέσις. Ούκοΰν άοικος έν τψ 
μέτιο καν άλήτις ή ψυχή πεπλανήσεται, τών μέν 
ουρανίων άττο^^υεΤσα • σώματος δέ άν οΰτω τύχοι 
^ρ^ ύποδοχήν άμοιρήσασα. ΕΤτα χαΐ πίας διά τού- 
των έπιστατεΤν τδ ΘεΓον τών δντων ύ7«)νοήσουσι, τ^ 
τυχα{(^ ταύτη κα\ άλόγψ τών ψυχών καταπτώσει τάς 
*ΡΧ*ί τηί ανθρωπινής άνατιθέντες (01) ζωής; 
Ανάγκη γάρ πάσα τ|1 άρχ!) κα\ τά (62) μετά ταύ- 
την (65) συμφώνως Ιχειν. Εί γάρ έκ συντυχίας αυ- 
τομάτου τιν^δ βίος ήρξατο, τυχέα (64) πάντως κα\ Ο ηιΟΓοω <ΐ6ΐ3ρ8Ίϋθί ρΓίοοίρί3νϋφ Ιιυοΐ3η3>Α88Ί9η3θΐΤ 
ή κατ' αυτών (65) διέξοδος γίνεται. Κα\ μάτην της 
θείας δυνάμεως οΐ τοιούτοι τά δντα έξάπτουσιν, οΐ μή 
βουλήματι 'θείψ τά έν τω κόσμψ φύεσθαι λέγοντες, 
άλλ* εΙς πονηράν τίνων (66) συντυχίαν τάς αρχάς 
τών γινομένων άνάγοντες, ώς ούκ άν σύστασης της 
άνθρωπίνης ζωής μή του κάκου δόντος τ^ ζω^ τ6 
ένδόσιμον.Είουν ή αρχή του βίου τοιαύτη, δηλαδή κα\ 
τά εφεξής χατά τήν αρχήν κινηθήσεται. Ού γάρ άν τις 
έκ κάκου καλδν, ουδέ έξ αγαθού τ6 εναντίον φύεσθαι 
λ^γοι. 'Αλλά χατά τήν του σπέρματος φύσιν, χα\ τους 
καρπούς άναμένομεν (67). ϋύκοΰν πάσης της ζωής 
ή α(»τόματος αΟτη κα\ συντυχική κίνησις ηγεμο- 
νεύει (68), μηδεμιάς προνοίας διά τών δντων οίχού- 
<ηις (69). ΡΓΟΓδΟδ 60101 0666886 68ΐ, Οΐ ίίΐ ςΟΟϋ ρΠΟΟίρΊοΟΙ 

οοο86ςυίΙυΓ, βΐΐ3πι 6οηι ίρδο 6οην6οί3ΐ. δί βοίοι • 

6380 3Γΐς00 ΐ6Π)6Γ3Γίθ νίΐ3 3ΐί6θ]θδ ίοίΐίοΟΙ €6ρ6Πΐ, 

ΓοΓίοίΐοδ 611301 οηιοίηο ουτδοδ 61 6χίΙοδ 6]θδ 6Χδί- 

δΐίΐ. Α6 8(θΙΐ6 6ΐ ίθΰρΐ6 3ΐςη6 3ΐ)80Γ()6 3ΐ> (Ιίνίθ3 ρΟ- 
Ι6η1ΐ3 Ι3ΐ68 ΙΐΟΐηίθ68 Γ68 Οθίν6Γ838 ρ60<ΐ6Γ6 Υοΐοοΐ 
ςοί 000 νθ1θθΐ3ΐ6 |]ίνίθ3 Γ6δ 0100(13038 ρΐΌ^Οϋί 36 
ρΓΟνβηίΓβ άί6001, 86(1 3ϋ ρΓ3ν0Ο1 ς06ηΐ(]301 038001 
Γ6Γ6Γ001 ρΠ06ίρί3 60Γ001 ςΟΧ η3δ60θΙθΓ, ςο38ί νίΐΑ 

11001303 οοηδίίΐοί 6ΐ €οοθ3Γί ηοο ροΐοίδ86ΐ, οίβΐ 
νίΐίαηι θ€638ίοο6οι 6ΐ ίοίΐΐοηι νίΐ» (Ι6<1ί886ΐ. Οοο- 

αΓ6& δΙ ρτίΟΟίρίοΟΙ νίΐΧ Ι3ΐ6 6δΙ, €0086(1060119^ 

(|θθ(|οβ ηίοπΓοοι δί€0ΐί ρποοΐρίοιη ιηον6ΐ)θθΙθΓ. 
Νοο 60101 3ΐίςοίδ (Ιίχβπΐ 6χ ηΐ3ΐο 1)θοοοι, η6ςοβ 6Χ ΙηΜΙΟ €0ηΐΓ3Γί001 03861. 86(1 ρΓΟΟΐ Γϋ6Πΐ 86101018 η3ΐθΓ3, ίΐ3 ίΓΟΟίΟδ (100ς06 6Χ8ρ6€ΐ3Γ6 8θΐ601ϋ8. Εΐ^Ο 
Ιβαΐ€Γ3η08 Ιΐί€ 3ΐ(|υ6 ΓΟΓίοίΙΟδ αίΟΐΟδ Οηίοί νίίΧρηΒΟήΐ ΙΐΙηοβ ρΓΧίΙΐίΐ, Οΐϋΐ3 ρΓϋνΙ(ΐ60ΐί3 ρ6Γ Γ68 Οθίν6Γ83§ 
Ρ6ηΐ0€0ΐ6 3ΐ(ΐυ€ ρ6Γηΐ630ΐ6. 

Άχρηστος δέ παντάπασι κα\ ή τών λογισμών ϊσται Ο 
προμήθεια• τής δέ αρετής κέρδος ουδέν, καΙ πρδς τ^ (70) κακδν άλλοτρίως έχειν άντ' ούδενδς άν εΓη. 

(49| ΠαροΛογώτεροτ. Α ίο ηΐ3Γβ. παραδοξότερον. 

(50) Συμβαίνει, Α, Β συμβαίνειν. 

(51) ΚΙπχ^ τις, Β εΓποι τις. 

152^ Γεωπάτου, Β γεηπόνου. 
53ι Καταπηγτύοντος. Α, Β καταπηγνΰντος. 
(54) Πτερο/φυι^σ. Α, Β της ψυχικής πτεΑ. 
ί55| 7&Τ Λότωτ, Α, Β τ. λόγ/ εστί. 
(56) Έτσνζνγ. Β. τών έν συζυγ. 

ί57) Περιεργάσασθαι. Α, Β περιεργάζεσοαι. 
58) Έχεισχριθώσιτ. Α, Β είσχριθιί^σιν. 
59) 'Ο^ντώτ. Β ώδίνων. Ιηοΐίΐίδ ίίβηι ρΓΟΓδΟδ 6ΓίΙ Γ3ΓιοοΊ1)θ8 οίχ3 ρηι- 
ά6οΐΐ3 , Γ3υΐίο 3ΐςο6 60Γ3 : νίΓίοΐίβ 6ΐοο1οιη6αΙοοι 
ουίΐιιοι ; 6ΐ 3 νίΐίο ίοΙβ^Γοιη 61 3Η600ηΐ 6886 ρΓΟ 

(60) Ένδόσιμοτ. Β έν δόγμασιν. 

(61) ^Ανατιθέττβς. Β ανατίθενται. 

(62) Τά. Β. τό. 

(63) Μεζά ταύττητ. Α μετ* αυτήν. 

(64) Τνχέα, Α, Β τυχαία. 
65> Κατ^ αυτών, Α, Β κατ" αυτόν. 
[66) Πονηράν τινωτ, Οονηράν τίνα. 

*(67 1 Άναμένομεν. Α άναμένοιμεν. 

(68) ^Ηγεμονεύει, Α ηγεμονεύσει. 

(69) ΟΙχρύσης, Α, Β ήκοοσης. 

(70) Καί Λρός τό. Β κα\ τ6 πρ&ς τ1 119 5. οκΕϋοηπ νυ5^;ενι 1Μ ηίΐιΐΐυ ιΙιιοοίπΓ. Ναπι οπιιιία ρΓ0Γ5ΐι& ίη ροίοδίαίο Λ Πάντα γ^ρ πάντως έπ\ ΐφ φέροντι χείσεται, χαΙ 10Π16Γ6 Γαρίβηΐίβ 6ΐ αυΓβΓβηΙίβ Γοηυηχ &ί1α οηιηΐ ; 
ηο(|ϋ6 νίΐα ςαίϋςυαιη ϋίΙΓβΓοΙ 2^ η3νΊΙ)η$ ^υΙ>6Γηα- 
10Γ6 ΰ3Γ6ΐιΓι1)υ5• 2ΐΓΐη2ΐιη6ηΙθΓυιην6 6χρ6Γΐϋ>υ5, ςυΦ 
ΓϋΓΐυίΙίβ ε35ΊΙ)υδ (αη(|ΐιαπι (1υ€(ί1)ΐΐ8 (ΐυΊΙ)υ$ά&ιη ^Ιΐαβ 
ζά ΛΜηνη ϊίοηοτηιη ιηαΙοΓυιητβ ο&ιιιη ςπαβί ΐΓ3]ί- 
οίβιΙιΐΓ 2ΐςυ6 ΐΓ&(]υ€»ΙυΓ. Νοη βηίιη ΙιιεΓαιη, ςποιΐ οχ 
νίπυΐβ ΰοηΙίη^Η, ίηβδδβ ροΐβδί η$ ςυοΓυιη ηαΙαΓ» 
6χ €οηΐΓ2πο ρΓΪηείριυπι 1]3ΐ)βΙ. Νληι βίηυίϋβηι νίΐα 
ηο$ΐΓ9 άίνίηίΐυδ |;ιι1)6Γη&ΙυΓ, (ΙυΙ)Ίιιπι ηοη 3ηφΓκΐ8 
6886 ρ(Η6Γί1 ηυίη νΊΐ!08ίΐ98 \\\χ ηο8ΐτχ ηοη ρΓΧ• 
βίΐ. δίη 3υΐ6Π) ρβΓ γίΐίιιηα 90 ηοςαϋί^π) η&8θίπιυΓ, 
ρ6π*ιΐιΐ8 96 ρΓ0Γ8υ8 υΊΓι086 86 ηβςιΓιΐβΓ γίνβωυβ. 

0ΐ1Ο6ίΓ09 ηΐΙ{^ 36 (]6ΐίΓ2ΐηοηΙα ρ6Γ 1ΐ9β6 6886 <16- 

ιηοη8ΐΓίΐΙ>ΜπΙυΓ ρο8ΐ 1ΐ3η6 νίΐαηι ΓυΙυΓΑ ]υάί6ί9 > 6ΐ 
ρρο ιηβτίΐο 6θΠ)ρ6η8αΐίο 3ΐςυ6 Γ6ηιυη6Γ3ΐίο , 6ΐ 
(Ιυχ6<ιη4υ6 9ΐί» ζά ιοΠ6η^3Π1 τίΐίο$ίΐ2ΐΐ6ΐη (ΙίουηΙυΓ 
6( 6Γ6(1υη(αΓ. Ναπι ςυί δβΓΪ ροΐ68ΐ υΐ Ιιοιηο η6ςυΙ- 
Γΐ3Β γΙΓπςιΐ6 6χρ6Γ8 βίΐ « ςϋί ρ6Γ νΗ!θ8ίΐ3ΐ6πι η&ΐυί( 
9ϋ? Ουοηιοϋο ί(6πι αίΑΰπίαβ αηίιηί ςυ9β<ΐ3πι 8(α- 
ίΐίιιιηηιιβ 3(1 ¥11301 60(0 νίΓΐυΐβ α^βπίίαπι Ιιοηιίηί 
ίιιη386ί ροβδίΐ , 6υ]υδ η3ΐυΓ3 ϋ ¥Ίΐίθ8ίΐ3ΐ6, υΐ 3ίυη(, 
ρΓίηοίρίυπ) ΙιαϋβΙ ? ΙΗ 6πίπι ηιιΠυπι 6χ 5Γυΐί8 3ηΊ- 
πΐ3ΐίΙ)ϋ8 Ιιοιηϊπυιη ηαοΓβ Ιοςαί 6οη3(υΓ, 36 π3ΐυΓ3Η 
€0Π8υ6ΐ3ςυ6 6ΐ ίη ςυ3 ίηηυΐΓΐΐ3 βυηΐ νο66 υίβηΐίΑ, 
ηίΐιίΐ 8ίΙ)ί (]6ΐπιη6ηΓι $ΐ66Ίάί886 ρυΐ3ηί , βί θΓ3(ίοηί8 

36 86ΓΠ)0ηί8 6Χρ6Γΐί3 8ίΐ|1 : 60(ΐ6Π1 ΟΚΧίο 61*131» ίΠί , 

ςυΐ τίΐίυπι 36 η6ςυί(ί3ηι 6χίδΐΊπΐ3η1 6886 ρηη6ίρίιιιη 
6ΐ 63η8.3πι γίΐφ , 3(1 6χρ6ΐ6η(ΐ3πι νίΓ(υΐ6πι , υΐροΐ6 Β ούδ^ν ό βίος διο(σβ( των ανερμάτιστων (71) πλοίων, 
'^αΐς αύτομάτοις συντυχίαις, οΤόν τισι χύμασιν, Αλ- 
λοτε (72) πρ6ς &λλην χαλών ή φαύλων συν τύχη (75) 
μεΟορμιζέμενος. Ού γάρ ίστι τ6έξ αρετής (74) έγγε- 
νέσθαι κέρδος, οΤς ή φύσις έκ των εναντίων (75) τήν 
αρχήν ίχει, ΕΙ μέν γάρ θεόΟεν οΙκονομεΖται ημών ή 
ζωή, τ^ δ^ (76) κακ(αν κατάρχειν της ζωής ημών 
συνομολογείται. ΕΙ δέ δι* εκείνης φυόμεΟα , πάντη τε 
και πάντως κατ* αΟτήν βνοτεύσομεν. Λήρος ουν δ(ά 
τούτων άποδειχΟήσεται, τά μετά τ6ν τ^δε βίον δι- 
χαιωτήρια * χα\ ή πρ6ς (77) άζίαν άντατ^δοσις (78)» 
χα\ δσα &λλα πρ6ς άναίρεσιν της κακίας λέγεται κα\ 
πεπίστευται (79). Πώς γάρ δυνατόν έξω ταύτης είναι 
τ6ν άνΟρωπον τόν δι* εκείνης φύντα ; Πώς δέ χα\ (80) 
ορμή τις έγένετο (81) προαιρετική τφ άνθρώπφ 
προς τόν κατ* άρετήν βίον, οΙΙ ή φύσις έκ κακίας, 
ώς λέγουσι, τήν αρχήν έχει ; Ώς γάρ ούκ επιχειρεί 
τι τών άλάγων (82) άνθρωπικώς φθέγξασΟαι, τ|) $& 
συντρ^φ(ρ κα\ κατά φύσιν χεχρημένα φωνζ, ούδε- 
μ(αν ήγείταν ζημίαν άμοιροΰντα τφ λ6γ(ρ (83) • κατά 
τδν αύτ^ν τρόττον, κα\ οΓς ή κακία (84) νομίζεται 
είναι της ζωής αρχή (85) κα\ αίτία , ούκ άν εΙς έπι- 
Ουμίαν έλθο;εν της αρετής, (ί)ς έξω της φύσεως αυ- 
τών οΟσης. Άλλα μήν πδσι τοις κεκαΟαρμένοις έκ 
λογισμών τήν ψυχήν διά σπουδής τε κα\ επιθυμίας ό 
κατ* (86) άρετήν βίος εστίν (87). "Αρα διά τού- 
των (88) σαφώς άποδείκνυται , τ6 μή πρεσβυτέραν 
είναι της ζωής τήν κακίαν , μήτ' (89) εκείθεν τάς (|ΐι:6 6ΧΐΓα ηαΙυΓ3ΐιι 60Γυιη 8ί( , 3(Ιάυοί ηοη ροδ- ^ πρώτας αρχάς έσχηκέναι τήν φύσιν, άλλα κατάρχειν βίηΐ. ΑΚ|υΙ οιηηβδ αυί Γ3ΐίοηί1)υ8 3ηίιη3ΐιι ριΐΓ23- 
Ιαηι Ιΐ3ΐι60ΐ , τίΐ3ΐη ςυ» 6υπι τίΓΐυΐ6 ΐΓ3η8ίβ3ΐ(ΐΓ« 
δυιηιηο δίικίίο 3ρρ6ΐυηΐ 3ΐςυ6 6οη6υρίδ6υηΙ. Ετ^ο 

Ρ6Γ Ιΐ06 3ρ6Γΐ6 (ΙβΠΙΟηδίΓβΙϋΓ νίΐΊθ8ΐ(3ΐ6ΐη ¥ίΐ3 3η« 

ΐί(|ηΊθΓ6ηι ηοη 68δβ : η6ςυ6 ΠΓιη6 ρπιηαπι οη|;Ίη6ΐη 
η3ΐηΓ3πιΊΐ3ΐ>υΐ886 , 86(1 τίΐχ η3ΐυΓΧ 3υ6ΐθΓ6ηι 6ΐ 
63ϋ$3η[ΐ 6$δβ 83ρΊ6ηΙΐ3πι 061 , ςυ» Γ6ΓαΠ1 η3ΐΐΙΓ3Π1 
ιιηίν6Γ83πι 3(1η(ΐίηίδΐΓ3ΐ 3ΐςυ6 (ζΐι1)6Γη3ΐ. Οηιη 3υΐ6πι 
»ηίη[ΐ9 (]υ6ΐη3(1π]0(1υηι 6Γ63ΐοπ ρΐ366ΐ, ίη Γ6Γυπι 

η3ΐυΓ3ηΐ ρΓ0νβη6Γίΐ, ΐΗη6 3(1 3Γ])ίΐΠΙΙΠ1 63Π1 6Η- 

^6Γ6, ()υθ(1 ρΐ366αΙ 3ΐ(|υ6 60Γ(1ί δΙΙ, 61 (ΐηί(]ςυί(1 

ρ6Γ ί36υ1ΐ3ΐ6ηΐ 6ΓΐΚ6η(1ί 3Γΐ)ΐΐΓ3Γίυηΐ 6δ86 το1υ6ηΐ , 
ί(Ι 6ΐί3ΐη 6ν3(1βΓ6. Η3Π6 31ΐ(6ΐη δ6ηΐ6ηΜ3ηΐ (1ί866Γ6 

ροδδίπΐϋδ 3ΐ) 8ίπιίΠ(υ(]ίη6 06υ1ί, ςυΙ υΐ ν'κΐβ^ΐ ςιιΐ- ημών τής ζωής τήν τ6 πδν οίκονομοΰσαν του θεού 
σοφίαν. Έλθοΰσαν δέ εΙς γένεσιν τήν ψυχήν κατά 
τ6ν άρέσκοντα τρόπον τψ κτίσαντι, τύτε κατ* έξον- 
σίαν αυτήν αίρείσθαι τδ κατά γνώμην έκ της (90) 
προαιρετικής δυνάμεως, δ τίπερ &ν έθέλει (91) τούτο 
κα\ γινομένην. Μάθοιμεν δ' άν τ6ν λόγον έκ του τών 
οφθαλμών (92) υποδείγματος, φ τ6 μέν,όρ^ν έστιν έκ 
φυσεω^ τ6 δ^ μή δρςίν έκ προαιρέσεως ή κα\ πάθους. 
Γένοιτο γάρ άν ποτέ κα\ τδ παρά φύσιν (95; άντΙ 
τής φύσεως, ή εκουσίως τινδς τ6ν δφθαλμόν μύοντος, 
ή έκ πάθους στερηθέντος της δψεως. Ούτως ίστιν 
είπεΤν, κα\ τ^) ψυχ^ θεόθεν μέν εΤναι τήν σύστα- 
σιν (91), μηδεμιδίς δέ νοούμενης περ\ τ6 Θείον κα- 
κίας, έξω τής κατ* αυτήν ανάγκης είναι ^ γενομένην <Ι6Π1 9 η3ΐυΓ3 1ΐ3ΐ)6ΐ, ιιΙ 3υΐβπι ηοιτγΊϋο3ΐ, 6Χ 3Γΐ)ί- ^ δέ οΟτως τ^ Ιδί^ Τ^ώμη πρ6ς τδ δοκοΟν άγεσθαι, ή 
ΙΓΪΟ 36 ρΓ3666(ΐ6πΐ6 ¥θ1υηΐ3ΐ6, ¥61 6ΐί3ηι 6Χ ¥ίΐίο έκ προαιρέσεως προς τ6 καλδν έπιμύουσαν, ή έξ έπΐ' 
αίςυβ 63ΐ3πιίΐ3ΐ6. Ργο η3ΐυΓ3 βηίιη 3Ηςυ3η(1ο Ω6Η βουλής του συνοικοΰντος ημών τ^ ζω^ πολέμου (9^) 
ροΐ6δΙ 6ΐί3ηι 1(1 ςαθ(1 ρΓΧΐ6Γ η3ΐυΓ3Πΐ 6δΙ, 3υΙ νο- τ6ν όφθαλμδν βλαπτομένην, κα\ έν τφ της άπατης 
^Α^βρματίστωτ. Α ίη ιη3Ρ([ίη6 ακυβέρνητων. 
"ΑΛΛοτε. Β άλλο τι. 
Σϋτ Γυχ|}. Α, Β συντυχίαν. 
' Αρετής. Β αρχής. 
Τώτ έταντίων. Α, Β του εναντίου, 
Τό δέ. Α,Βτδαηδέ. 
Ή προς. ΑΙ προς. 
Ακτα.τόδοσις. Β ανταποδόσεις. 
ΠεπΙστευται. Β τηστεύεται. 
Αέ και. Α Β δ^ &ν καί. 
^Εγέτετο, Α, Β έγγένοιτο. 
*ΑΛόγωτ. Α, Β. 3ϋ(1υηΙ ζώων. 
Τφ Μ5γψ. Α, Β τοϊί λόγου. (84) *Η «αχ/α. Β κακία. 

(85) *Αρχ.ί.Αήάρχ*. 

(86) Όκατ'.ΒέστΙνό κατ'. 

(87) '^Ρσ^/^. Π6ΐβΐΒ. 

(88) Τούτων. Α, Β τούτου. 

(89) Μήτ'. Α, Β. μηδέ. 

(90) Έκτης. Α ίη ιηίΐΓ£[ίη6 διά. 

(91) *^Β^^α«^ Α, Β έθέλη. 

(92) Τών όζρΟοΛ^υωτ. Α, Β κατά τ^ν οφθαλμέ. 
(95) ΦνσίΥ. Α τήν φύσιν. 

(94) Σνσταστιν. Α, Β σύστασιν αυτή^. 

(95) ΠοΛέμον, Α, Β πολεμίου. 191 ΟΕ ΛΝ1ΜΑ ΕΤ ηΕδϋΚΒΕΟΤΙΟΝΕ. Ιϋ 

ρ•.α7£ύου<ταιν (96) σχ^ι, χα\ τ6 (97) ίμπαλιν χαθα- Α 1αιι1&ΐ6 8υ& οΰυΙθ8 αΓηιοο οίβυιίβηΐβ , 2ΐυΙ 6Χ ιπΙογ- 
ρώς «ρ6ς τήν Αλήθεκαν βλέπουσαν, πόρ^ γίνε- Ιυηίο Αΐηϋο ΰηίαηιΐΐηΐβ υβυ οευΙϋΓαηι βϋεοιρίο. 1^9 
σΟαι (98) τών σχοτεινων παθημάτων. (Ιίοί ροΐ6$( ιΐβ :ιηΊιη3 , α Οβο ςιιίϋβιη βαιη οοη<ΙΊ(απι 

8ΐ<}ΐιο οΓβΑΐΑΐη 6886, ^6 Οϋοι ηυ1ΐ2ΐ ¥Ίΐίθ8ίΐ38 υίΓΟϋ άίνίπϋΐη ηυηιβη 3ηΊπΐϋ(1Υ6Γΐ&ΐυΓ, 68ΐη βχίΓΑ νίΐίο-. 
5ϋαΐί8 6886 η66688ίΐ2ΐ6ΐη. €υπι 3α(6ΐη Ιΐ36 6οη(ϋΐΐοη6 6Γ6α1α 8ίΐ , 8ΐΐ3 νο1ϋηΐα(6 3ΐςυ6 &γΙ>ΊΙπο (ΙυεΙ 
6ΑΙ11 ηυο γίβυιη Γυ6Πΐ, αυΐ 6χ Ιϋ)6Γ& ΥθΙυηΐ2ΐΐ6 αά Ι>οηαη) βΐ Ιιοηβδίαηι οευ1θ8 οΐ&υιΐβπίβηι , 3υΙ 6χ ίο- 
8ίϋη8 γί(9Β ιιοβίΓ^β οοΙΐ2ΐΙ>ίΐ2ΐηΙί3 Ιΐ08ΐί8 • νίΐίυιη 6ΐ ]&6ΐυΓαιη οουΙοΓυηι 8υ8Γιη6ηΐ6ηι , 61 ίη ΓΓ3%ϋ8 ΐ6η6ΐΜ'ί8 
γίνβηΐβΐΒ : 8ΐυΙ 6ΐί&ιη 6χ οοοΙγαπο ρυΓ6 ίη τ6ΓίΐΑΐβπι ίη1υ6ΐιΐ6ΐη ρΓ06υΙ α ΐ6η6ΐ)Γ08ί8 &1Γ6εΓιΙ)υ8 6( νί• 

ϋίβ 21)6886. 

Ώότι ουν ίρέΐ τις γινομένην (99), χα\ πως; Άλλα Ουβηιΐο ί£;ίΙιΐΓ άίοβΐ 8ΐί(ΐυί8 βαιη ηβδοί , αυΐ ςυο- 
τ^ μέν ζή'εησιν τήν περ\ του πώς τά (1) χαθ' ξχα- ιηοάο ? Αίςιιβ 62ΐ (|υίιΐ6πι ςϋΧ6ΐίο, (]ΐΐ3 δείΓβ (1θ8ί- 
στον γίγονεν, έξαιρετέον πάντη του λόγου. ΟΟτε γάρ (ΙβΓ&ΙϋΓ, ςυα Γ&Ιίοηβ αηαςιιχςυβ Γ68 ΓϋΟΐα 8ίΙ , 6Χ 
κερί των προχείρων ήμίν εΙς χατανόησιν, ών τήν ΟΓ&Ιίοηβ ρ6ηί1υ8 6χίιη6η(ΐ3 68ΐ. Ν6(|ΐΐ6 οηίιη (Ιβ ϋβ, 
άντίληψιν δ(* αίσ^σεως ίχομεν, δυνατόν &ν γένοιτο Β Π"^ ηοϋίδ ηηίιηαιΙνβΓδϋ 60(;ηίΐυςυ6 Γαΰίϋα 61 6Χ• 
τψ διερευνωμένφ λόγφ , τ6 πώς υπέστη τό φαινόμε- ρ6(1ί1& 8υη( , ηυοΓυιη ρβΓεβρίίοηειη ρ6Γ ββηβϋΐη νον χατανοησαι , ώς μήτε το?ς θεοφορουμένοις χα\ 
άγίοις άνβράσι τ6 τοιούτον ληττς^ν νομισθήναι. Π(- 
στει γάρ νοοΰμεν, φησίν (2) δ Απόστολος (δ), χατ- 
ηρχίσθαι το6ς αιώνας ^ήματι θεού, εΕς τ6 μή έμ* 
φαινομένων (4) τά δρώμενα (5) γεγονέναι• ούχ άν, 
ώς οΓομαι (6), τούτο είτεων (7), εΓττερ φετο γνωστόν, 
είναι διά τών λογισμών τ6 ζητούμενον. 'Αλλ' δτι 
μέν θελήματι θε{φ χατήρτισται αυτός τε δ αΙών, χα\ 
πάντα δσα έν αύτψ γεγένηται ( δστισοΰν άν εΓη (8) 
ούτος δ αΙων, φ παραΟεωρειται πάσα δρατή τε χα\ 
αόρατος χτίσις ) , τοΟτο πεπιστευχέναι φησίν δ Από- 
στολος, τό δέ πώς άφήχεν άδιερεύνητον. Ουδέ γάρ 
έφιχτ^ τδ τοιούτον οΤμαι τοίς άναζητοΰσιν είναι. »(Γιρί86ίιηυΓ, ϋβΓΐ ρθ8δίΙ, υΐ ταΐίο 8€Γυΐ&Ιπχ 6ΐ 
ίικιυίβίΐπχ, ηυοιηοϋο '\ά φιοά βρραΓβΐ, ίη Γ6Γΐιηι 
η3ΐιΐΓαπι ρΓ0(]υ€ΐυπι δίΐ, ληίιη3(1ν6Γΐ3ΐ αίςυβ οο- 
£;ηοδ6αΐ, Άάβο υΐ ηεε βρίηΐυ ςιπϋβπι »6 ηυηιΊηβ 
(Ιίνίηο ΓαρΙίδ 61 ϋΟΙαιίδ δαηείίδςυβ νΊπδ 'ιά ΰοιηρΓβ- 
Ιΐ6ηδίΙ>ίΐ6 6δδ6 6χί8ΐίηΐ6ΐυΓ. Ρίιΐβ οηίπι ίηΐ6ΐΙί|;ίιηυ8 
6θηιρο8ίΙ& ΑΟ Ρ6ΓΓ66Ι3 6δδ6 δ26ευ1α νοΓϋο Οβί , ίη- 
ςηίΐ Αροδίοΐυδ, υΐ 6χ ηοη βρραΓβηΙίΙιυδ 6» ςιιχ οοπ- 
δρίείιιηΙυΓ «Ιςιιβ €6ΓηυηΙιΐΓ, Γαεία 6δδ6 ίιιΐβΠί^αη- 
ΙυΓ. Νοη, ϋ1 ορίηοΓ, Ιιοο (ϋοΐυΓυδ, δί ςυίϋβιη ρ6Γ 
Γ3ΐ(ίθ6ίη9ΐίοηβδ , \ά ςυοά ςυχπίυΓ, €θ(;ηοδ€ί ροδ86 
ρυΙ&Γ6ΐ. δοιΐ ςυθ4ΐ νο1υΐιΙαΐ6 ςυίϋεηι <ϋνίη& , Ιυπι 
ίρβυιη 89Β0ΐι1ϋΐη, Ιυηι οπιηία ηα» 6Χ ίΐΐο Γαεία δυηΐ, πολλάς αμηχανίας του περ\ τούτων ζητήματος ήμίν ^ οοπιροδίΐα αίςυβ ρβΓίβοΙα δίηΐ ( ςηοϋουη^ηβ Ι3ΐϊ- προδειχνύντος, πώς Ιχ της έστώσης φύσεως τδ χι- 
νούμενον έχ της απλής τε χα\ άδιαστάτου τδ διαστη- 
ματιχόν τε χα\ σύνθετον ; "Αρα (9) έξ αυτής τής 
δπερχειμένης ουσίας ; Άλλ* ούχ δμολογεί τδ ετερο- 
γενές (10) Εχειν πρδς έχ£ίνην τά δντα, άλλ* έτέρωΟεν 
πόθεν (II). Κα\ μήν ουδέν έξωθεν της θείας φύσεως 
δ λόγος βλέπει. ^Η γάρ άν διασχισθείη πρδς δια- 
φόρους αρχάς ή δπόληψις, εΓ τι τής ποιητιχής αΙτίας 
έξω νομισθείη, παρ* οΐίή τεχνιχή σοφία, τάς πρδς 
τήν χτίσιν καρασχευόίς ερανίζεται. Έπε\ ουν έν μέν 
τών δντων τδ αΓτιον, ούχ δμογενη δέ τ|) ύπερχει- 
μένί) φύσει τά δι* έχείνης παραχθέντα εΕς γένεσιν * 
Γτη δέ χαθ* έχάτερον (12) έν τοΓς ύτεονοουμένοις ή 
άτοπία, τό τε έχ της φύσεως του Θεού τήν χτίσιν άβιη εΐίαιη δχευΐυπη 6δΐ, ουπι ςιιο ιιη» ίιιΙοΙΙί^ΊΐϋΓ 
οηιηίδ 6ΐ νίδίΙ)ί1ίδ 6ΐ ίηνίδίΙ)ίΙίδ 6Γ631ιιγ3 ) , Ιιοη 8β 
6Γ6ϋ6Γ6 (Ιίείΐ ΑροδίοΙϋδ , δβϋ (|υοηιοϋο εοιιιροδίΐα 
&1(]υ6 ρβΓΓοεΙίΐ ΒΐηΙ, δεΓυΙ&ή αίςιιβ ΊηγοδΙί^ηΓβ ρπχ- 
ΐ6Γπιίδί(. Νβςυβ εηίπι 3Γΐ)ί1ΐΌΓ ίϋ ςυβηιηυαιη ίηνβ- 
8Γΐ£;3η<1ο αβδβςυί αΐι^υβ εοιηρΓβΙιεηιΙεΓβ ροδδε, ουη 
ηιυΚ^δ ηοΙ>ί8 ςιιχδΐίο όβ Ιιίδ Γ6ΐ)ΐΐδ ρΓΪπα ΓΓοηΐ6 
(ϋίΙιευ11&ΐ68 ϋε ρ6Γρΐ6χίΐ2ΐ6δ ΟδΙεπί!»! : ηυο ραείο 
6χ εοηδί8ΐ6ηΐ6 αε 8ΐ&1>ί1ί ηαΙαΓβ Ί<] ςιιοό ηιονοΐιΐΓ, 
6ΧδΓιΐ6Πΐ? Ιΐ6Π) 6Χ δίπ)ρΙίεΊ ρΑπίΙβΓ 1(1 ηυοϋ ιΙΊπιβη- 
8ίοηί1)υ8 ίηΙβΓν^Πίδςυε ο1>ηοχίυπι εΐ εοιηροδίΐιιηι 
69ΐ? Νϋηςυίϋ 6χ ίρδβ δυρπεκίΑ η2ΐυΓ3? Αι ηοα 
εοηε6(ϋΐιΐΓ ηεςαε εοηδίαι , ρΓορΐ6Γ63 ηυοιΐ (ΙΊνεΓ^ί 
{βηβπδ 8ΐ> ί1ΐ3 Γ68 ε2βΐ6Γ9Β δίπΐ , απ αϋαηϋβ αΚ- οΟεσθαι, χα\ τδ Ιξ ετέρας τινδς ουσίας ύποστήναι τά ^ ειιηϋε. Αΐ<|ΐπ ηίΐιίΐ 6χΙγ& (Ιίνίηβπι η3ΐιΐΓ3πι πιΐίο 
πάντα * ή γάρ χα\ (13) τδ Θε?ον έν τοΓς τής χτίσεως εεΓηϋ. Ναπι βείδδ» ηίηιΪΓυπι &ε ϋίνΙδΑ ββδβΐ ορΊπίο 
Ιδιώμασιν είναι ύπονοηθήσεται, εΓτκερ δμογενώς (14) ίη ρπηείρία άίΥ6Γ82ΐ, δί ςυίϋ εχίΓα ε&ϋδαπι εϋβείΓΐ- 
πρδς τδν Θεδν έχοι (15) τά γεγονότα* ή τις ύλιχή εειη 6δδ6 6χί8ΐίπΐ3ΓϋΙυΓ , & ςυο αΠίΓιείοδ» 8αρΊ6ηΙίΑ 
φύσις έξω της θείας ουσίας άντεξαχθήσεται (16) τφ αρρ^Γ^Ιαδ Λά εΓεαηάυηι 8υηΐ6Γ6ΐ 61 εΟΓΓΟ^ΑΓεΙ• (96) Βίοτεύονσαν σκότει, Α, Β βιοτ. σχότω ή. 

(97) Κα\ τό. Α ή χα\ τό. 

(98) ΓΙτεσΘαι, Β γενέσθαι. 

(99) Γιτομέτην. Β γενομένην. 
(Ι) Πώς τά. Α πώς τό. 

(4) Νοονμβτ, ^σίν, Α, Β φησ\, νοουμεν. 

(3) Ό ^ΑχόστοΛος. Οβίϋηΐ Α, Β. 

(4) ^Εμφαιγομέτωτ» Α, Β έχο^αινομένων. 

(5) Όρωμετα, Α ίη ηΐ3Γ^ίπ6 ρλεπόμενα. 
6) ΟΙομαι. Α ίη οιαΓ^ίηε οΓμϋζι τοΟτ*. Π\ ΕΙπώτ. Β οΐμαι. Οσα, 61€. Α, Β τά έ^ έχείνου γενόμενα 6 ;ί ποτέ χα\ έστιν. 

(9) Άρα. Α ίη ηΐϋΓ^ίηε άρα. 

(10) "Ετερογενές. Α ίη ηιαΓ^ίυε ομολογείται τψ 
έτερογενώς έχε ι ν. 

(11) ΈτέρωΟετ χόΟετ. Β έτέρωθέν πόθεν. 

(12) Έχάτερον. Α ίη ΙεχΙϋ έτερον, ίη πΐΑΓ|;ίη6 
έχάτερον. 

(13) ΤΕΤ γάρ καί. Α 1\ γάρ άν χαί. 

(14) Όμογενώς. Α δμοιπγενώς. 

(15) "Εχοι. Β έχει. 

(16) Άττεζαχθήσεται. Α ίη Ιεχία άντεισαχθήσβτ- 
ται, ίη ηΐ9ΐΓ|;ίη6 άντεξετασθήσεται. 123 δ. 6ΑΕ60ΒΙΙ ΝΥδ$ΕΝΙ 1^^ 

^ϋοη^^η1 ί^ίΙυΓ υηα ςυ'κΐβιη ΓβΓυιη ιιηί?6Γ83Γυιη ]^ Θεφ χατά τ6 άγέννητον (17) τ!} άΐδι^τηκ του δντος 
οουδΗ 05ΐ, ηβο β]υ5<ΐ6ΐη ουιη 8υρΓ6ΐη& ηαΐυΓα ([βηβ- τεαρισουμένη * δπερ δή χα\ ΜανιχαΤοι φαντααΟέντες, 
Γίδ 511 η( 63 ςυχ ρβΓ ίΐίαιη ρΓοεΓβαΐα 8υη( : ραΓ ηί- χαί τίνες τής Έλληνιχής φιλοσοφίας (18) ταις Γσαις 
ηπΓυηι υ(πυ$ςιΐ6 ορίηίοηίβ 3ΐ)£υΓάίΐ38 €81, βινβ ύπονο{αις συνενεχθέντες » δόγμα τήν φαντασίαν ταυ- 
ηηίβ ρΐΚβΙ 6Χ ηαΙυΓ» Οβί ΰΓ63ΐυΓ3Πΐ, δίνβ 6;^ &1ί2ΐ την πετεοίηνταΕ. 

ςυορίΑΐη ββδβηΓια γ6$ ΰΐιηοΐ39 ίη ΓβΓυιη ιιαΙυΓβαι ρΓοάυοΙαδ 6856 : &υ( βηιιη ι^υιηβη ΐ]υοΐ|υβ άίνίηιιιη 
ρΓορρίβίΑΐί 1)118 ηαΙυΓΧ ρΓχάίΙυιη 6886 6χΊ5ΐίιη3ΐ>Ί(αΓ, 8ΐςυΊ(ΐ6πι 6]υ8€ΐ6ΐη €υιη Οβο (;6η6η8 8υη( 68 ςυ» 
ΓϋοΛα 3ΐςιΐ6 ΟΓβΑΐΛ 8υηΙ : 9υΙ 3ϋ(|υ3 ηαΙιίΓα ιη8ΐ6η3Π3 6ΧίΓ& άίνΊηατη 6886η1ί3ηι &(]Υ6Γ8υ8 06υπι ίη- 
ΐΓοϋυοβΙϋΓ, 6ΐ ΰυηι 60 €0ΐηρ9Γ3ΐ)ίΙϋΓ, ςυ» ΓαΙίοηβ ηοη £^βηί1χ ρΓορη6ΐ3ΐί8, ουιη δ6ΐηρίΐ6Γηίΐ8ΐ6 6]υ8 
<|υί 681, &(ΐ9βφΐ6ΐυΓ : ςποά ηίιηίΓυιη 6ΐΐ3ΐη ΜβηίεΙίφί Ιιηβ^^ίη&Ιι, 61 ηοηηυΙΠ 6Χ 0ΓΧ63ηί€8 ββρΊοηΙία 
6Ί$(]6ΐιι ορίηίοηΊ1)υ8 8δ86η8ί , ρΓΟ €6Γΐα 8(3ΐ)ΊΓιςυ6 86ηΐ6η1ία Ι•3ηο ίιη3£ίη3ΐίοιΐ6ΐιι Ιι&1)υ6ΓΐιηΙ. 

υΐ 6Γβο ιη3χΊιη6 6£Γϋ2ί3ηιιΐ8.6ΐ 6τιΐ6ΐηυ8 6αιη ςιιΟΒ Ός &ν μάλιστα ουν έχφύγοιμεν τήν άφ' έχατέ- 

6Χ υ1ι*3ςΐ]6 ραηβ 6Χ8Ί5ΐΊΐ 8ΐ)8αΓ(ϋΙαΙβηι ίη ηυχδΐΊοηβ ρου (19) άτοπίαν έν τ!) ζητήσει τώ*; δντων, χατά τ6 
(16 Γ6ΐ>α8 υηίν6Γ8ί8, 6Χ6ΐηρΙο Ρααΐί, Γ3ΐίοη6ηι, ηυο- Β του *Αποστ6λου (20) υπόδειγμα, άιτολυπραγμόνητον 
ιηοϋο υηιιιηςυθ(1ςιΐ6 €Γ6&Ιυιη βίΐ , 6χρΙθΓ3Γ6 &1ςυ6 τ6ν λόγον τδν πιρί του, πώς ξχαστόν έστιν, χατα- 
8€Γυΐ3ΓΊ ρΓχΐ6ηηίΙΐ3ΐηυ8 , Ι3ηΐυιη οΙ)ίΐ6Γ <1υηΐ3Χ3ΐ 
1ιΐ(ΙΊ€3ηΐ68 , ςυοά ιιιοΙιΐ8 άίνίηχ; το1υιιΐ3ΐί8 30 (16• 
8ΐίη3ΐίοηί8, €υιη γοΙυ6πΐ, Γ6δ βΐ 6ΐ νοίυηίαβ α^ 68- 
86ηΙί3ΐη 61 6ΐΓ6εΙιιιη Γ6(]ίςΊΐυΓ, ρΓοΓιηυβ η3ΐυΓ3 6ν3- 
ύβϊϊΒ , ςυία ςιιθ(]«:υηςυ6 άίνΐηλ ροΐ68ΐ38 83ρί6ηΐ6Γ 
ρ3ηΐ6Γ 6ί 3Γΐίβοίθ86 νοίυβπΐ, Ίά νο1υηΐ3ΐ6ΐη Τ3η3ΐη » 
ίη6(Ιίε3€6ΐη 6ΐ 3ΐ)8ςυ6 60661» 6886 ιιοη ρ3ΐίΐυΓ. Υο- 

1ΐΐηΐ3ΐ18 3υΐ6ΐη 6Χ8ί8ΐ6ηΐί3 3((|υ6 81ΐ1)8ΐ3ηΓΐ3 , 6880η- 

Γΐ3 68ΐ. €υιη &υΐ6ΐη 1)ίΓ3η3ΐη άίνΐδ» 8ίηΐ Γ6^ υηί- 
Τ6Γ896• Ιαιη ίη ίιιΐ6ΐΐ6€ΐυ3ΐ6 (ςποιΙ ουιη ιη6ηΐ6 8θΐ3 
601)8131 6ΐ ίηΐ6ΐΙ1β6η8 68ΐ , Ιυπ) ιη6η1β 8θΐ3 3ΐ(]υβ 
ίΐ)ΐ6Ηί86ηΐί3 66ΓηίΐυΓ 6ΐ €0ΐηρΓ6ΐΐ6η(1ίΙυΓ ) , Ιυηα ίη 
6θΓροΓ3ΐ6, ίηΐ6Π66ΐυ3ΐίυιη ςυί(ΐ6ηίΐ 6Γ63ΐυΓ3 ηοη λείψομεν, τοσούτον πάρα ση μαινόμενοι (21) μόνον, 
δτι ή δρμή της θείας προαιρέσεως, δταν έθέλει (22), 
πράγμα γίνεται , χα\ ούσιοϋται τδ βούλευμα (23) 
εύΟυς ή φύσις (24) γινόμενον, της παντοδυνάμου 
εξουσίας, δττερ &ν σοφώς τε χα\ τεχνιχώς έθέλτ) (25), 
μή άνυπόστατον ποιούσης τδ θέλημα. Ή δΐ του θε- 
λήματος υπαρξις ουσία εστί. Διχή δ^ διαχρινομ^- 
νων (26) των δντων, εις τδ νοερόν τε χα\ σωματιχόν* 
ή μέν των νοερών χτίσις ου δοχει πως άπφδειν της 
του ασωμάτου φύσεως, άλλ' έχ του σύνεγγυς είναι τδ 
άειδές τε χα\ άναφες χαΐ άδιάστατον δειχνύουσα (27). 
Όπερ δή χα\ περ\ τήν ύπερχειμένην φύσιν ύπονοών 
τις ούχ άμαρτήσεται. Της δέ σωματιχής χτίαεως έν 
¥ί<ΐ6ΐυΓ 3ΐί<ιυο πιοάο (ϋ86Γ6ρ3Γ6 3€ (Ιίν6Γ83 6886 3ΐ> ^ άχοινωνήτοις ώς πρδς τδ θείον τοις Ιδιώμααι θεωρού• ίη60ΐ*ροΓ6ί η»1υΓ3, 86(] 6886 6Χ ρΓορίηςιιο, ςυίρρβ 
€υπ) ί(1, ςυοιΐ νίδαπ) 6ΐ Ι36ΐυιη, άΊπΐ6η8ίοη6πι 3ΐςυβ 
ίηΐ6Γν3Πυπ) βίΤυ^ίΙ, 08ΐ6η(ΙαΙ• Ουο<] υ1ί(|υ6 8ί ηιιίδ 

61130) (16 8ηρΓ6ΐη3 η3ΐυΓ3 8υ8ρί66ΐυΓ, ηοη 6ΓΓ3ΐ)ί(. 
ΡΟΓΓΟ ουιη 60Γρ0Γ63 0Γ63ΐαΓ3 ίηΐ6Γ 638 ρΓΟρΓΙΰΐΑ- 

168 ςυχ ηυΙΐ3ηι ουιη άίνίηο Νυιηίη6 6θπιπ)υηίοη6ηι 
1)3ΐ)6ηΙ, 8ρ60ΐ6ΐαΓ 3ΐςυ6 6θη8ί(ΐ6Γ6(υΓ , 63ςυ6 ρο* 
Ιίδδίηιυιη πΐ3|;η3η) ί1ΐ3πι (]ίαιου1ΐ3ΐ6ηι 36 ρ6Γρΐ6χί- 

1316Π1 Γ3ΐίθηί ίη£^6η6Γ6ΐ , (]1Ι9Β Γ3ΐίθ ρ6Γ8ρί66Γ6 3ΐςυ6 

3ηίπΐ3<1ν6Γΐ6Γ6 ηοη ροΐ68ΐ, ςυο ρ36ΐο 6Χ ίητίδίϋίϋ 
βχ8ΐίΐ6πΐ ί(1 ςυοά νίά6ΐιΐΓ ? 6Χ 60 ςυο(1 Ι30ΐυιη οΙΓιι- 
{ί( , 8θΗ(1υη) 3ΐ(]υ6 άοΓυπι ; 6Χ ίη(ΐ6ίίηΙΙο (ΐ6Γιηϋυιη ; 
6χ 60 ςυοιΐ 6ΐ ςιιβηΙίΐ^Ιίδ 6ΐ ηιββηίίικϋπίδ 6χρ6Γ8 μένης* χα\ ταύτην (28) μάλιστα τήν πολλήν άμη- 
χανίαν έμποιούσης τφ λόγφ, μή δυναμένου χατιδείν» 
πώς έχ του αοράτου τδ δρώμενον ; έχ του άναφοΰς τδ 
στε^(&δν χα\ άντίτυπον, έχ του αορίστου τδ ώρισμένον, 
έχ του άπόσου τε χα\ άμεγέθου (29) τδ πάντως μέτροις 
τισ\ το?ς (30) χατά τδ ποσδν θεωρού μένοις περιειρ- 
γόμενον ; Κα\ τά χαθ* Εχαστον δσα περ\ τήν σώματι- 
χήν χαταλαμβάνεται φύσ'ν, περ\ ών τοσούτον φαμεν, 
δτι ουδέν έφ* έαυτου των π£ρ\ τδ σώμα θεωρουμένων 
σώμα έστιν, ού σχήμα, ού χρώμα (31), ού βάρος, ού 
διάστημα , ού πηλιχότης (32), ούχ άλλο τι τών έν 
ποιότητι (33) θεωρουμένων ουδέν, άλλα τούτων Ιχα* 
στον (34) λόγος εστίν ή δέ πρδς άλληλα συνδρομή 68ΐ, ί<1 ηυοιΐ οηοηίηο ιη6η8ΐιπ8 (|ΐΓι1>α8ϋ3ηι , φιχ ^ τούτων χα\ ένωσις σώμα γίνεται. Έπε\ ούν αΐ συμ- 
ρ6Γ ςυ3η1ίΐ3ΐ6ΐη ίηΐ6ΐΓΐ2ΐιηΙϋΓ, 6θπΓιη6ΐυΓ ? Ει ςυχ- πληρωματιχα\ του σώματος ποιότητες νφ (55) χα- 
εηηηυο 3ΐί3 8ίηβιιΐ3ΐίπι 6Ίγο3 €θΓροΓ63ΐη η3ΐυΓ3ΐη ταλαμβάνονται χα\ ούχ αίσθήσει, νοερδν δ^ τδ θείον, 
60ΐηρΓ6ΐΐ6η<]ιιηΙυΓ (16 ςυίΐουδ Ι3η1υιη (Ιίΰίπιιΐδ, ςυοιΐ τις πόνος (36) τών νοητών τά νοήματα χατεργάσα- 
ηίΐιίΐ 63Γυπ) Γβηιπι , ςυ» οίΓ63 60Γρυ8 6θη8ίϋθΓ3η- σθαι ; ^βν ή πρδς άλληλα συνδρομή τήν του σώματος 
ΙϋΓ, ρβΓ δ68β 60Γρυ8 βδΐ , ηοπ β^οΓΛ , ποπ οοΙΟΓ, ήμιν άπεγέννησδ φύσιν. 'Αλλά ταύτα μέν έξω τοΟ (17) ^Αγέννητοτ. Β άγένητον. 

(18) ΦίΧοσοφίας, Α ίη η)3Γ^ίη6 σοφίας. 

(19) ^Αφ' έχατέρον. Α, Β έφ' έχάτερον. 

(20) Κατά τό τον *ΑποστόΛ. Β χατά τδν Άπό- 
στολον. 

(21) Παρασημαινόμβτοί, Α παρασημαινάμενοι. 
Β παρασημηνάμενοι. 

(22) ΈΘέΛει. Α, Β έθέλη. 

(23) ΒούΧενμα, Α, Β. βτ)ύλημα. 
124) Έ φύσις. Ή ϋ6ΐβπΙ Α, Β. 
25) ΈβέΧη. Α, Β έθελ^ση. 
[26) Αιαχρινομέτωτ, Β οιηρημένων. 


(27) ΑΒίκτύονσα. Α 06ΐ6ΐ. Β Ιΐ3ΐ)6ΐ δκιχνύουσαΐ• 

(28) Ταύτ'ί^^. Α, Β ταύτης. 
ί29) Άμεγέθου, Α άμεγέθους. 
130) ΤοΤς. Β του. 

[31) Ού σχήμα, ού χρώμα. Β ού χρ., ού σχ. 
32) Ού χηΛικότης. Α ή πηλιχότης. 
[33) Έν ΛοιΟΓΤ\τι. Α Αΐΐιΐΐΐ χαταλαμβανομένων. 
^4) 'Έχαστοτ. Β έχάστψ. 

ρδ) Νψ. Β έν νφ. 

(36) Τις «ότος. Α, Β. τίς π4•/ος τφ νοητφ τά νοητά 
χατεργ. 115 ΟΕ ΑΜΜχν ΕΤ ΗΕ$υΚΙ\ΕεΤΙΟΝΕ. Ι^β 

τεροχειμένου ΐΜρβζετάσθη (57). Τλ ^ ζητούμ£νον ήν, Α ηοη §Γ3νίΙα8 61 ροηιΐυβ, ηοη (Ιίηιβη$Ιο αίςηο ΊιιΙΰΓ• ε ι (38) προΟφεατήχααιν αΐ ψυχα\ των σωμάτων, π&ζε 
Ι| πώς γίνονται• Κα\ τούτου χάριν ήμίν τζζρΧ (39) 
τοΟ πώς ζήτησιν ώς άνέφικτον ούσαν άττολυπραγμ^- 
νητον άφήκεν ό λόγος. ΠερΥ του (40) πότε τάς αρχάς 
αΐ ψυχα\ της υπάρξεως βχουσιν, ώ; άκόλουΟον 5ν 
τοΙς προεξητασμένοις , ζητεϊν χαταλείπεται. ΕΙ γάρ 
Μζίτι τδ πρ6 του σώματος έν Ιδιαζουση τιν\ χατα- 
στάσει τήν ψυχήν βιοτεύειν • ανάγκη πάσα τάς άτο- 
πους έχ£ίνας $ογματοποι(ας Ισχυν Ιχειν νομίζειν (41) 
τών διά χαχ(ας τάς ψυχάς ?Ισοικ'.ζ<5ντων (42) τοϊς 
βώμασιν. *Αλλά μήν έφυστερίζειν τάς ψυχάς (45) 
τήνγένεσιν» χα\ νεωτέρας (41) της τών σωμάτων 
είναι συμπλάσεως (45), ουδείς άν τών ευ φρονούν- 
των ύπονοήσειεν, φανερού πάσιν δντος οτι ουδέν τών ναΙΙυη), ηοη ςυαηΐίΐαβ, ηοη Μπιά ςυίϋηυϋπι ρποΓ- 
8Η8 οοΓυπ), ςυ96 ροΓ (ΐη&Γιΐ3ΐ6Πΐ ΰοπιρΓβΙιβηάυηΙηΓ, 
&ΜΙ ίηΙβΙΙί^αηΐυΓ, 86(1 υηυιη({υο<](|υβ ΙιΟΓυιη Γ^ιΙίο 
αΐηυβ ρΓοροΓίΊο 6$1, Ιιοπυιη αηΐβπι ίηΙβΓ 8686 €οη• 
6υΡ8ΐΐ8 3ΐ(ΐϋ6 υηίΐίο, €0Γρυ8 ϋί. Ουοηίαηι ψίκιτ βχ 
ςυΑίίΐΑΐβδ, 6Χ ςυίΙ)υ8 οορρυδ οοη8ΐ9ΐ• ηιβηΐβ, ηοη 
86η8υ €0αιρΓ6ΐΐ6ηάυηΙιΐΓ , βίςυβ ίηΙβΠβΰΐηαΙϋ &6 
πΐ6ηΐ6 6θη8ΐ3η8, ηΐ6ηΐ6ςιΐ6εοπιρΓ6ΐΐ6η8ίΙ>Ίΐ6, Νπιηβη 
(Ιΐνίηυηι 681 : ςυ'κΐ η6^οΐίί 681 6Ί ΐ|υο(Ι 61 ηΐ6ηΐ6 
οοηβίΑΐ, 6ΐ ίηΐ6ΐΓι^6ηΓΐ3 ΰοηιρΓβΙιβηϋίΙηΓ , 6Πί€6Γβ 
63 ςυ% ηΐ6ηΐ6 εοΓηυηΙαΓ 61 ίηΐ6ΐΙί^υηΐιΐΓ? ηιιοηιηι 
ίηίοΓ ίρ83 €θηοπΓ8υ8 €θΓροπ8 ηοΙ)ί8 96η6Γ9Υίΐ ηη- 
ΙυΓ3ηι. §6(1 Ηχο ςιΓκΙβπι οχΙγα ρροροβΗιιηι ο1)ίΐ6Γ 
6χαιηίη3ΐ:ι, βχρί'καΐα Λίφι^ 6Χ6υ583 δΐυΐ. 0ΐΜ*8ΐίο άψυχων χινητκχήν τε κα\ αΟξητικ);ν έν αύτψ (46) δύ- ^ αυΐβιΐ) 6Γ3ΐ, οηηοη &ηΊηιχ ηηΐο οοΓροπα 0Χ8ΐίΙθ- 
ναμ(ν ίχεί. Τών δ* έν νηβύΤ ^47) έντρεφομένων, οΟτε γΊπΙ, 6ΐ ίη Γοπιιη ηηΙηΓαιη ρΓΟίΙυοΙ»: 8ίηΙ, ηη3η(Ιο, 
ή α6ζησις, ο&τε ή τοπικΙ) κίνησες έστιν (48) άμφ{- 61 (|υοιηο4ΐο οΐδίδίοηΐ, »1(]ΐΐ6 {(ΙοΊγοο οαιη ηηχδΐίο- 
βολος. η6ΐη, ςυοπιοιίο 1)» 6ΧδΊ8ΐ6Γ6ηΙ, υΐ (μιαηι η$δ6Γ|πί 

λίςυβ 6χρ6άίΓ6 ηοη ρο886ΐ, €υποδθ ίην6δΐί^3Γ6 9ΐ(|υ6 δΟΓυΙαη ογαΓιο ηοδίΓ» ρηυίΓΓηιίδίΐ. ΚονΙπΙ 
>υ(6ηι 866υη(1υιη οα, (|υ:υ &ηΐ6ΐΐ36 6Χ2ΐπιίηανίηιυ8, υΐ ςηΧΓαΐυΓ, .ηηαηιΐυ ϋπΊπιακ ρηποίρΊα δίΓι ΟΓΐιΐδ οΐ 
6Χ8ί8ΐ6ηΓΐ96 Ιΐ3ΐ>62ηΙ ? Ναπι 81 (Ι2ΐ1υηι ίυ6Γίΐ (|υο<1 3ηΐ6 οοΓρυδ ίη ρ6€υ1ί3Γί ςηβιίαηι δΐηϋοηβ »ηίιιι.ι 
νίταΐ, οπιηίηο η«ε68δ6 6&1 ηΐ 8ΐ)8υΓ(]38 ίΙΐ38 86ηΐ6ηΓι&8 61 Α6ΐαδ ορίηίοη68 60Γυπι ςαί ρΓορίυΓ νίίίο- 
•1131601 ληίιηαβ ίη εοΓροΓα (Ιβϋαοί τοίυηΐ, τΙγ68 ΙιαΙ)6Γ6 ρυΐ6ΐηηδ. ΕιιίηινβΓΟ ροδΐβΓίοτ6η\ 6§8β οΗ• 
|ίιι«η 9ΐηίηΐ3Γυπι, ίρδ^δςυο Γ6θ6η(ίοΓ68 6886 οορροΓυιη εοηιροδ'ιΓιοηβ ηβπιο ββπΑ ηιοηΐε ρποιίίΐυβ ίη 
2ηιιηααι ίηϋυχβήΐ, ουιη ηΐ3ηίΓ68ΐυπι αο ρβΓδρ'κ'υυπι δίΐ οηιηΊΙυβ ηυθ(Ι ηϋήΐ 6Χ ίιΐ3ηΊπιί8 Ι)3ΐ)6λΙ 
Ιη 8686 τίηι ηοτοηϋί ραπΐ6Γ 3ΐςυ6 οπΐδοβηόί. ΑΙ 60Γυπι ςηϊ ίη αΙοΓΟ ηυΐΓίηΜίπτ, η6(]ΐΐ6 3η({πΐ6η1υηι 
βΐ ίαοτβαΐύηΐυπι, ϋ6<ιιΐ6 (Ι6 1θ6θ 3(1 Ιοουηι ηιοΐυδ 6οηΐΓον6Γδυδ 61 3ΐηΙ>ί(;αυ8 οδΐ 

Αείπεται ουν μίαν καΐ τΐιν αυτήν ψυχής τε καΙ (;; ΚβΙίη(|υίΙαΓ ίβίΙυΓ, ηΐ ρυίβηιυδ, ηηυπι βΐ ί(ΐ6ηι 
σώματος αρχήν της συστάσεως οΓεσΟαι. Κα\ ώσπερ ηηίηΐφ 6ΐ οοΓροΓίδ εοηκίίΐαΐίοηίδ ρΓίηείρΙιιπι 68δθ. ή( Ρ^ζ^ '^ν άποσπάδα λαβουσα παρά τών γεηπό- 
νων ή γη δένδρον έποίησεν, ούχ αυτή τήν αύξητιχήν 
ΙνΟεΙσα τφ τρεφομένψ δύναμιν, άλλα μόνον τάς πρ6ς 
τήν αΟξησιν άφορμάς ένιείσα τφ έκκειμένφ (49)* ούτω 
φαμ^, χαΐ τ6 έχ του άνθρωπου άποσιιώμενον πρ6ς 
ανθρώπου ψυτεΕαν, χα\ αύτ6 τρότεον τινά ζώον είναι 
Ιξ Ιμψύχου Ιμψυχον, έκ τρεφομένου τρεφόμενο*;. ΕΙ 
& μή πάσας τάς της ψυχής ενεργείας χαΐ κινήσεις 
ή βραχύτης άποσπάδος (50) έχώρησε, θαυμαστών ού« 
Μν• Ουδέ γάρ (51) έν τφ σπέρματι σίτος εύΟυς κατά 
τ^ φαινόμενον στάχυς έστ\ ( πώς γάρ (52) τοσούτον 
έν τοσούτφ χωρήσειεν ); άλλα τής γής αύτ6ν ταΐς 
χαταλλήλοις τιθηνουμένης τροφαΐς, στάχυς δ σίτος Αο ςιΐ6(η3(1πΐ0(1υιη 16γγ3 8ι δΠΓΰΐιΙηηι 3ΐ) Γ3(]ί66 
3νηΙδυηι, 3ΐ) 3{^πεοΙί8 3€06ρ6ηΙ, 3Γΐ>0Γ6η) ίη(ΐ6 εΠί- 
ήΐ, ηοη ίρδ3 νίπι 3η|^68€6η(]ί 6ί ςυοά ηυΙηΐυΓ ίη- 
]ίοί6ηδ, 86(1 ίη€Γ6ηΐ6η(Ί (Ιυηΐ3Χ3ΐ ηΐ3ΐ6Π3ηι 3ΐςηο 
δΐώδ'κΐίυπι 8ί1)Ι ίηδίΐο ΙπιηιίΙίεηδ : ίΙ3 (Ιίοίηιυδ 6ΐί3ηι 
ί(] ηυοϋ 6Χ Ιιοηιίηο ΑτεΙΠίυΓ 3(1 Ιιοηιίηίδ 83Γιοη6ηι, 
ίρδυη) ηηοςη6 βΐίηυο π)θ(1ο 3ηίηΐ3ΐ 6886, 6χ 3ηίιη3« 
Ιο 3ηίιη3ΐυιη, 6χ βο ςυο<1 ηηΙπΙιΐΓ ΐιΐ ςυθ(] ηυιηΙιΐΓ. 
1{υο(1 8ί ηοη οηιηίδ 3ηίηι% οΐΐίείεηΐίηδ ρηηΐΰΓ 30 
πιοΐυδ 6χί{^υίΐ38 δΠΓεηΠ 3νπ1δί €3ρ6Γβ ροίπίΐ, ηίΐιίΐ 
ηιΐΓΐιηι. Νεηαε ΰπίιη ίη δβιηίιιο Γηιιπΰηΐηηι, ςπο<1 
(]πΊ(1οπ) 3ρρ3Γ63ΐ, ρΓοΓιιιυ^ $|>ίε3 οδΐ ( ηαιη ηυο 
ρ30ΐο Ιαηΐυιη ίη ΐ3ηΐϋΙο Ιοοιιπι 1ι»Ι>6Γβ ροΐί^ηΐ ?), γ€ν8ται, ουκ έξαλλάσσων (53) έν τ1) βολ|) (54) τήν φύ• Ο 86(1 Ι6ΓΓ3 ΓΓυιηοηΐηηι οοιινεηί6ηΐίΙ)ΐΐδ 6ΐ 3ρ1ίδ ηιι- 
σιν, άλλ* έμφαίνων (55) έαυτ6ν κα\ τελειοΟν (50) τ^ 1η6ηΐ6 3ΐίπΐ6πΓΐδ, ίη δρίΐ'ηιπ ΓΓυιιιοιιΐηηι 6νη(1ί(, 
της τροφής (57) ένεργείχ. *ί1σπερ ουν έπι τών φυομέ- ηοη ίπιπιυΐ3η8 ίη (ζΐοΐ)» ιΐ3ΐιΐΓαηι, 86(1 οχδ6Γ6ηδ 36 
νων σπερμάτων κατά λόγον (58) ή αΟξησις έπ\ τ6 ρΓ0(ΐ6ηδ, <>Ι 3ΐ)8θ1ιιΐυηι 36 ρ6ΓΓ66ΐιιπ] 8686 Γ6(1(ΐ6η8 
τέλος (59) πρόεισι * τ6ν αύτ6ν τρόπον κα\ έπΙ τής ΑυχίΙίο ηηΐΓίηιοηΐί. Οιΐ6η)3(1ηιο<1υηι ί^ίΐΜΓ ίη η3- (37) ΠαρΒ^ετάσΟτχ, Α παρεςετάσθω. Β παρεζ- 
ηταΟνη. 

(38) ΕΙ. Α, Β εΐ μή. Αϊ ψυχαΐ τών σωμ. Β. τών 
»μ. αΐ ψ. 

(39) Περί. Β τήν περ(. 

(40) Περί τον. Β περ\ δέ τοΰ. 

(41) Ι'ίομίζβίν. Β νομ£σαι. 

(42) ΕΙσοιχίζόττωτ, Β ένοικιζόντων. 

(43) Τάς ψυχάς, Β τών ψυχίον. 
|44) Κβωτέρας. Α, Β νεωτέραν. 

Β δέ τβ νηδύΐ. 
(48) ΚίνησΙς έστιγ. Κίνησίς έστιν αμφισβητήσι- 
μος τε καΐ άμφ(β. 

(49) Έκχ8ίμέτφ> Α, Β έγκειμένίο. 

(50) ^Αποσπάδος. Α τής άποσπ. 

(51) Ουδέ γάρ. Α, Β ουδέ γάρ ό. 

(52) Πώς γάρ, Α, Β πώς γάρ άν τό. 

(53) Έξα,αάσσωτ. Β έξαλλάττί^ν. 

(54) ΒοΛϋ. Α, Β βώλ(ι). 

(55) Έμφαίνωτ, Α, Β έχφαίνων. 

(56) ΤεΛειονν, Α, Β τειλειών. 

(57) Τροπής. Α ίη ηΐ3Γ|5ίηβ φύσεως συνεργίί^ι. 

(58) Κατά Λόγον. Α, Β κατ' ολίγον. 
($0) ΤέΛος. Α, Β τέλειον. Μ7 8. βΒΕβΟΕΠ ΝΥ8δΕΝΐ Ι» βεβηΐίΐιαβ &6ΐηΊηί1)υ8 ίηΟΓβιηβηΙυιιι ρίΐυΐ2ΐίιη βά ρβΓ- Α ανθρωπινής αυττάσεως, πρ^ς λέγον (60) της σωμα- ίβοΓιοηβιη ρΓο^^τβϋίΐυΓ : θοάβιη ιηοάο ίη Ιιοιηίηυιη 
ςυοςυβ Γοηη&ΐίοηβ αΐηαβ οοηβΐΊΙυΓιοηβ ρΓΟ Γ3ΐίοιιβ 
αο ρΓοροΓίΙοηβ €0Γρ0Γ63Β ιη&(;ηΗα(1ΊηΊ8, &ηίιη» ({υο • 
ςιιβ ροίβηΐία &ρρ2ΐΓ6ΐ λΐηυβ βΐυοβΐ : ρπηουπι ςιι'κίβηι 
ρβΓ νίιη ΛΪβϊϊάϊ «ιηιιΐ αίςυβ 3υ(;6η<1Ί ϋ$ ςυχ ίη υ(6Γ0 
θ1Μη|;υηΙιΐΓ , 8686 ίηδίηυ&η8 2ί1ηυ6 ίηη38ε6ΐΐ8 (α); 
ρο8ΐ 1ΐΦ6 Τ6Γ0 άοηυιη 86ηΐίβη(]ί ίη Ιυοβπι ρΓ0(1αεΐί8 
ι ίη(Ιυο6η8, 9ΐ(|υ6 ίΐϋ ϋβίηεβρβ (]ΐΐ38ί ΓΓυοίπιη ςυβπι- 
|ϋ2ΐηι, 8υ€ΐ3 μω ρΐ3ηΐ& ιηβάίοοπίβΓ 6χ$6Γ6η8 30 ρΓΟ- 
(Ι6η8 Γ3ΐίοη6 ρΓδβάίΙβιη ?ίιη, ηοη υηίν6Γ8&πι βίπιιιΐ 
ίη υηυπι οοηάυοίαηι Γ6ρ6ΐαβ, 8β(! υηα ειιπι δυπ- 

061116 61 6Χ€Γ68€6ηΐ6 ρΙ&Ιΐΐ3, ρβΓ 60Π86ηΐ9η611ΐη 6ΐ 
6βΙ|ΐρ6ΐ6ηΐ6Π1 ρΓΟ|;Γ68δΙΙΐη 3(«|υβ ρΓΟίβΟΐΙΙΠΙ €Γ6666η- 

Ι6πι οΐ 8ΐι^6866ηΐ6ηι. 0υοηί3ηι ί(;ΊιυΓ ίά ςυοά 0ΐ> τίχής ποσότητος, χα\ ή της ψυ-^ής διαφαίνεται δύν€ΐ- 
μις* πρώτον μέν βιά του θρεττειχου χα\ αΰξητιχου 
τοίς Ινδοθεν πλασσομένοις έγγ'^^^Ρ*•^^^• Μετά ταύτα 
δέ τήν αίσθητιχήν χάριν το7ς ε!ς φως προελΟοδσιν 
έπάγουοα, εΤΘ' οΟτω, καθάπερ τινά χαρπ6ν, αύξηθέν- 
τος ήδη του φυτοΰ, μετρίως (61) τήν λογικήν έμφαί- 
νουσα δύναμιν, ού παίσαν χατά τ& άθρόον, άλλα τ^ 
αναδρομή του φυτοΰ δι' ακολούθου προχοτπίς συναυ- 
ξανομένην (62). Επειδή τοίνυν τ^ έκ των έμψυ- 
χων εΙς άφορμήν έμψυχου (65) συστίσεως άποσπώ- 
μενον, νεκρών εΤναι ού δύναται ίή γάρ νεκρές κχτά 
ψυχής στέρησιν γίνεται • ούκ δν δή (64) προιλάβη 
(65) τήν Ιςιν ή στέρησις )• έκ τούτων καταλαμβά- 
νομεν τ^ κοινήν τφ έξ αμφοτέρων (66) συνισταμένιρ αηίιη&1ί$ ϋά Π)8ΐ6π&ηι εΐ 03ΐΐ83ηι ηηίιηηΐί εοη$Γι• Β συγκρίματι, τήν εΙς τδ είναι πάροδον γίνεσΟαι (67), ΐυΙίοηί8 8ν6ΐ1ί(υΓ, ιηοΠιιυηι 6886 ηοη ροΐ68ΐ (πιογ- 
ΐΛΐίΐ88 6ηπη ρ6Γ »ηίπ)9^ ρΓίναΐίοηβιη ϋΐ ; ηοη 3ΐιΐ6ηι 
ρπναΐίο Η8ΐ)ίΐαπι ^ηϋοΊρανύΠΐ), 6χ Ιιί8 ϋβρΓοΙιοκ- 
ιΓπηη8ΰοιΐ)Πΐυη6η) 6ΐίη ιιηυηι ί(]6η)ςυ6 Ιβπιριιβ 6θ1- 
ΐ3ΐΗπι Ιη|;Γ68δυηι 6( &(ϋ1ιιηη ηϋ 6$δ6η1ί8ηι ραΐββϋπ 
βΐ 6θ2§ηΐ6ηΐ3ΐίοηί αίςυβ 6οαΓιΓιοηί, ςπηβ 6Χ 3ΐηΙ)0- 
1)υδ (οοΓροΓβ 8€ίΓΐ€6ΐ βΐ 3ηίιη3) εοηδίαΐ οΐ €08ΐ6δ€ίι : 
ηβηιιε 1)00 ρηυδ βχδίδίεηΐρ, ηοηιιο ϋΐα ρο^ΐβππδ 
800€(ΐ6ηΐ6. ΡοΓΓΟ Γαΐίο ηβοβδδίΐηο ίυΙιίΓυιη ρΓηενί- 
(]6ΐ, υΐ 3ΐίηπ3η(1ο ΐηοΓβπιβηΙιιπ) Αη'πηβΓυπι ηιιηιοπ 
οοηδίδΙ&Ι, ηβε υΐΐεηυδ ρΓ0^Γ6(1ί8ΐυΓ, ηο ρβΓροΐιια 
ηιΐ8( η&ΙυΓ3, δβπιρβΓ Ίη βηβ, ({ΐιχ αϋχ ροδΙ 8ΐί9$ βχδί- 
βίαηΐ, ιη&η3ηδυΗ6πυδ αοηυηςυαπι πιονθπ ύβδίηοη*». 
08Η83ηι &υΐ6πι εοΓ ηοδίΓαηι ςυοςυε ρΓΟΓδίΐδ αΗ- 
ηυβηάο ηοίπραπι δΐ8ΐ)ί1βπ) Γιβτι ορΟΓίβαΙ, Ιιαηε βδδο 
ρηΐ8πιυ8, ^υοϋ ευιη υπιηίδη3ΐυΓ3 ςυχ δεηδυδβΙΓα- 
^ίβηβ πΐ6ηΐ6 8θΐ3 εοηιρΓεΙιβηάίΙυΓ, ίη δυο €0πιρ1ϋ- 
πιεηΐο &6 ρΐεπίΐυάίηε οοηδίδΐ^ΐ, ρΓθ1)3ΐ)ίΐ6 αο ρ3Γ 
6δΙ Ιιυπιαηυπι ςυο((υ6 3ΐΐΓ|υ3η(1ο ^[εηαδ 30 Οηβπι 6δδ6 
ρβΓνβηΙιίΓυπίΐ (η3πι η6 Ιιοο ςυίάβπι 3ΐ) 63 η3ΐυΓ3, 
ηυ» ηοη δβηδυ, 86(1 πιεηΐβ οβπιίΙυΓ. 2Γΐ6ηυπι βδΐ), 
ηβ δ6πιρ6Γ ίη άεΓεοΙυ οοηδρίοί 6χίδΐίπ)6ΐυΓ. Ν3πι 
3ίΙοΓυη) ροδ( αΐία βυΙ)ίη(ΐ6 6Χδίδΐ6ηΐίυπι δεπιρβΓ 30- 
6ο&δίο 3Γ^ηίΐ η3ΐυΓ3Π) 6886 ίπιρ6ΓΓβ€ΐ3η)• €υπι ί^ίΙυΓ 
([βηιΐδ Ιιιιπιαηυηι 9ίά 8η3ηι ρίβηίΐυάίηεπι ρβΓνεηεΓΪΙ, 
εοηδίδίβΐ οπιηίοο Αυχπδ Ιιίο η3ΐυΓ9β πιοΐυβ, (|υίρρ6 οΟτε τούτου προτερεύοντος , οΟτ* εκείνου έφυστερί- 
ζοντος • στδσιν δέ ττοτε τής του αριθμού των ψυχών 
αυξήσεως, άναγχαίως προορ5 6 λόγος. Ώς &ν μή δια- 
παντ6ς ρέοι ή φύσις, άε\ διά των έπιγινομένων έπ\ 
τδ πρόσω χεομένη, καΐούδέττοτε τής κινήσεως λήγου- 
σα. Τήν δέ αΐτίαν του δεϊν πάντως στάσιμόν π^ε κα\ 
τήν ήμετέραν γίνεσΟαι φύσιν, ταύτην οΙόμεΟα, δτι 
πάσης της νοητής φύσεως έν τψ Ιδίψ πληρώματι 
έστώσης , εΙκός ποτέ κα\ τδ άνθρώπινον εΙς πέρας 
έλΟεϊν, ουδέ γάρ τοΰτο τής νοητής ήλλοτρίωται φύ- 
σεως• ώς μή πάντοτε δοκεΤν έν τψ λείττοντι (68) 
καθοράίσΟαι. Ή γάρ άε\ τών έπιγινομένων προσθήκη, 
κατηγορία του ελλείποντος (69) έχειν τήν φύσιν γί- 
νεται, Έπειδάν ούν είς τδ οίχειον πλήρωμα 'Λ άν- 
θρώπινον φθάση, στήσεται πάντως ή (^οώδης (70) 
αύτη τής φύσεως κίνησις, εΙς τδ άναγκαΤον καταντή- 
σασα πέρας, καί τις έτερα κατάστασις τήν ζωήν δια- 
δέχεται (71), τής νυν έν γενέσει κα\ φθορ^ διεξαγό- 
μενης κεχωρισμένη. Μή οΟσης γάρ γενέσεως, κατά 
τΜίσαν ανάγκην ουδέ τδ φθειρόμενον έσται. ΕΙ γάρ 
πρδ τής διαλύσεως σύνθεσις (72) άρχεται, σύνθεσιν 
δέ φαμεν τήν διά γενέσεως πάροδον • άκδλουθον πάν- 
τως μή καθηγουμένης τής συνθέσεως, μηδέ τήν διά- 
λυσιν έπεσθαι. Ουκουν έστώσά τις (75) κα\ άδιάλυτος 
ή μετά ταύτα ζωή δι' ακολουθίας (74) προφαίνεται 
(75), ούτε ύπδ γενέσεως, οΟτε ύτώ φθορδς άλλοιουμένη. ηεορδδαηυπι (Ιηεπι 3δ860ΐιΐιΐ8 ; 3(ςυ6 3Γπΐ8 ςυί<]3Π[) 8ΐ3ΐιΐ8 νΐΐαηι εχείρίεΐ, άίνεΓδυδ 3ΐ) 60, ηιιί ηυηο ρ6Γ 
ςοηεΓβΙίοηοιη 3ΐςυ6 εοπτυρΓιοηεπ) ίηνίοεηι 6χί{^ΙΙυΓ. 1]1)ί εηίηι οΚυδ 6ΐ(;6η6Γ&(ίο ηοη εηΐ, οηιηίηο ηβεεδδο 
681 πΐ ηε δίΐ (]ΐιί(]6πι ςυοιί ίηΐ6Γ63ΐ εΐ οοΓΓυπιρβίυΓ. Ν3πι δί ίΐίδδοΐυΐΐοηεηι εοπιροδίΐίο ρΓ9Βεε(ϋΐ (εοιη- 
ροδίΓιοηεπίΐ αιιίεηι <ϋείπ)ΐΐ3, βεεβδδππι ρεΓ ς;οηεΓ3ΐίοηεπι), οιηηίηο οοηδεςυίΙυΓ,ηυοίΙ, ηοη ρηεεεϋεηΐε εοιη*. 
ροδίΐίοηε, ηεε άΐδδοΐιιΐΐο ςαίϋεπι δε(|ΐΐ3ΐυΓ. Εγ£:ο δΐ3ΐ)ί1ίδ ςυχίίαπι, &ε (ΙίδδοΙυΙίοηίδ εχρεΓδ ροδ( Ιΐ3ηο<^ 
ΓυΐυΓα (ρΓουΐ εΓεϋεπε ρ3Γ εβί) νίΐα ρΓίΡδί§η3ΐυΓ, ςυχ ηεςυε ρεΓ ΟΓΐυπι, ηεςυε ρεΓ ίηΐεηΐυπι ίηαπιυΐεΐυΓ^ Πρδς Λόγον. Β πρδς άνάλογον. 

Μετρίως, ΟοΙο.Ι Β. 

Σννανξανομένηγ. Α συναυξανομένη. 

"Έμψύγου, Α έμψυχον. 

Δ7}. Β δέ. 

ΠροσΛάβγι, Α προλάβη. 

Τό κοΐγ(ίΥ Γψ ^ί άμφ. ΟεΙεΙ Β. 

ΓΙΥΒσΟαι, Α γενέσθΑι. 

Κ^Ιλουχι, α έλλείποντι. 

ΈΛΛβίποΥτος, Α ελλιπώς. (70) Ψοώδης, Α ίη ιηαΓ^ίηε, ίη Ιεχία 3υ1ειη ρι- 

{ώδης. 

(71) Αιαδέχεται. Α, Β διαδέξεται. 

(72) Σύγθεσις. Α, Β ή συνθ. 

(75) Ονκονγ έστοπτά ης. Ιη ε3ΐοε οοίίίείδ Α,ΐκιηο 
Ιηνεηίο οΙ)8εΓναΙίοηεη) : "Οτι κατά τήν του Ευαγ- 
γελίου άκολουθίαν ή μέλλουσα ζωή απέραντος £σται. 

(74) Δί' άκοΛονθΙας, Α, Β δι' ακολούθου. 

(75) Προφαίγεται. Α, Β αϋιΐυηΐ πίστεως. (α) δοΙιοΙΙοη. 1]ηά€ ηβο τεάϊΐ ηπΊάβΐη ίΐηηααηι ρήϋαΐίο αά /ια6ί(κιη : νβΐηί'ι οα:άία$ αά ν'ηηηι: εοηΐτα ηα}ηφί€ 
Αα^ίίκι, ρήναϋοηβ αηίίηηίοί ^βΙ, αε ζοΐβΐ οπηι ρηναίίο ιηπίατ^. 129 ΟΕ ΑΝΙΜΑ ΕΤ ΑΕδϋΙΙΚΕΟΤΙΟΝΕ. 130 

Γ. Έγώ^Ιταυτσ δΐ£ξελθού9ηςδι^9χάλον(62), έπε:- Α 6• Ε%ο νβτο , ουηι Ιΐ9β€ ιηα^^ίΐίπι 6χρθ8αί$86ΐ « >^ ^ τοΙς πολλοίς καραχαθημένοις (77) έδόχει τ6 προσ- 
ήκον Ισχηχένα» πέρας 6 λόγος, φο6ηΟβ\ς μή ούχ 
έτι ό βιαλύων (78) -ήμίν τά περ\ τί|ς αναστάσεως 
ιΐΛρίί των Ιξωθεν προφερόμενα , ει τι &χ της ά^^- 
«τίας ή διδάσχαλος πάθοι, δ δή χα\ έγένετο (79) * 
ο^Ίζω, φημ\, του χυριωτΔτου (80) των κατά 

' δόγμα (8!) ζητουμένων ό λόγος ήψατο. Φησ\ γάρ 
ή Οεόπνευστος Γραφή, χατά τε τήν νέαν χα\ άρ- 

• .χα(αν (82) διδασχαλίαν, πάντως ποτέ τάξει τινί 
χα\ είρμφ της φύσεως ήμων χατά τήν παροδι- 
χήν (83) τοΟ χρόνου χίνησιν διεξιούσης, στήσεσθαι ρΐ6Γί8ςυ« 60Γυιη ςυί 2ί5&Ι(]6ΐ)αηΙ , οοητεηΐβιιΐβιπ 
Γιύβιη ΟΓ&Γιο α^βρίϋ ββββ τίάβΓβΙυΓ, νβηΐυδ ηβ, 8*1 
6χ ιηοΓίκ) πΐ9^ί8ΐΓ9β Ιιιιιπαηίΐυβ «Ιίςυίϋ βοοίϋβΓοί 
(ηυοά ηίιηίηιιιι βΐΊαιη λοοίϋίΐ), ηοη ^ηιρΠυβ 6$$6ΐ 
ςυί άΪ55θ1τ6Γ6ΐ β& ηυβΒ ζ\> βχΐβπιΐβ ηοΙ)ί8 ιΐ6 Γββυι- 
Γ6ΰΐίοη6 ο1)]ΊοίιιιιΐυΓ : Νοηϋυιη, ίηηυαιη, ί(1 ςυικΙ 
6βΙ ηΐΑχίιηβ ρΓορΗυιη 9ΐ1ςηβ ρΓΧΰΙρυυιη, ιη&ιίιηβ- 
ςυ« Λά Γβπ) ρβΓίίηβΙ €Χ ϋβ ςιΐ3Β οΙγοα Ιιαπο ββηίβη- 
Ιίαπι Αίςαβ (Ιθ€(ηιΐ2ΐιιι ςυΦηιηΐυΓ, Μι%\ί ογαΙιο. 
Οίοί( βηίηι (]ίτίηϋυ8 ρΓοϋίΐα δοΗρΙυπι, 61 δβουη- 
άυιη ηον3ΐη 6ΐ ββουηϋυηι &ηΐί<|υ2ΐη άοοίήηαιη, ουηι μέν τήν ^^οώδη ταύτην φοράν τήν διά της των έπι- Β η&ΐυΓ& ιιοβίπα ΟΓάίηβ ςυοάαιη αο ββηβ ρβΓ 1πιη&- γινομένων (84) διαδοχής προΙοΟσαν, της δ& του παν- 
τ^^ συμπληρώσεως μηχέτι τήν έπ\ τδ πλείον (85) 
έπαύξησιν προδεχομένης (86) , άπαν τδ των ψυχών 
πλήρωμα, πάλιν έχ του άειδους χαΐ έσχεδασμένου (87) 
πρ^ τδ συνεστδςχαίφαινόμενον έπανελεύσεσΟαι, των 
αυτών στοιχείων χατά τδν αύτδν είρμδν πρδς &λ).ηλα 
^τΐάλιν άναδραμόντων. *Η δέ τοιαύτη της ζωής χατά- 
στασις , περ\ τών της θείας διδασχαλίοις Γραφών (88) 
άνάστασις λέγεται , '^τ] του γεώδους ανορθώσει , 
κάσης της τών στοιχείων χινήσεως συνονομαζομένης. 
— Βί. Τ{ ούν, φησί, τούτων άμνημόνευτον έν το?ς 
€ΐρημένοις εστίν; — Γ. Αύτδ, φημ\, τδ δόγμα της 
άναστάσ«ως. ίΐοηυΐΒ 61 ίη 0Γΐ)6ΐη Γβϋβυηίβηι ΐ6ΐηροπ8 ιηοΐυιη, 
6χρ6<Ιίΐ9ΐ αΚηυβ 6χρ1ί€ίΙ& ΓυβΓίΐ, ρΓοηυβ Αΐίςυ»η()ο 
ΓθΓ6, υ( βυχυβ ςυί<ΐ6ΐη Ιιίο οοΓβυβ ρβΓ 8υ€θ6»>8ίοη6ΐιι 
61 6οηΐίηυ3ΐίοη6ΐη αΠογοπι ρθ8ΐ αΙΊοβ ίηνίθ6ΐη 
6Χ8ί8ΐ6ηΐίυιη 61 6χοη6ΐιΐίυηι ρΓο^Γ6(ϋ6η8 οοηβίβΐ^ι ; 
€θηιρΐ6ΐη6ηΐο &ιιΐ6ΐη Γ6Γυηι υηί?6Γ8&Γυηι η^ΐυπε 
ηοη 3ΐηρΗϋ8 ίηοτοπιοηΐυπι ίη π)3]υ8 ίΐ<1πιίΐΐ6ηΐ6, 
υιιίν6Γ8λη(ΐ ρΐ6ηίΐυϋίη6ηι βΙ 60βΐυιη 8ηίη)2ΐΓυπι γηγ- 
8υ8 6Χ ίηνΐδί1)ί1ί 96 (1ί88ίρ3ΐο 8ΐ&ΐυ &ϋ 6υη) δίαΐυηι, 
ίη ςυο 6θ1ΐ66ΐυ8 οοη8Ί•ΐ6Γ6 8ΐοΙ)ί1ί8(]υ6 ρ6Γπΐ3η6Γ0 

&Ι(]υβ 3ρρ3Γ6Γ6 6ΐ €θη$ρίθί ρΟβδίΙ, Γ6ϋίΙυΓυΠ1 6886, 
Π8ϋ6Π1 6ΐ6Π16ηΐί8, ρ6Γ 6&ΐη(ΐ6ηΐ 86Γ16Π1 ΓυΓ$υ8 2ΓΓΐ9 
8ΐΙ &Η3 Γ62Γ688ί8. Τ^Ηδ ϋυΐβπ) νΊΐ3β 8ΐ8ΐυ8 3ΐ) (ΙίτΊ* η^ϋοοίπηχ δΰηρίυπδ Γ65ΐΐΓΓ66ΐίο (ΙίΰΊΐυΓ, 8υΙ> ηο- 
ιηΐη6 ^08 ςυοά ΐ6ΓΓ6ΐιηι 681 , 6Γ66ΐίοηί8 61 ίη8ΐαιΐΓ2ΐΐίοηί8 οπιηΐ 6ΐ6Πΐ6ηΐθΓυηι πιοΐυ 6αιηρΓ6Η6η80• 
— Μ. Οιιίά {([ίΙϋΓ ΙιΟΓΟΠι, ίηηυίΐ, 6$4, 6υ]υ8 ίη 8ΐιρΓ3(Ιίοϋ8 πιοηΐίο ία6ΐ2ΐ ηοη 8ίΐ?— 6. Ιρβα, ίηςιιαηι, 

4ΐθεΙπη3 Γ68αΓΓ66ΐίθηί8. 

Μ. Κα\ μήν πολλά, φησ\, τών νυν διεξοδιχώς είρημέ- € 
νων, πρδςτοίίτον τδν σχοτκδν φέρει. — Γ. Ού γάρ οΤ- δας, εΤπον, δσον (89) παρά τών άντιτεταγμένωνήμίν 
χαρά της (90) ελπίδος ταύτης αντιθέσεως (91) άνθυπ•- 
φέ/>€ται σμήνος ; Κα\ άμα λέγειν έπεχείρουν , δσα 
«ρδς άνατροπήντης αναστάσεως παρά τών έριστιχών 
έφευρίσχεται. — Μ. Ή δέ, ΔοχεΙ μοι, φησ\, χρήναι 
πρότερον τά σποράδην παρά της θείας Γραφής περί 
τούτου του δόγματος έχτεθέντα (92) δι' ολίγων έπι- 
δραμείν, ώς &ν έχειθεν ήμΤν ή χορων\ς έπιτεθείη τψ 
λόγψ. "Ήχουσα τοίνυν (93) του Δαβ\δ ύμνολογοΰντος 
έν θείαις φδα?ς, οτε τήν του παντδς διαχόσμησιν 
ΰπόΟεσιν του ΰμνου πεποιημένο; έν έκατοστψ τρίτφ 
ψαλμφ πρδς τφ τέλει της ύμνΐ;)δίας τούτο φησιν, οτι 
ι *ΑντανελεΙς (94) τδ τη^εύμα αυτών, χαι έχλείψουσι, 
χα\ εΙς τδν χουν αυτών έπιστρέψουσιν. ΈξαποστελεΤς Μ. Αίςιιί πιηΐΐα, ίηηυίΐ, 6χ ίΐ8 ςυχ ηιιηο Γυβο, 

ΡΓ0ΗΧ6 2ΐ<|υ6 0θρίθ86 (1ί6ΐ2Ι 8υηΙ, 2ίά ΟΛΪΪΙ ρ6Γΐίη6ηΐ 

86ηΐ6ηΙί&0)• — β, Αηηοη ηθ8Γι, ίηςιΐλπι, ηιΐ3η- 

ΙυΠΙ 2Λ} &άν6Γ8&Γϋ8 «16 Ιΐ86 8ρ6 ηθΙ)ί8 Ορρο&ίΐίο • 

ηυηι 61 8υ1)]60ΐίοηυιη (ΐυ^βΊ 6Χ3ΐη6η ίηΓ6Γ»ΙυΓ? βο 
βίπιυΐ <]ί€6Γ6 6θη2ΐ)8Γ, ςυχουπςυβ 3(1 6ν6Γ8Ίοη6ηι 

Γ6δυΓΓ66ΐίθηί8 ^0ωίη68 60Πΐ6ηΐίθ8ί 6θπιπιίιιίδ6υη- 
ΙϋΓ. — Μ. Αΐί1ΐ3,()ρα8 6886 οιίΐιί νίάβΐυΓ, ίΠφΐίΐ, 63, 

φ13β ρ38δίηΐ 36 8ρ3ΓδίΠ1 3ΐ) (ϋνίη3 8θΓίρΐυΓ3 <)6 1ΐ2ι6 

86ηΐ6ηΐί3 3ΐςιΐ6 (1θ6ΐπη3 6χρ08Ίΐ3 βυηΐ, ρ3υ€ί8 
ρπυδ ρ6Γ6υΓΓ6Γ6, ιιΙ ίηόβ ηοΙ)ίδ βηίδ ΟΓαΓιοπί ίιηρο• 
ηαΙυΓ. Αυιΐίνί ί|^ίΙυΓ (ϋνίηίδ 63ηΙίοηΊΙ>υ8 03νί(ΐ6ηι 
1αιΐ(ΐ6δ 1)61 ρΓ26(1ίθ3ηΐ6η), 6υιπ δυηιρΐ3 θ663δΊοηβ 
ρι-26(]ί€3ηϋί 3ΐ) Γ6Γυπι υιΓιν6Γδ3Γυη) η3ΐυηΒ (]ί^6- 
δΐίοηβ 6ΐ 3(1ιΐ)ίηίδΐΓ3ΐίοη6 ; ίη 66ηΐ6δίπ)0 ΐ6ηίορ83ΐΐΒθ 
€Ίγ63 Γιηβιη οαηΐίοηίδ ίΐ3 3ίΐ : ι ΑηΓ6Γ6δ δρίπΐιιπι 60- τ6 Πνεύμα σου , χα\ χτισΟήσονται , χα\ άναχαινιεϊς Ο Γϋηι, 61 ϋ6ϋοί6ηΙ, 6ΐ ίη ρυ1ν6ΓϋΠΐ βυυπι οοηνβΓ- (76) άιίασκάΛου, Α Β, τής διδασχ. Ιη 86ΐ)οΙίΊ8 αά 
€ΐΐ66ΐη 60<1ΐ6ί5 Α, Ιι»6 \^ο Ι Περ\ τής αναστάσεως 
πάλιν διαύιέγεται. 

(77) ΙΙαρακαθημένοις. Α, Β τών παραχαΟη μένων. 

(78) Ό δίοΛ. Β ή ό διαλ. 

(79) 'ΙίχέτβΓΟ. Β'γέγονε. 

(80) Κνριωτάτον. Β χαιριωτ. 

(81) Αόγμα, Β. τδ δόγ(χα, 
?82) 'Λρχα/ατ. Α, Β την άρχ. 
(85) Παρ!οδΐ)α\ν. Α πεοιοοιχήν. 

(84) Τώτ έπιγιν. Β τήν τών έπιγ. 

(85) Τό :ζΛεΊον. Β. πλέον. 

(86) Προδεχομέτης, Β προσδίχομ. (87) "Έσχεδασμένου, Β διεσχεδασμ. 

(88) Περϊ τώτ της 0. δ. γ. Α^ πε^Ι τής θείας 
τών Γραφών. Β παρά τής θείας τών 1 ραφών διδα- 
σχαλίας. 

(89) "Οσον. Β νόσον. 

(90) Παρά της. Β περ\ τής. 

(91) "Αντιθέσεως, Α, Β αντιθέσεων. 

(92) Έντεΰέττα. Β έχτεθέντα. 

(93) "Ηχούσα τοίννν, δοΙιο1ί35ΐ6δ ίη 63ΐ€6 ιΌ- 
άίείδ Α ίΐ3, περ\ τής χατά τδν Δαβ\δ αναστάσεως. (94) ΆντανεΛεΤς. Α 
ν6Γ0, άνατελεΐς. ίΐ3 ίη ηιβΓβΐηο; ίη Ι6χΐα 451 δ. 0ΠΕ60ΙΙΙΙ ΝΥ58ΕΝ1 

ΐβηΙιΐΓ. ΕηιΊαββ Βριήΐυιη Ιυυιη. βΐ €Γοα1>υηΐϋΓ, 61 Λ '^ ηράσωηον της γης. ι Πίντα (95) Ιν πβΕβν ΓΟηοναΙιίβ Γαοίοιη ΐβΓΚΒ. > Οιηηί» ίιι οιηιιίΙ)υ8 ορ€- 
ιαηίοιη νίπυΐβιη 8ρΙπΙυ§ βοβ, ίη ςυ'ώυδ ΓιιβΗΐ νίνί- 

Γΐ03Γ6 άΊ€6ΙΙ$, €0ηΐΓ»ςα6 νίΐΑ ρπν&Γ6 608 Α ^«11)08 

ηϋΓυοΓίΐ. Ουοιιί&ηι ί^ίΙυΓ Γ666(ΐ6ηΐ6 (ΐυίϋβιη βρΊπΙυ 
νίνοηΐίυιη ϋΰΓβοΐυιη; 2€06(ΐ6ηΐ6 3υΐ6ΐη 60 λίςιιβ 

ρΓ2?86ηΐ6 60Γυΐη ςυί (ΐ6ί6€6ΠΙΐΙ• Γ6110Τ3ϋθη6ΐη 1ΐ6Γί 

(ΙίεΊΐ : 6ΐ ίη ΟΓΐΙΊηβ θΓίΐΐίοηί8, 60Γυπι ςυί Γ6ηον&ιι- 
ΐιΐΓ, (ΙβΓβαυβ ρΓΦ06<Ιίι, Ιιοο Ιρδο (ϋοΐιιιυ8 ιηγβίβ- 
Γίυιη ι*β8υΓΓ€€ΓιοηΊ8 Εοοίββίχ &ηηυη1ί2ΐή, ιρίπΐυ 36 
ιηοηβΓβ ρτορίιβίίοο Ιι^ηο ([Γ&Ιίαιη ΟΑνίάβ ρηκϋί- 
66ηΐ6. Αίςυβ 6ΐί3ΐη λΙίΙ>ί (ΙίοίΙ ίάβπι Ιιίο ΡΓορΗΰΙβ, 
ΓΟΓυιη υηίνβΓβαΓυηο ηαΐυπβ Οβυβ, Γ6Γυιη ουηϋΐ^πιιη 
Οοιηίηυβ αρραΓυίΐ ηοΐιίβ, υΐ οοιΐ8ΐίΐυ6Γ6ΐηυ8 Γβδίυιη 
ηθ8ΐΓΐιηι ίηΐ6Γ Ι6^6ηΐ68 6ΐ 0Γηαηΐ65, Γβδίυιη ΙαΙ>6γ- ένε^ουσαν του πνεύματος δύναμιν, ζωοποβ 
λέγων, οΤς4ν&γγένηταί, χαΐάφίστ^ν της ζω^ 
δν &ν (97.9Κ) άπογένηται. ΈταΙ ουν τξ (99) Α 
ρήσει του ιενεύματος τήν των ζώντων (1) ίιύ 
τ^ Βϊ τούτου ( 2 ) τταρουσία τ&ν των έχλ 
των (3) &ναχαινισμδν γίνεσθαι λέγει , προηγιΐ 
χατά τήν του λόγου τάξιν των άναχαινιζομΙ* 
έχλειψις* τούτφ έχείνιρ φαμέν τδ χατά τήν Α^ 
σιν χαταγγέλλεσθαι τ^ Εκκλησία (Α) μυ(ττήρκ 
ιιροφητιχφ τϋνεύματι (5) του Δα6\δ τήν χάριν ι 
ιιροεχφωνήσαντος. *Αλλιλ κα\ έτέρωθέν (6) ψ 
αύτδς οδτος (7) προφήτης, δτι 6 του παντ6ς β 
των δντων Κύριος έπέφανεν ήμίν ΙαΧ τφ (8) 4 
σασθαι τήν έορτήν έν τοΙς πυκάζουσι τήν των 1 ιΐΑΰΐιΙοΓυπι ΓιχΊοηίδ ίη(1ίϋ&η8 ρ6Γ 6]υ8ΐηο(1ί νοηβιη ^ πηγίων (9) έορτήν διά της (10) του πυκασμοΰ 3 

έρμηνεύων, ή ττάλαι μέν έκ της παραδόβΐϋ 
ΜωΟσέως νεν^μιστο* προφητικώς, οΤμαι, τά μ£ 
του νομοθέτου προαγορεύοντος• άε\ βε γενόμενο! 
οΟπω έγεγδνει. Προεδηλοΰτο μ^ γάρ τοΓς τω» 
μένων αΐνίγμασι τυπικώς ή αλήθεια • αΟτη &1 
0ής σκηνοπηγίβ οδττω ήν, άλλα τούτου χάρϋ 
χατά τίν προφητικδν λόγον, ό Θεδς τωνβλιι 
Κύριος έαυτδν έπέφανεν ήμίν, ώς &ν συσταίη (' 
&νθρωπ(νη φύσει ή του διαλυθέντος ήμων οΙχη[ 
σκηνοπηγία, πάλιν διλ της συνόδου των στβ 
σωματικώς πυκαζομένη. Τήν γάρ περιβολΙ^ 
τ6ν έκ ταύτης κόσμον ή τοΟ πυκασμου λέξι^ 
τήν 1δ{αν Εμφασιν διασημαίνει. του ΐϊυκασμου, \ά 68ΐ, ίβαίοηίί,^ί οτηαίίοηί$ 61 ΰοηΐ' 
ρο$ίίίοΗί$ : ςυ(Μΐ οΗιη (ΐυΊΗβιη 6χ Ικκίίΐίοηβ Μοβίβ 
ΐηβΐίΐυΐυπι 6Γ31 : ρΓορΗβΐ&Γυιη, ορίηοΓ,.ιηοΓβ ΓυΐυΓβι 

1β|{Ί8ΐϊΙΙΟΓ6 ρΓ£(Ιί66ηΙβ• ΟαΐΏ &αΐ6ΐη 86ΐηρ6Γ β6Τ6ΐ, 

ηοηάυιη Γβοΐυιη 6Γ&1. Ν^ιη ρΓββδΐκηΊΠοΑίκιΙυΓ ςυί- 

ϋ6ΐη νβηίαβ Ιγρίθ6 αίςυβ β(|[υΓ&ΐ6 ρ6Γ 9Βηί|[ΐηβΙ& &1- 

ςυβ ίηνο1ιΐ6ΓΑ 60Γυιη φίΛ β6ΐ)3ηΐ; ίρ8υιη ^ιιίβηι 

νβΓυιη ΐαΙ>6Γη&€υΙοτυιη Οχίοηίδ Γ68ΐιιιη ηοηάυιη 

6ΓαΙ, 8βι1 Ιΐ20 (]6 6&υ88 ]υχΙ& ρΓηρΙΐ6ΐί€ϋΐιι 86ηηο- 

ηβιη, 06118 βιιηιιη» Γ6Γυιη &6 Οοιηίηυ» 86ίρ8υπι 

08ΐ6η(]ίΐ ηοΙ>ί8, υΐ οοη8ΐίΐα6Γ6ΐυΓ Ιιυπιαη» ηαίιΐΓ» 

(1ί88θΙυΐί ιΐ03ΐΓί άοιηίοίΐϋ 866ηορ6^1&, Ιιοο 681, Ια^βΓ- 

ηα^κ/οΓΜίη /δχίο, ςυ» ΓυΓ8ΐΐ8 ρ6Γ 6οίΐίοη6ΐη 6ΐ οοη- 

€υΓ8υιη 6ΐ6ΐη6ηΙθΓυιη 00ΓροΓ3Ηΐ6Γ €θη)ροη6Γ6ΐυΓ 61 ΟΓηαΓβΐυΓ. ΑηιίοΙιιηι 6ηπη 6ΐ &ιη1)ίΙυιη ή 

οηΐΐυιη 6ΐ Οϊηαΐυπι ρΓορπα 8ί§ηίθ6&Γιοιΐ6 γοχ πυκασμός, ίά ββΐ, Ιεαίο €θΐηρο»ϊίΙοηΗ€ (Ι68ί(|[η3ΐ. 

ΟίοΙίο 301601 ρ8&1ιηο<)ί36 3<1 Ιιοπο ιηοάυπ) 8686 ^ Έχει δέ ή (&ήσις της ψαλμφδίας τούτον τλ* 
1ΐ3ΐΐ6ΐ : ΡοιηΊηυ8 06υ8 6ΐ αρραηιίΐ ηοΙ)ί8 3<3 Γοη8ΐί- πον * Θεδς Κύριος κα\ έπέφανεν ήμΤν συστή< 
Ιιΐΰΐκίπιη Γ68ΐυιη ιηΧατ (β|;6ηΐ68 6ΐ οοιηροη6ίΐΐ68 υ8- 

<|ΙΙ6 3(1 €0Γηυ3 3ΐΐ3ή8 : ςΐΐίΐΐυβ ?6Γΐ)ί8 ρ6Γ 2Ρηί^Π13, 

Ιιοο 68ΐ, ρ6Γ ίηνο1υοΓ3 61 ςυ38ΐ ίηΐ6βυπΐ6ηΐ3 τ6γΙμ)- 
ηιιη, ρΓ9β<Ιί€6ΐ'6 ηιίΐή νίάΰΙυΓ υηαιη ΓββΙυιη οοηκΓιΙυί 
οηιιιί Γ3ΐίοη6 ρηΒϋϋ» 0Γ63ΐιιηβ, ίηΟ^ηοΓ'ώυ» υη3 
ουπ) βιιιΊη6ηΙί]ΐ>υ$ 61 6ΐ€6ΐΐ6ηΐί1)υ8 Ιη €0Βΐυ 6ΐ €υη- 
ν6ηΙυ 1)οηοτυιη €ΐΐ0Γ638 άυ€6ηΙίΙ)υ8. 0υ3η(1οηαΐ(ΐ6ΐη 
6ηίηι ίη β^ιΐΓ3ΐ3 30 ηιγ8Γΐ63 ΐ6ηιρΗ ΓαΙϊΓίοαίίοηβ ηοη 
οπιπίΙ>υ8, ςυί Γοή8 6Γ3ηΙ, ρ6Γπιί88υιη 6Γ3ΐ ίηΐΓ3 3ΐη- 

Ιΐίΐυπί ρ3Γί6ΐυΠ1 ρ6η6ΐΠΙΓ6, 86(1 3ΐ) ίη^Γ688υ ρΓΟΗί• 

1)6ΐ)3πΙυΓ (ΐυί6υη(]ΐΐ6 ([6ηΓιΐ68, οΐ 3Η6πυ8 §6η6η8 61 
ΗΑΐίοηίβ 6Γ3ηΙ : 11οηΐ(]υ6 6χ ίί8 (|υ1 ίη^Γ688ί 6Γηηΐ, 

ηοη 0Π1Π68 6Χ 2&([\10 ]υ8 3<1 ίΓιΐ6Π0Γ6ΐη 1θ6υηΐ 3€06- έορτήν έν το?ς πυχάζουσιν Εως των κεράτων γ 
σιαστηρίου. "Οπερ δοχεί μοι προαναφωνεΤν λ 
γματος , τ6 μίαν έορτήν πάσ^ τ^ λογική χτ(βι 
ίστασθαι των υποδεεστέρων τοΙς ύπερέχουβιν 
των αγαθών συνόδφ (14) συγχορευόντων. 1 
γάρ έν τι) τυπιχ9) τοΟ ναού κατασκευή], ο6 (15) 
έφείτο της έξωθεν περιβολής έντδς γενέσθαι, 
περικέκριτο (16) της εΙσόδου πόίν δτον έθνιχ 
άλλόφυλον, των τε αυ έντ&ς γινομένων (17), ι 
τήν (18) έκ του Γσου πασι της έτΛ τδ ένδότερο^ 
όδου, μή τινι καθαρωτέρςι διαίτη, καί τισι περ 
τηρίοις άφαγνισθείσι (19)• πάλιν δ^ καΙ έν 
τούτοις ού π^σι βάσιμος ήν 6 ένδον να^, ί9'>) Πάντα, Β τήν τά πάντα. Α τήν πάντα. 
(96) Πάσ^^. Β άπασιν. 
(97-98) "Ών άν. Β (ί>ς άν. Λ (]6ΐ6ΐ &ν. 
(99) 7^. Α,Β»(1<1. μέν. 

ίΙ) Ζώττωτ. Α ζώων. 
2) Τοϋτου. 06161 Β. 
(5) 'ΈκΛείπόντων» Α έκλελοιπότων. 

(4) 7^ έκκΛψτΙα, Α της εκκλησίας. 

(5) Πνεύματί, Α ίη ηΐ3Γ|{ίη6 χαρίσματι. 

ί6) Έτέρωθετ. Α^ Β έτέρωΟι. 
7) Οίτος. 0βΐ6ΐ Β. 
8) Έπϊ Γ(}. Α ίη ηιβΓ^ίηβ έν τφ. 
ί9) Σκίΐ^οπηγίωτ. Β Σκηνοτηιγιων• 
10) Αΐά ττίς, Α διά της τοιαύτης• 
(II) Γβτόμετος, Α, Β γινομένη. (12) ΆΛΛά τούτου χάρίν, Νο13 1ΐ06 8θΙιοΙί 
(1ί€ί8 Α : Σημείωσαι * διά τήν του σώματος 
άνάστασιν τήν ένανθρώπησιν του Κυρίου ημών 
γεγενήσθαι. 

(15) Συσταίη, Α ίη Ι6χΐυ ένσταίη. 

(14) Σννό^φ. Α, Β συνοδία. 

(15) ΚατασχευχΙ, ού. ΟβΙβΙ Β. 1ιιΐ6Τ 8θ)ιοΙΙΐ 
018 Α. 1813 θ€0(ΐΓΓ6ΐ}3ηΙ 3(1 1ΐ35 νο(>6<(, *0τ: ού 
έφετδν έντ6ς του ναού γενέσθαι, και διάφορος 4 
τούτω πάροδος. 

(16) 'ΑΛΛά Λεριχέκριτο. Α, Β άλλ' άπεχ^ι 

(17) Γινοαέτωτ, Α γενομένων. 

(18) Μετά τήν, Β μετήν. 

(Ι9) 'Λ^ατ^τΐίΤ^βΓσλ. Β άφανισθείσι. {^3 1>Ε ΑΝΙΜΑ ΕΤ ΒΕδυΒΗΕεΤΙΟΝΕ. 154 

τοΙς (20) Ιβρευσι μ^νοις νόμιμον ϊ^ν χατά χρείαν Ιε- Α ύεικίί 1ΐ3ΐ>6ΐ>3η(, ηίδί ριΐΓίΟΓΰ ςυαϋαιη νίοΐυβ ηιΐο- ρουργίας έντδς του χαταπετάσματος γίνεσΟαι, τ6 δέ 
άπέχρυφέν τε χα\ &βυτον τοΟ ναού, έν φ τ6 Ουσία- 
στήρκον Ιδρυτο κεράτων τισ\ προσβολαΐς (21) χεχαλ- 
λωπισμένον, χα\ αύτο?ς το7ς Ιερευσιν άνεπ{6ατον Τ]ν, 
πλην έν6ς του προτεταγμένου της ίερωσύνης, ώς (22) 
(ίτζαξ του Ινιαυτου χατά τκνα νόμιμον ήμέραν, μόνος 

πο(&^ητοτέραν τινά χα\ μυστιχωτέραν προτάγων 
^ρουργίαν έπ\ τδ έντδς παρεδύετο. Τοσαύτης ούν οδ- 
σης (23) περ\ τίν να6ν τοΟτον διαφοράς, δτι τις (24) 

Ικών (25) καΐ μ^μημα της νοητής ^ν χαταστά- 
νε(•>ς, τούτο της σωματιχής παρατηρήσεως διδασχού* 

ης , δτι οΟτε πάσα ή λογική φύσις τψ ναψ του 
Λεου, τουτέστι τ^) δμολογ{^ του μεγάλου θεοΰ προσ- 
ιγγίζει • άλλ' οΐ πρ6ς τάς ψευδείς ύττολήψεις πε- ηβ, 30 ςυί1>α$(ΐ2ΐιιι 38ρ6Γ$ίοηί1)υ8 6856ηΐ βχρί&Ιί ; &β 
ΐ'υΓ$υ$ €Γΐ2ΐηι 6χ ΙΓιβ ίρ5ί$ ηοη οηοιΓώυβ ίηΐεΓηυιη 
Ιϋίορίυιη ίιι^Γβϋί 1ί€6ΐ)2ΐ, δβϋ $306Γ(]ο1ί1)υ$ (Ιυηΐ4ΐχ8ΐ 
8ΐιοηΓιθ3η(1ί €&ιΐ83 ίηΐΓ2ΐ νοίυιη τ6Γ83η<ϋ ]υ8 6Γ3( : 
0€€υΙΙυ8 ν6Γ0 61 3Γ03ηυ8 Ιβηορϋ Ιοοιιβ ( (ΐυοηι άδυ- 
τον νοοαιιΐ), Ιη ςυο αΙΙβΓβ οοΠοοΑίυιη εοΓηυυπ) φιι- 
))υ8€ΐ3ΐη ρΓΟίηίηβηΐϋδ &(1θΓη2ΐ(υπι ογαΙ, ίρΒΪβ 82Ι€6Γ- 
(1οΐίΙ)υ8 ίηαΰ0688υ8 6Γ31, ρΓχίοΓςυαιη υιιί ςιιί 8306γ- 
άοΐίο ρΓχρο8ίΙυ8 6Γ&1, ςυί δβηοβΐ ίη »ηηο Ιοςίΐίηιο 
(]πο(]ϋπι, εβΠο αίςυβ βοΐοηιηί (Ιίβ, βοΐυβ, υ1 3Γ0&ιιυιη 
6( Γβεοηϋίΐυιη ηυο(](ΐ3ΐη ϋΐα^ίδ 6ΐ θ€ουΙΐυπι βαοπΩ- 
€ίυιη οΙΓβΓΓβΙ, ίηίΓοΊΙ&Ι. €υιη ί(;ίΙυΓ Ιαηία (ΐ88ϋΙ 
οΊγο3 Ιιοο Ι69)ρ1ϋΐιι άίΟβΓβηΙία, ςιιο(1 ίιυα^ο ραηΐβΓ 
80 βίπιαΙαοΓυιη 6]υ5, ςυί ιηβηΐβ οοιηρί'βΙιβηιΙίΙυΓ, πλανημένοι Ιχτδς είσι του θείου περισχοινίσματος. '' 8ΐα1υ8 6Γ3(, Ιιοο ηίιηίΓυπι <1θ€6ηΐ6 εορροΓαΙΊ ο()86Τ- Τώ\ δέ διά της ομολογίας έντδς γεγενημένων προτι- . 
μοτέρων (26) των άλλων, ο( περι^{5αντηρίοις χα\ 
Αγνείαις προχαθαιρδμβνοι (27), χα\ τούτων οΐ άφιε- 
ρωθέντες ήδη τό πλέον Ιχουσιν, ώστε της έσωτεριχης 
άξιουσΟαι μυσταγωγίας, ώς δ" άν τις έπ\ τδ φανερώ- 
τερον προάγοι (28) τήν του αΙνίγματος έμφασιν. 
Ταύτα Εστί μαθεΤν του λδγου διδάσκοντος, δτι των λο- 
γικών δυνάμεων, αΐ μέν τινές είσιν οΤον τ^ άγιον Ου;• 
σιαστήριον έν τφ άδύτφ της θεότητος χαΟιδρυμέναι* 
αΐ δέ τίνες πάλιν καΙ τούτων έν έξοχ^ θεωρούνται, 
κεράτων δίκην προ6ε6λτ\μέναι , χα\ άλλαι περΧ έχει- 
νας κατά τίνα τάξεως άχολουθίαν προτερευουσί τε 
(29) χα\ δεύτε ρεύουσι. Τδδέ τών ανθρώπων γένος διά γαΐίοηβ, ςυθ(1 ηοη οπιηίβ ΟΓβηιυΓα Γ^Ιίοηβ ρΓ£<ϋΐ2ΐ 
Ιβπιρίο Οβί, Ιιοο £8ΐ οοηΓθ8δΊοηί π)3£ηΐ Οβί αρρΓο- 
ρίηςυβί; %α*\ ςυί ΓαΐΒΐβ ορίηίοηίϋυδ αο ρ6Γ8υα8ίοηί- 
1)08 βθ<1'υεΐι 8ΐιηΐ, ρΓθ1ιί1)6ΑηΐυΓ & 86ρΐί8 (Ιίγίηίβ 
αίςυβ οβηοβΙΠβ. Εχ ϋ8 9ΐηΐ6ηι ςυί ρβΓ €οηΓΓ$8Ίο- 
η6πι ίηίΓΟ &(]η)Ί88ί ίυοΓίηΐ, 03Βΐ6Π8 ^ηΐβΓοΓ&ηΐπΓ 80 
ρΓ3Β8ΐ6ηΙ ςυί αδρβΓΒίοηίϋηβ, ρυηίαΐβ βΐ 3 Υ£η6Γ6ί8 
3ΐ)8ΐίη6ηΙί8 &ηΐ6 ΓυβπηΙ βχρίΑΐί, Αίςυο 1ιί8 ίΙΠ ηυί 
8α€πθ€ϋ8 άβΒίίηαΐί 8υηΐ, οχίηίΐβ ]3πι ηιεΙίοΓβ οοη- 
(ΙίΙίοηβ 8ίηΙ, υΐ ίηΙβηοΓυιί) δαεΓΟΡυπι 3(1ηιίηί8ΐΓ3- 
Ιίοηβ 30 ρΓ2£8υΐ3ΐυ άί^ηί 1ΐ3ΐ)63ηΙυΓ. 86ι] ρΓοαΐ 3Π- 
ςυ'ΐδ 3(1 ονίάεηΙίοΓβηι 30 ιη3^Ί8 ρβΓδρΊοιιαπι βχρίί- 
€3ΐίοηβιη χηΊ£;πΐ3Γΐ8 3ΐςυ6 ίηνοΙυοΓΪ 5ί^ηίΩε3ΐίοηβπι τήν έγγινομένην καχίαν Ιξω της θείας περιβολής ^ ρροΓβΓΓβ ρθ88ί1, 1)3Ρ€ ϋίδοβΓβ ΙίοβΙ (ΙοεοηΙβ Γ3ΐίοη6, 
άπιώοθη * δτεερ τψ περιράντρφ (30) λουτρφ χαθη- ςιιοιΐ 6Χ Γ3Κίοη6 ρπτ(1ί1ί8 νΪΓΐυΙίϋυδ 3ΐί2β ςιιί(ΐ6πι 
ράμενον έντδς γίνεται. νβΐυΐί 83ηεΐυσι 3ΐΐ3Γ6 βίηΐ ίη 3(1]ηο ΟβίΙβΙίβ ΰοΙΙο* 

€3ΐ9β, ηοηηυΐΐφ υθγο τυΓδυ» 6Γΐ3πι 6χ Ιιίδ ίη 6χο6Π6ηϋ3 οοη8ρίοί3ηΐυΓ οοΓηυυηι ίη8ΐ3Γ ρΓοηίηβηΙβδ,. 
Αίςυβ 3Η96 ΓυΓ5υ8 οίΓοα ίΙΐ38 εοιηρβίβηΐί €οη8€ηΐ3ηβθ(ΐυβ ςυοάβπι οτάϊηβ Ιυιη ρπηιυηι, Ιΐιηι 86€ΐιη- 
ιΐυηι Ιοΰϋπι ο1)ΐίη63η(. ββηυδ 3υΐ6πι 1ιυπ)3ηυαι ριορΙβΓ ¥ίΐίθ8ίΐ3ΐ6ΐη ίηη3ΐ3ΐη 6χΙγ3 ρβποΐυηι (Ιίνί- 
ηοηιιη 3ηι1)ί1υπι 8υιηιηοτ63ΐυΓ : ςυο(1 υ1)ί ΰοη8ρ6Γ8θπο ΐ3ν30Γο βχρίαΐηιη ΓαβπΙ, ίηίΓΟ οιίΐΐ3(ιΐΓ. 

*Αλλ^ επειδή μέλλει ποτέ τά μετά (31) ταύτα πα- , §6(1 (|υοηί3ηι Ι]3Γ€ ίη πιεάίο ορροβίΐα 8βρ(3, ροτ 

/^υ» νίΙίθ8Ίΐ38 ηθ8 3ΐ) 60 Ιοοο ςυί ίηΐΓ3 νείυπι 68ΐ 
(ΙίΓΐηιίΐ, 3ΐίςυ3ηάο δοΙνεηΙπΓ, ουαι ρβΓ ^6βυ^^6^ι^ο- 
ηεπι η3ΐυΓ3 ηοδΐΓ3 τυΓδοβ ηιΐ38ί ΐ3ΐ)6Γη3€υΙυπι Αχα, 

3ΐςΐ16 ΟΠίηίδ ρεΓ νίΐίθ8ΐ(3ΐ6Π1 ίπη3ΐ3 οοΓΓυρίίο, 6Χ 

Γ6Γυπι η3ΐυΓ3 3ΐ>οΠΐ3 31(106 δυ1)ΐ3ΐ3 ΓυεηΙ, ΐιιηο ϋβ 
ςυί ρ6Γ Γ6δυΓΓ6εΙίοη6πι (6€ΐί, 0Γη3ΐί 3ΐ(]υ6 οοηιρο- 
8ίΙί ΓυβΓίηΙ, €οηιπιυη6 ΓεδΙυηι €\τολ Οβυιη οοηδίί- ^αφράγματα λύεσθαι, δι* ων (32) ημάς ή χαχία πρδς 
'ζ^ί έντδς του χαταπετάσματος άττετείχισεν, δταν σκη- 
νοπηχθ]^ (33) πάλιν διά της αναστάσεως ημών ή φύ- 
σις, κα\ πάσα ή κατά καχίαν έγγινομένη (34) διαφθο- 
ρά έξαφανισΟϋ τών δντων, τδτε κοινή συστήσεται ή 
περ\ τδν Θεδν εορτή τοΤς διά της αναστάσεως πυκα- 
βΟεΙσιν , ώς μίαν τε κα\ τήν αυτήν προκεΐσθαι πάσι 
'^,ν εύφροσύνην* μηκέτι διαφοράς τίνος της τών Ο ΙυεΙυΓ, υ( οηιηίϋυδ υη3 31^06 63(ΐ6ηι Ιφΐίΐίβ ρΙ*ορο- Ισων μετουσίας, τήν λογικήν φύσιν διατεμνούσης , 
άλλα τών νυν Εξω διά τήν κακίαν δντων έντδς τών 
άδυτων της θείας μακαριότητας ποτέ γενησομένων, 
χα\ το?ς κέρασι του θυσιαστηρίου, τουτέστι, ταΤς 
έςεχούσαις τών ύπερκοσμίων δυνάμεσιν έαίιτοΟς (35) 

(20) *ΑΛΛά τοέ^ Α, Β ή τοΤς. 

(21) ΠροσβοΛΜς. Α, Β προ66Χα7ς. 
•22) νς. Β δς. 

(23) Τοσαύτης ούτ οΰίτης. λά 1ΐ96€ 8€ΐιθΙίοη ίΐίικί 
ΐ6|ζ6Η3πι ίη 03ΐ66 €θϋί€ί8 Α : *Οτι τύπος ήν καΐ^εΐκων 
της νέας ταύτης καταστάσεως ή της έν τφ ναψ είσ- 
Μου διαφορά. 

ί24) Όη τις, Α, Β ήτις. 
25) ΕΙχώτ. Α είχών τε. 
26) Προτιμοτέρϊατ, Α, Β προτιμότεροι. ι η3ΐυΓ, ηυΠ3 βπιρίίυδ (1ί1Γ6Γ6ηΐί3 Γ3ΐίοη6 ρΓΧ(1ίΐ3ΐη 
π3ΐυΓ3ΐη 3 ρ3Γ(ί€ίρ:ιΐίοη6 9β(]υί ]ιιη8 3ΐςυ6 60Γυη)- 
(ΐ6ΐη 1)οηοΓυιη άίηηιβηΐβ, 86(1 ϋδ ςυί ηυηο ρΓορίοΓ 
νίΙίθ8ίΐ3ΐ6πι 6ΧΙΓ3 δοπΐ, (3η(]οηι 3ΐίςυ3η(1ο ίη(?3 
3«ΐ7ΐΑ (ΙίνΙηχ 1)63ΐί1υ(]ίηί8 ΓυΙυηδ, 61 0θΓηί1>υ8 3ΐΐ3- 

(27) Προχαθαιρόμετοι. Α ίη ιη3Γ^ίη6 προκαΟη- 
ράιχενοι. 

(28) Προάγοι. Β προσάγοι. 

(29) Προτερευουσί τε. Β προτερευουσί δέ τε. 
(30ι Περιράντρφ. Α, Β περΐ(&^ντηρί(|>. 

(31) Μετά, Β μέσα. 

(32) Δι' ών. Β τά δι' ών. 

(33) Σκ'ηνοπτιχΟ{ι, Α, Β σχηνοπαγηθή• 
(34» ^Εγγινοαένη. Α έγγενομένη. 

(35) Έαν^ονς. Β έν έαυτοϊς. 135 δ. αΚΕΟΟΚΠ ΝΥδδΕΝΙ 1α6 Γίδ, Ιιοο βδΐ, βχοβΠοηΓώϋδ βυρΓβηιυηάαηίδ νίΠηΙί- Α συναπτόντων. "Οπερ ίή γυμν^ερίν (56) φησιν 6 1)08 8βδβ €οη]ιιποΐυη8. Ουοά ηίηιίηιιη θρβπίυδ 
ίΐίοίΐ Αροδίοΐυδ, ϋηίνβΓδίΙαΙίδ ουιη 1)οηο οοηοοΓάί^ιη 
ηΙί]υο οοηδβηδυιη δί§;ηίβθ3η8, ηβιηρβ ςυοιΐ βί οιηηβ 
ββηϋ ΟεοΐβΙϋΓ €06ΐβδ1ίυιιι, ΐβΓΓβδίΓϊυιη βι ίηΓβπηο- 
Γϋΐη, αΚιυβοηιηίδ Ηη^ο» €0ηβΙβ1}ίΐιΐΓ, ςαο(1 ΟοσιΊ- 
ηυδ Ιβδυβ ϋΙΐΓΪδίοδ δίΐ ίη %\οτ\λ ϋβΐ ΡαΐΓΐδ : ρΓΟ 
€0ΓΐιίΙ)ΐΐδ ςυί(ΐ6ΐη Αη^βϋευπι αίςυβ οοείβδίβ £;6ηυ8 
(1ί€6ηδ «, ρβΓ ΓβΙίςαοδ νβΓΟ βαιη ηυ» ροδΙ ίΠοδ 
ίηΐβΙΙίςίΙυΓ εΓ63(υΓ&πι, ηοδ ν'κΐβΐίοβΐ δί^ηίβοαπδ, (|υί 
οηιηβδ ίη υηο οοηΰΟΓάΐ »1(ΐυ6 εοηδβηΐίβηΐί Γ^δίο 
βηιηυδ οοουραΐΊ. ΡβδΙιιηι &ιιΐ6ΐη βδΐ 6]υδ ςιΓι ΓβνβΓα 
6δΐ Ιυιη ϋοηΓβδδίο, Ιυιη €θβη1Γιο. ΡοδδίπιΙ «υΐβιη, 
ίηςπίΐ, 8Γι& ςυοςυβ ηιυΐΐα δαηεΐ» δΰπρ(υΓ:& Ιοοα 
€θ1Γι^ί 21(1 οοιηιηβη(ΐ3Γιοη6Πΐ βΐ οοηΟηη&ΐϊοηΰΐη 6]ιΐ9 Άτι^όστολος, τήν του πανιΐς ηρίς τ6 άγα06ν συμφω- 
νίαν διερμηνεύων, οτι αύτψ πάν γόνυ χάμψει έιοου- 
ρανίων χα\ επιγείων κα\ καταχθόνιων, κα\ «Λσα 
γλώσσα έξομολογήσεται, δτι Κύριος Ίησοΰς Χρκττ^ς 
εΙς δ4ξαν θεού Πατρός • άντ\ μέν των κεράτων λέγων 
τ6 άγγελ'.κόν τε κα\ έπουράνιον , δια δΐ των λοιτυών 
σημαίνων τήν μετ' εκείνους νοουμένην κτίσιν ήμαίς, 
οΟς πάντας (57) μία κα\ σύμφωνος (58) εορτή κατα- 
κρατήσει. Εορτή έστιν (59) ή του δντως (40) δντος 
ομολογία τε (41) κα\ έπίγνωσις. Έστι (42) δέ, φησί, 
κα\ &λλα πολλά της αγίας Γραφής πρδς σύστασιν του 
κατά τήν άνάστασιν δόγματος άναλέξασθαι. "Ο τε γάρ 
Έζεκιήλ (45) τψ προφητικψ πνεύματι τδν έν τψ 
μέσφ πάντα χρδνον, κα\ τ6 έν τούτφ διάστημα ύπερ- ςιι» οίΓοα ΓβδϋΓΓβοΓιοηβιη ϋοοίπη» δΚΐυβ δβηΙβηΓίΑ Β 6άς, έπ' αυτού ίσταται τοϋ καιρού της αναστάσεως 061*13 δΐ3ΐ)ί1Ίδηυ6 1]3ΐ)6ΐυΓ. Ναιη οΐ ΕζοοΗίεΙ ρΓορΙιβ- 
Ιίοο βρΊπΙα οηαηβ ςυοά ίη πΐ6(Ιίο ΐειηρυδ 6δΐ, ςυοά- 
ηυβ ίηΐ6Γ Ηοο ίηΐ6Γε6(]ίΙ ίηΐ6Γνα11υπι ΐΓ3ηδ£;Γ65δυδ, 
ίη ίρδο αηίΰυΐο 36 ρυηείο ΓβδυΓΓβοΙίοηίδ ρηχηο- 
δε6η(1ί νίΐ'ΙυΙβ οοηδίδΐίΐ, 6ΐ ΓαΙΟΓυηι Ι3η(]η3ΐη μνα 
ρΓΧδοηδ εοηδρίείεηδ, η3ΓΓ3ηάο οεπίίδ δυΙ)]ί€ί(. 
€:ιιηρυιη «ηίο ΐη|{6ηΐ6Πίΐ, 6( ίη ίηβπίΐηηι 6ΐ ίηιηιβη- 
βυπι 6χροΓΓ6εΐυηι αίςυβ ραΐοηίειη ν'κΐίΐ, Οδδίυηιςυβ 
ίη 00 πιυΙΙοΓυηι ουηΐϋΐυη) βΐ 306Γνύπι, ηΠοΓυπι 
ηΓώί. ΓοΓίυίΐο ε3δυ (ϋδ]θ€ΐθΓυη), ςιιχ άβίηιΐβ (Ιίνίηα τ|) προγνωστική δυνάμει κα\ τδ έσδμενον ώ; ήδη (44) 
τεθεα μένος ύπ' δψιν άγει τψ διηγήματι. Πεδίον (45) 
μέγα κα\ εΙς άπειρον είδε διηπλωμένον, δστέων (46) 
σωρείαν έπ\ τούτω (47) πολλήν, άλλων άλλαχή πρδς 
τ6 συμβάν διε^^ιμμένων • εΐτα θεία δυνάμει πρδς τά 
συγγενή κα\ Γδια συγκινου μένων, κα\ ταις οίκείαις 
άρμονίαις έμφυομένων. Είτα νεύροις κα\ σαρξΐ χα^ 
δέρμασι καλυπτομένων ( δπερ ή ψαλμ({)δία ττυκαζο- 
μένων λέγει), χα\ πνεύμα ζωοποιοί ν τε κα\ διεγεΤρον 
άπαν τδ χείμενον (48). ροΐ6ηΙί3 3(1 ε()(;η3ΐ3 ρΓθρΓί3(]υ6 ιιη3 πιοτβΓβηΙπΓ, 6( ρΓορπίδ εοηνϋηίβηΐίϋυδςιιβ οοπ)ρ3£ίΙ)Πδ ίηΙι^ΡΓΟ- 
δεβΓοηΙ, ροδΐ63 ηβΓνίδ, οαπιίϋυδ, ρο11ίΙ)υδ ίηΙβ^ΟΓβηΙυΓ βΐ ορβΠΓοηΙυΓ (ςυο(1 ρδ3ΐιηο(]ίη, ΐ€|[€Γ6ηΙυΓ 
δίνβ 00ΓροΓ3Γ6ηΐυΓ εΐ εοηδΓιρ3Γ6ηΐΗΓ ροΓ νβι 1)υηι πυκάζεσθαι, (ΙίοίΙ ) 6ΐ δρίπΐυιη νίνί(Ιθ3ηΐ6ΐη δίπιηΙ 
€1 βχδηδείΐ3ηΐ6ΐη (]υί(ΐΓΐυί(1 ]3ε6Γ6ΐ. 

ΡοΓΓΟ ΑροδΙοΙί 60Π1Π1 ςυ9β €ίΓε3 ΓβδυΓΓβεΙΙοηοηι β 
βΐδίδίεηΐ, ηιίΓ3ου1θΓυπι ϋβδΟΓίρΓιοηοπ), υΐ (]υχ βχ- ρ6(1ίΐ3, ίαείΐίδ εΐ ίη ρΓοηιρΙυ Ιβ^εηΙίϋυδ δίΐ, ηιιίά 
3ΐΐίη6( 3ΐίςυ6ηι βχροηβΓβ, ςυβηιαάιηοίΐυπι επηι 
ΙιοΓίαΙυ ςυο(!3ΐη οΐ ΐιιΙ)3Γυπ) δοηο δερίρΐυτα (1ίε3ΐ 
ίη πιοηιεηΐο ΙβπιροΓίδ πιοπυοδ 3ΐ({ΐιβ ]3εοΐιΐ68 
υηίνβΓδΟδ ΓβρβηΙβ ίη ίηί)Π)οη3ΐίδ ηβΐυΓίβ δΐ3ΐυπι 
ίιηηιυΐβΐιιπι ίη. 0υίηβ1ί3πι 6ν3ηξ6ΐίε3δ νοεεδ, υΐ 
ςιΐ£ ευηείίδ πΐ3ηίΓ(*δ(2β δίηΐ, ρΓ9ΒΐβΓπιίΐΐ3Π). Νοη 
€ηίηι ν6ί1)0 δοΐο Οοηιίηυδ ηιοΠυοδ τεδΟΓΓεείυΓΟδ 
6886 (Ιίείΐ, νβΓυπι €Γΐ3η) ίρδ3πι ςυοςυε ΓβδυΓΓεείίο- 
ηεηι Γ6ρΓ£8θηΐ3ΐ 36 ρΓΧ8ΐ3ΐ 3ΐ) ϋδ, ({υοΒ ηο1)ί8 

(56^ Γνμνότεροτ, Β γυμνδτερ(5ν ταος. 

(57) 0{>ς πάντας, Α, Β ών πάντων, 

(58) Μία και σύμφωνος. Μ Ιιαβ νοεεδ ίΐ3 ίη 
€3ΐεβ εοιίίείδ Α δεπ1)6ΐ)3ΐιΐΓ, Ποίαν εΤναί φηνι τήν 
μέλλουσαν άθλων έορτήν αγγέλων κα\ ανθρώπων ; Τδ 
πάντας συμφώνως όμολογείν είναι θεόν * ούκούν περί 
μέν τήν θεογνωσίαν πάντες όμογνωμονήσουσιν αμαρ- 
τωλοί κα\ δίκαιοι, ου μήν δέ ιχιάς έσονται καταστά- 
σεως. Έπε\ πού τδ δίκαιον ; Αλλ* οΐ μ^ν Ιν ά7κ>λαύ- 
σει της των ουρανών γενήσονται βασιλείας , οΐ δέ 
ταύτης έκτδς κατά τήν 'Αποστολικήν άτεόφασιν• 

(59) Έστιν. Β δέ έστιν. 
(40; 'Ό>τως, ΟβΙβΙ Β. 

(41) *ΟμοΛογία τε. Β ομολογία δέ• 

(42) Έστι. Β έσται. Τήν δέ του Αποστόλου κατά (49) τήν άνάστασιν 
θαυμάτων διασκευήν , ώς πρόχειρον ούσαν τοΙς έν• 
τυγχάνουσιν, τί άν τις λέγοι (50) ; "Οπως έν κελεύ- 
σματί τινι κα\ σαλπίγγων ήχει (51) φησ\ν δ λδγος έν 
άκαρεί τού χρδνου άπαν άθρδως τδ τεθνηκδς τε χα\ 
κείμενον , εΙς αθανάτου φύσιν (52) ύπαμειφθή- 
σεσθαι (55); Άλλα καΐτάς άγγελικάς (54) φωνάς, 
ώς προδήλους άπασιν (55) ούσας, ιζαρί^σαμε^ (56). Ού 
γάρ μ<5ν(ι) λδγψ (57) φησ\ν 6 Κύριος τους νεκρούς 
άναστήσεσθαι, άλλάκαΐ αυτήν ενεργεί τήν άνάστασιν, 
άπδ τών εγγυτέρων ήμϊν κα\ ήττον άπιστεΐσθαι δυ- 
ναμένων της θαυματοποιίας άρξάμενος. Πρώτον μέν 

(45) Έζβκη\Λ. Β Ιεζεκιήλ. 

44) •β^ ήδη. Α ώς ήδη παρόν. 

45) Πεδίον. Α πεδίον γάρ. 

(46) ^Οστέων. Α δστέων τε. 

(47) Τούτφ. Α ίη η)3Γ(^')η6 τούτου. 
(48^ ΚεΙμενοτ, Α Ιη ηΐ3Γρίη6 χινούμενον. 

(49) Κατά. Α, Β τών κατά. 

(50) Αέγοι. Β λέγειν. 
(5Ι|Όχει.Αήχ?ί. Βήχφ. 
(52) Φύσιν. Α φύσεως. 

(55) Ύπαμεψθ, Α 3(1(1ίΙ κατάστασιν. 
(54) ^ΑγγεΛικάς. Β εύαγγελικάς. 
(.'ίδ) "Απασιν. ΒοΙεΙ Β. 

(56) Παρήσαμεν. Β παρήσομεν. 

(57) Μόνφ Λόγο^. Β λόγφ μόνι^). « δεΙιοΓιοη. ΟηαΙβ [ηΐανηπι αίΐ (βεΐηηι αηι^βίοτηηι €( Ηοηιίηηηι, ηΐ οιηηβε ΰοηαοτάίίβτ βί ϋοηίβηΐίεηΐβτ 
ηηιιιη ϋβηηι ϋοηβίβαηίηΓ. Ετ^ο αηα οορηίΐίοηβιη ηηίά6ηι Βε'ι οιηηεδ ΰοηίβηΐίβηί βί ϋΟΜοτάαΙ^ΗηΙ ρβΰ' 
€αΐοτβ$ βί )ΐιαΙί : νβηίΐηίααιβη ηοη βτηηΐ β}η$ά€ίη ιΙαΐη$ α €οηάίιίοηί$ {ηαηι ηΰ'ι ίαζΙίΐία?); $βά Ηκ^^ιά^ίΛ 
τνρηο ζοΐΙοΓΗηι [ηιβηΐιη' : ίΙΙί αηίβηι, }ηχΐα ΑροϋοΙκαιη δβηΐβηΐίαηι^ π6 Ηο€ αηβΰηηΐηη 13-7 ΌΕ ΑΝΙΜΑ ΕΤ ΠΕδϋΚΚΕΟΤΙΟΝΕ. 158 γ&ρ Ιν τοΙς έπιθανααίοις (58) των νοσημάτων τήν Λ ρΓ0ρίη(|υΐ0Γ3 5ϋη1, ςυ'ώυδνβ ίΙ(ΐ68 Ιηίιιυβ 2ΐ)ΓοςαΓί ζωοποιών (είχνυσι δύναμιν, άπελαύνων προ(ΐτάγματι 
κα\ λάγψ (59) τά πάθη* είτα άρτιθανές εγείρει (60) 
παιβ(όν, ιΓτα νεανίαν τοις τάφοις ί^^η προσκομιζίμε- 
νον της σηροΰ διαναστήσας ^τί) μητρί δίδωσι • μετά 
τοΰτο διαιι«πτωχότ* ήδη τετραημέρφ χρό*;φ τ^ν Αά- 
ζαρον νεκρ?Λ εξάγει. (61) του τάφου (62) φωνϊ) (65) 
χα\ τερβΛάγματι ζωοποιήσας τ^ν κείμενον • είτα τ6ν 
Ιαυτοΰ &νΟρωπον (64) ήλοις χα\ λίγχη διαπεπαρμέ- 
νον Ικ νεκρών διά τρίτης ημέρας διανίστητι (65), 
το•>ς τΰπους τδν ήλιΛν κα\ τή9 «ληγήν της λόγχης 
εΙς μαρτυρίαν (66) της αναστάσεως επαγόμενος (67). 
Περ\ ών σ^δΐν οΐμαι χρήναι διεξιέναι, μή μιόΕς (68) 
αμφιβολίας έν τοΙς τά προγεγραμμένα (69) παραδε- 
^ιγμένοις εΐιτούσης (70). 00 άβίΓΑίιί ροδδ'ΐ, 1]ΐι]υ8 ιηίΓίΟα ορβηβ ίϋίΐίο Γαοΐο. 
Ναιπ ρηιηιιιη ςυ'κίοιη ίη ιηοηίΓβπδ ιηοΓΐ)ί8 νίνίίί- 
€2ίΐη νίπι (ΙβϋΐοηκίΓλΙ, ]υ$5υ αο ν6Γΐ)0 &1)ί(;6η8 αΩβ- 
οΐίοηοδ ; άβίπίΐβ ρ^ιιΐο »ηΐ6 ιηοΓίυαιη ρυβΙΙάιίι γο- 
δύΒοίΙ^ΐ, ρο$(63 &(1οΐ65€6ηΐ6ηι (ΐυί ]αιη &(1 86ριι1- 
οίτυιη 6ΐΓ6Γ€ΐ)3ΐυΓ βχοΗαΙυιη ο 1θ€υ1ο ιήαΐή ()α1 ; 
ρΟΒΐ Ιιυηο, 1.2ΐζ3ηίηίΐ (]υί ]αιη ςυ^Ιπϋαι ΙβηιροΓβ 
ηΐ0Γΐιιυ8 (1ί1ΪΙυ6ΐί)3ΐ βΐ οΐ6ΐ)αΙ, νίνυιη βάυοίΐ βχ 86- 
ριιΙοΓΟ, νθ€6 ρ3Πΐ6Γ 30 ]ιΐ88υ νίνίβθ3η8 ]3ε6ηΐ6η] ; 
ρθ8ΐ63 8υυω ίρδίυβ Ιιόηιίηβιιι εΐ3νί8 30 Ι3ηε63 
ΐΓ3η8Γιχυιη ΙβΓίΊο άίο Γ6^ιΐ8θΊΐ3(, ν65ΐί£ΐ3 οΙίΐνοΓυηι 
30 ΐ3ηοο9β ίη ΙοδίίιηΟηίαΐΏ Γθ$υΓΐΓοοΐίόιιί8 άάιΐυοβίι- 
Ι6ΐη. 06 ςυϋ)αδ η11)ΊΙ 3γΙ)ΊΙγογ ορυ8 6886 (ΙΊοοΐ^, 
οιιπι ηυΠ3 8υΙ)5ί1 3ΐηΙ)ί^υΊΐ38 ίιιΐ6Γ 608 ςιϊί 63 ςυχ 80Γίρ(3 8υη1 3οο6ρ6ΓυηΙ 6ΐ 3ρρΓθΙ)3ν6ΓυηΙ. 
Γ. Άλλ*ο*τοΰτο(7Ι), εΤττονέγώ, τδ ζητούμενων ήν Β Ο. ν6Γυηι ηοίι Ιιοο 6Γ3ΐ, ίη<ϊ1ΐ3η1 ο^ο,ηιιοίΙ^πιΐίΒΓδ- τό γάρ ίσεσθαί ποτέ τήν άνάστασιν, κα\ τδ ύπαχθή- 
αεσθαι τ|| άδεκάστφ κρίσει τδν άνθρωπον, διάτε των 
γραφικών αποδείξεων, κα\ των ήδη προεξητασμένων» 
ο( πυλλοΐτώνάκουόντων συνθήσονται. Ύτιόλοιπον (72) 
&ν εΓη σκοπείν, φησ\ν, εΐ ώσπερ τδ νυν (75) κα\ τδ 
Ιλπιζόμενον Ισται. "ϋττερ ει δντως (74) εΓη, φευ- 
κτδν (75) είπον τοις άνθρώποις τήν ελπίδα της άνα- 
στάσεϋκ εΤνάι (76). Ει γάρ οΤα γίνεται, δταν λήγε- 
ται (77) το9 ζ^ν τά ανθρώπινα σώματα, τοιαύτα τ^ 
ζω^ πάλιν αποκαθίσταται * άρα τις άτέλεστος συμ- 
φορά διά της αναστάσεως τοΤς άνΟρώποις ελπίζεται. 
Τί γάρ άν έλεεινέτερον γένοιτο θέαμα, ή δταν έν 
Ισχάτψ γήρ^ κατα^^ϊιγνυθέντα (78) τά σώματα μετα- 
ιηΟ|) πρδς τδ εΙδεχθές τε καΐ άμορφον, της μέν ))3ΐυΓ 3η Γ63υΓΓΐϊθΙίο 3ΐίςυ3η(Ιό ία1ιιΐΓ3 8ϋ. 61 ςυοά 
Ιιοηιο ίηοοϊτηιρίο ]υ(1ίοίο 8ί8ΐ6ΐιΐΓ, ουηι ρΓορΙΟΓ 
δοηρΐυΓ3Γυπ) (ΐ6ηιοη5ΐΓ3Γιοη68 , Ιυη) ρΓορΐ6Γ 63 
ςυ9β ]3ηι 3ηΐ6 6χςυί$ίΐ3 3ΐ(]υ6 6Χ€υ883 βυηΐ, ρΐ6- 
ηςυο 3υ(1ί6η1ίυπ] 38$6ηΙί6ηΙυΓ ; ΓοΙίςαυιη 3υιέπΙ 
ίυ6Γί( οοη8Ί(]6Γ3Γθ 3η ρΓοαΐ 68ΐ \Λ φιοά ηυιΐο 68(, 
ί(3 6(Ί3ΐη ςυοά 8ρ6Γ3ΐυΓ Γυιυ^υ^η 8ϋ. ΟμΟ(] 8ΐ Ιΐ2ΐ 
ΓυοΗΐ, Γη^ίΰηόηπι άίχοπιη Ιιοηηηί1)υ8 6886 δρβηΐ 
Γ68υΓΓ60ΐΙοήί8. Ν3ηι 8*1 ςυα1ΐ3 6ν3ϋηηΙ Ι)αΐη3ηΑ 
οοΓροΓ3 άηπι νίν6Γ6 (]6δίηυηΙ, (3ΐΊ3 ηίΓδυπι ϋΙΛ 
η^δΙίΐυυηΐΗΓ : ηίηιίΓυπι ρ6Γρεΐα3 ςυχ(]3ΐη 03ΐ3Π)Η 
138 3ΐ) 0Π)ηίΙ)υ8 ρ6Γ Γ68ηΓΓ6€ΐίοηεηι 8ρβΓ3ΐυΓ. Ουο(1 
6ηίη) η)ίδ6Γ3ΐ)ϋ6 ηΐ3^ίδ δρ6εΐ3ου1υηι Γϋ6πΚ, (|υ3πΐ 
οπηι ίη 6χΐΓ6Π)3 δ6ηβοΙυΐ6 ίπουΓΥ3ΐ3 βίςυο οόηΐΓ3- 
βαρχδς αύτης (79) άναλωθείσης τφ χρδνω, ^υσοΟ δέ ^ οΐ3 0θΓροΓ3 3(1 ΙιίΓρίΙυιΓιηοηι 30 (ΐ6ΓόΓΐηΙ(3ΐ6ηι Γ6•^ τοίςόστέοις περιεσκληκότος (80) του δέρματος; Των 
& δή νεύρων συνεσπασμένων διά τδ μηχέτι τή φυ- 
σικά) Ικμάδι ύτιοπιαίνε^αι, κα\ διά τοΰτΟ παντδς συν- 
ελκομένου του σώματος, άτοπον τι και έλεεινδν θέαμα 
γίνεται, τής μέν κεφαλής έπ\ τδ γδνυ συγχεκλιμένης • 
της δέ χειρδς ΙνΟεν χαΐ Ινθεν πρδς μέν τήν κατά φύ- 
σιν Ινέργειαν άπραχτούσης, έντρομης (81) δέ κατά 
τό άκούσιον (82) άε\ κραδαινομένης. Οία δέ πάλιν 
των ταΖς χρονίαις νδσοις έχτετηκότων τά σώματα ; 
*Α τοσούτον διαφέρει των γυμνωΟέντων όστέων, δσον 
έπικαλύφθαι δοκει λεπτψ, κα\ έχδεδαπανημέν(ι) ήδη 
τφδέρματι (85). Οία δέ (84) χα\ των έν ταΐς ύδερι- (]3€ΐ3 Γιιοπηΐ, €3Γη6 ςιΐί(!ϋηι 601'υη) (6ηιρθΓ6 οοη- 
δΗηηη3ΐ3, ηι§0δ3 3υΐ6πι 61 3Π(ΐ3 οϋΐβ οβδίϋυδ 
3ΐ1Ιιχ1*6ηΐ6? Εΐ6ηΊπι η6Γτίδ, (|υθ(] η3ΐυ^3ΐί ηίηιίΓυηι 
ηοη 3η)ρ1ία8 ΙιυπιΟΓβ ίηιΙ)υ3ηΙυΓ 3ο ρίηβυ6θ3η(, 
οοητυΐδίδ, 6( ηΙοιγοο ΐοιο οοΓροΓ6 οοηΐΓ3οΐο, γο8 
(]ηχ(ΐ3ηι ίηΟηη3 30 δρ60ΐ3ΐπ π)ί86Γ3ΐ)Ί1ίδ 6Χδί8ΐί(, 
ουπι 03ρυΙ ςυίϋοιη ίη ^6ηυ3 Ιηο11η3(ιιηι δίΐ ; ηΐ3ηα$ 
3Ηΐ6ηι υΐΓίηςιιβ 3(1 η3ΐυΓ3ΐ6ΐη ςυί(]6η) υδυοι ιην3- 
)ιϋ36 δίηΐ, ρηβ ΐΓ6ΐηθΓ6 τϋΓΟ 86Π)ρ6Γ ίηνίΐ^ΰ ηιίοοηΐ 
30 ηιο\63ηΙυΓ. Ου3ΐί3 ν6Γ0 ηίΓδυδ βοηιηι 00ΓροΓ2( 
δυηΐ (]υί ϋίυΐυΓηίδ 30 1οης;ίηςιιί8 ιηοΓΐ)ί8 οχΐίιΐιυο- 
ΓυηΙ? φιχ οοΓροΓ3 Ιιοο ιΙίίίβΓϋΐιΙ 3 ηιΐ(1»1ίδ ΟδδίΙιυδ, (58) ^ΕχιΘατασΙοις, Α έπιθανατίοις. 

ί59) ΚαΙ Χάγίιί. Α κα\ λδγου. Β λόγου. 
60) ^Εγβίρβί, Α ίη πΐ3Γαίη6 ανεγείρει. 
61) Έζάγίί. Α Β ({άγει ζώντα. 
!62) Τον τάζρον. Α των τάφων. 
65) ^ωτ^. Α φων] τε. 
64) ίΧτα τάκ έαυτοΰ άνθρωχοτ, Ιη θ3ΐθ6 οο<ϋ- 
Λ Α 1813 16^68, "Οτι διά πίστεως της του σώματος 
^^στάσεως τά σημεία του Ιδίου πάθους εΓασεν έν τφ 
ΙΒΙμ^ σώματι ό Κύριος. 

(65) Αιατ/<Γτι^ι. Βάνίστησι. 

166) Μαρτνρίατ, Β ααρτύριον. 
67) ^Επαγόμενος. Α Β έπαγδμενσν. 

(68) ίϋι μιας. Α Β μηδεμιάς. 

(69) Π(χη'εγραμμέτα, Α Β γεγραμιχένα. 

(70) Παραδεδβιγμέτοις ύχ. Παραοεοειγμένης ύπού- 
βης. Β παραδεδειγμένα ύπούσης. 

(71) Ο Ο τούτο, Ο ουδέ τούτο. 

Ρατιιοι. Ου. Χίνΐ. ί72] ΎπόΛοίΧογ. Β ύπδλοιπον δ' άν. Ηπβο ίη οβίοο 
οουίοΐδ Α ί13 ί11α8ΐΓ3ΐ)3πΙυΓ : Ένθεν άρχεται θ»ς έξ 
έαυτοΰ άνθυποφέρειν τάς περ\ των τ|) άναστάαει μα- 
χόμενων αντιθέσεις. 

ί73) "ΩσΛερ τό ννν. Α πρδς τδ νυν δν. 
74) Όντως, Α οΟτως. 

(75) Φευκτόν. Α Β φευκτήν. 

(76) Είναι, ΟβΙβΙ Β. 

!77) Όταν Λι^γεται. Α Β λήγοντάι. 
78) ΚαταφΡιγνχ^θέν^α, Α Β χαταρικνωΟίντα. 
79) Αύη]^. Α Β αύτοίς. 
(80ι ΠεριεσκΛηκό^ος. Β τϋερισχληκδτος. 
ί81) Έντρομης, Α έν τρ<5μφ. Β έν τρδπψ. 
|82) ^Ακονσιον. Β έκούσιον. 

(83) "Οσον έΛίκεκοΛύφΟάι. υδ(|υ6 3^ τφ δέρϋ^τι 
<)6ΐ6ΐ3 δυηΐ ίη Μδ. Α οΐ ίη ηΐ3Γ{;ίηβ Ιβ^ίΐυΓ σχόλια. 

(84) ΟΊα δέ. Χό Ιιομϊ νοΓΐ)3 ίη ο:ιΙθ6 οοιϋοίϋ Α Ιι.ιη* 
ΙΤ013 390πρΐ3 ΟΓΐιΙ, ζήιησ'.ς πιτΛ των άνΟοίοπίνων 


ίΖΟ 5. ΟΐΙΕβΟλΙΙ ΝΥδδΕΝΙ ϋΟ 

«100(1 ΙβηΏί 30 ]»ιη €0ΐΐ8ΐιιηρΐ2 €υ(6 οΙΧεοΐα €886 Α ^^Χς (85) άρρωατίαις έξφδηχ6των (86), των δέ τ| νίάοηΐυΓ. Οιΐ3Γΐ3 ίΐβιη βοηιπι ηυί αηπίο ΐηΙβΓουΐίβ 
ηΐ0Γΐ)0 ίηΐϋηιυοηιηΐ ? Οιιχ υογο ογπιΊο ΐηϋοοοΓ^ιη 
βΟΓυιη ί3€ΐιΐΓ3πι 30 άβίπιηβηΐυιη, ((πί 830γο ιπογΙκ) 
ΰΟΓΓβρΙί βυηΐ, 8ηΐ6 οουΐοβ ροηοΓβ ρο88ί( υΐ 618 
οιηιιίϋ ιη6ΐη1ηΓ3, Ιαιη ίη8ΐηιιη6ηΐ&Γΐ3 ςυ^ιη 86η8θη3 

ρβυΙ^ΐΙΐη ρΐΐ(Γ6<)θ ρΓΟ|[Γ64ΐί6Ι19 <}6ρ3863ΐ? (| 03113 
11601 60Γυΐη 6ΟΓρ0Γ3 8ίπΙ, ςοί ίη 16ΓΓΧ Π10ΐί1)ΙΙ8, 

Τ6ΐ ΜΓΐδ, νβΐ 6χ 31*13 €3083 ςο3ρί3Ηΐ ιοοϋΐαΐί 8οηΙ, 

61 3η1β ΐηΟΓίβΟΙ 3ΐί(|υθ ΙβΠίρΟΓΟ ρ08ΐ 63ΐα €3ΐ3ΠΐΊΐΙΙ- Ιεροί νόσφ χεχρατη μένων τήν &σχήμονα λωβην τ(ς &ν 
ύπ* 5ψιν άγάγοι λόγος, ώς ΐίοιτ' ολίγον αύτοίς πάντα 
τά μέλη τά δργανιχΑ τε χαΐ αΐβθητά προσιουσα (87) 
ή σηττεβών έπιβόσχεται ; τών5& έν σεκσμοίς, ή ιιολέ- 
μοκ» ή έξ έιέροις τινός αίτιας ήχροτηριασμένων, χα\ 
πρ6 του θανάτου χρόνον τινά έν χ^ συμφορά ταΰτ|) 
έπιβιούντων, ή των άπο γενέσεως λώ6|) τιν\ συναπο- 
τελεσΟέντων έν β(αστρόφοις(88)τοΙς μέλεσι, περ«6ν (89), 
τί άν τις λέγοι ; Ι6ΠΙ 3066ρΐ3Π1 3(ΙΗυϋ ΐτίνοοΐ, 3Ηΐ 60ηΐ01 ςυί α η3ΐΐ?Ιΐ3ΐβ 3(Ιν6Γ80 3ΐί<|00 €380 1X81 3€ νϋΊ3ΐί €001 
(ϋ8ΐΟΓΐί8 ΠΙ6ΠΐΙ)Π$ 3(Ιθ1θν6ΓθηΙ, 61 3(1 Χΐ3ΐ6Π1 ρ6ΓΓ6€ΐ3ΐη 6ν3δ6Γ0ηΙ, ςυ'κΙ 0ρ08 681 (1ίθ6Γ6? 

1)β πκχΙο ([βηίΐίδ ηοίοιη ίοΓ3ηΐί1)θ8 , ςοΊ νεί Περ\τών(90) άρτιγενών νηπίων των τε έχτιθεμέ- 

6χροηοηΙιΐΓ , νοΙ 8θ0(>θ3ηΙθΓ , νβΐ ΓοΠοίΙο 03$ο 'Λλίν, χα\ των χαταπνιγομένων, χα\ των χατά τδ αυ- 
ρ6Γ6θηΙ, ςοΊίΙ 6χΊ8ΐίπΐ3η(1υιη 68ΐ, 81 γογ808 Ι3ΐ68 3(1 ϋ τόματον άπολλυμένων, τί έστι λογίσασθαι, εΐ τ3ΐ 
. . . . • .. . τοιαύτα (91) πάλιν πρλς τήν ζωήν έπανάγοιτο, &ρα νίΐ3ΐη Γ6(1θ€3ΗΐυΓ, ΟίΓΟΠ) ίπ ίθΓ3θΓΐ3 Γ6Πΐ3η6ΐ)θηΙ, 

εΐ (|θΊ(1 0)1861*108 , 3η 3(1 χίλΐίδ ηιοιίοιη ρ6ΓΓ6€ΐοπι 
6ν2(ΐ6Ηΐ, εΙ (ΐυαΙΊ Ι30ΐ6 η3ΐο?3 γογ808 608 6ηοΐη6ΐ ? 
1(3(100 κί ςο'κίοιιι ρυπ οπ)ηί3 'κίοιη ηο1)ί8 οαπροβ 

ΓΙ1Γ80ΐη Γ0νίνί806ΐ, 03ΐ3ΐηίΐ38 6ΐ ίπΟΟηΐΙΏΟίΙοΠ) 081 ίΐ1 

ί\\ιού οχ$ρ60(3ΐθΓ ; 801 3ο1οιη ηοη ίϋοιη, 3ΐίθ8 3ΐςοο 

18 ςοί ]Π00ΐ ΐηΟΓίΟΟΒ, ΟΓΙΙ ίΐΐο (]ΠΊ Γ0808θίΐ6ΐΟΓ 3ΐ(|υ6 

1*680 Γ|;3ΐ.Ν3ΐη 8Ί]3οοΊΐ(]οί(ΐ6ΐηρυο11ιΐ8,Γθ8υΓ(;ίΙ 30• 

ΙθΟΐΙΐΟΐη9Ρ6ΓΓθΟΐ26 Χΐ3Γΐ8,31ΐΙ ΟΟΙΙίΓα, (]ηθ ρ3010(1ίθΟΓβ 

ρο&δοαιθ8 ιρ$οοι ςοΊ ]αοεΓθΙ οχοίΐηΐΗΐη 6886 3ΐςο6 

6Ι$0ΓΓ6Χί886, 000) (|00(Ι 3ΐΐΊηθΙ ΟιΙ (1ί(Γ6Γ6ηΙί3Ι0 «ΈΐΠ* 

Γι&, ί8ςοί οοοί()Ί88θΙ, ίπ)πιυΐ3(05$ίΐ? §ί ςοίδοηίηι ρΓΟ 
ροεΙΙο 3(1αΙΐοιη, 6ΐ ρΓο δοηβ, Ίη ?Ί£;ογο φΐαΐΊ» 30 
ίΙοΓβ εοηδίίΐοΐυπ) τ'κίοΐ, 3ΐ(οΓοη) ρΓο πΙΙογο οοηκρί- έναπομένη (92) τ^ νηπιότητι, χαι τ( άθλιώτερον ; 
άλλ* έπ\ τ6 &χρον (95) Υ^ξει της ήλιχίας, χα\ ποίιρ 
γάλαχτι πάλιν ή φύσις αυτά τιΟηνήσεται ; "Οατε εϊ 
μέν διά πάντων ταύτ6ν ήμιν τ6 σώμα πάλιν άναβιώ- 
σεται, συμφορά έσται τ6 προσδοχώμβνον * ει δέ μή 
ταύτόν, άλλος τις ό έγειρό μένος έσται παρά τλν χε{- 
μενον. ΕΙ "χαρ πέπτωχε μέν τ6 παιδίον, άνίσταται δ& 
τέλειος (94), ή τ6 έμπαλιν, πώς ΐστιν εΙπεΙν αυτόν 
άνωρθώσθαι τόν χείμενον, έν τ^ τής ήλιχίας διαφορςί 
του πεπτωχότος ύπηλλαγμένου δντος• άντ\ γάρ τού 
παιδιού τέλειον, χαι άντι τοϋ πρεσβυτέρου τδν άχμη- 
στ6ν (95) τ£ς όρων, Ιτερον άνθ* έτερου τεθέαται, χαΐ 
άντ\ του λελωβημένου τδνάρτιον, χα\άντ\τοΰ έχτετη- €3ΐθΓ, ρΓΟ η)οΓιΐ3(ο (|υθ(ΐυ6θΙ 3ΐί(|ηο νίιίο 1»1)0- (^ χότος τδν εΟααρχον, χα\τάάλλα πάντα ωσαύτως, ίνα ν3ηΐ6 ίηΐε^Γοηι 30 δβηοηο, ρπο πιαοίο οοΐιΓΰοΐο 
οοΓροΙεηίοιη, εΐ ίη ο«ι•ΐ6Γί5 οιιιηί1)υ8 60(]ειη ηιθ(1ο, 
06 81 ({οίδ οπιηΊ3 8ίηξοΙ:ιΙίπι οοηιπιοηιοΓΑΓε νεϋι, 
ιηο1ε8ΐί3πι 3€ Ιχιϋυπι θΓ3ΐ]οηί ίη(]ο€3ΐ ? Νίδί ίςίΙΟΓ 

Γ0Γ808 Ι3ΐ6 υ0Γρ08 ΓΟνίχεΓίΙ (]03ΐ6 6Γ3ΐ 0001 16ΓΓ8Β 

ηΐ3η(1&Γ6(0Γ, 000 ιά (ΐυθ(] πιοποοπι ΓοίδβοΙ Γ68ογ- 
^61, 86(1 ίο 3ΐίυΐΩ Ιιοηιίηειη 16γγ3 γογ808 ίθΓηΐ3ΐ)ί- 

ΙΟΓ. Οθ!(1 ί)(ίΐ0Γ 3(1 016 Γ680ΓΓ60ΐ1θ ρεΓίίοΟΐ, 81 ρΓΟ 
ΐηθ3ΐίθ8 Γ6¥ίνί806ΐ? ΝαΟΙ ςυα Γ3ΐίθη6 ίρ86 0)6 

η^ηονβΓΟ, 81 ηοη οογο3Π1 ίο οιοίρδο ηιοίρδοιη ? 
Νοο εηίηι ε^ο Γονοτα Γοογο, ηίβί ροΓ οηί)ηί3 ί(]6ΐη 
ΐΒ6θοιη 8ΐιη. 0θ6Π)3(1ιηο(1υπι βηίηι ίη ρΓ»ΐ86ηΐί 
νίΐα, 81 ου]υ8 οΐ€ηιοη3 Ιειιοαηι Γΐ£;οΓ3ΐη, ροη3ΐοτ μή, τά χαθ' δκαστόν τις διεξιών, δχλον έπεισάγη(96) τψ 
λόγ({> ; ΕΙ μ^] ουν (97) τοιούτον αναβίωση (98) τ6 σώμα 
πάλιν, οΤον ή ν δτε τ^ γ?| χατεμ(γνυτο, ού τδ τεθνηχδς 
άναστήσεται> άλλ' εΙς άλλον άνθρωπον ή γή διαηλα- 
σθήσεται. Τί ούν πρδς έμέ ή άνάστασις, εΐ άντ* έμοϋτις 
άλλος άναβκϋσεται ; Πώς γάρ άν έπιγνοίην αύτδς 
έμαυτδν, βλέττων (99) έν έμαυτφ (Ι) ούχέμαυτέν; Ού 
γάρ άν εΓην ά>ηθώς έγώ, ει μή διά πάντων εΓην δ αύτδς 
έμαυτφ. ΚαΟάπερ γάρ χατά τδν παρόντα βίον εΚ 
τίνος έχοιμι διά μνήμης τδν χαραχτηρα , ύΐΓθχείσΟ(ι> 
δέ χατά τδν λέγον ψεδνδς δ τοιούτος είναι, προχειλής, 
ύποσ:μδς (2), λευχδχρους (3), γλαυχδμματος, έν πο- 
λι51 τ!) τριχ\, χαι (ϊυσω τφ σώματι * εΤτα ζητών τδν σωμάτων, εΐ οΤα τών τελευτ(ι')ντων έστΙ τά σώματα, 
τοιαύτα χα\ άνίσταται χατά τδν τής αναστάσεως χαι- 
ρόν ; χα\ διάφοροι έπαπορήσεις πρδς τδ τής άναστά- 
•σεως δόγμα. — Β οΤα δή. 

(85) Ύδ€ρικαϊς. Β ύδριχαΤς. 

(8ϋ) Έξοιδτικότωκ. Β έξίρδτίχότων. 

(87) ΑΙσΟητά προσιοϋσα, Α Β αΙσθητήρια προι- 
οΟια. 

(88) ^ίεαττρόφοις. Β διαφόροις. 

(89) Περιόν. Οοΐεΐ Δ. 

(90) ΠερΧ τωτ. Α περ\ δέ τών. Οχίοηιπι 3(1 Ιιβεο 

ν01'1)3 ίη 03ΐ€6 ΟΟΐΙίοίβ Α ίηΙΟΓ 8θΙΐθ1ί3 Ιΐ2βΟ Ιο^οοΙοΓ : 

ΆντίΟεσις * ότι ού ταυτδν άναστήσεται τδ σώμα, ή 

άλλο παρά τδ πεσδν, εΐ μή τάς έτησυμβάσας αύτω 
ί> _..^ άλλοιώσ * ' ».^ » •% ϊ- 

; ^λογδ 

>φων γίνεται προστιΟεμέ\ -_,, . 
ά*Μ του οιαφορηθέντος μέρους αυτής. Τδ δέ άπορ(5υ- 
τον ύπδ του περίέχο^Λο; ημάς αέρος έχ διάφορου ντος έχδήλως ούχ ολίγον της ουσίας του σώματος ημών, 
ίί\».ψ>':εραί δέ άπ^ αλλοιώσεως γίνεται, τούτο μέν τών 
τ^φών άλλοιουμένων, έν τφ νεύρ(|) νεύρων, χα\ έν 
τφ όστφ οστών, τούτο δέ πάντων των έν Ι^ιν υγρών 
τε χα\ στερεών σωμάτων ύπδτης έμφυτου ^ερμασίας 
διά τεαντδς άλλοιουμένων, χα\ ούτω διαφορουμενων. 

(94) Ίά τοιαύτα, Α ταύτα Β τοιαύτα. 

[92) Άρα έτααομέτ^, Α Β &ρ' εναπομένει. 

95) Άκρογ. Α μέτρον. 

ί9Ι| ΤέΛειος. Α ό τέλειος. 

[95ι "Ακμγιστόν. Α Β άχμαστήν. 

(96) ^Εχεισάγχ^. Α ίο οιαΓςίηο έπισυνάγοι• 

(97) Μή ονκ. Α μή. 

(98) Άναβίώσχι. Α Β άναβιώη. 

(99) ΒΜπωτ. Α ίιι οιαΓ^. ού' βλέπων έν έμαυτφ 
έμαυτόν π. γάρ άν εΓην αληθώς έγώ, ε Ι μ4) δ«^ 

(1) Έμαυτφ, Β έαυτφ. 

(2) Ύηοσιμός. Β ύπόσιμος. 
(5) Αενκόχρονς. Α λευχόχρως. «41 ϋΕ ΑΝΙΜΑ Εΐ ΠΕδϋΠΚΕΟΤίΟΝβ. ηί τοιούτον, Ιντΰχοιμι νέψ, κομήτ|\ (4), γρυπψ, μελανό- Α νβΓίιί ^Γβϊία 18 €δδβ Γλίτο ορίΙΙο, Ι3ΐ)ϋ5 ρΓΟσι'ιηοη- χροί (5), χα\ τά λοιίΰά πάντα του χατά τήν μορφήν 
χΛραχχτίρος έτέρως Ιχοντκ. ^Αρα τοϋτον είδως (6) 
Ιχβίνον οΙήσομαι ; μάλλον δ& τί χρή τα?ς έλάττοσι των 
Ιντνά^εων ένβιατρίβειν τ6ν Ισχυρότερον (7) άφιέμε- 
νον (8) ; Τίς γάρ ούχ οΤβεν, 5τι ^{) τινι προσέοιχεν 
ή άνθ^π{νη φύσις, &ίτδ γενέσεως εΙς θάνατον άε\ 
Ζιά τίνος χινήσεως προϊούσα, τότε της χινήσεως λή- 
γουσα, &6αν χα\ του έΤνάι παύσεται (9) ; ΓιΙ>υ8 9ΐςιΐ6 (Ιβιηΐβδίβ, η&ΓίΙ)υ8 ηοηηίΐιίΐ ρΓΜδΙβ, 

8ΐ1)υ8, €365118 0€υΠ8, ΟΧϋΟ €3ρϋΙθ, €0Γρ0Γ6 ηΐ|[080; 

(Ιβίηάβ 51 ({ΐιαΐΓβηδ οιιιη ιηοίά&ιη ίη ίιινεηβιη^ £&ρί1• 
Ηιΐυιη, Αΐΐυηοο η)80, ηί£;Γυηι, βΐ Ίη (9Βΐ6Π8 οιηηί- 
1)118, ςιιοά Αΐιίηβΐ &(Ι Γοηηβί ({|(ΐΐΓ3ω αο Ιίηοαπιβιν• 
13, (Ιίτ6Γ8υιη , ιιυηςυίϋ Ιιυηο €οη$ρί€&Ιιΐ8 ϋίαιη 
€886 ρυΐ3ΐ>ο ? ΕηίιηνβΓΟ ςυί(1 οριιβ 651, ν&ϋάίοΓίΙιαβ 
011118818, ιηίηοπΙ)υ8 αο ΙβνίοΓίΙιυδ υτιρβηΐίαιη Η ίη8ΐΑηΙίυιη ορρθ8ίΐίθηίΙ>υ8 ίηιιηθΓ3π ? ΟιιίδηΑΐη 6ηίιη ί^ηοΓΑΐ ςικπΐ ΟιιιηΊηί οαίρΐ^ηι Ιιυπ9βη3ΐ 02ΐυΓβ 
ΐΐ88ΐπιίΙβΙυΓ, &1) η&ΐίγΗ3(6 2(1 ητοηβιη ρ6Γ ιηοΐυίη ςη6ηΐ(]5ΐιι 86Πίΐρ6Γ ρτο|ρΓ6<ϋβη8» Ιιιη<ϊ ιηον6Γί (1β5Ϊ- 
Ββηβ, €υιη βϋλΐη β88β (Ιι$8ί6ΓίΙ ? 

Ό(1χ{νησιςαδτηούτοπιχήτ(ςέστιμετάστασ(ς(10) Ροιτο ιηοΐιΐδ Ιιίο τιοη 68ΐ ά6 1θ6ό αά Ιοοιιιη 

{ού γάρέχ6αίνει-έαυτήνή φύσις), &λλά δι* αλλοιώσεως ΐΓ3η8Ίΐιΐ8 αίςυβ ΐΓαηδΙαίίο ( ηοη βηίιη ΠΔίαΐ'λ 5ύίρ- 
Ιχβι τ4;ν πρΜον. *Η δέ άλλοΐωσις Ιως &ν ξ το^'ύο ^ &3ηι βχουιΐϋ ) > 86(1 ρ6Γ αΙ(6Γ3ΐίοη6πι 36 ηιιιία- 
% λέγκται, ουδέποτε έπ\ του οιύτοΟ μένει * (Υεως γάρ ΐίοιΐ6ΐη ρι*02Γ688υιη }ΐ3ΐ)6ΐ. Α( π)ΐιΐ3ΐίο <ιυ3η(]ί« &ν Ιν ταύτ^τι φυλαχθείη ^6 Αλλοιούμενον ; ) &λλ* 
ΰσπιρ Ά Μ της θρυαλλ(δος πυρ, τω μίν δοχεΤν 
έΐ£\.τ6 αΰτ6 φαίνεται (τ6 γάρ συνεχές άε\ της χινή- 
ϋεως &διάσπαστον (II) αύτ^ χα\ ήνωμένον πρ^ έαυ- 
^(12)δεΕΐινυσι), τξ δέ αληθείς πάντως (15) πάντοτε 
Ιαυτ^ν (14) αύτ^ (15) διαδεχόμενον, ουδέποτε αύτ^ 
μένει (ή γάρ Ιξελχυσθείσα διά της θερμότητος ίχμάς, 
^μου τβ έξεφλογώθη χα\ εΙς λίγνην (16) έχχαυθείσα 
μιτεποιήθη, χα\ άε\ τίΐ άλλοιώτιχ?| δυνάμει ή της 
φλογός χένησις (17) ενεργείται, εΙς λίγνην(18) δι' 
εαυτής άλλοιουσα (19) τ6 ύποχε(μενον) • ώσπερ τοί- 
ν«ν (20) δΙς χατά ταύτδν της φλογός θίγοντα, ούχ 
Ιατι της αυτής τό δΙς άψασθαι • (τδ γάρ ύξΟ τής άλ- 1(1 Γυ6Γίΐ (|ηο(1 ιΐίοϋυτ , η(ΐη(ΐυ3ΐη ηι 60ϋ6ΐη η»- 
η6ΐ ( η3πι ςυο ρ36ΐο ίη 60^6ΐη 8ΐ3ΐα οοηβ^Γν^Η 
ροίθπΐ ΐ(1 (|Η0(1 3ΐ(6Γ3ΐαΓ 6ΐ ίπιηιυΐ3ΐαΓ ? ) 9λΑ 
ςυ6ηΐ3(Ιύΐο(1ιιηι ί£[ηΊ8 , ςυί 68ΐ ίη 6ΐ1γ6ΐιηίο, ρΓΟίιΙ 
γί(]6ΐυΓ (|ΐΓκ]6πι, 5ϋΐηροΓ ίιΐ6ηι 3ρραΓ6ΐ ( 6οηΙίηυϋ$ 
6ΐηίπι 8θηνρ6Γ ιηα1ιΐ8 , ηυΐΐο ίηΙύΓνβΙΙο ϋΙ(1α- 
6ΐ(ΐπι 3ΐ(|ΐΐ6 (]ΐΓ6πιριυιη, 56(1 611Π1 566υπι υηίΐυπΙ 

Γ6(1(1ίΙ;, Γ6νβΓ3 3ϋΐ6Π1 ίρ86 8686 86ηΐρ6Τ 6X61- 

ρΐ6η8, ηυη<|η3ΐη Ι(ΐ6ΐπ πΐ3η6ΐ ( ΙιυιηοΓ 6ηίηι , ηαί 
ρ6Γ 63ΐθΓ6ΐη 6χΐΓ36ΐυ8 ίιΐ6ΓΐΙ , βίπιυΐ 6ΐ ίη ίΐ3ΐη« 
ηΐ3πι οοηνβΠίΐυΓ, 6χυ8ΐιΐ8 ίη Γυπιηηι 36 ΓαΙί^ί-^ 
η6πι Γ6(]ί((ΙΐυΓ ; 36 86Π)ρ6Γ 3ΐ(6Γ3ΐΙν3 ΤΙ ίηο(υ3 
Οαπιπιχ ρ6Γ3£;ίΐιΐΓ ίη Γιιιηυπι 36 ΓυΙί^ίηβπι ρβΓ 86•^ λοιώσεως ούχ αναμένει τόν έχ δευτέρου πάλιν έπι- Ο 86 5υΙ)]66ΐυπι ίπιηουΐηηβ ) : (ΐα6ηΐ3()ιη<Ηΐυηι ί|$ί1υι^ ^ιγγάνοντα, χάν ώς τάχιστα τούτο ποιή), άλλ' άεΐ 
Ιςαινή τε χα\ πρόσφατη έστιν ή φλόξ πάντοτε γινο- 
μένη (21), «αΙ άεΙ έαυτήν διαδεχόμενη, χαι ουδέποτε 
ΙΐΑτου αύτοΰ μένουσα• τοιούτ<5ν τι και\ περ\ *ήν του 
βώματος ήμων φύσιν Ιστ(. Τ6 γάρ έπί^^υτ^ν (22) 
τής φύσεΐυς ήμων, χα\ τό ά-τό^^δυτον διά της άλλοιω- 
τιχης χινήσεως άε\ πορευ<^νον (25), τ<5τε κινούμε^ 
ννψ ιστΑτάι, Λαν ί(Λ\ της ζωής άπολήξη • Ιως δ' άν 
έν τφ ζήν {»♦ βτάσιν ούχ Ιχει. "Η γάρ πληρούται, ή 
4€Απνέεται (24), ή δι' έχατέρων πάντως ε1σαε\ διεξά- 
γεται. ΕΙ τοίνυν ο4δ^ τψ χθιζψ τις ό αύτύς έστιν, άλλ' 
Ιτερος τ^ άΛαλλαγή (25) γίνεται, δταν έπαναγάγγ^ 
κάλιν τό σώμα ήμων προς τήν ζωήν ή άνάστασις. 5ί φΐί8 1)ί3 είπιιιΐ 03η)πΐ3πι 6θηΐίη^3ΐ , ηοη ρο8« 
511 63η)(1οιη ΐ3η(;6Γ6 Ιήε (66ΐ6ηΐ38 βηίπι 3Η6Γ3- 
ΐίοηί8 3ΐςη6 ηιυΐ3ΐίοηί8 ηοη 6Χ8ρ66ΐ3ΐ 6υαι (|ΐι{ 
03πιιη3ΐη ίΐβΓοηι ΓυΓ8υ8 3ΐ(ίη^3ί, 6ΐί3ηΐ8ί ςυβπι 
66ΐ6ΓΓΐπΐ6 ιά Γ36ί3ΐ) ; 86ά Α3ηιη?3 86Π)ρ6Γ ηον3 36 

Γ666η8 68ΐ, ΟΠΙΠί ΐ6ηΐρθΓβ η3866η8 , 36 86Πΐρ6Γ 

86Ίρ83πι 6Χ6ίρΐ6η8 , 6ΐ ηιιηηυίπι ίη 60(ΐ6ηι ηΐ3η6η8: 
ΙΐΗ]υ8Πΐθ(1ί (|υ1(](ΐ3ΐη 6ίΓ63 η3ΐυΓαπι ηο5ΐπ ηηοςυβ 
ΓθΓρθΓί8 68ΐ. Ναηι 6υηι Ιηηι ίη0υ6η8, Ιυηι 6Π1υ- 
6118 η3ΐυΓ3 ηθδ(Γ3 ρ6Γ 3ΐΐ6Γ3η()ί ηιοΐυηι $6Π)ρ6^ 
61 3η)])ΐιΐ6ί 6ΐ π)0Τ63ΐατ , 1υη6 6οη8ί8ΐ6ΐ , 6υηίΐ 
6ΐΙ&ιη νίτ(τβ (]68ί6ΓίΙ ; ςυ3η(1ίιι Τ6γο ίη νίΐ3 Γιιβ- 
1*11, 5ΐ3ΐυπι 61 Ιθ6αιη 6θη8ί816η^ί ηοη 1ΐ3!)6ΐ. ΑηΙ €ήμ^ τις ανθρώπων 'ίϊάντως 6 εΤς γενήσεται, ώς άν 6ηίιη ίπιρΙβΙυΓ 3111 (Ιίίη3(ιΐΓ 3ΐςυ6 6ν3η686ίΙ 61 6Χ- μη&ν έλλείπΟι τού άνισταμένου τό βρέφος, τδ νήπιον 
ό παΙς, τό μειράχιον, όάνήρ, 6 πατήρ, όπρεσβύτης, 
χΐ\ τά διά μέσου πάντα. Σωφροσύνης δέ χαΐ άχολα- 
α£α< διά σαρχός ενεργούμενης, των δ& (26) ύπομε- } (4) Κομήτη. Α ίη ηΐ3Γ(^ίη6 χομώντι. 
'δ) ΜεΛατοχροΊ. Α Β μελανόχροΐ. 
|6; ΕΙύώς. Α Ιδών έχεΤνον είναι. Β Ιδων έλεΤνον 
]σαιμι• 

ίτύτ Ιοτχνρύτεροτ. Α Β των Ισχυρότερων. 
*Αφίέμετοτ. Α άφέ|χενον. 
Παύσεται, Α Β παυσηταΐ. 
[10) Μεζά€τζασις, Α ή μετάστασις. 
^1) ΆΛιΙσΛασίοτ. Α άδιάστατον. 
12) 'Εαυτό. Α έαυτφ. 
15) Πάντως. 1)6ΐ6ηΙ. Α Β. 
[14) Έαντότ. Λ Β ίαυτό. 

(ίο) Αυτό. Ό τίί αΟτό. ίΜ3ηίΐηΓ, βυΐ ρ6Γ ιιΐΓυηΐ(|υ6 ίη ρ6Γρ6ΐυιιπ) ρτοΓ- 
8υ3 ίΓ3η8ί^ίΙυΓ. 8ί ΐ£;ίΙυΓ η66 ςυί ηαΐυβ ςηί(]6ηΙ 
68ΐ, ίηίβηπι (Ιϋιη ν'ινϋ , 1ν]6πι 681, η66 ίδ η)3η6ΐ 
^αΙ 1ΐ6Γί ίυί886(, 86(1 ρβΓ ίιηπιηΐ3(ίοιΐ6ηι 3ΐίΐΙ8 6ν:ΐ• 

(16) Α/τ^ν. Α Β λιγνΟν. 
ίΐ7) Κίνησις. ΒϋΙβΙ Β. 

(18) Αίγ^η^. Β λιγνύν. 

(19) ΆΧΐοίον€ηι. Β άλλο^ριοόσα. 

(20) Τοίτνκ δΙς. Α τ1ν{ τις. 

(%\) Γινομέτη. Α ίη ΙβχΙα γενησομένη, {ι1 ιη3ΐ*βΙήί* 
γεννώμενη, Β γενωμένη. 

ί22) ΈαΙίφυτοτ. Α έπί^^τον. 

(25) Πορενόμετοτ. Α Β ίη ηΐ3Γ([ίη6 πορευόμενδν 
τε χαι χινούμενον τ4τε Γσταται. 

(24) Αίαπνέεται. Β διαπνέεται. 

(25) ΆποΛΛατϋ. Α Β ύπαλλαγή. 
(2β) Των δέ. Α Β των τε• 14; δ. ^ΗΙϋΟΟΚΙΙ ΝΥδδΕΝΙ 141 (ΙΊΙ : ουιη Γ6δυΓΓ6€(ίο οοΓρυβ ηοδίΓυπι τυΓβυδ Α ν(^ντων ύηίρ της ευσέβειας τάς &λγειν&ς (27) των 3ύ νιίΑΐϊΐ Γ6(1ϋχ6η( , ρορηίιιβ (ΐιΓκΙιιη Ιιοιη'ιηυιη 
ρΓΟΓβοβ υηυ» βν&ιΐβΐ, υ( ηίΙΓιΙ 8ΐ>$ί( αΙ) €0 ςπί 
Γ68υΓ£;Ίΐ, ίηίαηβ νίϋβΐίεβΐ, ρυδίο, ρυβΓ, βιάοΐβδοοη• 
Ιυΐυβ, τίΓ , ρ»ΐ6Γ , δβηβχ, 6ΐ οιηπία ςυχ ίηΐβΓ \ιχο 
ίηΐβΓΟβϋυηΐ. Ρογγο ουιη εοηιίηβηΐϊΑ αίςυβ ίηοοη- 
Ιίη6η(ί& ρβΓ εαΓηβιη βχοΓεβαΐυΓ. Ιυιη ρπορίοΓ 
ρί6ΐ9ΐ(6ΐη 2Κΐνί3 βίςυβ Βε6Γΐ)2ΐ 8υρρ1ίεί3 βυδίίηβη- 
Ιίυπίγ Ιυιη 8ηπηί ιτιοΠΙΓια ΓοΓιι^Ίβηΐίυιη Ιικε α(- 
ςυβ νίοηΐΐυιρ , βΐ ρβΓ 8οη$ιιηι οοΓροΓουιη Ιιοηιηι 
υίΓυιηςυΰ ιΐββίςηαηΐίικη : ηιιί Ηοη ροΐ6$ΐ , υΐ 1(1 
^υοά ]υ8(υιη ΟδΙ, ίη ]ιιϋΊ€ίο βΰΓνοΐυΓ ? ΑυΙ €ΐιιιι 
ίϋβιη ηυηο ςυίίίβηι ρο€οατθΓί( , ρο8ΐ63 νβΓο ρβΓ 
ρ(κηΊΐ6ηΐί2ηι $686 βιρίανεπί, »6 Γοη&$86 ΓυΓ8υ$ ίη 
ρ6€63ΐυπι 20 (ΙβΗοΐυπ) Ι3ρ$υ8 δίι, ευηι Η6Πΐ ρβΓ κολάσεων, των τεαδ μαλαχιζομένων πρδς ταντα (28) 
βιά της σωματικής αίσθήσεως, έχατέρων (29) τούτων 
έπιδειχνυμένων, πως έστι παρά τήν (30) χρίσιν βια- 
σωθήναι τ6 βίχαιον (51) ; *Ι1 του (52) αύτου νυν μέν 
πεπλημμεληχότος, αύθις δέ διά μεταμέλειας εαυτόν 
έχχαθάραντος (55) , χάν ο&τω τύχη πάλιν έπ\ τό 
πλημμελές όλισθήσαντος, ύπαμειφθέντος δέ χατά τήν 
&χολουθ{αν της φύσεως, χαι του μεμολυσμένου χα\ 
του αμόλυντου σώματος, χα\ μήθ* έτερου (54) τούτων 
εΙς τ^ διηνεκές έξαρχέσαντος , ποιον τψ άχολάστψ 
σώμα συγχολασθήσεται, τ?> ^ιχνωΟέν έν τψ γήρ^ 
πρλς τω θανάτφ ; Άλλ' Ιτερον ^ν τούτο παρά τδ τήν 
άμαρτίαν χατειργασμένον (55), άλλ' δπερ χατεμα- 
λύνθη τψ πάθει ; χα\ πού 6 πρεσβύτης ; "Ιί γάρ ούχ η^ιΙυΓ» νίοΐΒΜίικΙΊηβίη , Ιιιιη ίη(]αίη3(οπι, (υηι α5 ^ άναστήσεται οΤίτος, χα\ ούχ ένεργδς ή άνάστασις- Ι) 
ίηςυίη&ΐΊοηβ να€ΐιυηι εοΓρυβ ίηιπιυΐαΐυπι ΓυΰπΙ ; οζτος έγερΟήσεται, χα\ διαφεύξεται τήν δίχην όύπο- 
6ΐ η6υ1ηιπι Ιιοηιηι ίη ρ6Γρ6(υυπι 8υ1Γ606Γί( αΐ- χε(μενος. 

ςοβ άυΓ&ΥβήΙ, ςυαίΰη^ηίΐ εοΓριιβ υηα ουηι ίπ(6Π)ρ6Γαηΐ6, αίςυβ ίη€οη1ιηοηΐ6 ρυηίβΐυΓ; υίΓυπι ίϋ 
(ΐυθ(! ίη 86η60ΐυΐ6 ηιορΓι τΐοίηυηι 6οηΐΓ3€ΐιιπι 6ΐ ίηουΓν&ΐυπι Γυ6ΓΐΙ ? Αι Ιιοο αΠηϋ 6&$61 &ΐςα6 \ά 
ςηοά ρ66οα(ιιηι ρ6π>6ΐΓ3ν6Γίΐ αη ί^ ςυο(1 νίΐίο οοίηςυίη&ΐυπι Γυβπΐ ? Ει ιιΙ)Ί 56η6χ ? Ναηι αυΐ Ιιίο 
ηοη Γ68υΓβ6ΐ, 6( Γ6$υΓΓ6θΙίο ηοη Γ6ρπε86ηΐαΙ)ίΙυΓ , η60 3(1 βΟβοΙυπι ϋεϋυοειαΓ , 86(1 Ιη6ίΙΐ03ΐι βΓΐΐ ; 
0111 Ιιίο τ68υΓ|;6( , €ΐ ]ιΐ(]ί6ίυπι ηο ρίύηαηι 6ίΓ(ΐ£ί6( οϋηοχίυδ αΐηυβ 8υ]ΐ)]60(υ8. Ι)ίθ&ιιι θΐίαπι 2ί1ί(ΐυί(1 6χ ϋ8 ηυΐΰ οΙ)]ίοίυηΙυΓ 
ηο1)ί8 3ΐ1) Ί11ί8 (1111 Ιιαηο (Ιοοίπηαιη ηοη 0ρρΓθΙ>3ηΙ. 
ΝίΙϊΊΙ^ Ιηςυίιιηΐ, 6Χ ρ3Γΐί1)υ8 οΐ ηΐ6πιΙ)Γί8 οοΓροΓίβ 
οΙίοβίΜη 61 81116 Αΐί^υο οΟΓκίο αΐ(|υ6 ιΐ8υ ηαΐυΓα Γβ- 
ιήΐ. Ναπι αϋα ςυίιίειη νίνεηιΐί €3υ53Πίΐ ίη ιιοΙ)ί8 
30 νίπι οοηΐίηβηΐ, 8ίηο 4ΐυί1)υ8 Οογι ηοη ροΐ68ΐ , 
ιιΙ ¥113 ςυ3!η ίη 63Γηβ ΐΓ3η8ίβίη)η8 €0η8ί8ΐ3ΐ: υΐ 
οορ, ]β6ΐΐΓ, €6Γβ1)Γΐιπι, ρυΐηιο, ν6ηΐ6Γ, 6ΐ ΓβΙί- 
ςυα νί806Γ3 ; 3ΐί3 νβΓΟ δβηΐίεηάΐ πιοΐυί (]68ΐίη3ΐ3 
Μ(|υ6 3απΙ)υΐα 8ΐιηΐ ; 8ΐί3 ί(6ΐη β^βικίί 3ο ΐΓ3η8- 
6υιΐ(]ί οίΒοίο Γυη£;ηηΙυΓ; 3Η3 ίίοιη 3(1 $ιΐ€€6$8ίοη6ΐη 
ρθ8ΐ6Γ0Γυιη ί(1οη63 3ΐ(ΐυ6 3€€οιηπιθ(ΐ3(3 $αηΐ. δι 
ί(;ί(υΓ ροΓ 63(]6πι ηαίίίβηι ηο1)ί8 νί(3 , ηυχ ρο8ΐ 

1ΐ36 6ΓίΙ, 6Χ06Γ06ΐ>ί(ΗΓ Αΐ(1116 ΐΓ3η8ΐ{;6ΐυΓ , 3(1 ηίΐήΐ 

ΐΓ3(1ιιοϋο 3ΐ(|υ6 ίιηπιαΐ3ΐίο ϋΐ ; 8ίη 3αΐ6ΐη ν6Γ3 
681 οΓ3Γιο ( ιιΐ ηίπιίπιιη ν6Γ3 6δΐ ) ςυ26 ηεςυε ηΐ3- 
ΐτίηιοηίυιη ίη 63 ν1ΐ3 φιχ Γ6δυιΤ6€ΐίοη6ηι βχοβ- 
ρΙυΓ3 8ίΙ 3ηιρ1ίυ8 Ιοουηι 1ΐ3ΐ>6Γ6 3ίΙ]Γηΐ3ΐ , η6(]α6 
οίΐΜ) 30 ροΐίοηβ 6Αΐη ν1ΐ3ηι ({π» ΐυηο ΓυΙυΓ3 δίΐ 
οοη86Γν3Γί : (|ΐιΐ8 βηΐ υ8Η8 οοι*ροπ8 ρ3ηίυιη, €υπι 
ηοη 3ΐηρΓιυ8 63 ρΓορΙΟΓ (|υ£ ηυηο ηΐ6ΐη1)Γ3 1)3- ΕΓπω τι χα\ άλλο τών προφερομένων ήμιν παρά 
των ού δεδεγμένων τ6ν λύγον. Ουδέν, φησιν (56), 
άπραχτοντών έν τψ σώματι μορίων ή φύσις έττοίησε. 
Τά μέν γάρ τήν του ζτ^ν αΕτίαν χα\ δύναμιν έν ήμ?ν 
έχει, ών άνευ συστήναι διά(57) σαρχδς ζο)ήν ημών (58), 
ούχ ενδέχεται, οΤον, χαρδία, ήπαρ, έγχέφαλος, πνεύ• 
μων,γαστήρ, χα\ τά λοιπά σπλάγχνα * τά δέ τ|| α!- 
σΟητιχη χινήσει άποχεχλήρωται • τά δέ τ?ίς τταρεχτι- 
χής (59) χα\ μεταβατιχής ενεργείας εστίν άλλα δέ 
πρ^ςτήν διαδοχήντών έπιγινομένων έπιτηδείως έχει. 
ΕΙ μέν ούν έν το?ς αύτοις ήμΓν 6 μετά ταύτα βίος 
έσται, πρ6ς ουδέν ή μετάστασις γίνεται• εΙδέ αληθής 
ό λόγος (ώσπερ ούν έστιν αληθής), 6 μήτε γάμον έμ- 
πολιτεύεσθαι τω μετά τήν άνάστασιν βίψ διοριζόμε- 
νος, μήτε διά βρώσεως χα\ πόσεως τήν τότε διαχρα- 
τεισθαι ζωήν, τίς έσται χρήσις τών μερών τού σώμα- 
τος, ούχέτι τών δΓ & νύν έστι τά μέλη χατά τήν ζωήν 
έχείνην έλπιζομένων ; ΕΙ γάρ τού γάμου χάριν τά πρ^ς 
τ6ν γάμον έστ\ μέλη (40), όταν (41) έχεΐνος μή ί|, 
ουδέ τών πρδς έχεινον (42) δεόμεθα. Ούτω (45) πρ^ 
τ6 Ιργον αϊ χείρες, χαΐ πρδς τδν δρόμον οΐ πόδες, χαΙ 1>6ΐηυ8 ρ6Γ ίΙΙηιη νίΐ3(η βρβΓοηΙυΓ ? Ν3Πΐ βί ηυ• προς τήν παραδοχήν (44) τών σιτίων τ6 στόμα, χα\ 

ρΙί3Γυιη €3υ83 8υιιΙ €3 ηΐ6ηι1>Γ0, φιχ 2λ\ η)3(η• οΐ οδόντες πρ6ςτήντής τροφής ύπηρεσίαν, χα\ πρδς 

ιηοηίυιη ροπίηβηΐ, 6υηι ηυρίίχ ηοη ΓυοπηΙ, ηίΙιίΙ τήν πέψιν τά σπλάγχνα, χαιπρδςτήν άποβολήντών 

ορυ8 Ιΐ3ΐ)6ηηΐ8 ίίβ ({υχ 3(1 11138 ρ3Γ3(3 8υηΙ. δίο άχριιωθέντων οΐ έξοδιχοί (45) τών πόρων (46). "Οταν 

•3(1 ορυ8 ιη3ηυ5, 3(1 €υΓ8υπ) ρ6(ΐ6δ, 3(1 δυηιρΓιο- ούν (47) έχεινα μή ^, τάδι' έχεινα γινόμενα πώς Ι^ {27) ΆΛγεινάς. Β άλγηδόνας. 

(28) Τσάντα. Α ταύτα χαί. Β ταύτας. 

(29) Έκατέρωτ. Α έχάτερον . 

(50) Παρά τήν. Α ίη ιη3Γ^ίη6 περί τήν. 

(51) Τό δίκαιον. Β τδν δίχαιον. 

(52) Ή τον. Β. εΐ έπΙ τού. 

(55) Έχκαθάραντος. Α. έχχαθήραντος. 

(54) Μήϋ" έτερον. Β. μηδ' έτερου. 

(35) Καβειργασμένον. Α χατεργασάμενον. 

!56) Ψι\σίν. Α ίη ηκΐΓ^ΐηο φασίν. 
37) άίίί. Λ Β τήν δ•.ά. Έμων. Β6ΐ6ΐ Β. 
Παρ6χτίκΎ\ς. Α Β πρακτιχής. 
ΜέΛη. Β6ΐοηΙ Α Β. 
Ουδέ. Α ουδέν. 
^Εκείνον. Α Β έχεΓνο. 
Οντω. Α Β ούτω χαί. 
Παραδοχήν. Β παραδρομήν• 
Έξοδικοί. Α Β διεξοδιχόν^ 
Πόρων. Β πόρνων. 
Ουν. ϋοΐοΐ Β. 145 ΟΕ ΛΝ1ΜΑ ΕΤ ΚΕδΙ]ηΠΕ€ΤΙΟιΝΕ. 146 

ύπίρ τ(νος ίσται, ώς άνάγχην εΤνακ, εΕ μέν (48) εΓη Α ηβιη οίϋοΓυιη 05 , (1οηΐ65 3(1 ηΗοί5ΐ6Γίυιη αΗαιβηΙί, ιςεριττά τά σώματα πρ6ς ού$έν πρ6ς τήν ςωήν έχεί- 
νην συνβργβΐν μέλλοντα, μηδέ (49) εΤναί τι των (50) 
νυν συμηληρουντο>ν ήμΤν (51) τ6 σώμα (έν Αλλοις γάρ 
ή ^ωή)^ χα\ ούχέτι (52) τδ τοιούτον &νάστασιν όνο- 
μάσειε, τών χαΟ* Ιχαστον μελών διά τήν έχς(νη (53) 
^ϋ ^^ &χρηστ{αν ού συνανισταμένων τφ σώματα; 
ει δέδιά πάντων Εσται τούτων ίναρ'γ^ις (54) ή άνάστα- 
σις, μάταια ήμΤν χαι άνβνητα (55) πρ6ς τήν ζωή ν 
Ιχε£νην δημιουργήσει 6 ενεργών τήν άνάστα^ίΐν. Άλλα 
μήν χα\ ιΤναι πιστεύειν χρή τήν άνάστασιν, χα\ μή 
ματαίαν είναι. Ούκοΰν προσεκτέον τψ λβγψ,δπως (50) 
&ν ήμ?ν βιά πάντων έν τιρ δόγματι τδ είχδς διασώ- 
ζοιτο. 
€11111 €θΓροΓβ Γ68υΓ£;αηΙ ? δίη αυΐβπι ρ€Γ* \\χο 3(1 οοηοοοίίοηοιη αίςυβ (ΙίςεδΙίοιιβιιι νίβ£6Γ9ΐ , 6ΐ 
0(1 Γ6]6θΓιοη6ηι 61 6Χ€Γ6ΐίοη6ΐη βΟΓυηι <{<ΐ3β οογ- 
πιρία βίςυβ ίηυΐϋία Γ3€ΐα 5υηΐ , πιβαίιιβ ίΙΙί ρβΓ 
ςυοδ ΐΓ&πδβυηΙ οΐ βχοβΓηυηΙυΓ. €υιιι ι^ίΙυΓ ίΠι 
ηοη Γυβπηΐ ολ ηυ» ρΓορΙβΓ ίΐΐα Γαοΐα &ιιηΐ, ςυο 
ιηο(]ο 6υ]υ$ν6 ([ΓαΐΊα ΟΓαηΐ» ιιΐ η606$$6 8Ίΐ, 8ΐ ςηί- 
(16Π) οΪΓοα ΰΟΓρυδ ηοη ίαβήηΐ οα , ςυχ ηίΐιϋ &(1]υ- 
ιηβηΐί Π$ (|αχ Λά ίΠαπι νΙίαπι ροηίηβηΐ αΙΙαίυΓα 
δίπΐ, ηϋιΗ Γογο οοΓυηι φιχ οοΓρυ& ηο»ΐΓυιη ηυηο 
εοηδίίΐυαηΐ 6ΐ οοηιρίβηΐ ( ίη α1ίί& ϋη'ιπι νΊΐα ίιι- 
ΟΓΐΙ ) , ί(1ςυ6 ηοη αηιρίίαδ 3ΓιςοΊ& ΓβδυΓΓοεΙίοηβιιι 
ηοιηίηανβήΐ , οιηη δίη^ηΙαΓίΑ ηαχίΐυο ιηβηιΙΐΓ» 
ρΓορΙΰΓ οοΓυπι ίη ΊΙΙα υιΙα ίηυΐίΐίΐαΐβΐϋ, ηοη υη» 

Οηΐηία Γ6$υΓΓ6€ΐίθ ΓβρΓ26$€ηΐ2ΐ)ίΐυΓ , Οΐ 6Χ6Γε6- )>ΊΐυΓ, γ^η^ι ηοΜδ 61 ίηυΐΊΓια 3(1 ίΠ^ηι νίΐαηι ρΓοεΓβαΙιίΙ ι$ ()αί Γ65υΓΓ6€ΐίοποπι 6.\6Γ66ΐ 2ΐ(|υ6 Γ6• 
*ρΓ»β6ηΐ2ΐ. Αίςιιί 6ΐ 05δβ Γ6$υΓΓ66ΐίοη6πι ϋΐ ηοη Γηι$ΐΓα οαηι €$8(^ €γο(]6Γ6 οροιΊεΐ. Εγ^ο ΟΓαΐίοηί 
ϋίΙί^βηΐβΓ 3ηΊηια9 Αΐίβηάβηίΐυδ επΙ , ηυο ρεΓ οιηπία ποΙ>ί3 ίη Ιιαο δβηίβηΐία &([αβ <1θ6ΐήηα ί(]« 
ΐ]υθ(1 ρΓθΙ>2ΐ)ί1β 6ΐ €οη8θη(&η6υπι 6$( , εοη^^ΓνοΙητ. 

Μ. ΈμοΰδέταΰταδιεξελΟόντος,Ούχάγεννώς, φησ\ν Β Μ.Ι1ί$3η)6 6χρθ8ί(ί$, Ε|;Γ6^ΐ6$αΐί$ αΐ(ΐα6ρΓΧ€ΐ3Γ6* 
ή διδάτχαλος, χατά τήν λεγομένην ^ητορικήν των της ίπςυίΐ ηιακίδίΓα, ροΓ 6801 βΠβηι, ςυοε ΟΓαΙΟΓία άϊ- Ανατεάσεως δογμάτων χατεπεχείρησας (57), πιθανώς 
τοίςάνασχευαστιχοιςτών λ<5γων έν χύχλψ περιδραμών 
τήν άλήθειαν, ώστε τους μή λίαν έπεσχεμμένους τ6 
της αληθείας μυστήριον παΟεΤν άν ττως (58) τ6 κατά 
'Λ ε1χ6ς πρδς τ6ν λόγον, κα\ οΙηΟήναι μή ϊξω του δέον - 
το^έπηχθαι (59) τοΙς είρημένοις τήν έπαπόρησιν (00). 
•Εχει δέ ουχ ούτω, φησίν, ή αλήθεια, χάν άδυνάτως 
{χωμεν έχ τών ομοίων άντιρητορεύειν τψ λόγί^), άλλ' 
ί μέν αληθής περ\ τούτων λόγος έν τοΤς άποκρύφοις 
σοφίας (61) θησαυροΤς τεταμίευται, τότε εΙς τδ εμ- 
φανές ήξων, δταν Ιργφτδ της αναστάσεως διδαχθώμεν 
μυηήριον, δτε ούκέτι δεήσει βημάτων ήμιν πρδς τήν 
Ιλπιζομένων (62) φανέρωσιν. Άλλ" ώσπερ έν νυκτ\ είΙυΓ, δοηΐεηϋαπι αίςιιβ ϋοείπη^ιη Γ68υιτ6€ΐίοηί8 
3Ι£[(;γ688Η8 αΙ(]α6 αιΙοΓίηβ 68, ρΓοΙβώ'ιΙίΐβΓςυθ Γ6- 
ίυΙαΙΟΓίίδ ν6Γΐ)ί$ €ΐ 3Γ(;ιπηοηΙί8 υη(1ί(|ΐιο νβπίβίοιη 
οίΓουπΐ6υη(1ο ΐοηΐαδίί, υΐ ηοη ιπίΓυηι ΓυεπΙ, 8ί ϋ 
ςυί ηοη αιΐιηοιίυηι νεπίαΐίδ ιη>'8ΐ6πιιηΐ €οη&ί(ΐ6Γ3- 
Ιυπι 3ΐ()υ6 ρ6Γ8ρ6€ΐυηι 1ια1)υ6Γίη(, 3ΐί(ΐηο ιηο(1ο ροΓ 
ίδΙα ν6Γΐ)α 3ΐ(ΐυ6 αΓ(;υη)6ηΐ2 ρΓΟ βΟΓυηι ρΓοΙ)3ΐ>ί- 
ΙίΙαΙο 3ΐςα6 ν6Γΐ8ίπιί1ίΐυ(1ίη6 6θηιη)ον63ηΐυΓ, 36 ρα- 
(6η( ηοη 3ΐ)δυΓ(ΐ6 η6(ΐιΐ6 3ΐ)8 γ6 ίίδ, (]υ£ ίϋ6ΐ3 βηηΙ, 
ίη(Ιυ6ΐ3ηι 6886 (1υΙ)ί(3ΐίοη6ηι. ΥβΓίΐαδ αυΐεηι, ίη(|υίΙ, 
ηοη ίΐα 8686 ΙιαΙεΙ, 6ΐί3η)8ί οοηΐΓ3 ηοη ρο8&ίη)υ8 
3 5ίηιίΓιΙ)Π8 3Γ£;υηΐ6ηΙΐ8 οίΟείο 0Γ3ΐ0Γί8 ίη 1ΐ36 
(1^8^6ρ^αι^οη6 Γυη^ί, 86(1 ν6Γ3 ςυΐιΐϋπι Γ3ΐίο Ιΐ3Γυυι ΐΒολλών κινουμένων τοις διαγρυιινοΰσι λόγοις (05) Γοηιιη ίη 3ΐ)(1ίΐί8 6ΐ οοουΐΐίδ 3Γ03η!8(ΐα6 83ρί6ηΐΐ3) περί της του ηλίου λαμπηδόνος, οΓα έστ\ν, άργήν 
ΐ90ΐεΙ τήν του λόγου ύπογραφήν προφανεΤσα μόνον της 
ΑχτΤνος ή χάρις, οΟτω πάντα λογισμών στοχαστιχώς 
της μελλούσης καταστάσεως έφαπτόμενον, άντ^ ούδε- 
ν6ς ύποδείχνυσιν, δτε (64) γένηται ήμϊν έν τ^ πείρ^ 
τδ προσβοχώμενον. Επειδή (05) δΐ χρή (00) μή παν- 
τάπατιν ανεξέταστους (07) έαθήναι τάς άντυπεν- 
εχΟείσας ήμΙν ενστάσεις, ούτωσΐ τ6ν περ\ τούτων λό- 
γον διαληψόμεθα (68). Νοησαι χρή πρώτον τίς δ σχο- 
τΑς του κατά τήν άνάστασιν δόγματος, κα\ (69) δτου 
χάριν κα\ εΓρηται τοΰτο παρά τής αγίας φωνής (70) 11ΐ6δ3υΓί8 Γ66οηι]ίΐ3 €0ηδ6Γν3ΐυΓ, Ιυηε Ιη ρΓορ3Γ 
Ιιιΐυηι 6ΐ 3ρ6Γΐυπι ν6ηΙυΓ3, ευηι Γ6ίρδ3 (1ί(1ί66Γίωυ& 
ιη^δΐ6Γΐυιη Γ68υΓΓ66Γιοηίδ, ουηι ν6Γΐ>ΐ8 ηοΐίδ ηοη 
3Π)ρΓπΐ8 ορυδ ΓυοπΙ, αιΐ 63Γυη) Γ6Γυηι (]υ26 δρβ- 
Γ3η(υΓ ιη3ηίΓ6δΙαΐίοη6ηι. §6(1 (|υ6ηΐ3(1ηΐ0(]υηι ιηυ1ΐ38 
ςυχδΐίοηοδ ιΐ6 δρΐ6η(1θΓϋ δοϋδ, (|υ3ΐίδ ίδ δίΐ» ηιο- 
νεηΐίΐιυδ ϋδ ςηί ηο€ΐ6ηι ρερνί^ίΐεηι ΐΓ3(]υ6υηΐ, Γ3(1ϋ- 
ϋεεοΓ ρΓοευΙ (ΐΗηΐ3Χ3ΐ βρραΓοηβ ΓηΐδίΓαΐαΓ, ν3η3πι- 
ςυο 61 οΐίο83πι αΐηαβ ίηυΐίΐβπι εΙΒείΙ ρΓορθ8ίΐ3ηλ 
(1ί8ρυΐ3ΐίοη6ηι : 60(]6ηι ηιοιίο οπιηίδ ταϋο ρορ οοη- 
]66ΐυΓ3δ ία(υηιηι δΐ3ΐαπι 3ΐ1^η^6η8, ρΓΟ ηίΐιίΐο οδδο^ χα\ πεπίστχυται. Ούκοΰν, ώς &ν τις δρφ τινί τδ ^ ΟδΙβηιΙοΙυΓ, ουηι Γ6ίρδ3 εχρβπί ΓυεΓίηιαδ, ί(1 (ΐυοά 
«Μουτον (71) περιλαβών ύπογράψειεν, οΟτως έροΰ- οχδρεεΙαίυΓ. Ουοηί3ηι 3ΐιΐ6Πΐ 6Χ 3(1ν6Γ80 ο1)]$6&3 (48) ΕΙ μέτ. Α εΐ μέν μή εΓη περ\ τδ σώμα τά 
«ρ^ ουδέν τών πρδς τήν ζωην. Β εί μέν μή ουδέν 
των. 

(49) Μηδέ. Α μηδέν. 

(50) η τώτ. Τί (ΙβΙεΙ Β. 

(51) ΊΙμΤν. Α ίη πΐ3Γ((ίη6 ύμιον. 
[5!2) Ουχ^τί. Α Β ουκ Ιτ' &ν τις. 
[55) ΈχεΙνχι. Α έν εκείνη. 
[54ί "Έταργός. Α ένεογος. 

ί55ι 'Α^Λητα. Α άνόνητα ά. 
Γί6ι "Όπως. Α ίη ηΐ3Γ§;ίη6 ώς. 
(57ΐ Κατεπεχείρ, Β χατενεχείρησας. 
(58) Ά^ «ως. Α Β άν τι. κατά. "ΈπηχΟαί, Α έτταχΟήναι. 

ΈΛοχόρησίΥ, Β άττόρησιν. 
Της σοφίας. Οοΐβΐ Β. 

'^ΕΧΛίζομ, Β τών έλτηζομ. 
Αόγοις. Α Β λόγων. 
'Τποδείκ^νσΐγ δτε, Α Β. άποδείχνυσιν βτβιν•. 

*Επειδή. Α έττεί. 

άέ χρή. 06ΐ6ΐ Β. 

Ανεξέταστους» Α άνεξετάστως. 

ΑιαΛηψόμεΟα, Α διαληψώμεθα. 

ΚαΙ. 1)6161 Β. 

Φωτης^ Α ίη πΐ3Γ|;Ιη6 γραφής. Β θοΐΐ' 

Τοιούτον. Α τοιούτο. Β τψ το•.ούτφ• <^'7 δ. ΟΚευοΒΙ! ΝΥ^δΕΝΙ Ι4& 

ηοΐιίβ 2ΐΓβυιη6ΐα3 ιιο» ρβηίΐιι$ ίιΐ6Χ€υ8ϋ2ΐ αίςπβ ίη- Α μεν * δτι ανάστασης έ^τιν ή εΙς τ^ άρχαΤον τής φύ- κχαηιίηαΐα ρΓ2βΐ6Γηιία6Γ6 οροΠβΙ, ίΐα (Ιίδοορίαιίοηβπι 
όο Ιιίβ Γ6ΐ)υ$ (]!<ροη3ΐηυ8. €οη$ί(ΐ6Γ2Γ6 αίςυβ ιη• 
(ϋΙΠ^βτβ ρΓΐιηιιιη οροΠβΙ ςιιο ρβΓίίηββΐ αο βρβείοΐ 
ΓββυΓΓβΰΙισηΊβ (]θ€ΐπη3, ου]υ$τ6 Γ6ί ^γ&Για α δ&ηΠΑ 
8ΰΓίρΙαΓ2ΐ ρΓ0(1ιΐα, ίιιίΓοίΚιοΐα ο( €Γ6(1ίΐ3 $1(. Ουο- 
€ΊΓΰ&, ρΓοαΐ 8ΐί(|υί8 (ΙοΟηίιίοηβ ςιιβΜίαιη Ιαΐβιη 
ςηχ8Γιοη«ιη εοιηρίοχυβ (Ιβδί^ηΑνβηΙ, ίΐα (1κ£€τη|ΐ8 : 
Γΰ8υΐΎ6€Για «§1 η^ΐυπ» ηο8ΐΓ9β ίη αοΐίςιιυιη $1α(υηι 
Γβ8ΐίΙυ(ίο, Αι ίη ρΓ'ιιιια νίΐ2ΐ €υ]υ$ Οουβ {ρ$6 ΟΓβ&Ιοι* 
ίυίΐ, ηβίΐυβ ββηβοΐυδ, υ( ρΓθ1)α1)ίΐ6 80 νβπδίιιιΊΙβ 
^&1, η€<)ΐιο ίηΓαηΙία βΓϋΙ, ηβςιιο 6α ςυ» ρβΓ ναΓίαβ σεως (72) ημών άποχατά^ασις. *Αλλ* (ν τ|) ιερώτΐ) 
ζω!), ής αύτ^ γέγβνβ δημιουργός ό Θε6ς, οίτε (75) 
γήρας ήν, ώς είχ^ς, οΟτε νηπιάτης, οΟτβ χατά (74) 
τάς ΈοΧυτρόποΜς άρρωοτίας 'πάθη, οΟτε &λλο (75) της 
σωματικής ταλαιπωρίας ουδέν (7θ) (οΙ^τε γάρ είχλς Ιίνι 
τά τοιαύτα (77) δημιουργείν τ6ν Θε6ν), άλλα ΟεΙέν τ^ 
χρήμα ήν ή ανθρωπινή φύσις πρ\ν Ιν ορμή γ£νεσ6α( 
του χαχου τ6 άνθρώπινον. Ταυτα^ δέ ιιάντα τ^ εΐσόδφ 
τής χαχίας ήμΤν συνεισ46αλεν. Ούχουν ουδεμίας 
άνάγχην έξει ό &νευ χαχίας βίος Ιν τοΙς δςά ταυ^ (78) 
συμβεβηχ^σιν εΤναι. ίηίίηηϋ&ΐββ ϋο ηιθΓΐ)08 αΰοίάυηΐ ίηοοιηηκκίϋ, ηβςαβ ιιΙΙα ηιοΐβδίία αίςυβ 9&Γυιηη& εοΓρορβΑ (ηεςιΐθ βηίπι 
(Ιοο6ΐ)&1 αο ρ3Γ 6Γα(, Οβυιη 6]υ8πιθ(1ί γ68 εΓβαΓβ), 86(1 (Ιίνίηα «ιυαχίααι γ6$ 6Γαΐ Ιιιιιηαηα ηαίιίΓα, ρΓΐυ»^ 
(|υαηι ςβηυβ Ιιυιηαηιιιη νίιίυιη &ρρ6ΐ6Γ6 εφρί886(. 11x6 αηίβηι οηιηία ιιιια €ΐιιη ίη^Γβββα \ίΐίο8ΊΐλΙΐ8ι 
ίη ηο8 ίηνα86ΓυηΙ 6ΐ ίΓπιρΰΓυηΙ. Ετ^ο νίΐα νίΙίθ8ίΐαΐΊ8 6χρ6Γ$ ίο η8 (\\ϊχ ρΓορίοΓ Ιιαηο α€6ΐ(ΐ6Γυηΐ|. 
ν6Γ8αΓί η υ 11ο ιηοόο η66688θ 1ιαΙ>6ΐ)ίΙ. 

Ουβιηαϋιηοίΐυιη εηίιη ρ6Γ (;6ΐα αο ^Ιαοΐβιη ίΐ6Γ Β "Ωστνερ γάρ έπαχολουΟεΙ τφ διά χρυμών όδοιττο- 
ίαοίοοίί αοοίϋίΐ, υ( οοΓρυβ 6]υ8 Γπ^0Γ6 ΙαΙ)0Γ6ΐ, ροΰντι τ6 ψύχεσΟαι τ6 σώμα, ή τφ διά θερμών άχτίι )ΐιιΐ ρ6Γ οαΠ(1θ8 Γα(]ίθ8 ίηαηι1)υ1αη1ί, υΐ Γαοίβδ αο 
^ιιιηϋΐα οιιΐίβ 3(]ιΐΓαΙυΓ αίςυβ ηί£;Γβδ03ΐ; δίιι αυΐβιιι 
6ΧΐΓα ΙιοΓΜίη υ(Γυιηςιΐ6<ίυ6Γί(, ρροΐίηυβ αΙ) αϋυδίίοηβ 
αΙ(|υβ Γ6ΓΓΐ|[βΓαΐίοιΐ6 ρΓ0Γ8υ8 1ί1»6ΓαΙυΓ, αο ηυΐΐα 
ρΓθΙ)αΙ)ίΙι ταΐίοηβ ςυίδρίαιη ^6<1υί8ίν6^ί( ίϋ ςυοά 
6χ αΐίςυα οαυδα οοιηίη(;ίΚ, οαυβα ηοη οχβίαιιΐϋ : 
οοιίβιη ο)θ(}ο ηαΙοΓα ηοβίτα ραΒδίοηίΙιυδ, νίΐίίδ, ροι*- 
ΐιΐΓΐ)ίΐΐίοηίΙυ8 αίςυο αίί6θΓι1)υ& οϋηοχία Γαοΐα ίίδ 4118^ 
ραΙί1)ίΐ6ΐΐ] νί(αιη ηβοϋδβαπο οοη86(ΐιιυηΙιΐΓ , οοη- 
βίοΙαία 68Κ. υΐ>ί αιιΐοαι αά οΑΐη, ςιιχ α ρ6Γ(υΓΐ)α• 
Ιίσηϋ)υ8, νίΐίίβ, ρπ88ίοηί1)ΐΐ8(ΐιΐ6 ναουα οβΙ, 1»6α- 
ΙίΐαάΙηβιη Γβουη-βΓϋ ηοη αηιρίίακ οοηΟίοίαΙιΙΐυΓ 
Μβ ςυ» νί(ίο$ίΙαΐ6ηι οοη86({ΐιυηΙυΓ. ^υοπίαιη 
ί^ίιιΐΓ ςυχουηςαβ βχ οα ς υ» Γα(Ιοιπ$ οχροΓδ 65ΐ 
γίΐα Ιιυπιαη8Β ηαίιιτχ οοιπηιίδΙΰΒ 8υα(, ηοη ρτίυδ 
Ιη ηοΙ)ΐ8 ΟΓαηΙ, (|υαΗΐ ίη αίΤβοΐίοηοδ αο ρ6ΓΐιΐΓΐ)α- 
110068 ρ6Γ νίΙίο&ίΙα^6ΐη (Ιβίαρδυπι 68861 Ιιαπιαηυηι 
^[οηυβ, ιΐ6θ688αΓίο ΐ'βΐίοΐίδ αίΓ6θΓιοηίΙ)υ8 αο ροΓίοΓ- 
1»αΙίοηίΙ)υ8, 6ϋαηι οπιήΊα ςυχουηςυβ ου πι ϋ8 €6Ρ- 
ηηηΐυρ, 8ΐηιυΙ τθΐίηςυοηιυδ. Ιΐαςυβ ηοη γ6€(6 ηυΙΙα- 
4|υο ρΓθΙ)αΙ)ί11 Γαϋοιΐ6 ςυίδ ίη ίΙΙανίΐα ςυχδίνβηΐ 
φα ςυ» 6Χ αββοΐίοηβ αο τίΐίο οοΙ)ί8 ροδίοπυδ 
αοοί^βΓοηΐ. Ου6ηΐα<1ιηθ()ηπι οοίπ) 8ί ςαίβ 1αιθ6Γα 
Ιυηίοα οίΓουοκΙαΙοδ, 60 αιηίοΐιι ηυιΐ^ϋιβ 8ί(» ηοη 
αηιρίίυδ ίη 8686 αΙ)]60ΐί ΙυΓρίΙυϋίηοπι αο (Ιοιίοοιιβ 
ίηάυηιβηΐί τίϋοΐ : οοϋβπ) ηιο<1ο οαιη ηοδ ςιιοςυο 
€χυ6Γίπιιΐ8 ηιΟΓίυαπι ας ΐαΓρ6ηι ϋίαπι Ιυηίοαπι, 6χ 
ραΐίοηο οαΓ6ηΐί1)υ8 ρ6ΐΙίΙ)υ8 ηοϋίδ ίη]60ΐαπι (ροΐΐββ 

/79) Φύσεως, Α ίη ηιαΓκ'ιηβ πίστεως. 

(73) 0ΰτ8, Α α(](1ίΙ τί &λλο. 

(74) Ούτε χαζά, Α ούτε τά χατά. 
ί75| Οΰτε άΧΖο. Α ούτε τι άλλο. 
(76) Ούδέτ οΰτε, Α ίυ πιαΓ|$ίιΐ6 ουδέ. 

77) Τά νοιαντα. Β (1βΐ6ΐ τά. 

78) άιά ζάντα. Α Β διά ταύτην. 

(79) Θερμωτ άκτΙνων, Α Β θερμής άχτϊνος. 

(80) Έκτος. Α ίη Ι6χ1υ έχ του, ίη ιηαφηβ έχτ^. 

(81) ΣνναπαΧΧαγί'ισεται. Β συναπαλλαγή. Βσυν• 
αττηλλάγη. 

(8ί) "Εκ τίνος. Β έχ τίνος. 
(85) ΓενομέΥΊ\. Β γινοα,ένη. 

(84) *Αγα6ραμοΰσα. Β άναδραμούσης• 

(85) Έ.ΊακοΛονΟονα. Β έζαχολουθήμβ^ς^^ ! νων (79) πορευομένφ τ6 μελαίνεσθαι τήν έπιφάνειαν* 
εΐ δέ έχτ6ς (80) έχατέρου γένοιτο τούτων συναπαλλα• 
γήσεται (81) πάντως χα\ του μελασμου χα\ τήςψύη 
ξεως, χα\ ουκ άν τις ευλόγως έπιζητοίη τ6 εχ τι-ι. 
νος (8^) αιτίας συμβαίνον, τής αΙτίας ούχ οΟσης * ού- 
τως ή φύσις ημών εμπαθής γενομένη (83), τοίςάναγ- 
καίως έπακολουΟοΰσι τή παθητική ζωή συνηνέχθη, 
ΙΙρ6ς δ» τήν απαθή μακαρι^ητα πά)Λν άναδρα* 
μου σα (84), ούκέτι τοΙς έπακολουθοΟσι (85) τής χα-ι 
κίας συνενεχθήσεται. Έπε\ ουν δσα έχ τής άλδγοα. 
((ι)ής τή άνθρωπίνη κατεμίχθη φύσει, ού πρότερονήν 
έν ήμΤν πριν εΙς πάθος διά κακίας (86) ττεσείν (86*) τ6 
άνθρώπινον, άναγκαίως καταλιπόντες τδ τ^άθος, χαλ 
πάντα δσα μετ* αύτου καθοράται συγκαταλείψομεΜ. 
'Όστε ουκ &ν τις ευλόγως έν τφ βίφ έκείνφ τά Ιχ τοΰ. 
πάθους ήμίν συμβεβηκδτα (87) ζητήσειεν, *Ώσπερ γά/ι^ 
εΓ τις (^ωγαλέον (88) περ\ αύτδν (89) 2χων χιτώνα, 
γυμνωθείη του περιβλήματος, ούκέτι &ν τήν τον^ 
άπο^(ϊιφέντος άσχημοσύνην έφ* έαυτου βλέπο(, οΟτια 
κα\ ημών άποδυσαμένων τδν νεκρδν εκείνον χαΐ εΐ- 
δεχθή χιτώνα, τδν έχ ιών άλδγων δερμάτων ήμι^ 
επιβληθέντα (δέρμα (90) δέ άχούων τδ σχήμα τής 
άλογου φύσεως νοείν μοΊ δοχώ« φ (91) πρδς τδ τεάθος 
οίκειωθέντες (92) περιεβλήθημεν),. «άντα δσα (95) 
τοζ άλογου δέρματος περ\ ήμ^ ήν έν τή άπεχδύσεν 
του χιτώνος συναποβαλλόμβθα (94). "Εστί δΐ & προσ- 
έλαβεν (95) άπδτου (96) άλδγου δέρματος, ή μίξις, ή 
ςίύλληψις, 6 τόκος, δ ^ύπος, ή θηλή, ή τροφή, ή' έν 

(86) Αίά κακίας. ΒοΙοΙ Β. Α Ιϋ|ρ11 χαχίαν. 
(8β•) ΙΙεσεΊγ. Β παθεϊν. 

(87) Συμ6ε6χ\κότ€ί. Β έπισυμβεβηκδτα, αιιοϋ ο^ 
ΙμιοβΙ Α ίη Π)αΓ£[ίηβ, 

(88ι) 'ΡωγαΛέογ. Α ίη πιαΡβίηβ αΊϋίΙ διεσχισμέν^ 

(89) λϋτάτ. Α Β εαυτόν. 

(90) άέρμα. Α ξέρματα. 

(91) 71. Β δ. 

(92) όΐκειωθέττες, Α 6 οίκειο)σάμενος• 

(93) Πάντα δσα. Α κα\ πάνθ* δσα. 

(94) Συγαπο6αΧΧόμεθα. Α ίΐα ίη ιηαΓβΙηβ : ί|( 
Ιοχίυ αηΐ6ηι συναπεκδυθήσεται, (μιοϋ 61 ΙιαΒοΙ Β^ 

(95) ΠροσέΛαβεν* Α Β προσελάβομεν. 
(06) "Από τον, Α άπ6 ίέ γε. 149 ΏΕ ΑΝ1ΜΑ £Τ ΕΕδυΐΙΒΕί.Τ10ΝΕ. 150 ^^{ηοις, Ι| »β»* Α(γον ίκ\ τ^ τέλβιον αΟξησίς, ή Α ^ιυΐβιη αυιϋοηδ, β^ιιηπ) &€ Ιι&ΙιίΙυιιι ?9ΐΙίοη6 €&- άχμή, €6 γήρας, ή ν^σος, δ θάνατος (97). ΕΙ ουν 
έχ€?νο ικρ\ ήμ2ς ούχ Εστας, πώς ήμ7ν τά έξ εκείνου 
ύΐΕθλ£ΐφ6ήσιται (98) ; "Ωστε μάταιον άλλης τινδς 
χαταστΑαείχΐς χατά τήν μέλλουσαν ζωίιν έλπιζομένης, 
διά των μη^ α(η^ κοινωνούντων ένίτυααθαι πρ6ς 
τ6 Μγμα της αναστάσεως. Γβηΐίβ ηβιΐυΓχ, ςιιο εαιη αϋβοΐΐοηβ αο νιΓίο ϋοη- 
]υηϋ(ί Αίςυβ ΰοηδοείαΐι ΰΊΓ€υΐΡ(ΐ3Γι Γπίιηυβ, ηιίΐιί 
τίϋοοΓ ίηΐ6Πί{;6Γ6), βΐΊαιη οηιηί», ςιιχουηςυβ ιΐο 
Γ2Γιοηί8 βχρβΓίβ ρβΐΐβ οΊγοα ηοβ 6Γ2ηΐ, υηα ουηι 
6ΐυ(ίοη6 ΙυηΊ€2β δίηιιιΐ βχυβηΐυΓ. ΒυηΙ &υΐ6ΐη Ιιχο 
€21 ςυ3β 8ΐιηιρ8Ίιηυ8 2 ρ€ΐΐ6 Γ&Ποηί8 οιρβΓίβ, ηήβΐίο €θτροηιιιι, €θηο6|)ΐίθ9 ρ&Γ(υ8, βΟΓίΙββ, ηΐ2ΐηιη0, €11)08, ο^οβΓιο, ηυοά ραυίαΐίιη β1, &ϋ 8(1υ1ΐ&ιη 
3ΐςο6 ρβΓΓϋοΚιη 9Βΐ3ΐ€πι ίη€Γ€ΐη6ηΐυιη, 8αιηιιιυ8 νί£;οΓ 9βΐ3Γΐ8, 86η6€(υ8, ιηοΓ^αβ, ιηοΓβ. δΐ ι^ΙΙυΓ 
ρβΙΙίβ ίΐΐι €ΪΓ€α Ι108 ηοη βηΐ, ςυοιηοίΐο Ιη ηο1)ί8, (ΐυχβχ ϋΐα βχδΙίΙΟΓυηΐ, ΓϋΙίηςυβηΐυΓΐ Ιΐαςυε, οιιιη 
Αΐίυβ ^υΜίεαι 8ΐ«(α8 Ιη Γυΐατϋ νίΐα βρ^ΓΟίυτ, δί ςυ'ΐΒ ροΓ βα ςυ26 ηίΙιΠ οιιηι ίΠα νΗα εοιηιηυηο 
Ιΐ2ΐΐ€ηΙ, €θηΐη (1θ€ϋΓίη3ΐιι Γ€8υΓΓ6€ΐιοηί8 ηίΙϋΙαΓ, ΓΓυδίΓ» 61 ίη ναηυπι ΐ2ΐ1)0Γ&1)ίΐ. 

Ίί γάρ χοιν^ Ιχει ή ^ιχν<5της (99) χα\ πολυσαρχία Β Οϋίϋ οηΊιιι ίηουΓναΐίο βΐ €0Γρυΐ€ηΙΐ3, ιηαοίο» 
χαΐ τηχεδών, χα\ ιτληθώρα, χα\ εϊ τι άλλο τ^, ^ευστ]) 6ΐ Ι3ΐ)68, €ΐ αΙ)υη(ΐ3ηΓια Ηιιη)0Γυιη, 2€ 8ί ςυί<1 αϋιιιΐ φύσβι των σωμάτων επισυμβαίνει πρδς τήν (ωήν 
έχείνην, ή της (Ι) ροώ6ους τε και παροδικής του βίου 
διαγοητης ήλλοτρίωται ; Έν ζητεΓ μόνον ό της ανα- 
στάσεως λόγος, τ6 φυ!)ναι διά γενέσεως (2) ανθρώ- 
πων • μ^Ολον », χα\ καθώς (5) φησι τ6 Εύαγγέλιον, 
εΕ ΙγενήΟη (Α) άνθρωπος εΙς τδν κόσμον, τ6 δέ μα- 
χρ^ιον ζ ώκύμορον, ή τ6ν του θανάτου τρόπον τοιώσ- 
δε (5) ή έτέρως συμβεβηκέναι, μάταιον τφ της ανα- 
στάσεως λίγψ συνεξετάζειν. "Οπως γάρ άν τοΰτο 
(ίωμεν καθ' ύπόθεσιν ?χειν, έν τψ όμοίψ πάντως έστΙν, 
οδτε ασχολίας, ούτε (6) ^ςιστώνης έκ της τοιαύτης 
^ιαφοροίς περί τήν άνάστασιν οΟσης. Τ6ν γάρ του 
<11ν άρζάμενον, ζήσαι χρή πάντως, της έν τφ μέσφ 
διά του θανάτου σύμβασης αύτφ διαλύσεως έν τ^ 
άναστάσει διορθωθείσης. Τ6 δε πώς ή πότε ή διάλυ- 
σις γίνεται, τ( τοΟτο πρ6ς τήν άνάστασιν ; Πρ6ς 
Ετερον γ>ρ σχοπόν βλέτυει ή περί τούτου σκέψις, οΤον 
χαθ' ήδονήν τις έβίω, ή άνιώμενος, κατ' άρετήν ή 
χαχίαν, επαινετές (7) ή υπαίτιος (8), έλεεινώς ή μα- 
χαρίως παρήλθε τ^ χρόνον. Ταύτα γάρ πάντα κα\ 
τά τοιαύτα Ιχ του μέτρου τής ζωής χα\ έκ του εί- 
δους (9) χατά τ^ θίον ευρίσκεται , κα\ οΟτω πρ6ς 
τήν κρίσιν των βεβιωμένων, άναγκαϊον άν ε Γη τφ 
κριτή πάθος χα\ λωβην, χα\ νόσον, κα\ γήρας, κα\ 
άχμήν, χα\ νεότητα, χα\ πλουτον, κα\ πενίαν διερευ- 
νασΟαι • δπως τις ίΓ έκαστου τούτων γενόμενος, ή 
ευ ή χακως τ^ συγκληρωΟέντα βίον ιιαρέδραμε, κα\ Ουχχ €θΓροΓυηι αοο'κΙΊι παΙογ», οοιηηιυιιο Ιΐ256( 
€υπι ΠΙα νίΐα ηυχ 3 Πυχχ ραπΙβΓ Αΐηυο ΐΓβηδί- 
ΙΟΓίχ νίΐχ Γαΐίοηβ αΐίβηα €8ΐ? ΙΙαυη) (ΙαιιίΑχαΐ 
ΓαΙίο ΓϋδΐίΓΓΟΟΙίοηίβ ςαχΓίΙ, υΐ ρΓ0(1η€ΐα8 Ιιοηιο 
νίϋβΐίούΐ Ρ6Γ ηαΐίνΊΐ&Ιοηι 8ίΙ : ίηιο νορο, υΐ ίηςιιΊΐ 
Εναη{[6ΐίυΐΏ, υ( Ηοιηο ιΐ2ΐ1υ8 8ί( ίη ιιιυη<1ο, Ιοη- 
ΐ;ίηςυίΐ3(6ΐΐ] 2ΐυ(€ΐιι γίΐοβ, αιιΐ ιιιοηί8 30 ΐζΐ\ οβίβ- 
Ηΐαΐεπ), αυΚ ηκκίυηι ιτιοπίδ αη ΐηΙίΙϋΓ νβΐ Λΐϊίατ 
€οηΚί|;6ΓίΙ, υηα ουπι ταϋοηβ ΓβδυΓΓβΰΐίοηίβ €χςυί- 
ΓϋΓ€, νληυπι οΐ ΙηβρΙυιη €δΙ, &€ ηίΐιίΐ ρβΓίίηβΙ Λά 
Γ6ΐη. Ναπι (]υοιηο<1οουηςιΐ6 Ί<1 5686 6Χ6η)ρΗ £Γ3ΐΊ& 
<ΐ6<ΐ6πιηυ8 !ΐ3ΐ>6Γ6, Ίη ΙιΙβηι οιυηίηο 1*68 Γ6(1ί1, &6 
ηίΙιΊΙ ΓΰΓβΠ, ουηι πΰςηβ (1Ί(Ώ€υΙΙα8 6ΐ ίη6θηιιηο(1Ί- 
138, η6ςυ6 οοη]ΐτιοϋίΐ38 αΐ(|υ6 ΓαοΊΓιΐ38 6χ Ι3ΐί 
ϋί(Γ6Γ6ηΚί3 ^\τ^Λ Γ68υΓΓ60(Ίοιΐ6ηι 8ίΙ. Ναπι βυιη ςιιί 
νίν6Γ6 €(Ρρ6ΓΗ, νίν6Γ6 ρΓ0Γ8υ5 οροΓίβΐ, 63 ςυο} 

ηΐ6()ίθ (611)ρ0Γ6 ρ6Γ ΐηθΓΐ6ηΐ 61 00ηΐί([6ΓίΙ (1ί88θ1υ- 
1ίθη6 ρ6Γ Γ68αΓΓ6€ΐίθΠβΙΏ 60ΓΓ66ΐ3 3ΐςυ6 6ηΐ6ΙΙ(ΐ3ΐ3. 

€φΐ6Γυηι ςυ3 Γ3ΐίοη6 3υ( (|ΐΐ3η(Ιο ίΓΐ88θ1ιι(ίο β3ΐ, 
ΐ{ΐιί(1 1)00 3(1 Γ68υΓΓ66Γιοη6ΐη? Λ(] 3Γιυ(1 6ηΊιη ρΓορο- 
8ίΙυιη 8ρ60ΐ3( Ι)α]υ8 Γ6ί οοηδί(ΐ6Γ3ΐίο, ¥6γΙ)Ί ΒΓΑΐία, 
Ίη νο1ΐ)ρΐ3ΐ6, ν6ΐ ίη 1π8ΐί1ί3 3ΐςυ6 <)ο1ογ6 3ΐΙςυί8. 
νίχίΐ, 8θευη(1υπ) γίΓ(υΐ6πι ν6ΐ νίΐίθ86, €υπι Ι3ΐι<ΐ6, 

νϋί €Γίηΐίηί 0ΐ)η0Χίη8, Π)ί86Γ3ΐ)Ι1ίΐ6Γ, ν6ΐ 1)63(6 Ι6η)- 

ρυ8 ΐΓ3η$6ςί(. 11x6 6ηίπι 3((|Μ6 6]υ8Π)(κΙί οιηηίΑ. 
6χ ηΐ6ηδυΓ3 ιηοϋο<ιυ6 3ΐ(]ΐΐ6 6χ £;6η6Γ6 \((:£ 06ρΓ6• 
Ι)6η(Ιυη(αΓ, 61 (]ΐΐ3ηΙυΝΐ 3ΐΐ1η6ΐ 3(1 Γ36ί6η(]αηι 36ΐ£ ή (10) πολλών έγένετο δεκτικές αγαθών, ή κακών (II), νίΐχ ]ιΐ(]ί€ίυιη, η6€6853ΓΪυιη Ιηά'ιοι Γιΐ6ΓίΙ, (1β νίΐίο,. έν μαχρψ τψ χρόνφ, ή ουδέ τήν αρχήν δλως έχατέρου 
τσυτίιΐν έφήψατο, έν άτελεΐ τή διανοίςι του ζ||ν παυ- 
•άμενος ; *Οταν δέ πρ^ τήν πρώτην του άνθρωπου 
χβτασχιυήν δι^ αναστάσεως ό βε6ς έπανάγη (12) τήν 
φύσιν, άργδν (45) άν εΓη τά τοιαύτα λέγειν, χα\ τ^ 
Ιιά τέϋν τοιούτων ενστάσεων (14) οΓεσθαι τήν του 
βεου δύναμιν πρ^ τ^ σκοτιδν έμποδίζεσθαι. (}6 ]30(ιΐΓ3 36 ΗΰίπηιβηΙο, (ί6 ιηοΓΐ)θ, (Ιβ 86ηβοΙηΐ6, 
(16 3613118 τί^0Γ6, (Ι6 ]Ην6η1ιιΐ6, (Ιβ άίνίΐίίδ, 06 
ρ3υρ6Γΐ3ΐ6 ίη(ΐυίΓ6Γ6 3((ΐυ6 δ('ί86ίΐ3Γί : ηυο ρ3€(ο 
ηιιίβ ρ6Γ ΙιΟΓοπι υηυιικ{υ0(1()ΐΐ6 ν6Γ83ΐι<8 1)6ηβ 3η> 
ιη3ΐβ τίΐ», ςυβηι δΟΓίίΐυδ 8ίΐ, ευΡΒυη οοηΓβοβΓίΐ, 
61 30 η)ΐι1(0Γυιη 03ρ3χ ί^ηοΜίιη, ν6ΐ ιη3ΐθΓυιιι 
ίύ6Γίΐ, ΐ6ΐηροΓ6 1οη(;Ίηςυο, 3ο η66 αϊ) ίηίΐίο ηηίιΐβιη. ρτοΐΜ» Ηοηιιη υίΓυιηςιιβ 3ΐ1ί|;6η(, ({υίρρβ ηοικίυι» ιηβπΐβ 3ΐ<ιυ6 ίη^βηίο ρ6Γί6€ΐο νίΐα 06Γυηοΐυ8 ? €υπι, 
«■1601 ζά ρπηιαπι Γ3ΐ«π6«Ιίοη6ΐη βΐ €θθ8ΐίΙυΙίοη6ηι Ιιαιηίηίδ ρ6ν ΐ€8υΓΓ6€ϋοιΐθΐη 1>6ΐΐ8 η3ΐ«ΐΓ3ηι η- (97) •Η ακμή - ό Οάταζος, ΟιΊ^Ι Β. 

(98) ΎχοΧείφΘήσΒται. Β άπολειφθ. 

(99) 'ϋ ί^ίχτότης. Α ϋβΙβΙ ή. 
(1) •Η Γίίο Α •Η της τις. 

{%) Γενέσεως. Α γεννήσεως. 
<5) ΚαΧ καθώς. Καί Αο\^κ Λ. 
(4) ΕΙ έγενήβη. Α ίη ηιαΓ^Ιπο δτι. 
|5) Γο'ώς' δέ. Α ίη ιηαΓβίιιΟ ^^ το'.ώσβς ή έτέοως 
«'^ιμ6έβηκε. ίβ) Οΰτβ - οΰη. Α ουδέ - ουδέ. 
7) ^Επαινετάς. Α Β έπαινετώς. 
8) *ΤΛαΙηος. Α Β ύπαιτίως. 
(9) Εϊδονς. Α 3(1(]ί( του. 
(η))ΚαΙή. Λ κα\ εΐ. 
ΠΙ) ΊΙ κακών. ΒοΙοΙ Β. 
(12) ^Επανάγη. Α ίη ιη3Γ(;ίη6 έπαναγάγη. 
(15) •Αρ7•(5κ. Βίργον. 
(14) Ένστάίτεων. Β (τυστάσεων. ίϋΐ δ. βΒΕ(;αΐ\ΙΙ ΝΥ55ΕΝΙ ίΚδ (1αϊ6ΓίΙ, οΓιοδίιι», ναηυιη 6( ίηυΐΊΙβ ίυβπΐ (ϋΓια άι^^Τ6 3ο ριιΐ3Γ6, (ΐιιθ() ρβΓ ΙΐΗ]Μ5ΐη<κΙί ο1>ί60ΐα ϊντ^π- 
ιηοηία ροίβηΐία Οβί 3 $υο ρΓόροδίιο αίςυβ ΰοη$ί1ίο ρΓθΙΓι1)€8ΐυΓ αίςαβ ίιηρ6(]Ί3ΐυΓ. 
ΡοΓΓΟ ρΓοροδίΙυιη α^ςυβ €0η9ίΓιαιη6]μ$ (ιοςυοαπ) Α 2^χοπ6ς δέ α^ύτφ εΤς, τ6 τελε€ωθέντος ή βιά (151 681, υ( οηιηί ι\3ΚυΓφ η05ΐΓΦ ρΙβηΗυϋίηβ 8ΐη|;αΙ&ΐΊια 
ρ6Γ ςυοδςυβ Ιιοιηίηβδ ]2ΐιη ρβΓίϋοΐα Μςυβ 8ΐ)8θ1υΐα, 
ΰΐιΐΐΐ &ΓΓι ςιιίιΐβιη μνη δίαΐίιη ρ6Γ Ιιαηο νίΐ&ιη α νίΐίο- 
βίΐϋΐβ 6χρί3ΐί, »1ϋ νβρο ροίίΐΐι&ο, €0ην6ηί6ηΐί1)υ$ 
ΐ6ΐηροηΙ)υ8 ρβΓ ί^ηβικι ουΓ^Ιί ΓυβπηΚ, 9ΐϋ »υΐ6ΐη 6Χ 
α*ςυο 1)0.ηί δίπΗίΙ αε ηιβΗ δοίβηΐί^πι ϋίςυβ βχρβ- 
πρηίίαιη ρβΓ 1ί»ηο νί^3ΐη ηοη Ιΐ3ΐ)ΐΐ6πηΙ, οιηηί1)υ8 
ρτοροηαΚ ρ3Γΐΐ€ίρ3ΐίοη6ΐιι 61 ιΐ8.υΐΏ 1)οηοΓυιτι, ηυχ 
ίη ίρ50 ϋΐιηΐ, ςηχ 1)οηα δοπρίηπι ηβςυβ οουΐιιηι 
νίϋίδδο, η6(]πβ αυΓΟδ Αεοερίδδβ, ηεςυβ εο^^ΐαΐίο- 
ηίΙ)ΐΐ8 61 ΓαΙίοείιΐ3Γιοηϋ)υ8 αδδβςυί αίςυβ εοιηρΓ6- 
Ι^οηϋί ρος86 <1ίεΗ. ^λΙ ουίοηι ηίΐιίΐ 68ΐ ϋΠυιΙ, υ( ηΐ63 
ηυί(]6πι ορ.ίιχίρ (βι ^ ςπι^ηι Ίη ίρβο Οβο 6886 ; ΐΗ>ηυηι 
61111» ΐ|υο(] δΐιρβΓαΙ αικίίΐιιπι 6ΐ οςυΐυηι 6( ΟΟΓ, 1(1 
ΓυεπΙ (]υο(1 ίη δΐιρ6Γί8 ηαΙιΐΓΧ Γ6Γυπ) ρΓΧδίϋβΐ υηί- 
νβΓδίΕ. ΡοΓΓΟ (ΙίίίβΓϋηιία νίΐ», ςιΐ3β νβΐ ουηι νίιΐιι- 
16, νεί ουπ) ηβίΐυίΐία νίΐίοςιιο ΐΓ3η8ίβΊΐυΓ, ροδίΐιαε 
ηιαχίιηε ρ6Γ Ιιοο οδίβηϋίΐυτ, ςυοϋ οίΐίυδ 3υΙ 1:ιγ- 
ίΐίαδ ςυίδ 1>6αΙίΙα(1ίηΊδ φιχ δρεηΐυΓ, ρϋΠίοερδ Γΐΰΐ. 
Ναπι ρΓο ηιθ(1ουηίειΓΐ(ΐυ6ίη8ί1χ νίΐίοδίΙαΙίδρΓοροΓ- 
Ιίοηβ Γ68ρορ(ΐ6η8 Α€θοπιηιο^3ΐ)ί(ητ ρΓ0Γ8υ8 εΐίαπι 
ρρυιΙυοΓιο ηιβϋίοιηχ. ΜεϋΊΰίηΑ 3υΐ6ηι 3ηίπ)Χ Γυβ• 
ΓίΙ νίΙίθ8Η3Γΐ8 εχρΊαΙίο; 62 νβΓΟ δίηβ ^οΙοπΓιεα 
ηΟεεΓιοηε ρορβεί ηοη ρο(68ΐ, ςυεπιαϋαιοιίυηι ίη 
&υρ6ΓίυΓΊΙ)ΐΐ8 ςιΐΰοδίίππι αΙ(|υ6 θ8ΐοη8υπ) 68(. Μ32ί8 
αυ16πι δυρβΓΠαΊΐΑΐοηι, ίηορίΊΐυίΙίηοηι βΐ ίηοοηνεηίοη- 
Ιίαπι οΙ)]60ΐ0Γυιη απ^ιιπιεηΙο.Γυω α^ηρνεΓίΐ, 8*1 ηιιίβ 
ρΓοίιιηϋίΙαΙεη) αρο8(ο1ί€Φ 83ρί6η1ί9β 6οηΐ6ηιρΐ3Κιΐ8 β των )ίαθ' 2χαστ^ν ανθρώπων, παντός του της φύσεως 
ημών πληρώματος , των μέν εύθυς !^δη χατά τ6> 
βίον τούτον άπ6 ΧΛχίας χεχαθαρμένων, των δέ μετά 
ταΰτα διά τοΟ ττυρ^ (16) τοΤς χαθήχουσι χρβνοις 
ΙατρευΟέντων, των δ& έπ(σης χα\ τοΟ χαλου χα\ τοΰ 
καχοΰ τήν πε7ραν παρά τ^ν τ^^ε βίον άγνοησάντων, 
πασι προθε^ναι τήχ μετουσίαν των έν. αύτψ χολών, 
δπερ φησ\ν ή Γραφίι, μήτε οφθαλμών Ιδεϊν, μήτε 
άκοήν δέξασΟαι, μήτε λογισμοίς έφ.ι>ςτί)ν (17) γενέ- 
σθαι. ΤοΟτο δΐ ούδ^ν Λλλο έστΙ, χατί γε τδν έμίν 
λόγον, ή τό έν αύτψ τψ θεφ γενέσθαι ' τδ γάρ άγατ 
Θ6ν τδ ύ.πέρ άκοήν κα\ οφθαλμών χα\ χαρδ£αν, αύτδ 
&ν εΓη τ6 του παντός ύπερκείμενον. *Η δέ του χατ' 
άρετήν ή κακίαν βίου διαφορά έν τφ μετά ταΰτα χατλ 
τςΰτο δειχθήσεται μάλιστα, έν τφ θσίττον ή σχολαιό-. 
τερον (18) μετασχεϊν της έλπιζομένης μαχαρι^τος^ 
Τφ γάρ μέτρω της έγγχνομένης (19) έχάστψ χαχ{ας 
άναλογήσεται (40) πάντως κα\ ή της 1ατρε(ας παρά- 
τασις. Ιατρεία δΐ δν εΓη ψυχής τδ της (21)[ χαχίας 
χαθάρσιον * τούτο δέ Ανευ αλγεινής διαθέσεως χατορ- 
θωθήναι ούχ οΤ(5ν τε, χαΟώς έν τοΤς προλαβοΰσιν 
έξήτασται. Μάλλον δ^ &ν τις έπιγνοίη των ενστάσεων 
το περιττών καΐ άνοίκειον, εις τ6 βάθος της άιηβτο- 
λικής διακύψα; σοφίας. Τοις γάρ Κορινθίοις τ6 περ\ 
τούτων σαφηνίζων μυστήριον , τάχα ταΰτα (22) 
προτεινόντων αύτψ κάχείνων, & παρά τών νΰν χατ- 
επιχειρούντων του δόγματος έπ\ άνατροπί^ τών πε- 
πιστευμενων προφέρεται, τω Ιδίψ άξιώματι τδ τής Γιιρπί. Ναηι (!οππ1ΙΓΓΐ8 πιγδίεπυηι 1ιιι]α8 Γβί ϋ^^13- (^ άμαθίας αυτών έπιχότετων (23) θράσος, ούτωσ\ λέγει. ηπδ, οηηι ο( ίΠί ίρδί βηϋειη ΓοΓδΗαη ο1)]ί66Γ6η(, 
φ\χ ηυη^ αΐ) 11ϋ$ φΐί Ιιαηο (1θ€ΐπηαηι ορρμ(;η3η(, 
3(1 ονεΓδίοηβηι 6(ΐ6ί εορυπ) ςυί 0Γ6()υη(, ρΓοΓετιιη- 
'ΙυΓ, 803 2^υο1θΓίΐ3ΐ6 ΊΠοΓυηι ιπιρβηΐί» αΙ(|η6 ίη- 
δοίΐί^β εοοΓΟοηδ 3ΐΐ(]ηεί3ηι, ίΐ3 (ΙίείΙ; ιΟίεεβ ί^ίΐυΓ 
ιηίΐιί: Ουο ιηο(1ο ηιοΓίυί ΓβδυΓ^ηηΠ ςυβίί ίΐεπι 
ερΓροΓβ Υ6ηΐ6ηΙ? 8(υ1(β,» ίη(ΐυίΙ, # (υ ςπο(1 δ6Πΐίη3$, 
ηοη νίνίΩεαίυΓ, ηίδί ηιΟΓίαυιη ΓαεπΙ, 6ί 1(1 (|υο(1 
8οα)1η3δ, ηοη ςυο(1 η3δε6ΐυΓ, εοιρυδ 86πι1η38, 86(1 
ηυ(]ιιηι £;Γαηυηι, τ6Γΐ)ί ^Γ3ΐί3, ΐΓΐΙίεί, αυΐ 3ΐίειι]υ8 
6Χ ε28ΐ6Πδ δ6πιίηΙΙ)υδ. Οευ^ 3α(6πι (13( εί εοΓριΐδ, 
ιιΐ νηΐΐ'*. Ηίεεηίιη ηιίΗί οδ οΙ)ΙαΓ3Γ6, 3(ςυ6 δΐίβηΐίυπι 
ίπιροηοΓε ϋδ νί(]ε1υΓ, (]υί ρΓορΓί38 ιηεηδαΓ&β η3ΐυ> ( Έρείς ου ν μοι • Πώς εγείρονται οΐ νεκροί ; (*) Ποίφδ^ 
σώματι Ιρχονται ; "Αφρων, > φησ\, € συ δ σπείρεις ου 
ζο>οποιεΓται έάν μή άπόθάνη, χα\ δ σπείρεις, ού τδ 
σώμα τδ γενησόμενον σπείρεις, άλλα γυμνδν χόχχον, 
εΐ τύχοι σίτου , ή άλλου τινδς τών σπερμάτων • ό δίί 
θεδς δίδωσιν αυτφ σώμα καθώς ήθζλησεν.ι Ένταΰθα 
γάρ έπιστομίζειν μοι δοκεΐ τους άγνοοΰντας τά οίχεία 
μέτρα τής φύσεως, κα\ πρδς τήν εαυτών Ισχυν τήν 
θεία/ άντε ξετάζοντας δύναμιν, χαΐ οίομένους τοσού- 
τον είναι τψ θεψ δυνατδν, δσον (%^) χωρεΓ χα\ (25) ή 
άνθρωπίνη κατάληψης • τδ δέ υπέρ ήμδίς δν, χα\ τοΰι 
θεοΰ παριέναι τήν δύναμιν, Ό γάρ έραντήσας τδν 
Άπόστολον τδ πώς (26) εγείρονται οΐ νεκροί, ώς Γ^β ί§ηοΓ3ηΙ, είευηι δυΐδ ν1πΙ)υ8ύ1νίη3ηι εχ Λάνβηο Ι) άμήχανον δν τδ έσκεδασμένων τών τοΰ σώματος στοι- €0Π)ρ3Γ3η( ροΐεηΐίβηι, 3((|ΐΐ6 εχΙδίΊηι^^ηΙ Ι^ηΙυηι 
Ρευηι ροδδβ, (]υ3ηΐαη) 1)υηΐ3ρυπι ίη£[εηίυη) ε3ρ6Γ6 
η|(|υ6 εοπ)ρΓε1ΐ6η(ΐ6Γ6 ροδδΐΐ : (|υο(1 3υΐ6ηι 8υρΓ3 
ηοδ δΙί, ε1ί3πι (Ιίτΐηβπι ρο1εηΐί3ηι ρΓ3εοε(ΐ6Γ6 αΐίρΐθ 
δυρεΓ3Γ0. Ουί εηί(η ίη(εΓΓθκ^νεΓ3ηΐΑροδΙο1υιη,(|ϋα 
•• Ι ΟοΓ. XV. δ5 δς(ΐ. 

(15) "Ήδιά. ΑΒήδηδιά. 

(16) Αία τον πυρός. Α ίη ηιΐ3Γ{;ίηε τψ αΙωνίψ 

Φ\ χαταδικασθέντων τών δ^ επίσης του καλοΰ τε. 
(17^ "Έφίκτόΐτ, Α εφικτά. 
(18) ΣγοΛαιότερογ, Α ίη πιαΓςίηε οχολαίτερον• 
(ί9) ^Εγγέτομ. Β έγγινομ. 

(20) ΆγίίΛορΊσεται. Α Β αναλογήσει. 

(21 ) Τό της, Λ τδ άττδ της. 

(22) Τάχα ταντα. Λ Β τάχα τά αυτά. πυ χείων εΙς συνδρο^χήν πάλιν έλθεϊν αποφαίνεται • χα\ 
ώς τούτου μή δυναμένου, άλλου δέ (27) σώματος παρ^ 
τήν (28) συνδρομήν τών στοιχείων ούχ ύτηλειπομένουι^ 
τοΰτόν φησι κατά τους δεινούς τών διαλβγομένΐιΐχ 
συμπεράνας (29) διά τίνος ακολουθίας άπερ ύπέθετ(^*. 

(25) Έπικόχτωτ, Α ίη τηΓϊΓ|;ίη6 έπισκήπτων, 
(*) Έρεΐς - οΐ νεκροί. ΟεΙεΙ Β. 

(24) "Όσον. Α δσον καί. 
(21)) Κα/. ΟεΙεί Β. 

(26) Τό πώς. Α ίη ιηηΓ{;ιη(^ δπως. 

(27) "Ά,ΙΛον δέ. Β άλλ' ουδέ. 

(28) Παρά τήν, Β πρδς τήν. 

(20) Σνμπεράνας, Α. πϋιϋΐ λόγψ . ί53 ΒΕΑΝΙΜΑ ΕΤ ΕΕδϋΒΠΕΟΤΙΟΝΕ. 451 

ΕΙ σωμά έστισυνδρομή στοιχείων, τούτων δέ άμή- Α Μΐίοηβ ηιοΠϋί ΓβδϋΓ^βΓβη», ςηαβί ΛογΙ ηοη ροβΜ χάνος (50) έχ δευτέρου ή σύνοδος, ποίψ χρήσονται 
σώματι οΐ άνιστάμενοι ; Τοΰτο τοίνυν τ6 δοκούν διά 
τ^νος τεχνιχης σοφίας αύτοΓς συμπεπλέχΟαι, άφρο- 
συγην ών(5μασε, των μί] κατιδόντων έν τ^ λοΐ9ή| 
χτίσει τδ ύπερέχον τίΐς θείας δυνάμεως. Καταλιπων 
γάρ τά ύψηλ(5τερα του θεού θαύματα (51), δι' ών ζν 
εΙς άττορίαν άγαγείν τδν άχούοντα, οΤον, τί τ^ούρά- 
νιον σώμα, χα\ π<5θεν, τί δέ τ6 ήλιαχ6ν, ή τ6 σεληναΓον, 
ή τ6 έν το?ς Αστροις φαινύμενον, ό αίΟήρ, ό άήρ, τδ 
ί^ρ, ή γη ; άλλ' έχ (δ2) των συντρόφων ήμίν χα\ 
χοιν^έρων ελέγχει των ένισταμένων τδ άνεπί- 
σχεπτον. ε6η96Γ6ηΐ, υΐ οοΓροπβ οΙοηαοηίΑ (ϋ8$ιρ«ΐα ηΐΓβαηι 
Υ6ηί&ηΐ 3(1 ΰοηειΐΓ$υιη ; βΐ ουιη Ιιοο ηοαβί ββπ ηοη 
ρθ8δ6(, ηοο 9ΐΊυ(1 ψτχϊατ ιά <]υο(1 6ΐ οοηειίΓβιι 
εοηΟβίυΓ βΙβιηβηίΟΓυηα» €0Γρυ8 τβΙίηςυβΓβΐυΓ, 
π)0Γ6 βοΓυιη ηιιί δυΐΑϊΓιΐοΓ 6ΐ εαΙΙίϋβ (ϋβίβΓυπΙ 
30 άίδρυΐαηΐ, ρβΓ ςυ&ηΐ(]»π) οοηββςυΰηΐίαιη βλ ςιι^ 
ρΓθρο$υβΓ9(, θΓ»Ιίοη6 οοηείικίβηβ* 1)0€ (ϋοΊΚ: δί 
€0Γρυ8 6$( οοηουΓ8υ$ βΙβπιοηίοΓυηι, 30 βΰπ ηοη 
ροΐ68ΐ, ιιΐ ίΙβΓυιη βαοοββηΐ βΚοοηνβηίβηΙ: ςυοοοΓ- 
ροΓβ υΙβηΐϋΓ ϋ ςυί Γ65υΓ|;υηΐ? Ηοε ί(:ίΙυΓ, ηυοιΐ ροΓ 
3ΓΐΊΓιοίθ83Πΐ ηυ^ιηώιηίΐ εαΙΓκΙΊΐ^Ιβιη &1) ίίβ εοηηβχυπι 
6ΐ οοιιείηη&Ιιιπ) νί(1βΙ)3ΐυΓ, βΐπΐϋΐίϋπι ηοη)ίη8νίΙ, ςιιί ηοη2ΐηίπΐλ(1ν6Γ(!886ηΙίηΓ6ΐί(ΐιιαεΓ63ΐυΓ3ρΓ268ΐ3η1ί3ΐη βΐ βχεείΐοηΐίοίη ροίβηΐίχ άιγΐη». Οιηΐ88Ί8 βηίηι 
8υΙιΓιιηίοπ1)υ$ηιίΓ3ευΠ5θ€ί,ρ6Γςιΐ8Β 3(1 ϋυΙ)ίΐ3ΐΙοηεηι 3ε ρερρίεχίοΐεπι ^άόηά ρο(βΓ3ΐ 3υ()ίΙθΓ , νείιιΐί, 
ςυ'ιάηλίη βίΐ εοΓρυβ εοΒίβδΙε, 3ϋΙ υηθβ δίΐ, ςυκίπαπι ίΐβιη εοΓρυδ δοϋδ 3υΙ Ιυη», 3υΙ ίά ηυοιΐ ίη βίϋβπ- 
1)0θ 3ρρ3Γ6ΐ, ([ηίά 2βΙΙΐ6Γ, ςυίά 3βΓ, ςυίϋ 3ςυ3, ΐεΓΓ3, ρβΓ €3, ηη» ΓΓεςυεηΐί εοηδυβίικίίιιβ ηοΜι 
ησΐ3 ιηβ^ίβςιιε εοπί)ΐηυηί3 βυηΐ, 3Γ([ιΓιΙ ίη εοηδί(]6Γ3πΙί3ΐη 3(ΙνβΓδ3ποΓυηι. 

Ουδέ ή γεωργία σε διδάσκει, φησ\ν, δτι μάταιδς Β Απ ηβε οβπεηΙΐιΐΓβ ςιιίιίεπ) Ιε (ϊοεβΐ, ΙηςνίΙ, 
έστιν δ πρδς τδ εαυτού μέτρον της θείας δυνάμεως τδ ς«0(1 δΐυΐΐυδ εΐ ίηερίυδ δίΐ ίδ (ΐυί βχ Βΐθ(1ο 3ε ηιβη- ύτεερέχον στοχαΓβμενος ; τϋόθεν τοίς σπέρμασι τά 
^ριφυδμενα σώματα; τί δέ χαΟηγεϊται της βλάστης 
αότων; ούχΙ θάνατος, εΓπερ θάνατος έστιν ή του 
συνεστηχίτος διάλυσις; Τδ γάρ σπέρμα μή άνέλ- 
βοι (35) είς έκφυσιν μή διαλυθέν έν τί) βώλψ (34), 
χα\ γενδμενον άραιδν (35) κα\ ττολύπορον , ώστε 
χαταμιχθηναι τζρ^ς τήν παρακειμένην Ικμάδα τ^ 
οίχει^ ποιδτητι, κα\ ούτως εί; ρίζαν κα\ βλάστην 
μετατΜίηθηναι, κα\ μηδέ έν τούτψ (36) μειναι, άλλα 
|ΐ£τα6αλε?ν εΙς χαλάμην, τοϊς διά μέσου γδνασιν, 
οΓ(δν τισι συνδέσμοις ύπεζωσμένην, πρδς τδ δύνασθαι 
<;ρέρειν έν όρθίψ τψ σχήματι τδν στάχυν τψ χαρττψ δΐΐΓ3 8υ3Γαίη νίπυιη άίνίηχ ροΐεηΐίίκ ΧδΙίπιβΙ εχεεΙ- 
ΙβηΙί3πι ? ιιπίϊε δεη[ΐίηίΙ)Μ8 β3 ςυκ η3δεοηΐαΓ, εοΓ- 
ροΓ3?ςυΊά Ηειπ ρπ^ϊεεϋΗ βΟΓΟίη ββηηίηβϋοηβηίΐί 
3η ηοη ηιΟΓδ, δί (ΐα'κίεπι πιΟΓδ εδί, εοηιρ3εΓι 3ΐςα6 
εο3|;ηιεηΐ3ΐΊ θίδδοΙυΐΊο ? Ν3Π) βεηιεη ηοη ρεΓνβη'ΐΓβΙ 
3ϋ ^εΓπιίη3ΐίοπεπι, ηίδί ίη £;1ε1)3 ϋίδδοΐυΐυιη, πιοΙΗ- 
ΙυηιεΙ Γ3Γυπ) εϋεείυηι, 3ΐιΐ]ε ίη ρΙυΓεδ πιβ3ΐυδάίΝ 
Γυδυπ) ΓυεπΙ, υΐ δΐΐ3 ρΓορΓί3 (]ΐΐ3Γιΐ3ΐε ρβΓπιίβεβλΙϋΓ 
ευιη 3<1]3εεη(6 ΙιυπιοΓβ, λίςυο ί(3 ίη Γ3(1ίεεπ) εΐ 
ςεΓπιεη ΐΓ3η8πιυΙεΐιΐΓ, βε ηε ίη Ιιίδ ςυίϋεηι 
π)3ηε3ΐ, δεά ίη ηιεάίο εη3ΐίδ ςεηίευΐίβ, νείυΐί 
(|υίΙ)υδ(ΐ3ηι ηοάίδ βΐ νίηειιΓίδ, βηεείηείαηι ία βαρυνδμενον. Που τοίνυν ταΰτα •περ\ τδν σϊτον ζν ^ ευΐιπυπι πιυΙεΙυΓ, υΐ ίη Γΐ8αι•3 3Γ(1ϋ3 3ι^υο :ρδ της έν τ^ βώλψ αύτοΰ διαλύσεως ; Άλλα μήν 
εκείθεν τοΰτό έστιν. ΕΙ γάρ μή εκείνο πρδτερον ^ν, 
ρυδ* άν (57) δ στάχυς έγένετο. Ώσπερ τοίνυν τδκατά 
•ϊδν στάχυν σώμα (38) έχ του σπέρματος φαίνε- 
ται (39), της θείας δυνάμεως έξ αύτοΰ εκείνου τούτο 
φιλοτεχνούσης , κα\ ούτε δι' δλου (40) ταύτδν έστι 
^ώ σπέρμα'ίι, ούτε παντάπασιν έτερον • ούτω, φησ\, 
χα\ τδ μυστήριον της αναστάσεως ήδη σοι διά τών 
έν τοΙς σπέρμασι θαυματοποιού μένων προερμηνεύ- 
βται (44), ώς της θείας δυνάμεως έν τφ περιδντι της 
εξουσίας, ού μδνον εκείνο τό διαλυθέν σοι πάλιν άπο- 
^{δούσης, άλλα (42) μεγάλα τε χα\ χαλά προστιθεί- 
σης, δΓ δν σοι πρδς τδ (45) μεγαλοπρεπέστερον ή 
φύσις κατασκευάζεται, ι Σπείρεται, ι φησ\ν, ι έν εΓεεΐ3 δρίεβπϊ Γηι^ε £;Γ3ν3ΐ3πι ΓβΓΓε ροδδίΐ. 1)1)ί 
ί^ΙΙυΓ Ηχε ςυ^ε είΓε3 ΓπυπιεηΙηπι οοηδρίείιιηΙυΓ 
εΓ3η(, 3η1ε(ΐυ3ηι ίιΐ ίη ςΙεΙ)3 όίδδοΐαΐυπι ^ε «ΙίίΤϋδυηι 
εδδε(? Αίςυί ίΐΐίηείιοε αΓ(υπι εδί. Ν3Π) ηίδί ίΐΐιιά 
ρπαδ ΓυίδδεΙ, ηε δρίε3 ςυί(1εη η3ΐ3 εδ&εΐ. Ουεπι- 
3(1π)θάαπι ί|[ίΐυι• εοΓραδ δρίο» εχ βεπϊίηβ ρΓΟτε- 
ηίκ, (1ίνίη3 ρο(εηΐί3 εχ ίΙΙο ίρβο Ιιοε είΒείεηΐε, &ε 
ηεςυε ρεηίΐυδ ί(1εηι ευπι δεπιίηε, ηεςιιε οπιηίηο 
3ΐ) εο όίνερδϋπι εδί : εοίΐβπι ηιοϋο, ίηςιιίΐ, πιγδίε- 
πυπ) ςποςυε τεδΠΓΓεεΙίοηίδ ]3ηι ΙίΙ)ί ρεΓ ε3, ςυφ 
ιηίΓ3ΐ)ί11ΐεΓηυη( ίη βεηιίηίΐιυδ ρΓ9εδί|[ηίΩε3ΐυΓ, ςυοιΐ 
<1ίνίη3 ηίπιίΓυπι ρο(εηΐί3 ρεΓ δΐιχ ροΙεδ(3ΐίδ εχεεΙ- 
ΙεηΓΐ3ΐη ηοη δοΐυπι ίΐΐυϋ ϋίδδοΐυΐυιη 1ί1)ί <ίεηυο Γε<1- 
(ΐ3ΐ, νεΓυπ)εΐί3πι ^113 Ιί1)ί η)3^η3 αίςυβ ρη6εΐ3Γ3 96ορ^, εγείρεται ένάφθαρσί^• σπςίρεταιένάσθενείςι, ]|ν 3<)]ίεί3(, ρεΓ ςι^χ ΙΙΜ η3ΐυΓ3 3(1 3υ|;υ8ΐίθΓ6ηι 61 
εγείρεται έν δυνάμει- σπείρεται (44) έν ατιμία, εγείρε- 3Π)ρΙίθΓ6ηι (ΙεεοΓεπι ίηδίΓυίΙΠΓ εΐ εχΟΓηβΙαΓ. ι δε- 
«βι ένδδξΐ)• σπείρεται σώμα ψυχικδν,έγείρεται.σώμα ιη1η3(υΓ εηίπι,ι ίηςιιίΐ, ι ίη εοΓπιρΙίοηε, ΓεβηΓ^Ίΐ 
ΐτνευματιχδν. 'Ος γάρ καταλιπων μετά τδ διαλυ- ίη ίηεθΓΠ]ρΙί1)ί1Ίΐ3ΐ6 ; βεπιίηαΙιΐΓ ίη ίη1ίΓηιίΐ3ΐ6« Γ^ (30) ^ΑμήχίηΓος, Α ηΗιΙΊΐ έστ\νή. 

(31) Τοϋ θ. θαύμ. Τών του θεοΰ θαυμάτων. Β 
δογμάτων. 

(5ί) ΆΧΙ'έκ. ΟεΙεΙ Α. 

(33) Μίί άνέΛΟοί. Α Β ούκ δν έλΟοι. 

βί) ΒόΛφ, Β βώλψ. 

β^)Γεν()μ, άρ. Κ γεινίμενον άρα(4ν. 

(3(4) 'ί,ν τούτφ. Α έν τούτοις. (37) Ονδ' άι\ Α ουδέν. 

(38) Τό-σώμα, Β τά σώματα. 

(39) Φαίνεται, Α Β φύεται. 

(40) Λί' δΛον. Β δι' δ) ων. 

(ϋ) Ιϊροερμηνεύεται . Β πρυηρμήνευται. 

(ϋ) \\ΛΛά (•ΐε. Α Β άλλα σοι και Ιτερα μεγάλα. 

(Γ)) Προς τό. Τ4ιΙβ1εΙ Α. 

(ΊΙ) Σ.Ύί:ίίίτα(, Λ ηώΐίΐ γάρ 155 8. βηΕϋΟΗΙΙ ΝΤδ8ΕΝ1 !ο6 βιΐΓβίΙ ίη ροΐ6ηΙΐ3; βοηιιηαΙυΓ ίη ΐ|;ηοηΓιηί&, ΓββυΓ- Α Οήναι (45) έν τ^ βώλφ σίτο; τήν έν τψ ττοσψ Ρ(«κ. βί( ίη βίοήα ; 86ΐιιπΐ3ΐυΓ εοΓρυβ αηίιιΐ2ΐϋ, γ6- 
βυΓβίΙ <ΌΓμυ8 βρΊΓίΐιίΑΐβ. ι ** Ιΐΐ οιιίιη ρο$ΐ6&- 
ΐ]υαιη ίη (;Ι61>3 (Ιίβδοίπΐυπι 90 <1ϋΓυ8υιη (ηΐΊοιιιη 
ίιιβπΐ, ΓβΠϋΐΑ 6Α ςυφ ίη (ΐυαηΙίΐΑΐβ οοηβ'κΙΰΓβ- 
ΙαΓ οχί|;υίΐ3ΐ6, 6( 6& ςυχ ίη ςιι&ΙίΐΒΐβ &ρο€ΐ3- 
ΐιΐΓ ίΙ^υΓ» βπφ ρΓορπβΐϋΐβ, &6ίρδυπι ηοη ϋίιηίΐΐίι, 
β6(Ι ίη ββίρβο πιαηβηβ $ρί£& βναιΙΚ, Ιοη^β ρΐυπί- 
ιιιυαι ίρββ 865β 6ΐ ηια^ηίΐιιϋίηβ, 6ΐ ρυΙοϋήΙικΙΊηβ, 
6( νβ^Ηβίαΐβ, 6ΐ (ί£[αΓα $υρ6Γ&η$ »Κ|αβ ρηβοβϋβηβ : 
ίΐΑ η3ΐυΓ3 «|0<Μ)υβ Ιιυηι^ηα οιηηίΐιυβ βυίβ ίη πιοτίβ 
Γ6ΐίΰΐί8 ρΓορΓί6ΐ2ΐΊ1)υ8, ςυ2ΐ8 ροΓ αίίβοΐίοηβπι αο ϋβ- 
ρθ8ΪΙίοη6πι ρ2ΐ88ίοηίΙ)υ8, πκ>ΐί1)υδ(|υ6 61 βηίηιί ροΓ- 
ΙιΐΓΐ)2ΐίοηί1>υ8 ο1)ηοχί&πι 3ε(]υί$ίν6Γ8ΐ, ϋβϋοαίΓβ, 
ίηηηαπι, βΐ ί|^ηοπ]ίηί8, οοΓΓυρΙίοηε, ίηηΓπιίΐ&Κ6, χύτητα, χα\ τήν έν τψ ποιψ σχήματος (46) αύτοΰ 
ίβιότητα, έαυτ^ ούχ άφ!)χεν, &λλ' έν αύτψ (47) μένων 
στάχυς γίνεται , πάμπολλα (48) βιαψέρων αΰτδς 
έαυτοΰ, μεγέΟει, χα\ χάλλει, χα\ πο(Χ(λ(ςι, χα\ σχή- 
ματι (49) • κιτά τ^ν αΟτδν τρόπον χαΐ ή άνθρωπίνη 
φύσις έναφεισα τφ Οανάτφ πάντα τά περί αυτήν (50) 
Ιδιώματα, δσα βιά της εμπαθούς διαθέσεως έπβχτή- 
σατο, τή'ν άτιμίαν λέγω, τήν φθοράν, τήν άσθένειαν, 
τήν χατά της (51) ήλιχίας διαφορά, έαυτήν οΟχ 
άφίησιν, άλλ" ώσπερ εΙς στάχυν τινά πρδς τήν άφΟαρ- 
σ(αν μεΟίσταται, χα\ τήν δόξαν, χα\ τήν τιμήν, χαΐ 
τήν δύναμιν, χα\ τήν έν παντ\ τελειότητα, χα\ τ^ 
μηχέτι τήν ζωήν αυτής οΕχονομβΤσθαι τοΤς φυσιχοίς 
Ιδιώμασιν, άλλ^ εΙς πνευματκχήν τίνα χα\ απαθή με- 9Ρ(3ΐυηι (ΙίίΤϋΓβηΙίβ, 8θίρ82ΐπι ηοη ϋίιηίΐΐίΐ, 86(1 Ι3η• ^ ταβήναι χατάστασιν. Αύτη γάρ έστιν ή του ψτιχιχου ΐ]ΐι»ιη ίπ $ρΊ€3ΐπι ςυαιηιίαηι, ίη ίη€0ΓΓπρΐΊ1)ί1ίι&ΐ<Μη 
ίπιηιυΐηΐιΐΓ, ίη ςίοπαιη, ίη ΙιοηοΓβπι, ίη ρο(6ηΐίαπ), 
€1 ίη οπιηί Γ6 ρ6ΓΓ6€ΐ1οη6ηι, 61 ίη βαηι οοηιΐίΐίοηβηι, 
υΐ νίΐΑ 6]α8 ηοη ϋηιρίίυδ ηαΙιίΓαΙίϋυδ ρΓορπβΙ.ιΙί- 
Ι)υ5 ΐϋηιΐηίβίΓΟίαΓ, 864 ίη δρίπΐυαίοπι ηιιοιηϋαπ), 6( 
& ρ38δίοηί1ιυ86ΐ &ηίηΗ ηιοΐίϋιΐδ ρ6ΓΐιΐΓΐ)α(1οη11)ΐΐδςιιβ σώματος Ιδίοτης, άε\ ^52) διά τίνος ^ής χα\ χινή- 
σεως άπδ του έν φ έστιν άλλοιουσθαι, χα\ μεταβάλ- 
λειν εΙς Ιτερον. "Α γάρ ουν (53) ουκ έπ' (54) άν- 
Ορώποις μόνον δρώμεν, άλλα χαι έν φυτο?ς χα\ έν 
βοσκή μασι (55), τούτων ουδέν έν τψ τψδε (56) βίψ 
ύπολειφΟήσεται. ίηιπιυηοηι βΙ&Ιηηι (Γ&ηδοαί. Ηχο οδΐ 6ηίπι αηίπιαίίδ εοΓροπβ ρΓορη6ΐα8, υΐ δ6ΐηρ6Γ ρ6Γ Πυχυηι ςιιβηι- 
(Ιαω 61 ηιοΐιιπ) αΙ) 6ο ίη (|υο ν6ΓδαΐυΓ, (ΙίνβΓδαηι ΟαΙ, βΐ ίη 3ΐίυό ίηιηιαίοίπΓ. Νοπι (\\\χ ηιιηο ηοη 
βοΐυπι ίη Ιιοηιίηίϋυβ, 86(1 6ΐί&ιη ίη ρΐαηΐίδ 61 βΙίΓρίΙιυδ 2ΐ1ίΐα6 ρ660Γί1>υδ 1>οηα νίώΜηηδ, ΙιοΓαπι ηίΙιίΙ Ιη 
ΙΙΙλ φιχ Ιυηο 6ηΙ νίΐΑ Γ6ΐίη(|α6(υΓ. 

ΥίίΙΰΙπΓ 3ΐυ(6πι ηιίΐιί ρβΓ οπιηΪΑ δ6ηηο ςυοςαβ ΔοχεΤ δέ μοι κα\ διά πά-^ων συναγορεύειν ό άτιο- 
αροδΙοΓιουβ ουηι ηοβίΓα (Ιο ΓβδϋΓΓβοΐίοηο ορίηίοηο στολικ^ς λόγος τή χαθ' ημάς ύπολήψει της άνα^ 
€θηοοΓ(ΐ3Γ6, &((ΐυ6 ί(Ι 0δ(6ηθ6Γ6, ({00(1 οΐίαηι ηοδίΓΑ στάσεως, κα\ τούτο δεκχνύειν δπερ δ ημέτερος όρι* 
6θηΐίη6ΐ ϋββηίΐΐο, (ΐυχ (ΙίϋίΙ, ηίΙιίΙ 8ΐίυ(1 οδδο γο- ^ σμδς περιέχει λέγων. Μηδέν ίτερον είναι άνάβτααην» 
8υΓΓ6€ΐίοηβη], ({υ&ιη ίη αηΐίςυυπι δΐ2ΐ1υπι 6( οοη<1ί* ή τήν εΙς τ6 άρχαΐον της φύσεως ημών άποχατά- Ιίοη6πι ηαΐυΓΦ ηοδίΓΧ Γ68ΐίΐυΐίοη6πι. Ουοηίαπι 
οηίηι ίη ρπηίΑ οη^ίηβ πιυηίΐί, Ιιοο α δοηρΙυΓϋ <1ί • 
(Ιίΰίηιυδ, ςυοά ρΓΐηιυπι ^ΓαπΓιηΙδ ΙιοΓϋαιη 16γγ3 ρΓΟ- 
(ΙυχίΙ, υΐ ίη ηαΓΓ&ΐίοπο οοηΐίηβΐυΓ, (Ιβίηϋβ 6χ ς6Γ- 
ηιίη6 86ηΐ6η ρΓον6ηίΙ : ςυο<1 ροδίςυβηι ίη ΙοΓΠΐιη 
ύβηιιχίδδ6ΐ, 6Α(ΐ6η) ΓΟΓβυδ δρ6Γίθδ 6]ιΐδ ςιιοϋ α!) 
ΙηίιΙο ρΓονβηβΓαΐ, οηαΐα 6δΐ : ία ηίηιΪΓυηι (Ιίνίηυβ 
ΑροδίοΙυδ ίη ΓΟδυίΓΟΰΙίοηϋ ςυοςηϋ Αβπ ϋίοίΐ. Νοη 
βοΐαηι ααΚ6πι Ιιοο αΙ) 60 4θ€6ΐηυΓ, νίϋβΐίοβΐ ςυοϋ 
ΙιυπίΑηαπι |^6ηυ8 2ΐ(1 ηΐ3{[ηΙΠ<Γ6ηΐίθΓ6ηι 61 αυ^^δΐίο- 
Τ6ΐη δΐ3ΐαπ)6ΐ 6θη(1ίΓιοη6ηι ίηιηιυίοΙυΓ; γ6Γυπΐ6Γιαπι 
ςυοά ηίΐιίΐ Αΐίαιΐ δί( ίά ςυο(1 δρ6Γ3ΐυΓ, ηίδί ί<1 φΐοά στασιν. Επειδή γάρ έν τ|5 πρίοτη κοσμογονία τοΰτο 
ιζαράι της Γραφής μεμαθήκαμεν, δτι πρώτον έβλά* 
στησεν ή γη βοτάνην χόρτου, καθώς δ λόγος φησίν, 
είτα έχ της βλάστης σπέρμα (57) έγένετο, ο^περ 
έπ\ τήν γην κατα(δ^υέντος , τδ αΰτδ πάλιν εϊδος τοδ 
έξ αρχής φυέντος άνέδραμε * φησ\ δέ τοΟτο ό θείος (58) 
Απόστολος κα\ έπ\ της αναστάσεως γίνεσθαι. Ού 
μόνον δέ (59) τούτο παρ* αυτού διδασχόμεθα, τδ πρδς 
τδ μεγαλόπρεπε στατον (60) μεθίστασθαι τδ άνθρώ• 
πινον, άλλ' δτι τδ έλπιζόμενον ουδέν Ετερον έβτιν, ή 
δπερ έν πρώτοις ήν. Επειδή γάρ τδ χατ' αρχάς ούχ 
ώς (61) στάχυς άπδ τού σπέρματος, άλλ' έχείθεν τ6 6Γ2ΙΙ ίη ρίίηοίρίο. Οιιοηί&ιη βηίπι «1) ίηίΐίο ηοη |. σπέρμα - μετά ταύτα δέ ο?)τος τψ σπέρματι περί- 8ρίθ9 6Χ 86ηΐίη6, 86(1 6Χ ίΐΐ» 86Π16η ρΓθν6ηί( : ρ08ΐ6& 

ν6Γ0 (Ι6ίη€6ρ9 86ηιίηί βρίοα αοοΓΟδοίΙ, οοη86(ΐυ6η(ία 
8ΪπιίΓιΐυ(1ίηί8 βρβΓίβ 0δΐ6η(1ί(, ηυοίΐ υΙ)ί οηιηίδ ρ6Γ 
Γ68υΓΓ6€ΐίοη6ηι ηο1)ίδ 1>63Γιΐυ(1ο ΓϋρυΠηΙ^νοπΙ, ίη 
αηΙί(|υαπι ^Γαΐίαηι αίςιιβ (ΐ6€0Γ6ηι Γ68ΐί(υ6ΐυΓ. 6<ιηι 

»• Ι €θΓ. χ¥, 42. 

(ίο) Αΐϋί,ΙνΟηναι, Λ δ'.αλυΟήναι ό. 
(46) Σχήιιατϋς. Α τού σχ. 

ί47) *&> αντφ. Α Β έν έαυτψ. 
48) ΠάμποΧΧα, Α πάμπολυ. 

(49) Σχί^ματι,. Α ίη ΙοχΙη χάριτι. 

(50) ΙίβρΧ αϋτΫ(ν, Α περ\ έαυτήν. 

(51) Κατά της. Α Π κατά τάς. 

(52) *Αι?Λ ΑΒτδάεί. 
(Γ>5) 05γ. α νύν. 

(ΰ4) Έλ'. α β έκ ίρώμεν. Λ αϋιΐίΐ καλά. φύεται, ή τού υποδείγματος ακολουθία σαφώς έπιβεί- 
χνυσι (62), τδ πάσαν τήν διά της αναστάσεως άν«. 
βλαστήσουσαν ήμΤν μαχαριότητοι, πρδς τήν έξ άρχη€ 
έπανιέναι χάριν. Στάχυς γάρ δντες καταρχάς (6δ> 
τρόπον τινά κα\ ήμεΙς, επειδή (64) τψ χαύσωνι τι^ς (55) Ενβοσκήμασι. Κ ιΐοΐοΐ. 

(56) 7'ψ δέ. Α τότε. 

(57) Σπέρμα, Α Β τδ τκέρμα. 

(58) Ό θείος. Β κα\ δ θείος. 

(59) άέ. ι1οΐ6ΐ Α. 

(60) Μεγα,ΙοΛρεχέστατοτ. Β μεγαλοπρεπέστερων, 
(6!) Ονχ ώς, Λ ούχ ό. Β ούχ(. 

((ί2) 'ΕΛίδείχνυσι. Α ύποδειχνυΐί. 
(6δ) Καταρχάς. Α Β τδ.καταρχ. 

(61) Έίΐ^^ιδιΙ 1)οΙν;ΐ Β. »5? ΟΕ ΛΝΙΜΑ £Τ ΑΕδυΑΙΙΕϋΤΙΟΝΕ. Ι5λ ΧΛχΙοίς ιιατ(ξηρΜΗ|μ£ν9 ύτυολαβοΟσα (65) ήμαίς (66) Α ε'ΐιΊηι βρίϋα (|υθ(1αιηΠ)θ<)ο ηθ3 ςαοςυβ α1> ίη'ιΐίο 6856- ή γη Μ του Οανάτοο (67) λυθέντας, πάλιν χατά τ6 

€αρ της άνασχάαιως στάχ\ιν &ναθέ<(•ν τ6ν γυμνδν 

το&τον χόχχον του σώματος, βύμεγέ^η τζ χαΧ άμφι- 

λανή χα^ δρθιον, κα\ εΙς τδ οΰράνιον ύψος άνατειν^ 

μενον, άντ\ καλάμης ή άνΟίριχος (68) τ?ί άφθαρσί^ 

»α\ τοΙς λοιίΐοίς των θεοπρεπών γνωρισμάτων ώραϊ- 

ζόμβνον. € άεϊ γάρ (69) τ^ φθαρτών τοΟτο έν^ύσασθαί 

άφθαρσίαν. > Ό ^ αφθαρσία, χα\ ή δόξα, χα\ ή 

τιμή, χαΐ ή βύναμις* ^^^ της θείας φύσεως εΤναι 

ύμολογβΖται, &π&ρ «ρ^ρ^; τε περ\ τ^ χατ" είχόνα 

γκνόμενον Ι^ν, χα\ είσαυθις ΪΚηίζεται, Ό γάρ πρώτος 

στάχυς 6 πρώτος &νθρωπο^ ήν *Α8άμ (70). "Αλλ* 

ΙπειδΙ] τ^ τής χαχ(ας εΐσόδφ εΙς πλήθος ή φύσις 

^τεμερίβθη, χαθώς γίνεται δ χαρττδς έν τφ στάχυ! * 

ούτως οΐ χαθ* Ιχαστον γυμνωθέντες του χατά τ6ν 

Ττάχυν έχεΓνον εϋδους, κα\ τ?) γξ χαταμιχθέντες, 

ηάλιν έν τή άναστάσει χατά τ6 άρχέγονον χάλλος 

άναφυόμιθα, άντ\ ένδς τοΰ πρώτου στάχυος άνάπει**- 

ροι (71) μυριάδες των ληΐων γενόμενοι (72)• 

Ό δέ χατ* άρετήν β£ος 4ν τούτψ πρ^ς τήν χαχίαν 
τί> διάφορον 6χει (73), δτι οΐ μέν ενταύθα παρά τ^ 
ρ{ον δι' άρετης εαυτούς γεωργήσαντες, εύθυς έν 
τβλείφ τφ στάχυΐ φαίνονται (74) * οΤς δέ διά χαχίας 
Ιξίτηλός τ« (75) χα\ άνεμόφθορος 6 χόχχος γέγονβ 
?»ρά τ^ ρ(ον τούτον ή έν τψ ψυχιχφ σπέρματι δύνα- 
μις, χαΟάπερ (76) τά λεγόμενα χεράσβολα (77) οΐ 
των τοιούτων επιστήμονες λέγουσι γίνεσθαι ' ούτω Β ηιυβ, ροβΙοΑςυαιη 96$1α νίιίοβίΐαΐίδ βχ&Γυίιηυβ» 6χ- 
6€ρΐο$ ηο8 (6ΓΓ& ροΓ πιΟΓίοπι (Ιίδϋοΐαΐοβ ηΐΓβυβ ίη 
νθΓ6 ΓϋδυΓΓβοΐίοηίβ, Ηοο ηιιάιιηι ςοΓροηβ £;Γ3ηυπι 
βρίοαιη βΐϋοίβΐ ρΓΟΟβΓαπι, ίη^βηΐϋπι 61 €ορίθ83ΐη, 
&Γ(Ιυ2ΐπι 6( 6Γ6ε(&ιυ, €( &(] αΙΐίίικΙΊηβιη υβςυβ οοβΙ! 
ρϋηίη|;βηΐ6ΐη, ρΓΟ ουίπαο νβΐ αηβΐίβ, ίη<*0ΓΓυρΓιΙ>ί- 
1ίΙ&ΐ6 Γ6Πςιη5(|ΐΐ6 (1ίνίηί8 61 2ΐυ§ιΐ8ΐί8 ίη8ί£;ηίΙ)υ8 εοη- 
βρίευαιη 6ΐ οηι&ίαπι. < Οροηβΐ 6ηίηι, > Ίη^ιΓα, 
οοΓΓυρΓώίΙβΙιοο ίΐ)(1υ6Γ6 ίηοοπυρίίΐιίΐίΐαίβηι. » €οη- 
8131 Αΐιίβηι ςυοά ίηοοΓΓυρΙίΙιίΙίΐΑδ, 6( ΙιοηοΓ, 61 
^ΙογΊ», 61 ροίβηΐία, ρπορπϋ ϋίνΐη» ηβΐυηκ 5ίηΐ, 
ςυ» ουιη ρΓίιΐ8 αιίοπαηΐ βί, ςιΓι αιΐ ίηια^ηβιη ΓαοΙιιβ 
6δΙ, Ιυιη ίη ροδίοΓαηι ΓοιΙΊΐυΓα 8ροΓ&ηΙυΓ• Νααι 
ρπηια δρίϋ3, ρπιιιυδ Ιιοιηο Αιίαηι βΓαΙ ; 86(1 ρο8ΐ62ΐ- 
ςυαηι ρ6Γ ίηίΓοίΐυιη νίΓιο$ίΙ»ΐί8 ίη π)υΙΓιΙυ(1ίη6Πΐ 
ηαΙιΐΓ^ όίνίδα 68ΐ, βίευΐ ίη ^ρίυα ίΓπείιΐδ 6Χ8ί8ΐίΙ, 
ιΐα 8ίη§;υΐ3ΐίπι ιιηυ$ςαί5(]ΐΐ6 Ιιοηιο ίΠίυδ δρίοχΓοποΑ 
ηικίβκί 6ΐ ευιη ΐ6ΓΓα ΰοιιπηίδΐί, ηΐΓβυδ ίη Γ68υΓΐ*6- 
οΓιοηβ ίη ϋηΐίςααπι ρυΙΰΙΐΓίΐυϋίηοπι ΓοηαδοίπιυΓ, ρΓΟ 
υη3 ίΐΐα ρπωα βρίοα, ΙηΑηίΐα πιΜϋα δοββίυπι «Γ- 

Γ6€11. 

ΡοΓΓΟ γίΐα ςαχ ρ6Γ νίπυίβηι ΐΓαηδί^ΙΐυΓ, ίη Ιιοο 
ϋίΐίβη α \τίΙίθ8α νίΐα, ςυοϋ ίΙΠ ςυί ίη Ιιαο νίΐιι ρβΓ 
γίΓΐυΙβηι 8686 6ΐεοΙυ6ΗηΙ, δΐϋΐίπι ίπ ρβπΓβοΙ^ δρίοΑ 
:ιρρ2Γ6ηΙ : ςυίΐυδ 3υΙοπι ρπορίοΓ νίΐΊοδίΐ3ΐ6ηι ΰλϋίβ, 
6ναηί(ΐ3, 3(1υ1ΐ6Γίη&, ί^η^να, νοηΙΟΓυηκιπε ίη]ηΓΚΒ 
οΙ)ηοχία νίβ ρ6Γ Ιι^ηο νίΐαηι ίη ηηίηοαΠ δΰΐηίηεΓαϋ» 
ςυ6πΐ3(1π)0(1υηι 63, ςηββ χεράσβολα, ί(1 68( άντα ΑΙ• 
χα\ ο!ίτοι (78), χΑν φύωσι (79) διά της αναστάσεως, Ο ςυ6 ίηιηΐίΐία ϋίουηΙυΓ, Ιϋΐίυηι Γβηιιη ροπιί ηίΐ8θΙ «ολλήν (79*) άποτομ£αν παρά τφ χριτ^) ξςουσιν, άτε 
Μ] ο6χ Ισχύοντες άναδραμείν έπ\ τ6 εΐδος τού στά- 
)[υος, χαΐ γενέσθαι έχεΤνο (&0) δπερ ήμεν πρ6 τή% 
έπλ τήν γην χαταπτώσεως. *Η δέ θεραπεία του έπι 
στατουντος των γεννημάτων, ή των ζιζανίων τε χα\ 
τδν άχανθων Ιστι συλλογή , τών συναναφυέντων τφ 
•πέρματι, πάσης της ύποτρεφούσης τήν (5ίζαν δυνά- 
ΐαως πρ6ς τ^ νόθον (81) μετα^(5υείσης, δι* ων άτρο• 
9^ τε χα\ άτελεσφόρητον τδ γνήσιον Ιμεινε σπέρμα 
τ9 παρά φύσιν βλάστη (82) συμπεπλεγμένον (83). 
Έηιδάν ο3ν πβν δσον. νόθον τε χαΐ άλλότριον έχτι- 
^9 (84) τοΰ τροφίμου, χ^\ εΙς αφανισμέ Ιλθγ}, το3 
«υρδς τ^ παρά φΟσιν Ιχδατεανήσαντος τφ αΐωνίφ 
«υρ\ παραδοθέν (85), τότε χα\ τούτοις εύτροφήσει ή (ΙίουηΙ : 1ιί εΐίαπιβί ροΓ Γ68υΓΓ6€ΐίοη6ηι ηαΐί ΓυεπηΙ» 
ιη8|;η3πι (ΙυΓίΐίαπι 6Κ 86ν6πΐ&ΐ6ηι ]υ(1ίεί8 εχρβηβη- 
(υΓ, Ηΐ ςιιί ηίηιίΓυηι ηοη νλΐ63ηΐ 6χεΓ68ε6Γ6 6ΐ βυΓ- 
^6Γ6 8(1 ΓοΓηιαπι 8ρίε», 6( ενοϋοΓε ίΙΙυιΙ (|ηο<Ι 6ΓΑ« 
ιηυ8 αηΐβςιιαηι ίη ΐεΓΓΑπι (Ιείβρδί 6886Π)υ3. Ροπτα 
οοΓΑΐηΓΑ 3Κ(ΐα6 Γ6ηλ6(1ίαπι, ςυοά αάΐιίϋεΐ ί$ ςυί ^βτ- 
ιηιηί5υ8 ρΓΧ68ΐ, Ιιοε 681, υΐ ηίπιίηιπι χίζ^ηία δίηιιιΐ 
30 8ρίη38 εο1Ιί23ΐ, ςυ» υη3 ευπι δεηίηε εη^ΐ» 
ίαεπηΐ, οηιηί νί ταιίίεβπι 8υ1)(υ8 3ΐ6ηΐ6 ίη ΑϋυΙΙβΗ-• 
ηΑΟί η3(υΓ3πι ΐΓ3η8Γυ83 : 4|υί1)υ8 Γ6ΐ)υ8 3εεί(1ί( υΐ 6Ι 
^υίι^αηι &ο £[6Γηίΐ3ηυπι δβιηεη ηοη ηυΙπΓεΙυΓ, 6Ι 
ίιΙείΓεο, <{υο<1 3ΐ) 60 £[6Γπιίη6 ςυοιΐ ρΓ3:ΐ6Γ η3ΐυπιιη 
]ιιχΐ3 6η3(ιιιη 68861, 8υ(Γοε3Γ6ΐιΐΓ, ηίΙΓιΙ υηςυβπι ρβΓ* 
Γεί'ΐί ρΓ0(1ηε6Γ6 ρο886ΐ. Ρθ8ΐ63ςιΐ3πι ί£[ίΐιΐΓ ςυί<Ι<|υΐ(Ι φύσις, χα\ εΙς χαρπ6ν άδρυνθήσεται (81ί) διά της ^^ ηοη 8ίηε6Γυπι 30 ς6ΓΠΐ3ηυηι, 86<1 3(1υΙΐ6Γίηυιη 61 τοιαύτης επιμελείας, μαχραΐς ποτβ περιόδοις 'Λ 
ΐκοιν&ν είδος τ6 έξ αρχής ήμΙν Οεόθεν επιβληθέν άπο• 
λββουοα. Μακάριοι δέ είσιν (87) οΓς εύθΟς τ6. τ4λειο>ι 

(65) ΎΜοΜ»€ούσα. Β ύπολαβ. δέ. 

(66) Ήμσς. Ι)6ΐ6( Β. 

!67) Θατάτον Λνβέττας. Β άναλυθέντας. 
68) *Ανθέρίχος. Α Β άνθερίχων. 

(69) Αβί γάρ. Α Β &(1«1ιιηΙ φησί. 

(70) 'Αδάμ. Β (1βΐ6ΐ. Α ό *Αδάμ. 

(71) ^Ακάχβίροτ^ Α οΐ άποροι. Β αΐ άτϋειροι. 

(72) Γίτόοβτοι. Β γινόμενοι. 

(73) "Εχίί. Α Β Ιξει. 

(74) ΦαΙτοτται. Β φύονται. 
175) ΈξΙνηΛός τβ. Α Β έξίτηλός τις. 
ι76ι ΚαΘάχερ, Β χαθάπερ γάρ. 
|77) §^ράσ6οΛα. Β χερασ6όλαια. 
\78^ ΟΟτ(4 Χϋ^ οδτ^ί, Χ ίη ιη^ΐΓ^ίηο <Λ^ο\ καν αΐίεηυπι 68ΐ, εχ 60 ςυοϋ βίηεεΓαιη 68(, «ο νίηι ηα- 
ΐΓί6η(]ί Ιΐ3ΐ)6(, ενυίδυηι 61 3(1 Ιηΐεηΐυιη τειίλεΐιιηι 
ΓυβΓΪΐ, 3ΐ(ΐυ6 ί(;ηί8 ίά ςιιοιΐ η3ΐυΓ3ΐ6 ηοη 68ΐ, 3Μ1ιιιι-• 

'^υώσι διά της αναστάσεως πολλήν άποτομίαν. 

ί79) Φύωσι ^ Β φυώσι. 
79*) ΠοΛΛ^\^ - χρότοις, Β Πολλής της παρά τοϋ 
γεωργού ντος θεραπείας προσδέονται πρδς τδ μ4λί•ς 
ποτέ το?ς χαθήχουσι χρό*/οις. 
(80) ΈχβΤτο. β έχεϊνον. 

81) Τότ νόθον, Α Β τ6 νόθον. 

82) ΒΛαστϋ. Β βλάστη. 
[85) ΣνμπεπΧεγμέτον» Α Β συμπεπνιγμ^^ 

(84) Έκη.15. Β έχταλή. 

(85) Τφ α. Λ. π. (Ιοίεη'ΐ Α Β. 

(86) Άδρχη^. Άνδρυνθ. 

(87) Δέ εΙσιν. Α Β ϋείεηΐ εΙσιν. 159 δ. ΟΚΕΟΟΙΙΠ ΝΥδδΕΝΙ ^ 

ρδβΓ^^ Ιϋηο οΓιαιη ΙιΟΡϋηι ηηΙυΓ» οορίοβο ηυΐι ί- Α χάλλος των ά(τταχύων συνανατελεΤ (88) τοΤς (89) φυο- 
ιιιβηΐο αοοορίο ςΓ3ΐΐ(ΐ68ΰ6(, αο ίπυοίαιη ρΓΟιΙιΐϋβΓβ μένοις διά της άναστάσεϋ)ς. 

ιη2ΚυΓ9ΐ)ίΙ ρβΓβίϋδίηοϋί ουραιη Ιοη^ο Ιοηιΐβιη €ίΓευίΚυ ΙβιηροΡϋηι, ϋοιηιηιιηίδρβοίβ ςυφ»!) ΊηίΐΊο ηο1)ί? 
α Οβο ίηιρΓβδδα αίςοβ αΐΐπΐυΐ» βδΐ, ΡβουρβΓΒΐη. ΒβΛίί ααίοιη, ςαί^ιιβ ροΓ ΓβδυΡΓβοΓίοηβηι ηαδοβηΐίΐιο» 
ρΓοΓιηυδ δίηιυΐ ρΰΓίβοΙα αίςυβ 2ΐΙ)δθΙυΙ& «ρίοΑΓυπι ρα1ο1ιηΐυ(1ο οιοπβΙαΓ. 
ΗίΡΟ βιιΐβιη (Ιιοίιηιΐδ, ηοη (ΐυο(1 υΙΙα €0Γρ0Γ»Γΐ8 ίη Ταύτα δέ φαμεν ούχ ώς σωματιχής τίνος διαφοράς 

έν τοϊς χατ' άρετ^ ή χαχ{αν ?ε6ιωχίσιν έν τ^ άνα- 
στάσει φανησομένης, ώς τ6ν μέν ατελή χατά τ6^^ώμα 
νομίζειν, τ6ν δέ τ6 τέλειον Ιχειν οΓεσΟαι • άλλ' ώσπερ ΓβδυΓΓηοΐίοηβ (]Ί1Ιΐ3Γ6η1ί& ϋρραηΙυΓα δίΙ ίη ϋδ ςυί 

ειιιη νίΓΐυΐβ νβΐ νίιίο ηοςυίΐίαςυβ νίΐ3ΐη ΐΓ^ηδβββ- 

ηιηΐ, υΐ 3ΐίυηι (}ΐΓΐ€ΐ6Γη, ςυο(1 9(1 οοΓρυβ αίΓιηβΙ, 

ίηιροΓΓβοΙυιη ρΐΗβιηυδ, ΑΗυιη αυΐβιη ρβΓΓβεΙίοηειη 

Ιΐ3ΐ>0Γβ βχίδΐίιηβιηαδ ; δειΐ ςιιοπταϋιηοιίιιιη ρβΓ Ιιαηο 

ν:ΐ&ιπ 6ΐ τίηείιΐδ βΐ δοΐυΐυβ δίηηΐί ςυίιΐβιη &ιηΙ)0 

εοΓροηδ Ιΐ9ΐ>Ίΐυ βυηΙ, ιηυΐΐιιπι βικεπι ΙηΙβΓ υίΓυιη 

ςυβ (]υ3η1αιη αά γοΙπρίΑΐβιη 6ΐ άοΙοΓβιη 3ΐ1ίη6ΐ, " μεταξύ (90) παρά τδν βίον 6 δεσμώτης τε κα\ Ανετος, Ιχβυσι μίν 

αμφότεροι παραπλησίως τω σώματι, πολλή δΐ μεταξί* 

ιιη1>0 αμφοτέρων ή χαθ' ήδονήν τε κα\ λύτιην διαφορά • 

ί•"ΐη- -. οΟτωςοΓμαι χρήναι των αγαθών τε χαι καχών έν τψ 

ίηβΐ, μεταξί) (90) ταΰτα χρόνω λογίζβσΟαι τ6 διάφορον (91). ιιιΐ6Γ6δΙ, 60(16111 ιηο(1ο ρυΐο ίη ΓυΐυΓΟ ροδίΐιαο (θοι- 
ροΓ6 ()ί(Γ6Γ6ηΐί3ηι 1)οηοηιπι ραηΙβΓ αο ηιαΙοΓυπι 

96δΓΐηΐ»Γί 0ρ0Γΐ6Γ6.. ΝαΐΏ ρ6ΓΓ6€(ίθ €ΟΓρθΓυΐη 0< 

Ε6ηΐ6πΐ6 Γβηαδοοηΐίυπι ουηι ίηοοΓΓυρΓιΙ)ί1Ηαΐ6 ραπί- 
ΙΟΓ 30 (;1οη3, €υπι ΙιοηοΓβ αο ροΐεηΐία ΓυΐυΓα (Για- 
Ιμρ αί) ΑροδΙοΙο ; ΙιαΓυιη νεπο τεπιπι (ϋπιίηυΐίο, ηοη 
εοΓροΓΑΐεπι ςυαπκίαπι ΓεηαΙί ηιυΐίΐαΐίοηβηι δί^πίΟ- 
0314 86(1 ΐ]ηίιΐδευ]ιΐδηυ6 οοηιηι (|υ2Β ροΓ ϋοηυπι ίη- 
ΐεΙΙΊ^υηΐυΓ, ρπι^αΐίοηεηι βίπιιιΐ εΐ 8ΐΙεη3ΐΙοηεπι. 
ΟυοηΙαηι ί^ίΐυΓ αΙίεΓυπι οϊΓοα ηοδ ρΓΟΓδίΐδ οδδο 
οροΓίεΙ βΟΓϋπι (ΐπχ ροΓ ορροδίΐίοηοπι ίηΙβΙΙί^υηΙυΓ, 
νβ! 1)θπυηι, νεί ηιαίυιη, ρβΓδρίουιιιη εδί ςυο(), ου η) 
αΐίςυΐβ ηοη )η 1)οηο νοΓδαπ (ΙίοίΙιΐΓ, ρΓΟΓδυβ ευπι ίιι Ή γάρ τελείωσις (92) των έχ της φθοράς αναφυο- 
μένων σωμάτων έν άφΟαρσίί^ι τε χα\ δόξη, κα\ τιμ^, 
κα\ δυνάμει (95) παρά του Αποστόλου γενέσθαι (94) 
λέγεται • ή δέ των τοιούτων έλάττωσις ού σωματιχήν 
τίνα του φυέντος διασημαίνει χολόβωσιν, άλλ' έχάστου 
των κατά τ6 άγαθδν νοουμένων (95) στέρησίν τε χα\ 
άλλοτρ(ωσιν. ΈπεΙ ουν δν τι χρή πάντως περ\ ημάς 
είναι των χατ' αντίθεσιν νοουμένων, ή άγαθδν, ή 
χακ6ν, δηλονότι Ά έν τψ άγαΟφ τίνα λέγειν μή εΐναι, 
άπόδειξις γίνεται τοΰ έν τψ χακψ πάντως (96). "Αλλά 
μήν περ\ τήν κακίαν, ού τιμή, ού δόξα, ούκ &φθα(^ 
σία, ού δύναμις. Ανάγκη πάσα (97), περ\ δν μή ήν 
ταΰτα, τά τούτοις (98) έξ αντιθέτου νοούμενα παρεί- πΐ3ΐο νεΓδ^ή (ΙεπιοηδίΓΟίηΓ. Ακ^υί οΪΓοα νίϋοδίΐαΐεηι (^ ναι , μή άμφιβάλλειν, άσθένειαν, άτιμίαν, φΟοράν, ηοη Ηοηοδ, ηοη ^Ιοπία, ηοη ίηεοΓηιρΐίΙ)ίΗΐ38, ηοη 
ροΚεηΙίΑ εβί. ΡροΓδυδ ί^ίΙυΓ ηεοεδδο οδΐ υΐ είΓο^ι 
<ΐυεπ) Ιι»Ό ηοη δίηΐ, ΙιυΙο εα φιχ εχ ορροείιο ίη- 
ΐε111(;πηΙυΓ, αιίοδδε ηοη (ΙυΙΗεΙπΓ, ίηίΪΓπιΙίαΐεηι δοί- 
ΓιοεΙ, ί$ηοπ)ίηίαιη, οοΓΐ*υρΙίοηεηι^ ε( ςυπΕ0ϋη(]ΐΐ6 
ε]υ8 (;εηεπ8 δΐιηΐ, ου]αδ ίη δυρ6ποη1)υ8 δοπρΓιβ 
ηιεηΐίοηειη Γεοίπιιΐδ, οιιιη θίοεΓειυυδ ςυοϋ ίί (^υί βι 
\ίΓιοδίΐ3ΐ6 εοηΐΓΒΟΐί βυηΐ 3ηίηΐ9β ηΐ0Γΐ)ί ηΐ(]ΐιε ηϋε- 
οΐυδ, ουηι ροΓ εαηι Ιο(»πι (ίίΰίυδί οοαίυεηηΐ, εΐ €υπι 
69 υηίΐί ίυεηηΐ, ο]υδΐηο(1ί εν3(1υηΙ, υΐ ά'ιΓΟουΙίεΓ 
ΙοΗί ηΐςαβ 2ΐ1)ο1εΓί ροδδίηΐ. Ταΐίϋαδ ι^Μιιτ οπη κα\ δσα τοιούτου (99) γένους έστ\ν, & (1) έν τοΙς 
έμπροσθεν εΓρηται λόγοις, δσα (5) δυσαπάλλαχτα γί- 
νεται τ|) ψυχ^ τά έκ χακίας πάθη, δι' δλης αυτής 
άνακραΟέντα κα\ συμφυέντα, καΐ έν πρδς έχείνην 
γενόμενα. Των τοιούτων ουν (δ) ταϊς διά πυρ^ (4) 
Ιατρείαις έκχαΟαρΟέντων τε καΐ άφανισθέντων, Ικα.- 
στον των πρδς τ6 κρεϊττον νοουμένων άντεπελεύσε- 
ται (5), ή αφθαρσία, ή ζωή (6), ή τιμή, ή χάρις, ή 
δόξα, ή δύναμις (7), κα\ εΓτι άλλο τοιούτον (8) Ιν τβ 
τ(ϋ θεψ (9) έπιθεωρεϊσΟαι εΐκάζομεν, κα\ τ^ είχόνι 
(^ύτοΰ, ή τίς έστιν ή άνΟρωπίνη φύσις (10). ουηνεηίειιΐε εχρυΓ^^Γΐδ εΐ εχρΪΑΐίδι (]υί(](]υί(1 ίη ηαεΙίοΓεπι ροΓίεηι ίηΐεΠί^ίΐυΓ, ίηνίοεπι βΙ ίη Ιοουηι 
εοΓυηι 8υοεε(]ε(, ίηεοΓΓυρΓώίΙΙΙπδ, νίΐ3, ΙιοηοΓ, ([γοΙια, §Ιοπα, ροΐεηΐία : εΐ δί ςιιί(1 9\\»ά 6]η80οη 
π)θΐ)ί τεί !η ίρ$ο ϋεο, νεΙ ίη ίηιαςίηε ε]υ8 (ΐυοβ εδΙ Ιιυηιαη^ ιιαίιίΓα ^^τη\ οοη]ίεΙιηΐ($ 61 6νδΙιίιηίΐιηυ&• 
Εί ςΐοΐ'ΐα ίη δχοηΐη, Ααιεη. ΣνταγατεΛεΤ. Β συνανατέλλει. 
Τοις. Α Β (1(»1εη1. 
Μεταξύ. Α Β αετά. 
διάφορον• Α αδιάφορον. 
ΤεΜΙίύξΤίς. Β τελειότης. 
Δίντάμεί. Β δυναστεί(;ι. 
Γενέσθαι,, Α Β γίνεσΟαι. 
Νοονμέιτωτ, Β νοουμένου. 
Πάντως, Α Β 3(1ιΙιιηΐ είναι. 
Πάσα» Α πάσα ουν. 
Τά τούτοις, Α ίη πιηΓ|;ίηο τούτψ. 
Τοιούτον. Α του τοιούτου. (1) "Α. Α άπερ. 

(2) "Οσα. Α Β δτι. 

(5) Τϋίτν Γ. οΰν. Β των ο5ν τ. 
(4) Ταις διά πυρός. Α ίη ηΐΑΓβίηε τί| προσηχούσ|ϊ 
έπιμελεί(2ΐ έχχαθαρθέντων. 

§ΆντεΛεΛεύσετ€η, Α Β άντεισελεύσεται. 
Ί1 ζωή, ίη Β δεςυίΐηΓ ή δύναμις. 
Ήδύναμις. ΟεΙεΙ Β. 
ί8) Τοιούτον. Β τοιούτο. 
9) Έν τε τφ β. Β αύτψ τε τ. θ. 
(10) Β Δύτφ ή δόξα βίς τους αΙώνας. Ά/ι^κ. <(>5 }>. οηεοοηιι ΝΥδ^εΜ ιόι οοηΐ6ΐηρ6Γ8ΐ2ΐιη βυ&οβρβηΐ οχρΓίΰϊΐκΙηιη. Ουο ρ»- Α βψ^Κ "^ων ττροσορώντων» άλλα $ι' ήβονη^ βλέικιν ΰΐο, βίουΐ ραΙρβΙιηΓυιη ρΓοη)ίη6ηΙί1)υ8 ρίϋβ, ςπαβί 
γαΙΙο ο1)]β€ΐο, ρυπί&ίβηι οΙ νβΐιοιηβηΐίαηι ταϋίοηιιη 
ηαίιΐΓ» οΙ)ΐιηι1)Γ3η8 61 ΓΓ&η^βηδ, ΙβιηρβΓαΐυιη αο άΐ' 
Ιυΐυιη βρΙβηϋοΓβηι οειιΓΐ8 ίηΓοΓΐ, φιο ρΐ3ϋί()υ8 8θΙ 
ρΓΟ 60 ιηθ(1ο ςυοιη υβιΐδ ροδϋίΙ, ουιη υιη1)Γ3 ςιιαιη 
ρΑΐρ6ΐ)Γ9β Γ&οίυηΐ, εοηΙβιτιρβΓϋΙαβ βιβίβίΑΐ» ίΙ& πιο* 
τυιη ςΓ9νίΐ38 &1ςιΐ6 ιη2]68ΐ»8 €υπ) ιτιο(ΐ6Γ&Ια ίΐηίηή 
ιΙβιηίδΒίοηβ εοιιιΐηίδία, ηοη ανβΓί&Ι οοιιΐοβ ίιιίαοη- 
Ιίυιη, 8('(1 ]ιΐ(ηιιΐ(1υηι βίΤιοίϋΙ ο1)ΐυΐυηι, υΙ ηβςιιβ 
ΐ;Γ2ΐνίΐ2ΐΐί9 30 86νβηΐ3Γΐ8 8ρΐ6η<)θΓ οΙ)8οαΓ6ΐαΓ» ηβ• 
ςυβ 13(608 ίη Αη'πηο τίβ ρπορΙβΓ ΗυιηίΙΚοΙβιη 4β- 
8ρί€ίαΐυΓ, 86(1 3ΐΐ6Γυιη ββςβαΙίΙβΓ ίη ιιίΓΟςαβ, (υιη 
{ιι €6ΐ8ίΐυϋίη6 36 8υ1)Ιίιηίΐ3ΐ6 οοΐϋίϋβ 61 Ιιυιη&ΐιί- 
1<ΐ8» Ιαιη ίη ΙιηπιίΙΚ3ΐ6 νί€6 ν6Γ83 (^πινίΟβ 6( 36* παρασκευάζει, ώς μήτε της σεμνέτητος τήν μαρμα- 
ρυγήν άμαυροΰσθαι, μήτε $ιά ταπεινότητας κατά- 
φρονεΤσθαι τ6 ένβιάθετον, άλλα κατά τδ Γσον έν έκα- 
τέρφ Θβωρε7σθαι τδ Ιτερον, Εν τε τψ ύψηλψ τήν κοι- 
νότητα, κα\ έν τφ ταπεινφ τ^ ίμπαλιν τήν σεμνότητα. 
Άλλος ταϋτα διεζερχέσθω, κα\ τ6 πολυόμματον της 
ψυχής άνυμνείτω. Ισάριθμοι ταϊς θρίξΐ τάχα τ!)ς 
κεφαλής οΕ της ψυχής 6φ0αλμο\, πανταχόθεν &π£σης 
ό|ύ τβ κα\ απλανές βεβορχότες, ώστε πό^^ωθέν τε 
προΐδείν * κα\ μή άγνοεΖν έκ του σύνεγγυς, μη3Ι 
τήν πεΓραν άναμένειν του λυσι^λουντος διδάσκαλον * 
άλλα τ6 μέν τοΙς των έλπίβων βφθαλ{&ο!ς προορ^ν, τό 
Ιέ θεωρεΓν βιά τής μνήμης, άλλο %ε βλ ^τά τ6 ένέ- 
«τώς έν κυκλφ περΐ6ΐθρεΤν> πάντα βέ κατά ταύτ^ν έν- νβηΐ3δ 3ηΊιη3(1ν6Γ(3ΐαΓ. Αΐίυδ Ιΐ3»ο 6Χροη3ΐ, 6ί Β «ργεΓν άσυ-^χύτως πάσαις τα?ς τοιαύταις ένεργε(αΐ| 
3ππηυπι ΪΒΐυπι 6θηιρΙυΗ1ιυ8 οουΐίδ ίπδΊςηίΐηπ) , τ^ν νουν καταλλήλως έπιμερίζοντα. 
ΙηιιϋίΙιυδ ρΓΟδβςυβΙυΓ. ΡοΓδίΐαη βη'πη ρΠοδ οαρΗΙδ ηυπΐ6Γ0 ^εηυαηΐ 3ηίηιί 0€υ1ί, Ιιη()ίςα6 ρ3π(6Γ 6Ι 6) 
χ(\\\ο 06ηυηι 61 3ειιΐυπι εοΓηβηΐεβ , υΐ 61 οχ Ιοη^ίηςίΓΟ ρΓθ$ρίο!3η(, ηίΐιίίςυο Γυ^ί3( 30 13(63Ι 609 
6χ ρΓορίη^ιιο, ηοο 6χρ6Π6ηΐί3πι υΐϋϋηΐίδ οΐ εοιηπκκϋ ιη8|$ί8ΐΓ3(η εχβρβοΐοηΐ; 86<1 3Γιυ<Ι φΐίιΐοηι 
οουΐίβ 8ρ6ί ρΓονίϋοαηΐ, βΐίυϋ ν6Γ0 ρβΓ ηιεηιΟΓίαηα 66Γη3ηκ, αΐίυιΐ ίΐβιη ίη ρΓ9686ηΐί3 ιϊηάίςιιύ €ΐΓθάηΗ 
ηυβ οίΓοα 3πίιΐ!3ιΙν6Γΐ3η(, οηιηία νοΓΟ δίηιυΐ οΐ 6θι]6Πΐ (6ηιρθΓ6 οιηη'ώνβ Ιιιι]υ8ΐηο()Ι 3θ1ίοηί1)υ8 3ΐ>8• 
ςιΐ6 οοπΓυδίοπε οοηνεηίεηΐεΓ 6ΐ αρΐ6 η)6η$ 8686 <1ί8ΐηΙ)υ6η8 306θΠ)Π)ο<)3η8ςυ€ ΒίΟοί3( 61 ορ6ΓβΙυΓ. 
Υ6η6Γ3η()38 ί(6ΐη ρ3ΐιρ6η3ΐί8 ϋ1νί1ί38 3(!ηιίΓ6- Τόν τε σεμνών τής πενίας πλουτον θαυμαζέτω πά^ 
ΙϋΓ, 81 ςυΐ8 ηο8ΐΓ3 £1316 68ΐ ςιιί 6]α8ηιθ«1ί Γ6Π1 οαηι λιν εκείνος, εΓ τ{ς έστιν έν τφ καθ' ημάς β{φ εΕβώ^ 
Ι3υ<ΐ6 61 3(]πιίΓ3ΐΙοη6 οοΐ6ΐ)Γ3Γ6 80131. Αο ΓθΓ8ί(3η τ6 τοιούτον έν έπαίνφ ποιεΤσθαι κα\ θαύματι. Τάχα 
61130181 ρπυδ ηοη6Γ3ΐ, 3ΐ ηυηο ρΓορΙβΓ (6 ρ3υρ6Γ• βέ εΐ κα\μή πρότερον ήν, άλλα νΰνδιά σέ κα\ πεν(2< 
Ι3ΐί8 ςυοςυβ άβδίιΙβΓίυπι ΠθΓ6ΐ)ί( , Ιυβςυβ (6ηυί• ανθήσει πόθος, κα> πρ6 των πολυτάλαντων του Κρο(• 
(38 3(ςυ6 ΓΓυ£3Η(3δ ίη£;6ηΙίΙ)υ8 ΟΓΟθδί 3υΓί ροηάβ- σου πλ(νθων, ή σή πλινθότης μακαρισθήσεται. Τίν^ ΓίΙ>υ8 1)63ΐίθΓ 1ΐ3ΐ)6ΐ)ί(υΓ. 0α6Πΐη3πι εηίηι Τ6ΐ 16γγ3 
ν6ΐ ιη3Γ6 3Π)1)0 81108 ρΓον6η(α8 1)6ηίξηο ίπιρ3ηί6η- 
(68 1(3 1)63ΐυιη Γ6<1(1ίϋ6Γυη(, υΐ (υ3ΐη γΊ(3ΐη 3ηίπιυ8 
ΙΒ16 ιη3(6Π3ΐίηπι ί3ουΙΐ3ΐυιη 6( ιηαη(ΐ3η3ηιιη ορυιη 
^η(6πιρΐθΓ? υ( οηίπ) ίΙΙί ςυί 3 Γογγο πι1)ί£ίη6ΐη 
3ΐ>8(6Γ{;υη( 6( 3ΐ)Γ3(1υηΐ, δρίβηόΐϋυηι ιά 6ΐ 3ά 3Γ- 
|6ηΐί (166Π8 3006ά6η3 3(βοίυη(, ί(3 Ιίΐοί νίΐχ Γ3- 
ϋΐυδ, (Ιυπι 86ΐηρ6Γ 3 τυΐοί^ΐηο ρ60υηί3πιπι ίΙίΓι^^οη- 
(6Γ 6χρυΓ(;3ΐυΓ, οΐ3ΓίθΓ 6ν38ΐ(. Ηχο (^ιιοςηο οίσ• 
ηιΐ6ηΙίΙ)υ8 30 (1ίθ6η(]ί Γ30ΐιΗ3ΐ6 ρΓ3?άίΐί8 Γβϋηςυβη- 
(ιΐΓ ; 61 ςΐιοί] ριι1οΙΐΓ6 οαΐΐοβ, ίη ςυίΙ)υ8 Γ6ΐ)υ8 6χ 
βυιηρίίοηβ 6( 3006ρ(1οη6, (ΐυ3ΐη 6χ 3ΐ)8(ίη6ηΓΐ3 
Ιηοή ρ1υ8 Ι3υ(1ί8 36 ^ΙθΓί;6 ςιιίδ Γογγ6 ροδδίΐ. Ι.ί• γάρ μακαριστά οΟτως απέδειξε γη τε κα\ θάλασσα, 
ταις Ιβίαις έκατέρα προσόδοις δεξιού μένη, ή ώς τδν 
σ6ν β(ον ή πρ^ς τήν υλικήν περιουσίαν άποδιάθεσις; 
Ός γάρ οί του σιδήρου τ6ν 16ν άποξέοντες, στιλ- 
^6ν αύτ6ν κα\ άργυροειδή κατεργάζονται, οΟτως σο\ 
φανερωτέρα γέγονεν ή του βίου άκτ\ς, άει δι* επιμε- 
λείας του ΙοΟ των χρημάτων καθαιρομένη. Κα\ ταυτΑ 
παρείσΟω τοΖς εΙπεΙν δυναμένοις, κα\ δτι καλώς έπι- 
στασαι έν τίσιν έστ\ τ6 λαβείν του καθαρεΰσαι λήμ•^ 
ματος ένδοξότερον. Δλς γάρ μοι μετά τεα^^ησίας ύ* 
πείν, δτι ού πάντων ύπερορ^Ις των λημμάτων, άλλ* 
ών οΟπω τις άψασΟαι των προλ«(βόντων δεδύνηται^ 
μόνος περιεδράξω διπλ{] τ!) χειρ(. *ΑντΙ γάρ έσθήτός 663( 6ηίιη ιηΐΐιί ουηι 1)οη3 ν6ηί3 (υ3 όίοοΓΟ, (ΐιιθ(1 Ο τίνος ή άνδραπόδων ή χρημάτων, αύτάς των άνΟρώ^ ϋοη οιηηί3 1υθΓ3 (ΐ68ρίοί8 3ΐ(|υ6 6θη(6Πΐηί8, 86(1 φιχ 
1160)0 8υρ6ΓίθΓυαι 3<11ιυ6 3ΐΐίη|;6Γ6 6( 38δ6(ΐυί ρο- 
Ιυίΐ, 63 3ΐη1ΐ3ΐ)08 ιη3ηίΙ)υ8 8θ1η8 οοηιρίοχυ» 68. Ργο 
ν68(6 60101 3ΐί(|υ3 ρΓ6(ίθ83| ρΓΟ ηιαοοίρϋδ, ρΓΟ 
|[ΐ6ουηϋ8 ίρ838 ΙιοιηΙηυιη 3ηίΐ038 03ρΐ38, 6( ίη ϋί- 

ΙΰΟΐίΟηίδ 1^683υΓ0 <ΐ6ρ08ί(38 (ΟηΟδ. Ηχο 80Πρ(0Γ68 

ο( 0Γ310Γ689 <ΐηίΙ)08 1ια]υ8ηΐ04ϋ Γ68 ρυΙο1ΐΓ6 ϋο• 

$6Γί1)6Γ6 ΟΓη3Π16θΙθ 68(, 6Χρθη3ηΐ ; Π081Γ3 311(60) 
86θίΙί8 ΟΓ3ΐίθ (30(00) &650 ΟΙΟνοαΙ 6( 6Χθί(6ΐ, υ( 
ρ64ΐ6(6ηΐίηΐ ρθΓδ6(|υ3(υΓ 3 (03 83ρΊ6ηΐί3 ΤίΟΜδ ρΓΟ- 

ρθ8ί(3ηι ςοχδΐίοοοσι, ηοπιρβ ηυ'κΐ 8(3(υ6Γ6 6( \\ιάϊ^ 
νΛΤίί ορθΓ(63( άα ϋδ ςηί ρΓ3.'Πΐ3ΐηΓ6 3ΐ)ΓΊρίυπ(αΓ, ίο 
ΐ|οίΙ)υ8 03ΐίνί(3δ ιηοΓ(ί ρΓοροπιοϋυηι 60ΐψιη(;ί(0Γ• 

0ΐ138 Γ68 611301 83ρί608 ίΠ6 ίη(6Γ 6Χ(6Γ008 Ρί3(0, 

61101 ιου1ΐ3 6Χ ροι^οηβ β]υ8, ςοί Γ6νΊχί886(, ά^Ιη- 
ϋίοίίδ ςυχ ίΙΙίο ηρικί ίπΓοΓΟδ γχογγοππΙιιγ, ρΐιίίοδο- πων τάς ψυχάς λαβών Ιχεις, τψ θησαυρφ τ|(ς άγάίςης 
έναποθέμενος. Ταΰτα λογογράφοι κα\ σοφιστα\ διεξί- 
τωσαν, οΤς κόσμος καλώς τά τοιαύτα γράφειν* δ δέ 
γήρειος ημών λόγος, τοσούτον έαυτδν ύποκινείτω^ 
δσον βάδην έπεξελθείν τφ ΙΚροτεθέντι ήμίν τεαρά τη< 
σης σοφίας προβλήματι, τί χρή γινώσκειν περ\ των 
πρδ ώρας άναρπαζομένων, έφ* ών μικρού δείν ή γέ•>• 
νεσις τφ Οανάτφ συνάπτεται * κα\ ό σοφδς έν τοις 
Εξω Πλάτων πολλάς έκ προσώπου άναβεβιωκότος 
4:ερ\ τών εκείθεν δικαστηρίων φίλοσοφήσας, άφήκεν 
άπό(&Ι&ητα, ώς κρείττονα 5ντα δηλαδή» ή ώστε ύπ6 
λογισμδν άνθρώπινον έλθεΐν. £2 μέν ούν τι τοιούτον 
έν το?; έξητασμένοις έστ\ν,ώς λύειν τάς του προβλή- 
ματος αμφιβολίας, δέξη δηλαδή τδν ευρεθέντα λόγον * 
εί δέ μή, συγγν(•)ση πάντως '^φγήρ^, μόνην ^ν προθυ- 
μίαν ημών εΙς τ^ τεαρασχεΤν τί σοι των χίχαρισμένων 165 ΒΕ ΙΝίΑΝΤ1ΒΙ]$ Ουί ΡΗ^£ΜΑΤυΒΕ ΑΒΗΐΡΐυΝΤϋΙΐ. 168 

Ατηβεξάμενος. Κα\ γάρ τ6ν Ξέρξην έχείνον τ6ν πβίσαν ^ ρΐιίοο ηιοΓβ ()ί8&6ηπ886ΐ, ΓβΙίςυίΙ ΙηβχρΙίο&Ιββ, υΙ τ^]ν ΰφ* ήλ£φ μιχροΟ βεΖν Ιν στρατόινε^ν ποιησάμενον, 
χλ\ ποίσαν Ιαυτφ συγχινοΰντα τήν οίχουμένην, δτε 
χατά τών Ελλήνων έσ^ράτευσβ, μεΟ* ήβονής οέξατΟα^ 
φησ(ν όλέγος τεένητ^ τίνος δώρον. Τδωρ βέ τ6 ξένιον 
ήν• χαΐ τοΟτο ούχ έν χεράμφ φερ5μενον, άλλ* έν τω 
χοΟφ τής τών χειρών τταλάμης περιεχόμενον. ΟΟτως 
ουν χα\ συ χατα τ)]ν προσουσάν σοι μεγαλοφυΐαν 
μιμήση πάντως έχείνον, ψ δώρον έγένετο ή προαίρε- 
σις» εΓτιερ ήμων βραχύ τε χα\ ύδατώδες εύρεθεέη τ6 
βώρον. *ύσιεερ έπΙ τών ουρανίων θαυμάτων ύρ^ μέν 
επίσης τά φαινόμενα χάλλη, χαν κεπαιβευμένος, χ&ν 
Ιδιίιτκης τύχ|} τις ών ό πρ^ τ^ν ούρανδν άναβλέπων* 
διανοείται δέ τά κερ\ αυτών ούχ δμο(ως, βτι άπδ 
φιλοσοφ(ας ορμώμενος , χα\ ό μόναις ταΤς αΙσΟήσεσι ςυ.'Β ιη»]οΓ65 ν'κΙβΓκβΙ 68$6ηΙ, ςααηι ςο» βυΐ) τ^- 
(ίοοίηβΐίοηβιη οΐ 6οη]6€ΐυΓαηι Ιιυηαιιααι εβιΙοΓβ 
ροβΒβηΙ. δί ί^ίΙυΓ αΐίςιιίά ςυίιίοπι ι&ΐβ ββι ίη ϋι 
ς 11» ρ6Γρ6ηιΙίιιιυ8 Αίςαβ δΟΓυΙαίΊ βυηιιιβ, ςαο(1 βυΙ- 
ν&Ι ρΓοροβίΐΦ ςιΐ9Β8ΐίοηί8 &ιη1^^(;υ^ι»ι68» βιηρίθΰΐβ• 
Γΐβ 61 &ρρΓθ6&1)ί8 • ηίιηίΓυηι ίιιν6ηΙ&ηι ηΐίοηβιη : 
81 η ιηίηυ8, 86η6€ΐυΐί ρΓ0Γ$ιΐ8 ί^ηοβΰβδ, βοίΑπιςυϋ 
αηίιηί ηοβίΓΐ ρΓορβηβίοηβπι, ηυα ΙίΙιί ^;^^ιιIιη Γ306Γ6 
ευρίιηυδ, βρρΓο^αΙιίβ. Είβηίιη ΧβΓΧβιη ίΙΙυιη, ςυΐ 
υηίν6Γ8&ιη ρΓορβιηοϋυιιι (|ΐΐ3Κ 8υ5 8θ1β 68ΐ ΙβΓηπι 
οη& €α8(Γ& Γβοίΐ, 6ΐ οιηηβιη ΙβΓΓΑΓυιη ογΚκϊπι 66- 
οιιιη ιηοτΊΐ, ειιηι 8(1νβΓ8υ8 βπβοοβ βχρβιΐίΐίοηβπι 
ίβΰίΐ, (61161 Γβπιβ ρ&ιιρ6Γΐ8 ευ]υ8(Ι&ιη ηιυηιιβ €υιη 
νο1ιιρΐ&16 α€€6ρΊ886. 1ϋ αιιΐβπι ϋοηυιη 3ηυ2ΐ 6Γ9Ι• τδ φαινδμ&νον έπιτρέτιων• Οΐίτος μέν γάρ ή τα?ς Β 68(ΐυ6 ηοη ίη ΓιοΐΊΙί ναδβ Γ6ΐ*6ΐΐ8ΐυΓ, 80(1 ίη οβνα 
άκτίσιν ήδβται του ήλιου, ή τδ χάλλος τών Αστρων ηιαιιυιιηι ραίπια οοηΙίη6ΐ>2ΐιιτ : βίο ^τ%ο Ια ςυοςυβ 
θαύματος Αξιον χρίνει, ή τδν άριΟμδν του σεληνιαίου ρΓΟ 63, ςυα ρΓ£ι1Ι(υ8 68 3πίιηί ιη3{;ηί1υ(1ίη6, ρΓΟΓ- 
βρ^μου έπ\ του μηνδς παρετήρησεν. βυβ ΠΙυπι ίπιίΐ3ΐ>6Π8, ουΙ ρΓΟ ηιυη6Γ6 το1υιιΙα$ ΓυίΚ, 

8ί ηο8ΐπιπι ϋοηυηι 6ΐ 6χί£υυπι 6ΐ 3ΐ}ΐΐ6υηι ΓιιβπΙ ίητ6ηΐυπι. Ου6Πΐ3ϋιηο(1υη] ίη 0(Βΐ68ΐΙ5υ8 πιίΓ36υ1ί8 
&ρρ3Γ6οΐ68 ρυΙοΗηΙυϋίηββ 6χ χςυο ςιιίϋβη) νίιίεΐ, βίνβ επιϋΐΐυβ• 8ίν6 πκΐίβ 6( Ιϋίοΐ3 Γυ6Γί( , 18 ςιιί ίη 
6€β1ϋΠ) 8υ8ρί6ίΙ : 86(1 3ΐίΐ6Γ άβ ίΐΐίβ εο|;ίΐαΙί$, ηυί 3 ρΙιί1θ8θρΙιί3 3ά εοηΐεηιρίαΐίοηβηι 63ηιηι τεηίΐ, ιΐί- 
ΐβΓ ι(6ΐη 18 ςιιί 8θΙί8 8οη$ίΙ)υ$ ίιΐ ςυοϋ 3ρρ3Γ6ΐ ρεππιίΐΐίΐ. Ηίο εηίιη νεί γ3 (Ιίίβ 8θ1ί8 ()6ΐ60ΐ3ΐιΐΓ, νβΐ 
ρυΐεΐιπίυιΐίηεπι 8ί()6ΓΜΐΗ ι^ίΓβοιιΙο (Ιί^ηαπι ]υι1ί63ΐ, τεί ηηιηβΓυιη 1υΒ3Γί8 6ιιγ8ιι8 ίη πΐ6η86 ο1)86Γν3(. 

Ό δέ διορατιχδς τήν ψυχήν, χα\ διά τταιδεύσεως Αΐ ί8 ηυί 3ηίιηο ρ6Γ5ρί63χ 6( ρ6Γ «ΓυύίΙίοηειη 3(1 
«ρδς τήν χατανόησιν τών ουρανίων χεχαθαρμένος, 6οηΐ6ηιρΐ3ΐίοη6ηι 606ΐ68ΐίιιπι ρυΓ|;3ΐιΐ8 6( 6χου1ΐιΐ9 

69(, οπιίδδίβ Ιιί8 ςυί^υ8 Γβΐίοηβ ιηίηυ8 υίβηΐίυηι 
86η8α8 (]βΐ66ΐ3ΐυΓ, Γ6Γυηι υηίν6Γ83Γυηι 1ΐ3Γΐηοηί3ηι, 
Ιιοο 681 €0η86η(ί6ηΐ6πι 61 'ηα38ί εοηοίηβηίβηι 6οη- 
8ρίΓ3(ί•η6ΐη, 6οριι]3ΐίοη6ηι 3ΐ(|ΐΐ6 6θ3^πΐ6η(3ΐίοη6ηι 
ίηΙυ6ΐυΓ, 61 6χ οίΓειιΙαπ αίςιιβ ίη ογΙ)6Π1 Γ6(}6υηΐσ 
ιηοΐα 63ΐη (ΐυχ 6χ 6θηΐΓ3Γϋ8 βΐ, 3ρΐί1υ(1ίη6η] 6Ι 

60η$ΓΐΗΜΐΐί3Π1 60Πΐβΐηρΐ3ΐυΓ : ςΐΙΟ ρ3€ΐθ 01*1)68 ίηΐ6- 

ηοΓ68 Γ6νο1υΙίοη6 ηοοίυςυβ €οηίΐΛτιο, 3ΐ(]ΐιο ίη6Γ- 
ταηΐίυιη οοβίοςυε ίη1ΐ26Γ6ηΙίυηι 6ΐ ίηΓιχ3ηιιη 8ΐβΙ• 
ΐ3Γυηι 3Π)1)ίΐυ8 Γθΐυη(Ιιΐ8, Γ61γο ν6Γ86ηΙιΐΓ'3ΐςΗ6 
Γ6Γ3π(αΓ ; (]υοιηο<1ο 8ί(ΐ6Γ3 ςπ» ίη ίί8 εοηβρίοίυη- 
(ιΐΓ, ιηη111ΓθΓηιίΐ6Γ ΓιςιίΓεηΙυΓ, Ιαπι ίη 3ρρΓορίη(ΐιΐ3- 

(ίθηί1)Π8, 360688ίΙ)υ8• 6θη^Γ6δ8ί1)υ8ν6, (υΐη Γ66688ί- 

1)118, (1ί$Γ688ί1)υ8, (1ί8ΐ3η1ίί8, 6ΐοη^11οηί1)ΐι$τ6, Ιυιη 
8α1)]66ΐίοηί1)υ8 3ΐςυ6 (ΐ6Γ66(ί1)υ8, 6( οΙ)1ί(ΐϋΐ8 ΐΓ3η»- 
οαΓδ'ώυδ ίηίΙεΑοίβηΙεπι, ίικίεβίηεηΐεηι, 8ΐ3ΐ>ίΐ6η>, 
ρ6Γρ6(α3ηΐ(ΐυ6 ί1ΐ3ηι €0η60Γ(ΐ3ηΐί3πι 61 ΙιαπιιοηΊηηι χαταλιπων ταΟτα δι* ων ευφραίνεται τών άλογωτέρων 
ή αισΟησις, ιιρδς τήν του παντδς άρμονίαν βλέτεει, 
»αλ έχ της έγχυχλίου χινήσεως τήν έχ τών εναντίων 
αύαρμοστίαν έπισχοτΰεΤ, πώς τ|) άπλανεΐ περιφοροί οί 
λντδς χύχλοι ττρδς τδ Εμπαλιν Ανελίσσονται * τεώς τά 
Ιν αύτοίς θεωρούμενα τών Αστρων πολυειδώς σχημα- 
τίζεται έν προσεγγισμοΓς τβ χα\ άιτοστάσεσι, χαΐ ύπο- 
βρομαΐς τε χα\ έχλείψεσι, χα\ τα?ς Ιπ\ τά τιλΑγια πα< 
ραδρομαΤς, τήν Αδιάλειίτεον έχείνην Αρμονίαν άε\ 
χατΑ τ Α αύτΑ χα\ ωσαύτως έξεργαζόμενα, οΤς ουδέ 
του βραχυτάτου τών Αστρων ή Οέσις Αθεώρητος περι- 
ορΑται, ΑλλΑ κΑντα τήν Γσην παρέχει φροντίδα τοις 
&ιΑ της σοφίας έπ\ τ Α Ανω τδν νουν μετοιχίσασι. Τδν 
αύτδν τρδπον χα\ συ, ώ τιμία μοι χεφαλή, τήν έν 
τοΙς οδσι τοΟ βεου οίχονομίαν βλέπων, ΑφεΙς έχείνα 
^τερί & των πολλών Ασχολός έστιν ή διΑνοια ( πλούτον 
λέ)ω χαΐ τύφον, χαΐ δόξης έπιθυμίαν χενης, &πΐρ Αν- 
τ%χρυς Αχτίνων δίχην περιαστράιττοντα τους Αλογω- || 86ΐηρ6Γ 96ςυ3ΐί(6Γ 6( 60()6πι ηιο(1ο είΒΰίεηΙίβ, 3 (μιΙ- τέρους έχπλήττειν εΓωθεν), ουδέ τΑ δοχουντα μιχρδτερα 
τέ*ν έν το^ς ουσι θεωρουμένοτν Ανεξέταστα χαταλεί- 
«κις* Ανερεννών τβ χαΐ διασχοινού μένος τήν Ανωμαλίαν 
τ^ Α\^ρωπίνης ζωής * ο6 μόνον τήν χατΑ πλουτον 
χαΐ ΐΒκνίαν θεωρουμένην,ή τΑς χατΑ τ Α Αξιώματα χα\ 
τά γένη διαφορΑς ( οίδας γΑρ Αντ^ούδενδς είναι ταύτα 
0% τδ βΤναι ού χαΟ* όπόστασιν οίχείαν έστ\ν. Αλλ* έν 
τ{ μΛταίφ όπολήψει τών τοΙς μή οδσιν ώς ύφεστώσι 
«ροσχεχηνότων * εΐ ουν τις Αφέλοιτο τοβ λαμπρυνο- 
|λΙνου τ)| δόξ^ τών είς αύτΑ βλεπόντων τήν μύησιν, 
ύΜψ ύιηλλίφθήσεται τφ μεγαλοφρονοΰντι έπ\ τφ δια- 
«Ινφ φυσήματι, χΑν πΑσα χρημΑτων ή Ολη παρ* 
βύτφ χβηορωρνγμένη τύχ|) ), ΑλλΑ σοι διΑ φροντίδος 
ίτΛ γν&ναι τΑ τε Αλλα της θείας οίχονομίας πρδς δ 
τι τών γινομένων Ιχαστον βλέπει, χα\ τίνος χάριν τψ 1)118 ηε ιηίηίηιί {|υί ^βηι 8ί()6Π8 8ί1υ8 ςυεηι ηοη εοι>- 
ΐειηρΙείυΓ ρΓΧίεΓηιίΙΐίΐυΓ, 86(1 οηιηί3 ρ3Γ6ηι ειι-> 

Γ3ΐη ρΓΧΐ)6η1 ίίβ (|υί ρ6Γ 83ρί6Βΐί3Π1 3(1 8υρ6Γ9ί 

ιηεπίβηι (Γ3()υχ6Γυη( : 60()6πι πιθ(1ο Ια (]ΐιοςιΐ6^ 
ο ε!ΐ3Γυπι ιηίΗί ε3ρυκ,ευπι 3()ηί)ίηί8ΐΓ3ΐίοη6η Οεί ιπ 
Τ6ΐ)υ8 υηίν6Γ8ΐ8 εοη8ί(ΐ6Γ3β οιηίδβίδ ίΠΐβ είΓ03 ηιιβετ 
▼υ]{;1 ιηεηβ οοευρ3ΐ3 68ΐ ((ίβ (Ιίτίΐϋδ 1ο(ΐυοΓ, βΐ (ΙοΙί•• 
€Γΐ8, 61 \τ3ηφ %\οτΐ2ί ευρί()ίΐ3ΐ6, ςυχ γ68 ρΐ3η6 γ3- 
(ΙίοΓαπ) ίη πιθ(1ιιπι (]υ38ί ίυ1(;υΓ6 ρΓ3Β8ΐΓίη£;6η(68 60# 
ςυί Γ3Γιοη6 ιηίηαβ υΐιιηΙυΓ, ο1)8ΐυρ6ί3ε6Γ6, 3ΐςυ6 ρ6Γ• 
ευΐ508, 3αοηί(θ8 61 εοη8(6Γη3(θ8 γ6(1(16Γ6 βοΐεηΐ)^ 
ηεε 63 ςυίίΐεηο, ιιυχ πιίηίηΐ3 νίίΐεηΐυτ, 6χ ίί8 ςυ» 
ίη Γείιυβ υηίνεΓβίβ εοη8ί(ΐ6Γ3η(υΓ, ίη6Χθυ883 τεϋη•* 
ςυίδ, εοη8ί(ΐ6Γ3η8, (ΙίδρΙείεηβ οΐ 5εΓυ(3η8 Ιηπτ^παΐί•- 
ΙαΙειιι 1ιυηΐ3η% γί(.τ : ηοη 63ηι θυη(αχ3ΐ, ΐ|ΐιΐ£ ενΓ€2ΐ 167 δ. 611^601111 ΝΥ$5ΕΓη 468 

(1ίνίϋ&8 61 ραυροΠϋΙοπι ΰοη^ΜβΓ&ΙυΓ, γβΐ <!1ίβπ^ίΐ3- Α ί^^^' ^^^ Τήρ^^ μαχρδν 7:αρατε(νεται ή ζωή, δ £έ το- Ιυιη 61 β606Γυπι (1ίίΓ6Γ6ηΐί93 (ηο8ΐί βηίιη \ιχο ρπο 
ιηΐιίΐο 6856, ςυίΙ>υ$ 6586ηΓι& ηοη 681 δβοιιηϋυηι ρΐΌ- 
ρπϋΐη 8υ1)8Ίδΐ6ΐιΙί3ΐη, 86(1 ίη ναηα ορίιήοηβ 60Γυιη 
ςυί Γ6ΐ>υ8 ηοη6ΐιΓι}>υ8, ςα&8Ί 5α1)8ί8ΐ6η1ί1)υδ ίιιΐιίαηΐ : 
ηαηι 81 ηυΐβ &(1ίιη&1 6ί ςυί |;Ιοπ» 5ρΐ6η(1θΓ6 ίηΟ&ΐυβ 
681, ορΙη!οη6αι 61 6χΊ8ΐΊιιι&ΐίοη6ΐη 60Γΐιηι ςιιί 1ΐ88 
Γ65 ίηΐυβπ 8θΐ6ηΙ, ηίΐιίΐ Γ6ΐίιιςα6ΐυτ 61 ςιιί ιη3§ηθ8 
8ΊΙ>ί ο1> Γ68 ναη&δ βρίΓίΙυδ 8υη)ϋ, 61 ίηβρίβ ίη0α(ιΐ8 
«81» 6112111)81 νβΐ ιιηί\'6Γ$α ρβοαπίαπιπι ιη9ΐ6ΠΗ 
ρ6η68 6υιη ίΙοΓοββα δίΐ). δβά 111)1 €ΐιι*χ 681 
8θίΓβ, ουηι ΓβΗςυα (Ιίνίη» 3(1ιηίηί8ΐΓ3ΐΊοΐ)ί8, ςιιο 
ςιιί(1<|υ6 8ρ6€ΐ6ΐ 60Γυιη ςυββ Γιυηΐ, Ιύηι ςιια όβ εβαβα 
»1ϋ (ΐυΊ(ΐ6ΐη ίη Ιοηςαιη δ6η6εΙιιΙοηι τΊΐα ρΓόΓ0|;6ΐυΓ, 
αΙίυδΥβΓο Ιιααεηιΐδ νίΐφ ραπίεβρδ δίΐ, ςυαίβηυβ 
ρΰΓ ΐ'68ρίΓ3ΐίοη6ΐη 36Γ6Π) Ιιαυτίαΐ , 61 ρΐΌΐίηυδ νί> 
ΐΑΐη Βηί&ΐ. Ναπ) δί ηίΙιΊΙ βΟΓαηι ηΐιχ ίη πιυηϋο δυηΐ, 
ηοη α 060 6δΐ, 86(1 οηιηία 3 (Ιίνίη» νοΙ(ΐηΙαΐ6 ροη- 
ϋ6ηΙ^ 86 8»ρ1(*ηΚί3 ρΐΌνί(ΐ6η(1ί(ΐυε νίΓΐυΙο ρΓΧίΙΚυιη 
ηυιηοη ^ίνίηυηι 6δΙ, ρΓΟΓδυδ εΐίαηι Ιιίδ &1ί(]υα ταΓιο 
8υ1)68ΐ, (ΐιΐ{6 83ρί6η1ίί6 061 δίηιυΐ 6ΐ 6]ιΐ8 οοΓΧ, ςυ3 
ρΓΟδρίοίΙυΓ 30 ρΓονί(ΐ6ΐυΓ Γθ1)υδ υη1ν6Γ8ί8 , ίπδί^ηία 
ί6Γ3ΐ. Οαθ(] 6ηίιη (6ΐη6Γ6 3ο δίηβ Γ3ΐίοη6 Γιΐ, ορυδ 
0οί ηοη Γυ6τί(. 06ί η3ΐη(|υ6 ρΓορΗιιπ) 6δ(, ςυ6ΐη3α- 
ηΐ0(1υηι ίη(ΐυίΙ δ6ΓίρΐυΓ3, οηιηί3 ουιη δ3ρί6ηΐί3 
ί366Τ6• Οηο(1 ί£;ίΙυΓ δ3ρί6ηΐ6Γ Γ3€ΐαιη ίηί11ο?ΡΓθ- 
ιΐίίΐ Ηοηιο ρ6Γ η3ΐίνίΐ3ΐ6ηι ίη νίΐ3πι ; 1ΐ3υ8ίΙ 36Γ6ηι, 
Α 26Π)ίΐα νίΐ&π) ίηοΙιθ3νίΙ, Ι30ΐ7ηΐ38 η3ΐυΓ» πιυηβπδ 
νί66 {ηιρ6η(1ίΐ, ρΓίιηί(ί38 νίΐφ δοΐνίΐ 6ΐ 1ί1)3η)ίη3 σοΟτον μετέχει του (|)ν, δσον δι* άναττνοης τδν αέρα 
σποΐσαι, χα\ εύθΟς χαταλήξαι τ6ν βίον• ΕΙ γάρ ούβέν 
άθεεί των έν χ<5σμφ έστ\, πάντα δέ της θε(ας έξηπται 
βουλήσεως, σοφδν δέ χα\ προνοητιχδν τδ θείον, πάν* 
τως τις Επεστι ΙίαΧ τούτοις λόγος, της σοφίας &μα 
του Θεού χα\ της προνοητιχης επιμελείας τά γν^ 
ρίσματα φέρων. Τ6 γάρ είχήτε χα\άλδγως γ(νόμεν(>ν, 
ούχ &ν έργον εΓη ΘεοΟ. θεού γάρ Γδιον, χαθώς φησι^ 
ή Γραφή, τδ 4ΐάντά έν σοφ(^ ποιείν. Τί ο5ν τδ σοφδγ 
έν έχεΓνφ ; Παρήλθε δΐά γεννήσεως εΙς τδν β(ον δ 
άνθρωπος, Εσπασε τδν &έρα, άπδ οΙμω^ης τδ (ξν 
ήρξατο, έλειτόύργησε τ(ι φύσει τδ δάχρυον, άπήρξατο 
τψ βίψ τών Ορήν(ϋν, ίτρίν τίνος μετασχείν των κατλ 
τδν βίον ηδέων, ΛρΙν τονοίθήναι τήν αΓσθησιν, 2τς 
λελυ μένος τάΧς τών μελών &ρμον(αις, άπαλδς τε χαΐ 
δια)€εχυμένος, χα\ άδιάρθρωτος, χα\ τδ δλον εΙπειν, 
πριν γενέσθαι Ανθρωπος (εΓτυερ άνθρώτιου Εδιον ή 
λογική χάρις εστίν 'ό δέ οΟπω έν έάυτψ τλνλ^γον 
έχώρησεν), οδτος δ μηδέν πλέον Ιχων, τόϋ έν τ^ μή- 
τρώ^ νηδυι συνεχόμενου, πλην τδ έν αέρι γενέσθαι, 
έν τούτω της ήλιχίας ών, διά θανάτου λύεται, ή εκ- 
τεθείς, ή καταπνιγε\ς, ή κατά τδ αύτδματον δι' ά^- 
^ωστίας του ζ^ν παυσάμενος, τ( χρή περ\ αύτου 
έννοείν ; Πώς περί τών οδτω τετελευτηχδτων ίχειν ; 
Όψετσι άρα κάχείνη ή ψυχή τδν κριτήν, ^αράστήσέ- 
ται μετά τών άλλων τφ βήματι, ύφέξει τών βεβιώ- 
μένων τήν κρίσιν, λήψεται τήν κατ' άξίαν άντίδοσιν, 
ή πυρ\ καθαιρουμένη κατά τά; του Ευαγγελίου φώ* Γ6θίΙά6 η6(υ,ρπυ8ςιΐ3πι 3ΐίου]αδΓ6ί ίη νί(3 ]ϋ6υη(]86 € νάς, ή τ^ δρύσφ της ευλογίας Ιναποψύχουσα ; 
ρ3Γΐίθ6ρδ Γαίδ86ΐ, ρπυ8(ΐυ3ΐη 86η8!1)υδ ν6^ΐ3(υδ ϋΐ βι*πΐ3(υ8 68861 : 6ΐί3η) ηιιηο ηιοιηΙ)ΓθΓυπι 60ΐηρ3|^θ 
αίςυβ εο3^π)6η(&ΐίοη6 δοΐυΐαδ, ΐ6η6Γ Αο (ΙίΙΓυδυδ^ 1η3Γΐίουΐ3ΐυ8, 3ηυ1)υ8 ηοη(1ιίηι οοαιροδίΐίβ 3ΐ(ΐυ6 
ΓθΓηΐ3ΐί8, 61 αΐ 8ΐιηιιη3(ίηιάί63ΐη,ρπυ8ςυ^ηι Ιΐοηιο Γ30(πδ 68861, δί(]υί(]6ηι Ιιοηιίιιίδ ρΓορηαηι (Ιόηυηι Γ3ΐίοηί8 
68ΐ ; 3ΐ ΙιΙο 1*3ΐίοηί8 ηοη(]υιη €3ρ3χ 6Γ31, Ιιίο (|ϋί ηίΐιίΐο ρΐυδ 1ΐ3ΐ)6ΐ)3ΐ ςιίαπι ίδ (ΐπί ηιηΐβΓηο υΐ6Γ0 εοη- 
ΐίηβΐυΓ, ρΓΧΐ6ηια3ΐη ςυοά ίη ^6γ6 Γυίΐ, ίη 621 3Β1316 οηιη δίΐ ρ6Γ ηΐ0Γΐ6ηι δοΙνίΐοΓ, γβΐ 6χρο8ίΐυ8, Υ6ΐ 
8υ1Γθ03ΐυ8, τ6ΐ8ροηΐ6ρ6Γ ίηβΓΐηίΐ3(6πι νίν6Γ6 <ΐ68ίη6η8, (ΐαί(1 ά6 60 €0([ίΐ3Γ6 ορθΓΐ(ίΐ? Ουοιηθ(1ο ίΐοηι 
(Ιο ϋδ (ΐυί Ιιυηο 6ΐίΐυιη τίΐχ !ΐ3ΐ)υ6ΓυηΙ 86ηΙίΓ6 ? Αη ί1ΐ3 (ΐιιο(ΐυ6 3η1πΐ3 ]υ(!ί6οηι τί(1οΙ)ίΐ^ Ιπ1)υηα1ί 6(ιηι 
2ΐΙΓΐ8 8ίδΐ6ΐαΓ, δΐιϋίϋίΐ 301» νίΙ:6 ]ιΐ(1ίοίαηι, βοοίρίέΐ ρΓο ιηβΗΐο Γ61ΐ'ί1)ηΐίοη6ΐη 61 6οη)ροη8»Ιίοη6Πΐ, ν6ΐ ί^ηΐ 
ρυΓ|;:ΐΐ2^, ]ΰχΐ3 Κν3η^6Γιί ν6Γΐ)3, ν6ΐ ίηΓθΓθ1)6η6(]ίοΙίοηΐδΓ6Γη^6Γ3ΐ3 3ΐςα6 Γ6ΐοο111&ΐ3 ? 

ΕΧΡΙιΙΟΛΤΙΟ. "Έντενθέν δηΛογ τρατώς^ δη κα/θάρσιοτ χΐφ 

Ηίη€ ρΙαν€τηαηί[€$Ιηηΐ6$ΙηηοάρΗτςαΙοτίηηι ί^ηαη ό Πατ^φ, τάς μετά τ^ν τεΛεντ^ν έκαστου τών Ραίετ Ηίΰ ίοτηιβηία €ηΐ€ίαΐαίηιιβ άιάί, ^κί^ιιβ ρο$ί 
ηιοτίεηι έ^ΚΜ^κβ βοτηηι ηπί ρβΰοανετηηΐ εΐ αηΐε ηιοτ^ 
ΐειη, ηοη ηί άίρηιιηι εΐ ρατ εταΐ, ρίεηιίεηΐίαηι ερε^ 
τηήί ίη βαηιηια α((ίο\ηηΐητ, ]ηχία ραταύοίαιη Εναηρε- ήμαρτηχότων, καΐ μί} μ£τατσιι\σάττωτ άξίως πρό 
τεΧευττις^ έν φΛογϊ βασάνους φησί ' κατά τ^γτ έτ 
τφ ΕύαγγεΛίφ ^ταραβοΛτιν, περί τε του χΛουσΙον^ 
χαΐ τού Ααζάρου, ΑηΛον γάρ δτι ταύτα ώδε μέμπ}- ϊίύαηι άε άϊνίίε εΐ 1>αζατο ^ Ρεηρΐοηηηι ε$ί εηιηι ρ ται της παραβοΛης τφ είπειν^ί^ πυρϊ χοΘαιρομέτη ηηοά Ηη]Η$ Ιύο ραταύοΐω ηιεηιΊηίί άαηι άΐάί^ νεί ίρηε 
ρπτραΐα (Ηοερτορίετ άΐΌΐίεηι)^ νεΙ ίηΐΟΓε Ιτεηεάίείίοηίε 
τείήρεναία^ (Ηοε ρτορίετ Ιαζατηηή,Αΐ ιΙΙα ]η»ΐί ΐηάίεη 
ίεηΐεηΐια, < ΑΜηηΐ Ιιί ηνίάεηι αά ωίετηη/η βκρρ/ί- 
η'νηι, ]η$ΐί νεΐο αά νίίαιη σίίερηαηι : *» ηοηάηη αηίε 
^Ηίίίείηηι Ιοεηηι ΙιαΙ)εΐ ί/ι Ιήί. 

δϋίΐ Ιΐ2ΐυ(1 8610 (ΐυοιηθ(1ο Ιιχο (Ιο 1ιυ]Π8η)0(]ί 3ηί- 
11)3 εο@ίΐ3Γ6 οροη63ΐ. Νοηΐ6η εηίιη ΓείΓΐϋυΐίοηίβ 6( 
Γ6ΐηυη6Γ3ΐίοη1δ 3ΐίςυί(1 οροΓΐ6Γ6 ρΓΟΓδυδ 3ηΐ6 ρηβ- 
1)ίΙι1ιηϋ886.8ί^ηίβε3ΐ;3ΐ βί ςυί οπιηίηοηοη νίχίΐ π)3• 
ΐ6Γί33Γκΐιϋ(1 ρκ6ΐ)6η(1ί ρπλΓΰρΙβ'οδί. Ιη(|υίΙ)υ8 3ΐι(6ηι (τοϋτο διά τδγ πΛούσιον), ^ τή δρόσφ τήςεύΛο» 
γιος έταΛοψύχουσα (τοϋτο διά τδτ Αάζαροτ), 
Ή δέ άΛόφασις του δικαίου κριτου^ ι ^ΑπεΛεύσοτ^ 
ται οίτοι μέτ εΙς αίώτιοτ οίόΛασιν^ οΐ δέ δίκαια 
εΙς ζωίιν αΐώνιον * ι οϋχω χρό της κρίσεως χώρεοτ 
έχει έτ τούτοις. 

*Αλλ* ούχ οίδα πώς χρή ταύτα περ\ της τοιαύτης 
έννοησαι ψυχής. Τδ γάρ της άντιδόσβως Ι^'^μα^ τδ 
χρήναί τι πάντως προπαρασχεθήναι σημαίνει, του 2έ 
μή βεβιωκδτος δλως, ή ύλη του τι ικαρασχείν παροΐφή- 
ρηται. Έφ* ων δέ δ^σις ούκ ίστιν, ουδέ άντίδοσις κυρίως « 1.06 XVI, 19 δ<|ί). * Μ;ι1ι1ι. χχν, 40. Ι6« 'ΟΕ ΙΝΡΑΝΤΙΒυδ Οϋΐ ΡΚ^ΕΜΑΤυΒΕ ΑΒΚΙΡΙϋΝΤΰΛ. !70 

0>Μ>μααΟήιεται. Μή οΟτης δέ της άντιβόσεως, οΟτε άγα- Α <1&Γιο ηοη 68ΐ, η60 εοιηρβη^αίιο φΐίϋβπι 61 Γ6ΐιίΙ>υ< \)άν έίττιν οδτε χαχ6ν τδ κατ' ελπίδα προκείμβνον. Τί> 
γάρ δνομα το(>το, των χαΟ* έχάτερον νοουμένων την 
άμοι64]ν επαγγέλλεται ' τδ δέ μήτε έν άγαΟψ μήτε έν 
χαχφ εύρισχέμενον, έν ούδενΐ πάντως έττίν * άμεσος 
γάρ ή της τοιαύτης αντιθέσεως έναντιότης, ή του άγα- 
Οοΰ χαΐ του χαχου, λέγω, ών ού6έτερον ίσται , τω μ^] 
θατέρου χατάρξαντι.Τδούν.έν μηδεν\ 8ν ουδέν εΤναί τις 
ειποι δλως. ΕΙ δέ τις τδ τοιούτον χα\ είναι λέγοι, χα\ 
έν άγαθοΓς είναι, δίδοντος, ουχ αποδίδοντος του θεοΰ 
* τα άγαΟά τοις τοιούτοις, ποίαν λέγει της άποκληρώ- 
σεως ταύτης α1τ£αν ; Που τδ δίχαιον συναποδείξει 
τψ λόγφ ; Πώς δέ ταΐς Εύαγγελιχαις φωναΤς σύμφω- 
νον δείξει τ6 ν^μα; ΈχεΙ συναλλαγματική ν τίνα της 
βασιλείζςτήν έμπορίαν το?ς άξιου μένοιςπροσγίνεσθαι Ιίο ρΓορΓίβ ηοη)ίη3ΐ)ίΙυΓ. 111)1 9ΐιΐ6ΐη Γ6ΐΓί1)υΙίο ιιοη 
6δΐ, ηοςαβ 1)θηυιη ηβπυβ ιυ&1ιιιη, ςιιο(1 νβΐ $ροΓ6• 
ΙϋΓ, νβΐ ιηβΙυαίυΓ, ρΓοροδίΙυιη βδΐ. \ά βπΊιη ηοηιοη 
βΟΓυιη, ςυχ ίη αΙΐβΓυίΓαιη ρ3Γΐ6ΐπ ίιι(6ΐΙί£;υη(ιΐΓ, οοιη- 
ροη.^αΐίοηειη βΐ ΓβίΓίϋυΐίοηβιη ρΓΟίηίΐΐΊΐ ; ςι10^ ου* 
Ιϋΐηηβςυο ίη 1)οηο ηβςυβ ίη πιβίο ίηνβηίΚαΓ, ίη ηυΙΙα 
Γ6 ρΓΟΓδυβ 681 : βίη6 ιη6(ϋο 6$1 βηίηι 6]υ8η)οι!ί ορρο- 
δίΐίοηίβ οοηΐΓαπ6ΐαδ, 1)οηί 61 πιαίί ίηςυαιη, ςυοπιπι 
η6υΐΓυπι €0ηΓιη^6ΐ 6*1 ςυί ηοη 3ΐΐ6Γίυ8 6Χ6ηιρ1υπι 
6ΐ 8ρ6θίιη6η ρΓ3Βΐ)υ6πΙ. Ουοά ί^ίΙυΓ ίη ηυΠ& γο 681, 
ηβ 6886 ςυίιίεηι ρΓ0Γ8υ8 αΐίηιιίδ ϋίχοΐ'ίΐ. Ουοιΐ δ1 ςιιΪΗ 
Ιαΐβ 6ΐ 6886 6ΐ ίη 1)θπί8 6886 (Ιίοαΐ, 060 1)οη3 Ιαΐί- 
1)08 (Ι3ηΐ6, ηυη Γ6(1(]6ηΐβ, ςυαηι Ηυ]υ8 αΐ(πΙ)υΙίοηί8 
€2ΐυ8:)πι αί!6Γ6ΐ ? υ1)ί ]υ8ΐΙΙί&ηι ίη Ιιαο &ΙΐΓΐ1)υΓιοηβ λέγει. Επειδή) γάρ τ6 χα\ τδ, φησ\, πετυοιήχατε, τήν Π βίυιυΐ ίη6886 ΟΓΑΐίοηβ (ΐ6ηιοη8ΐΓ3ΐ)ίΙ? Ουοηκκίο &υ- βασιλείαν άντιλαβε?ν έστε δίκαιοι. ΈνταΟ^α δέ μηδέ- 
μιοίς, μήτε πράξεως, μήτε προαιρέσεως ύπούσης, τίνα 
χΛΐρ6ν Ιχει χα\ τούτοις παρά του θεοΰ γίνεσΟαι λέ- 
γειν τδ έξ αμοιβής έλπιζόμενον ; εΐ δέ τις άβασανί- 
βτως τδν τοιούτον δέξεται λ^γον, ώς πάντως έν άγα- 
Οοις έσομένου του παρελθόντος ούτως έπ\ τδν βίον, 
έχ τούτου μαχαριστύτερον άναφανήσεται της ζωής 
τδ μή μετέχειν ζωής, εΓτυερ έχείνφ μέν αναμφίβολος 
ή των αγαθών μετουσία, χ&ν βαρβάρων τύχη γονέων, 
χα\ μή νενομισμένφ χυηθ9| γάμφ ' τφ δέ βββιωκδτι 
τδν χωρητόν τε κα\ νόμιμον τή φύσει χρόνον, πάν- 
τως ή πλέον ή έλασσον ό της κακίας μολυσμδς τ?) 
ζω|5 χαταμίγνυται • ή, εΐ μέλλοι παντελώς της πρδς Ι6ΐη Ιιαη6 ορίηίοη6πι οιιπι Εναη^οΐίοίδ τοοίΙ>ιΐ8 €οη- 
εοΓϋαηΐβπ) 08(6η(ΐ6(? ΙΙΙίο <|υί(]6ηι ΐοηςυ^ηι 6χ ηβ^ο* 
Γιο ^οηι^^^ιο Γ6£[ηυη] 608 ηπί άίςιιί 1)αΙ)υηΙυΓ οοη • 
866υΙιΐΓ0$ 6886 (Ιίοίΐ. Οιιοηί&ιη 6ηίπι Ιιοο 61 Ιιοο, ίη• 
ςυΐΐ, ί66ί8ΐί8, 96ςυυηι 68ΐ, υΐ Γο^ηηιη Ιοεο Γ6πιυη6• 
ΓϋΙίοηίβ αοοίρίαΐίδ. Βίο ν6Γ0 ουπι ηυΙΙαηι ηοςυ6 Γα* 
οΐυπ) η6([α6 το1υηΐ38 8αΙ)8ίΙ, ηιια ΓΑΐίοηβ €( οοεα* 
&ίοη6 ςυίδ άίοβΐ 6ΐί3ΐη 1ιί8 3 060 €οηΐίη£[6Γ6 \ά ςυοιΙ 
οχ Γ6ΐΓί1)υΓιοη6 6( οοηιροη^αϋοηβ 8ρ6Γ2ΐυΓ? Ουθ(1 
Βΐηυίδ δίηβ ιιΐΐα 6Χΰυ88ίοη6 61 6Χ3Π)ίη2ΐίοη6 Ιηφίδ- 
ιηοάί ορίηίοηοιη 3ΐηρΐ6θΙοΙιΐΓ, ςυ^δί ρΓΟΓδυδ ίη 1)ο• 
ηίδ ΓυΐυΓυδ δίΐ ίδ ςυί Ιιοΰ πιοϋο ρΓοάίοΓΪΙ ίη νϋαη), 
6χ Ιιαο ορίηίοπο ηΐ6ΐίθΓ6 €0ηϋί1ίοη6 1•63Γΐ0Γ(ΐυ6 6δ&ο τδ χαχδν κοινωνίας έχτδς είναι, πολλών αύτώ δεΙ[ν] \ί(]6ΐ)ίΙυΓ ςαί νίΐφ ραΓΓΐ06ρδ οιηηίηο ηοη 68ΐ, <ιυ&ιη Ιδρωτών πρ6ς αυτό τούτο καΐ πόνων. Ού γάρ άκμητ\ 
χατορθοΰται τοΓς μετιούσιν άρετή[ν], ουδέ άπονύς έστι 
το7ς άνθρώποις ή τών καθ*ήδονήν άλλοτρίωσις, ώστε ένΐ 
των ανιαρών έξ αμφοτέρων συνενεχθηναι δείν πάντ(ος 
τ^ν μετάσχοντα του χρονιωτέρου βίου, ή νύν τφ έπιπόνφ 
της αρετής έναθλουντα, ή τότε διά τήν έν κακίςι ζωήν 
τ^ άντιδόσει τών αλγεινών όδυνώμενον * έπ\ δέ τών 
άωρων τοιούτον έστιν ουδέν* άλλ" ευθέως ή αγαθή 
ληξις τους έν άωρί^ μεταστάντας έκδέχεται, εΓπερ 
αληθεύει τών ούτως ύπειληφότων ό λόγος. Ούκούν έκ 
τού ακολούθου χα\ τοΰ λόγου προτιμότερα δειχθήσε- 
ται ή άλογία, χα\ ή αρετή ούδενδς αξία διά τούτων 
άναφανήσεται. ΕΙ γάρ μηδεμία γέγονε ζημία πρδς 
ι^,ν τών αγαθών μετουσίαν τψ μή μετασχόντι τής 
αρετής , μάταιον άν εΓη το περ\ ταύτην πονειν κα\ 
άν4νητον, τής άλογου καταστάσεως έν τζ τού θεού 
χρίσει προτερευούσης. ςυί τίνίΐ, δί ςυίάβηι ίΙΐ6 ρΓοουΙ άυ1)ίο 1)οηοΓυιη \,λτ* 

ΐίΟΟρδ 6Γί(, 6ΐί3Π) δί Β&Γ>)»Γ0δ ρ3Γ6ηΐ6δ 1]3ΐ>6»1 61 

]υ8ΐίδ Ι6£;11ίηιίδίΐυ6 ηυρίΐίδ 6οη€6ρΙυ8 ηοη δίΐ ; ίΙΙίπδ 
&υΐ6πι νίΐ^ϋ, ςυί ίά ςυοά ηαΙιΐΓίΐ οαρίΐ ϋίςπο οοη«• 
δϋβνίΐ, νίν6η€ΐο Ι6π)ρυδ 6Χ6ς[6ΓίΙ, ρΓΟΓδυδ νοί ΐη3]0Γ 
νοί ηιίηοΓ οοίηςυίη&ΐίο νίΐίοδίΐ&ιίδ 3(1ιηί8€6ΐ)ίΙυΓ( 
3αΙ δί ρ6ηίΙυδ 3 €θπιιηυηίοη6ηΐ3ΐί ν3€ΐιιΐδ 6Γίΐ, πιυΐ" 
Ιίδ 6ί 3(1 ΗοΓ. ίρδυηι δυι1υπΙ)ΐΐδ 61 ΐ3ΐ)οη1)υ8 οριΐδ 
6ΐ'ίΐ. Νοη βηίαι 3ΐ)8ςυ6 η60θΐίο ςυί νίπιιΐί δΐυ(ΐ6ηΙ 
63ηι 38δ6(]ϋηηΙυΓ ; η6ςυ6 3ΐ)δηϋ6 Ιβ1)0Γ6 1ιοηιίηί1)ΐΐδ 
οοηΐίη|;ίΙ, υΐ 3 ηιβίίδ τοίυρϋ^ΐίϋαδ βΙΊοηί δίηΐ, 3(1ϋθ 
υΐ ρΓΟΓδυδ οροΓΐ63ΐ 6υΗ) ςυί ϋίιιΐίυδ ίη νίΐα ΓυΙυΓΐ:8 
δίΐ, 3Η6Γ0 6Χ ίΐυοϋυδ ηιοίοδίίδ ίαιρίΐο^ΐιιηι οοηΩι* 
013Γί, νβΐ ηιιηο ίη ΙαϋοΓίοδΟΰχυπΓιΐίο νίΓΐυΐίδ (Ιοίχι-'^ 
Ι3ηΐ6ηι, ν6ΐ Ιυηο ρΓθρΐ6Γ νίΐΐιηι ροΓ αιαίίΐίαηι 6( ηϋ- 
ςαίΙί3ηι ΐΓ3ηδ3€Ί3η), ίη ΓοΙπϋυΙίοηο ΐΓίδΓιυπι οΐ 
ϋ &06Γΐ)3Γαη) Γ6Γυη] €Γυ6ί3ΐυδ οΙόοΙοΓΰδ 1οΙβΓ3ηΐ6ηι : ία ρ?χηΐ3ΐυηδ 3υΐ6ΐη ηίΐιίΐ οδΐ 6]υ8Π)0(ϋ. 86(1 ρΓΟίίη^δΟΟδ, ςυί ίπ)η)3ΐυΓ3 96ΐ3ΐ6 6χ Ιιαο νΙ(3 ΐΓ3ηδΐ3ΐί βυια, 
λί ΟΗκΙο Τ6Γ3 βΟΓυιη (ΐυί ίΐ3 βυβρίεβηΐυΓ 61 ΟΓβϋυηΙ, ορίηίο οδΐ, 1)οη3 δΟΓδ 3ΐ(|υ6 €οη(1ίΙίο οχοίρίΐ. 
Ετ§ο 6χ «οοδύςυβηΐί ΓΑΐίοηίδ 03Γ6ηΙί3 6ΐί3ηι ίρδ3 Γ3ΐίοηβ οδδβ ρΓ26δ13πΙίθΓ 6ΐ ορΐ3ΐ)ί1ίθΓ οδίοηιΐβΐυι- , 
βΐ ¥1110» ηυΙΙίιΐδ ρΓ6Γιί ρ6Γ Ιιχο 3ρρ9Γ6ΐ>ίΙ. Ναηι δί ηυΐΐυπι (Ιαπιηυηι 30 (ΙΰΐΓΪηιοηΙυιη, ηυΑηΙυιη η(1 
ΐΜυηι βΐ ρ3ΓΓΐ€ίρ3ΐίοηβω 1)θηθΓυιη 3ΐ1ίη6(, 36θί(1ίΙ 6ί ςυί ρ3Γΐί€6ρ8 νίΓΐυΙίδ ηοη Γυίΐ, Τ3ηιιηι οΐ ίηυΐίΐβ 
ήα% Βίηάϊηοϊ ΓυβηΙ, €ϋπι δίβΐυβ 61 ογιΙο Γ3ΐίοηίδ οχρΰΓδ ρΓίοΓβδ ρ3Γΐ6δ ίη ]ιΐ(1ίοΊο Οοί ο1)Ιίη63ΐ• 

Ταύτα συ πάντα χα\ τά τοιαύτα διανοούμενος, Π^ο 6( ϋ]υδΐηθ(1ί οιηηί3, €ΐιηι 3ηίο)θ β^ιΙ^Γβ», 
έζετάσαι τδν περί τούτου λόγον διεκελεύσω, ώς άν }ΐ0Γ(3ΐυδ 6δη)6, υΐ Ιιυ]υδ Γ6ί Γ3ΐίοη6Πΐ 86Γυΐ3Γβι, υΐ ήμΙν διά τής ακολούθου ζητήσεως έπί τίνος βεβαίου 
νοήματος ή περί αυτού Ιδρυνθείη διάνοια. Έγώ δέ 
ιερός τδ δυσθειόρητον τού προτεΟέντος ήμίν σκέμμα- 
τος βλέπων, άρμόζειν μέν οΐμαι κα\ τήν τού Άπο- 

Ρατβοι.. Οβ. Χίνΐ. ρ6Γ οοηδί*ηιΐ6ηΐ6ΐη 6ΐ €0ηδ6ηΐ3η63ΐη ςυ9Β5ΐιοη6ω &€ 
<1ίδρυΐ3ΐίοη6η) ηοΙ)ί8 ίη 3Πςυ3 βΓη)3 ορίηίοηο ^6 Η&υ 
Γ6 ιη6η8 8ΐ3ΐη6Γ6ΐυΓ. Εςο νοΓΟ 3ηίπ)3<1ν6η6ηδ (^ααηνα 

<1ί(βθαΙ(38 30 ρθΓρΐ6ΧΗ38 ίπδΐΐ Ίη.03 (|ΙΙ26 ηθΙ)Ίδ 3(1 

β 171 δ. ΟΒΕΟΟηΐΙ ΝΥ55ΕΜ 173 ϋΟΠδ'κΙβΓοηιΙυιη 6( εοηΐβιηρί&ικίυιη ρΓοροδΊΐαςυ^β- Α στόλου φωνήν τφ παρό^^τι λ<$γω, ήν έπ\ των &ν€φ• δΐίο 081, οοηνβηίΐ'β (]ΐπ<)6Π) ορίηοΓ βΐίαπ) ρΓ^ΒδβηΓι 
€οηιιη6ηΐ3ΐίοηί αρο8ΐοΓιο&ηι νοοοηο, ςυα ΊΙΙβ υ8υ$ 
β8ΐ ίη &Γ(1υί$ 6( ηιεηΐίδ οο^ΊΟΙίοηί ίηαε€688Ί8 βΐ ίη- 
οοιηρΓ6ΐΐ6η8ϋ)ίΓιΙ)ΐΐ8 ςυ9Β8ΐίοηί1>υδ. < Ο αΙΓιΙυϋο, » 
ίη((υΐ6η8, < (ϋνίιί^Γυπι 61 δαρίβηΐίχ 61 οο|;ιιίΐίοηί8 
Οβί Ι ΟυΒίη ίη8€Γυΐ3ΐ>Πί3 ]υ(1ίεία β]υ8, 61 ίην68ΐί^^ 
1)ίΐ68 νί» 6]υδ Ι Οαίδ βηίιη εο|;ηονίι ηιβηΚβιη Οο- 
ιηίηί ' ? ι 8οιΙ ςυοπί^ιη πΐΓ8υ8 Αρο8(ο1υ8 8ίΙ \ ρΓΟ- 
ρπυηι βρίπΐυαΠδ 6886 οιπηία 86ηιΐ»Γί, Ίηά^^νίτβ^ 
('χηιιΐΓβΓβ 6ΐ 6χ»πιίη&Γ6, αίςυβ οοιηιη6η(ΐ9ΐ 608 ςυί 3 
<1ίνίη3 ξΓ&Ιία ίη οιηηί Γ&Ιίοηε οιηη'κιυβ οο^ηίΐίοηβ 
ιΐίΐαΐί δΐιηΙ, Γ6€16 ηιβ ΓαοΙιίΓυιη 6886 €6ηδ60, δι, 
ςιιοϋϋ 6^υ8 Γιβή ροΐεπί, ίηηυίδίΐίοηειη 6ΐ ίηνβδίί- 
(^ϋΐίοηβιη ηοη ηε^Ιί^ϋΑΐ, ηβςιιβ ςυο(] ίη Ηίδ. ςαββ- ίκτων έχεϊνος πεποίηται λέγων • ι "Ο βάθος πλούτου 
χα\ σοφίας χα\ γνώσεως Θεού Ι Ώς ανεξερεύνητα τά 
χρίματα αύτου, χα\ ανεξιχνίαστοι αΐ δδθ\ αύτοΰ Ι ΊΙς 
γάρ Ιγνω νουν Κυρίου ; > Επειδή δέ πάλιν 6 Άπ^ 
στόλος Γδιον του πνευματιχοΰ φησι τ6 άναχρίνειν τ^ 
πάντα, χα\ αποδέχεται τους παρ^ της θβίας χάριτος 
πλουτισθέντας έν παντ\ λίγψ χα\ πάση γνώσει • χα- 
λώς Ιχειν φημί μή χατολιγωρησαι της δυνατ1)ς εξ- 
ετάσεως, μηδέ περιιδχΐν τ6 ζητούμενον έν τούτοις 
άνερεύνητ($ν τε χα\ άθεώρητον, ώς άν μή χαΟ* 
ομοιότητα της τοΰ προβλήματος ύτιοθέσεως, χα\ ό 
περ\ αύτοΰ λόγος ατελής άφανισθείη, ή χα\ Αωρος, 
χαΟάπερ τι νήπιον των άρτιτόχων πρ\ν εΙς φως 
προελΟεΙν χα\ άδρυνθήναι, οΤόν τινι θανάτφ τ|) ^α« ηΐυτ, ίΐ3 (Ι68ρί€ί3ηί) 3ΐςυ6 εοηίειηηβιη, υΐ ιά 2ΐ)δ(ΐυ6 ^ Ουμία των πρ6ς τήν ζήτησιν της αληθείας άτονούν- δΟΓοΙ^ιίοηβ »ΐ(|υ6 ΰοηΐεπιρίαΐίοηε ρπχΙβΓΠΐίΙΙαιη; 
ηβ 3(1 8ίπιί1ίΐυ(]1η6ΐη βΓ^υπιεηΓι ρΓοροδΙΐ26 (]α8ΒδΓκΗ 
ιιίδ, ΟΓΑΐίο (|υοςυ6 ϋβ 6& γ6 ίιηρεί'Γβοί» 6ναη6$οαΐ, 
νεί εΐίαηι 2ηΐ6 Ιβπιρυδ τβΐυΐί ίηΓαηδ &11ήαίδ πιοόό 
ιΐ3ΐιΐδ, ρπιΐ5(|ΐι»ηι ίη Ιυ66ηι ρΓοϋοαι 61 αυ^οβε&ΐ, 
Ιαη(|υαπι πιογΙι; ςυα^ίαιη, ίη ηυοΕδϋοηβ νοΓίΐαΐίβ 
ϋοΓιοίβπΓιυπΊ ί^ηανί» αΐς«6 δοοοΓίΙίη ίηΐ6Γ63ΐ αΙ- 
ηϋο οοη ϋηιραΙιΐΓ. Ηβυιΐ ί^ίΐϋΓ ίηοοιηωοίΐϋπι βχίδΐί- 
ηιο, ηοη δΐ3ΐίηι 3 ΓοηΙβ 61 ίηίΐίο πιΟΓβ ΟΓαΙοΐϋηι 
ίιι ίυάίοίίδ (ΐ6€6Γΐ3ηΙίυπι ουπι ορροδίΐίοηί1)υ8 ίηιρίί- 
εαιΊ αίςυε οοηαί^βΓε, δ6ΐ1 ςυοϋβηι ΟΓαΓιοηί ίηιροδίΐο 
οήΐίηβ, ρβΓ οοηδβςυεηΐίαπι ρποροδίΐ» ςυίΒδίίοηίδ 
ρΓοϋυοβΓβ €θΐηηΐ6ηΐ3Γιοη6ηι. Ουίδη»ηι ί£;ίΐϋΓ 6δΙ ίΙΙε των διαφθειρόμενος. ΦημΙ τοίνυν χαλώς ίχειν μή 
((ητοριχώς τε χαΐ άγωνιστιχώς εύθΟς χατά στόμα 
πρ^ς αντιθέσεις συμπλέχεσΟαι , άλλα τίνα τάξιν 
έπιθέντας τφ λόγφ, δι' άχολούθου προάγειν τήν περ^ 
τοΰ προβλήματος θεωρίαν. ΤΙς οΰν ή τάξις; Τ6 
γνώναι πρώτον δθεν ή άνθρωπίνη φύσις, χα\ δτου 
χάριν ήλΟεν ε!ς γένεσιν. ΕΣ γάρ τούτων μή διαμάρ- 
τοιμεν, ούδΙ της προχειμένης ήμΤν θεωρίας ήμαρ- 
τηκότες έσόμεΟα. Τδ μέν ο3ν έχ θεοΰ πίν δ τί πέρ 
έστι μετ* αύτδν έν τοις ου σι ν έν τί] φύσει νοούμενόν 
τε χα\ όρώμενον τδ είναι Ιχειν, τ^εριττδν Λν εΓη 
λόγω χατασχευάζεσΟαι, ούδενδς, οΐμαι, των δττωσοΰν 
έπεσχεμμένων τήν των βντων άλήΟειαν πρδς τήν θΓϋο?Νθδδ6 ρΓΐιηυηι υη<ΐ6 ηαΐυρα Ιιιιιηαηα, 6ΐ6υ]αδ ρ '^^^^^'^^ν ύπόληψιν ένισταμένου. ΌμολογεΓται γάρ 
ιβί βΓαΐία ρΓ00Γ6ίΐ2ΐ δίΐ. δί βηίπι Ιιηϊο ηοδ ηοη Γυ- "^-^Ρ^ πάντων, μιδ? 86Γίηΐ, η60 3 ρΓοροδίΐ2 ςπί(ΐ6ηι ηο1)ίδ οοιηπιβηίαΐίοηβ 
3ΐ)6ΓΓ:ιν6Γίηιυ8. ^3^1 νβΓΟ βηρβΓναουϋπι ίηεΓίΙ ογ»• 
Ιίοηβ ρΓθΙ)ΛΓ6, ςυοά ςυί(1(|αί<1 δβουηϋιιηι Οβυηι ίη 
ΓβΓίιηι η»ΙυΓ3, Ιαηι ηΐ6ηΐ6 ρ6ΓθΙρίΐιΐΓ, ΐηηι νίιΙοίΗΡ, 
©χ ίρδο Οβο 6δδ6η1ί3ηι 1)3ΐ)63ΐ : οιιηι ηβιηο, ορίηοΓ, 
60Γυπ) ςαί υΐοϋηςαβ ΓβΓϋπι γβΓίΙβίεηι οοηίβηιρίίΐί 
ΓύβπηΚ, 1)υ]ϋδηί)ο<1ί ορίηίοηβπι ορρυ£;η&1ιιηΐδ κίΐ. 
£οηδΐ3ΐ 6ηίηι ίηΙβΓ οιηηεδ βχ υηα οροδ» ρ6η(ΐ6Γ6 
Γ6δ υηίν6Γδ3δ, ηυΙΐΗηιςϋβ Γβιη ίρδΑηι 6χ δ6δ6 68δ6η- 
Ιίαιη Η3ΐ)6Γ6, ηβ(|ΐ*β δυί ίρδίυδ ρηηοίρΐυπι 6ΐ 03υ- 
83^6686, δ6(] υη3πι ςυίάεπ) βδδ6 ηηΙιΐΓβϊη ηοη 

0Γ6313Π) 61 86ηΐρΙ(βΓη3Π1, (|ϋ3β δ6η)ρϋΓ δΙηιίΙίΐβΓ 
61 βΟάβηΐ ηΐΟίΙΟ 8686 1)3ΐ)63ΐ, ΟΠ)ηί ίηΐ6Γν3ΐΐ3Π ίη- αίτίας έξηφθαι τδ πάν, χα\ ου- 
δέν των δντων αύτοΰ έξ έαυτοΰ τδ είναι ίχειν, ουδέ 
έαυτοΰ είναι αρχήν χα\ αΐτίαν, άλλα μίαν μέν φύσιν 
εΤναι άχτιστον χα\ άΐδιον, άε\ χατά τά αυτά χαΐ 
ωσαύτως §χουσαν, παντδς διαστηματιχοΰ νοήματος 
ύπερχειμένην, άναυξή τίνα χα\ άμείωτον, χα\ παν- 
τδς δρου έπέχεινα θεωρουμένην ής ίργον, χα\ χρό- 
νος, χα\ τότϊος, χαΐ τά έπ\ τούτοις πάντα, χα\ εΓ τι 
πρδ τούτων καταλαμβάνει ή 2ννοια νοητόν τε χα\ 
ύπερχόσμιον. "Εν δέ των γεγονότων χα\ τήν άνθρω• 
πίνην φύσιν εΤναί φαμεν, λόγψ τιν\ της θεοπνεύστου 
διδασκαλίας όδηγψ πρδς τοΰτο συγχρώμενοι • δς φησι 
πάντων παρά τοΰ θεοΰ παραχθέντων εΙς γένεσιν, χα\ 
τδν άνθρωπον έπ\ της γης άναδειχθήναι, έξ έτερο- ΙεΙΙβοΙϋ 8υρ6ΓίθΓ, ίηοΓεηιβηΙί ϋίηιίηιιΐίοηίδίΐυβ 6Χ- ρ γενών συγκεκραμένον τήν φύσιν, της θείας τε κα\ ρβΓδ, ςυ96 ιιΙΐΓ3 οαιηεηι ΐεΓπιίηυσι 6δ86 εοηδρίοίβΐυΓ 
61 ίηΐ6ΐ1ίβ3ΐαΓ : ου]υ8 ορυδ δΐΐ 61 Ιβηιρυδ 61 Ιοουβ 
61 Ιιίδ €0η86<)υ6η1ία οπ)ηί3, 30 δί ςυίϋ 3ηΐ6 Ιιφο €σ- 
βί(3ΐίο €0ηιρΓ6ΐΐ6η(1ίΙ, Ιαπ) δοΐ3 ηΐ6ηΐ6 οοιηρΓεΙιεη• 
8ί1)ίΐ6, Ιηηι δυρΓ3η)υη(ΐ3ηιιιη. ϋηυηι 3υΐ6ηι 6\ ίίβ 
ςυχ Γ3013 δυηΐ, η3ΚυΓ3ηι ςυοςυβ Ιιυπΐ3η3πι 6δδ6 
^ί€ίαιυδ» θΓ3ΐίοη6 (ΐυβΟβηι ^ίνίη» άοοίπη» άυοβ 
3(1 Ηθ€ ιι(6ηΐ6δ : ςυχ 3ίι, οηιηίΗυδ 3 060 αά £[6η6Γ3- 
Ιίοηεηι ρΓοάυοίίδ, Ιιοηιίηεπι ςυος4ΐ6 βυρβΓ ΙθΓΓ3ηι 
ΰΓ63ΐυιη 6δ86, ου]υδ η3ΐυΓ3 6χ (ΙίτβΓδί (;6η6Γί8 Γβΐιαβ 
€0ηΐ6ΐηρ6Γ3ΐ3 δίΐ, (1ίνίη3 ίηΐ6ΐΐ6εΐυ3ΐίςυβ η3ΐϋΓ3 &(1 
«301 (ΐυχ 0ϋ]υ8(ΐυ6 6ΐ6πΐ6ηΐί εί εοη(π1)υΐ3 681* ρθΓ• 

•Ηοιη. XI, 53. • 1 Οορ. ιι, 10. νοεράς ουσίας, πρδς τήν έκαστου των στοιχείων αύτώ 
συνερανισθεισαν μοΓραν καταμιχθείσης * γενέσθαι δέ 
τούτον παρά τοΰ πεποιηχότος, έφ' ψτε εΤναι της 
θείας τε χα\ υπερκείμενης δυνάμεως Ιμψυχόν τι 
ομοίωμα. ΒΙλτιον δ' άν εΓη χα\ αυτήν παραθέσθαι 
τήν λέξιν Εχουσαν οΰτως * ί Κα\ έποίησε, > φησ^ν, 
ί δ θεδς τδν άνθρωπον * κατ* είχόνα Θεοΰ έποίησε ν 
αυτόν. » Τήν δέ σίτίαν της τοΰ ζ€υου τούτου κατα- 
σκευής, τών πρδ ημών τίνες ταύτην άποδεδώχασιν. 
δτι διχή διηρημένης της κτίσεως πάσης, χαθώς 
φησιν ό Απόστολος, εΙς τδ όρατόν τε χαΐ άόρατον • 
(τημαίνεταιδιά μέν τοΰ αοράτου, τονοητδν χαΐάαώμα• 475 Ι>Ε ΙΝΓΑΝΤΙΒυδ (ίυΐ ΡΚ^ΕΜ.\ΤυΚΚ ΛΒΠΙΡΙϋΝΤυΚ. 174 

τον*δι3ι & 7ου όρατου,τ6 αισθητών τε χα\ σωματώδες. Λ Ιίοηεηι αϋιηί&Ια : Ιιυηο 8ΐιΐ6ΐυ ϊίΙεΐηΌ ΓβιΙπιη 68εο 
2 €Γ6Αΐ0Γβ, υΐ 66561 ()ίνίη% α1ςιΐ6 $υρ6Γ;6 νιΠυΐΊδ &ΐΗηι&.Ιυιη ςυοϋιίαπι &ίηιυΐ3εΓϋΐη. Οο.ΊΐιηοιΙίυβ αυΐΰΐιι 
ίυβπΙ 6ΐίηιη ίρ$3ΐη ίη ιηβάίυιη 3(Ι6γγ6 (1ίοΙίοη6ΐη, ςυχ Ι&Ιίδ 6&1 : < Ει Γ6€ίΙ, > ίη(|υΐκ, ι Οβυδ Ιιοηιίηβηι, β6- 
«υικίυιη ίοια^ΊηθίΏ 06ί Γ6€ίΙ 6υιη *. > Ρογγο εαυ$3πι 6Γ6&ΐίοηί& 1ιυ]ιΐ8 αηίιη&ΐΐδι ςαίιίαιη 6οΓαιη ί|ΐιΐ &ΐ)ΐ6 
ηο§ Γα6Γυηΐ, Ιι&νο Γ6(1(ϋϋ6πιηΙ, ςιιοά €υηι 1>ίΓαΓί2ηι άίνΐ&α &Ίΐ οηιηίβ εΓ62ΐιΐΓ&, ςυβίΏαϋηιοίΙιιιη ίηςυίΐ 
Αρο$ΐοΙυ5, ίιι νΊ5ί1>ίΐ6 8€ί1ίί>6ΐ 61 ίηνί8ϊΙ)ίΐ6 : |)6Γ ΊηνίδίΜΙβ ςυ'κΐΰπ), ί(1 ςυοϋ η)6ηΐ6 ρ6Γ€Ίρί ροΐ68ΐ, οΐ 
ίηοοΓροΓβυοι ; ρ6Γ νί$ΊΙ>ίΐ6 3υΐ6ΐη 86ΐΐ5ί1)Ίΐ6 6ΐ οοΓροΓβυιη δί^ηίίίεαίυΓ. 
ΕΙς δύο τοΝυν ταύτα διηρημένων πάντων των δν- Ουηι ί^ίΙυΓ ίη Ιιχ*6 άιιο (1ίνί83 δΐηΐ οιηηίΑ ςιι»: των, εΙς τε τδ αΙσΟητδν, λέγω, 3•α\ εΙς τδ χατ' ίννοιαν 
θεωρούμενον * χα\ της (χέν άγγελιχης τε χα\ ασωμά- 
του φύσεως, ήτις των αοράτων, έν το?ς ύπερχοσμίοις 
τε χα\ ύπερουρανίοις διαιτωμένης, διά τδ χατάλληλον 
ιΐναι τ1) φύσει τδ ενδιαίτημα (ή τε γάρ νοερά φύσις 8υηΐ, ίη 86η$ίΙ)ίΐ6, ίηςυ^ιη, βΐ ίη ί(1 ηυοό ρεΓ 

Π16ηΙί8 3(;ίΐ3ΐίθη6Π1 61 ΟΟ^ίΐ3ΐ!θη6ΐη €0η8ί()βΓ2ΐΐΐΓ 

61 ίηΐ6ΐ1ί)$ίΐυΓ, αίςυβ 9η§;6Η6α ςυίίΐβιη 6( ίηοοΓρο- 
Γ63 ηΑΐυΓΑ, ςυχ 6Χ ίπνί8ίΙ)ί1ίΙ)υ8 681, ίη βυρπα- 
ιηυηϋΑηίδ 61 8υρ6Γ606ΐ68ΐ11)υ8 ρ&ΓΐίΙ>υ8 ϋοπ)ί€ΐ1ίυυι λεπτή τις χα\ καθαρά χα\ άβαρής χα\ εύχίνητος, « Ιΐ3ί)€3ΐ, ρΐΌρΙβΓβ» (|αο(Ι 6» 66(1β8 ίΙΠ η^ΙΟΓ» οοη τό τε ούράνην σώμα λεπτδν τε χα\ χοΟφον χα\ άει- 
κίνητον) • της δέ γης, δ δή τών αΙσθητών έστιν Εσχα- 
τον, οΙχε(ως τε χα\ χαταλλήλως πρδς τήν τών νοητών 
έν αύτ^ διαγωγήν ούχ έχούσης • (τίς γάρ άν γένοιτο 
τοΟ άνωφεροΟς τε χαΐ χούφου πρδς τδ βαρύ τε χαΐ 
έμβριθίς κοινωνία;) ώς άν μή τελείως άμοιρδς τε 
χι\ άπ^χληρος ή γη της νοεράς τε χα\ ασωμάτου δι- 
αγωγής εΓη, τούτου χάριν προμηθείς χρείττονι τήν 
άνθρωπίνην συστηναι γένεσιν, τ^ νοερςί τε χα\ θείςι 
της ψυχής ούσί^ της γηΤνης μοίρας τιεριπλασΟείσης, 
ιΙ>ς άν τζ πρδς τδ εμβριθές τε χα\ σωματώδες συμφυΐ^ 
χαταλλήλως ή ψυχή τω στοιχείφ της γης έμβιοτεύοι, 
έχούσης τι πρδς τήν της σαρχδς ούσίαν συγγενές 
χα\ όμ<5φυλον. Σχοπδς δέ τών γινομένων έστ\, τδ έν νεηίβηβ 6( αεοοιηηιοά&ΐΑ 8ίΐ ( η^ηι δίουΐ η&ΐοΓ.Ί 
ίηΐβΐΐβοΐυ&ΐίβ Ιεηυίβ ςυχ(ΐ2ΐη, ρυΓ3, ροικΙβΓίδ εχρβΓβ 

6ΐ α^ίΐίδ 681, ίΐ3 €0Γρυ8 <]110ςΐ16 6<£ΐ68ΐ0, Ι6ηυ6. 

Ιενβ 61 δβηαρεΓ η)θΙ)ίΐ6 68ΐ) : 16γγ8 ^υίβηι, ςυ» 6Χ- 
ΐΓβηιιιηι ηΙπιίΓυηι 6Χ 86η8ίΙ)ί1ίΙ)υ8 68ΐ, €υπι •ύά 1ΐ0(: 
αρίΑ αίςυβ 3ε€θΐηηιο<ΐ8ΐ& ηοη 8ίΐ, υ( ίη εα (Ιοςαηΐ 
εα ςυχ 8θΐ3 ηιεηΐε εοηιρΓβΙιεηιΙυηΙυΓ : (ςυαηη εηίηι 
εοηιπιηηίοηεπ) Ιΐ3ΐ)63ΐ ί(1 ςυοιΐ Ιβνβ 681 αε 8υΓ8υηι 
ΓβΓίυΓ, ευπι εο ςυοϋ ^γ3?6 &ε ροη<1εΓθ8ΐιιη 68ΐ?) 
Μ6 16ΓΓ3 ρεηίΐυ^ εχρεΓδ &ε ν^ευα 68861 αϊ) ίη« 
ΐεΐΐεείυαίί εΐ ίηεοΓροΓεα εοηνεΓβαΐίοηβ , ίόείΓεο 
ρΓονίϋεηΙίβ ηιβίίοη, ευω ΙηΙεΙΙεεΙυ^Η (Ιίτίηχςυβ 
&ηίπΐ26 η2ΐϋΓ2β ΐ6ΓΓ6η3 ροΓίίο είΓευη)(ΐ3ΐ& εΐ ο^- 
(1πεΐ2 εδδέκ/ αίυηΐ Ιιυηιαηαηι εοηΠ^ΐ^ηι 6886 ηβ- πάσΐ] τ^ χτίσει διά της νοερας φύσεως τήν του ^ ΐυΓίΐηι, υ( ρβΓ εαηι ςυα ευιη ροηϋβΓβ εοΓροΓίβ ^εαντδς ύπερχειμένην δοξάζεσΟαι δύναμιν, τών τε 
έπουρανίϋΐν χαι τών έπιχθονίων διά της αύτης ένερ- 
γ((ας (λέγω δέ δ:ά του πρδς τδν Θεδν βλέπειν) άλλή- 
λοις πρδς τδν αύτδν σχοπδν συναπτομένων. Ή δλ 
του βλέπειν πρδς τδν θεδν ενέργεια ούδΐν άλλο 
έστΙν, ή ζωή τ|^ νοερ^ φύσει έοιχυΐά τε χα\ κατάλ- 
ληλο;. Όσπερ γάρ τά σώματα γήινα βντα, ταΐς 
γηΐναις διαχρατείται τροφα?ς, χαί τι σωματώδες 
ζ<αης είδος έν τούτοις χαταλαμβάνομεν, ομοίως έν 
άλλοις τ« χάΙ λογιχοΐς ενεργού με νον • οΟτως εΤναί 
τινβ χρή χαΐ νοητήν ζωήν ύποτίθεσΟαι, δι' ής έν τψ 
6ντι συντηρείται ή φύσις. ΕΙ δέ ή της σαρχδς τροφή, 
έπί^|&υτ<$ς τις ούσα χα\ άπο^(&έουσα, δι' αύτης παρ- 
όδου δύναμίν τίνα ζωτιχήν εναποτίθεται οΤς αν γένη- εοϊΐιιίΐ οσιι]υηεΐίοη6ΐη, βρίε αίςυβ 8εεοπ)Π)θ(ΐ3ΐβ 
νϊνεΓεΙ αηίαι» ίη εΐεηιεηΐο ΐεπΓ», ςυ» ηοηηίΐιίΐ 
εο^η2ΐίοηί8 ει &ίΙιηίΐ3ΐί8 Ιΐ2ΐ)εΙ εαπι η^Ιυπα ε^ίΓηΙβ. 
1ΐ£€ 2υΐειη οπιηία Ηυε 8ρεεΐ2η(, υΐ ηίιηίΓυπίΐ ίιι 
οηιηί εΓβηΐυΓ» ρεΓ ίηΐβΐΐεείυαίβηι ηαΐυΓαηι (;Ιοη~ 
Γιε&ΓείυΓ εΐ εεΙεΙίΓΒΓείυΓ ε& ▼ίπυβ εΐ ροίεβίαδ ςυφ 
δυρηα ρΓΦδίϋεΙ τε^υβ υπίνεΓδίβ, (υπι εοΒΐ68ΐί1}ϋ$, 
Ιυαι ΐ6ΓΓε8ΐΓίΙ)υ8, ρβΓ εηηκίεηι εΐ&είεηΐί^ηι (ϋίεο 
2Ηΐ6η) ρεΓ Ιιοε, υ( Άά Οβυηι Γ63ρίεί:ιηΐ) 3<1 εαηι- 
άβπι ίηΐεπίΐοηβπ) ίηΐ6Γ 8686 εοη]υηε(ί8. Ρογγο εΟΙ- 
είβηΓίΑ Γβδρίείεηάί 3(1 Οευπι, ηίΐιίΐ εβί 3ΐίυ(] φ\2η\ 
νίΐα ίηίεΙΙβεΐυαΙί η3ΐηΓ9Β εοηνεηίεηδ εΐ ^εεοηιηιο• 
(Ιαια. 0υεπ)3ϋπιθ(1ιιοι βηίηι (εΓΓεηα εοΓροΓα ιεΓΓεηίδ 
εοηδοπταηΙυΓ είΙ)ί8, 3ε εθΓρθΓ63η) ςυ3πιϋ3ηι ίη Ιιίβ ται* πδσφ μάλλον ή μετουσία του δντιος δντος, του [) τίΐχ δρεείεηα (ΙερΓεΗεηάίπιυδ, ςυχ Ιη 1)ΓυΙί8 ρ3πΙβΓ άχί μένοντος χα\ πάντοτε ωσαύτως έχοντος, έν τψ 
«Ιναι φυλάσσει τδν μετάσχοντα ! ΕΙ ούν αυτή έστ\ν 
ή οίχεία τε κα\ κατάλληλος τί( νοερ^ φύσει ζωή, τδ 
του Θεού μετέχειν, ούχ 1ν διά τών εναντίων γένοιτο 
^ μετουσία, εΐ μή τρόπον τινά συγγενές εΓη τψ όρε- 
γομένψ τδ μετεχδμενον. 'Ος γάρ όφθαλμψ γίνεται 
τ^ς αύγης ή άπύλαυσις τψ φυσιχήν αύγήν έν έαυτψ 
«ρδς τήν του ομογενούς άντίληψιν Ιχειν, κα\ ο6τ• 
δάχτυλος, οΟτε άλλο τι τών μελών τοΰ σώματος 
ενεργεί τήν δρασιν, διά τδ μηδεμίαν έκ φύσεως αύ- 
γήν έν άλλψ τιν\ τών μελών κατεσκευάσθαι • οΟτως 
ανάγκη πάσα καΐ έττΐ της τοΰ Θεού μετουσίας είναί 
τι συγγενές πρδς τδ μττβχδμενον έν τί) φύσει τού εΐ Γ3ΐίοη6 ρΓχϋίΐίδ βχεΓεείυΓ : ίΐ3 ροηεΓε οροπβΐ 
6δ86 ςυ3ηι<ΐ3πι 6ΐί3ΐη ιηεηΐίβ ίηΐεΐΐεοιυ εοηιρΓεΙιεη- 
8ί1>ίΐ6ηι 6( ίηνί8ί1>ίΐ6πι νίΐ3Π), ρεΓ ςυ3ηι ίη 8ΐΐ3 
6δδ6ηιί3 η3ΐιΐΓ3 εοηδ6Γν3ΐυΓ. Οιιοά 81 έ3Γηί8 3ΐί- 
ιηεηΐυπ) 30Ιυ6Γ6 3ε <ΐ6ηυ6Γ6 δοΐίΐιιηι, ρβΓ (ΓΑηβί- 
(ιιηι ίρδυπι τίιη ςη3ηί)(ΐ3ηίΐ νίΐ3ΐ6πι 8υ1>ηιίηί8(Γ3ΐ 
ςιιίΐΜΐβ ίη(|[68ΐυηίΐ ΓυεηΙ, ςυβηΐο ιη3(|[ΐ8 ρ3ΓΚίείρ3- 
Ιίο ε]υ8 ςυί Γετ6Γ3 68ΐ, ςυί κεηιρεΓ ηιβηεΐ αΐηιιβ 
βοάειη πιθ()ο δεηιρεΓ δ6 1ΐ3ΐ)εΐ, ίη βυβ βδβεηΐί» 
εοηδ6Γν3ΐ ευηι ςυί ρ3Γΐίε6ρδ 6]η8 ΓυεΓίΐ 1 δί ί(;ίΐυΓ 
Ηχε ρΓορη3 εοηνεηί6ηδςη6 ίηΙεΙ1εεΙυ3ΐί χ)3ΐιΐΓ9ε τί!» 
681, δί Οβί ρ3Γΐίε6ρ8 δΐΐ, η6ςπ3({υ3ΐη ρεΓ €0ηΐΓ3Γί3 
ρ3Γΐίείρ3ΐίο οοηΐί^βΓίι, ηίδί 3ΐίαιιο ιηοϋο ί<1 ευ]α• • βεη. 1 , 27. », - Πδ δ. αΚΕΟϋΚΠ ΝΥδδΕΝΙ Ιίβ ρ3ΓΐίοίραΙιο 681 οο^ιιαίιηπ Ιαεηΐ οι <]ϋθ(1 βρρβίΐΐ Α απολαύοντος. 1ι^ τουτό φησιν ή Γραφή, χατ' είχόνα 6( ρ3ΐΓΐ06ρ8 6856 €υρΊΐ. Ιΐΐ 6ΐιίιη οουΙο υδυδ βίςυβ 
ίΓυίΐίο 8ρΙεη(]οη$ οοηΐίηςίΐ 6Χ ου ςιιοά η&(ιΐΓ&- 
Ιοιη ίη 8080 &ρΐ6ηύθΓ6ΐη Ιΐ3ΐ)6ΐ αϋ αρρΓοΙιοηδίοηβιη 
30 ροΓΟϋρΙίοηβπ) ο]ιΐ8 ςαο(Ι 6]υ8άοη) ^βηοπδ β8ΐ; 
3€ ηβηυβ (ΙΊ§;Ίΐυ8, ηβςυο αΗυϋ υΐΐυιη οοΓροηβ 
ιη6τη1)Γυη) νίΒΐιιη οχοΓοοΙ, ρΓορΙΟΓΟΑ ςπο<1 ηιιΠυβ 
ίη 2ΐ1ίο ηυορίαιη ιη6ΐηΙ)Γ0Γυιη λ ηαΐυΓα ίη4ίΐυ8 βίΐ 
8ρ1οη(1θΓ : ίΐ2ΐ ρΐαηβ η6068$6 681 οΓιαιη ίη ρ2ΐΓ(ίοί- 
ραΐίοηβ Οοί <]υί(1(1&πι ουπι 60 €ΐι]υ8 ΓΓοίΙΙο 8(ςυβ 
ρΑΓίΙοίραΐίο 68( €0£;η3(υπ) 6886 ίη ηαΐυΓΑ ΓΓυ6ηΐί8. 
ΙϋοίΓΟΟ δοΓίρΙοΓ» (Ιίοίΐ, 86θυη(1απ} ίπ)3§;ίη6πι Ββί 
Ιιοπιίη6πι 6386 ίβοίηπι, υΐ ρβΓ Ίά ςιιοά 8ίπιί1β 681, 
^ίιηίΐβ, ορίηοΓ, νίάβΓβΐ. 06υιη αυΐβιη νί(]6Γ6, νίΐα θεοΰ γεγενήσθαι τ^ν Λνθρωτϋον • ώς &ν, οΐμαι, τψ 
όμοίφ βλέπειν τ6 δμοιον. Τ^ δέ βλέπειν τδν βελν, 
έστ\ν ή ζωή της ψυχής, καθώς έν τοΙς φθάσασκν 
εΓρηται. Έπε\ δέ πως ή του αληθώς άγαθοΟ άγνοια 
καθάπερ τις ύμίχλη τψ διορατικψ τής ψυχής Ι«- 
εσκ^ησεν, παχυνθείσα δέ ή ύμίχλη νέφος έγένετο, 
ώστε διά του βάθους της αγνοίας, τήν άχτΤνα τής 
αληθείας μή διαδύεσθαι * άναγκαίως τφ χωρισμψ του 
φωτ^ς κα\ ή ζωή αυτής συνεξέλιπεν. ΕΓρηται γάρ 
τήν αληθή ζωήν τής ψυχής έν τ^ μετουσί^ του αγα- 
θού ένεργε?σθαι, τής δΐ άγνοίοις πρδς τήν θεΕαν 
κατανόησ'.ν έμποδιζού(χης έχπεσεϊν τής ζωής τήν 
ψυχή ν τήν του θεοΰ μή μετέχουταν. αηίαι^Β 68ΐ, ςυ6ΐη&(1η)οάυιη ίη ρΓχοοϋβηΐίύυβ (ϋ6ΐυηι 68ΐ Οαοηίαπι 8υΐ6ΐη 6]υ8, (|υο(1 νβΓβ 1)οηυπι 
081, ί([ηοΓ2ηΙί3, νοΙυΐΊ η6ΐ)ΐιΐ9ΐ ςυ£()2Π) ροΓδρβοΐίνχ &ηίη]36 ίΑβηΙίαΙί (6ιΐ6ΐ)Γ38 οΙΓυάίΙ ; η6ΐ)ΐι1& ν6Γ0 άοη- 
83ΐ2ί ηιιΙ)68 ί30ΐ3 08ΐ, ϋάβο ιιΙ ρ6Γ ρΓθΓυηύίΐ2ΐ6πι ί|;ηθΓ&ηΙί26 ταϋίϋδ νοήΐαΐίδ - ρ6η6ΐΓ&Γ6 ηοη ρθ88ίι, 
η6€688&Γίο υηα ουπο ρΓΪν&Ιίοηβ Ιυείδ 6ΐίαιη νί(8 ίρδίυβ (ΐ6Γ6θίΙ. ΟίΙΐΙυαι 68ΐ 6ηίπι ν6Γ&ηι ^ηίιηχ 
νίίαπι ρ6Γ 1)θηί ραηίοίραΐίοηοπι 6ΐ6Γ06Γί, ί^ηοΓαηΓι& τ6Γ0 06ί οοηίοιηρΙ&Γιοηί Αΐ^υβ οο^ηίΐίοηί οΓ- 
Γΐ(!Ί6ηΐ6 νίΐα βχοί(1ί88β 3ηίηι&πι (|υ2β Οβί ραηίοβρδ ηοη 8ί(. 

ΡοΓΓΟ ηβιηο ηοΟίε η60688ίΙ»ΐ6η) ίπιροηαΐ ΟΓίςίηοπ) Β Μηδε\ς δέ γενεαλογείν ήμοίς άναγκαζέτω τήν 
ί^ηοΓ3η(ί2β6χροη6η(1ί, υπ'ίο ίιχο ίηςυίβηδ, 6ΐα (μια; Αγνοιαν, πόθεν αΟτη λέγων καΐ άπ6 τίνος * άλλ" έξ 80(1 61 ίρ83 8Ί^ηίϋοαΙίοη6 ηοηιίηίδ ίηΐβΐΐίςαΐ ({υοά 
8θΊ6ηΐί& βίςιιο ίςηοΓ&ηΐίΑ ίη(1ίθ6ηΙ 3ηίπιαπι αΐίςαο 
ιηο<1ο 8686 &(1 Αΐί^υίά Ιιαϋ6Γ6. Νίΐιίΐ &υΐ6ΐη 60Γυπι 
ηυίβ 2ίά Λ\ΐ(\μϊά οΐ ίη(6ΐ1ί2υη(υΓ 6( άίοιιηΐυΓ, 8ϋ1>- 
5ΐ&ηΙί2Πΐ6ΐρπηιίΙ αΚιυο <ΐ6η)οη«»ΐΓ3ΐ. Α1ί3 6ηίπι 68( 
^]ιΐ8 ςηοά 8ΐ1 αΐίςυίά (ΙίοίΐυΓ, οΐ αΐί^ δυΜαηΙίββ 
Γαΐίο. δί ί(ζίΙιΐΓ δοίοηΐία 8υΙ)8ΐ&ηΓια ηοη 68ΐ, 86(1 
ηΐ6ηΓΐ8 οίΓοα αΐίςυαπ) Γ6ΐη αοΐίο, πιυΐΐο πι^^ΐδ 06Γΐυηι 
2ΐςυ6 6χΐΓ& οοηΐΓον6Γδίαπι 681 ί§;ιιθΓ3ηΙί2ΐηι1οη§;6&1)' 
6886 &1) 60 υΐ 8υ1)8ΐ2ηΓΐ3 δίΐ. Οαο(1 3υΐ6πι 86θυη(1αοι 
8υ1)8ΐ2ηΐί3Π) ηοη6δΙ,η6θ οπιηίπο ςυίιΐβπι 68ΐ.Α1)δυΓ- 
(Ιϋπι ί|;ίΙυΓ 6ΐ ν^ηυοι Γυ6ΓίΙ (Ι6 60 (|υο(1 ηοη 68ΐ, 
υηόβ 8ίΐ, ουΓίθδ6 ίη<ιυίΓ6Γ6. Ουοηίαηι ί^ίΐυΓ γίΐΑΐη αυτής νοείτω τής του ονόματος σημασίας, δτι ή γνώ- 
σις χα\ ή Αγνοια τών προς τί ιζως 2χειν τήν ψυχήν 
ενδείκνυται, ϋύδ&ν δέ τών προς τι νοουμένων τε χα\ 
λεγομένων, ούσίαν παρίστησιν. Άλλος γάρ 6 του προς 
τι, και Ετερος δ τής ουσίας λόγος. ΕΙ οδν ή γνωσις 
ουσία ουκ ^στιν, άλλα τυεριττή τής διανοίας ενέργεια* 
πολύ μαίλλον ή Αγνοια ιζόρρω του κατ* ούσίαν εΤναι 
ώμολόγηται. Τδ δέ μή κατ* ούσίαν δν , ουδέ £στιν 
δλως. Μάταιον τοίνυν &ν εΓη 7:ερ\ του μή δντος, τδ 
δθεν έστΙ περιεργάζεοθαι. Έττειδή τοίνυν ζωήν μέν 
ψυχής τήν του θεοΰ μετουσίαν ό λόγος είναί φησι, 
γνώσις δέ κατά τδ έγχωρουν έστιν ή μετουσία • ή δέ 
Αγνοια ουχί τινός έστιν ύπαρξις, άλλα τής κατά τήν ςυί(ί6ηλ ϋηίπι» Οοί ραΓίίοίραΙίοηοιη 6886 86Γηιο ^ γνώσιν ενεργείας άναίρεσις * τφ δέ μή ένεργεισθαι άίοίΐ, ΰ&ςαβ ρ&Γ(ίοίρ3ΐίο ίη 60 ν6Γ83(υΓ, αΐ ςυ^η- 
Ιυιη 6ί 1ίθ6ΐ 61 €3ρίΐ, δοίοηΐία ρτχάιΐΆ δίΐ; ί^ηο- 
ΓαηΙίϋ 30(60(1 ηοη 3ΐί€ΐι]ιΐ8 δυ1)δΐ3ηΓΐ3, δ6<1 6]υ8 ({ΐΐ2β 
ρ6Γ 8θί6η(ί3η) Οι, 3θΐίοηί8 ίηΐβπΐυδ αΐι[υ6 ροΓοηι- 
ρΐίο 68ΐ; 30 ηοοοδδαπο οοηδοςυίΐυΓ, υΐ υ1)ί ρ3Γ- 
Ιίοίρ3ΐίο Οβί ηοη 6Χ6Γ061ιιγ7 ρπν3ΐίο 61 3ΐί6η3ΐίθ 
νίΐ2β 8ίι(ί(1 3υΐ6πι πιαΙοΓυηι Γϋ6η( 6χΐΓ6ηιυη)) : 
€0ηδ6ςυ6ηΐ6Γ οπιηίδ ϋοηί Γ301ογ ουΓαΙίοηοηι ιηαΐί 
ίη ηοϋί8 ορ6Γ3ΐυΓ. Βοη3 βηίιη γ68 ουταΐίο 681; 31 
η)0<1αηι ουΓ3ΐίοηί8 ρροΓδυδ ί£ηοΓ3ΐ, ςυί ηοη ΓΟδρί- 
€ί( 3(1 πιγδίοπυαι £ν3ης6ΐίουη]. €αη) ί^ΚοΓ ηιβίαπι 
€880 (ΐ6ηΐ()ηδΐΓ3ΐυπι δί(, δί 3 Ρ60, ςυί οδΐ νίΐ3, 
Αΐίβηαΐί δίηιιΐδ, €υΓ3ΐίο 6]ϋ806πΐ0(]ί ίηβΓωί(3>ίβ 6Γ3(, του θεού τήν μετουσίαν ή τής ζωής άλλοτρίωσις 
άναγκαίως έπηκολούθησεν (τούτο δ' &ν εΓη τών κακών 
τδ έσχατον) • ακολούθως ό του παντδς άγαθοΰ ποιητής 
τήν του κακοΟ θεραπείαν έν ήμίν Λτεργάζεται. 
Άγαθδν γάρ ή θεραπεία, τδν δέ τρότυον τής θερα- 
πείας αγνοεί πάντως ό μή πρδς τδ Εύαγγελικδν βλέ- 
πων μυστήριον. Κακού τοίνυν ά7α)δειχθέντος του άλ- 
λοτριωθήναι θεού,δστις έστ\ν ή ζωή, ή θεραπεία του 
τοιούτου ά^(5ωστήματος ήν τδ πάλιν οίκειωθήναι 
θεψ, κα\ έν τί| ζωτ] γενέσθαι. Ταύτης ούν τής ζωής 
κατ* ελπίδα προκειμένης τ|) ανθρωπινή φύσει, ουκ 
έστιν είπε?ν κυρίως άντίδοσιν τών ευ βεβιωκότων γενέσθαι τήν τής ζωής μετουσίαν, και τιμο)ρ;αν τδ 
Ό60 τυΓδΟδ οοη]ιιης[ί 3ΐ(}υ6 €οηοίΓΐ3Γί, οί ίη νί(3 ^ Εμπαλιν. *Αλλ* δμοιόν έστι τφ κατά τους οφθαλμούς 
ν6Γ83Γί. Ουπι 6Γεο 1)£0 νίΐ3 ρ6Γ δροοι Ι]υπ)3η» όποδείγματι τδ λεγόμενον. Ουδέ γάρ τώ κεκαθαραένω 6Γξ;ο η£0 νιΐ3 ρ6Γ δροηι 

η3ΐαΓ86 ρΓ0ρ08ίΐ3 δίΐ, ηοη ρΓΟρΠΟ (Ιίοί ρθΐ68( Γ6- 

ηιιιη6ΠΐΙίοη6η[ΐ οοΓαπι ςηί 1)6ΐΐ6 νίχ6Γυη(, ρ3Γΐίοί- 
ρ3ΐίοη6ηη 61 υδυιη νΊΐ£ Γογο, 6ΐ δυρρίίοίυηι νίθ6 
νοΓδα. δ6(1 (]υοι1 (ΙίοίΙυΓ δίσιίΐο 681 6ί ςυ3ηι άβ 
οουϋδ ίη αιοιίίυπι 3(ί6ππιυ8 δίπιίΐίΐυόίηί. Ν6ςιΐ6 
6πίιη 61 φΐί οουΐοδ ρυπ^αΐοδ Ιΐ3ΐ>6(, ρΓ»ηΓιιιπ) (]υθ(1• 
ίΐηπ) 61 ΙιοηοΓ3Γίυιη 6ί>86 (Ιίοίπιιΐδ 6οηιιη (]υ2Β €6Γηί 
ροδδυηΐ 3ηίπ)3άν6Γδίοη6Π) : 3υΙ οουΐίδ ΐ3ϋθΓ3πΙί οοη- ύποδείγματι τδ λεγόμενον. Ουδέ γάρ τψ κεκαθαρμένφ 
τάς δψεις έπαθλόν τί φαμεν εΐναι κα\ πρεσβείον τήν 
τών ορατών κατανόησιν, ή τφ νοσοΟντι, τδ Εμπαλιν, 
καταδίκην τινά κα\ τιμωρητικήν άπόβασιν τδ μή 
μετέχείν της όρατικής ενεργείας. Άλλ' ώς άναγκαίως 
ίπεται τώ κατά φύσιν διακειμένφ τδ βλέπε ιν, τψ τε 
άπδ πάθους παρενεχθέντι τής φύσεως, τδ μή ένερ- 
γεϊν τήν δρασιν * τδν αύτδν τρόπον κα\ ή μακαρία 
ζωή συμφυής έστι κα\ οΙκεία τοΙς κεκαθαρμένοις τά 177 0Ε ΙΝΡΑΝΤΙΒυδ 01)1 ΡΚΛΙΜΑΤϋΠΕ ΑΒΒΙΡίυΝΤυΒ. 478 

'^Ά^ Ψ^Χή^ αΙσΟητήρια • έφ' 5>ν δέ καθάπερ τις λήμη Α ΙΜ. €θη(Ιβιηη3Γιοηβπι ςυαπκΐ.ΐίη οΐ ροβΐΐ3ΐβιη ββη- 

τ6 κατά τήν άγνοιαν πάθος έμπ(5διον πρ^ς τήν μετου- (6ηΓΐ3ΐη, ηϋοΛ ηοη οοιηροδ βδΐ οίΏοΊβηΙίφ νίόβηϋί. 

ΰίαντοΟ αληθινού φωτ6ς γίνεται^ άναγκαίως Εττεται 8β(1 υ(η6€6853Γίο €θη$β(ΐυί(υΓ, υΐ ίδ ηιΐί ββουηάυιη 

τ6 μή μετέχειν εκείνου, οδ τήν μετουσίαν ζωήν είναί ΠΑΐηΓαιη (ϋδροδίΐΗβ βδΐ νίιΐβαΐ, ίδ νβΓΟ θϋ]ϋδ βι 

φαμεν του μετέχοντος. ιηοΓίο η3ΐυΓίΐ νΚίαΐα ίο (ΐ6ρΓ2Υ3ΐ& βδΐ, νίδίοηβηι 
ηοη 6Χ6Γ063( : €0(ΐ6ΐη πκχίο 5βαΐ2ΐ ςυοςυβ τίΐ» οο^ηαΐα 30 ρρορπΑ βοηιιη βδΐ ςυί5υδ απίαι^β δβη- 
βοηα ρυΓ(;3(2ΐ βυηΙ : ίη ηυίΐιυδ αυΐβιη Ί^ηοΓαπΙι» νιΓιυιη, φΐαβί ςυχάβιη ΠρρίΙυϋο ρ3Γΐίοίρ&ΐίΙ>ηί ▼βπ 
Ιαοιίηίβ ο1Β€ί(, ηβοβδδΑπο ββςαίΙυΓ, υ( ηοη ραηίοίρβδ δίηΐ 6]ϋ8 ου]αδ ρ&Γΐίοίρ&ΐίοηειη 6Ι« υδοπι 
τίΐΑΐη 0580 άίοίιηυδ ραΓίίοΊρ&ηΐίδ. 

Τούτων τοίνυν οδτως ήμίν διηρημένωί^, καιρδς δν Ιΐίδ ί^ίΙϋΓ & ηΜ)ίδ Ιιοο ιηοάο άίδΐιποΐίδ οΐ βχρΠ- 

*Γη διεξετάσαι τψ λόγφτδ προτεΟέν ήμΓν πρόβλημα • οηΐίδ, Ιοιηροδϋνυπ) Γϋβηΐ ρΓοροβίΙαπι ηο1)ίδ ΟΡδίΊοηο 

τοιοΐΐτον δέ τι λεγόμενον ήν• ΕΙ κατά τ6 δίκαιον γί- ΙΓ&013Γ6 8ΐ(]υβ άίδΟηΙοΓβ ςυβΒδΙίοηοη) : Ηυ]α8η)(κ1Ί 

νεται των αγαθών ή άντατεόδοσις, έν τίσιν ίσται 6 εν ΑΐιΙοιη ςυί(1(ΐ2ΐη 6Γ3( ςυοά ρτοροηοϋαΙυΓ : 5ί ρΓΟ 
νηπ(φ τελευτήσας τ6ν β(ον, μήτε κακ^ν έν τ|1 ζωη ^ βο ςυοά ]ιΐδ(υιη βδΐ, 1)οηοΓυιη ΓοηυιηοΓ&Ιίο Λίςυ» 

ταύτη καταβαλύμενος, μήτε άγαθδν, ώστε διά τούτων Γβΐπΐιυΐίο Οΐ, ίη (ΐυίΙ)υ8 νοΓδαΙ)ίΙυΓ ίδ ςαί ίηίαηδ 

γενέβ6αι αύτψ τήν κατ' άξίαν άντίδοσιν ; ^^ '^Ρ^^ ^" ΙβηοΓα «ΙαΙβ νίίαπι βηίνίΐ, ηβςυβ 1)οηί ιπ Ιΐ30 

τ^νάκολουΟίαντών έξητασμένωνόρώντες άποκρινού- τϋ^ ηοηηο πι&Γι ςυίόηυαπι οοηαΐυβ οΐ βχΟΓδηδ, υ( 

μέθα δτι τλ προοτδοκώμενον άγαθδν, οΙκεΓον μέν έστι ροΓ ΙΐδΒΟ βί ρΓΟ ηιογιΙο ΓθΐΓΊΙ)υΓιο Π3ΐ? Οοί 3(1 οοη- 

χατά φύφΐν τω άνθρωπίνφ γένει , λέγεται δέκατα 86(ΐυοηΙί3ηι οοΓυιη ςυχοχ3Πΐίη3ΐ3 δυηίΓΟδρΊοίοηΙβδ 

τίνα διάνοιαν τ6 αύτ6 κα\ άντίδοσις* τφ δέ αύτφ Γθ8ροη(1οΙ)ίπ)υ8 ςιιοά 5οηυπι, (|υθ(1 οχδρβοΟΙιΐΓ, 

ύιοοδείγματι πάλιν τ6 νόημα τούτο σαψηνισθήσεται. δβοιιηάυηι η3ΐυΓ3Π) (ΐαίάοπι Ηυπ)3ηί ([βηοΓίδ ρΓ0«• 

Λύο γάρ τίνες ύττοκείσθωααν τφ λόγφ ά^(^στήματ( ρήυπ) οδΐ : όίοίΙυΓ αυΙοπι βοοηηάιιοι ςυ6ηΐ(ΐ3πι 

τινι κατά τάς 6ψεις συνενεχθέντες, τούτων δέ ό μέν ίηΙοΠβοΙυπ), ίάοιη 6ϋ3ηι ΓΟίπύυΙίο : 3ΐςυ6 β306ηι 

σπουδαιύτερον £αυτ6ν έπιδιδότω τ!) θεραπεί^, πάντα ΓΟΓδηδ βίπιΊΙΊΐυάίηβ δοηδυβ Ιιίο βχρ1ίθ3ΐ)ΗυΓ• Ρο- 

ΰτο^μένων τά παρά της Ιατρικής προσαγόμενα, κάν η3ηΐυΓ οηΐιη ίη θΓ3ΐίοη6 ηοδίπι (Ιιιο (ΐυί(]3πι, <ΐιιί 

επίπονα ^ * ό δέ πρ6ς λουτρά τε κα\ οίνοφλυγίας ίη πΐ0Γΐ)υπι ({ηοπιϋ3πι ίηοίιΐοήηΐ οουΙοΓυπι, ςυοηιηι 

Αχρατέστερον διακείαθω, μηδεμίαν του Ιατρεύοντος ιιιιυδ π)3]οπ ουιη δΐηάίο πιβςίδςηο δοάυΐο δΟδΟ 

ουμ6ουλ4)ν ιζρ^ς 'ζ^ των οφθαλμών ύγίειαν πάρα- ουΓ3ΐίοηί ροΓηιΙΙΐΒΐ, οπιηία ςυββ αϊ) 3Γΐβ πΐ6<1Ίθ3 
^ξάμενος. Φαμέν τοίνυν, πρδς τδ πέρας έκατέρου Ο 3(1Ι)ί1)03ηΙυΓ, ςυαηΐυπιτίδ οΙί3Πΐ όοΙΟΓοηι Γ3θίοηΚί3, 

βλέποντες, άξίως άντιλαβεΤν έκάτερον της προαιρέ- δοδίίηβηδ : 3ΐΐ6Γ τογο 3 1)3ΐη6Ίδ οΐ ηίπιίο νίηί υδϋ 

σεως αύτου τους καρπούς ' τ6ν μέν τήν στέρησιν 8080 ιηΐηυδ 3ΐ)δ1ίη0Γ0 ροδδίΙ, ηυΐΐυπι ηιοάίοί οοη- 

του φωτ^^, τδν δέ τήν άπύλαυσιν. Τ6 γάρ άναγκαίως βίΐίαπι ηυο(1 3(1 δ3ηίΐ3ΐοπ) οουΙοΓυηι ροηίηθ3( 

έπόμβνον , άντίδοσιν έκ καταχρήσεως όνομάζομεν. βιΙπιίΚοηδ. Οίοίπιυδ ί^ζίΙυΓ 3(1 ίιηοπι οΙ βνβηίαιη 

Ταύτα χαΐ έπ\ τών νηπίων ζητουμένων έστιν εΙπεΤν, υΐΓΐυδςυο 8ροοΐ3ηΙθδ, υίΓυπκιυο 8υ9β νοΙυηΐ3ΐί$ 

£71 ή της ζωής εκείνης άπύλαυσις, οικεία μέν έστι τ^ άί(;ηο8 ΓβοίροΓβ ίΓϋΟΐιΐδ ; Ιιιιηο ςυί(]οπ) ρπναΐΊοηοηι, 

άνθρωπίνη φύσει * της δέ κατά τήν άγνοιαν νόσου, ίΠηπι νοΓΟ υδϋΠ) ο( ΓΓυίΙίοηοπι Ιαοΐδ. Οϋθ(1 οηίπι 

ττάντων σχεδ6ν τών έν τ^ σαρκΐ ζώντο)ν έπικρατού- ηοοθ8δ3Γίο 8β(ΐιιίΙυΓ, ί(1 ροΓ 3ΐ)υδίοηοπ), ΓΟίΓΐΙ)»- 

σης , 6 μέν τα?ς καθηκούσαις Οεραπείαις έαυτδν έκ- (ίοηοπι οΐ οοηιρβηδαΐίοηοπι ηοη)ίη3η)α8. Ηχο οΙί3Πΐ 

χαθάρας, χα\ οΓύν τίνα λήμην του διορατικού της >(1 03 (\\ΐ2ί άα ίηΓ3ηΙί1)υ8 ({υχηιηΙιΐΓ ά\^\ ροδδαηΚ, 

ψυχής άποκλύσας τήν Λγνοιαν, άξιον της στυουδης ςικκΐ ίΙΗιιβ Ύΐΐχ υδϋδ 3ΐ(ΐυο ΓηιίΙίο, ρΓθρη3 ςυί- 

Ιχβι τ6 χέρδίς, έν τ!) ζω|{ τ^ κατά φύσιν γενόμενος* ό <1βη) Ιιυη)3η£ η3(υΓ3β 8ί(, 80(1 οαιη ί^ηοΓβη^ί» 

(έ τά διά τής αρετής φεύγων καθάρσια, κα\ δυσίατον πιογ1)0 οηιηοδ ρΓοροπ)θ(1υπι ςυί ίη €3Γηο νίνυη( 

έαυτ«2) διά τών απατηλών ηδονών κατασκευάζων της οοΓΓορΙί βίηΐ : (ΐυί ςυ'κίοπι ί(1οποί8 βΐ οοηιροΐοηΐίϋυδ 

αγνοίας τήν νόσον, παρά φύσιν διατεθε\ς, ήλλοτρίω- ουΓ3ΐίοηί1)υ8 δΟδο οχρυΓΚ3νοΓί(, οΐ νβΐιιΐί 1ίρρΙΐυ(]Ί- 

ται του κατά φύσιν, κα\ αμέτοχος γίνεται της οίκείας ηοηι ςιΐ3Π)(ΐ3ΐη 3 ρβΓδροοΙίνα νί 3ηίιηχ ί§[ηοΓ3η- 

ήμίν χα\ καταλλήλου ζωής. Τδ δέ άττειρόκακον νήπιον Ιίαηι ςυ3δί €ΐθΓίν3νοΗΐ, 3ΐ)1υοπΙ 3((ΐυβ δΐιβΙιιΙΟΓίΙ, 

μηδεμιάς νόσου τών της ψυχής ομμάτων πρ^ς τήν <1ί(;ηυη) δΐυάίο ΙυοΓυπι οοηβοουΐυδ ίη 03 ({υ» δο- 

τ^υ φωτ6ς μετουσίαν έπιπροσθούσης , έν τφ κατά ουη(1απι η3(υΓ3Πΐ 08(, νίΐ3 ▼0Γ83ΐυΓ ; ςυί αυίοπι 

φύαιν γ(νεται, μή δεόμενον της έκ του κιθαρθήναι 03 ςυ» ροΓ νίΠυΙοιη 3(1ΗίΙ)οηΙυΓ, ρυΓ(;3ΐθΓί3 Γυ^ίΙ 

ύγιείας» δτι μηδέ τήν αρχήν τήν νόσον τ^ ψυχ?) παρ- Γθΐυθ(1ί3, οηΓ3ΐιιςυο (ΙίίΓιοίΙοπ) 8ίΙ)ί ροΓ Γ3ΐΐ3008 νο- 

•^έξατο. 1ιιρΐ3ΐ08 ί§;ηοΓ3ηΐί2β πιογΙ)ιιπι οΩιοίι, ρποΐΟΓ η3ΐιι- 

ηη <1ί8ρθ8ί(υ8 οΐ 3ββοΐα8 βΐίοηυβ 08ΐ 3ΐ) οο ςυο(1 8θθπη(1ιιπ) η3(υΓ3ΐη οδΐ, ο( οχροΓδ ύΐ ο]υ8 νϋ» 
^ν» ηο1>ί8 ρΐΌρήο οοηνοηίΐ ο( 3θοοπ)Π)θ4]3ΐ3 οβί. ΑΙ ρυοίΐυδ ίηΓ3ηδ δίπιρίοχ οπ)ηί8(ΐυο π)3Ηΐί» οχ. 

ρβη, ηαΐΐο βΐί3πι ηηηο οουΐοηιπι 3ηίπιί πιογΙκ) ρ3Γΐίοίρ3(ίοηί Ιιιοίδ οί&οίοηΐο, Ιη οο (|υο(Ι η3ΐυΓ3ΐο 
€•1 νοΓ83ΐιΐΓ, 83ηίΐ3ΐο ςυ» ροΓ ριΐΓ|ηιίοηοηι οοηΐίη(|[Ιΐ, ηοη ίη(1ί(;οη8, (]υίρρο ςυί ηοο λ\) ίηίΐίο 
ΐ|«ί(ΐ€ηι ρΓΟΓδυβ ίη 3ηίπιυπι πιθΓΐ)υηι 3(]πιί8ίΙ• 

ΚαΙ μβι δοκεΐ διά τίνος αναλογίας οίκείως Ιχειν ό Αο πιίΐιί ρΓΧδοηδ νίΙ« Γ3ΐίο ροΓ (|υ3πια3πι οοη- 

ιε«ρων του βίου τρόπος τ^ προσδοκώμενη ζοιζ. Καθ- ΥθηίοηΓΐ3ηι 3ΐ(ϊυο ρΓοροΠίοηοπι αΓΟπίδ οΐ ρΓορίη(\ιΐ3 

Αχερ γάρ θηλ^Ι χα\ γάλακτι ή πρι'ηη τών νηπίων βδδβ νίίΙβΙϋΓ οί νίΐί» (ΐηβαι θΧ8ροον3Πΐη8. 0ηβιη3(1. 170 δ. 6ΕΕ60ΚΙΙ ΝΥδδΕΝΙ 180 ηκΜίυπι βηίιη ρΓίηΐΔ ίηΓ3ηΙίυιη χΐα$ Π)2ΐηιηΐ3 αο ΙαοΙο Α ήλιχία τιθηνουμένη έχτρέφεται * είτα διαδέχεται ταυ- ηυΐηΐη ο(1υ€3ΐιΐΓ; (Ιβίιιϋο αΐίυβ οοηγθηίβηβ βί ουί 
3<1ΙιίΙ>6ΐυΓ 6χπρίΙ οί1)υ3, ςυί ΐάοοβυ» 30 ρπορηιΐδ 
&ΊΙ 6]υ$ ςυΐ βηυΙήΙυΓ, ϋοηβο βϋ ρ6ΓΓ6€ΐ2ηι ρβΓνβ• 
ηοΓϊΐ χΐ3(6ΐη : ίΐα ορίηοΓ βΐίαιη αηίπίΑηι ρβΓ 68 φίΛ 
8βιΐφ6Γ €0ΐηρ6ΐ6η(ΐ& 8ίΙ)ί οΑηυε &οοοιηιηο(1&1& δίπΙ, 
ΟΓΐΙίηβ αίςαβ οοηβύςυβηΙίΒ ςαλίίαιη ραηίοίρβιη ΓιβΓΐ 
6]υ5 νίϋβ, (}υ26 86€ΐιη(1ιιιη η^ΐιΐΓ&ιη 68(, ςιιβιηΐβιη 
οαρίΐ 30 ρο(β5ΐ, (Ιβ 118 (ΐιΐ£ ίπ 1)62ΐίΐυ<1ίη6 ρΓοροδίΐα 
8υη(, ρ&Γΐβπι οβρίβηΐβπκ, ς(ΐ6ΐη&<1ιηθ(1υιη βΐί&π) ιά 
Λ Ραυίο <1ί<ϋ€ίιηυ8, &Π16Γ ιιυΐήβηΐβ βυιη ςυί ]3ηι 
Ρ6Γ τίηυ(€ΐη ΟΓβτβηΐ, 3Ηΐ6Γ ίηίΑηΐβιη 6( ΙιηρβΓΓβ • 
οΐίοΓοηι : ηαηι 3<1 1ιυ]ιΐ8ΐηο(1ί(ΐυί(ΐ6ίη <1ίοί( : < 1•3€ΐί8 
ροΐυ νο8 αΐυί, 6( ηοη αϋο ; ηοηάυιη βηίιη ροΐβΓα- 
118 *. ι Αά βο8 3αΐ6ηι ςυί ]3ηι ίηιρΐ6Τ6Γ3ηΐ π)€η8ΐΐΓ3αι την χατάλληλος έτερα τφ ύποχειμένφ τροφή, οίχείοις 
τε χα\ επιτηδείους πρ6ς τ6 τρεφόμενον έχουσα, 2ως 
άν έπ\ τ6 τέλειον φθάση * οΟτως οΐμαι χα\ τήν ψυχήν 
δ(ά των &ε\ χαταλλήλων τάξει τιν\ χαΐ άχολουθ(α 
μετέχειν της χατά φύσιν (ωης, ώς χωρεί χαΐ δύναται 
των έν τ|) μαχαριότητι προχειμένων μεταλαμβάνου- 
σα, χαθώς χα\ παρά του Παύλου τδ τοιούτον Ιμάθο* 
μεν, άλλως τρέφοντος τ^ν ήδη διά της άρετης αύξη* 
θέντα, χαΐ έτέρως τ6 νήπιον χαΐ άτελέστερον. ΙΙρλς 
μέν γάρ τους τοιούτους ψησίν, δτι ι Γάλα ύμ4ς 
έπέτισα, ού βρώμα * οΟπω γάρ ήδύνασθε * > πρλς δ^ 
τους πεπληρωχ^ας τ6 μέτρον τής νοητής ήλιχίοις» 
ι Τελείων δέ έστι, > φη9\ν, ι ή στερεά τροφή, ι των 
διά τήν Ιζιν τά αισθητήρια γεγυμνασμένα έχόντο>ν• »ΐ3ΐί8, ςυ» Γ3ΐΊοη6 30 πιβηΐβ ρβΓοίρΊΐυΓ : < ΡογΓο- Β ΚαΟάπερ τοίνυν ούχ Εστίν .έν τοΤς όμοίοις είπβ?ν είναι €ΐοΓυπι 301601 68(, » ίηςαίΐ, 1 8θΙί(]υ8 οί1>α8 ^, ι (ΐιιί 

Ρ6Γ 1ΐ3ΐ)ί(υΐη 86η80Γί3 1ΐ3ΐ)6η( 6Χ6Γ€ίΐ3ΐ3. Ου6Π)3(Ι- 

ιηο(]ιΐιη ί§;ί(υΓ άίοί ηοη ροΐ65ΐ, ιη 8ίαιί1ίΙ)η8 6886 
νϊΓυιη 6( ίηΓβηΐβπι, 6ΐί3ηΐ8ί η6υΐ6Γ βΟΓυηι πιογΙ)0 
3ΐί(|υο ίπιρΙίοβΙυΓ : (ςιιο ρ36ΐο βηίηι ίη ρ3πΙ)α8 ν6Γ- 

83Γί (]6ΐί€ϋ8 ρΟβδίηΙ, ςΐΐί 63Γ11ΐη<ΐ6Π1 Γ6ΓΙ101 ρ3Γΐί€ί- 

ρ68 ηοη 8υηΐ?) 86(1 πιογ1)ο ςυίόβηι ηιιΗο ΛίΆι%\, 61 
1η Ιιοε 61 ίη ίΠο βΙπιίΙΙΙΟΓ ιΙίοίΙυΓ, ςυ3η(Ιίυ ρ3δ8ίο- 
ηί3 6( 3ίηί6Γιοηί8 υΐ6Γςυβ 6χρ6Γ8 681, 86(1 Γηιοΐυ8 
ϋ6ΐίοί3Γυπι ηοη 3Πΐρ(ίυ8 3ΐ) ίί8(ΐ6πι 8ίιηί1ίΐ6Γ ρβΓοί- 
ρΐΐυΓ (η3πι Ιιυίο <|υί(ΐ6πι 1ίοβ( ν6ΐ θΓ3(ίοηί1)υ8 (Ι6ΐ6- 

€ΐαΓί, νβΐ Γ6ΐ)υ8 ρΓ266δ86, ν6ΐ €υΠ1 Ι3ϋ(ΐ6 30 £ΐοη3 

ιτιηςί8ΐΓ3(υ8 £6Γ6Γ6, Τ6ΐ 1)6η6Γαοΐ6η(1ο Ηοαιίηί5υ8 τ&ν άνδρα τε χα\ τδ νήπιον, χάν μηδεμία νόσος 
έχατέρφ τούτων προσάπτηται * ( πώς γάρ &ν έν τψ 
Γσψ της τρυφής γένοιντο , οΐ τών αυτών μη μετ- 
έχοντες ;) άλλα τ6 μέν μή χαχοΟσθαι νόσφ τιν\, χα\ 
έπΙ τούτου καΐ έπ' έχείνου λέγεται παραπλησίως, 
Ιως άν έξω πάθους έχάτερος ή * τών δέ χατά τρυφήν 
ή άτυόλαυσις ούχέτι ομοίως τυαρά τών αυτών ενερ- 
γείται (τψ μέν γάρ υπάρχει χα\ διά λόγων εύ- 
φραίνεσθαι, χα\ πραγμάτων έπιστατεϊν, χα\ εύδοχί- 
μως αρχάς μετιέναι, χα\ ταΤς τών δεομένων εύεργε- 
σίαις λαμπρύνεσθαι, γαμέτη) τε συνοικείν, &ν οΟτ<)* 
τύχί^ χαταθυμία, χα\ οΓκου άρχειν , χα\ δσα χατά 
τούτον έστιν ηδέα τδν παραβατών βΕον εύρεΓν, άχροά- 6£;6ηΓι1>υ8 0ΐ3Γϋ806Γ6, ν6ΐ 81 Γ68 ίΐ3 1υΐ6π(, οαπι ^ ματά τε χα\ θεάματα, θήραι χαΐ λουτρά, χα\ γυμνά- 

" " - • • • - σια, χα\ συμπόσια, χαΐ θυμηδίαι, χα\ εΓ τι τοιούτον 

έτερον • τψ δέ νηπίψ ή τρυφή, τ6 γάλα έστ\, κα\ ή 
της τιθήνης άγχάλη, χα\ ήρεμαία χίνησις τ?>ν Οπνον 
έφελχομένη τε χα\ ήδύνουσα • τήν γάρ υπέρ τούτο 
εύφροσύνην , τ6 ατελές της ήλιχίας χωρήσαι φύσιν 
οΟκ έχει) • τ6ν αύτ6ν τρόπον οΐ διά της αρετής έν τψ 
τήδε βίψ τάς ψυχάς θρέψαντες, χα\, χαΟώς φησιν 6 
Απόστολος, χαταγυμνάσαντες εαυτών τά νοητά αι- 
σθητήρια , εΐ πρδς τήν άσώματον έχείνην μετοιχι* 
σθείεν ζωήν , πρ6ς λόγον τής ένυπαρχούσης αύτοϋς 
Εξεώς τε χα\ δυνάμεως, τής θείας τρυφής μβταλή- 
ψονται, ή πλείονος, ή έλάττονος, χατά τήν παρουσαν 
έχάστου δύναμιν τών προκειμένων μετέχοντες. Ή δέ 
άγευστος της αρετής ψυχή, τών μέν έκ πονηρίας αχοΓ6, ςυχ οοΓϋί 8ίΐ, ηΐ3ΐΓίιηοηίο ]ιιηοΐυιη 6886, 

30 (ΙΟΠΙΙΐί ΡΓ2Β6886 ; 30 81 <ΐυ3 3ΐί3 ρβΓ 1ΐ3ηθ νίΐ3ΐη 

υνΐ3 ουιη 1ιί8 ]αί'υη(ΐ3 ΙίοοΙ ίηνβηίΓβ, (υηι 30Γθ3ηΐ3(3, 
Ιιιπ) 8ρ6θ(3οαΐ3, ν6η3ΐίοη6δ, ΐ3ν30Γ3, |;γπιη38ί3, 
οοηνίν3ΐ68 3ηίπιί ιΐ6ΐ60ΐ3ΐ1οη68, 30 81 ςυίά 3ΐίιΐ(1 
6]υ8ηιοϋί ββΐ: 31 ίηΓ3ηΙί ϋβΐίεί» 8υηΙ 130, ηυΐηοίδ 
ιιΐηχ, (ΐυί6(3 30 ρΐ3θί(ΐ3 πιοΐίο, ςυχ βοηαηυπι ίητίΐοΐ 

61 ϋ6ηΐαΐ063ΐ ; η3Π1 ίπίρβΓΓβΟΐΦ 96(3ΐί8 63 η3ΐϋΓ3 68ΐ, 

υ ι <)υ26 8υρ6Γ6ΐ Ιΐ3ηο ο1)ΐ60(3ΐίοη6ΐη ηοη 03ρί3ΐ): 
βοιίοιη πιο(1ο, ς αϊ ρ6Γ νίπυΐβπι ίη 1ΐ30 νίΐ3 3η1ιη38 
ηυΐπ?6ΓαηΙ, 61, υΐ ίηςυίΐ Αρο$(ο1υ8, ιηβηΐΐδ 811» 
86η8υυπι ίη8ΐΓΐιιη6ηΐ3 6ΐ6Γοα6Γυη(, 8ί 3(1 ίηοοΓρο- 

76301 ϋΐ3ηΐ ¥11301 ΐΓ3ί1υ03ηΙΐΙΓ, ρΓΟ Γ3(ίθη6 Ιΐ3Κ)ί(υ8 

30 ροΐ6η(ίχ, ηιι» ίη ίρ8ί8 ίηδΚ, (1ίνίη3Γυηίΐ <1β11οί3- Γΐιηι ρ3Γϋοίρ68 6ΓϋηΙ, νοί ηΐ3]0Γ6ηι νοί πιίηοΓΟΠΐ Ο καχών, άτε μήτε τήν αρχήν συνενεχθεΤσα τ^ τής χα 86ουη(1υαι ρτΦβοηίοιη ου]υ8(]υ6 ροΐ6ηΐί3ηι ρΓοροδί- 
ΐΟΓϋοι ρ3Γ(6Πΐ 03ρί6ΐιΐ68. Α( 3ηίηΐ3 ςυββ γΐΓ(υΐ6ηι 
ηοηϋαπι |;υ8ΐ3Υί(, οοτυαι ςυίάβηι ηΐ3ΐθΓυαι ςιΐ£ 6Χ 
1πιρΓθ1)ί(3ΐ6 30 η6<ιιιί(ί3 0Γίιιη(ιΐΓ, υ( ςυ» 3ΐ> ίηίΐίο 
ρΓ0Γ8α8 ίη ηΐ3ΐίΐΐ96 πιογΙηιοι ηοη ίηοίάοηΐ, 6χρ6Γ8 
ιη3η6ΐ ; Ηΐίυβ 3υΐ6ηι νίι», ςυ3ΐη 06ΐ Ιυηι οο|;ηίΐίο- 
η6ηι (υιη ρ3ηΊοίρ3ΐίοη6οι 6886 θΓ3(ίο βυροηοΓ (16* χίας νόσψ, διαμένει αμέτοχος τής ζωής έχείνης, ήιι 
θεού γνώσίν τε κα^ μετουσίαν ό πρ6 τούτων λόγος 
ώρίσατο, τοσούτον μετέχει παρά τήν πρώτην, όσον 
χωρεί τ6 τρεφόμενον, 'έως &ν, καθάπερ τιν\ τροφΙ^ 
καταλλήλψ τή θεωρί^ του δντος έναδρυνθεΤσα, χωρη- 
τιχή του πλείονος γένηται, έν δαψιλείςι τοΰ δντως 
δντος κατ* έξουσίαν μετέχουσα. βηίνίΐ, Ι3ηΐ3ηι ίη ίηίΐίο ρ3η6ηι 03ρίΙ, φΐΑηΐΛΟΛτ^χ ββΐ \ά ςαοά οηαΙήΙιΐΓ, <ΐϋ03<1 (3Π{|α3ηι οί1)θ ιιυθ(ΐ3ηι 
6οην6ηί6η(ί 61 3θθοηιηιο<ΐ3(ο 3ά €θη(6ηιρΐ3ΐίοη6ΐη 6]υ8, ςυί Γβ?6Γ3 68(, (|[Γ3ηϋί8 6ββοΐ3 πΐ3]θΓί8 ρ3ηί& 

03ρ3Χ 6Γ6θί3ΐυΓ, ΐ3Γ|;ί(6Γ 6( 3ΐ>υηά6 ρΐΌ 3Γΐ)ί(Γίθ ρ3Γΐ601 03ρί6η8 6]ΐΙ8 ςυί Γ6ν6Γ3 68(. 

Α(1 1ΐ3Β0 ΓΟδρίοίβηΐβδ πΐ3ΐθΓυιη ςυίά6ηι, ςυχ 6χ Προς ταύτα βλέποντες, ίξω μέν τών έκ ποντ,ρίαις 

ΙηιρΓθ1)ίΐ3ΐ6 30 ηοςυί(ί3 6Χ8ί8ΐιιη(« η3ΓίΙθΓ βχροΓίοηι κακών ομοίως είναί φαμεν τήν ψυχήν , τοΰ τε διά • 1 ΟοΓ. 111 , 2. ' Ιΐ6ΐ)Γ. ν, 14. 18) ΟΕ ΙΝΡΑΝΤΙΒυδ 01)1 ΡΒ^^ΕΜΑΤϋΒΕ ΛΒηΐΡΐυΜΤϋΚ. 1^ 

νεάσης άρ^της ήχοντος, χα\ του μηδέ όλως μετεσχη- Λ ΑπίπίΑΟί 6556 (1Ί€ίιηυ$ Ιπιη ο]υ5 ((υί ρ6Γ οιηηοηι χότος του ρίου. ϋύ μήν έν τφ δμ*^(φ τήν έκατέρου 
τούτων διαγωγών έννοοΟμεν. Ό μίν γάρ ήχουσε, 
χαθώς ό Προφήτης φησί, των ουρανίων διηγημάτων, 
δι* ών ή δόξα του θεοΟ χαταγγέλλεται, χα\ διά της 
χτίσεως πρ^ τί)ν κατανόησιν ώδηγήθη του Δεσπότου 
της χτ(σεως , χαΐ διδασχάλφ τ}} δντως σοφία έχρή- 
σατο, τ]} έν τοΙς ου σι θεωρούμενη σοφίςι, τό τε του 
φωτδς τούτου χάλλος χατανοήσας, αναλογικώς τ6 του 
αληθινού φωτδς χάλλος ένόησε, κα\ έν τψ παγίψ τϊ)ς 
γης τδ του τεεποιηχ^ος αυτήν άμετάθετον έπαιδ^ύΟη • 
χα\ τδ άμέτρητον του ουρανού μέγεθος χατανοήσας, 
ίτρδς τδ &π£Ερδν τε χα\ αόριστον της έμπεριεχούσης 
τδ «αίν δυνάμεως ώδηγήθη, τάς τε αχτίνας Ιδών το» 
ηλίου έχ των τοσούτων υψωμάτων μέχρις ήμων νΐΠυΐβιη ρΓ0βΓ685ΐι$ Γ»ΰί(, (υιη 6]υ8 ςυί ιιβ \Ίΐ£ 
ςυίάβιη ρβηίΐυβ ραΠΊοορίί Γυί(, ηοη Οίηβη ίη βοϋβιη 
δΐ2ΐΐυ Αίςυβ οοηϋίΐίοπβ ραη υΐΓίυ$(|υ6 ΙιΟΓυιη εοη- 
νβΓδαΐίοηβιη νίΐ3οςα6 ΐΓΑίΙυοΙίοηβιη 6856 ΐΜίοΠί^ί- 
ιιιυδ. Πιο βηίιη €0ίΐ68(6$, υΐ αίΐ ΡΓορΙιοί», η3ΓΓ2ΐίο- 
η65, ρβΓ ςιΐ35 |;Ιυπ3 Οβί &ηηυηΐί&ΐυΓ, ^υόΐνίΐ, 6ΐ 
ρ6Γ 6Γ<;αΐαΓ2ΐη 2(1 €οη8ί(ΐ6Γ&Ιίοη6ΐη Οοηαίηί €Γ62ΐυηΒ 
(Ιβϋυείυβ 65ΐ, 6ΐ αϋ €θ^ηο806η(1&ιη 62ΐηι ςυχ νβΓβ 
δαρίβηΐία 65ΐ, Ηΐα^ίδίΓα υ$υ8 68ΐ 6& 83ρί6ηΓΐ3 ςιι» 
ίη Γ6ί)υ8 υηίνβΓδίβ εοηβίϋεΓαΐυΓ, 6( ίιΐ6886 ίηΐέΐΐί- 
β'ιΙυΓ, 3ΐΓ|υβ ϋυ]υ8 Ιαοίβ ραΙϋΙΐΓίΙυ(1ίιΐ6 2ηίιη3(1ν6Γ83, 
ροΓ οοηνϋηίβηΐβπι 8ίπή1ί1υ(ϋη6ΐιι 2€ ρΓοροΠίοηβιη» 
νοΓ2β Ιϋοίδ ρυΙοΙίΓίΙυάίηειη οοπδ'κΙΰΓ&νίΙ 61 ίηΐβΐΐβ- 
χίΐ ; 61 ροΓ 8θ1ίϋίΙ»ΐ6ΐη &ο βηηίΐυίΐίηβηι 16ΓΓ2Β, 6]ϋ8 διηχούσοις, τδ μή άτονείν τάς νοητιχάς του ΘεοΟ έν- Β ςιιί Γ6€ίΐ62ΐη,(]ί(ϋοΊ( ίιηηιοΙ)ί1ιΙ:ιΐ6ΐη 86 8ΐ2ΐ)ίΓι(αΐ6ΐη. βργείας κρδς Ιχαστον ήμων άτΐδ τοΟ της θεότητ•ς 
ύψους χατιέναι διά των φαινομένων έπιστευσεν. ΕΙ 
γάρ εΓς αιν φ<ι>στήρ χοιν^ τε τδ ύττοχείμενον άπαν ττ) 
φωτιστιχϋ δυνάμει διαλαμβάνει, χα\ πάσι το?ς μετ* 
έχουσιν έαυτδν έπινέμων, δλος έχάστφ χα\ αδιαίρετος 
πάρεστι* ι:δσφ μάλλον δ του φωστήρος δημιουρ^δς• 
χα\ πάντα έν πάσι γίνεται, χαΟώς φησιν ό ^Ατιό- 
στολος, χα\ έχάστφ πάρεστι, τοσούτον έαυτδν διδοΟς, 
δσον τδ ύποχείμενον δέχεται Ι "Αλλά χα\ στάχυν τις 
Ιδών έπΙ γης, καΐ τήν έχ φυτού βλάστη ν, χα\ βότρυν 
ώριμον, χα\ τδ της όπωρας χάλλος, ή έν χαρποίς, ή 
έν άνθεσι, χα\ τήν αύτδματον πδαν, χα\ δρος έπ\ τδ 
αΐβέριον Οψος άπδ της άχρας άνατεινδμενον, χα\ τάς 
έν ύταυρείαις πηγάς, μαζών δίχην έχ των λαγδνων 
τοΟ δρους έπι^^^&εούσοις, ποταμούς τε διά τών χοίλων 
φέοντΛς^ χα\ θάλασσαν ύποδεχομένην τά πανταχόθεν 
^ύματα, χα\ έν τψ μέτρψ μένουσαν, χύματά τε τοΓς 
αίγιαλοις οριζόμενα, χα\ ούχ έπεξιούσαν υπέρ τους 
τεταγμένους δρους χατά της ηπείρου τήν θάλασσαν * 
ταύτα χα\ τά τοιαύτα βλέπων, πώς ούχ άπαντα δ'.α- 
λά^ τφ λόγψ, δι* ών γίνεται ή διδασκαλία τού δντος, 
ιΐ μιχράν έαυτφ δύναμιν πρδς τήν μετουσίαν της 
τρυφης έχ&ίνης παρεσχευάσατο; *Ινα δέ παρώ τά 
μαθήματα, δθεν θήγεται πρδ; άρετήν ή διάνοια, γεω- 
μβτρίαντε χαΐ άστρονομίαν, χα\ τήν διά τού αριθμού 
χατανόησιν της αληθείας, πάσάν τε μέθοδον άποδει- 
χτιχήν τών αγνοουμένων χα\ βεβαιωτιχήν τών κατει- 
λημμένων, χα\ πρδ γε τούτων, τήν της Οεοπνεύστου Ιηιιη6η$3 ςιιοςαβ 6<£Γι ιη3(;ηΊ(υ(ϋη6 &ηίιη&όν6Γδ2, 
2(1 ίηΟηίΐΑΐη 61 ίηϋ^ίβηηΊη&ι&πι ροΐ6ηϋ3πι γ68 υηί- 

▼6Γ828 ίη 86 €ρη11η6ηΐ6πι (Ι6(1ΐ1€ΐυ8 68( ; ΰθη8ρ60ΐΐ5- 

^06 Γ&(1ίί8 8θΙΐ8 6 Ιαπίίδ 2ΗίΙυ(ϋη11)υ8 Λά ηο8 υ8(}υβ 
ρβπΐηβηΐίϋυβ, ρβτ 63 ςαχ 8ρρ3Γ6ηΙ; ρΓονίιΙβηΙίββ 
(Ιίνίηχ 6ί1ιοί6ηΐίί8 Γ36υ1ΐ3ΐ6ηι ηοη (166586 εΓ6(1ί(11ΐ• 
υΐ 3ΐ) α1ΐί(α(11η6 ύ6ίΐ2Γΐ8 Λά ϋηυη)<ιυ6η[ΐ(ΐιΐ6 ηοδίΓυπι 
(Ι6806η(ΐ3ΐ. Ναπι 81 υηυηι 1απιίη&Γ6 6( €0ΐηπιιιηίΐ6Γ 
<|υί(1<]υί(1 8ΐιΙ)]6θΙυπι 681 ί11υπιΐη3ΐπ€6 νί οοουραΐ 6ΐ 
€0ηιρΓ6ΐΐ6η(1ίΙ, 6ΐ οπ)ηί1)υ8 ιι(6ηΙίΚ»υ5 3ΐςυ6 ΓΓυβα- 
(11)08 56ίρ5υηι Ιιηρ6Γΐί6η8, (οΐϋδ υηίουίςυ6 €ΐ ίη- 
(Μνί8υ8 α(ΐ65ΐ« ςυ^ηΐο πια^ίβ 1υπιίη3Γί8 Γ3ΐ)Π€3ΐ0Γ, 
6Ι οπΜΐία ίη οηιηί1)υ8, υΙ Αρο5ΐοΙυ5 ίηςυίΐ *, 6ΐ8ί• 
8ΐίΙ 6ΐ ιιηίευίςυβ 3(ΐ68(, Ιαηΐιιηι 8656 6χ1ιί1)6η8, 
ςιίΑηΚυπι 8υ1)]6€ΐυπ) οαρίΐ ! Οηίηείίλοι 8ί (|υί8 ν6ΐ 
βρίοβιη 8υρ6Γ ΐ6ΓΓΑηι οοη8ρ6Χ6πΐ, Τ6ΐ 61 ρΙαηίΑ 
((6ηη6η 6η3ΐιιπ], ν6ΐ Γ266πιυπι ιοαίηΓαιη, νβΐ &ιι- 
(ΐΜηηι ριι1ο1ΐΓΐΐυ<1ίη6η), (υπι ίη ΓΓαοΙί1)υ8 Ιυηι ίη 
0θΓί1)υ5, Υ6ΐ 5ροηΐ6 ρΓον6ηί6ηΐ6ΐη Ιΐ6Γΐ)3ΐη, νοί 
ιηοη(6η) &(1 9βΐΙΐ6Γ63ηα 3ΐ1ί(υ(1ίη6πι & €36υηιίη6 ρ6Γ- 
(ίη6η(οη), 6( ίοηΐβδ ίη Ιοοίβ (ΐ6ρΓ688ί8 υΙιβΓυπι ίη 
πκκίυηι 6χ ΐ3ΐ6Γί1)υ8 6( }ιί3ΐίΙ)υ8 αιοηΐίβ 3(0υ6ηΐ68, 
Ιυηι 3Π)η68 ρ6Γ €οη63?3 1θ€3 Ου6η(ε8, (υπι η)3Γϋ 
<Ιιΐ0(1 6( οπ)ηί3 ιιη(1ίςϋ6 Ουιηίη3 εχοίρΚ, 61 ίη 8υ3 
ιη6η8υΓ3 η)3η6ΐ, Ουείυδςυε 1ίχΐ0Γί1)υ8 (6ηηίη3(, 6ΐ 
ηοη υΗΓ3 οοηδίίΐυΐοβ βη68 ίη οοηΐίη6η(6πι ηΐ3Γ6 
6Γυιηρ6η8 : ϊϊx^ 6Ι 1ιυ]υ5η[ΐο<1ί 8ί ςυίδ 6οηβίϋ6Γ6(, 
(|υο ρ3€(ο ηοη οηί)ηί3 Γ3ΐίοη6 60Π)ρΓ6ΐΐ6η(ΐ3(, ροΓ Γραφής φιλοσοφίαν, τελείαν έπάγουσαν χάθαρσιν το?ς ]) ί\ηχ ΙΙΐ6θ1θ£ί8 Οθ(|[ηί1ίο 6Χ8ί8ΐί( 6]υ8 ςυί 65ΐ? Νυιι- 
6ι* αυτής τά θε?α τεεπαιδευμένοις μυστήρ'.α. ςυί(] ρ3Γ?3Πΐ 8ί1)ί νίπ) Λά ρ3Γΐίοίρ3Γιοη6Πΐ ίΠ3Γυηι 

άί\\€\ΛΤίΐίη €οπιρ3Γ3νίΐ ? (]1 οπιίΙΐ3πι ίηΐ6ππι (Ιί8θίρΓιη38, (|υί1)υ8 ηΐ6η8 3(1 νίΓΐυΐ60ΐ 36υίΙυΓ, ^6θηΐ6- 
ΙΗαηι, 35ΐΓοηοιιιί3ηιςϋ6, 6( 63Π1 (|υχ ρ6Γ ηυπ)6Γυηι οοηΐίη^ίΐ €θ£;ηί(ίοη6ΐη Υ6Πΐ3(ί8, 3ΐ(]υ6 οηιηβπι Γ3ΐίο- 
- ηβαι 36 νΐΑΐη (ΐ6Π)οη8ΐΓ3Γιν3ΐη 60Γυπ) ςυ» ί^ηοΓβηΙυΓ, 6ΐ οοηβΓπΐ3ΐί?3Πΐ βΟΓυηι ςυ» €οηηρΓ6ΐΐ6η8Α β( 
ίηΐ6ΐΐ6€ΐ3 8ΐιηι : Λά 1)96€ ίΐ6Π) (Ιίνίηχ δεΓίρΐυΓ» ρ&ίΙθ8ορ1)ί3η), <]υ9β ρ6ΓΓ60ΐ3ηι ϋ8 ςυί ρ6Γ βΑπι <11- 
τίη3 ΓαΰΓίηΙ 6(Ιο€ΐί ηιγ8ΐ6Π3, βΟβΓΐ ραΓ(|[3ΐίοη6πι. Ό δέ μηδενδς τούτων έν γνώσει γενόμενος, μηδέ 
χ«ιραγωγηθε\ς διά τού χόσμου πρδς τήν τών ύπερ- 

Γμίων αγαθών χατανόησιν, απαλός τις χα\ άγύμνα- 
χα\ άτριβής τήν διάνοιαν παρελθών τδν βίον, 
Ιικεΐνος ούχ άν έν τοις αύτοΓς εΓη, έν οΓς δ λόγος τδν 
«ρολαβόντα άπέδ^ίξεν, ώ^ μη>«^'^ ^^^ τούτο μαχαρι ΑΙ 18 ςυί Ιΐ3Γυηι Γ6ηιιπ ηυΙΠυδ €θ§;ηίΙιοη6πι 3(ΐ6- 
ρΙυ8 68ΐ, η6<ιιΐ6 ρ6Γ πιυη(]υπ) Λά €θ8ηί(ίοη6ηι 8ΐιρΓλ- 
ιηιιη(ΐ3η3Γΐιπι Γ6Γυπι <]υ38ί πΐ3ηυ (Ιυοίαδ 68ΐ, 8ίπι- 
ρΐ6χ 3(ΐ60, ΐβηοΓ 61 ίη6χβΓ€ΐΐ3ΐυ8 ηΐ6ηΐ6(ΐυβ ίηουΐΐυβ 
νίΐ3η) ΐΓ3η5ί6η5, ηοη ίη ίί8<ΐ6ηι ν6Γ86ΐυΓ, ίη ςυίΙ)υ8 
8ΐιροΓίθΓ6η) ΐΠυαι ν6Γ83ΐϋΓυηι ογαΙϊο ^6Iηοη8ιΓ3νί^ • Ι €οΓ. XV, ^8. 185 δ ΟΛΕΟΟηΐΙ ΝΥδδΕΝί Ι&4 ιιΐ ιγΙοΙγοο ηοη ηηορϋιΐδ ]ιιν1ίΐ ρΓοΙηΐηηι α ηοΙ)Ί8 Α στότερονάττοδείκνυσβαι, χατάτήν προενεχΟεΤσαν ήμίν ορροίιϋίοηοιη Ϊ)03Γιογ οδδβ ΟΒίβηιΙαΙιΐρ ί$ ςυί νί(96 
ρ^ηίοβρδ ηοη ΓυίΙ, οο (]υΊ ρΐίεοΐ3Γ6 ρηπΊοβρΒ 6]π8 
ίπίΐ. Ν3Π1 60 ηυίϋβπι ςυί ουηι νίΓιο η6(|υίΐί8(ΐοβ 
νίιίΐ, ηοη πιοάοδίηιρίβχ, νίιϋςαβ Αοηΐ3Πΐί9Κ6χρ6Γ8, 
νβηιηίθΙίΒηι ίβ ΓθΓ8ίθη ^υί ηβ€ ρΓ0Γ$υ$ (ΐυί(]6πι &1> 
ίηίΐίο ρΓ0(]ίϋ ίη νίΐβιη, ύβαΙίοΓ ίυβπΐ. Ταΐβ βηίπι (1β 
^υι1^ ςυοςυβ ρβΓ Εταη^^βΠοαιη νοοβιη άίίΐίοίαιυδ % 
ηηοίΐ ίη |3ΐίΙ)ΐΐ8 ί$ ηυί ροηίΐυβ ΐη ΓβΓοηι ηαΐυΓβ ηοη 
081, 60 ι^ηί ουηι νίΐΊοδίΙαίβ ρ6Γν6ηί( ίη ΓΟΓυηι η»(υ- 
ταπί, ηιβΙίοΓβ οοηϋίΐίοηβ 8ίΙ. Νοπι ίΐΐί ςυί(]6ΐ^ οΙ) αντίθεσιν, τ?)ν μί^ μετάσχοντα του βίου του μετασχόν^ 
τος καλώς. Του μέν γάρ χαχία συνεζηκότος ου μόνον 
ό άπε€ρ6χακος &ν εΓη μαχαριστύτερος, άλλα χα\ 6 
μηδΐ τήν αρχήν -παρελθών εΙς τ?)ν βίον. Τοιούτον γάρ 
χα\ περ\ του *Ιούβα διά της Ευαγγελικής φωνής έβιβά- 
χθημεν, &η έπ\ τών το(ούτων χρε?ττον του χατά 
καχ{αν ύφεστώτός έστι τ6 ιΐαντελώς άνυτεόστατον. 
Τφ μέν γάρ διά τδ βάθος της έμφυείσης χαχίας εις 
&πειρον παρατείνεται ή διά της χαθάρσεως χόλασις, 
του δέ μή δντος πώς &ν οδύνη χαθάψοιτο ; ρΓθΓυη(ϋΐ3(6πι ίηηαΐ^β νίΙίθ8ίΐ3ΐί8 ίη ίηΟηίΙιιπι ρτοΐο^Λΐητ 6& ςυ» ρβΓ ρυΓ^^ΐΊοηβπίΐ β( ροκη^, βυιη τβΓο 
(|ΐή ηοη 681, <]υοπιθ(1ο άο\οτ Μιηι^βτβ ρθ8$ι(? 
0(10(1 81 ςιιΐ8 €οηιρ2ΐΓαΐ ίηί)πι&ΙυΓαη) ιηΓ^ηΓιηπι Β ΕΙ δέ τις πρ6ς τ^ν χατ* άρετήν βίον χρίνοι τ6ν νη- νιίαιη ουιη 63 φιχ 86ουη(]ιιπι νΐηηΐβπι α^^^^ιγ, ί8 
Γ6νβΓ2ΐ ίηί3η8 61 ίηιροΓίυηϋδ βδΐ, (|ΐιί 1)υ]ιΐ8πΐ0(]Ί 
>ιΐ(]ί6ίο άβ Γ6ΐ)υ8 υΐηΐυΓ. ΙηΙβΓΓΟ^βδ βΓ^ο ου]υδ Γβί 
ςραΐία ίη 63 χΚ3ΐο ςυί$ 6 νίΐ3 8ΐιΙ)(ΙυοίΙυΓ, ςυίϋ ρ6Γ 
^06 (]ίνίη3 δ3ρΐ6η1ί3 ρΓονίιΙβηάο οβνβΠ Ουοϋ βί άβ 
ΗΙδ ςηί(ΐ6ηι (1ί635 ςυ^β ίΐΐβ^ίΐίηιυπι ραΓίυηι αΓ^υυηκ, 
6ΐ ίάοίΓΟο 3 ρ3Γ6ηΓιΙ)υ8 <16 ιηβάίο (οΙΙυηΐϋΓ, ίπι- 

ηΐΟηΙΟ Π13ΐΙ(ίφ ΟρβΓυΐη & ΟβΟ Γ3ΐίθη6Π) Γ6ρ08038. 

({ΐιΙ 63 ςη',« ίη 1ΐ3€ ρ3Γΐ6 ηοη Γ6€ΐ6 Γ3ο(3 8αηΙ, ίη 
}υ(1ΐ6ίηιη 3ό(]υ6ίΙ. δίη 3ΐι1βπι 3ΐίςυί8, 6Γΐ3Πΐ8ί άΙΙί- 

^6ηΐ6Γ 6(Ι(ΐ06ΐϋΓ 6ΐ 6(ΙΓ6ΐυΓ 3 ρ3Γ6ηΐίΙ)υ8, νθ(3(ΐυ6 3ΐ) 
ϋ$(ΐ6Π1 ρΓΟ 60 8ΐ11(ϋθ$6 8υ8θίρΊ3η1υΓ, νίΐ£ (3Π16η 

ραΓίίοΐϊρβ ηοη 68(, ηιΟΓίιο 3(1 πιΟΓίβπι υ8(ΐα6 Ιην3- 
Ι6566ηΐ6 (ςιιο(1 δο1Ιυ8 1ΐ3υ(1 άΌ\}\ο 63α8£ 6$1), Ι]3η€ πκόδη χα\ άωρον, άωρος ό τοιούτος έστι τοιαύτη χρί- 
σει περ\ τών δντων χρώμενος. Έρωτας ουν δτον 
χάριν έν τούτψ της ηλικίας ών της ζωής ύπεξάγε- 
ται, τί διά τούτου της θείας σοφίας προμηθουμένης. 
*Αλλ* εί μέν περ\ τούτων λέγοις, δσα της παρανόμου 
κυήσεως Ιλεγχος γίνεται , χα\ διά τούτο παρά τών 
γέννησα μένων εξαφανίζεται, ούχ είχύτως άν τών της 
κακίας έργ(ι)ν τ^ν θεδν άπαιτοίης τ6ν λόγον, τ^ τά 
μί| χαλώς έπ\ τούτω γεγενημένα εΙς κρίσιν άγοντα. 
Εί δέ τις κα\ άνατρεφομένων τών γεννητόρων, χα\ δι* 
επιμελείας θεραπευόντων, κα\ δι' ευχής σπουδαζόν- 
των, δμως ού μετέχει του βίου, χατακρατούντος μέ- 
χρι θανάτου τού' αναστήματος (δ μόνης τής αΙτίας 
αναμφιβόλως έστ\), ταύτα περ\ τών τοιούτων είκά• (Κ; Ι3ΐί1)υ$ οοη]6('ΙιΐΓ3Π) Γβοίηιυδ , ηυθ(1 ρβΓίβΟί» ^ ζομεν, δτι τελείας έστ\ προνοίας, ού μόνον γεγονότα 

θερατϋεύειν τά πάθη, άλλ* δπως &ν μηδέ τήν αρχήν 
τις τοΙς άπηγορευμένοις έγγένοιτο προνοεΤν. Τ6ν γάρ 
έγνωκότα επίσης τιρ παρεληλυθότι τ6 μέλλον , έπι- 
χωλύεινεΙκ6ς τήν έπ\ τ6 τέλειον της ζωής του νηπίου 
πρόοδον, ώς άν μή τή προγνωστική δυνάμει τ6 χατα- 
νοηθέν κακδν έπ\ του μέλλοντος ούτως βιώσεσθαι 
τελειωθείη , κα\ γένηται τψ τή τοιαύτη προαιρέσει 
συζήσεσθαι μέλλοντι ύλη κακίας ό βίος. Ύποδείγματι 
δέ τινι (δάδιον άν ε?η παραστήσαι τδ νόημα. Έστω γάβ 
καθ' ύπόθεσιν παντοδαπή τις ευωχία προκειμένη τώ 
συμποσίω, έπιστατείτω δέ τις τοιούτος τών δαιτυμό- 
νων, οίος ακριβώς εΐδέναι τά τής έκαστου φύσεως 
ιδιώματα, καΐ τί μέν κατάλληλον τή τοιαύτη κράσει, 
τί δί επιβλαβές χα\ άνοίχειον * προσχείσθω δέ τούτφ 
κα\ αυθεντική τις εξουσία, τού χατά τ6 ϊδιον βούλημα 
τδν μέν τίνα μετέχειν τών προκειμένων έ^ν, τλν δέ 
άποτρέπειν, κα\ πάντα ποιείν, ώς &ν χατά τήν εαυ- 
τοί χρόίσιν Ικαστος τών καταλλήλων προσάπτοιτα, 
7να μήτε ό νοσώδης έπιτριβείη, προσΟε\ς Ολην διά 
τών εδωδίμων τή νόσιρ, μήτε 6 εύρωστότερος χάμον•. 
εΙς πληθωρικήν άηδίαν έκπίπτων τή καταλλήλψ τρο- 
φή• έν τούτοις ή μεσούντος τού συμποσίου τις τών 
τή οίνοφλυγίςι προσκειμένιον έξάγηται, ή έν αρχή ών 
της μέθης, ή μέχρι τέλους παραμένη τφ δείπνω. 
ταύτα τού έπιστάτου οίκονομούντος, ώς άν εύσχημο- 
νοίη διαρκώς ή τράπεζα τών έκ πληθώρας χα\ μέθη^ 
κα\ παράφορες κακών καθαρεύουσα. "Ωσπερ ουν τήν 
τών ήδυσμάτων κνίσης αποσπώμενος ουκ έν ηδονή ρΓθτ1(]6ηΐίφ δίΐ, ηοη νηοάο ιηοΓΐ)θδ 6οηΐΓ3οΙθ8 ου- 
ΓΠΓβ, νβηιπι 6(ί3ηι ηβ 3ΐ) ίηίΐΊο ςηί(ΐ6πι ρΓΟΓδυβ 3Π- 
ςυίδ Ιη Γ6ΐ)ΐΐδ ν6Γαί8 ν6Γδ6ΐυΓ, ρΓθνί(ΐ6Γβ. νβπδίπιίΐο 
6ηίηι 68( 6απι (]υί \ά (\χϊοά ΓυΐυΓϋπι 6δΐ χςυ6 3ΐςυβ 
ρΓ3ΒΐβΓίΙϋΓη οο^πονίΐ, ρρο^Γβδδυπι νΐΐ» ίηΓ3ηΙί8 3(1 

Ρ6ΓΓβ€ΐίθηβΠ1 ρΐΌΐΐί1)6Γ6, ηβ (1110(1 τί ρΓ36δΰία πΐ3ΐιιηι 

3ηίηΐ3(1ν6Γ8πη) 6δΙ ίη 60 ςυί ίΐ3 νίοΐυΓυδ Γυί8δ6ΐ, 
ρ6Γίιοί3ΐαΓ, 3ΐ(ΐυβ βί ({ηί 63 νοίυηίαΐβ 3Γΐ)ίΐΓίθ(:[α6 
νίοΐυΓυδ Γυ1δδ6(,τί(ϋ ηβίΐηίΐί^ϊςυβ ηΐ3ΐ6Γί3 νίΐ3 Γΐ3(. 
Αΐιιυβ Ιιυη6 Ιηΐ6ΐΐ6εΐυπι δίηιΙΙΙΐυίΙίηβ (ΐιΐ3(ΐ3πι Γ3θίΐ6 

ΓυβηΙ 6ΧρΠΠ16Γ6 3ΐςΐ1β Γ6ρΓ9&86η(3Γ6. δίΐ 6ηίπ), 

6Χ6πιρΙί (;γ3Γι3, 6χ οηιηί ^6η6Γ6 6ίΙ)0Γυπι ορίρ3Γυηι 
ςιΐ0(1(ΐ3πι 30 (!υΙ)ίυηι οοηνίνίδ βριιΐυπι ρΓοροδίΐυιη ; 
^υίο ρΓ9?δίΙ 6χ οοηνίνίδ ίδ (ΐιιΐ 6Χ3016 οιι]υδΐιη6 
η3(υΓ26 ρΓορπ6ΐ3ΐ6ΐη ηοτβΓίΙ, ίΐηΐίΐ Ι3ΐί ηπίίΐβπι 
ιθιΜρ6Γ3ηΐ6η(ο βίςυο οοηιρίβχίοηί οοπιαιοάιιπι, ςϋί(1 
ίΐοαι ηοχίυηι οΐ ίηοοηιηιοιίιιηι δίΐ, 3(1(]ϋ3 δίΐ ίΐ6πι 
Ιιυίο οηηι 3υο1οπΐ3ΐ6 ρο(6δΐ38 οίοίΒοίυπι ςυθ(1(ΐ3πι, 
πι 3(1 δΐιυπι 3Γΐ)ίΐΓίυιη 3ΐίυηο ςυί(ΐ6πι υΐί 6ΐ Γρηί 
βρροδίΐίδ δίη3ΐ, 3ΐίυπι ν6Γ0 ρΓθ1)ίΙ)63ΐ, 61 οηιηί3 
1τ3θί3ΐ ζά Ηοο, ςαο (ΐιιί8(|υβ δυο (6ηιρ6Γ3ηΐ6ηΙο 
ηίςυβ οοιηρΐ6χΙοηί οοιηηιθ(ΐ3 οοην6ηίβη1ί3(ΐιΐ6 3(- 
Ιίη§;3ΐ, ηβ νοί ηΐ0Γΐ)0 οΙ)ηο\ίιι$ ρ6Γ 68οιιΐ6ηΐ3 ηΐ3ΐ6- 
Γίαιιι πιογΙ)0 3(1]ίοΐ6ηδ 6οηί)οί3ΐιΐΓ, νοί ^ο^υδ^^ο^ 
]η6θΠ)Π)θ(1ο οί1)θ ηιοΐ6δΙί3ΐη 6χ ΗυηιΟΓυηι 3ΐ)υη(ΐ3η- 
Γΐ3 οοηΐΓ3ΐ]3ΐ 3ΐ(]υβ Ι31}0Γ61; ίη Ηίδ 3Γκ)(ΐίδ νίηοίβη- 
Γι% 3(1(1ίοΙυ8, νοί 6χ νηβάιο οοηνίνίο 6(1ιΐ03ΐαΓ, νεί 
ουηι ίηοίρί3ΐ ίη6ΐ)η3Γί, νβΐ ίη Γιιΐ6ΐη υδςηβ ροηη3- • Μ3ΐνΗ. XXVI , »^.^. 185 ΟΕ ΙΝΓΑΝΤΙΒυδ Ουί Ρη^£ΜΑΤυΗΕ ΑΒΚΙΡίυΝΤΟΠ. ίΜ 

ποιείται των χαταΟυμίων τήν στέρησιν, άλλ* ά'/ρι^ίαν Λ ηβϋΐ ίη ΰοοη», Ιιχ€ Ηβ ρΓφΓβοΐο ^(^ιηΐηίβίΓ&ηΐβ, υΙ τινά του έπιστατοΰντος χαταγινώσχεί, ο>ς φθόνω τιν\ 
Χ3\ ού προνο(ςι των προκειμένων άτιε^ργοντος. ΕΙ && 
ττρλς τους ί τι άσχη μονού νταί τί) παρατάσει της μέθης 
βλέποιέν έμέτοις χαΐ χαρηοαρίαις χαΐτφ παραφθέγ- 
γεσθαί τι των ού &<$ντων, χάριν ομολογεί τψ πρ6 του 
τοιούτου πάθους της άμετρου πλησμονής άποστή- 
Φαντι. ΕΙ ^ νεν^ται ήμ?ν τδ υπόδειγμα, ρ^^ιοΊ &ν 
βΓη προσαγαγεΤν τδ έν τούτφ καταληφθέν ήμίν θεώ- 
ρημα τψ προχειμένφ νοήματι. Τ{ γάρ τ6 προχείμενον 
ήν ; "Οτου χάριν ό Θε6ς, πολλής οΟσης τοΙς πατράσι 
σιοου^ς φυλαχθήναι έαυτοις τδν του βίου διάδοχον, 
&ωρον ιοολλάχις έν τψ τέλει της ήλιχίας έςί τ6 τεχΟέν 
άναρπάζεσΟαι ; Πρδς οΟς έροΟμεν τ^ συμποτικών 
έχεινο ύπ^ιγμα, δτιτής του βίου τραπέζης πολλήν τε ηυΙΙυπ) βχ ^Ιιυικίηηΐί» Αίςυο βΙΐΓΪοΙλΙβ ιηβηΐΊβςυβ 
(ΙερΓβναΙίοηβ ιη^ιΐυιη βχδ'ΐδίβη» ίη ηΐ6<)ίο Γβΐίηηυα- 
ΙυΓ, 86(1 ρβΓρβίυυδ (ΙβεοΓ 6ΐ Ηοη65ΐ83 ίη πιβηβα 
$6ΓνεΐυΓ. ΟυοπιαίΙαιοάυη) ί£;ίΙυΓ ε1 ηιιί α ηίϋοΓβ 
ΰοηϋίιηβηΙΟΓυυι 2ν6ΐΓιΙιΐΓ, ρΓίναΓιο βΟΓυιη ςυ» οοηΐί 
8ΐκιΙ, ίη^Γ2ΐ& 2ΐ(ΐυβ ίη]Μ€υπ(1» 651, 3ΐςιΐ6 ίπιροΠα- 
ηίΐ3Γΐ8 :«€ ΙΰΐηβπίαΓίδ 6υ]υδϋ2Π) ρΓβΒΓβεΙυπι οοηάβπι- 
η&(, <]υ38ί ίηνίϋί3 <]ΐι»(]2η) 61 ηοιι ρΓονί(ΐ6ηΙί3ΐ 2ΐ1> 
ΑρροδίΓΐδ 3Γ66ηΙβαι. §6(1 81 3ΐ1 603 ςυί ρΓΟΓΟ^ΑΐίΟ- 
ηβ 6ΐ)Γί6ΐ&Ιί8 νοηιβηάο, ο^ρυΐηυβ ^Γ&ν&ΐυπ) ]3€ΐ&η- 
άο, αο ΐ6ΐη6Γβ ςυχ ηοη άβηβΐ ρΓοΓβΓβηϋο, βΐΊ&ηι 

ηΐΐηο. 86 ΙυΓρΊΐβΓ (;6Γ0ηΐ65 Γβδρίοί&Ι, §;Γ3ΐί2Π) 1ΐ3ΐΙ)6ΐ 

οί ςυί, 3ηΐ6()υ3ηι (αϋα 8ΊΙ>ί αεοίάοΓβηΐ, 9ΐΙ> ίηιιηοάβ- 
Γαία Γ6ρΐ6ΐίοηβ βυιη ρΓθΙιί1)ΐΐ6Γίΐ. 5ί ί(|[ί(υΓ Εΐηιίΐί- χα\ παντοδαπήν των εδωδίμων τήν παρασχευήν έχού* ^ Ιυάο α ηο1)ί8 ίηΐεΐίβεΐα 6&1, ί&αΐ6 ΓυβΓίΙ ίη 63 οοηι- 

σης (νόει δέ μοι χατά τήν όψαρτυτικήν έ μπει ρ (αν μή 

ιτάντα τψ της ήδονης μέλιτι τα του βίου καταγλυκαί- 

νβσθαι , άλλ* Εστίν διιου χα\ το?ς αύστηροτέροις των 

συμπομάτων τήν ζωή^ έπαρτύεσθαι, οΤα δή φιλοτέχνου• 

αιν οΐ των περί •γαΰχΙρα χα\ θοίνην ηδονών τεχνίται, 

το?ς δριμυτέρο'.ς , ή άλμώσιν, ή παραστύφουσιν τάς 

βρέξεις των δαιτυμόνων άνα^(&ιπίζοντες)* έπε\ ουν ού 

^&ά πάντων ΙστΙ των πραγμάτων μελιειδής ό βίος, άλλ* 

Ιττιν έν οΓς άλμη τ6 δψον έστ\ν, ή στύψις, ή οζώδης, 

Ψ^ δηχτιχή τις κα\ δριμεία ποιέτης έντριβεΓσα τοΙς 

τεράγμασι , δύσληττϊον ποιεί τήν καρυκείαν του βίου, 

πλήρεις δέ οΐ της άπατης κρατήρες παντοδαποΰ κρά•^ 

ματος* Δν οΐ μέν τ6 φυσώδες πάθος διά του στυφού τής ρΓ6ΐΐ6η83Πΐ 3 ηοΙ)ί8 8ρ6€υΐ3ΐ1οη6πι 3(1 ρΓορθ8ίΐυπι 
βοηβυηι 3€00Π)ηιο(ΐ3Γ6. Οιπ<1 6ηίιη 6Γ3ΐρΓορο8ίΙιιπι? 
€υ]υ8 Γ6ΐ βΓ3ΐί3, €υιη ρΐυηπιυπι βΐυιΐίί ρ:ΐΓ6ΐιΐ68 ίη 
Ιιοο ροη3ηΙ, υΐ 8υ3Γυπι 8ί1)ί Ι36υ1ΐ3ΐυπ) 8υθ€63$θΓ 

Γ686Γν6ΐυΓ, 0605 8Χρ6 3ηΐ6 Ι6ηΐρυ8 30 ρΓ2Βη)3ΐυΓ6 

ίη ίηιρ6ΓΓ6€ΐ3 2613(6 3ΐ)πρί 8ίηϋ ί(1 ςιΐ0(1 ηα(υη) ββΐ ? 
Ηίβ ςυί ίΐ3 ΐη(6ΓΓ0£;3ηΐ, Γ6Γ6Γ6η)υ8 €0ΐινίν3ΐ6πι ϋ- 
ΐ3πι βίπιίΐίΐυίΐίηβπ), ςυοιΙ ουη) ηιυΐΐηηι 3ο ν3ηυηι 

68€υΐ6ηΐ0ΓυΠ) 3ρρ3Γ3ΐυΐη νίΐ26 Π16η53 Ιΐ3ΐ)63ΐ (ίη- 

Ιϋ111ξ63υΐ6ηι ηιίΐιί 866υη(]υη) ρ6Γίΐί3ηι Γβί 6ΐι1ίη3Γί» 
3ηί8((υ6 οοιΐ(1ί6η(1θΓυιη οίϋοΓυπι, ηοη οηιη68 νίυ; 

Ρ3Γ(68 νθΙΐΐρΐ3Γΐ8 Π16ΐΐ6 ΐ1υΐ€68€6Γ6, 86(1 3ΐί6υΙ)ί 
6ΐί3ΠΙ 3€6Γΐ)ίθΓΐ1)υ8 038ίΙ)υ8 νίΐ3ηι €0ηϋίΓί, 1|υ3ΐίλ απάτης έμποιοΰσιν, οΕ δέ εΙς παραφοράν τους έμπιδν- ^ ηίηιίΓαπι 3Γΐίβ€68 ?ο1υρΐ3(υηι 3(1 βρυΐ38 6ΐ ▼6ηΐΓ6ηι %%ς έξεκαλέσαντο, άλλοις δέ των πονηρως κτηΟέντων 
τ6ν Εμετον διά τής αίσχραίς άτιοτίσεως άνεκίνησαν. 
'Ος άν ούν μή έπιχρονίζοι τΨ^ τοιαύτη της τραπέ- 
ζης παρασκευ|1 ό μή δεόντως τψ συμποσίψ χρησά• 
|&£νος, θάττον εξάγεται του των δα ιτυ μόνων πληρώ- 
ματος, χερδαίνων τδ μή έν έκείνοις γενέσθαι, ώ>Γ ή 
αμετρία της άπολαύσεως τοΓς λαιμαργοΟσι πρόξενος 
γίνεται. Τοΰτό έστιν δ φημι τελείας είναι προνοίας 
χατόρθωμα, τδ μή μόνον συστάντα θεραπεύειν τά 
•πάθη, άλλα καΐ κωλύειν πρδ τής συστάσε(ος. *0 δή 
χαΐ περί του θανάτου των άρτιτόκων ύττενοήσαμεν, 
Ιτι 6 λόγψ τά πάντα ποιων ύπδ φιλανθρωπίας αφ- 
αιρείται τής κακίας τήν δλην, μή διδους καιρδν τ]} 
ιιρέσει τί) διά της προγνωστικής δυνάμεως γνω- ρβΓίίηβηΙίυιη 6Χ€0£ίΐ3ηΙ 61 (Γ3€ΐ3η(, νβΐ 3οηοΓί1)ΐΐ8» 
νοί δΑΐ8υ£;ίηο8ί8, ν6ΐ 35ΐΓίηΐΚ6ηΓι1)υ8 3ρρ6ΐί1υ8 €οη- 
νίν3Γυη[ΐ 6Χ€ίΐ3η(68) : ({υοηίβηι οτ%ο ηοη ροΓ οηιηί3 

η6£;0(ί3 0(Β€ί34υ6 νίΐ3 803 νΐ8 61 ]υουη(ΐ3 651, 86(1 

ίη 3ΐί(}υίΙ)υ8 6ΐί3Π) 83ΐ83ηΐ6η(υηι ο1)8οηίυηι 68ΐ, νβΐ 

38(ΓΐεΙίν3, \6ΐ 306(083, νθ1 ηί10Γ(ΐ3Χ ςυΧ(ΐ3ηΐ 6( 30Π8 

ςυ3ΐίΙα8 Μΐ§;68ΐ3, 6( Γ6ΐ)υ8 ίη(πΐ3 8υιηρ(α (ΙίΟιοί- 
Ι6πι 6ΐ1ΓιοΙ( \ιίχ ^ώ\ιίη οοη(]ί(υιη, ρ1(ίηί ί(6η) γβΓΐ» 

ηΐί8(ΐΙΓ2β ΓΓ3υ(1ί8 0Γ316Γ68 8ΐιη( *. (]υθΓϋηΐ 3ΐϋ 

ςυίϋ6πι Ιη(ΐ3ΐΙυηί8 ν)(ίυηι ροΓ Γ3$1υ8 ΓΓ3υί1βηι ϊη%α- 

η6Γ3η(, 3ΐϋ νΟΓΟ ίη ΐ6ηΐ6Γίΐ3(6Π1 30 ν600Γ(ϋ3ηι 

(Ι6νοθ3η( 608 ςυί ίπ]1)ί1>6πη(, 3ΐίί8 ί(6Π) ηΐ3ΐ6 (|υ;¥- 
βίΙΟΓυηι νοηιίΐηπι ροΓ (ιίΓροπι βοΐυΐίοηεηι ηιονβοΐ. 
Ν6 ^τ%ο ίη Ι3ΐί πιβηδχ 3ρρ3Γ3(υ (1ΐυΐίυ8 ίπιαιΟΓβ- 
ρχσθείση διά των έργων έν κακίας έξοχ^ δειχθήναι «ν (υΓ, ΐ|υί ηοη γ6€(6 30 (ΐ6θοη(6Γ οοηνίτίο υΐ3(υΓ, οί- οία έστ\ν, δταν πρδς τδ κακδν τήν όρμήν έχοι. Πολ- 
λάκις δέ τήν σεσοφισμένην τής φιλαργυρίας ανάγκην 
^ιά τών τοιούτων ελέγχει ό συνιστών τδ του βίου συμ- 
«όσιον, ώς &ν, οΤμαι, γυμνδν τών ευπρόσωπων προ- 
καλυμμάτων τδ τής φιλαργυρίας ά^(&ώστημα φαί- 
νοιτο» μηδενι παραπετάσματι πεπλανημένψ συσκια- 
^^μενον. ^σΐ γάρ οΐ πολλο\ διά τούτο ταίς του πλείονος 
4χι0υμίαις έπιιιλατύνεσθαι, ώς άν πλουσιώτέρους τους 
(ξ αυτών γεγονότας 7κ>ιήσαιεν, ών ελέγχει τήν νόσον 
Ιδίαν ουσαν, ούκ έξ ανάγκης έγγινομένην, ή άπροφάσι- 
ατος τών άτέκνων πλεονεξία. Ι]ολλο\ γάρ ούτε έχοντες 
^αδοχήν έπ\ πολλοίς οΓς έ μόχθησαν, ούτε έν έλπίσι του 
αχείν δντες, άντ\ μυρίων τέκνων πολλάς επιθυμίας έν 
ΚζΜνΛς παιδοτροφουσιν, ούκ έχοντες που τήν άνάγ- (ίιΐ8 6(1υοίΐυΓ οι οοβία 3ΐ(]υ6 οοη8688α οοηνίν3Γαη), 
1(1 ΙυοΓί Γ3θΐ6η8, ςιιοιΐ ίη ί1ΐ3 ηιοΐ68(ί3 3((]υ6 Ιιιγ- 
ρί(υ(1ίη6 ηοη ν6Γ86(υΓ, (|υ3Γυηι ΓβΓυπι ίιηηΐ0(ΐ6Γ3(Λ 
βϋπιρίΐο Ιΐ6]1υοηί1>υ8 οοηοί1ί3(Γίχ 6Χ8ί8(ί(. Ηοο 681, 
ςυοίΐ ϋίοο ρ6Γί6ο(ϋβ 3(4110 3ΐ)8θ1α(£ ρΓθνί(ΐ6η(ί3β 
ορα8 6886, ηοη βοΐυιη οοη(Γ3ο(θ8 ουΓ3Γ6 ηΐ0Γΐ)08, 
τοΓίιπι 6(ί3πι ρΓθΙιί1>6Γ6 3η(6(ΐυ3ηι οοη(Γ3Η3η(υΓ. 
Ου3ηι 3(1οο ορίηίοηοηι 6(ί3ηι ά& ηιοπε ίηΓ3η(ίυηι 
πιθ(1ο η3(0Γυπι Ιΐ3ΐ)6η]υ8 , ηυοιΐ ί» ςυί Γ3ΐίοηο 
οπιηί3 Γ3θί(, 1ιυηΐ3ΐιίΐ3(β 3(1(1αο(ϋ8 γί(1ί8 πΐ3(6Γίλΐα 
3ΐιΓ6Γ(, 8ρ3ΐίυηι (6πιροη8 τοΙυη(3(ί ροΓ νίπι ρΓ»- 
8οί3ηι ηο(3ΐ9Β 6( 3ηίηίΐ3(1ν6Γ&Β ηοη <ΐ3η8, ιι( ροΓ 
οροΓ3 ίη ηβςιυΚί» γίίίίςαβ 6Χ€6Η6η(ί3 08(6η(ΐ3ΐυτ 
(ΐυ3ΐ;$ 5ί(, ουω 3(1 πΐίΐΐιιιη ίιηρβίαιη 1μιΙ>€3( 6( εΙΓο- !87 δ. ΟΚΕΟρΚίΙ ΝΥ8δΕΝΙ Ι8Η οΐυιιι. δ8Βρβηυιη6Γ0 ηιιίοπι ρβΓ Ιιυ]υ$η)θ(]ί βΐίαιη Α χηντί)ς άι^^^στίας ταύτης έπανενέγχωσιν. ΕΙ δέ τίνες €3805 δ'ιιηυΙ&ίαιη λίςυβ ρΓΧ(6η$&ιη 2ν3Γίΐίχ ηβοβδ- 
5ίΙ»ΐ6ΐη 3Γ^υίΐ 15 ηυί ν'Μχ οοηνίνίυιη €οη$(ΗυίΙ, υ(, 
ορίηοΓ, ηιιϋβΐυβ $ρ6€ίθ8ί8 ρΓΧίοχΙ'ώυβ αο νβίαιηοη- 
Ιία 3ν3πΙί2Β ιηοΓΐ)υ8 3ρραΓ63( ηυΙΙο ΓηΙβο Ιβ^υ- 
ιηβηΐο ο1)υιηΙ)Γ3ΐυ8. Ναιπ τυΐ^ο ρΙβΓίςιιβ 3ίιιηΐ, 
ίϋοίΓοο 86 ουρίϋίιαίΊ Γβιη 3ΐΐξ6η(1ί ίηάυΙ^βΓβ, υ( 
ίΙΊΐίοΓββ 6χ 8686 η3ΐθ8 Γ6<ί(1αηΐ, ςιιοΓίιιη ιηοΓϋυιη 

ρΓΟρπυΐη 6886, 61 6Χ η66688ίΐ3ΐβ ΠΟΠ ίηη38θί 3Γ{[ΙΐΗ 

ίη6Χ6υ83ΐ)ί1ί8 3ν3ηΓΐ3 60Γυιη ςιιί Ιί1)6Π8 03Γ6ηΙ. 
ΜαΙίί 6ηΊιη €υιη η60 Ιΐ3ΐ)63η( ιηυΙΐΟΓυιη ΐ3ΐ)0Γβ 
ρβηοηιπ) 1>οηοΓυιη 8υ666880Γ68, η6€ 3Γκ]ΐΐ3η(1ο 
1ΐ3ΐ)ίΐιΐΓ08 6886 86 8ρ6Γ6η(, ρΓΟ ίηηηίΐίβ 1ί1)6η8 ιηυΐ- 

138 ίη(Γ3 8686 6ΐΐρίϋίΐ3(68 3ΐΐΐη(, ΠΟΠ 1ΐ3ΐ)6η(68 ίπ 

ηαοδ οοηΓ6Γ3ηΙ Ηυ]υ3 ταοτ])ΐ η60688ΐΐ3ΐ6ΐη. Ουοά 8ί 
ςυί ιη3ΐ6 ίη νίΐ3 ν6Γ83ηΐιΐΓ, 3ο ά^ά'ΜΛ ορ6Γα οοηβυΐ- 
1οςυ6 €πΐ(]6ΐ68, ΐηΐ€68 3ΐηιΐ6 ΙγΓ3ηηίοί 8υηΙ, οιηηΊ- χαχώς έπιδημοΟντες τφ βίφ, τυρανν(χο{ τε χα\ κι- 
χρο\ τήν προαίρεσιν, πάσαις άχολασίαις δεβουλιομέ- 
νοι, Ουμφ παραπληγες, φειδόμενοι των ανήκεστων 
χαχών ούδεν^ς, λη9τα\ χα^ άνβροφόνοι, χα\ πατρίδων 
προδόται , ή εΓ τι τούτων έτΓ\ν έναγέστερον ( οΤον 
πατροφ($νο( τε χα\ μητρολφάι, χαΐ παιβοχτόνοι , χα\ 
ταΐς παρανόμοις μίξεσιν έπιΧυσβώντες) , οΕ τοιούτοι 
τίνες δντες, έν τ^ χαχία ταύτη γηράσχουσιν • πως 
έρεί τις συμβαίνειν ταΰτα τοις προεξητασμένοις ; ΕΙ 
γάρ τδ πρδ ώρας άνάρπαστον, ώς &ν μή εΙς τέλος 
χατά τδ υπόδειγμα του συμποσίου τοΤς πάθεσι της 
ζωής ταύτης έλλαιμαργήσειεν, προνοητιχώς ύπεξ- 
άγεται του βιωτιχου συμποσίου • τίνος χάριν 6 τοι- 
ούτος μέχρι γήρως έμπαροινει τφ συμποσίψ, τβονη- 
ράν έαυτφ τε χαΐ τοΙς συμπδταις τ^ιν των χαχών 
έωλοχρασίαν έπισχεδάζων ; 1)118 1ίΙ)ΊάίηίΙ)υ8 οΐιηοχϋ, ίΓ3€υη(]ί3 ρΓ3β€Γρίΐ68, 3 ηυΐΐο ίη€υΓ3ΐ)ίΠ ηΐ3ΐο 3ΐ)$Γιη6πΐ68, ΐ3ΐΓοη68, Ιιοιηίό'κΐχ, 
ραΐΓΪχ ρΓ0(1ίΐ0Γ68, 30 51 ςιιίά Ιιίβ 68ΐ ()6(68ΐ3ΐ)Ίϋιΐ8, ιη3(;Ί5ν6 η6Γ3πυιη 61 6Χ86€Γ3η(1ϋΐη ( νβΐΗΐί ρ3ΓΗα(1χ» 
ιη3(Γΐιιη ριιΙ$3(0Γ68, 1ίΙ)6Γ0Γυιη ίη(6ΓΓ60(θΓ68 , 6Ι ςυ3(]3ΐη ςιΐ38ί Γ3ΐ)ί6 πΐΰηΐίδ Ι6£ί1)υ8 ν6Γι(08 οοηειι1)ί(υ8 
86εΐ3ηΐβ8 : ςιιί ουιη (3ΐ68 βϋβο 8ίη(, ίη 1ΐ30 η6φ]Ίΐΐ3 3ΐςυ6 τίΓΐ08ίΐ3ΐ6 οοιΐ86ΐΐ68ευηΙ : ςυοπιοάο ι1ί66ΐ 
»Ιίςυΐ8 Ηχο οοη^Γυ6Γ6 61 οοην6ηίΓ6 €υιη ϋ8 ςυχ 8ηρΓ3 ςυχ8ίΐ3 Βίςυβ ΙΓ3€13(3 5υη(? Ν3ΐη 8ί 18 ςοί ρηκ- 
ιηαΙυΓ6 3ΐ)ΓίρΊΐ(ΐΓ, η6 ]υχΐ3 8ίηιΊ1ίΙυ(ϋη6ΐη οο'ηνίνϋ 3(1 Οη6τη υ8(|υ6 ίη νϋϋ8 Ηιι]υ8 νίΐ» ςυ38ί 1ΐ6ΐ1υ6ΐαΓ 
βΐηιιβ ()6ΐ)3€€ΐΐ6ΐυΓ, ρΓονί<]3 ςυ3<ΐ3ΐη €3υΙίοη6 36 1)6η6νοΐ6η(ί3 6χ νίΐ3Η 8υ1)(1υοί(υΓ οοητίτίο : ςιΐ3 άβ 
€3υ$3, φΐί Ι3ΐί8 68ΐ, υ$ςιΐ6 3(1 86η66ΐυΐ6πι ίη εοηνίνίο (]6ΐ)3θοΙΐ3ΐυΓ, ηοχί3θΐ Ιυηι 8ϋ>ί, (ιιηι εοηιροΙοηΐΝΐβ 
61 εοηνίνίβ πΐ3ΐοπιπι 0Γ3ρυΐ3ηι οίΓυη(ΐ6η8 ? 

δο(1 ουΓ, ρΓ0Γ8υ8 Ιηςυίδ, Ιιαηο ςυί(ΐ6ΐη ρΓονί(]3 
1)6η6νοΐ6ηΙί3 8υΙ)(1υαΐ 6Χ νίΐ3 ρπυ8(}υ3πι ρ6Γ 
ηΐ3ΐιιπι νο1ιιιιΐ35 ρ6ΓΓιοΐ3(υΓ, ίΙΙυπι υ6γο Γ6ΐΊηςη11 
Ι3ΐ6πι ββπ, ιι( ηΐ6ΐί(ΐ8 ίρδί 6886(ρ6ηίΐυ8Α3ΐυπ) ηοη 
6ί(86 ? Α(1 Ιιοο ίΐ6Πΐ 6]υ8Π)0(1ί ςυ3πΐ(ΐ3Πΐ Ιι6ηΙ^ηίο- 

ΓίΙ)υ8 61 86(|ΗίθΓί))υ8 Γ3ΐίθη6ΐη Τ6()(]6Π)υ8, ςηθ(] 896* 

ρ6ηυπΐ6Γ0 ν1ΐ3 60Γυπ) ςυί 1)6η6 νίχ6Γίη(, 6Γΐ3η) ϋβ ςυί 6χ ίρ5ΐ8 η3ΐί βυηκ, €3υ83 ιη6ΐίθΓί8 οοη(1ί(ίοηί8 
68Κ. Αΐί|υ6 86Χ€6ηΐ3 ΗοΓυπι 6Χ ()ίνίη3 δ€ΓΐρΙυΓ3 
ΐ68ΐίπιοηί3 8υη(, ςιιί1)υ8 3ρ6Γΐ6 (1οο6ΐηυΓ 6]υ5 6υΓΦ 
1)βη6ΑοίΙςυ6 (ΐυο(1 (ΙΙ^ηί 3 060 6οη86ςυυη(υΓ, 6Γΐ3ΐη 

6Χ !ρ$ΐ8 ρΐΌ^6ηί(08 υη3 ρ3ηίθίρ68 6886. Η3υ(] οοη• 

Ι6η[ΐη6η(ΐ3 3υΐ6ΐη 80Γ8 Γιΐ6ηΐ 6ΐί3πι βΐίουΐ ίπιρ6(1ί- 
ιη6ηΙο Γϋίδ86 3(1 π)3ΐίΓΐ3ηι * 6Ι η6ςυίΙί3Π) ςυί ]ιιχΐ3 
ίΙΐ3πί οπιηίηο νίοΙοΓυβ ίυί886ΐ. δ6(1 ςιιοηί3πι Ιιίο 
ίη Γ6ΐ)υ8 ίη€6ηί8 θΓ3ΐΙο 6θη]6€ΐυη8 ιιΐίΐυΓ, ηηΙΙυβ 

οπιηίηο Γ6ρΓ6ΐΐ6η(]6ΐ, 8ί ίη Πΐυϋ38 ρ3Γ(68 001ΐ]6- 

€1(ΙΓ3 πΐ6ηΐ6ΐη (1ί(1υοί(. Νοη 8θΙυπ) 6ηίπ) 3ϋε(οηΙ)υ8 *Αλλά διά τί, πάντως έρε?ς, τδν μίν προνοητιχώς 
ύπεξάγει του βίου πρ\ν τελειωθήναι διά του χαχου τήν 
προαίρεσιν, τδν δΐ χαταλείπε ι γενέσθαι τοιούτον, ώς 
&μεινοναύτφ είναι τδ μή γενέσθαι δλ(ϋς; Πρδςδέ τοΟτο 
τοιούτον τίνα τοις εύγνωμονεστέροις άποδώσομεν 
λδγον, δτι πολλάχις ή ζωή τών εδ ρεβιωχ(5των χα\ 
το7ς έξ αυτών αΐτίατου βελτίονος γίνεται. Κα\ μυρίαι 
τούτων έχ της θεοτυνεύστου Γραφής αΐ μαρτυρίαι, 
δι* ών σαφώς διδασχόμεθα της παρ3Ε του θεού γενο- 
μένης τοις άζίοις χηδεμονίας χα\ τους έξ αυτών συμ- 
μετέχειν. *Αγαθδν δ* &ν εΓη κεφάλαιον χα\ τδ έμπο- 
δ(όν τινι πρδς χαχίαν γενέσθαι τφ μέλλοντι πάντως 
χατ* έχείνην βιώσεσθαι. Έπε\ δέ τών άδηλων ό λό- 
γος ενταύθα χαταστοχάζεται, πάντως ούδε\ς αίτιάσε- 
ται, πολλαχή του στοχασμού τήν διάνοιαν Αγοντος, 
ϋύ μόνον γάρ τοΙς χαΟηγουμένοις του γένους εΓποι 
τις &ν τδν θεδν χαριζόμενον ύπεξάγειν τής χουϋ|ς 
ζωής τδν χατ' αυτήν βιωσόμενον, άλλ* εΐ χαΐ μηδέν |[6η6Π8 ξΓ3ΐίβ€3ηΐ6Πΐ 06υπι (]ίχ6ΓίΙ 3ΐίςυί8 6Χ ίπι- Ι) εΓη τοιούτον έπ\ τών πρδ ώρας άναρπαζομένων, ού- ρΓθΙ)3 νί(3 8υΙκ1ϋ€6Γ6 6υηι (^ηί ίη 63 νίοΐυηιβ Γυί$- 
«61, ▼6Γαπι 6ΐί3πι 81 ηίΗίΙ 6]υ8η)0(1ί 8ίΙ ίη ίί8, ςιΓι 
ρηβΐη3ΐυΓ6 3ΐ)ηρίΜηΙηΓ , Ιΐ3υ(1 3ΐ)8υΓ(1υιη Γυβηΐ 

θρίη3Γί 34Γ06ίη5 30 ρ6Γί6υ1θ8ίυ8 ί11θ8 5656 ίη νίΐίθ83 

\ίΐ3 |^8ΐυΓ05 Γυί886, ςυ3Π) ίΙΙοΓυπ) ςυ6ΐηςυ3ΐη, ςυί 
οΙ) νίΐ3ΐη η6((υ3πι 3ΐςυ6 ίιηρΓθ1)3Π) ηο1)ί1ίΐ3(ί Γυ6- 
Γίηί. Ν3Π) ηίΗίΙ ΟβΗ 8ίη6 060 6Χ ηιυ1(ί8 Γ6ΐ)ΐΐ8 (1ί- 
«Ιίοίηιυδ : ΓίλΤδυηι ν6Γ0 ηοη ΓθΓΐυί(3 6836, η6€ 
Γ3Γιοη6 03Γ6Γ6 63 ςα3β (Ιίνίηίΐυβ 3(1η[ΐίηί8(Γ3ηΙιΐΓ, 
η6ηιο ηοη €οη€6586Γίΐ, 86ί6η8 ςυο(1 1>6υ8 Γ3ΐίο 36 

83ρί6ηΙί3 681, 6( οπιπίδ ΥΙΓίυδ 30 Υ6ηΐ38. ΝίΙιίΙ 

8υΐ6πι Γ3Γιοηίδ, Γ3ΐίοθ6 03Γ6(, ηεςυβ 83ρί6ηΐί8 αΐΐ- 
ςηί(1 ίη8ίρί6η8 68ΐ, η6(ΐπ6 Ιαπι νίηυβ , Ιυηι ν6Γίΐ35 
9ΐι1ιηί80Γΐ( 3ΐ<|ϋβ 8ΐΐ8ΐΙηυοΓίΐ ίιΐ ηηοό οιιιη νίηυΐ6 δέν άτεειχδς οΓεσθαι, τδ χαλετηυτερον άν έχείνους άν- 
τιλαμβάνεσθαι του χατά χαχίαν βίου, ή τούτων Ιχα- 
στον τών έπ\ πονηρίςι γνωρισθέντων παρά τδν βίον. 
Τδ γάρ μηδέν άθεε\ γίνεσθαι, διά πολλών έγνώχαμεν • 
τδ δέ αύ πάλιν μή τυχα7ά τε χα\ άλογα εΤναι τά θεό- 
Οεν οίχονομούμενα, πάς άν όμολογήσειεν, είδώς δτι 
ό βεδς λόγος έστ\, χαΐ σοφία, χα\ πάσα αρετή χα\ 
αλήθεια,... τδ μή ενάρετόν τε χα\ Ιξω του αληθούς 
χαταδέξαιτο. ΕΓτε ούν χατά τάς είρημένας αΙτίας 
άωροί τίνες άναρπάζονται, εΓτε τι χα\ Ετερον παρά 
τά είρημένα έστι, τδ πάντως έπ\ σχοπφ τφ βελτίονι 
ταΰτα γίνεσθαι συνομολογεισθαι προσήχει. ΟΙδα δέ 
τίνα χαΐ λόγον Ιτερον παρά της του *Αποστόλου σο- 
φίας μαθών, δ'/ δν τίνες τών χατά χαχίαν ύπερ6αλ• οε ΐΝΡΑΐίτίΒϋβ 001 ρ^ι^£ΜΑτυκε ΑΒΚίΡΐυΝτυκ. ΐ90 

τλ τίρί εαυτών προαίρβσιν ζήσαι άφείθη- Α οοη]ιιη€ΐυιη, 90 τβπΐιιΐίβ ρβΠίεβρβ ηοη ΓηβΓΪΙ. 8ί¥8 ι^βαςγάρ έπΙ πλέον τήν τοιαύτην βιάνοιαν 
( "Ρωμαίους λόγφ, χα\ άνΟυπενεγχών έαυτφ 
ΙβΒολοϋθου άντιτιθέμενον, τ6 μή &ν ευλόγως 
«^ χαχ6ν Ετι γενέσθαι, εΓΐϊερ θεόθεν έχει 
Εμιι, ούχ 5ίν γενόμενος πάντως, εΓττερ άβού- 
φ έπιχρατοΟντι των δντων * ούτως άπαντ^ 
Ιιά βαθυτέρας τιν^ θεωρίας τήν άνθυπο- 
«λίΜβν. Φησ\ γάρ τ6ν Θε6ν έχάστψ τ6 χατ* 
ιννα^Ιστίν βπου χα\ τ^ χαχ(^ διδόνακ χώραν 
• τφ βελτίονι. Τούτου "χαρ Ινεχεν εΓασε γενέ- 
•οιουτον γενέσθαι τ^ν ΑΙγύτιτιον τύραννον, 
χιίνου πληγ]) ό Ισραήλ τυαιδευθείη, ό πο• 
; λαλς. χα\ ποίσαν τήν έξ αριθμού περίλη- 
««ν• Ίσως γ^ρ της θείας δυνάμεως δ'.ά ί^ίΐ!"*» ββουηιΐυιη μία ϋίοΐ^δ ε&ιΐ8α8, ρΓ»ιηι•ΙαΓ6 6Ι 
3ηΐ6 Ιβιηραβ &Η(|υί 3ΐ)ηρίπηΐυΓ, βίνβ ηυίϋ βΙίΑίιι 
αΗυά ρΓ»ΐ6Τ βα φΐ96 ^ί€ΐ& βυηΐ, ββΐ , β&ββηΙ'ΐΓί οοη- 
νβηίΐ, ϊϊ2ύθ ίηίβηΐίοηβ ^(ςυβ ρΓ0Γ8υδ οοη&ΗΊο Γιατί 
ιηβΓιΟΓβ. Νογί αιιΐβιη ςυασκίβιη βΐίίΐη Αΐίαιη ι*λΐίο- 
ηβιη, ςυ&ιη & §9ΐρί6ηΐί2ΐ Αροδίοΐί άίϋ'κή, ρβΓ ςυαπι 
ηοηηαΐΐίβ, ςαί η6(]υΊΐί& ρχοβΙΙβΓβηΙ, &(Ι 3Γΐ)Ίΐπυιη 
βυιιπι νίτβΓβ ρ6πηί83υιη ΓιιίΙ. €υιη ΐΓ3€ΐ3δ86ΐ βηίιη 
άΊυ(ίυ8 6]υ8ΐηο<ϋ 86ηΐ6ηΐί3ΐη ίη Ερί8ΐο1& &(1 Κοιη9ΐ« 
ηο8, 6Ι 61 &(1υ6Γ80 8υ1)]6θΊ8β6( 8ίΙ)ί ί<1 ηυοό 6Χ 
€0η86ςυ6ηϋ& ορροηβΐΜΐΐυΓ, ηοη ]2ΐηι &πιρ1ίυ8 ΓβοΙβ 
3<ϊ€υ8&π ιη&Ιυπι, βΐφΐίιΐβιη ϋίνίηΐΐυβ Ι)8ΐ)6Α(, υ( 
ιη2ΐ1υ8 8ί(, ηυί ρΓ0Γ8υ8 ΓυΐυΓυ3 ηοη Γυί88βΙ, 8ί ηο- 
1υί886( 18 (ΐυί ροΓιΙυΓ ΓβΓυπι ιιηίνβΓβ&Γοπι : 8Ίο 0€• Μιίριζομένης, χα\ πρδς τδ εύεργετειν τους ^ €ο?Γί( οηΐίοιιί ρβΓ ρΓοΓαηϋίοΓβπι ςυαπκΐίιη βρβου* ΐιή«ς Ιχούσης * έπε\ δΐ πάντως έχρήν άποι- 
ής ΑΙγύπτου τδν λαδν έχείνον, ώς άν μή 
γένοιτο των Αιγυπτίων χαχών χατά τήν 
ύίάνην χοινωνία, τούτου χάριν ό θεομάχος 
^ΐέΐ «0η>τ\ χαχφ όνομαστδς Φαραώ τ^ ζω|| 
ιτου μένων συνανέσχεν τε χαΐ συνήχμασεν, 
βιπλής του Θεού ενεργείας έφ^ έχατέρων 
ηςάξίωςτήν γνώσιν τών δύο λάβτ) ό Ισραήλ, 
ιΤηον έφ^ έαυτοΰ διδασχόμενος, τδ δΐ σχυ- 
ινΙπ\ τών διάχαχίαν μαστιγουμένωνόοών, 
ρ6άλλθ';τι της σοφίας είδότος του θεού χα\ 
τ) του άγαθοΰ συν^ργί^ μεταχειρίζεσθαι. 
> •;φ τεχνίτη (εί χρή τδν άποστολιχδν λόγον 
IV ημετέρων λόγων βεβαιωθήναι),χρεία τοί- ΐ3(ίοη6Π)« ορρθ8ίΐίοη6πι βοΐνοηβ. ΑίΙ βηιπι Οβυιη 
ουίςυβ Μ ςυο (Ιί^ηυβ είΐ, ΙηϋαβηΙβηι , «ΓιουΜ 
ηβςυίΐί» ςαοςιιβ ίηίβηΐίοηβ «Ιςυβ οοηβΠΊο ςυοϋβηι 
πιβΙΙοΓβ Ιοουαι ()3Γβ. ΜοΙγοο βη'ιπι ρ»88υπι β886 
η380ΐ, λίςυβ Λάβο Οίεπι η&βοΊ ^^τρίίυπι ίΙΙυιη 
ΐγΓ&ηηυη, υΙ ϋ1ίυ8 ρ1&9^ ΐ8Γ36ΐ πιυΐΐυδ ίΙΙβ ρορα- 
1»$ οιηηβπιςιιβ 6χ ηιιπ)6Π8 οοΗβείΑπι οηπφΓβΗβη• 
δίοηοαι οχοβιίβηβ, βπιϋΐΓβΙυΓ 6ΐ ϊηβΐίΐυβΓβΐυΓ. Ναηι 
ευιη 9Β(|υ2ΐΓι(6Γ (ϋνίηα ροίβηΐίίΐ ρβΓ οπιηί& οο^ηο- 
803ΐιΐΓ, €( 9ίά 1>6ηβΓ3€ί6η()υιη ϋ8 ςυί ϋί^ηί 8ΐιηΙ, 
8Η(ηα6η8 8ί(, 6Ι Α(1 ριιηίΐΊοηβπ) ηβιιυίΐί» Γ3€ΐιΗ98 
€1 ηοη άββΙΙ, ςυορί^ηι οηιηΊηο ορθΓ(6ΐ)»( ροριιίαηι 
ίΙΙυ/η άαάΜΟΪ βχ 2Ε^ρ(ο, ηο (|υ& 618 >Εβί7ρΐίθΓΐιπι 
πι^ΙοΓυπι, 4]υο<1 &(1 νίΐχ βΓΐΌΓοηι αίΓιηοΐ, εοπιπιιιπΊο ^ της τέχνης προς τι τών βιωφελών έργα- € εοηΐ2(|[ίοςυβ ΑοοίάβΓβΙ, ίάοίΓΟΟ 3(1ν6Γ8&Γίυ8 ίΐΐβ ΟϋΙ ιυντι τδν σίδηρόν, ού μόνον του ευκόλως τ?) 
ΐννος 2χ τίνος φυσιχής άπαλότητος, άλλα 
ντίτυπος 6 σίδηρος ^, χάν μή ^αδίως δια 
αλάσσηται, χα\ πρδς τδ σχεΰος τών χρησί- 
ίουτυπωθήναι τω άνυπείχτω τε χα\ στερρφ 
{, χαι\ τούτου ή τέχνη επιζητεί ^ήν συν- 
^^μονι γάρ χρήσεται τφ τοιούτφ, ώς ταΐς 
ι ΤίληγαΙς τδν ενεργή τε χα\ άπαλδν προς τι 
ίμυν άποτυποΟσθαι. ρΓορίβΓ οηηηοπι ηε^υίΐίαηι ηοιηίη3ΐυ8 ει ηο5Πίΐ3ΐυ8 
ΡΙ12Γ30, ίη ▼Ίΐα βΟΓυπι ςυ'ώυβ 1>6η6 06ΐΐ2(, οΙ €χογ- 
Ιυ8 β8ΐ, 6( Οοηιίΐ, ιιΙ άιιρίίοί βΙΒείβηΙίΑ Οβί ίη 
υΐΓί8ςυ6 ()ί8ΐη1>υΙ& ]α8ΐ&ιη υΐΗυβςυβ οο^ηίΐίοηοιη 
ΙδΓλβΙ &€€ίρ6Γ€(, ϋιιπι ιά ςυίάβιπ, ςιιοϋ ιηοΐίυβ 6Γα( 
ίη ββίρβο άί8€6Γ€(, (Π8ΐίιΐ8 ΑυΙβηι Ιη ίΊ8 ςυί οΙ) 
ηβςυίΐίαπι 6( ηβΙΊΐί&πι Οα^ιβΙΙ&ϋ&ηΐυΓ, νίάβΓβΐ, ειιιιι 
βχοβίίβηΐία βΑρίβηΐί» βυ» Οβυ8 ηίπιίΓυηι βΐίαηι 
ηΐίΐυπι 8(1 8()]υτ9η(1υηίΐ 1)οηϋΐη ΐΓ9εΐ9ΐΓ6 61 8€6θσί• 
6ίΑΐ. Ορυβ 6πίιη ογαΙ απΊΐίεί ( βί 6ΐί3ηι ηοβΚήβ ν6ΓΜ8 &ρο8ΐο1ί€ηιη 86ΓΠΐοη6πι οοηβπηλίί 
ορα• ί^ίΐυΓ €Γ8( ρ6Γ βΠβπι 6Χ€ΐΐ(ΐ6η(ί Γβιτιιπι 3(1 υΐίΐ6 ςυοιίιΐβπι νίΐββ ίηδίηιιηβηΐυπι, ηοη 
\ ψίοά 6χ η3(υΓ3Η ςυ3()3Πΐ ΙβηεΗΐβΙβ 3ε ιηο1Ηΐιΐ(1ίη6 ί3θίΐ6 3γΓι ε6<ΐ6ΓβΙ, νοΓυηιοΐϊΑηι βί 3(1- 
οπιηι, Γί(|[ίάυηι 3ΐςιΐ6 Γ65ί8ΐ6η8 ΓβΓΓυηι βίι, 6ΐί3πΐ8ΐ ηοη ΓλοίΙβ ροΓ ί(;η6ηι ηιο1ΐ68ε3ΐ, 61 3(1 
ίΙ« η6€β883ηυιη ίηβίΓΐιηιοηΙυιη οΙ> ΓΰηΙΐ6ηΓΐ3ηι 30 ίΙπηίΙυ(1ίη6ΐη 8υ3πι εχευιΐί 3ε ΓθΓηΐ3π 
^ 6Γΐ3πι Ηυ]ιι$ 3Γ8 3ϋ]ϋΐη6ηΐυηι Γ6(}α1πΙ. Ν3πι ρΓΟ ίηεϋ(ΐ6 (3ΐί υΐβΐυΓ, υΙ ίε(ίΙ)υ8 ίη 6α ίβιτυπι 
Ι 3(1 ορυ8 3ρ(υιη 3(1 3ΐί(]ΐιθ(1 αΐίΐβ ίηβίΓυιηβηΙυιη οχευ(ΐ3ΐυΓ6ΐ οΟοηηβΙυΓ. 
ιΐ τις , δτι ου πάντες παρά τδν βίον τούτον Ο §6(1 (ΙίεοΙ 3ΐί(ΐ(ΐ^8, ςυο(1 ηοη οηιη68 ίη 1)30 \ϋ» 
ν μοχθηρίας άπέλαυσαν * οΟδ^ γάρ οΐ χατ* βυ» η6(]υί(ί» ρ(£ΐΐ38 (ΙεηΙ : η3οι ηβε ςυί 86ειιη(1υηι 

νΐηαΐεηι (|ΐιί(]οηο τίνυηΐ, ίη Ιΐ3ε νίΐ3 ▼ΐΓΐιιΙίβ 8Η(1ο- 
Γυπι ίΓυεΙυδ ε3ρ!υηΙ. Ουβηι 6Γ£0, ίηςυίΐ, ίη Ηίβ 
!ΐΙίΙίΐ3(6Πΐ (|υ1 ίη η6ςπί1ί3 ίηοραηβ νίχοηιηΐ 6886 
(ΙίεεηηυβΤ Αά(1υε3ΐη Γώί ίη πκ^^ίιιπι Γ3Γιοη6ΐη 6Κί3πι 
3(1 Ιιοε Ιιυιη3ηί8 εθ2ίΐ3ΐίοηΊ1>υ3 3ε Γ3ΐίοείη3ΐίοηί• 
5υ8 8υ1)ΙίιηίθΓ6πι. Αίΐ οηίπι πΐ3(;ηυ8 03νί(1 ίη (ΐηο- 
άΛνα Ιοεο 80» ρΓορΙιβΙί», ρ3Γΐ6ηι ςυ3ΐη(ΐ3ηι ΙχΙΙΙί» 

Ιιοε ^υθ(ΐαθ τΙγΙΙΙΙΟ ρΓ9β(1ίΐί8 6886, 8ί 6 ΓΟςίοηΟ 8110• 

Γυιη 1>οηοηιπι ορρο8ίΐ3 (ΐ3Πΐη3ΐθΓυηίΐ ροΓηίείε η(Γ3• 
(ΐυε εοη5ί(]6Τ6ηΐ βΐ Ιη(6Γ 86 οοιηρηΓεηΙ 3ΐ(|υ6 οοα• τΐύοντες έν τί) ζωί) ταύτη τών της αρετής 
^ιοώναντο. Τί ονν, φησί, τούτων είναι τδ 
ΙιΑ τών έν χαχί^ άτιμωρήτ(ος βεβιωχότων ; 
μλΙ σοι χα\ πρδς τούτο λόγον, τών άνθρω- 
σμώνύψηλότερον. Φησ\ γάρ που της έαυτου 
ς ό μέγας Δαβίδ, μέρος τι τοΙς έναρέτοις 
ς χα\ τδ τοιούτον εΤναι, δταν άντιπαραθεω- 
οίκλίοις άγαθοίς τήν τών χαταχρίτων άπ- 
Ιΰφρανθήσεται ι γάρ, φησ\, ι δίχαιος, δταν 
σιν άσεβους, τάς χ^^ροίζ αυτού νίψεται έν ΙΟΙ δ. 0ΙΙΕ60Β1Ι ΝΥδδΕΝΙ 192 

ΙβηάαηΙ. ι ΙιΠϋΙαΙιίΙυΓ ι βηίιη, ίηςυίΙ, ι ]υ8(υ$, €υιη Α τφ αΓματι του αμαρτωλού * ι ούχ ώς Ιπιχαίρων ταΐς νί(]ϋΓΊ( υΙΙίοιΐ6πι ίπιρϋ; ιηαηιιβ $υ35 Ιαν^Ιφίΐ ίη 83η Κυίηο ρβίχαΐΟΓίδ 10 ηοη ςυοϋ ίη$ιι1ΐ6ΐ (1ο1οπΙ)υ8 ιιΐ(£Γ6ηΐίιιιη, 86(1 ςυοϋ ιηηο ηοΑχίπιβ οο(|[ηοδθ»1 6( 
^ηίπιαϋνβΠ&Ι \ά ςυθ(1 6χ ν'ΐΓΐυΙβ ()ί(;ηίβ ΑεοβϋίΚ. 
δί^ιιίίίο&ΐ 6ηίαι ρβΓ (Ιίαα νβΓΐ)», ςυοά οοηΐΓ2ΐηοΓυπι 

6Χ 3(1ν6Γ50 ΟΟίηρίΙΓίΚίο &0065$ίθ ΐ3Βΐίΐίφ 8ΐςυ6 ίπΟΓβ- 

ιηβηΐυιη νίηυΐβ ρΓ96(ΙίΙί8 βχκΊδΐΊΐ. Νίΐιη ρβΓ ί(1, ςυοά 
άίχίΐ, ι Μ2Νυ$ ία 88ηςϋΊηβ ρεοεαίοπβ Ι2τ&ΐ, > Ιιιι- 
]υ8ηιθ(1ί ηο1)ί8 ρΓβΒίιβΙ δβηίβηΐίαιη, ςιιοά ρυΓίΙ«8 
6]ιι$ ίη νίΐ8 &οΐίοηί8 ίη ροΓάίΐίοηβ ρθεεαίΟΓυηι 
ϋ6ΐηοη8ΐΓ3(αΓ. Ναιη ΐΑνϋηάί (ΙίΰΓιο ρυΗίαΓιβ 8ρ6- 
οίβιη 61 ίιη3§;ίη6Π) 8ί(;ηί(ΐ03ΐ. Ιη 5&η(|[υίη6 &υΐ6πι 
ηβηιο ΐ2?3ΐιΐΓ, 86(1 ροΙΙυίΐυΓ 61 ιηςυίηαΐυΓ : Ιΐαςυβ 
ρ6Γ 1ΐ06 ρΐαηυπ) Γι(, ςικχΐ ΓβΓυπι &66Γΐ)&Γΐιιη 6χ 2(1* των άνιωμένων όδύναις, άλλ* ώς τέτβ μάλιστα γνωρί- 
ζων τ6 έξ ,άρετης τοΤς άξίοις παραγινόμενον. Ση- 
μαίνόΐ γάρ διάτων είρημένων, &η προσθήκη τχ^ς ευ- 
φροσύνης χα\ έπ(τασις τοις έναρέτοις γίνεται ή των 
εναντίων άντιτυαράθεσις. Τ6 γάρ είττειν, δη € Τάς 
χείρας έν τψ α?ματι του αμαρτωλού νίπτεται, ι 
τοιαύτην τταρίστησιτήνδιάνοιαν, δτι τ6 χαθαιρ^μενον 
αύτοΰ της χατά τήν ζωί^ν ενεργείας, έν τ^ άπωλεία 
των αμαρτωλών διαδείχνυται. Ή γάρ του νίψασ6αι 
λέξις, χαθαρότητος ίμφασιν διερμηνεύει. Έν αιματι 
δέ ούχ\ νίπτεταί τις, άλλα μολύνεται * ώστε διά τού- 
του δήλον γενέσθαι, δτι ή των σκυθρωπότερων άντι- 
παράθεσις τήν της αρετής μαχαριάτητα δείχνυσιν. 
Συναπτέον τοίνυν έπΙ χεφαλαίφ τ6ν λόγον, ώς άν ν6Γ80 €θΐηρ3Γ2ΐίθ τίΠυΓιβ 1)63ΐί1υ<ϋη6ηι <1βηίΐοη- ^ εύμνημόνευτα γένοιτο τά έξητασμένα νοήματα. Ή 8(ΓΑΐ. €οηΐΓ3Η6η(]&6&( ί£;ϋυΓ ΟΓ&Ιίο ίη οαρίΐα, υΐ 
ί η Ι6ΐΐ6€ΐυ 8 31(106 δ6ηΐ6η1ί£, ςιιαδ ΐΓ30(3νίηιιΐ8 αίςιιβ 
80Γϋΐ3ΐί 8υηιυβ, πΐ6ηιοπ£ 1]3υ(Ι (ϋίΒ€ΐι]ΐ6Γ ηΐ3η(ΐ3Γί 
ρο88ίηΙ. Ν3ηι ίιοιη3ΐυΓ3 ηΐ0Γ8 ίηΓ3ηϋιιπ) ηβςιιβ ίη 

€!θΙθΓίΐ!)υ8 36 Π1(£δΙ)ΐΐ3 6886 6υπι (|υί 8*16 νίν6Γ6 ϋ68ϋ(, 

ίη(6ΐ1ί(;6η(1υη) 6886 ηοϋί» δυ|[^6πΙ, η6(ΐιΐ6 ίη ρ3Π 
ίρδυιη 61 63(ΐ6Πΐ 6θη(1ίΙίοη6 30 δΟΓίβ Υ0Γδ3π 6υπι 
1*18 ςυί ρ6Γ οιηηβηι νίΓ(υΐ6η) ίη 1ΐ36 νίΐ3 ρυΓ(ζ3Γι 
βυηΐ, ρΓ0¥ί(!6ηΙί3 ηΐ6ΐίοπ 6Χ8υρ6Γ3ηΓΐ3ηι ▼ΙΙίοΓυηι 
ρΓθ1ιί1)6ηΐ6 060 ίη ϋδ (]υί ί(3 νίοΐυπ Γυίδδ6η(. Οιιθ(1 
3ΐιΐ6πι ηοηηυΐίί πΐ3ΐθΓυπι (Ιίυΐίυδ νίνυηΐ, ιά τ^άύι^ 
13Π) 86ηΐ6η1ί3ηι ηοη 8υΙ)ν6Γΐί(. Ν3Π) ίη ^Γ3ΐί3πι ρ3- 
Γ6ηΙυιη ηιαίυηι ίη ίΐΐίδ ία)ρ6(ΙίΙυΓ 36 ρΓθΙιί1)6ΐυΓ : γάρ άωρος τελευτή των νηπίων ούτε έν άλγεινοίς 
είναι τ6ν οΟτω τήν ζωήν παυσάμενον νοεΤν υποτίθε- 
ται, οΟτε χατά τ6 ίσον τοΙς διά πάσης άρετης χατά 
τ6ν τ|)δε βίον χεχαθαρμένοις γίνεται, προμηθείς 
χρείττονι του θεού τήν των χαχών άμετρίαν χωλύον- 
τος έπ\ των μελλόντων οΟτω βιώσεσθαι. Τ6 δέ έπι• 
βιώναί τινας των χαχών, ούχ ανατρέπει τήν άττοδο- 
θεϊσαν διάνοιαν. Τ?ί γάρ πρ6ς τους γεννησαμένους 
χάριτι τδ χαχδν έπ' έχείνων ένεποδίσθη• οΤς δέ ούχ ήν 
τις έκ γονέων πρδς τδν θεδν πα^(δησία, ουδέ τοΤς έξ 
εκείνων τδ τοιούτον έπ\ της ευεργεσίας εΐδος συμ- 
παρεπέμφθη • ή τυολλψ χαλεπώτερος τών ΙπΙ χακί^ 
γνωρίμων δ χωλυθε\ς διά του θανάτου γενέσθαι χαχδς <ΐυί1)υδ 3υΐ6ΐη ηυΐΐυδ 3 ρ3Γ6ηΙί1)υ8 3(1 06υηι 3(1ί(υ8 ^ έφάνη αν, εΓπερ άχώλυτον Εσχε τήν πονηρίαν * ή εΓ 6Γ31, η6 3(1 608 (|υί(ΐ6ηι ({υί 6χ ίρδίδ ρ'^ο^η3ΐί δΐιηΐ, 
αιηρΓιυδ 6]υδηΐ0(]ί 1)6η6βοϋ (|[6ηιΐ8 υη3 ΐΓ3ηδΐηίαί• 
\\ιτ\ 3ΐιΙ ηιιιΗο δ^ΒΥΐοΓεΙ 3(ΓοαοΓ ίΠίδ ςυί ο1) ηβ- 
<]ΐΓιΙί3ΐη ιιοΙ)Ίΐ6δ δυηΐ, νίδΐΐδ Γυίδδβΐ ίδ ςυί ρβΓ ηιΟΓ- 
ίβιη ηΐ3ΐυδ ΓιβΓΐ ρΓυΙιί1)11υ8 68ΐ, 8ΐςυίίΐ6Πΐ 1ίΙ)6Γ3ηι, 
6χρ6(1Η3ηι, 6( ηοη ρΓβΒοΙϋδαηι η6ΓΐυίΙί3Π) ί)3ΐ)υί886ΐ : 
3υ( δί (|υί 6ΐί3ΐη 3(1 δΐιηιπιυπ) ηεςαίΐί» ηιθ(1υηι 
ρΓ0^Γ6δδί δυη(, 3ροδΙοΓΐ6;ι 6οηΐ6ΐηρΐ3ΐίο Γβπ), (16 ςυ3 
(ΐυκ^Γίπιυδ, 6οη8θΐ3(υΓ, (ΐυθ(1 ηίπιίΓυπι ίδ ςυί οηιηΐ3 
ουηι δ3ρί6ηΐί3 Γβείΐ, 6ΐί3πι ρβΓ η)3ΐυπι 3ΐίςυί(1 1)οηί 
6ίΙί66Γ6 80131. Οαο(1 81 ςυίδ 6ΐί3Π) ίη η6<]ΐιί1ί3 3((ΐυ6 τίνες κα\ εΙς τδ άχρδτατον της πονηρίας μέτρον 
προσεληλύΟασιν, ή αποστολική θεωρία παραμυθείτο^ι 
τδ ζήτημα, ώς είδότος του πάντα έν σοφία ποιούντος 
χα\ διά του χαχού τι τών αγαθών χατεργάσασθαι. 
ΕΙ δε τις χα\ έν πονηρία τδ άκρον έχει, καΐ έπ' ού-» 
δ£ν\ χρησίμω, κατά τδ ^ηθέν ήμϊν υπόδειγμα, παρά 
της του β£ού τέχνης κατεχαλκεύθη . τούτο προσθήκη 
της ευφροσύνης τών ευ βεβιωχότων γίνεται, καθώς 
ή προφητεία νοεϊν υποτίθεται, δπερ οΟ μικρδν έν 
άγαΟοΐς άν τις λονίσαιτο, ουδέ ττ,ς του θεού προμη- 
θείας άνάζιον. ίιηρΓθΙ)ίΐ3ΐ6 ί3δ1ί^ίαηι 30 νεΠίοεηι (6η6ΐ, 6( ]υχΐ3 ρΓοροδίΙβπι 3 ηοΙ)ί8 δίηιίΠΐυιΙίηβηι, 3(1 ηυΙΙυηι υδαπ» 
3ΐ) 3Γΐ6 Οβί ΓαΙ)Γί63ΐυδ 68Ι(, Ιιοε ΙχΐίΙίβΒ 60Γυηι (|υί 1)6η6 νίχβΓυηΙ 3ρρ6η(1ίχ 61 3(1(1 ίΐ3ΐη6ηΐυιη βχβίδΐίΐ» 
ς(ΐ6ΐυη(1ιηο(1υιη ρΓορΙΐ6ΐί3 ίηΐεΐΐί^βηάυηι ρΓοροηίΚ, ςυθ(1 ίη 1)οηίδ 1ΐ3υ(1 ρ3Γνυηι ςυίδ 6χί8(ίηΐ3Τ6Γί(» ηβο 
ρΓονίιΐ6ηΓΐ3 Οβί ίικίίςηυιη. »•ΡϋαΙ. ι,νιι. II. 195 ΤΕδΤίΜΟΝϊΑ ΑΒΥΕηδϋδ ;υπ.€:08. 194 Ο06ηΑΤΙ€Α ΟυΒΙΔ. ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΪ ΝΤΣΣΗΣ 

ΕΚΑΟΓΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥ! 

ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΑΑΙΑΣ 

Μετά τητος ^ΧΒ^εργασΙας περί ττίς άγιας Τριάδος • δτι Αόγοτ^ χα\ Πνενμα §χει ό θεός, λοτά τάς 

Γραφάς' Αόγο> έτυπόσταζον καϊ ζωψΎα, χαΐ Πνενμα ωσαύτως. 8. Ρ. Κ. ΟΚΕΟΟΚΠ ΕΡΙδίΌΡΙ ΝΥδδΕΝΙ ϋΕΙΕΟΤΑ ΤΕ8ΤΙΜ0ΝΙΑ ΑΒΥΕΚδϋδ ΙϋΒ^ϊΙΟδ α) ΕΧ ΥΕΤΕΠΕ ΤΕ8ΤΛΜΕΝΤ0 €ηι» αά)€€(αηηαάαηι ηΙ>6ήοή ρτοΰαΐίοηβ άβ εαηεία Τήηίίαΐβ; ηνοά ηβιηρ€ Υενΰπιπ βί Ημιήιηίη Ιιαΰβαί ϋίη* 

$€€ηηάηιη ΞοήρΙηνα»^ νενΰηιη $ηΙί»ί$ΐ€ηί αΐηηβ νίΐ€η$, βί ΞρίήΙηηι ίίΐηϋίΐβτ. 

(1ηΐ6ΓρΓ6ΐβ 6( 8θ1ιο1ί08ΐβ Ι&υΓβπΙίο Ζ&αι^ηΐο τ. ο1.— 6&Ιΐ3θϋ., Υΰί. Β'ώΙ, Ραίτ. Ι. ΥΙ, ρ. 578.) ▲έγεκ Δαβίδ έν δευτέρφ χα\ τριαχοστψ ψαλμφ* 
1 Τψ Αόγφ Κυρίου οΐ ουρανοί έστερεώθησαν, χα\ τψ 
Πνεύματι του στόματος αύτου ιζ3ίσα ή δύναμις αυ- 
τών. » Ού λόγος ουν υπάρχει αέρος τύπωσις σημαν- 
τιχ)) δι3ί φωνητικών οργάνων έχφερομένη, οΟτε 
Πνεύμα στόματος &τμ^ς, έχ των αναπνευστικών με- 
ρών έζωΟούμενος, άλλα λόγος μέν ό πρ6ς Θε6ν έν 
άρχζ, χα\ θεός ών ' Πνεύμα δέ στόματος θεοΟ, τδ 
Πν-Ομα της αληθείας, δ παρά του Πατρδς έχπορεύε- 
ται. Τρία τοίνυν νόει, τδν προστάττοντα Κύριον, τδν 
θημιουργούντα λόγον, τδν στερεοΰντα, τουτέστι τδ 
Πνενμα * τήν γάρ στερέωσιν, τδν άγιασμδν είπε χα\ 
'^'Φ συμπλήρωσιν. "Ινα δέ μάθης δτι ού τούτψ λέγει 
τφ ττροφοριχφ, άλλα τφ ένυτΓοστάτφ, ό αύτδς άλλα* 
χοΟ λέγει• < ΆποστελεΓ τδν λόγον αύτοΰ, χα\ τήξει 
αυτά* πνεΰσει τδ Πνεύμα αύτου, χα\ ^υήσεται ύδατα. > 
Λόγος δέ ανυπόστατος ούχ αποστέλλεται. ΚαΙ πά- 
λιν * ι 'Απέστειλε τδν λόγον αύτου, χαΐ Ιάσατο αύ- 
το-νς, χα\ 1^(&ύσατο αύτους έχ τών διαφθορών αυτών, ι 

* ΡμΙ. χιχιι, 6. * Ρ83ΐ. εχι^νιι, !8. 

(Ι) Εχ»ΐ3ΐ Ιιοο Νγ$$6πί οριι$ίη (1ιιοΙ)ΐΐ8 Υ3ΐί63η3β 
ΙήΙιΙίοΙΙιοο» οθ(ΙΐοΊΙ>υ8 8Ίκη8ΐί5 ηυηι. 451 ι^Ι ηυιη. 
ϋΚ)7, ςυ(|§^ιηι ρπιηυβ ϋιιοβηΐίβ οίΓοίΙβΓ α1)Ηίιιο 
«ηηίβ 8€ήρίυ8 ββΙ, €1 ουια 5ΐΓ;ιηί ▼6Γ»ίοιΐ6 ίη οηο- 
β^Ι>ιιι Γ«Γ0 εοηοοΓϋλΐ ; 9ΐΐ6Γ τ6γο ββχοΰπίοβ βΐ &ιη- Δ Πίοίι Οανίίΐ Ίη ρ$3ΐιηο (πεβδίιηο δύουηϋο : < ΥογΙο 
Πυιηίηί ΰοβϋ βΓΐη^Γι $υη( , βΐ 8ρίΓί(<ι οπβ 6]ιΐ8 οιη- 
ηΊ8 ν'ΐΓΐυδ βΟΓυιη ' > Ι^ίΐυΓ ν6Γΐ)υηι ηοη 681 αοΓίβ 
ρ6Γειΐ88ίο. Γΰ! οιι]υ8ΐίΙ)6ΐ 8ί|^ιιίΓιθ3ΐί?2, ψϊχ ρβν 
ίη8(Γυιη6ηΐ3 νοοί8 οιΙαίυΓ, ηβςιιβ δρίπ1υ8 68( οηβ 
8ηίηΐ3 , ηυ» βχ ρ&Γ(ίΙ)υ8 Γ6δρίΓ»ΙίοηΊ8 βεΓν'ιβηΙίϋυ» 
βηιίΙιαίιΐΓ, 80(1 ΥϋΓΐ)υιι) ηυίϋβηι ββΐ \ά ηυοϋ Ιη ρηη- 
ΰίρίο βΓ3ΐ 3ρυ(1 Οϋυιη, βΐ 06υ8 68( ; δρίπΐυδ νοΓΟ 
οήδ ϋο'ι, δρϊΓίΐυβ νβΗίαΙίδ, ηιιί & ΡαΐΓβ ρΓοοοϋίΙ. 
Τρία ίςΙΙιΐΓ Ίηΐ6ΐ1ί£;6. ]υ1)βηΐ6ΐιι 6( ίιηρβΓαηΚοπι Οο- 
πιΊιπιιη, εΓ63η8 ΥβΓ^υιη , βηη&ηΐβιη βΐ δοϋϋαιιίειιι, 
ιιβηιρβ δρΊπΐυιη ; ΟηηαΓβ βηίιη ϋίχίΐ ρΓΟ βαηαΊβ- 
€3Γ6,6ΐ εοπιρΙϋΓβ. Ιΐΐ &υΐ6πι 8εΊ38 θ3νίί1οιη (]ί- 
00Γ6, οοΒίοδ ηοη 1]0€ Υ6γ1)0, ςυοιΐ Ίη ρποηυηΐΊα- 
(ίοηβ οοηδΊ&ΐΊΐ , ΟΓπιαΙοδ 6886 , 86(1 60 ςυοϋ τείρδα 

Β βυΙδίδΐΊΐ , Ίάεπτι &1ίΙ)ί αΚ , < ΕπιΊΐΙεΙ ΥβΓϋυπι βυυιη , 
61 ΙΊςιιεΓαοίεΙ 63 ; 8ρΐΓ3ΐ)ίΙ δρίπΐυδ 6^ιι8, βΐ ΟηβηΙ 
Αηυχ *. ι Υ6Γΐ)υιη 3υΐ6ηι , ςυοϋ 8υΙ)8Ίδΐ6ηΐΐ3 οαΓεΙ , 
ηοη 6πιΊΐΙΙ(υΓ. Ε( τυΓδυδ, < Μίδίΐ νοΓ])ΐιιη $ιιυπι , 61 ρΐίπδ »ηηο8 8ηΐΊςυϋ2ΐ(6 8υρ6Γ3ΐ• Ιΐαφίβ ΙιΟΓίιιη ςπ!• 
<ΐ6ηι ρηηιυη) Ίη ΝοΙΙβ ηοδίπδ Γ6€6ηΐΊοΓΡπι νο63πιη§; 
866ΐιη(1ιιπι νβΓΟ ΥβΙιΐ8ΐίθΓ6πι ; η9πι 21(1 υ1ηυ&(|ΐΐ6 
€04ΐΐ€ΐ8 β(ΐ6Π), β<1Ίΐίοη6Π) ΥΰΓδίοηβω^υβ ηοδίΓ&ηι γοιι* 
€ΐηη2νίιηυ». 195 5. βΑΕΟΟηΠ Ι^Υ^δΕΜ !96 82ηανιι 605, 61 ΟΓίρυίΙ οο& άβ 00ΓΓυρΐ€ΐί$ ΰοιυιη '.ι Α ΚαΙ ^τάλιν- ι Έζαποττελεΐς τ6 Πνευμά σου , χα\ ΕίητΓδυδ• < ΕηιίΐΙϋδ δρίήΐυηι Ιυυιη,βΐ οΓβαΙιυηΙυΓ, 
6( Γ6ηονα1)ί$ Γαοβηι Ιβιτφ ^. ι ι Ουί$ δίβΐίΐ ίιι Ογ- 
ιη3ηΐ6ηΙο ϋοιτιίιπ , αί ν'κϋΐ ν6Γΐ)υιη 6]υ8 '? > ΑΙ υ6γ- 
1)υιη 1)θπιΊηΊ8 ηοη οβηιίΙυΓ. ΥΊϋβδ 3 02ΐνί(ΐ6 Υ6Γΐ)υπι 
ίΐίοί , ηοη ηυοί] αυϋΐΐυ , $6(1 ςιιοά νίδΐι ρβΓοΙρίΙυΓ, 
ηίπιίΓυπι, (|αυ(Ι Γβ'φδΑ &υ1)8ί$1ί1, ςϋαηϋοςυίϋβηι 
νθΓΐ)υη) δυϋδίαηΐία ΰ3Γ6η8, Ιοοϋπι, ηΐ ραπ 6$1, ίπ 
Οβο ηβίΐηίΐ ΙιαΙ)6Γ6. Νθ8 βηίπι δβΓΠίοηβ ζά ιηηΐυβπι 
£0η8Π6ΐυ(ϋη6ηι Ογο^Ιογ ίη8(ΓΐιχίΙ, εΐ υ( ρβΓ 86Γηιο- 
ηβιη 2ΐ1(6Γ ΑΐΙβΓίυδ ηιβηΐβιη ΐηΐ6ΐ1ί(;6Γ6ηιιΐ8. ΟοηΓβΠ 
αυΐβπι ηο1)ί5 8ρ'πΊΐυ8 Λά οοΓροΓίδ ςιιοςυβ εοηδίίΐα- 
Ιίοπβηι ΰοηδΰΓνηηάαιη, ϋυηι ηβπιρβ 2ΐΐΓαϋίΙυΓ ^Ιηϋβ 
1ΐ2ΐυπΐυΓ, ίϋβιηςυβ Γ6δρΊΓ3(υΓ λο Γβάάϊίητ ; νβΓϋΐη 
«Ιβ 060 , (]ΐΗ δϋΐιΐδ ΊποοΓροΓβιΐδ 681 , ηοη ροδδυηιυβ κτισθήίτονται, χα\ άνακαινιεΐς τ6 πρόσωπον της γης. » 
ίΎίς έστη εν ύτιοστηρίγματι (2) Κυρίου, χα\ εΐ& τ6ν 
Λόγον αύτοΟ ; ι Κόχ^ς βέ Ανθρώπου ού θεωρείται. 
Όρςίς, δτι ούκ άχουστ6ν , άλλ' 6ρατ6ν Αόγον λέγει, 
δήλον τ6ν ένυπόστατον, οπότε χατά τ6ν είχότα λογι- 
σμ?<ν, ουδέ χώραν βχει έπ\ θεοΰ τ^ του άνυποτεάτου 
λόγου. Ήμαίς γάρ έκόσμησεν ό Δημιουργός λόγψ, 
διά τάς πρ6ς αλλήλους συνουσίας, χα\ τύ γινώσχειν 
ήμοίς τά αλλήλων διά του λόγου. Συντελεί βΐ ήμίν 
χα\ τδ πνεΰμαι πρδς τήν τοΰ σώματος σύστασιν, διά 
τδ προσίεσΟαι, χα\ πάλιν άπωθεΙσΟαι αυτό* έπ\ δέ 
θεού, τοΰ ναΙ μόνου ασωμάτου, ού δυνατδν ύπολαβεΤι^ 
ταύτα. « Έτη τελείς, δ θεδς, τη δυνάμει σου. Χριστδς 
δέ Θεού δύναμις, χα\ Θεοΰ σοφία. > Έχ προσώπου Ηιι]ιΐ8η)0(1ί (ΐυί(]ρ)»η) ορΊηβΓί. ι Αηποδ ρβΓβοίδ, Οβυδ, ^ της Σοφίας, τουτέστι τοΰ ΥΙου, < *Ηνίχα ήτοίμαζε τδν 
νίΓΐηΙβ 103. ΟΙΐΓίδΙυδ ΑαΙβηι ΟβΊ νίΓΐυδ, 0(;ίί|ΐΐ6 
δ^ιρίοηΐία 6δΙ *. > Εχ ρβΐ'δοηα βαρίπηϋο^, ί(1 βδΐ Ρϋϋ : 
< Ουπι ραΓ3Γ6ΐ οοβίυιη , 3(]^Γ»ηι ίΐΐί : αΐ 6§;ο 6Γ3ΐη , 

(|ΙΙ3 (ΐ6ΐβ€ΐ3ΐ)3ΐΙ1Γ : Ι]υθΓΐ(1ί6 0ΐ)ΐ6€ΐ3ΐ)3Γ Γ3€ί6 6]υ8 '.Ι 

Ουυπιοϋο Ιιχο δΐ3Γ6 ροΐβΓυηΙ , δί ηοη 8υΙ)8Ίδΐ6η8 

ΓβνΟΓΒ Γ3€ί68 6Γ:ιΙ ? η6(|υβ βηίηΐ αϋυδ 6886 ρο(68ΐ , 

€υηι ςυο €θΙ1οευΐ3 ΓυβΓίΙ : ι Ουίδ 6ηίπ) €θ^ηονί( 
ηιοηίβηι Οοηιίηί,3υ( <]υί8 οοηδίΙί3πυ8 6]ιχδ ΓαίΙ *? > 
δϋϋ δαϋδ ΓυίΙ 6ί 8θΐ3 νο1πηΐ3δ 3(1 οπιηίυιη Γβηιιη 
ΓΓ63ΐίοηβη). ΑΊΙ βηίιη δ€πρ(υΓ3 , ι Ει δρίΓΐΐυδ Οο- 
ηιίηί ΓβΓ6υ3ΐυΓ 8ΐφ6Γ 3ί]υ3δ *. > Οαί5υ8 ν6Γΐ)ίδ δυΐ)- 
5Ίδΐ6ηΓΐ3ηι δρΊπίΐυδ δ3η€ΐί οηιηί3 ΓονεηΙ'ΐδ, 6( 3(1 
ίυ(υΓ3ΐη £6η6Γ3ΐίοη6Π) νίνίβο3ηΙί8, δ6πρΙυΓ3 δί- ούρανδν, συμπαρήμην αύτψ • χα\ έγώ ήμην, { 
ίχαιρε (δ) • καθ' ήμέραν ηύφραινόμην τω προσώπω 
αυτοΰ. > 

Ποίαν οΰν ξχει χώραν ταΰτα, εΐ μή ?ίν ένυπόστατον 
πρόσωτΛΛ/ ; Ού γάρ έστιν Αλλος, προς δν διαλεχθξ • 
ι Τις γάρ 6γνω νουν Κυρίου, ή τις σύμβουλος αύτοΰ 
έγένετο; > Άλλ' ήρχεσεν αύτψ μόνη βουλησις εΙς τήν 
των τϋάντων δημιουργίαν. ΕΓρηται γάρ • € Κα\ Πνεύμα 
Θεοΰ έπεφέρετο επάνω των υδάτων. > Τδ ένυπόστατον 
τοΰ άγιου Πνεύματος Οάλποντος χα\ ζωογονοΰντος εΙς 
τήν μέλλουσαν γονήν τά πάντα, της Γραφής δηλούσης. 
^Ων οδτως εχόντων, σαφής ή της άγιας Τριάδος, Πα- ^ϊΩοαΙ. ^^ϊx οιιπι ίΐ3 86 1ια1)63η( , ρ6Γ8ρίευ3 βΐ ρ '^9^^<:^ Ψ^ί^^•» ^«ι ^^οΰ, και άγιου Πνεύματος άπόδειξις. 
εΐ3Γ3 6δΙ δβηοΐ»; ΤΓίπίΐ3Γΐ8, Ρ3ΐπδ, ίηςυ3Π), 6( Αύτη γοΰν πρδς έαυτήν ή άγια χαι ομοούσιος Τριάς Ρϋϋ, 6ΐ δρ'ΐΓίΐυδ 83ηεΓι (1βπ)οη8ΐΓ8ϋο. Ουίρρ6 1ιυ- 
]υδ 83η€ΐ3Β 61 6οηδυΙ)δΐ3ηΐί3ΐίδ ΤΓίηίΙβίίδ, 86ίρ83αι 
βΚοςυβηΙίδ, 68ΐ ίΐΐυιΐ: ι Ρ3εί3ηιυ8 Ιιοιηίηβπι 3(1 ίηΐ3• 
^ίηβηι ηθ8ΐΓ3ηι εΐ 3(1 δίηιίΠΐυϋίπβιη. Εΐ ΓβοίΙ Οβυβ 
λοπιίηεηι, 3(1 ίιη3§ίπ6πι Οβί Γβο'κ ευηι **. ιΡοΓηΐ3ΐί 
^ηίπι δαηιυδ , ρΓουΙ Ίηΐ6ΐ1Ί(;6ηΙί3 ρβΓοίρΊ ροίοδί , 3(1 
ίηίΐ3^ίη6Π) υηίςεηίΐί. £ΐ ΓυΓβιΐδ : ι Εοοβ Α(1αιη Γ3- 
€ΐιΐ8 681 Ι3ηςυ3ΐη υηυδ 6Χ ηοΙ)ί8 **. > Οβυδ 3ΐιΐ6ηι 
οηιηί3 ρ6Γ ΥβΓίυηι €Γ63δδ6, 6χ 60 η)3ηΊΓ6δΐυηι 6δΙ, 
ηυο(] 6ίη£[ΐιΐ3ΓυΓη Γ6Γυπι εΓ63ΐίοηίΙ)υ8 3δεΓίρΙιιηίΐ εδί 
ίΐίικί : ι Ει (ΙίχΊΐ Οευβ, Ρί3ΐ; >(}υο ΙοίΐυεηιΙΊ §;6η6Γ6, 
63Π) ({πχ ρ6Γ ΥβΓίιυιη Γ3ε(3 6δ( , 'εΓεβιίοηειη δεΓΪρ- 
ΙΙ1Γ3 δΊ§ηίίίθ3ΐ ; ηίβΊ εηίπ) Ιιοε εδδεί, δαίίδ ίυίδδεί τδ, ι Ποιήσωμεν άνΟρωπον χατ'εΐχόνα ήμετέραν χα\ 
καθ* όμοίωσιν. Κα\ έποίησεν ό Θεδς τδν &νΟρ€ι>πον * 
κατ* είχόνα Θεοΰ έττοίησεν αυτόν, ι ΜεμορφώμεΟα 
γάρ νοητώς πρδς τήν εικόνα τοΰ Μονογενούς. Κα\ 
πάλιν • « Ιδού Αδάμ γέγονεν ώς εΤς έξ ημών. » "Οτι 
δέ διά τοΰ Λόγου τά πάντα έδημιούργησεν ό Θεδς, 
σαφές άφ* ών έπ\ έκαστου των δημιουργημάτων 
γέγραττται τδ, < Κα\ είπεν δ Θεός • ΓενηΟήτω, > της 
Γραφής σημαινούσης τήν διά τοΰ Λόγου δημιουργίαν 
εΐ γάρ μή τοΰτο ην, ήρκει εΙπεΙν • ΚαΙ έττοίησεν 6 
Θεδς ούρανδν, κα\ γήν, κα\ τά λοιπά• καΐ πάλιν 
Προστάξαντος τοΰ Θεοΰ έγενήθη τδ στερέωμα* χαΐ 
πάλιν, Διε/ώρισεν ό Θεός. Κα\ δταν ακούσης τδ. (ϋοβΓβ, Ει ΓβοίΙ Οουδ οοβΙιιπ) βΐ (6γγ3πι, εΐ τείίςυβ; η « ΕΙπεν ό Θεδς, > εύΟύς τϊ) έννοί^^ι σύναγε τδν άκού- 6ΐ Γυτδπδ , ^αδδα Οεί Γ3θΙ(ΐηι 6δΙ βηυαηιβηΐυπι ; βΐ 
ηίΓδυδ, Οίνίδίΐ Οευδ. Ργ9616Γ63 ευπι 3υ(ϋεπδ, ι Οί- 
χίΐ ΠϋΟδ , > δΐ3Γιηι 3ηίιηο δίιηυΐ εοηείρβ ουπι, ςιιί 
ο1)3υ(ϋν6ΠΙ ίΙίεεηΐΊ : < Ει ^ίχίΐ Οευδ, Ρί3ηΐ Ιυιηί• 
η3η3. Ει Γβείΐ Οειίδ Ιυηυηαηα **. ι ^υ^δ (ΙίχΊι, εΐ 
ςυίδ (ΙίεΙο ο1)6(1ί6η8 Γυίΐ? Οιιίη εΐ ίη ρ1αη1)υδ Υε- 
ίβπδ Το8ΐ3Π)εηΐί Ιοοίδ 8υΙ)θΙ)ςεηΓε ίη(]ίε3ΐ3ΐη τερε- σαντα τοΰ είπόντος• ι Κα\ εΙπεν δ Θεός* Γενηθήτωσαν 
φωστήρες. Κα\ έποίησεν ό Θεδς τους φωστήρας, ι 
Τις είπε , καΐ τις ήκουσε ; Κα\ έπ\ πλείοσι τόποις 
της Παλαιάς έστιν εύρειν, ήρεμα ύποδεικνυμένης τής 
άγιας Τριάδος τήν ύπόστασιν κα\ τδ δμοούσιον αύτης • 
οίον ώς έπ\ τοΰ "Αβραάμ* « ΏφΟη • γάρ, φησ\ν, 
< αύτψ δ θεδς πρδς τί^ δρυΐ ττ) Μαμβρ9) , καθήμενου • Ρ83ΐ. ενι, 20. * Ρ83ΐ. €111, 50. • ;οΓεηι. χχιιι, ί8, ίπχΐη Ι.ΧΧ. • Ι €ογ. ι, Η. ' Ρπον. νυι, δ€. 
• 1δ3 χί, 15; Κοιι.. XI, 34. » Οοη. ι , 2. »» ίΙ)ία. 20, 27. «« Οεη. ιη, 22. »« €εη. ι, α. (2) Ύαοστηρίγματι, Ι,ΧΧ, ^€^, χχιιι, 48, ύποστή- 
ματι. Οιιεπι ίη Ιοηιηΐ ΝοΙηΙίαιη ϋάίνα ]υνεπ(. 

(7^) Κοη)3η3 1•ΧΧ ΙηΙεΓρι*6ΐυιη 6<Ιϋίο οιιπ) ^ιι- 
βΐίηο Μ3Γ(ΥΓε ίη ϋίαΐοαο €ηηι Ττί^ρΛοηβ Ιηάαίο, 
γΆ%, 284, ΙεβίΙ, 15 ίϊροσεχαιρεν, ΌΙ ηιοχ, έν προσ- ώπψ αύτοΰ. Οιιβπι ΙεείΊοηεπι δεςηιιηΐϋΓ βΐιβιιι ΐΓβ- 
ηίΒϋδ Αάν€τ%\ι$ ίκΒηεβί Υώ, ιν, 030. 57 ; Ογρπβηοβ 
ΠΙ). II Τβίίίηι, αάν€τ$ιι$ Ιυά,^ ε. 1 ; εΐ Τ6Γΐυ1Ιί3ηιΐ5 
αάν, Πβηηορ69ΐ€ΐη, ε3ρ. 18. 197 ΤΕ8ΤΙΜ0ΝΙΑ ΑϋΥΕΠδυδ ^υ^.€Οδ. «ϋ8 3.0x00 έκν της θύρις της σχηνής αύτου μεσημβρίας. Α ποδ βαηοΐχ ΤΓίηίΐ3ΐί8 δυΙ»$ΐ5ΐ6ηΐίηηι 6]ιι$ςιΐ6 €θη• Αναβλέψας βΐ τοις όφΟαλμοΤς , είδε* χα\ ίβου τρεΙς 
Ανβρες ιεαρβιστήχεισαν επάνω αύτοΟ • χαι Ιδου προσ- 
έδρχμεν (Α) ιΐς αυνάντησιν αυτών, καΐ προσεκύνησεν 
έπ\ τήν γην. Κα\ είπε• Κύριε, εί εδρον χάριν έναν- 
τ^ν σου, μή παρέλθης τ^ν παΓδά σου. > Κα\ μεθ* 
Ιτερα • € Είπε δέ προς αυτόν • Που Σά^(5α ή γυνή σου ; 
•ϋ δΙ βίπεν • Ίδου έν τή σχηνί(. Είπε δέ • Έπαναστρέ- 
φων ήξω πρ^ σέ , χατά τδν χαιρδν τούτον εΙς ώρας, 
χα\ Ιξει υΐδν Σάρρα ή γυνή σου. > Ίδοϋ δή φησίν 
όφθηναι μεν αύτφ τδν Θε6ν, είναί γε μήν τρεις &ν- 
βρα^ τους Ιωραμένους* αύτδν δέ πάλιν ούχ ώς τρισ\ν 
«ΙκεΙν ' Κύριοι, εΐ εΟρηχα χάριν εναντίον υμών, μή 
καρέλθητε τδν παΐδα υμών. Κύριον δέ μοναδιχώς 
τους τρεΙς όνομάζοντα, χα\ ώς Ινα χαταίρειν άξιουντα, 8υΙ>$ΐ3ΐιΙίαΙίΐ3ΐ6ΐτι , ηυοιηαϋιιιυάυηι ίη ΑΙ)Γ3ΐ)βιηο ; 
η^ιη ίικιαίΐ, ι ΑρραΓυίΙ βί Οΰϋ8 3(1 ςυβΓουιυ Μ^ιη- 

1>Γ6, €υη) ΠΙβ 86(ΐ6Γ6ΐ ίη 08ΐΊθ ΐ3ΐ)6ΓΙ13€υ1ί 801 ίιι 

ιηβπόίβ. Ει Γ68ρί€ί6η8 οευΓΐ8 δυί8 γ'κϋΐ ; οΐ 6ε€6 Ιγ68 

νίπ 38ΐ3ΐ)3ηΙ 8υρ6Γ βυΐΠ ; Οΐ 6ΰ€0 ρΐΌΐυΓΓίΐ 0ΐ)νί3Ι11 

ί11ί8 , 6ΐ 3()θΓ&νΊΐ ρΐΌηυ8 Ίη ΐ0ΓΓ3ΐη. Ει (ΙίχΊι : Οο- 
ιιιίηβ, 81 ίηνβηί ξ;Γ3ΐί3ΐη :ιηΐβ Ιο , ηβ ρΓ3Β(ΰΓ638 86γ- 
νυηι (υυηι ". > Ει ρο8ΐ 3ΐί3 , ι Οίχίΐ 3υΐ6ΐη 3ϋ οαηι : 
υΐ>ί 68( 83Γα υχοΓ Ιυη ? ΙΠϋ 3υΐ6ηι (Ιίχίι : Ε€ε6 ίη 
13ΐ)6Γη3€υΙο. Οίιίΐ 3υΐ6ΐη : ΠβνβΠεηδ νοηίβιη 3ι1 16 
ίη ΙβιηροΓβ Ιιοο ίη Ηογ38, β.Ι Ιΐ3ΐ)β1)1ΐ Ωΐίιιπι δ3Γ3 
υχοΓ 1113 *^. 1 Εη υΐίηυβ ΓοΓβΓΐ δεηρΙυΓα 3ρρ3Γυΐ886 

ηΐΐίϋβΠΙ ΑΙ)Γ3ΐ)3Π10 ΟβΙΐηΐ ; 6( 83η6 ΙΓ68 6Χδΐίΐί886 

▼ίΓ08 ίΙ1θ8 , ςυο8 οοηβρβχίΐ , ίρδυπι νβΓΟ ηοη (|ΐΐ38ί χαλ ώς εΤς φωνεΐ * Ήξω. "Ορα ούν τους όφΟέντας τρε?ς ^ Ιπίτΐδ άίχίδδβ : Οοηιίηί , δί ίηνβηί ^πβϋβιη ΰ0Γ3πι 

μέν (ντας, xο^ ύφεστώτας Ιδιοσυστάτως Ιχαστον* 

τφ γι μήν της ομοούσιας λύγφ συνειλημμένους εΙς 

Ινα , χα\ τάς διαλέξεις τΐΌίησαμένους. Τ(ς δέ πρδς τίνα 

Ιλεγεν* ι ΔεΟτβ, χαταβάντες συγχέωμεν τήν γλώσσαν 

αυτών; ι Ή δηλον πρδς δν εΤπεν ι Έχ γαστρδς πρδ 

εωσφόρου έγέννησά σε * ι χα\, ι (ΐρδ του ήλ(ου τδ 

(νομα αύτου (δ), χα\ πρδ της σελήνης• ι χαι πάλιν • 

€ Κύριος είπε πρδς με • ΥΙδς μου ει συ, έγώ σήμερον 

γβγέννηχά σε. ΑΓτησαι παρ* ε μου , χα\ δώσω σοι £θνη 

τήν χληρονομίαν σου, χα\ τήν χατάσχεσίν σου τά 

πέρατα της γης• ι χα\ πάλιν, ι Έγώ δσομαι αύτψ 

ιΐς Πατέρα, χα\ αύτδς Ισται μοι εΙς ΤΙόν ; > Τ( δέ τδ, 

€ 'Εβρβξε Κύριος πυρ χα\ θείον ηαρίί Κυρίου ; > Τ( 

δέ τ^ έχ προσώπου του θεού (6), < Κα\ ποίς ό έχχέων νο1)ί8, ηβ ρΓ%ΐ6Γβ3Γΐδ ριιβί'υπι ν^δίΓππι ; 86(1 (γ68, 
(3ηςα3ηι ιιηυδ 6δδ6η(, ηοπιίη3δδ6, 61 Ι3ηςυ3ηίΐ 
υηυπι, υΐ 9ριι<1 ίρδυηι ϋΙνβΠβΓβηΐ γο£;33!»6, ίίςυβ 
Ι3πςπ3ηι υηυδ ϋίχοΓΟ , Υβηίβηι. Υίϋ6δ ί£ίΐιΐΓ ί11ο8 , 

ςυί 3ρρ3ηΐ6ΓυηΙ ΙΓ68 ηΐΐίίΐβφ 6Χ8(ίΐΐ886, 61 ΟΟΓΗΠΙ 

δίη^υΐοδ ίη ρΓορπίβ 1ινρο8ΐ38ί 8υΙ)δΙίιίδδ6 ; 86(1 οοη- 
δυΙ)δΐ3ηΐΐ3ΐίΐ3ΐΙδ Γ3ΐίοη6 ίη ιιηυιη Γυίδδβ €οηΐΓ30ΐθδ , 
6( Ι3ηςιΐ3ηι υηιιπι €οΙ1οευΐθ8 Γυίδδβ. Ουίδηβηι &ιι- 
16Π1 , 61 3ϋ ςιΐ6Πΐη3πι ι1ί66ΐ!)3ΐ , ι ΥβηίΙβ , (ίβδοβη- 
άεηίοδ €0ηΓυη(]αηιιΐ8 Ηιι§;υ38 βοΓυπι ** ? > Νυπι βυιη 
3ΐΙθ€υΐυιη Γυίδδβ εοπδίβΐ, 3(1 (|υ6ηι άίχίΐ : < Εχ 
ιιΐ6Γ0 3ηΐ6 ΙυοΙΓβΓυπ) {[βηιιί Ιβ '* ; > 6(, ι ΑιιΙβ δο- 
Ιβπ) ηοιηβη 6]υ8, 61 3ηΐ6 1υη3πι "; > 61 ΓυΓδυ8, 
ι Βοηιίηυδ (ΙίχίΙ 3(1 πΐ6 : ΕίΙΙυδ ηιευβ 6δ Ιυ , 6£;ο αίμα, άντ\ του αίματος αύτοΰ έχχυθήσεται, δτι έν ^ Ιιοάίβ ςβηπί 16. Ρθδΐυΐ3 3 η)6, 61 (ΐ3ΐ)0 1ί1)ί ^οηΐΓ& 
είχ^ι βεου έποίησα τδν άνΟρωπον ; ι Όρ^ δτι δ Ιΐ{εΓ6(1ίΐ3ΐ6Πΐ (ιΐ3πι , 6( ροδδεβδίοηειη 1υ3ηι ΙβΓΠΐίηοδ 
βεδς έτ Είχότί του θ8ου έποίησε ; ΙϋΓΓ86 ** ; > βΐ ΓΟΓδϋδ , < Ε^ο 6Γ0 εί ίη Ρ3ΐΓ6η) , βΐ 

ίρ•6 βήΐ ιηίΐιί ίη Κίΐίαπι **? » Ουί<1 ίΐβπι ΙΙΙυά , ι Οοιηίηυδ ρΐυίΐ ί^ηεπι εΐ βυΙρΗυΓ 3 Οοηηίηο **? > ΟυίιΙ 
Τ6Γ0 61 ρ6Γ«οη3 Οθί 611301 ίΠυιΙ , ι Ε( οηιηίδ ςυί εΙΤυϋβΓΚ 83η^υίη6ΐη Ιιοαιίηίβ , ρΓΟ 83η{[υίη6 β]υ8 
οΑΐΗκΙθΙιΐΓ, ςυί& ίιι ίαι&(;ίη6 Οεί Γβοί Ιιοηιίηβπι *' ? ι Υίϋβδ Οευπι ίη ίηια§ίη€ Όβ\ Γεείδδβ ? 

Τδ δέ έν τ^ Έξδδ(;> πώς νοητέον ι Κα\ όρθρίσας Ουοηιοάο 3υΐ6ηι ίηΐεΐΐΐ^βηιΐυπι 6δ( ίΐΐυά, ςυοά ίη 

ΜωΟσης άνέβη εΙς τδ δρος τδ Σι^όΙ, χαθότι συνέταξεν Εχοϋο δεΓίρΙυπ) 6δΙ : ι Εΐ Πΐ3η6 δυΓ(;βΐιδ Μογ86& αύτψ Κύριος. Κα\ έλαβε ΜωΟσης τάς πλάχας τάς 
λιθ£νας. Κα\ χατέβη Κύριος έν νεφέλη , χα\ παρέστη 
43κε7, χα\ έλάλησε (7)τφ δνόματ'. Κυρίου. Κα\ παρ- 
ήλθε Κύριος άπδ προσώπου Κυρίου (8). > Ποιος άρα 
ϋάλησε Κύριος έν ονόματι Κυρίου ; χα\ ποιος παρ- 
ήλθε Κύριος άπδ προσώπου Κυρίου ; Τί δέ τδ πρδς 
Ίαχώβ (9) είρημένον, ι Έγώ εΙμι ό δφθείς σοι έν 38ε€η(ΙίΙ ίη πιοηΐεπι δίη3 , δίοαΐ ρΓχεερίΙ βί Οοιηί- 
ηιΐδ. Ει βυπιρδΙΙ Μθ)'868 Ι3ΐ)υΐ38 Ι3ρί(ΐ638. Ει (Ιβ- 
βεεηϋίΐ Οοηιίηυβ ίη ηυΙ)6, 61 ηδΐίΐίΐ ίΙΙίο, βΐ Ιοου- 
Ιαδ 68ΐ ηοιηίηβ Οοηιίηί. Εΐ ΐΓ3η8ίίΐ Οοηιίηυδ 3 Γ3- 
€16 Οοηιίηί "?>0υί8 6Γβο ϋοιηίηηβ ΙοευΙηβ 68ΐ ίιι 
ηοιηίηβ ΟοιηΙηί. βΐ (|ΐιίδ Οοηιίηυδ ΐΓ3ηδίνΙι 3 Γ3εί6 
Οοηιίηί ?0υί(1 6ΐί3η) δΐιπ νηιΐ ί11υ(1 ςηοϋ 3ϋ Ι3θθ1> •» β€η. XVIII, 1-δ. *^ ί1)•κ1. 9, 10. «• Οεη. χι, 7. " Ρ83ΐ. οιχ, δ. " Ρδ3ΐ. ι,χχι, 17. «• Ρ83ΐ. ιι, 
7, β. 'ΜΙ 116^. VII , 14. •• Οβη. χι\ , 24. •*€βη. ιχ,6. " Εχοϋ. χχχιν, 4-6. (4) ΚοιηιηΑ Ι.ΧΧ ΙηΐεΓρΓβΐηιη 6(1ίΙίο βΐ Ιιιβίίηαβ 
1ΐ3Γΐ¥Γ Ι6|;ΐ1, είστήχεισαν επάνω αύτου, χαι Ιδών 
προσϊδραμεν. Ιΐ3 β1ί3ΐη Ιε^ΙΙ ΕυδεΙ). ϋ€ίη, βναηρβί, 
1ίΙ>. τ, Γ. 9. 61 3Γη. 

(5) Ιιι Κιιηΐ3π3 1.ΧΧ 1ηΐ6ΓρΓ6ΐυιη εάίΐίοηβ 681 Ι3η- 
ΐαΐΗ, Αηί€ $0ί€ίη ρβηιαηε^ίί ηοηΐίη €)νί. ΥεΙ ιιΐ 3ΐίί 
ΓοόιΙ.,ΝοΙήΙίο Ι68ΐ6, Ι6(;ηιι1,ρ^ιηαιι«/ ; 86<1 ίη 6(1ΐΐίοη6 
ίΙΐ9 ΡδλΙΙβηί ^βχ 6οηιπΐ(ΐ6πι ΙΛΧ ίηίΟΓρΓβΙυιπ ΐΓ3η8- 
ΐΑΐίοΐΜ, ΐ|ΐΐ3ΐη ΕοπίΑοαπι τοε^ηΐ, βΐ Ιιβίχ 3ηΐί(|υί8- 

•ΪΒΜΒ ▼βηίοηίβ ρ3η6ΠΙ 6886 €Γ64ΐΐΐηΙ, ΐΓ§ίΐ11Γ, Αηΐ€ 

••(τΗΐ ρίτηαηε^ίί ηοηΐ€η €)»$: $1 ωιΐβ ΙπΗΛίη %€ά€$ 
€)η»^ νι νίϋ6Γ6 681 ίη (Ιυρίίείδ Ρ83ΐΐ6Γίί βιΐίΐίοηβ ι 
€ϊ»ή%Λ\ηο ιιτο 1θ86(>1ιο ΑύΐΓί3 03ΙΌ, 3Η38 ΤΙιοιηββίο 
ρτο€αηΐ&. Ηαηε ίίβηηε Ιοεϋοηβη Ν5886ηυ8 8^ ηυίΐυΓ. 

(6) Ιιι ΥαΙΐΓ3ηο οοίΐίεβ 68ΐ, έχ προσώπου του θεού, 
χα\ τδ, χαΐ πάς, εΐε. : ηοδ ρο8ΐΓ6ΐηυιη ίΙΙυά, χα\ τό, 
(Ιείβιιϋυπι εοηδυίπιυδ, ευιη ηβο ίη δίρίΐ3ηί νεΓδΙοηβ 
ΓερβπΑΐυΓ. 

(7) Ηοηιβηα Ι.ΧΧ Ιηΐ6ΓρΓ6ΐυη) βαιίιο ιββιΐ, έχά* 
λεσε * δβίΐ βΐ ΕυδεΜπιη 69Β83Γί6ηδ6ΐη, έλάλησε, Ιβ- 
ΐ;ίδβ6 ηοΐ3ΐ ί1)ΐ(1βιη ΝοΙ>Ι1Ιυ8. 

(8) Ε3ϋ6ΐη 6<Ιίΐίο, χα\ παρήλθε Κύριος πρδ προσ- 
ώπου αύτου. Εΐ ίταηίϋί ϋοπίίηαε αηί€ (αάϋΐη έζ/ιΐιτ. 

(9) Ιη ν3ΐίε3ηο εοάίε^ τεεεηΐίοΓί, 6ΐ ίη 3!ίο, ηηο 
ιιβυβ βδΐ δίρΙΐ3ηυδ, δεΓίΙ)ίΙυΓ, πρδς *Αβραά|Α, ιη3ΐιί- 
ίβδίο 1ί1[)Γ3Γϊί 6ΓΓ0Γ6 ; η3ηι Ιιίε Ιοοιιβ ίη 1ΐ8 ββικν 
8608 ελρίΓώυβ, ίη αυίΙ>υ8 4ο ΑΙ)Γ3|)&πιο •6ηηο 68ΐ> ^ 199 ^. €ΙΙ£60Κ11 ΝΥ55ΕΝΙ 200 άίχΊΐ,< ΕβΟ &υιη, ςυΐ &ρρ&Γυ1 (ϋ)ί ίη 1θ€θ Οβί *'? ι Α τ6^ β£θΟ ; > Πώς βε τ6, ι Προσχυνησάτωσαν αΟττφ Ουοηιοϋο ίΐβπι ίΙ1υ(1,« ΑϋοΓβιιΙ 6υιη οιηηββ αη^βϋ 
Όβί *^ ? > Ουβιη , 6ΐ €υ]υ3 Οβί ? ΠίοίΙ Μθ}τ&68 : ι Εί 
ϋβϋίΐ Οοιηίηυ8 (βηηίηυπι, άίοεηβ: €Γ&δ ΓαοίβΙ Οο- 
ιηίηιΐδ ν6Γΐ>υπι Ιιοο βυρβΓ ΙβΓΓ&ιη *'; » βΐ ΓΐίΓδίιβ, 
<€οηΓθΓΐ3Γ6, ΖοΓθ1)3ΐ)6ΐ, ςυοηί&ιη 6^0 γοϋίδοιιιη 
βυιη , 6ΐ ν6Γΐ)αηίΐ ηιβυια 1)οηυιΐ] , 6( δρΊπΙυβ ιηβυβ 
1η πΐϋΐϋο νβδίΓυιη **. ιΟιιίά ορυβ βηΐ Ιπυιη ιηβη• 
ΐΊοηοιη ΓαοβΓβ, ηίβί υηυιηςυοϋςυβ ίη ρΓορπα ρβΓ- 
$0113 8υ1)5Ί&ΙβΓ6ΐ ? Ει ΓυΓ5υ$ : ι ΟίχίΙ Οοιηίηιΐδ 3<1 
Μογδβιη : Οβ^οβηϋύΠδ 1651&Γ6 ροράΐο , 61 ρυΓίΩο^ι 
ί11θ8 Ηθ(Ιίβ 6ΐ 0Γ38 , 61 Ιανβπΐ γβδίίπιβηία , 6ΐ βΊπΙ 
ρ3Γ3(ί ίη (1ΐ6πι ΙβΓίίαιη. ΤβΓίί» αυΐβπι (Ιίβ (Ιββοβηιΐβΐ 
Οοποίηυβ ίη πιοηΐ«πι δίηα οοΓαηι οηιηί ροριιΐο *^. ι 
Νοη (ΙίχίΙ, 06$€6ηϋ3πι. ι £ΐ 6Π( ίη ηογί85ίιηί5 (Ιίθ- πάντες Λγγελοι θεοΰ ; ι Τίνι , κα\ ποίου θεοΰ ; Λέγει 
Μωνης* < Κα\ ξδωχε Κύριος δρον, λέγων* Έν τξ αΟ- 
ρίον ήμέρ^ ποιήσει Κύριος τ6 (^ήμα τούτο έπ\ της 
γης• ι κα\ πάλιν ι "Ισχυε, Ζοροβάβελ, διότι έγώ μεθ' 
υμών εΙμι, χα\ ό Λόγος μου ό άγαθδς, χαΐ τ6 Πνεΰμά 
μου έν μέσφ υμών. > Τ£ς ο3ν χρεία τριών μνησθήναι, 
βΐ μή Ιχαστον έν Ι^Ιφ ύποστάσει ; Κα\ πάλιν* ι Κα\ 
είπε Κύριος πρ6ς Μωυσην* Καταβάς διαμΔρτυραι 
τφ λαφ, χα\ &γνισον αύτους σήμερον χα\ αΟριον, 
χα\ πλυνάτωσαν τά Ιμάτια αυτών, χα\ όστωσαν έτοι- 
μοι εΙς τήν ήμέραν τήν τρίτην. Τ^ γάρ ήμέρ^ '^Ρ^'^ 
χαταβήσεται Κύριος έπ\ τ6 βρος τ6 Σινοί, εναντίον 
παντός του λαού. » Κα\ ούχ είπε* Καταβήσομαι. 
€ Κα\ 2σται έν ταΐς έσχάταις ήμέραις, λέγει Κύριος, 
1)υ8, άίεΐΐ Οοηιίηιΐ8 : βΟυπά^πι <16 8ρίΓίΐυ πιβο βα- |. έχχεώ άττό του Πνεύματος μου έπ\ πασαν σάρχα, 
ρ€Γ οτηηβπι οαΓηβπι , 6( ρΓθρΙΐ6ΐ3ΐ)υηΙ βΐϋ νοδίή , χαΐ προφητεύσουσκν οΐ υΙο\ υμών, χα\ αΐ θυγατέρες «ι ϋΓιχ νββίΓΧ 8θπιηί3 8οηιηί3ΐ)υηΐ **. ι Ει ρθ8( 
ηοηηυΙΐ3 : ι δοΐ €0η?6Γ(6ΐαΓ ίη (6η6ΐ)Γα8 , 61 1υη3 ία 
8&η^αίη6ΐη , πηΐβςιιαηι γβηίαΐ ϋί68 Οοηιίηί πΐ3(;ηυ8 
61 ί11υ$ΐΓί8 **. > Νοη (Ιίχίΐ, Οίβηι πιβιιηι. ι Ει 6ΓίΙ, ςυί- 
€υηςιΐ6 ίηνοεανβήΐ ηοΓη6η Οοπιίηί , 83ΐνιΐ8 6ΓίΙ *^, > 
Νοη (ΙίχίΙ, Νοσιοη η)6ΐιηι. Ει ΓυΓ8υ8 , < Οοπ)ίιιιΐ8 (1β 
€0β1ο ίη ΐ6ΓΓ3ΐη 35ρ6χίΐ , ϋΐ νί(ΐ6Γ6ΐ ^βηιίΐυοι €0ηΐρ6' 
(ΙίΙΟΓυπ) ; υΐ βοΐναί ύΙΊοδ ωοΓίίΟεβΙΟΓυηι ; ιιΐ 3ηηυη- 
ΙίβΙ ίη δίοη ηοιηβη ϋοπιίηί •*. > Νοη (ΙίχίΙ, Νοιηοη 
(•]υ8. Ει ΓυΓ$π8 , ι Οαί 1ΐ3ΐ)ί13( ίη οοβΗ» ίΓΓί(ΐ6ΐ)ίΙ 60$, 
61 ΟοηιίηυΒ 8α1)$3ηηαΙ)ίΙ 608 **. > Ει ίΐβΓυηι,ιΑά 
Ιβ, Οοπιίη6, €ΐ3Π)3))0 , 6ΐ 3(1 Οβυο) ιηβυπ) ϋ^ρΓβοα- 
1)0Γ '*. 0υί8 ί^ίΐυΓ Οοηιίηυ8 πρυιΐ Οβιιπι ? Εχ ρβΓ- υμών ενύπνια ένυττνιασΟήσονται. » ΚαΙ μετά τίνα* 

< Ό ήλιος μεταστραφήσεται είς σχότος, χα\ ή σε•> 
λήνη εΙς αΤμα, πρ\ν έλθεΤν τήν ήμέραν Κυρίου τήν 
μεγάλην χα\ επιφανή. > Ουχ εΤπε • Τιιν ^^μέραν μου. 
€ Κα\ ^σται, δς &ν έπιχαλέσηται τ6 δνομα Κυρίον , 
σωθήσεται. ι Κα\ ούχ είττε* Τό βνομά μου. Κα\ πάλιν* 

< Κύριος έχ του ουρανού έπ\ τήν γήν επέβλεψε , του 
Ιδειν (10) τόν στεναγμδν τών πεπεδη μένων, του λυσαι 
τους υΙους τών τεθανατωμένων, του άναγγείλαι έν 
Σιών τδ δνομα Κυρίου, ι ϋΰχ είπε * Τ6 δνομα αύτοϋ. 
ΚαΙ πάλιν * ι Ό χατοιχών έν ούρανο?ς έχγελάσεται 
αύτους, χα\ ό Κύριος έχμυχτηριεί αυτούς. » Κα\ πά- 
λιν * € Πρδς σέ , Κύριε , χεχράξομαι, χαΐ πρδς τδν 8θη3 Οβί,ι 5υ1)ν6ηί νο8, δίουΐ 8υΙ)ν6ηίΙ 06υ8 δ•- ^ βεόν μου δεηθήσομαι. ι Τίς ουν ό Κύριος παρά τφ άοπίίπι, οι 0οηιθΓΓΐΐ3πι •*. [Ει 1δ3ί3δ] ςϋαηάο νί- 
<ϋΙ (;1θΓί3ηι 6]υ8 '" (ϋ). Οοαιίηβ, ςυίδ €Γ0(1ί<1ίΐ αυ- 
(ΙίΙιιί ηοδίΓΟ ? 6ΐ 1>Γ3εΙιίυηι Οοηιίηί ευί ΓβνεΙβίυπι 
681 '* ?> Νοη άίχίΐ, Ει 1)Γ3ε1)ίυπ) Ιυυω. Εη , Οβο ]υ• 
Τ3ΐιΐ6 , Ιιγρο8ΐ3δθ8 83η6ΐ£ 6ΐ 8υ1)8ΐ3ηΐί3ΐί8 ΤπηίΐΑ- 
Ιίδ , ρΙυΓΊί)υ8 βαηΐ άβπιοηδΐΓ3ΐ9β. 

Π. Ε]η$α€ηι αΐία άε αάνβηΐη ΟοιμίΜ ίη ΰατηε. 

ι Πιο οδΐ Οεαδ ηθδΐ6Γ, 61 ηοη 86δΙίη)3ΐ>ίΐυΓ αΐίυδ 
λ(1 611Π]. Αιΐίητβηίΐ οηιηειη νίβαι βείεηΐίχ , 6ΐ Θεφ ; Έχ προσώπου του θεού* ι Κατέστρεψα υμάς, 
χαθώς χατέστρεψεν δ θεδς Σόδομα χαΐ Γόμο^^, δτβ 
βίδε τήν δόζαν αύτοΰ. Κύριε, τίς έπίστευσεν τ9} άχο!| 
ημών ; χα\ ό βραχίων Κυρίου , τίνι άτεεχαλύφθη ; ι 
Ούχ είπε * Κα\ ό βραχίων σου. Ιδού άποδέδειχται 
συν θεψ διά πλειόνων της αγίας χα\ ομοουσίου Τριά- 
δος αΐ υποστάσεις. 

Β'. Τον αύτον ίτερα Λερϊ της ίτσάρκον τον ΚχφΙον 

χάρονσίας, 

€ Οΐίτος ό θεδς ήριών * ού λογισθήσεται Ιτερος πρ6ς 
αυτόν. Έξεΰρε πάσαν όδδν επιστήμης, χα\ Εδωχεν ϋε^ίΐ 6301 ^3εο1) ριιεΓΟ 5ΐιο, 6ΐ ΐ8Γ3ε1 άίΐβοΐο 8ΐιο. |. αυτήν Ίαχώβ τφ παιδ\ αύτοΰ , χα\ Ισραήλ (12) τφ Γοδί Ιιχε 3111601 ίη ΐβΓΓίδ νίδοβ ΓυίΙ , 6ΐ ευοι 1ιο- 
ιηίηίΙ)ΐΐδ εοην6Γδ3ΐυ8 68ΐ*^.> Ιΐεπι, ι Οευδ πΐ3- 
πίΓεβίβ γεηίεΐ , ϋευδ ηοδίεΓ, 61 ηοη δίΐεΐϊίΐ *'. » 
Ει ΓυΓδυδ , « Υίά6ΐ)ίΐιΐΓ Οευβ άεοΓυηι ίη δίοη '*. ι ήγαπημένφ αύτου. Μετά δέ ταύτα έπ\ της γης ώφθη, 
χαΐ τοϊς άνΟρώποις συνανεστράφη. > — ι Ό θεδς εμ- 
φανώς ήξει, ό Θεδς ημών, χα\ ού τεαρασιωπήσεται. » 
ΚαΙ πάλιν* ι ΌφΟήσεται δ Θεδς τών θεών έν Σιών. » «» Οεη. XXXI, 15. •* Ρββί. χενι , 7; ΗβΙ)Γ. ι, 6. " Εχο^ ιχ , 5. " Α^ι^χι ιι, 5, 6. " Εχθ(|. 
XIX, 10, 11 " ^οβI II. 28. •» ίΙ)κΙ. 51. •• ίΙ)ί(Ι. 32. •» Ρδ3ΐ. ει, 20, 22. " ΡδαΙ. ιι , 4. »» Ρδ3ΐ. 
XXIX , 9. •* Ληιοδ ιν, 11. •• ^03η. χιι, 41. •• Ι83. μιι, 1. " ΒβΓυεΙι ιιι , 56-38. •• ΡβαΙ. χι,ιχ, 5. 

** Ρ83ΐ. Ι.Χ1ΙΧ111, 8. ηοη ΓβρβηΐΐΐΓ; ηο8 3υΐ6πι ιηβηιΐυπι ίδΐυά δυβίυ• 

ϊίπΐΗδ, 6χ ϋβη. εαρ. χχχι. 15, ίη (|υο ίΐ£€ ν6Γΐ>3 

Βοπιίηυιη ^3εο1)θ αίχίδδε Ιε£;ίιηυ8. 

(40) Ε3(ΐ6ΐη ε^ίΐίο, τοϋ άχοΰσαι, ιι( αηάίτβί, 

(11) Ηϋβε ν6Γΐ^3 ηίΐ 3ϋ τειη Γ3ε6Γ6 νίάεηΙυΓ. δ1- 

ρΙ)3ηυ8 ίη 603 νβΓδίοηβ δίε 1ΐ3ΐ)6ΐ, 8ηΙ)ν€τίί νο$, 

.ηπβιηαάηιοάιιηί ίηί^υ^τίίι Οβΐι$ 8οάοιηαΜ^ βΐ ϋοίηοΤ' 

ταηι. (Ει 1$αία$) ηηαηάο νίάίί (ΐΙοΓίαηι $]ια; δβά 

ς(ΐί3 1δ3ί9Β ηοαιεη 86ΐηίείΓεο1ίδ ίηείυάίι, εΐ3Γ6 83ΐί8 

ιη(ίίεΑΓ6 τίϋ6ΐιΐΓ,Υ6Γΐ)3 ίΐΐα ηοη. εχδΐίΐΐδδε ίη δεΓίρίο εοάίεβ, ({ϋο οΐ6ΐ>3ΐυΓ; $6(1 εχ 60η]6εΐθΓ& & 86 Γαίβ56 
3(1(1ίΐ3. — Ζ3ε39ηίο ιηίηίηιβ 3δ86η(ίθΓ, ουί τεΓίΐλ 
ΙιβΒε, Οναπάο νιαίΐ ο/οπαηι βίΗ$^ ηίΐ 34ΐ τεσι Γ3ε6Γ6 
νίδ9 δοηΐ. Ε3 εηίιη δ. Ρ3ΐβΓ αβδυπιρδίΐ εχ ^09ιη. χιι, 
4, οΐιί βίε : Ταύτα είπεν Έσα'^ας, δτε είδε τήν δόζαν 
αύτοΰ * υΐ ρΓοίηόβ Γβειε δΊρΙΐ3ΐιιΐ8 ϋδ ρπΒοιίδεηΐ 
ίη 803 νεΓδίοηε, £ΐ 1$αίαί, ςο» ίη Ιεχίιι ϋΙ>Γ3Γίο 
εχείάεΓίιιΐ. 

(12) Ηοιη3θ3 εϋίΐίο, εοιίεηο 86080 Γ6ηΐλη6ηΐ6, 
αοηοίΐιίΐ Υ3Π11 Ιη νοΓίοίδ. 204 ΤΕδΤΙΜΟΜΑ ΑΟΥΕΚδϋδ αυΟΛΟδ. δΟ% ΚαΙ πάλιν, ι Θε6ς Κύριος χα\ έπέφαν^ν ήμ7ν. ι Λ ^^^ ηΐΓδΐΐ8 , < Οβυδ Οοη)ίη(ΐ5 6( ίΐΐυχίΐ ηοΙ)ί5 ^®. ι Ι Εξαίφνης ήξει εις τ6ν να6ν έαυτου Κύριος, δν 
ύμβίς ζητείτε, κα\ ό "Αγγελος της διαθήκης, δν ύμεΓς 
θέλετε, ι Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών* κήρυσσε, Ού-. 
γατερ Ιερουσαλήμ. Ιβου ό ΒασΟεύς σου Ερχεται σοι 
πραΟς, κα\ έηβεβηχώς έπ\ ύ7«)ζύγιον κα\ πώλον 
δνου (13). » Τ{ς δέ ποτέ των βασιλέων, δνφ καθήμε- 
νος, εΙς Ιερουσαλήμ εΙσηλΟε ; Κα^ πάλιν, ι Τέρπου 
χα\ εύφραένου, θύγατερ Σιών, διάτι έγώ Ερχομαι, κα\ 
κατασκηνώσω έν μέσφ σου, λέγει Κύριος. Και κατα- 
φεύξονται £θνη πολλά έπ\ τδν Κύριον ^.ν τ|) ήμέρ^ 
(κ«(ντ|» κα\ Ισονται αύτφ εις λα<5ν. > ΚαΙ πάλιν, 
€ Ιδού έγώ αποστέλλω τδν &γγελόν μου πρδ προσ- 
ίόπου σου , δς κατασκευάσει τήν όδδν σου Εμπροσθεν 
σου (14). » Κα\ πάλιν, ι Στήσονται οΐ πόδες αύτου έν Ιΐβΐη , € 8υΙ)ίΙο νοηίβΐ ίιι Ιβηιρίυιη βυυιη ϋοηιί- 
ηυδ ςυοιη τοδ ςυχΓΐΙίδ, 61 Αηββίυβ Ιοδί^ιηοηΐί 
ςπβιη νυβ νηΙΐΊβ ^* . > Ιιοιη , ι 63υ(ΐ6 νθΙιβιηβπΙΟΓ » 
ΟΙία δίοπ , ρΓ2&(Ιί€3, βΐία ^^^ι1$&16ηκ Εοοβ βοχ Ιυυβ 
νοηΐΐ ΙίΙ)ί ηιαη$υ6ΐιΐ8, βΐ αβοβηάβη» $υρ6Γ §πΙ)]υ- 
ςαΐβιη 61 ριιΐΐυιη »$ίιΐ£ ^*. ι Ουίβ νβΓΟ Γβ^ιιιη υη- 
ςυβπι &&ίηο ίιΐδίϋβηβ, ΗίβΓοβοΙχιη&ιη ίη^Γοβ^υ» 
65(? £( ΓυΓ8υ$, <1.χΐαΓ6 61 ^3υϋ6, Οϋα δίοη , 
ςυία 6|;ο νβηίο, 6ΐ Ι]3ΐ)ίΐ2ΐ)0 ίη πιβάίο (υί, ιΐίοίΐ 
Οοιηίηυβ. Ε( οοηΓυ^ίβηΙ £[6ηΐ68 ιηυΐΐχ Λά Βοιηί• 
ηϋηι ίη (Ιίβ ιΙΙα, 6ΐ 6ΓϋηΙ 6ί ίη ρορυΐυπι ^*. > Ε( 
ΓυΓ8υ8 , < £666 β%ο ναιϋο &η|[6ΐυπι ιηβυιη βηΐβ Γα- 
€16») ΐυβιη, ςιιί ρΓ9Βρ3Γ3ΐ)ίΐ νΐαηι Ιυαπ) &ηΐ6 Ιβ ^^. ι 
Ει ΓΟΓδΟδ , ι 8ΐ3ΐ)υη( ρ6ϋ68 β]υ8 ίη άίβ ίΐΐλ 8υρ€Γ τ7ίήμέρ^έκε<νΐ)έπ\τ6δροςτών Έλαιών,τδκατέναντι Β ηιοπΐ6ΐη οΙίναΓυηι, ςιιί 6δΙ 6θηΐΓ3 Ι1ί6Γυ83ΐ6ΐη &1> *ΐ€ρουσαλήμ έξ ανατολών. > ΚαΙ μετά βραχέα, 
€ *£δειξέ μοι Κύρ:ος τδν Ιησού ν (45), τδν Ιερέα τ6ν 
μέγαν, έστώτα πρδ ' προσώπου αγγέλου Κυρίου * καΐ 
ό διάβολος είστήκει έκ δεξιών αυτού τοϋ άντικεΐσθαι 
αύτφ. ΚαΙ είπε Κύριος πρδς τ6ν διάβολον * Έπιτι- 
μήσαι Κύριος έν σο\, διάβολε. Κα\ διεμαρτύρατο 6 
άγγελος Κυρίου πρδς τδν Ίησούν, λέγων • Τάο* λέγει 
Κύριος παντοκράτωρ • Έάν ταις ύδοΤς (16) μου τυο- 
ρεύση , καΐ έάν τά προστάγματα μου φυλάξη , κα\ 
συ διακρη/είς (17) τδν οΙκόν μου. Κα\ πάλιν, 
€ Άχουε δή , Ίησους, ό ΙερεΟς δ μέγας, ι Ησαΐας, 
€ Εμφανής έγενίμην τοϊς έμέ μη ζητουσι (18), Οΐ'ίβηΐβ ^*. > Ει ροδΙ ρ3ΐυ63 , ι ΟδΙβηάίΙ πιίΐιί Οο- 
ηιΐηυδ ^6δυπ) 8306Γ(1οΐ6Π) ηΐΑ^ηυοι 8ΐ&ηΐ6Π) 30ΐ6 
Γαείβπι 3η^6ΐί Οοηιίηί ; 61 <ϋ3ΐ)θ1υ8 8ΐ3ΐ)3ΐ 3 (16Χ- 
16Π8 6]υ8, υΐ 3(1ν6Γ53Γ6ΐυΓ 61. Εΐ ^ίχίΐ Οοπιίπυδ 
3ϋ (1ί3Κ)ο1υηι : 1ηοΓ6ρ6ΐ ϋοιηίηυδ ίη 16, (1ί3ΐ>οΐ6 ^. 
Ει €οηΐ65ΐ3ϋ3ΐυΓ 3η£6ΐυ8 Ροηιίηί &<1 ^68υπι » 
ϋί66η8 : 11x6 ά\€\ί Οοηιίηιΐδ οιηηίροίβηδ : δί νϋκ 

ηΐ6ί8 3Πΐ1}υΐ3Τ6Γί8 , 6( ρΓΧ66ρΐ3 «163 6υ&ΙθϋΐβΗ8 , 

61 Ιυ ]υ(1ί63ΐ)ί8 <Ιοιηυπι ιη63ΐη ^^ ι Ει ΓυΓβυδ, ι Αα- 

άί 6ΓΚ0, ^6£υ 836€Γϋθδ ηΐ39η6 ^*. ι 153Ι|Ι8, € Μα- 

ηίΓ65ΐαδ Γα6ΐιΐ8 δυιη ηοη ςα«ΎΓ6ηΐί1)ΐΐ8 ηιβ ; ίητβη- 
Ιυδ 8ΐιιη 3ΐ> ΗΊδ ςιιί ιη6 ηοη ίηΐ6ΓΓ0|;3ΐ)3η( ^*. » 
(Ει ηίΓδυδ : ι Εΐ Α6β6ηι η)3|;ιΐϋη) νίάϋϋίΐΐδ '*. » χαϊΐ εύρέθην τοΙς έμέ μή έπερωτώσι (19). » (Κα\ 

«άλιν, € Κα\ βα<7ΐλέα μέγαν (ψεσΟε. ι θεδν δέ Π6υη) 3υ1βπι η6ΐηο \ί(ΐ6ΐ.) £ΐ πίΓδυδ, < Αρρ3Γ6- 
όρ^.) Κα\ τκάλιν* ι Έπιφανήσεται Κύριος έπ* 1)ίΙ Ουπιίηυβ 8ΐιρ6Γ β08, 6ΐ άίδρβηΐβΐ οη)η68 (Ι608 ούδεΙς 

αύτους, κα\ εξολοθρεύσει πάντας τους θεούς τών 
έΟνων. » Κα\ πάλιν ι Ίδου πάρειμι τφ Ιθνει, οι ούκ 
έ3»καλέσαντο τδ δνομά μου. » Δαβίδ, ι Ό καθήμε- 
νος έπ\ τών χερουβίμ έμφάνηθι. Έξέγειρον την δυ- 
ναστείαν σου , κα\ έλθέ εΙς τδ σώσαι ημάς. ι Κα\ 
πάλιν, < Καταβήσεται ώς ύετδς έπ\ ι:δκον. » Τ6 άτά- 
ραχον κα\ άνευ ψδφου τής καταβάσεως σημαίνων* 
έι«\ γάρ τήν γην ύετδς καταβαίνων, ψ<>φον ποιεί• έπΙ 
δΙ π^κον έρίου καταβαίνων, ου ποιεί. Μιχαίας, ι Κα\ 
συ; Βηθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμώς ελαχίστη ε! έν τοις 
ήγεμόσιν Ιούδα* έκ γάρ σου έξελεύσεταί μοι ηγούμε- 
νος, (20) δς ποιμανεΐ τδν λα^ν μου τδν Ισραήλ- κα\ 06ηΓιυω *^ > Ει ΓυΓβαδ , ι £606 3(1δυιη ^ΰηΐί, ςυί 
ηοη ίηνο€3νοΓυηΙ ηοπ)6η ηιβυηι '*. ι Οα?ί(1 , ι Ουί 
δ6(ΐ6δ δυρ6Γ €1)6ΓυΙ>ίη], 3ρρ3Γ6 . Εχοίΐβ ροΙοηΓι^ιη 
ΙΙΙ3Π1 , 6ΐ νβηί, υΐ 83ΐνοβ Γαεί&δ ηοδ '*. ι Ει ταιβυδ, 
ι 06δ06η(ΐ6ΐ δίουΐ ρΐϋνίι ίη ν6ΐΙιΐδ '^. ι 0υί1>υ8 
ν6Γΐ>ί8 δί£ηίβθ3ΐ (ΐ6δθ6η8ίοη6πι 6]υ8 ΓθΓ6 ςυΐ6ΐ3ΐιι , 

36 8ίη6 8ΐΓ«ρίΐυ ; ρ1υ?ί3 6ηίΠ) 8υρ6Γ 16ΓΓ3Π1 <16- 

806η(]6η8, 8ΐΓ6ρίΐιιηι Γ36ί(, δβουδ ν6Γ09 δί 8υρ6Γ Ια- 
ηχ Υ6ΐΙυ8 ()6δ66ηϋ3ΐ. Μίί1ιχ3δ, ι Ε( ΐυ, Β6ΐ1)(6- 
Ιΐ6ΐη 16ΓΓ3 ^•^<λ3, η6ςυ3<|υ3ΐη ιηίηίπΐ3 68 ίη ρπη- 
6ίρίΙ)υδ ^ι1ϋ^ ; 6χ 16 βηίηι 6χί[)ίΙ ηιίΐιί άυχ , ςυί 
ρ3δ63ΐ ρορυΐαιη ιηβυπι 1δΓ36ΐ ; 61 6^Γ688υ8 6]ιΐ8 *• Ρ83ΐ.£Χ¥|Ι, 47. ^« Μ3ΐ3€ΐ). III, !. "Ζ3θΙΐ. IX, 9. *» Ζ36Η. II, 10, 11. ** Μ3ΐ36ΐΐ. III, 1 ; Μ3ΐΙΙι. 

II. 10. ^Ζ36ΐι. XIV, 4. *•Ζ36ΐ). III, 1,2. *» ίΐΜ(Ι. 6. *• ίΐιίίΐ. 8. *• Ιδ3. ι.χν, 1. »• Ιδ3. χιχιιι, 17. 

•' 5θρ6. 11,11. »• ΐ83.Ι.Χν,1. "Ρδ3ΐ. Ι.ΧΧΙΧ, 2, δ. •*Ρ83ΐ. ιλχι, ϋ. 

(15) 1ΐ3 βΙ 3ρΐ](1 ^υ8Γιηυη1 Η3η7Γ6πι ΐ6(;ίΙυΓ; 86(1 Ο (18) Ιη Ποπιαηβ Ι.ΧΧ ΙπΙβΓρΓβΙυιη 6(1ί(ίοηβ ρΗοΓβ 
Ια ((Ιϋίοηβ ΙιΧλ Ιηΐ6ΓρΓ6ΐυπ) 681, πώλον νέον, ρηΐ- Ιοοο υδΐ, έπερωτώσιν, ροδΐ6ΓίθΓ6, ζητούσιν, 86608 
Ιμμ Μοηιιη, 3((|υ6 ίΐ3 6ΐί3ηι ΐ62ίΐυΓ βρυιΐ Ειΐ86ϋ. 3ΐςη6 ΐ6&ίΝιΐδΐίηιΐ8 Μ»γ()'γ ίηΟίβ/ο^οηιιη Τι^ρ/ιοη« 
ί^ηύη$ίτ.€ναηρ. 1ί1). π, 6. 2, η. 28. ^υ8ιίη^ Ι3π)6η ^3([. 242; Ο. 
ΐ€€ΐίοη6Πΐ ββςυί νίιΙβΙυΓ ΐΓ6η9βυ8 Ιίΐι. ιν Αάν€ην$ 
ΛΜτα, €3ρ. 65, βΐ ε^ρπ3ηιΐ8 ΓιΙ). ιι, 7^εΐίιιι.,ο.29. 

(14) Ηΐο ίηοίρίΐ 3ΐιΐί(ΐυίθΓ Υ3Γΐ63ηιΐ8 οοϋϋχ ηυηι. 
1907. 

(15) 1ΐ3ΐ6 τβ66ηΙίθΓ οοάβι ν3ΐί63ηιΐδ, Εδειξε με 
τ6ν Ίησουν. 

(16) €θίΐ6Χ 3ηΓιηυίθΓ, έάν έν ταις δδοΓς, ςυ3πι 
1β€ΐιοιΐ6ΐη ίη 3ΐί(|υί1)ΐΐ8 60(]ΐ6ί1>ιΐ8, 61 βρυά ΗίβΓΟηγ- 
ηυηι <|υο(ΐυ6 Γ6ρ6ΓίΓί ιιοΐ3ΐ Νοϋϋίπβ. 

(17) ΙΙβΙβ Γ666ηΙίθΓ 60<Ι6Χ, καΐ συ δέ διακρινεΤς. 

Ρατιιοι., Οβ. ΧΙ-Π• ί ρ3{[. 242 ; Ο. ΗίβΓοηγηιυδ, 6( 8. Γ.γρΓΐ3ηυ8 Ιίϋ. ι 
Τβϋίηιοη, αάνβπΜΜ /ηάαοΒ 63ρ. 21 ; ίίβηιςυβ Ιγ»- 
η?Βυ8 111). III Αάνϋπηί Η(κτ€%$$^ 63ρ. 5, ςυί 6υπι 
Ν^δδβηο οοηΰΟΓϋαηΐ. 

(19) Οιιχ δ6η)ί6ΊΓουΓΐδ ίηοΙιιαιιηΙυΓ, ΟΰβυηΙ ίη Γβ- 
66ηΙίθΓί ¥31103110 6ο<ϋθ6, 6ΐ ίη 3ΐίο, ςυο ιινυβ 6δ( 
δίρ1ΐ3ηυδ. νί(ΐ6ΐυΓ 3ΐι(6πι ΓυδρίοβΓϋ Ννβ^οηυδ 3<Ι 1ο• 
6υπι, ηί Γ3ΐ1θΓ, ΐ83ίχ χχλίιι, 17, «Ι» 3ίΙ, /ίβ^^ικ^ιιηι 

(20) €οηιιη3 ί8ΐυ() α^ςυβ 3(1 ίΙΐ3 ν6Γΐ)3, χαΐ Εξοδοι, 
ηοη ΗλΚ>(υΓ ίη Κοηΐ3η3 ίΧΧ Ιηΐ6ΓρΓ6ΐυιη βϋίιίοοβ, 205 δ. ΟΙΙΓΧΟηΐΙ ΝΥδ8£Μ 204 αϊ) ίηίΐίο, 61 (1161)08 896ευ1ί ". > Ι!ογ$68, ι Ργο- 
ρ1ΐ6ΐ3ΐη 8υ$οίΐ2ΐ)ίΙ νοίκβ Οοιηίηυβ 06υ8 νβ$ΐ6Γ 6χ 
ΓΓ2ΐΙπΙ)υ3 νβ8ΐΠ8, 51601 ιπβ ; ίρδυιη αυϋίβΐίδ ]υλΐ& 
οηπιία , ςυχουηηυβ Ιοευΐυβ ίϋοήΐ νο1)ί8 : εΐ 
βΓΐΐ, ςιιίϋυηςιιβ ηοη αυιΐίεπί ρΓορΙιείαηι ίΐΐυαι , 
ϋί$ρ6Γ(ΐ6ΐυΓ '®. ι 

ΜαΙΙί ρΓορ!ΐ6ΐ26 δυβείΐαΐί βυηΐ. Οβ ςυο βτζο 
6θηιιη ΙυςυίιπΓ ? Ουί υ6Γ0 $υ86ίΐ;«1)ίΙυΓ, Ιβ^βιη ιιβ 
Μθ3Τ5ί8 (1οο6ΐ)ίΙ• 811 3ΐί3ΐη? δί Μο)'8Ί8 ςυίάειη 16- 
{[6ΐη, &(1 (|υίϋ βυρβΓναοαιιεα αΐΐβπυδ 8υ86ίΐαιίο, 
€001 Μθ3Τ868 βοΟιοίαΐΤ δίΐι αοΐβιπ αΓι&ιη , ϋίεαπί 
ηο» 8ί(, 6ΐ ςυΦΟΑπι ο]υ8 (ΙοοΙγΙοα , 6ΐ ςοίηΑπι 
ΡΓθρΙΐ6ΐ& ίρ86 ? Νβιοο 60101 &ϋ6θΊ^6ο& ςοί(1ςο3ΐη 
63Γυοι Γ6Γ001 ςοχ &ι1 ΐ6|[60ΐ ρ6Γΐίθ6θ(, νοί ρβΐίίΐ, 

ν6ΐ 6ϋθ€ΐΐΙ8 ίΐΐίΐ αΙ) 618. Οοίο 6Ι υοίνβΓΜ 0608 
ρΓ26(1ΊθΐΙθ0601 άβ 86016ΐίρ80 ΓαΟΐ&ΟΙ 60θΓΐΓΠ13νίΙ , 

άοιο ίιιςυίΐ , ι Αβεΐβ οοιηία ΙοεοΙί βυοί. ΡΓορΙιβ- 

13Π1 618 808θίΐ3ΐ)0 6Χ 106(110 ΓγΟΙΓΟΟΙ ίρ80Γ001 , 810- 

01 16 : 6ΐ (1α1)0 ν6Γΐ)υπι ηιβοαι ίο ογ6 6]ο8 ". > 
ΡοΓρ6θ(1β ί^ΊΐΟΓ νίοι 1ιιι]ο8 (ΙΊοΙί ; οεςοβ 6θίπι αϋί 

ρΓΟρΙΐϋΙΧ (ΙΐχΊΐ 86 (Ι6(1ί886 ν6Γΐ)001 ; 0210 ίΙΠ 86Γ- 

νοΓοαι 010Γ6 οιίοί8ΐΓ8οΙβ8 , (1ίθ6ΐ>3οΙ : € Ηχο (ΙίοίΙ 

ΒθΗ)ίθυ$. > ΗίΟ ν6Γ0 6&(ΐ6Ι0 , ({Οα Ρ3ΐ6Γ, 306Κ)- 
Γίΐαΐβ ΐ6ρΓ08Ο (1Ϊ66ΐ)&1 , € ΥοΙΟ, 0100(108 681ο ". > 

ΜθΓΐοί8 (|θθ(ΐυ6 (Ιίοβίκιΐ, ι Α(1οΐ68θ6θ8, ΐΊϋί (Ιίεο , 
8υΓ§[6'*,>.6ΐ, ι 1•3ζ&Γ6, ν6οί ΓθΓ88 **. > €οοιοιίοα- 
ΙΟΓ ιη&ή; 61 8ρΊΓΊΐίΙ)08 οοαι ροΐ68ΐ3ΐ6 (ΙΊοίΐ, € Τα• 

€€, θΙ)ΐηθΐ6866 *^ > Οϋί(1 301601 8ίΙ)Ι νβΐίΐ ίΐΐοίΐ , 
€ ΡΓ0ρΙΐ6ΐ3ΠΙ 81601 16, > 81 Μθγ8Ί8 162601 6010 €1ΐΓί• 
8ΐί Ι6β6 €Οΐηρ3Γ3¥6Γΐθ]089 Οοΐΐο 06([θΐΊθ ΙοΙοΠί^β- 
1008, 810101(106 60Γ001 ν6Γΐ>0Γ0αΐ 01601601 3886• 

ςο6θΐθΓ, φίχ Μ07868 ίο 16§[6 ρΓΟίοΙίΐ , άοαι 3ίΐ, 

ΝΟΟ Γΐ06Γ6 3(1 6]θ8 Π130(ΐ3ΐ3 ηυί(1ρί301 3(1]ί66Γ6, 
ηβΟ 3ΐ) 618(1601 3θΓ6ΓΓ6 *'. ΡγΧ16Γ63 (ΙοΟΙ 311, 

€ 1ρ800ΐ 30(1ΐ6ΐί8 ]υχΐ3 010013, ςοφοοοςο6 Ιοοο* 

108 Γθ6Πΐ νθΙ)ί8 *', > 8ί^θΙΑθ3ΐ 6Χ06ΐΐ6θΐί31Ο 6^υ8 
ϋβ (100 ρΓΦΐ1ί66ΐ)3ΐΟΓ. Ι83ί38 , Ι Ε066 06ϋ8 008ΐ6Γ, 
6066 ΟοαίίοΟβ 0001 ΓθΓΐίΐΟ(1ίθ6 ν6πίΐ, 61 1)Γ3θ1)ίυθ1 

6001 (ΙοιοίοΔίΊοοο *^. ι 03νί(1 , ι ^ι1^αν^ι Οοιοίοο8 

03Τί(1 ν6Γίΐ3ΐ601, 6ΐ 000 ίΓυ8ΐΓ3ΐ)ΙΙυΓ 6301 : ϊ)6 ΐπί- 
ΟΙΟ ν60ΐΓί8 Ιοί ρ003ΐη 80ρ6Γ 86(1601 10301 *'. > Ε( 
ΓΟΓ808, € 0Ί$ρ080ί Ι68ΐ31060ΐ001 6ΐ60ΐί8 01618. ^α^3- 
νί Π3νί(1 86ΙΎ0 1060 : υ8ς06 ίο 9616Γ0ΟΟ1 ρΓΧρ3- 
Γ3ΐ)0 860160 ΙΟΟΟΙ, Οΐ Χ(1ίβθ3ΐ)0 10 β606Γ3ϋθη601, 
61 ^606Γ3ΐίθ06σΐ 86(1601 10301**. > Ιο Ρ3Γ3Γφ0Ο16• Α Ιξοοοι αυτοΰ άπ' αρχής άφ' ήμερων αΙώ^Λις (21). • 
Μωστ)^, ι Προφήτην ύμίν αναστήσει Κύριος (22) 6 
Θε^^ς ημών έχ των αδελφών υμών, ώς έμέ* αύτοΟ 
άχούσεσθε χατ3( πάντα , δσα &ν λαλήσει πρ6ς ύμας* 
χα\ έσται, δς αν μη αχού στ; του προφήτου έχείνου, 
έξολοθρευΟήσεται. ι 

Πολλοί άνέστησαν προφήται. ^Αρα 7:ερ\ ττοίου αυ- 
τών λέγει ; Ο^τος βέ 6 άναστη σωμένος, άρα τά Μω- 
σέως διδάξει , ή Ετερα ; ΕΙ μίν τά Μωσέως , τΐ τδ 
περίεργον, άλλον άναστήναι άρχουντος Μωσέως; 
ΕΙ δέ Ιτερα, είπάτωσαν, χα\ ποια ήν τά διδάγματα 
αύτου, χα\ τίς δ προφήτης; τών γάρ νενομισμένων 
ουδείς Εξωθεν, ή έδ(δαξεν, ή ||τησε παρ" αυτών τι. 
Κα\ αύτδς δΐ ό τών όλων Θεδς έχύρωσε (23) τήν περ\ 
έαυτοΰ προφητείαν, ειπών, ι ΌρΟΑς πάντα Ιλάλη- 

" σαν ' Προφήτην αύτοΤς αναστήσω έκ μέσου τών άδίλ- 
φ(ϋν αυτών, ώσπερ σέ * χα\ δώσω τδ (^ήμά μου έν τφ 
στδματι αύτοΰ. ι Σχδπει ουν τήν δύναμιν του ^ητοΰ. 
Ουδέ γάρ άλλ({3 προφήτη είπε δεδωχέναι ^ήμα* αύτο\ 
γάρ δουλοπρεπώς διαχονοΰντες Ιλεγον • € Τάδε λέγει 
Κύριος, ι Αύτδς δέ κατά τδ πατριχδν αξίωμα. Ελεγε 
τφλεπρφ, ι Θέλω, χαΟαρίσθητι. ι Τοις τεθνεώσι , 
€ Νεανίσκε (ϋ), σο\ λέγω, έγέρθητί'ΐ χα\, ι Λάζαρε, 
δεΟρο εξω. ι Τ9) θαλασσή επίτιμοι, χα\το7ς πνεύμασιν 
έν έξουσί^ , λέγων, ι Σιώπα , πεφίμωσο. > Τ( δ^ τδ , 
€ Προφήτην ώσττερ σέ ; > ^Αντιιταραθέντες τά Μωσέως 
το?ς Χριστού (25) εύ ρήσο μεν έπ\ σχολής, χα\ αύτδ 
δέ τδ είρημένον ύπδ Μο^σέως έν τφ νόμψ , δτι ούχ 
Εστίν έπ" αυτών προσΟεΙναι, χα\ ουκ Ιστιν απ* αυτών 

ρ άφελε?ν. Εΐτα κα\ εΙπών, ι Αυτού άκούσεσθε χατά 
πάντα, δσα άν λαλήση πρδς ύμας, > σημαίνει τδ 
ύπέροχον (2β) τού προφητευομένου. Ησαΐας (27), 
ι Ιδού δ Θεδς ημών (28) * Ιδού Κύριος μετά Ισχύος 
Ιρχεται, καΐ δ βραχίων μετά κυρίας, ι Δαβίδ, 
ι "ύμοσε Κύριος τω ΔαβΥδ άλήθειαν, κα\ ού μή αθε- 
τήσει αυτήν (29)• Έκ χαρτιού της κοιλίας σου θήσο- 
μαι έπ\ τού θρδνου σου. » Και πάλιν, ι Διεθέμην 
διαΟήκην τοις έκλεκτοις μου. Ώμοσα Δαβ\δ τφ δού)^ 
μου - Έως τού αΙώνος ετοιμάσω τδ σπέρμα σου, καΐ 
οΙκοδομήσω εΙς γενεάν κα\ γενεάν τδν θρδνον σου. » 
Έν τοϊς Παραλειπομένοις* ι Κα\ Εσται δταν πληρώ- 
Οώσιν αΐ ήμέραι σου, κα\ κοιμηθήση μετά τών πα- 
τέρων σου. Κα\ αναστήσω τδ σπέρμα σου μετά σέ^ 
δ (50) Εσται έκ της κοιλίας σου , κα\ ετοιμάσω τήν 

Ι) βασιλείαν αυτού. Αύτδς οίχοδομήσει μοι οίκον* χα\ ••ΜιοΙι. ν, 2. •• ΟβιιΙ. XVIII, 15, 19. " ΟβοΙ. χνιιι, 15, 18. »• ΜλΙϊΙι. νιιι, 3. " 1.06. νιι, Η. 
•• ίθ3θ. XI, 45. •» Μ3Ι0. 1, 25. *■ Π6ϋΙ. χπ, 52. •• ΟβοΙ. χνιιι, 48. •* 183. χι-, 10. •» Ρ83ΐ. οχχχι, 11. 
•• Ρ83ΐ. ίχχχνιιι, 4, 5. 060 3ρϋ(1 ϋνρπαουοι 1ί1). ιι Ταίίηι. αάνβηνΛ 7ιι- 
ιΐιροε, 6&ρ. 12, 86(1 οΊ1π1οιοίηθ8 6Χ8ΐΗθΙ 3ρο(1 ^αδι^- 
ηοοι Ιο υΐαίορο ΰηηι ΎτίίρΙιοηε ρβ^. 505, 61 Τ6Γΐυ1• 
Ηβοοοι ΑάνΒτ$\ι%Ληά(βοι, 63ρ. 15. €